Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus
Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag
Vill du arbeta som privatlärare? Gå med och registrera din profilannons! - Effektivt lärande på dina villkor. Hitta din privatlärare med Sophy!
Att åstadkomma snabb inlärning är inte lätt, men det finns hjälpmedel. Idag ska vi dela med oss av Feynman-tekniken - en simpel och effektiv strategi.
What is the difference between a lesson study and a learning study?: empirical findings from an intended learning study that turned into a lesson study ...
Det visade sig att tidigare forskning om barns kommunikation och samspel med vuxna var till stor hjälp för att belysa de resultat som innefattas i studien. Kursen handlar också om IKT som medierande redskap i kommunikation, interaktion och lärande samt om hur framväxten av digitala medier och mediekulturer påverkar människors lärande och utveckling. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Du lär dig hur olika sociala och kulturella faktorer påverkar människors sätt att kommunicera med varandra. I denna kurs får du lära dig om kommunikation. barn och datorspelare. kulturella produkterna och hur dessa påverkar och driver lärprocesser. - Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Studiens resultat visar på vikten av ett socialt samspel mellan pedagoger och barn, där barnen behöver … Inom socialpsykologi studerar man social interaktion, möten ...
Målet är att öka arbetssäkerheten inom läroanstalterna och på inlärning i arbetet genom att sprida resultat från föregående projekt Kvalia till nya branscher, samt testa några nya metoder för att ytterligare öka arbetssäkerheten. Metoderna som projekten skapar och sprider kommer under 2015 att förankras i organisationens arbetssäkerhets- och kvalitetsarbete genom att beslut tas om upprätthållande av metoderna.. Effekter som eftersträvas är att öka kunskapen, ansvarstänkandet och kompetensen i arbetssäkerhetsfrågor hos studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare i regionen. Yrkesutbildarna behöver hitta långsiktigt hållbara metoder för en god arbetssäkerhetsfostran för att kunna medverka till att framtidens arbetstagare i olika branscher ser arbetssäkerhet som en självklar del av arbetet. ...
Linnébarometern 2017 ger överlag en positiv bild av universitetet och dess utbildningar. Studenterna upplever att de uppmuntras ta ansvar för sitt lärande, att kunskapskraven ökar i takt med utbildningen och att kopplingen mellan kursernas mål, innehåll och examination är tydlig. Däremot riktas kritik mot återkoppling av kursvärderingsresultat.
När vi startar upp det språkinriktade arbetet på skolan vill jag förmedla att allt arbete som redan görs på skolan är viktigt och bra. Jag vill visa att språkinriktat arbetssätt är en fördjupning av det som redan görs. Här följer några citat som kan vara bra för att visa vad det här arbetet består av ...
Våra förskolor genomsyras av ett kooperativt lärande mellan barn, pedagoger, socialpedagog, rektor, pedagogista och föräldrar. Vårt förhållningssätt där olikhet berikar, interkulturellt och inkluderande ligger till grund för kooperativa lärande. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen får möjlighet att utvecklas som världsmedborgare. Vi arbetar som ett stort enat arbetslag där vi ser ALLA barn och familjer oavsett vilken hemvist barnet tillhör.. Vår pedagogiska idé grundar sig på övertygelsen och tanken om det kompetenta barnet. Ett barn som har förmåga att lära, utforska och skapa sig egna teorier och kunskaper. Ett barn som är aktivt i den egna lärandeprocessen. I vårt projektinriktade arbetssätt vill vi erbjuda ett transparant lärande för alla i gruppen. Där barnens olika lärande blir synligt som tex att våga tro på och uttrycka sina hypoteser.. Genom vår strävan att utveckla pedagogisk dokumentation som ligger till grund för att ...
Dessa är några frågor som lärare arbetar med i en Learning study.. I en Learning study är det elevernas lärande som står i fokus.. De lärare som deltar i en Learning study arbetar systematiskt med att undersöka och utveckla sin undervisning i syfte att förbättra elevernas lärande. Ett antal Learning studies som har genomförts i Sverige och utomlands visar att ett sådant arbete ger resultat. Elevernas lärande förbättrades i väsentlig grad. Speciellt är det de elever som har störst problem som utvecklas i en Learning study.. Det som eleverna skall lära och hur de förstår detta står i fokus. Att sätta fokus på elevernas lärande innebär i detta fall att det är en viss förmåga, ett visst kunnande eller en viss färdighet som uppmärksammas.. En undervisningssituation planeras gemensamt i ett arbetslag där alla deltagare undervisar i samma ämne, till exempel i matematik, men i olika elevgrupper. Vad eleverna kan om det aktuella området innan undervisningen undersöks. ...
Pris: 7556 kr. E-bok, 2016. Laddas ned direkt. Köp boken Wiley CMAexcel Learning System Exam Review 2017 av IMA (ISBN 9781119373094) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
LIBRIS titelinformation: Feedback for learning / Written by members of the group Assessment, Guidance and Effective Learning at the Institute of Education, University of London ; edited by Susan Askew
Verktyg som "Kooperativt lärande" är inget nytt och har funnit längre men kanske under andra benämningar. Jag vet att jag runt 1995 gick en utbildning som hette SMIL, där eleverna via olika roller skulle genomföra grupparbete mot gemensamma mål. Straxt efter gick vi utbildning i Bifrost och var på besök på den danska skolan som startade projektet, samarbete i olika verkstäder för att få en ämnesintegrerad undervisning. "Möjligheternas barn i möjligheternas skola" hette boken som vi läste och använde för att sätta oss in i det tematiska arbetet. Jag gillade verkligen arbetet i olika verkstäder där samma innehåll fanns, det gav möjlighet för eleverna att använda flera sinnen inom samma område och det gemensamma lärandet var väldigt synligt. Lesson study och Learning study är ytterligare utbildningar där utvecklingen av undervisningen för att gynna elevernas lärande är i fokus. Jag tycker att flera av samarbetsstrukturerna i "Kooperativt lärande" är mycket bra ...
1. Feedback, feedback, feedback. Ge massor av feedback till barnet utifrån process och prestation, vad och hur. Feedback skall ges direkt i under övningen för högsta effekt. Se resultat mer som en konsekvens av dessa och belys de mer som avstämningspunkter än måsten och krav. Feedback är mycket kraftfullt, bra och rätt feedback är mycket förstärkande…
I kursen behandlas learning/lesson study som metod för didaktiskt utvecklingsarbete. Fokus läggs på uttolkning av innebörder i lärandeobjekt och hur undervisning kan designas med hjälp av olika lärandeteoretiska perspektiv, ämnesteori och bedömningsstrategier. Under kursen planerar, genomför och dokumenterar studenterna en learning study utifrån det egna kunskapsområdet. Kursen vänder sig till dig som är lärare och som är intresserad av att utveckla din förmåga att analysera och diskutera undervisning och lärande.
Learning Studies ger förbättrade resultat, motiverade elever och lärare som utnyttjar sin gemensamma potential för att nå ännu högre. Svenska elever blir...
Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever, med stöd av lärare. Du har också möjlighet att arbeta i studiehall. Du behöver inte vara van att studera men du kan behöva lägga mycket tid på egna studier utöver gruppundervisningen. Se länk nedan under kurskod. Kursen vänder sig till dig med bristande erfarenhet av datoranvändning i vardagen. Den ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om datorn som hjälpmedel vid studier inom vuxenutbildningen. Du får inte betyg på kursen. Kursens syfte och innehåll: Kursen ska ge kunskaper och färdigheter i användning av it som hjälpmedel i studier och arbete. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar sin förmåga att använda it för information, kommunikation och dokumentation. Dessutom ges tillfälle att utveckla användning av sociala medier relaterat till undervisning och lärande. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper hur lärande på distans kan genomföras med hjälp av
Vår gästbloggare, Kristina Nyström, jobbar på Sjöstadsskolan och har varit med i ramprojektet Från monologer till samtal i två år. I projektet har vi arbetat tillsammans för att konstruera uppgifter som lockar eleverna till samtal på målspråket. Här beskriver hon sina erfarenheter.. Vi är alla smärtsamt medvetna om att svenska skolan står inför stora utmaningar, stundande lärarbrist inte minst. Vad gäller språklärarnas framtid ser det kanske extra mörkt ut framöver. Något som har påverkat mig väldigt positivt i min lärargärning de senaste två åren är att vara en av deltagarna i ett ramprojekt på STLS. Mina engelsklärarkollegor och jag har haft möjlighet att träffas 90 minuter per vecka sedan flera år tillbaka på vår skola, Sjöstadsskolan och vi har haft förmånen att ha en rektor som utmanat oss att prova på att genomföra learning studies. Det som har känts som ännu ett utvecklingssteg för oss har varit att få till ett konkret samarbete mellan en ...
Learning study (LS) och Variationsteorin representerar ett nytt sätt att se på barns lärande,vilket kan ge förskollärare redskap för hur det pedagogiska arbetet kan organiseras kring ettvisst innehåll. Betydelsen av att definiera lärandeobjekt lyfts fram och därmed även detintentionella lärandet, dvs. att klargöra vad barnen ska ges möjlighet att lära. Syftet är attutifrån ett LS-projekt studera om och i så fall på vilket sätt Variationsteorin kan bidra till attskapa goda förutsättningar för lärande i förskolan. Resultatet av ett LS-projekt analyserasmed fokus på förskolebarns lärande i betydelsen kvalitativa förändringar i barns sätt attbeskriva lärandeobjektet - Vad är en skugga?Resultatet visar att LS-modellen och Variationsteorin fungerar väl som pedagogiska redskap iförskolan. LS-projektet har bidragit till lärande bland både pedagoger och barn, menresultatet visar även att många barn inte ökade sitt resultat. Med ett lekpedagogiskt arbetssättkan ...
Webbkursen ger dig fördjupade kunskaper, inspiration och idéer. Dessutom får kursdeltagarna ta del av aktuell forskning samt praktiska undervisningsexempel.. Att gå igenom webbkursen tar runt 25 timmar och du kan göra det på egen hand eller tillsammans med kollegor. Du läser artiklar, ser filmer, lyssnar på poddar och provar parallellt olika undervisningsaktiviteter. I upplägget ingår också att reflektera kring hur aktiviteter gick i praktiken men också att ge varandra återkoppling och sammanfatta vad ni lärt er. Har du tidigare deltagit i någon av kurserna i Läslyftet så känner du igen dig i arbetsgången. På Skolverkets webbsida med information om webbkursen hittar du också en kort film som introducerar kursen Undervisning i förskoleklass.. För att gå behöver du skapa ett konto och sedan loggar du in och väljer kurs. Webbkursen Undervisning i förskoleklass omfattar följande sju moment.. ...
På förskolan har vi en pedagogisk miljö som vi hela tiden kan förändra. Här tar vi hänsyn till barnens behov och intressen i att utforska lärandet. Vi pedagoger är indelade i tre arbetslag. Inom och mellan arbetslagen skapas möjligheter så att alla barn får tillgång till alla pedagogers kompetens. Vi arbetar med en ökad grundbemanning. Det innebär att vi, så långt det är möjligt, omgrupperar oss efter verksamhetens behov. Vi ser hela förskolan som vår och barnens gemensamma arbetsplats.. Vi är väl förankrade i vårt uppdrag. Pedagogerna är aktivt närvarande och ledande och de har en gemensam kunskaps- och barnsyn. Det är medforskande pedagoger som ger barnen inflytande och delaktighet. På vår förskola skapas möjligheter för kontakt mellan inne- och utemiljö. Här får barnen möta olika lärande och inspirerande miljöer beroende på ålder och mognad. Vi ger föräldrarna möjligheter att på olika sätt känna sig delaktiga i förskolans arbete.. ...
På Hästhagens förskola arbetar vi i tvärgrupper. Vi delar in barnen i åldersanpassade grupper där barnen får olika lärande aktiviteter anpassade för den gruppen.
Hur tillgängligt är egentligen Uppsala universitet och vad kan olika lärosäten lära sig av varandra? Universitets-och högskolerådet (UHR) efterfrågar goda exempel på hur svenska universitet och högskolor underlättar för studenter med funktionsnedsättningar.. - Vi tycker att det är ett bra initiativ från UHR och ser med stort intresse fram emot att läsa rapporten när den är klar. Vi ser framför oss att den exempelsamling som UHR tar fram kommer att inspirera i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Cecilia Edin, enhetschef på Studentavdelningen vid Uppsala universitet.. Varje lärosäte ombeds att skicka in tre goda exempel via ett formulär från UHR. För att samla in förslag på insatser som bör lyftas har Studentavdelningen vänt sig till samordnarna för stöd till studenter med funktionsnedsättning, Studenthälsan, Universitetsbiblioteket, Språkverkstaden och Enheten för universitetspedagogik.. - Spontant ser vi att det finns mycket att lyfta fram, både sådant ...
Stärkt samverkan med industrin är i fokus för KTH:s nya campus, och närheten till näringslivet är också påtaglig vid ett besök i de nyinvigda lokalerna. Alldeles intill huserar samarbetspartner som Scania och AstraZeneca, en bit bort syns upplevelsecentret Tom Tits.. Flytten för KTH:s personal, som först planerades till september, gick i mellandagarna. I mitten av januari kom de första studenterna.. - Nu är vi äntligen på plats, jag tror att många känner en lättnad, säger Alexander Engström som hoppas att campus blir en populär mötesplats där studenter känner sig hemma och vill vara, även kvällar och helger, för att umgås och plugga.. Framväxten av campus har skett i samverkan med lärarna. I workshops har de framfört behov och bollat skisser och byggplaner med arkitekter och projektledare. En tanke har varit att skapa miljöer som kan anpassas efter olika pedagogiska metoder, såväl traditionella som nya, berättar Kristina Palm, prefekt vid institutionen för ...
DEBATT: Värdeskapande lärande är en ny lärfilosofi som politiker och andra kan använda sig av för att skapa ett utbildningssystem där elever och studenter lär
Skolan ska bedrivas på vetenskaplig grund, men hur ska det gå till när kontakterna mellan skola och forskning är få och forskningsanslagen små? En av många skolfrågor som diskuterades under Almedalsveckan, deltog gjorde bland andra Anja Thorsten.
A2-språk Engelska eller tyska. Föräldrarna i åk 2 och 3 erbjuds ett språkvalsmöte i februari/mars. Valet av språk kan diskuteras vid utvecklingssamtal under vårterminen.. Eleverna vid Kottby lågstadieskola läser A1-finska från åk 2. I Kottby kan eleven antingen läsa finska för nybörjare eller modersmålsinriktad finska. Läraren, i samråd med föräldrarna och specialläraren, avgör i vilken grupp eleven studerar finska.. Klassläraren kan tillsammans med specialläraren utföra ett riktgivande språktest, med alla elever, för att utreda elevens kunskaper i det finska språket. Testet kan bestå av en orddiktamen, en läsförståelse, en friskrivning baserad på bilder samt en muntlig del.. Språktestet ger speciellt stöd åt valet av grupp för elever med olika inlärningssvårigheter.. Två A2-språk erbjuds vid Kottby lågstadieskola, om skolan har tillgång till resurser från och med åk 4. A2-språken är engelska och tyska. Eleverna tillsammans med föräldrarna väljer ...
De flesta barn älskar att leka så därför är just leken en väldigt bra ingång för att lära sig nya färdigheter. Såhär gör du för att bidra till ditt barns inlärning samtidigt som ni har kul tillsammans!
Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet får du ta del av lärande i arbete (LIA) under utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta inom yrkesrollen under studietiden ute på olika arbetsplatser. Många studenter bygger ovärderliga nätverk inom branschen under sina LIA-perioder och i många fall resulterar LIA i anställning efter avslutad utbildning. ...
Matematik 1a på distans eller i klassrum på Åsö vuxengymnasium. Läs in behörighet till högskola och universitet eller komplettera din gymnasieutbildning. Behöriga lärare som erbjuder undervisning med ditt lärande i fokus. Nyhet! Alla matematikkurser på Åsö vuxengymnasium startar nu med repetition...
Antingen är AI lösningen på alla människans problem eller så är det, i fel händer, människans undergång." Det säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry, i en intervju för det här numret av Grundskoletidningen. Hon sätter fingret på oron för vad artificiell intelligens kan betyda för samhället i allmänhet och för skolan i synnerhet. Kan AI påverka eller ta över undervisningen? Kommer lärare alls att behövas? Eller handlar det mest om smarta program som kan effektivisera det skolpersonal idag upplever som tidsödande administration?. Vad AI kan betyda för undervisningen undersöks just nu av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med två skolor som involverar samtliga högstadieelever och alla lärare i matematik. I reportaget på sidan 18 beskrivs hur ett adaptivt läromedel utmanar elevernas lärande på olika nivåer och snabbt ger återkoppling på hur det går för varje enskild elev. Projektet väcker också frågor om vad skolan kan tjäna och ...
En ny specialistsjuksköterskeutbildning startar i höst vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Utbildningen har namnet "Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom".. Den snabba medicinska utvecklingen har medfört att många personer idag lever med långvariga och kroniska sjukdomar. Ofta förekommer flera ohälsotillstånd hos en och samma person. Sammantaget kan det innebära en komplex situation som påverkar livet för både personen själv och de anhöriga, skriver högskolan i ett pressmeddelande.. Syftet med utbildningen är att sjuksköterskan, utifrån ett medvetet etiskt förhållningssätt, ska kunna stödja patienter och deras anhöriga att hantera den förändrade livssituationen. I utbildningen är patientens lärande en central utgångspunkt.. Ansökningen är öppen fram till den 16 april.. ...
Matematik 1a på distans eller i klassrum på Åsö vuxengymnasium. Läs in behörighet till högskola och universitet eller komplettera din gymnasieutbildning. Behöriga lärare som erbjuder undervisning med ditt lärande i fokus. Nyhet! ...
År 2013 började hon skriva på en avhandling vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet om användandet av digitala teknologier i högre utbildning. Fokus låg på Chalmers sjöfartsutbildning som under årens lopp digitaliserats och professionaliserats; från ett system med lärlingskap till en akademisk utbildning där delar av den fartygsförlagda praktiken är ersatt med träning i simulatormiljö.. Särskilt fokus i avhandlingsarbetet låg på instruktörernas roll i sjöfartsutbildningen och i början av 2018 disputerade hon med avhandlingen Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors contributions to professional learning ...
År 2013 började hon skriva på en avhandling vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet om användandet av digitala teknologier i högre utbildning. Fokus låg på Chalmers sjöfartsutbildning som under årens lopp digitaliserats och professionaliserats; från ett system med lärlingskap till en akademisk utbildning där delar av den fartygsförlagda praktiken är ersatt med träning i simulatormiljö.. Särskilt fokus i avhandlingsarbetet låg på instruktörernas roll i sjöfartsutbildningen och i början av 2018 disputerade hon med avhandlingen Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors contributions to professional learning. ...
Instruktionen är godkänd av Åbo Akademis styrelse 1.10.2014 och av styrelsen för Yrkeshögskolan Novia 30.9.2014. Instruktionen trädde i kraft 1.1.2015.. Instruktion för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia ...
Vi på Torpskolan söker nu dig som vill vara med i vår arbetsgemenskap och bidra till detta. Vi kan erbjuda dig en inspirerande, välkomnande och rolig arbetsplats där vi sätter eleven och elevens lärande i centrum. Vår strävan är att alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På vår skola har vi en positiv elevsyn med höga förväntningar på elever och lärare och vår omgivning har också höga förväntningar på oss. Arbetsuppgifter: Inför läsåret 2019/2020 söker vi lärare i följande ämnen: matematik, NO, teknik, spanska, textilslöjd svenska och engelska i olika kombinationer. Du kommer också vara mentor för ca 17 elever ...
Som nybliven ambassadör för eTwinning har jag ställt mig själv frågan - Hur får jag fler att förstå vad eTwinning handlar om? Jag kan ordna mötesplatser, skriva nyhetsbrev, starta en blogg, åka ut på skolor och vara aktiv i rektorsgrupper. Vad kan jag göra mer? Jo, jag kan bli talare på ett TeachMeet. Tala på TeachMeet. Ett TeachMeet är ett möte med kollegialt lärande i fokus. Det handlar om att dela med sig och berätta för andra om hur undervisningen kan utvecklas med digitala verktyg. Jag arbetar i Linköping och där har vi haft flera TeachMeet, de är mycket uppskattade av många lärare. De som anmäler sig väljer att delta som talare eller som åhörare. En talare berättar om något de använder i undervisningen i två eller sju minuter. I början av april valde jag att tala sju minuter om eTwinning.. Berättelse om en lärare som inspirerat. Jag inledde mitt tal med att berätta om min fransklärare på gymnasiet. Hon är en av de lärare som har inspirerat mig mest. ...
Kineo är ett globalt företag för lärande på arbetsplatsen. Vi hjälper företag att förbättra sina resultat genom lärande och teknologi.
Bo Sjöström har i många år arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola, gjort forskningsstudier och konstruerat nationella prov i matematik. Hans matematikserie Prima Formula, för åk 4-6, är baserad på forskningsstudier och mattelyftet. Serien är skriven tillsammans med sonen Jacob Sjöström. Bo är även författare till Formula matematik för högstadiet tillsammans med Gert Mårtensson.. ...
Läs mer på CSN. Yrkeshögskoleutbildning, YH, är en ny utbildningsform (fd KY - Kvalificerad yrkesutbildning). YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen.. Läs mer om utbildningsformen på ...
Uppdragsutbildning behöver inte nödvändigtvis bedrivas i form av föreläsningar där det krävs fysisk närvaro eller i form av distansutbildning på bestämda tider.
Styrelsen konstaterade att 2014 var ett bra år för högskolan. Högt söktryck, betyget mycket hög kvalitet på tre av våra prövade utbildningar, ökad extern forskningsfinansiering, fler publicerade artiklar i granskade vetenskapliga journaler och en positiv budgetavvikelse på närmare sju miljoner. 2014 kan sammanfattas med att det var ett intensivt förändringsår med goda verksamhetsresultat och med en ekonomi i gott skick.. Under en längre tid har arbete pågått med ett visionsdokument för högskolan. På styrelsemötet fastställdes visionsdokumentet med beslut om vissa redaktionella ändringar. Dokumentet anger grunderna för hur vi ska arbeta för att stärka Högskolan i Borås. Visionen är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Grundbultarna är studentens lärande i centrum, kompletta akademiska miljöer och en relation mellan utbildning och forskning som är 60:40. Vår verksamhetsplan för 2015-2017 omfattar sju fokusområden, satsningar som stödjer visionen ...
Vill du arbeta inom vården men är inte klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Då kan du läsa Vård och omsorgsprogrammet med språkstöd. Detta innebär att du kommer att få mer tid och stöd i det svenska språket samtidigt som du läser vårdämnen.. Utbildningen varar i fyra terminer. Den första terminen läser du delkurs 3 och 4 i Svenska som andraspråk grundläggande nivå tillsammans med en orienteringskurs i vård och studieteknik.. De tre andra terminerna läser du vård och omsorgskurser samt Svenska 1 som andraspråk på gymnasial nivå där du har extra stöd i svenska som andraspråk.. För att lära dig vårdarbetet kommer du att få komma till olika verksamheter inom vården. Den första terminen görs studiebesök. I två kurser ingår 5 veckors arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats inom vården (termin 2 och 4). Under dessa veckor följer man sin handledares schema, vilket kan innebära även kvällar och helger.. Studierna är på heltid ...
Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum.. Högskolan har cirka 11 000 studenter och 730 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi är en modern högskola, med ett samlat campus mitt i city.. Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.. ...
Kompanjonundervisning innebär att två lärare undervisar samtidigt en klass eller en grupp i samma lokal. Vid kompanjonundervisningen fungerar inte den ena läraren som konsult eller mentor eller assistent till den andra utan det handlar om att två likvärdiga lärare delar på ansvaret. De vanligaste undervisningsparen är speciallärare och klass- eller ämneslärare. Kompanjonundervisning kan ges också av två klasslärare eller två ämneslärare. Syftet med kompanjonundervisning är att förbättra allas, inte bara de elevers som behöver särskilt stöd, möjligheter att lära sig. Vid kompanjonundervisningen byter lärarna roller från lärare till en som följer hur klassen lär sig och vid behov hjälper en enskild elev. ...
Sydkusten har av Utbildningsstyrelsen beviljats statsunderstöd för en ordkonstledarutbildning, som genomförs hösten 2020 - våren 2021. Utbildningen, som planeras inledas i november, arrangeras i samarbete med KulturÖsterbotten och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL). Det är första gången som utbildningen får statsunderstöd.. Sydkustens landskapsförbund har arrangerat ordkonstledarutbildning vartannat år sedan 2012 i samarbete med Borgå folkakademi. De senaste åren har Sydkustens ordkonstskola samarbetat med CLL, KulturÖsterbotten och Wawa-institutet i Jakobstad för att etablera ordkonstverksamhet även i Österbotten. Fortbildningar i ordkonst har arrangerats sedan 1994.. Ordkonstskolans certifikat för ordkonstlärare har sedan 2010 beviljats då vissa kriterier och fortbildningsdagar uppfylls.Totalt har ordkonstskolan certifierat 30 ordkonstlärare, av dem fem nya som fick sina certifikat i slutet av år 2019.. Den nu planerade utbildningen kommer att ...
Konferensen riktar sig till personer som arbetar med eller är intresserade av pedagogi, undervisning, handledning och utveckling av undervisning inom universitet och högskolor. Konferensens syfte är att öka medvetenheten om forskning och utvecklingsarbete på området inlärning på högskolenivå, samt att främja kontakter och interaktion mellan konferensdeltagarna.. Konferensen är detta år trespråkig, och presentationer och workshopar kan hållas på svenska, finska eller engelska.. Vi ses i augusti 2015!. ...
Ja vi sysselsätter väldigt många ungdomar i Anderstorp med meningsfull verksamhet ledd av fantastiska ledare. Vi utbildar våra ungdomar till bra medborgare och duktiga handbollsspelare. Handboll är en riktigt gentlemannasport så det finns mycket att lära ut på alla nivåer. Vi har många fina ledare som själva varit elitspelare och sedan kommit tillbaka hem för att hjälpa oss att utbilda nästa generation. Det är vi oerhört glada och stolta för.. Låt oss vända på det, vad betyder orten Anderstorp och det lokala näringslivet för handbollklubben? - Vi omsätter en bra bit över 4 miljoner och självklart betyder det lokala näringslivet mycket för Anderstorps Sportklubb. Man förstår sambandet mellan orten, föreningen, ungdomarna, de anställda, attraktivitet och bra affärer. För att få duktiga anställda behöver familjerna ha bra aktiviteter och en bra fritid. Det har vi alltid hävdat och var också ett av skälen till att vi engagerade oss i simhallen för att inte ...