Oavslutat bokmanuskript, daterat 3 juni 1985. Nilsson, G. B HB Palmaer och AO. ka barns inlärningssvårigheter. Det kan röra sig om problembarn med. Elever med stora inlärningssvårigheter ocheller språkstörningar. Tilläggsbelopp. beslut bun 2016-04-05 35, hid nr 2016.263, som dateras till 2016-03-31. Medborgarförslag om invandrare med inlärningssvårigheter med svenska. Följande medborgarförslag, daterat 2005-12-09, är ingivet av Katy Lundqvist.
misc{1318148, abstract = {I många länder runt om i världen finns arbetsterapeuter anställda inom skolverksamheten. Där de ger stöd/handledning till läraren men också insatser som riktas direkt till barnet. Med bakgrund till detta ville vi ta reda på utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv om klasslärarna i årskurs 4-6 får stöd och handledning gällande barn med inlärningssvårigheter i skolaktiviteter samt vilka insatser som riktas mot dessa barn. Informationen samlades in genom en egendesignad enkät, där 19 lärare deltagit som sammanlagt undervisade 508 elever. Lärarna undervisade i genomsnitt 4,9 elever med inlärningssvårigheter och resultatet visade att 63 % av lärarna inte fick det stöd/handledning som de önskade och 90 % av lärarna ansåg att skolans resurser inte var tillräckliga för att möta elever med inlärningssvårigheter. Specialpedagogen var den som i störst utsträckning gav stöd/handledning till lärarna samt den som gav barnen särskilda insatser. ...
Vi säga att ett barn har särskilda inlärningssvårigheter när den lägger fram svårigheter i förvärv och utveckling av grundläggande instrumentella färdigheter som läsning, skrivning eller beräkning . Alla barn i början av dessa learnings kan presentera problem eller svårigheter men när de fortsätter kan vi prata om inlärningssvårigheter.
Hur man kan främja positivt beteende hos barn med inlärningssvårigheter Barn med inlärningssvårigheter har ofta hjärnan bearbetar som fungerar annorlunda från andra barn. Skolor och sociala situationer är ofta förbryllande att dem, eller de kan ha svårt att fokusera eller kort uppmärksamhet spännvidd. Nycklarna till att
Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så. bero på sociala faktorer som inlärningssvårigheter,. med testerna är att avgöra om du. djur, bland annat inlärningssvårigheter och beteendeförändringar hos möss (se. Barn är mer utsatta än vuxna, eftersom den miljö de vistas i ofta är full av många. Webbsajten www.plasticisgreen.com från British Polyethylene Industries PLC. 433 Date, K., Ohno, K., Azuma, Y., Hirano, S., Kobayashi, K., Sakurai, T.,. Alla barn och vuxna måste få samma chans att lyckas.. gap i arbetslöshet mellan vuxna och ungdomar.. personer med inlärningssvårigheter. Det.
The Swedish Psychological Association. Socialstyrelsen (The national board of health and welfare) Swedish disability policy - Introduction to the Swedish system. The Tavistock Institute. European Academy of Childhood Disability. The Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders. International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID). AAMR, American Association on Mental Retardation. The Big Tree learning disability portal. Floortime Foundation: Reaching Beyond Autism. Down Syndrome Research Foundation. The Centre for Disability Studies is an international centre of excellence, located at the University of Leeds, UK. Mencap - The UKs leading learning disability charity. Eurlyaid - European Association on Early Intervention (EAEI). The Estia Centre is a training, research and development resource for those who support adults with learning disabilities and additional mental health and/or challenging needs. The Estia Centre is affiliated with ...
Matematik är ett läroämne som består av olika slags innehåll. Således är det klart att lära sig matematik förutsätter flera olika fördigheter och som alltid, är människorna olika i sina skilda färdigheter och förmågor. Precis detsamma fenomen kan upptäckas med inlärningssvårigheter i matematik. Olika barn har det svårt i olika matematiska ärenden. Det förekommer inte bara en inlärningssvårighet i matematik utan ett brett spektrum olika slags nivåer i färdigheter och i färdighetsbrister.
Minst en av tio barn upplever svårigheter med att läsa eller stava, ett tillstånd som även kallas "dyslexi". Detta manifesterar sig i olika egenskaper och sätt. Dyslexi orsakas huvudsakligen av oegentligheter under hjärnans utveckling. Om särskilda kanaler, länkar och/eller områden är underanvända och inte tillräckligt mogna blir korrekt assimilering och bearbetning av bokstäver och ord svåra eller till och med helt omöjliga, och uppdelningen av ord i deras komponentljud leder ofta till fel. Det som är viktigt att notera är att denna svårighet med läsning och stavning inte har något att göra med intelligens - tvärtom faktiskt, eftersom ett antal berömda forskare genom historien (inklusive självaste Albert Einstein) var drabbade av dyslexi. Förekomsten av dyslexi kan inte hänföras till en enda orsak: som med många andra inlärningssvårigheter är orsakerna olika och varierar från person till person. Flera faktorer kan främja utvecklingen av dyslexi och måste också ...
Inlärningssvårigheter.. Särskilt begåvade barn med HIK (helskaleindex på intelligenstest) 140 eller mer har inte sällan en skillnad mellan Verbal respektive Performance IQ. en sådan skillnad handlar oftast inte om en hjärnskada även om det antyder en ovanlig inlärningsstil och kanske till relativa inlärningssvårigheter i vissa avseenden. (En särskilt begåvad kan vara dyslektiker - Anitas kommentar).. Likaså är skillnaden mellan de högsta och lägsta resultaten på delskalorna ganska tydliga. Det är inte ovanligt att deltesten skuiljer mer än 7 poäng - speciellt för de mycket högt begåvade. Detta kan uppfattas som inlärningssvårigheter och i prestationstermer kan man också se det så.. Det är viktigt att psykologer förstår och inser begrepp "asynkron utveckling" och förstår att de flesta särskilt begåvade barnen uppvisar en sådan signifikant spridning av sina förmågor.. Dålig handstil används ofta som en indikator på inlärningssvårigheter. Hursomhelst, ...
intra OM FLERFUNKTIONSHINDER OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR INTRA LSS och klimathotet Den samhälleliga utvecklingen har, det är ovedersägligt, inneburit en allt högre
The Tovertafel UP is a fun and stimulating daily activity for people with learning disabilities who are in daycare or in a care or nursing home.
Dating webbplatser inlärningssvårigheter Mississauga online dating. Dating webbplatser utbildade. Dating byrå webbplats. Romantisk ryska dejtingsajt. Finns det en dejtingsajt för nördar. Gratis gay poz dating webbplatser.
Önskar du få den senaste informationen om hjälpmedel? Anmäl dig då till ICAPs nyhetsutskick här! Obs! Ange om du är intresserad av området Syn, Specifika inlärningssvårigheter eller Rörelsehinder.. ...
Önskar du få den senaste informationen om hjälpmedel? Anmäl dig då till ICAPs nyhetsutskick här! Obs! Ange om du är intresserad av området Syn, Specifika inlärningssvårigheter eller Rörelsehinder.. ...
Att ha en språkstörning kan innebära svårigheter att göra sig förstådd och att själv tillämpa språket. Hur stora svårigheterna är beror på vilken typ av språkstörning barnet har och hur grav störningen är.. Att inte kunna göra sig förstådd och att inte förstå.. Det är svårt att inse vidden av denna oerhörda konflikt. Att som barn samtidigt befinna sig i livets viktigaste utvecklingsskede ställer hela känslolivet på ända. Aggressivitet eller slutenhet - reaktionerna är många. Barn med språkstörning har svårt att producera, tolka och förstå språk. Det är en funktionsnedsättning där det är mycket viktigt att så tidigt som möjligt hitta en fungerande kommunikation.. Att ha en språkstörning kan innebära…. … att man har svårt med ordföljd och meningsbyggnad, språkljudsbehärsk-ning, ordförråd eller grammatik. Det kan leda till svårigheter att göra sig förstådd och att själv tillämpa språket. Hur stora svårigheterna är beror på vilken typ ...
Det här med sökmotoroptimering (SEO) är en hel vetenskap och det kan ta åratal av självstudier och praktik innan man blir en riktig klippa på SEO, men själva grunden är faktiskt inte så svår att lära sig. Om du använder dig av de enkla små knep vi på webbhotells.se tänker visa dig nu kommer din hemsida garanterat ranka betydligt högre på Google och andra sökmotorer än om du inte hade brytt dig om SEO alls. Tänk bara på att det kan ta månader (eller år) innan resultatet av din SEO börjar ge ett riktigt bra resultat.. I detta inlägg tänkte vi fokusera på On Page SEO och du kan läsa om Off Page SEO i en annan artikel. Flera av våra exempel utgår från att du har gjort din hemsida med det mest använda verktyget WordPress på ditt webbhotell, men grundprincipen är densamma för de flesta publiceringsverktyg.. ...
Kravet på optimal flexibilitet kan infrias på olika sätt. Det kan gälla tidsmässig flexibilitet, t.ex. olika starttider för undervisningen, olika tempo i undervisningen (differentierad undervisning) eller uppdelning av olika ämnen och studieavsnitt i mindre enheter (moduler). Ett annat sätt att tillgodose kravet på flexibilitet är en utformning av studierna, som inte kräver fysisk närvaro, t.ex. olika varianter av IT-stödd undervisning.. Att tillfredsställa kravet på optimal anpassning möter en rad praktiska, sociala och ämnesmässiga svårigheter. Det är förbundet med praktiska svårigheter att ha olika starttider för undervisningen. Dessa svårigheter visar sig i form av lärarscheman, lokalanvändning och administration. Det är förbundet med sociala problem att undervisa korttidsutbildade deltagare, om man inte arrangerar en stödjande studiemiljö i samband med undervisningen. Dessa svårigheter visar sig i form av otrygghet, dåligt arbetsklimat och många avhopp. Det ...
Det finns förmodligen bara en enda sak som gäller gemensamt för alla människor och det är att vi är olika. På motsvarande sätt finns det blott ett enda utmärkande drag i alla människors lärande och det är att vi lär på olika sätt. Dessa olikheter skapar en fantastisk och spännande utgångspunkt för all mänsklig utveckling. Tänk om vi alla hade varit lika, hur trist och förutsägbart hade då inte livet varit. Å andra sidan är det dessa olikheter som är grunden till alla pedagogiska problem. Vore vi alla lika hade pedagogiken aldrig utvecklats, men nu är vi olika och då har vi ett pedagogiskt problem ...
Den information som finns nedan är en bråkdel av de regler som LTU själva har bestämt för att det ska bli bättre för studenterna. Tyvärr följs inte alla regler. Varje student ska kunna prata med sin lärare eller examinator och kräva det som står punktat.. Mer information finns på: Studentens rättigheter och skyldigheter på LTU. Upplever du att dina rättigheter som student kränks ska du som teknologstudent rapportera detta till oss på Teknologkåren. Alla utbildningsrelaterade problem rapporterar du in på utbildningsbevakning.se.. ...
Dyslexi medför skriv- och lässvårigheter vilket innebär att man har svårt att stava, urskilja ord, svårigheter med ordningsföljden på språkljud och vilka bokstäver som är kopplade till respektive språkljud. Det är också vanligt att dyslektiker har svårigheter med matematik. Idag finns många bra dyslexihjälpmedel online som hjälper eleven att redan från tidig ålder att följa med i undervisningen.. ...
Det är jul.. En mamma och hennes nyfödda barn erbjuds en fristad på ett sjukhus i Sundsvall. Utanför dörrarna finns hotet att barnet ska tas ifrån mamman. Det handlar inte om att hon brister i sin omsorgsförmåga. Det handlar om att hon är fattig, att hon inte har någonstans att bo.. Jag trodde att den tid då barn togs från sina föräldrar på grund av fattigdom var historia i vårt land. Det finns ingenting gott i att återgå till den historien. Barn har rätt till sina föräldrar. De mår bra av sina föräldrar. I extremfall måste de skiljas åt, till exempel när barnet utsätts för våld, eller när föräldrarna på grund av egna svårigheter inte förmår att sörja för deras behov. Men att skilja barn från sina föräldrar för att de är fattiga är, förutom att det är grymt, enbart dumt.. Samhället har ett problem i sitt knä. Det nyfödda barnet på sjukhuset i Sundsvall kan inte tillåtas att bo på gatan. Barn har rättigheter. Hur ska situationen lösas?. Det ...
Lärbarhetsfaktorn är en svensk bearbetning av dr Gordon Neufelds kurs, The Teachability Factor. Studiedagen vänder sig till alla arbetar pedagogiskt med barn och unga inom exempelvis skola, fritids och gymnasium.. Att undervisa barn och unga har blivit allt svårare i hela västvärlden. Svårigheterna finns trots att vi har bättre utbildade lärare, mer förfinade läroplaner, en mer utstuderad pedagogik och bättre teknologi för undervisning än kanske någonsin tidigare i historien. Även om dessa faktorer är viktiga så finns orsakerna till många av dagens utmaningar att söka på annan plats, i dagens elevers förmåga att lära - lärbarhetsfaktorn.. Lärbarhetsfaktorn handlar alltså inte om det som normalt förekommer i skoldebatten: pedagogiken, lärarens kompetens, tekniska hjälpmedel eller olika stödprogram. Istället handlar det om eleven och elevens psykologi. Vad är det som gör att en elev kommer nyfiken och hungrig att lära till skolan på morgonen och därmed är ...
Håller med om citatet. Men inget av det som bilden visar skulle jag vilja ha i min kropp på grund av det myckna sockret. Man kan säga att vi har en minimalistisk livsstil när det handlar om kost. Vi äter inget processat, inget komjölksprotein, gluten eller griskött, vi äter vilt ca 1 ggn per vecka och fisk. Efter nio månader på den här mathållningen har vi fortfarande inte haft en enda infektion. Och då har vi dagisbarn.. Bara ett lite off topic-inlägg. Jag tror inte man bygger upp en sjuk mage med socker. Vätska, så klart, jätteviktigt efter en rejäl magjalla. Men inte med allt socker. Tipsar om bloggen foodpharmacy, där finns massor att läsa. Tycker om er blogg, tittar in då och då och har lite svårt att inte "missionera" den kosthållning jag tror kan bidraga till ökad hälsa. Ta inte illa upp! Vore jag president :-) skulle jag bannlysa nyponsoppa och läsk…. ...
Hela hans skolgång var ett enda kaos. Ett av "problemen" är att han är mycket intelligent. Detta gjorde att han passade inte i särskolan. Men eftersom hans svårigheter är så stora passade han inte heller i vanliga grundskolan. Han gick grundskolan fram till åttonde klass. Han hade assistent alla de åren. Annars hade det inte gått. Redan i sjuan började han få kramper vilket vi och alla andra trodde var epilepsi. Det var en mycket svår tid för oss eftersom han krampade så mycket. Ofta ca tjugo gånger om dagen. Det visade sig efter tre års utredande att det var stresskramper han hade. Han hade mycket svårare perceptuella svårigheter än vad vi och barnhabiliteringen någonsin förstått. Kramperna utlöstes av, enkelt uttryck, att han i sitt huvud visste hur en sak skulle utföras, men hans kropp klarade inte av det. Då blev han så stressad att det utlöste kramper i stället ...
Ett annat problem är Annas svårigheter med att ta itu med praktiska sysslor i hemmet.. - Anna mår inte bra när det är ostädat och rörigt hemma, och det blir som en ond cirkel. Hon har behov av en ordning men om det blir för rörigt vet hon inte var hon ska börja. Hennes detaljseende gör det obeskrivligt svårt att förstå hur hon ska hinna med det hon vill. Då blir det så att jag gör det mesta. Det är kanske inte det bästa, varken för henne eller för mig, men jag väljer att göra så för att slippa onödiga konflikter. Hon fokuserar helt på sina egna saker när det blir för mycket och då kan hon känna sig kritiserad om jag försöker avbryta och påtala vad vi behöver göra tillsammans. Med två tonårsbarn hemma kan det ju bli ganska kaotiskt i hemmet.. Men Johan har idéer på hur man kanske kan försöka strukturera hushållsarbetet bättre. Även om vardagen redan är strukturerad ovanligt mycket i jämförelse med en familj där dessa svårigheter ej finns.. - ...
En av de stora svårigheter som finns för ungdomar idag, och som man tror också kan bidra till att man mår dåligt, - är alla dessa valmöjligheter man har. Du kan bli precis vad du vill! Allt är upp till dig! Men hur ska man kunna välja?. Förr var det vanligt att man valde sin gymnasielinje utifrån de få varianter som fanns, med en tanke om vad man skulle "bli" framöver. Sedan utbildade man sig till det och så fick man förhoppningsvis ett jobb. Det arbetet kunde man bli kvar på hela livet. Man var stolt över att vara kvar i 50 år på ett arbete och att få en guldklocka som bevis på lång och trogen tjänst.. Idag ser det ju inte ut så längre. Ofta vet man inte vad man vill bli, hoppar på en utbildning kanske byter utbildning men vet fortfarande inte vad man "vill bli". Man kommer ut från sin utbildning och får inget jobb. Eller så får man ett jobb och tröttnar och söker sig vidare. Det är en mycket större rörlighet i yrkeslivet idag.. Själv är jag utbildad läkare ...
I MHC skiljer man mellan horisontell och vertikal utveckling där den förra handlar om att göra "mer av samma" och den senare om att göra "helt nytt". Horisontell utveckling är alltså en ökad komplexitet inom respektive stadie. Om vi tar som exempel att gripa en bit mat och stoppa den i munnen. Det är en mer komplex uppgift att göra samma sak fast flera gånger, med fler matbitar. Det är också mer komplext att behöva sträcka sig längre eller lyfta tyngre matbitar som kräver båda händerna eller göra det i mörker. Men samtliga svårigheter befinner sig på samma stadie och innebär därför bara en horisontell utveckling i komplexitet.. Att beräkna 1+2 är enklare än att beräkna 1234234+142435345, men skillnaden i svårighet är endast horisontell. På samma sätt ligger det endast en horisontell ökning i komplexitet i att koordinera flera än två konkreta historier, bolla med flera abstrakta variabler, koppla ihop längre formella kedjor (a ger b som ger c som i sin tur ger ...
Inga problem är för små eller för stora att prata om, menar Anna Hammer, en av kuratorerna på studenthälsan vid Högskolan Kristianstad.
Sugen på att måla något igen, alltså. Men vad? Det är alltid mitt problem, att hitta något att måla av! Jag är ju helt värdelös på att måla saker på fri hand, men att måla av saker har jag inga problem med. Särskilt nöjd är jag med porträttet av "svärisarnas" jycke, en labradorblandning som ser …. Continue reading ...
I sista avsnittet möter Gottsunda motgångar. Skolan brinner ner och det påverkar alla. Men förmågan att ta sig igenom svårigheter är stark. En kille uppvuxen på Bandstolsvägen jobbar nu med att rädda liv. Gottsundamammorna berättar om sitt första tumultartade år då de bland annat vinner FN:s fredspris. En familj berättar om känslan av att vara Gottsundabo. Hiphopfestivalen - en manifestation av kärlek.. ...
Komikapp älskar att hitta olika vackra och tilltalande produkter som stimulerar barn och vuxna till att utmana sin grov och finmotorik. Vackra färger, härliga material, olika nivåer på svårigheter är några av de faktorer vi tycker är viktiga. Vi hoppas ni finner det ni söker för att träna öga/handkoordination, tvåhandsgrepp. Att leka är att leva. Paletto är utvecklad med utgångspunkt från ett barns perspektiv och kan följa barnets utveckling och därmed användas under en lång tid. Paletto är flexibel och enkel att använda. Den stimulerar till lek och motiverar användaren till träning av kognitiva och motoriska funktioner samt kommunikation. Med Paletto kan man bl.a. träna aktivt lyssnande, associationsförmåga, minne, uttal, begrepp och ordförståelse. Med sin mjuka form och färgade knappar i kontrastrika färger lockar den till nyfikenhet och intresse hos användaren. Att få hålla något i handen ger många en lugnande känsla. Fin hjälp på lektionen, på mötet, i
Under ett par års tid har 10 - 12 intresserade logebröder träffats under några höst-och vårmånader för att fördjupa sig i kelternas och druidernas historia.. Någon broder kanske undrar om det verkligen är nödvändigt med en så omfattande studieverksamhet för att förstå druidismen. Räcker det inte med det som står på hemsi-dan? Jag menar att om man vill nå bortom myternas värld, krävs studier av kritisk natur. Det kan man ägna sig åt i en studiecirkel. Deltagarna fick ofta ta ställning till frågor som t ex: Är detta möjligt? Kan det finnas andra förklaringar? Vems syften tjänar dessa påståenden? Representerar denna ikon det som bild-texten påstår? Är denna berättelse trovärdig? Vem är författaren? Menade han verkligen på sin tid det som vi i vår tid uppfattar att han menade?. Svårigheterna är många när man vill tränga in i en flertusenårig historia, som dessutom förbjöd det skrivna ordet. Druidismen är så invävd i olika mönster av myter att det ...
Ett slutspel som elitspelare och professionella spelare har svårigheter med är Philidors berömda slutspel med torn och löpare mot torn från 1749. I nedanstående klipp presenteras metoder och minnesregler för detta så viktiga slutspel. Detta slutspel bör man ha i ryggmärgen både som angripare och försvarare eftersom
Brist på komponenter, brist på kompetens - vilka svårigheter står företag inför under pandemin? Kanske att ingen vet hur man samordnar arbetet när en stor del av medarbetarna jobbar hemma. Eller - gör minskade resurser att vi upptäcker att det finns mer effektiva sätt att arbeta? Mer om vad pandemin betyder för framtidens arbete i detta whitepaper från Dell ...
Kul inlägg och diskussion. Jag tänker ofta i liknande banor men tvärtom. Var finns alla trevliga, seriösa och seglingsintresserade singelmän? De flesta män jag träffar på när jag är ute och seglar är de som vill ha stora, bekväma och snabba motorbåtar. Eller så är det original som är mer intresserade av att modifiera sina IF, Maxi, Vega... etc än att faktiskt lyfta blicken över relingen till grannbåten. Ni som säger att det inte finns några kvinnor med seglingsintresse. Ni har fel! Jag är med i några forum på Facebook med seglingstjejer så jag vet att dom/vi finns. Svårigheten är väl att träffas? Om alla är ute och soloseglar är det ju lite svårt. Och det är mycket som ska stämma - jag seglar hellre själv än har med någon med stort behov att få mansplaina ditt och datt om segling på min skuta. Spännande tråd, verkligen. Bra att den lyfts! /Maria ...
En majoritet vill inte ha trängselskatten och därmed bör man backa bandet och packa upp det Västsvenska paketet. En svårighet uppges vara att komma överens med
I dag skriver jag om svagbegåvning. Det är tabubelagt och oerhört svårt att prata om. Under eftermiddagen i dag fick jag möjlighet att samtala om svagbegåvade barn med en lite grupp personer verksamma inom skolan. Svagbegåvad… Ja, det heter faktiskt så och det bär mig emot att ens ta begreppet i min mun.. Ett barn kan genomföra sin skolgång i grundskolan eller i grundsärskola och träningssärskola. När barn utreds av psykolog som gör vissa tester får man fram IQ och när personen har under 70 i IQ benämns det som utvecklingsstörning. Folk i allmänhet skämtar om begåvning och slänger sig med uttryck som "Inte alla hästar hemma" eller "Hissen gick inte ända upp". Samtidigt är begåvning tabubelagt och det är faktiskt inte okej att prata om intelligenskvot hur som helst, själv kan jag nästan inte ta uttrycket "Svagbegåvad" i min mun. Jag arbetar ju med inlärningssvårigheter som har olika orsaker och där ingen unge är en annans kopia utan alla är verkligen unika. ...
I dag skriver jag om svagbegåvning. Det är tabubelagt och oerhört svårt att prata om. Under eftermiddagen i dag fick jag möjlighet att samtala om svagbegåvade barn med en lite grupp personer verksamma inom skolan. Svagbegåvad… Ja, det heter faktiskt så och det bär mig emot att ens ta begreppet i min mun.. Ett barn kan genomföra sin skolgång i grundskolan eller i grundsärskola och träningssärskola. När barn utreds av psykolog som gör vissa tester får man fram IQ och när personen har under 70 i IQ benämns det som utvecklingsstörning. Folk i allmänhet skämtar om begåvning och slänger sig med uttryck som "Inte alla hästar hemma" eller "Hissen gick inte ända upp". Samtidigt är begåvning tabubelagt och det är faktiskt inte okej att prata om intelligenskvot hur som helst, själv kan jag nästan inte ta uttrycket "Svagbegåvad" i min mun. Jag arbetar ju med inlärningssvårigheter som har olika orsaker och där ingen unge är en annans kopia utan alla är verkligen unika. ...
Den lärande gropen", eller "the learning pit", är ett uttryck och ett sätt att beskriva vägen till lärande. Detta att hamna i den lärande gropen innebär att man befinner sig i svårigheter, i en utmaning. Dessa svårigheter är inte farliga. De är så lärandet ser ut. Det är inte lätt att lära sig. Det är knepigt. Och just detta kan vara en utmaning. Man måste tänka, man måste pröva igen, man måste sätta tänderna i det som känns svårt. Det finns inga genvägar. Men man ska inte vara ensam där. Man ska ha en lärare, coach, en följeslagare, någon som kan mer och lite bättre, så att man har något att följa och lära av. Genom att närvara lär sig den lärande att hantera svårigheterna och får uppleva lättnaden och glädjen av att återigen begripa, förstå och lyckas. I videon "The Learning Challenge" berättar han om de fyra olika delarna som The learning pit består av. Först behöver eleverna få ett (1) nyckelbegrepp introducerat för sig, utifrån vilket det ...
David Edfelt är psykolog och arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Han har en bakgrund i arbetet med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska Universitetssjukhuset.. ...
Med hjälp av många engagerade ungdomar, lärare, elever, rektorer, tjänstemän samt ytterligare arbetsledare hoppas jag göra mång skolgårdar och förskolegårdar i Nacka mer välkomnande, kreativa och stimulerande att vara på. I Skolgårdsprojektet kommer vi exempelvis att locka fåglar och insekter genom att sätt upp fågelholkar och plantera fjärilsrabatter. De kan ge barnen fascinerande naturupplevelser som i sin tur leda till mer miljömedvetna invånare. Genom att måla olika pedagogiska asfaltmönster (ex. en alfabetsorm) sätter vi färg på en grå gård och kan bland annat stödja barn med inlärningssvårigheter. Vi målar även fantasifulla fasadmotiv, sätter upp välkomnande entréskyltar, bygger samlingsplatser och labyrinter, rensar ogräs, förbättringsmålar lekstugor och övrigt som bidrar till att utemiljön känns mer spännande, ombonad och välkomnande. Vi vill uppmuntra till ett samhälle med delaktighet i och stolthet över våra gemensamma utemiljöer! Mer ...
Med hjälp av många engagerade ungdomar, lärare, elever, rektorer, tjänstemän samt ytterligare arbetsledare hoppas jag göra mång skolgårdar och förskolegårdar i Nacka mer välkomnande, kreativa och stimulerande att vara på. I Skolgårdsprojektet kommer vi exempelvis att locka fåglar och insekter genom att sätt upp fågelholkar och plantera fjärilsrabatter. De kan ge barnen fascinerande naturupplevelser som i sin tur leda till mer miljömedvetna invånare. Genom att måla olika pedagogiska asfaltmönster (ex. en alfabetsorm) sätter vi färg på en grå gård och kan bland annat stödja barn med inlärningssvårigheter. Vi målar även fantasifulla fasadmotiv, sätter upp välkomnande entréskyltar, bygger samlingsplatser och labyrinter, rensar ogräs, förbättringsmålar lekstugor och övrigt som bidrar till att utemiljön känns mer spännande, ombonad och välkomnande. Vi vill uppmuntra till ett samhälle med delaktighet i och stolthet över våra gemensamma utemiljöer! Mer ...
För mig handlar det om ansvar. Att jag på fullaste allvar tar ansvar för att mottagaren förstår vad jag menar. Fungerar inte sättet jag kommunicerar på , ja då får jag väl byta sätt då. Det är inte du, det är jag. Det kan omöjligt vara tvärtom. Annars skulle ju alla som inte pratar svenska vara dumma i huvudet av den enkla anledningen att de inte förstår vad jag säger.. Med risk för att vara övertydlig så säger jag det igen: Det är mitt ansvar att du förstår vad jag menar.. Men om nu ansvaret ligger hos avsändaren, är det då inte konstigt att skolorna är fulla av barn med inlärningssvårigheter? Kanske kan det vara så att skolorna egentligen är fulla av lärare med utlärningssvårigheter? Och på alla arbetsplatser där chefen sitter och ojar sig över att medarbetarna inte fattar vad de ska göra, kan det kanske vara så att det egentligen beror på att chefen har IG i grundläggande kommunikation? Och när min partner fullkomligt vägrar förstå mig för ...
För mig handlar det om ansvar. Att jag på fullaste allvar tar ansvar för att mottagaren förstår vad jag menar. Fungerar inte sättet jag kommunicerar på , ja då får jag väl byta sätt då. Det är inte du, det är jag. Det kan omöjligt vara tvärtom. Annars skulle ju alla som inte pratar svenska vara dumma i huvudet av den enkla anledningen att de inte förstår vad jag säger.. Med risk för att vara övertydlig så säger jag det igen: Det är mitt ansvar att du förstår vad jag menar.. Men om nu ansvaret ligger hos avsändaren, är det då inte konstigt att skolorna är fulla av barn med inlärningssvårigheter? Kanske kan det vara så att skolorna egentligen är fulla av lärare med utlärningssvårigheter? Och på alla arbetsplatser där chefen sitter och ojar sig över att medarbetarna inte fattar vad de ska göra, kan det kanske vara så att det egentligen beror på att chefen har IG i grundläggande kommunikation? Och när min partner fullkomligt vägrar förstå mig för ...
Gemensamt för er som kontaktar Misa är en önskan att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Antingen för att få anställning, eller en praktikplats. Vi arbetar individuellt utifrån dina önskemål och intressen och vi utformar stödet efter just dina förutsättningar. Vi vänder vi oss till dig som har en utvecklingsstörning och/eller inlärningssvårigheter.
Eleven kan uppsöka skolhälsovårdaren på grund av hälsoproblem som t.ex. huvudvärk, magsmärtor, depressionskänslor, ensamhet, inlärningssvårigheter eller problem i familjen, men också
1969-1971 krukmakeri utbildning i Tyskland.. 1972-1977 Antroposofisk Social Terapist Utbildning i N.Irland.. 1977 - 2007 Arbete inom Waldorf skolan och Camphill Movement i N.Irland.. 1990-2004 Egen keramik verkstad i N.Irland.. 2006 Diploma i Health Sciences (Learning Disability) University of Ulster.. 2007 flyttade till Sverige.. 2008 etablerade kus krukmakeri.. ...
Förutom forskningsböcker och artiklar skriver jag även lättlästa skönlitterära ungdomsböcker. Jag har funderat en hel del på vad det innebär, jämfört med att skriva akademiska texter. Kan författare, journalister, forskare formulera sina resultat, budskap och berättelser på ett mer lättillgängligt sätt? Och hur gör man det i så fall? Kan man skriva lättläst utan att banalisera innehållet? Om detta har jag bland annat skrivit i tidskriften Intra. Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle (http://www.intra.info.se/), där jag också är medarbetare. Oavsett genre är det viktigt att skala fram det väsentliga och göra texten trovärdig. För att locka läsare är det förstås också viktigt att ämnet engagerar och lockar. Ett driv i texten som för läsaren framåt ökar motivationen och viljan att fortsätta läsningen. När man riktar sig till läsovana läsare eller till dem som har skrivsvårigheter bör man vara mån om att inte förminska ...
På Lärvux i Stockholm studerar knappt 300 elever med inlärningssvårigheter som alla erbjuds en individuell studieplan. Man erbjuder bland annat...
I dag har jag haft hand om en lärling som ska vara hos oss på LOD några veckor. Hon fick träna sig i att fila och såga i silver. Det är bas tekniker, de verkar så enkla men är så svåra att lära sig. Det är saker man måste lära sig själv, som sitter i kroppen. När man väl kan dem är det lika naturligt som att andas ...