Artikel 29-gruppen uppgav i ett pressmeddelande från januari 2017 att arbetsgruppen kommer att publicera en vägledning om samtycke enligt dataskyddsförordningen under året. I väntan på Artikel 29-gruppens vägledning vill vi tipsa om att the Information Commissioners Office (ICO), den engelska motsvarigheten till Datainspektionen, har publicerat en vägledning på samma tema. I vägledningen tar ICO bl.a. upp när en personuppgiftsansvarig bör basera personuppgiftsbehandlingen på den registrerades samtycke och när så inte bör ske, vad som utgör ett giltigt samtycke och hur länge ett samtycke är giltigt. Enligt dataskyddsförordningen ska ett samtycke, för att anses giltigt, vara en frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, samt anges uttryckligen då samtycket inhämtas för behandling av särskilt känsliga uppgifter. I vägledningen har ICO redogjort för ICO:s tolkning av de olika delarna som ska vara uppfyllda för att det ska föreligga ett giltigt samtycke ...
Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011 Samarbete Samarbete mellan Göteborg,
Inledningsvis handlade samtyckesdebatten i första hand om att göra om den svenska sexualbrottslagstiftningen så att lagstiftningen inte längre utgick ifrån att i första hand bedöma det våld eller tvång som förekommit. Istället skulle lagstiftningen i första hand utgå ifrån att bedöma huruvida det förekommit något kommunicerat samtycke eller inte. Denna bedömning skulle göras i samtliga sexualbrottsmål oavsett omständigheterna - det vill säga även om grovt våld och tvång förekommit skulle bedömningen i första hand fokusera på offrets eventuellt kommunicerade samtycke och hur gärningsmannen uppfattat detta. ...
Akademin beaktar etiska frågor i sina finansieringsbeslut. De etiska frågorna beaktas också i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. Om en bedömare observerar problem i fråga om forskningsetik begärs en kompletterande skriftlig utredning av den sökande.. De sökande ska alltid redogöra för forskningens etiska aspekter i forskningsplanen. Om genomförande av projektet kräver ett forskningstillstånd eller ett utlåtande av en etisk kommitté, ska forskningsplanen dessutom innehålla information om dessa eller om hur ansökan om dem framskrider.. Den sökande ska. ...
Sjukresor genomförs i regel som en del i det regionala trafiksystemet för färdtjänst. Det innebär att resan görs i linjelagd trafik, enligt fastställd tidtabell och med särskilt anpassade fordon eller taxi. Oftast får resenärerna samåka. Normalt gäller att den resande hämtas/lämnas vid fastighetens port på folkbokföringsadressen men om särskilda skäl, relaterade till det medicinska tillståndet/funktionsnedsättningen, föreligger, kan servicenivån utökas så att resenären får hjälp till/från bostadens dörr och vårdinrättningens foajé, väntrum eller motsvarande, om detta ligger i närheten av vårdinrättningens entré.. Inför återresan beslutar hälso- och sjukvårdspersonalen om rätt till sjukresa föreligger. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan också besluta om att medge en utökad service både avseende extrahjälp och ledsagare. Medgivande kan vid särskilt starka behov även ges för transport från dörr till dörr utan byten. Sådana medgivande kan ...
Fråga: Kan du beskriva mer om konkluderat samtycke och vart kan man läsa mer om det i lagen?. Svar: Datainspektionen har information om olika samtycken som får anses vara giltig även när GDPR träder i kraft.. Information om samtycken, Datainspektionen ...
Redan när nätverket startade för snart två år sedan konstaterades att upphandling är och förblir en nyckelfråga då det gäller att utveckla ett mera hållbart byggande och förvaltande.. Länsstyrelsen antog i juni 2009 ett åtgärdsprogram för att förbättra luften i Umeå. Åtgärdsprogrammet innehåller 17 åtgärder varav hållbara transporter är en åtgärd. I december 2008 genomfördes en utbildning av Miljöstyrningsrådet kring miljöanpassad upphandling med ett 40-tal deltagare. Denna utbildning följs nu upp genom att vi erbjuder fördjupad utbildning inom transportsektor.. Förmiddagen handlar om upphandling kring transporter samt etiska krav. Umeå kommun har genom undertecknandet av Aalborgåtagandena antagit att arbeta för etiska krav. Detta har ytterligare preciserats genom att Umeå kommuns fullmäktige fattat ett beslut om att bli Fairtrade city. Utbildningen genomförs av Miljöstyrningsrådet genom samverkan mellan Umeå kommun och Nätverket för hållbart ...
Brev till undersökningspersoner betydelsen av det informerade samtycket PM från Mittuniversitetets Forskningsetiska kommitté, (reviderat den 10 oktober 2008) I alla typer av undersökningar där
Jag kan verkligen förstå rättsäkerhetsargumentet. Samtidigt har jag svårt att förstå hur den nya lagen skulle vara så förödande. Det skulle vara samma ord mot ord som det alltid har varit och lika svårt att visa att man inte gett samtycke som att visa att man sade nej. Jag förstår både viljan att lagstifta bort gråzonerna och oron över att det kan leda till att oskyldiga människor straffas. I min idealvärld skulle jag hellre fria än döma - och utveckla bra stödmekanismer för alla som känner att de har blivit utsatta för övergrepp, oavsett om det har lett till dom eller ej. Jag pluggar trots allt till psykolog, jag prioriterar att människor som mår dåligt får hjälp. Att någon åker fast är inte nödvändigtvis upprättelse, Anna Svensson har skrivit bra om det ...
Som känt Som god man måste man i princip också inhämta huvudmannens samtycke till de rättshandlingar som man vill företa för huvudmannens räkning. Undantag gäller i de fall då huvudmannens sinnestillstånd hindrar att samtycke lämnas. Om den gode mannen har ingått en rättshandling utan huvudmannens samtycke, trots att samtycke i och för sig har kunnat inhämtas, bör principen vara att rättshandlingen inte blir bindande för huvudmannen. Om huvudmannen har handlat i strid mot en rättshandling som den gode mannen har företagit med vederbörligt samtycke, bör i regel båda rättshandlingarna bedömas som om de hade företagits av huvudmannen. Den gode mannens rättshandling bör alltså inte utan vidare ges företräde framför huvudmannens.. Om den gode mannen har företagit en rättshandling med vederbörligt samtycke, till exempel genomfört ett köp för huvudmannens räkning, och huvudmannen sedan handlar på ett sätt som upphäver verkningarna av denna rättshandling bör ...
Så jag sitter nu och funderar på hur jag ska lägga fram detta till 4-åringen och hans brorsa som snart blir 2. Jag har inte hunnit lära de vad forskning och projekt är. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig för att de ska förstå vad de ger samtycke till, inte ens brevet man fick till kan hjälpa. Jag undrar om ens mina söner är intresserad? Deras samtycke. Hade jag behövt deras samtycke till alla beslut som tas, som berör de så hade vårt liv sett annorlunda ut. Meelo hade aldrig bytt blöja. Alls. Han hade inte fattat sambandet mellan röd rumpa och blöt blöja. Han hade inte heller tillåtet en läkare att titta på denna röda rumpan. Keeron hade inte ätit något annat än köttbullar och pasta. Han ger sällan samtycke till annan föda. Kaeli hade inte gett samtycke till tiderna som sätts, hon hade varit ute alltför sent och definitivt inte lagt sig kl 20 som vi bestämt. Det gäller för övrigt samtliga 6 barn i hushållet. Jag är tveksam till att något av ...
Informerat samtycke inom psykologin har att göra med en persons autonomi. Det är ett av de viktigaste kraven när man utövar sitt yrke.
Solceller, vindkraftverk och elbilar är produkter som behövs i omställningen till ett hållbart samhälle. Alla kräver de så kallade innovationskritiska metaller och mineral för att fungera, råvaror vars utvinning ofta orsakar lokala miljöproblem och i vissa fall även finansierar väpnade konflikter. För att en övergång till ett samhälle med låga växthusgas-utsläpp ska kunna ske till år 2030 utan att tumma på andra globala hållbarhetsmål, behöver problemen med utvinningen av dessa metaller och mineral minska.. Sverige har en god tillgång till vissa av dessa metaller. Vi skulle också kunna utvinna dem på ett relativt hållbart sätt. Förutsättningarna för ny gruvbrytning är dock sämre i Sverige än i flera andra gruvregioner utanför EU. Ett skäl till detta är att vi har låg acceptans för gruvverksamhet.. - Det vore önskvärt med en politisk överenskommelse om prioriteringar mellan samhällets behov av innovationskritiska metaller och andra intressen som har ...
Om en fysisk person lämnat uttryckligt samtycke i enlighet med 3 § personuppgiftslagen (1998:204) alternativt lämnar eller har lämnat ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 4 p. 11 och artikel 7 i Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) till att kontakt får tas per telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte får den fysiska personen kontaktas i de syften samtycket avser, även om dennes telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon. Med uttryckligt samtycke menas varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.. Vid insamlingen av ett uttryckligt samtycke från en fysisk person ska det tydligt framgå om samtycket även omfattar att ta emot marknadsföringserbjudanden via telefon från andra företag eller organisationer under förutsättning att:. ...
Frivilligt informerat samtycke innebär att patienter informeras om vad en medverkan innebär. De behöver förstå den information som ges, känna sig fria att tacka ja eller nej, och vara trygga med att det inte får några konsekvenser för den fortsatta vården om de inte vill medverka. Kravet på informerat samtycke är särskilt viktigt när medverkan innebär ett extra moment för patienter, dvs när medverkan sker enbart av utbildningsskäl, eller när den kroppsliga och personliga integriteten berörs på ett mer påtagligt sätt. Det kan t ex handla om träning av kroppsundersökning och andra tekniska färdigheter eller då studenter kan komma att ta del av särskilt känsliga uppgifter under samtal med patienter.. För att det ska vara praktiskt möjligt att erbjuda god klinisk undervisning för framtidens vårdpersonal kan formerna för att inhämta det informerade samtycket variera beroende på vilken typ av undervisning det rör sig om. Under förutsättning av att patienter har ...
GDPR-kompatibel är det viktigt att alla avdelningar förstår vad GDPR är och hur det påverkar hur de fungerar. GDPRs krusningseffekt träffar alla aspekter av företagets affärsmål och avdelningar, och det är upp till organisationens ledare att formulera och betona denna inverkan.. För marknadsförare - huruvida B2B eller B2C-blir GDPR-kompatibelt innebär att göra en fullständig revision av den nuvarande användningen av personuppgifter. GDPR är en stor del av marknadsaktiviteter och GDPR träder i kraft, det kommer inte vara lätt att komma åt. Inte överraskande kommer de att överensstämma med att granska säkerhetsåtgärder och identifiera var de kan vara hål i överensstämmelse. Med den granskningsstyrka som ges till GDPR SA, måste lagkontrolleras, dubbelkontrollerats och trippelkontrolleras att processer relaterade till att erhålla, använda, analysera och lagra data ligger inom föreskrifternas standarder. Medan denna förberedelse kan tyckas skrämmande och ...
Datainspektionen drar under hösten igång flera större granskningar. Syftet med granskningarna är bland annat att skapa vägledning gällande de nya dataskyddsreglerna i bland annat dataskyddsförordningen, GDPR. Ett av projekten fokuserar på samtycke som rättslig grund för att samla in och använda personuppgifter.. - Samtycke är speciellt eftersom det måste lämnas frivilligt och det inte får finnas för stor ojämlikhet mellan den registrerade personen och den personuppgiftsansvarige, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.. - Samtycken ska också kunna återkallas, vilket ställer stora krav på verksamhetsutövarna att ha strukturer och rutiner för detta. Vi har sett att samtycken ibland samlas in trots att behandlingen kan motiveras på annan grund. Här behövs vägledning, säger hon.. Ett annat projekt ska klargöra gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.. - Många av dagens it-lösningar bygger på att ett biträde ...
Du behöver bygglov om du bor utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Ifall det är sammanhållen bebyggelse eller inte bedöms bland annat utifrån hur många huvudbyggnader det är, hur tätt de ligger och var i kommunen vi befinner oss. Kontakta oss på plan- och byggavdelningen för att få reda på om du bor inom sammanhållen bebyggelse.. Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus om åtgärden inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.. Om muren eller planket ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen. ...
Anmälan innehåller flera olika klagomål på socialnämndens hantering av LVUärendet. Jag har valt att rikta in min granskning på hur socialnämnden har hanterat frågan om kommunicering. Rättsliga utgångspunkter Socialnämndens insatser för barn och unga bygger på frivillighet från de berörda enskildas sida. Under vissa förutsättningar kan barn och unga beredas vård utan samtycke. Bestämmelser om sådan vård finns i första hand i lagen ( 1990:52 ) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vård utan samtycke kan enligt 3 § LVU beredas den som utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat socialt nedbrytande beteende. När någon har beretts vård med stöd av 3 § LVU ska nämnden enligt 13 § andra stycket LVU inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vården med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom ...
Ja tack, jag vill gärna få inspirerande nyheter, erbjudanden, etc. via e-post, sms och app från POMPdeLUX ApS om POMPdeLUX ApS produktsortiment, och jag vill gärna bli kontaktad av POMPdeLUX ApS när det gäller kundundersökningar. Genom att ge ditt samtycke accepterar du vår integritetspolicy. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta oss eller säga upp prenumerationen via en länk i nyhetsbrevet. ...
Om Fatta Samtycke on FATTA! | Fatta Samtycke är ett treårigt projekt inom föreningen Fatta som utforskar och skapar samtyckeskultur. Utgångspunkten är att om…
Rättegången - Amsalem vs Amsalem är den gastkramande berättelsen om Viviane Amsalem och hennes långa kamp för att få igenom sin skilsmässa i rabbindomstolen i Israel. Utan mannens medgivande kan inte ens rabbinerna fatta beslut och trots att Elisha och Viviane varit separerade under många år vägrar Elisha kategoriskt att ge efter. Medan såväl sanningsenliga som mer tvivelaktiga vittnesmål avlöser varandra i takt med att rabbinerna hinner bytas ut många gånger under de fem år som processen pågår ifrågasätts och förnedras Viviane i en situation som blir alltmer absurd. Men Viviane ger inte upp.. ...
Innan du publicerar ett foto eller en illustration måste du ha ett skriftligt samtycke från fotografen (illustratören). Finns det personer med på fotot måste du även ha skriftligt samtycke från dem.. Blanketten finns att hämta på sidan Dokument. Originalet skickas till webbredaktören, spara gärna en kopia så ni har koll på era fotografier.. OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! ...
De senaste statliga utredningarna på läkemedelsområdet har alla gett stöd åt så kallade läkemedelsprofiler, apoteksbaserade sammanställningar av patienters sammantagna läkemedelsanvändning som med patientens samtycke kan användas med syfte att erbjuda bättre rådgivning. Värdefulla instrument. Konceptet får nu även skjuts av regeringens nya läkemedelsproposition, som beskriver profilerna som ?värdefulla instrument? som bör införas. Man anger ingen motsättning mellan profilerna och landstingens omfattande satsningar på rena förskrivarstöd, exempelvis Janusprojektet i Stockholms läns landsting (se LV 4/01), eller andra landstingsinitierade projekt med snarlik inriktning som det så kallade Västra Götalandsprojektet.. Apoteket har inom ramen för flera tidigare projekt förberett ett införande av läkemedelsprofiler. Det senaste startade i fjol under ledning av apotekaren Annika Hansson (se LV 5/01 ...
Med hj lp av en hypotekslan , pa producerar och medgivande kan genomf ras i bara en fraga om tid . Beroende pa senaste bolaner ntor samt en individer meriter, en del maste finnas kompenserat kombinerat med prim r (balans ) i assimileras pengar . huvudsak konsolidering kr ver fa bara en omfattande hypotekslan och anst lla de kassa att betala din kompletta f rminskad utlaningsprodukter och bankkort , ger dig bara en l gre transaktion varje manad . I detta teknik , du kan fatta beslut hur mycket du kan gaffeln ut och press de borgen rer till verens med din uppskattning. Dessutom, alla fastighets gare som kommer inte placerat sin omhuldade egendom mottagliga f r avsk rmning kan ocksa registrera dig f r dessa refinansiering alternativ , utan begr nsning . Oavsett om de har haft tr tt sina pengar tillsammans med deras l n dag r fortfarande nagra dagar franvarande de oftast b ra medel pa ett viktiga stiftelse , chansen att de kan s tta pa f r sadan utlaning produkter. Men, de har en str ng begr nsning ...
innehållande inspiration, de senaste erbjudandena, nyheter och information om aktuella kampanjer inom JYSKs samlade sortiment. Samtidigt accepterar jag villkoren för nyhetsbrevet. Mitt samtycke kan återkallas när som helst ...
Affärsetik är det beteende som ett företag håller sig till i sin dagliga kontakter med världen. Etiken i en viss verksamhet kan vara olika. De gäller inte bara hur verksamheten interagerar med världen i stort, utan också för sin en-på-ett förhållande till en enda kund. Många företag har fått ett dåligt rykte bara genom att vara i näringslivet. För vissa människor, företag är intresserade av att tjäna pengar, och det är den nedersta raden. Det skulle kunna kallas kapitalism i sin renaste form. Att göra pengar är inte fel i sig. Det är det sätt på vilket vissa företag agera som tar upp frågan om etiska krav. God affärsetik bör vara en del av varje företag. Det finns många faktorer att beakta. När ett företag gör affärer med en annan som anses oetiskt, gör detta det första företaget oetiska genom association? Vissa människor skulle säga ja, den första verksamheten har ett ansvar och det är nu en länk i kedjan av oetiska företag. Många globala ...
Samtliga fall med nyupptäckt AML ska anmälas till AML-registret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister som ingår i Blodcancerregistret (BCR). Rapporteringen görs elektroniskt till RCC:s INCA-databas när diagnosen AML är klar. Kvalitets-register-anmälan ersätter klinikens lagstadgade anmälan till Cancerregistret.. Registrering till BCR förutsätter att patienten gett sitt samtycke efter att ha fått muntlig information och haft möjlighet att ta del av skriftlig patientinformation (se Bilaga VII, kan även laddas från respektive RCC:s hemsida). Skriftligt samtycke krävs inte. I de fall patienten avlidit innan samtycke hunnit inhämtas bör samtycket kunna förutsättas och patienten rapporteras till BCR.. Under 2018 sker en betydande teknisk utveckling som ska underlätta rapporteringen, med logiska kontroller och hjälpfunktioner. Likaledes har variablerna justerats för att förbättra kvaliteten och anpassats till WHO-klassifikationen 2016. Dessutom har en APL-modul ...
Vi kan hjälpa till och utarbeta eller revidera ditt företags alkohol- och drogpolicy som blir chefernas verktyg för att kunna möta problem på ett sätt som motsvarar de lagstiftnings- och etiska krav företaget och samhället ställer på cheferna som arbetsgivarrepresentanter.. Rådgivning/Behandling ...
Vetlanda kommun har beslutat att ställa miljö, sociala och etiska krav i upphandlingar. För att överbrygga gapet mellan brist på interna resurser och att formulera effektfulla krav som är möjliga att verifiera och följa upp, använde vi oss av TCO Certified i vår senaste Chromebook upphandling. ...
Sedan starten har en viktig punkt varit att man ska kunna uppgradera medlemskortet till ett förmånligt betal- och kreditkort. För Handels, som startade detta, är det en hjärtefråga eftersom det är deras medlemmar som dagligen lever med rånrisken.. Och de höga etiska kraven gäller självklart även betal- och kreditkortet, Medlemskortet MasterCard, som är en av LO Mervärdes förmåner. Kortleverantören EnterCard har noga granskats, både som företag och deras produkt, för det är viktigt att det är ett schyst kort. Ingen årsavgift, inga dolda avgifter och låg ränta.. Tanken är att ge våra medlemmar en produkt som kan på konkurrera med dyra butikslån och mindre seriösa långivare och SMS-lån. Därför ställs förhållandevis höga krav gällande betalningshistorik och skuldsättning för att få korten, men har samtidigt en låg inkomstgräns. Allt för att så många medlemmar som möjligt, även deltidsarbetande, ska ha en möjlighet att få ett bra betal- och ...
Amerikansk politik präglas starkt av landets speciella historia och individualistiska kultur. En egenhet har i decennier varit att vissa Kongresspolitiker i praktiken haft frikort från fängelse, oberoende av hur korrumperade de varit. Och kraven för detta har varit tre: att man varit svart demokrat från ett storstadsområde. Den sociala misär som länge satte sin prägel på storstäder som New York och Chicago gjorde nämligen att vare sig politiska motståndare eller media vågade ställa samma etiska krav på dessa ledamöter som på alla andra. I takt med att den svarta misären håller på att försvinna har dock tiden äntligen börjat rinna ut för företrädare för denna sorgliga skola. Som representantshusledamoten Charlie Rangel från New York, som nu åkt dit på 11 av 12 åtalspunkter. Se där ytterligare ett bevis för att utvecklingen går framåt ...
Vi arbetar ofta i någons hem eller på någons arbetsplats där det har skett en skada till följd av brand eller vatten. Vi känner och visar empati för människor som drabbats och strävar alltid för att hjälpa till att minimera kundens problem och oro. Med stort engagemang för ungdomar stödjer vi idrottsföreningar och ungdomsprojekt som bland annat verkar för ett drogfritt samhälle. Vi försöker också bidra till en social hållbarhet genom att ställa etiska krav på våra leverantörer.. Flexibilitet ...
Trafiklärarna i den utpekade bilskolan har nu diskuterat beröring av elever, men enligt bilskolans ägare måste läraren ibland röra eleven. Det här strider mot trafiklärarnas etiska anvisningar. En av de utpekade lärarna har plockats bort från bilskolans webbplats.
Utdrag från lagtexterna:. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står klart: "Alla har rätt att respektera sin fysiska och mentala integritet" [6]. Det anges också: "Fritt och informerad samtycke måste respekteras inom medicin och biologi" [7] och slutligen: "Förbudet mot eugenisk praxis och att göra människokroppen och dess delar som en källa för ekonomisk vinning måste respekteras "[8].. Europeiska rådets konvention för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet för mänskligheten med avseende på tillämpningen av biologi och medicin står klart: "Människans intressen och välfärd ska råda över samhällets eller vetenskapens intresse" [9 ]. Det anges också: "En insats på hälsofältet får endast utföras efter att den berörda personen har gett sitt fria och informerade samtycke till det. Den här personen ska på förhand ges lämplig information om interventions syfte och art samt om konsekvenser och risker. Den berörda personen kan när ...
Utdrag från lagtexterna:. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står klart: "Alla har rätt att respektera sin fysiska och mentala integritet" [6]. Det anges också: "Fritt och informerad samtycke måste respekteras inom medicin och biologi" [7] och slutligen: "Förbudet mot eugenisk praxis och att göra människokroppen och dess delar som en källa för ekonomisk vinning måste respekteras "[8].. Europeiska rådets konvention för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet för mänskligheten med avseende på tillämpningen av biologi och medicin står klart: "Människans intressen och välfärd ska råda över samhällets eller vetenskapens intresse" [9 ]. Det anges också: "En insats på hälsofältet får endast utföras efter att den berörda personen har gett sitt fria och informerade samtycke till det. Den här personen ska på förhand ges lämplig information om interventions syfte och art samt om konsekvenser och risker. Den berörda personen kan när ...
Bilder som skickats in är tagna av dig själv, eller så har du fått upphovsmannens (den som tagit bilden) uttryckliga medgivande att du får lov att publicera bilden. (Om du sett en rolig bild på nätet får du gärna tipsa oss via mejl, så lägger vi upp länken istället ...
Försäljning av fastighet eller bostadsrätt kräver överförmyndaren samtycke och samtycke från huvudmannen om sådant kan ges. Ibland kan det vara nödvändigt med ett läkarutlåtande om huvudmannens förmåga att yttra sig och hälsotillstånd i övrigt. För uppsägning av hyreslägenhet krävs inte överförmyndarens samtycke ...
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, "det kommunala vetot", infördes år 2009. Regelverket har uppenbara brister och har visat sig vara både rättsosäkert och ineffektivt. Tillämpningen har försvårat och förlängt tillståndsprocessen. Kommunen kan när som helst i processen, utan motivering, säga nej till ett vindkraftsprojekt. Om kommunen inte gör någonting, eller är tveksam, innebär det ett nej till projektet utan att någon särskild förklaring behövs. Vindkraftsbolagen blir i praktiken rättslösa.. Redan året efter det kommunala vetot infördes kritiserade dåvarande miljöministern Andreas Carlgren (C) kommunernas agerande och sa att en lagändring kan bli nödvändig; "Det är inte acceptabelt när en fullmäktigeförsamling på lösa boliner bara säger nej. Det är inte det som lagstiftningen syftar till, då undergräver man trovärdigheten för det lokala beslutsfattandet och skulle det fortsätta så tycker jag att man behöver se över reglerna i ...
Ombord på fartyget har vi en unik möjlighet att informera om vårt planerade slutförvar för använt kärnbränsle, både vad gäller de tekniska lösningarna och läget i tillståndsprocessen. Frågan om Kärnbränsleförvaret är högaktuell och vi närmar oss läget där regeringen ska fatta beslut i frågan, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.. - Sigrid blir en viktig mötesplats i Almedalen och flera organisationer har valt att lägga sina seminarier ombord hos oss. Bland andra Kantar Sifo, Folk och Försvar och Oskarshamns kommun.. I gruppen från SKB som reser till Almedalen ingår representanter från företagsledningen, forskare, ämnesexperter och kommunikatörer. För SKB är det viktigt att nå ut i Almedalen för att bygga förtroende bland politiker och allmänhet, och informera om det pågående arbetet runt de stora projekten.. - Almedalsveckan är en möjlighet att berätta om hur långt vi har kommit i det svenska kärnavfallsprogrammet och vilka milstolpar vi har ...
Så här arbetar Naturvårdsverket med prövningsärenden. Naturvårdsverket ska föra talan i mål om tillstånd och tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. Här finns också en kort beskrivning av tillståndsprocessen.
Så här arbetar Naturvårdsverket med prövningsärenden. Naturvårdsverket ska föra talan i mål om tillstånd och tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. Här finns också en kort beskrivning av tillståndsprocessen.
Anneli Wirtén, SGU, informerar i rådet om verksamhet som har betydelse för prospektering efter malmer och industriella mineral i Sverige och om det aktuella läget beträffande tillståndsfrågor. Företagen informerar i rådet om sina prospekteringsinsatser samt om andra verksamheter av intresse för SGU och för övriga branschen.. Rådet bereds tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på uppläggningen och utformningen av den undersökningsverksamhet (karteringen) som SGU genomför i prospekteringsintressanta områden, liksom på hur SGUs produkter bör utformas. Rådet bereds också tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på frågor som rör tillståndsgivningen enligt Minerallagen.. ...
En rad olika tillstånd kan krävas, bla för bottenundersökningar enligt kontinentalsockellagen. Det kan gälla både där vindkraftsverket ska uppföras och där ledningar ska dras fram. Kravet gäller på kontinentalsockeln både innanför territorialgränsen och i den ekonomiska zonen.. Krav på detaljplan finns för vindkraftverk som ska uppföras inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. Detta krav på detaljplan gäller oberoende av om bygglov krävs eller inte. En bedömning av om detaljplan krävs eller inte görs av kommunen.. Om kommunen konstaterar att detaljplan krävs för det aktuella området är det lämpligt att planläggningen av vindkraftsanläggningen koordineras med tillståndsprocessen enligt miljöbalken.. Bestämmelserna i 2 kap. ellagen (1997:857) stadgar kraven för byggandet och användandet av elektriska starkströmsledningar, nätkoncessioner. Närmare bestämmelser finns i elförordningen (1994:1250). ...
Fristående aktörer som driver hem för ensamkommande anklagas ofta för att göra vinst på människors nöd. Men utan ett bra samarbete med fristående aktörer blir det svårt att ta emot barn och unga som flyr från krig. I dag tar tillståndsgivningen för dessa verksamheter alldeles får lång tid, skriver Arion Chryssafis (M), Solna.
Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, som till exempel arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.. I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.. Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dem som vill adoptera.. Om du/ni får medgivande så gäller det i två år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du/ni senare får ett ...
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för tillståndsgivningen för brandfarliga varor i våra medlemskommuner Borås, Bollebygd, Mark,...
De klagar över att man redan nu drabbas av buller, lukt och nedfall, både synligt och osynligt. De föreslår att nedfallet börjar mätas även öster om fabriken, eftersom vinden oftast kommer från väster. Innan det är klart bör tillståndsprocessen inte gå vidare, skriver de ...
Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Alla grannar som berörs ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behövs medgivande från samtliga fastighetsägare. Det är inte tillräckligt att byggherren eller byggnadsnämnden ger grannarna tillfälle att yttra sig över placeringen. De berörda grannarna måste i ett grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den åtgärd som ska göras. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i ett fall som gällde en komplementbyggnad i form av garage och förråd i två våningar konstaterat att grannemedgivande saknades. Det fanns visserligen ett äldre grannemedgivande men det gällde enbart för garage. Domstolen ansåg inte att det grannemedgivandet gällde för den byggnad som skulle uppföras. (MÖD ...
Biologiska prover insamlas i skilda sammanhang. Det är här som oklarheterna börjar, om man använder olika former av samtycke, eller kanske inget alls. Genom att redan från början informera personer som överväger donation om det breda spektrum av forskning som kan genomföras, kan de ta ställning till risker och fördelar med donation (givet den tillsyn och de villkor för framtida forskning som de informeras om).. Gruppen betonar att brett samtycke ger donatorer kontroll över användningen av prover, samt minimerar kostnader och bördor för både donatorer och forskare.. De framhåller också att empiriska studier visar att de flesta vill bestämma om deras prover får användas till forskning. De flesta tillfrågade säger också att beslutet inte påverkas av specifika detaljer om den framtida forskningen (exempelvis vilka sjukdomar man forskar om, vilka tekniker som används, eller vilka delar av provet som studeras).. Givetvis finns exempel på forskning som kan uppfattas som ...