HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden Reviderad
BTech In Computer Science & Engineering, på ITM University, School of Engineering and Technology , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Genom en rad olika forskningsprojekt, nätverk och t ex examensarbeten sker ett kontinuerligt utbyte mellan forskningen vid institutionen och företag i regionen, nationellt och internationellt. Genom engagemanget i programvaruportalen är institutionen drivande i den årliga LUCAS-dagen samt arrangemang av publika frukostseminarier. Aktuella forskningsprojekt med stark koppling till företag och offetlig sektor i regionen är EASE, itACiH och Scalare. MAPCI - Mobile and Pervasive Computing Institute Lund University är en förlängning av institutionen som ger möjlighet till ännu tätare samverkan med nya och äldre företag. Genom medlemskap i nationella nätverk som Swedsoft, verkar institutionen för utvecklad samverkan mellan industri och akademin men också för stabil finansiering av forskningen. Medarbetare är också aktiva inom mer specialiserade industri-akademiska nätverk som t ex SNESCM (konfigurationshantering), SiREn (kravhantering) och SPIN-syd (Programvarukvalitet) Kontakt: ...
Idag genereras stora mängder data inom molekylärbiologin och biomedicin, som t ex DNA och proteinsekvenser, genuttrycksdata, etc. För att lagra, bearbeta och analysera denna data är datavetenskapliga och statistiska metoder mycket viktiga. Den här kursen ger dig en översikt över centrala problemställningar inom området, olika typer av data som analyseras samt vanligt förekommande metoder och program som används för att analysera datan.
Medicinsk informatik (MI) är en term som används i lite olika betydelser. För SFMI är medicinsk informatik ett vetenskapsområde som sysslar med frågor om hur man med hjälp av informationsteknik kan stöda, styra och utveckla vård och omsorg, folkhälsoarbete samt forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner inklusive basal biovetenskap. Vi vill ha en bred definition som inkluderar inflytanden från flera olika vetenskapsområden och där vi betonar vikten av tvärvetenskaplig belysning från naturvetenskap, teknik, ekonomi och andra samhällsvetenskaper och också etik och juridik i tillämpliga delar. Medicinsk informatik som term myntades av europeiska forskare på 1960-talet och har fått det största genomslaget också för internationell forskning inom området. Det finns flera varianter på termen som vi anser antingen vara synonyma som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik eller delmängder av den breda paraplytermen medicinsk informatik som t.ex. ...
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Tillgänglighet på webben betecknar hur väl en webbplats fungerar för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis använder personer med lässvårigheter, grava synskador eller som är blinda textbrowsers med uppläsningsfunktion. För att dessa ska kunna ta del av en bild måste den ha en beskrivande text, en så kallad ALT-text. Tillgänglighet på nätet beskrivs i det så kallade WAI (Web Accessibility Initiative) som sammanställts av W3C (World Wide Web Consortium). I Sverige har WAI:s riktlinjer tolkats av Verva i Vägledningen för 24-timmarswebben. Denna reglerar hur statliga myndigheter ska arbeta med tillgänglighet och fungerar också om rekommendation för hur alla offentliga webbplatser ska se ut och fungera. ...
... Institutionen för informatik söker 1-2 universitetslektorer i informatik, med inriktning mot informationssystem, som aktivt kan bidra till och utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet inom detta område. Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot informationssystem. Undervisning avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Vi söker dig som är intresserad av att undersöka
Om institutionen Institutionen för informatik består av ca 50 medarbetare. Ämnet informatik studerar samspelet mellan informationsteknik och individer, organisationer och samhälle, i syfte att utröna hur tekniken bäst kan användas men även för att förstå dess begränsningar. Informatik är värdinstitution för ett flertal utbildningsprogram på såväl grund- som avancerad nivå. Den övriga verksamheten utgörs i huvudsak av forskarutbildning och forskning, vilken till stor del finansieras av externa anslag. Våra huvudsakliga forskningsområden är informationssystem, interaktionsdesign, it-management och e-hälsa. Mer om institutionen: www.informatik.umu.se . Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Huvudsakliga arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning inom informatik, med betoning på programmering och dataanalys, inom områden som objektorienterad programmering, programutveckling, databasdesign, it-arkitektur, webb- och systemutveckling. Undervisningen avser grundnivå eller
Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på ledning och organisering av digitalt innovationsarbete inom produktionsindustrin (LODIP). Ämnesbeskrivning Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavenskap, pedagogik, sociologi, medie- och
Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på Virtual och Augmented Realiy. Ämnesbeskrivning Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medier- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap. Doktorandens vetenskapliga
Informatik handlar i grunden om hur informationssystem kan stödjas av informationsteknik (IT) i form av datasystem och datorprogram. Informationssystemen kan vara av många olika slag och kan gälla såväl arbete som fritid och olika typer av ideellt arbete.. De informationssystem vi intresserar oss för på Informatik i Lund består av människor som samarbetar kring en arbetsuppgift i en verksamhet inom en organisation av något slag. Dessa människor kommunicerar med varandra, fattar beslut kring uppgiften, samlar in och bearbetar data för att uppgiften ska kunna utföras, beräknar utfallet av uppgiften, delegerar ansvar för uppgiften, skapar nya idéer och ny kunskap om hur uppgiften kan utföras, ser till att anställa medarbetare och att dessa får betalt för sitt arbete o.s.v. Informationssystemet är det centrala nervsystemet i verksamheten. Utan det kommer verksamheten att upphöra, eftersom kommunikation och information är grundläggande för att människor ska kunna utföra ...
Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, arbetar inom många strategiska områden som är viktiga för att uppfylla Karolinska Institutets motto - att förbättra människors hälsa. Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, medicinsk etik, medicinsk informatik, medicinsk management, medicinsk statistik samt suicidprevention.
... Institutionen för informatik utlyser anställning som professor i informatik med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter I anställningen ingår att initiera, bedriva, leda och utveckla forskning och forskningsmiljön vid institutionen samt medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen vid institutionen. Utöver egen forskning, utveckling av institutionens forskningsmiljö samt andra till forskning hörande arbetsuppgifter ingår undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter som anknyter till forskning och utbildning, samverkan med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. För att bidra till verksamhetens mål ska professorn leda forskning och utveckla forskningsmiljön vid institutionen med fokus på samhällets digitalisering. Detta sker genom att professorn bedriver egen
2) Isvattenpassagen är dilaterad: om vattnet upptar en begränsad volym, genomgår behållaren ett kolossalt tryck (mer än 2000-stavar).. Nästan alla vätskor har motsatt egendom: de kontraherar samtidigt som de solidifieras.. 3) Stjärnor vid 6-grenar: Snöflingorna har formen av stjärnor på 6-grenar. Vattenmolekyler är organiserade i sexkantiga nätverk. Det finns 12-sorter av is (se följande artiklar).. Referensvattnet i våra fysiska mätenheter.. Temperatur: enligt definitionen av graden Celsius, under normalt atmosfärstryck.. Smältpunkt: 0 ° ...
Vi vill med vår utbildning göra informationsteknologin mer tillgänglig och användbar för individer, organisationer och samhälle.. Informationsteknologin har traditionellt utvecklats mer med tanke på teknikens möjligheter än på användarens önskemål och behov. Vår utbildning i informatik svarar mot vår tids behov och är utformad för att vara bred och gränsöverskridande.. Utbildningen i informatik är mångdisciplinär, dvs. du kommer att finna kombinationer av ämnen inom informationsteknologi, människa/samhälle, ekonomi, organisationer/verksamheter, etik, IT-rätt, och särskilt former för projektledning, gruppdynamik och kommunikation.. ...
EPITA Graduate School of Computer Science i Frankrike, Paris. Få all information om skolan och dess masterprogram på bara två klick!
Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) är en sammanslutning av personer med intresse för frågor rörande informatik i vård och omsorg inklusive tandvård. Alla som är verksamma inom dessa områden är välkomna som medlemmar oberoende av yrke. Vi har medlemmar med olika grundutbildningar från vården, universitet, myndigheter och IT-leverantörer.. SFMIs syfte är att främja vetenskapsområdet medicinsk informatik framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. SFMI anordnar sessioner inom ämnesområdet vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. Årligen anordnas dessutom föreningens Vårmöte i form av en kongress med ett tema inom medicinsk informatik. I samband med Vårmötet avhålles föreningens årsmöte.. Föreningen finner det särskilt viktigt att skapa en konstruktiv dialog mellan leverantörer och användare i syfte att befrämja en funktionell utveckling av informationssystem inom hälso- och sjukvården. Föreningen ...
Elisabet Höög är anställd vid Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centre där hon ingår i forskarnätverket SOLIID och doktorand vid Umeå universitet där hon försvarar sin avhandling: Navigera i ständig förändring - facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Engelsk titel: Navigating continuous change - facilitation of development work in health care and social services.
Kursen ger en översikt av vanliga kvalitativa metoder inom forskningsfältet informatik. Kursen täcker grundläggande tekniker för att samla in, tolka och analysera kvalitativa data. Detta inkluderar fokus på hur man samlar olika typer av kvalitativa data, såsom empiriska data från observationer, intervjuer och dokument. Dessutom behandlas processen att gå från datainsamling till dataanalys. Under kursen introduceras och tillämpas grundläggande tekniker för att använda datorprogram för kvalitativ dataanalys ...
Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda
Denna guide vänder sig till dig som studerar systemvetenskapliga programmet, ämnet informatik samt Utveckling av e-tjänster vid Högskolan Dalarna. Här finns en samling resurser för dig som söker litteratur och annan information inför ett examensarbete, en rapport eller en enklare studieuppgift.. ...
Ringler Informatik AG är ett mjukvaruföretag i Schweiz. Den fokuserar på tillverkning av kundanpassade lösningar och standardprogramvara för elektroniska blanketter. Företaget grundades 1976.
Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat Medicinsk informatik.
Inom hälsoinformatik bedriver vi forskning med olika metoder inom många olika områden, till exempel data- och textutvinning, modellering, simulering, IT-stödd rehabilitering och diagnostik, virtuella patienter, medicinska beslutsstöd och informationsåtkomst för system inom vården. Målet är att förbättra sjukvården med hjälp av IT-system på olika nivåer.. Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Health Informatics.. ...
Inom hälsoinformatik bedriver vi forskning med olika metoder inom många olika områden, till exempel data- och textutvinning, modellering, simulering, IT-stödd rehabilitering och diagnostik, virtuella patienter, medicinska beslutsstöd och informationsåtkomst för system inom vården. Målet är att förbättra sjukvården med hjälp av IT-system på olika nivåer.. Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Health Informatics.. ...
Håkan Jonsson är färsk doktor i datavetenskap vid LTH i Lund. Men samtalet kommer från Berlin. Där har Håkan nyligen börjat sin tjänst på klädnätsjätten Zalando. Han är chef för ett matematiskt team, som beräknar hur många nya plagg det är möjligt att sälja. I en färsk avhandling har han undersökt om det är tekniskt möjligt att konstruera sociala appar, som underlättar människors sociala relationer. Vilka positiva och negativa konsekvenser ger den nya tekniken ...
Engelska 6/Engelska B från svensk gymnasieskola. Minst 60 hp i huvudområdet datavetenskap varav minst 15 hp i programmering. Antingen en genomförd kurs om minst 7,5 hp i datastrukturer och algoritmer eller en genomförd kurs om minst 7,5 hp i artificiell intelligens ...
Den 1 november startar vår julkampanj, Holiday Free Personalization, vilket innebär att man får fritt tryck av ett personligt budskap på alla Titleist golfbo...
På mellanstadiet arbetar eleverna individuellt i sina svenska arbetsböcker den första timmen. Efter rasten ägnar man sig ibland åt lättsammare aktiviteter eller så arbetar vi med något projekt som har svensk anknytning. I årskurserna 6-9 samarbetar vi med Sofia Distans i Sverige via dator. Eleverna följer tydliga läsårsplaner och har frihet och ansvar att planera sina studier. Som handledare stödjer du eleverna i deras arbete samt hjälper dem att strukturera sina studier. Eleverna på högstadiet arbetar i ett separat rum med handledning av lärare och assistent på mellanstadiet. Läs mer på www.sofiadistans.nu. Läs mer om oss på skolans hemsida www.svenskaskolantokyo.org. ...
Informationssystem/systemvetenskap A. Kursen ger dig en grundläggande förståelse för informationssystem, som omfattar både människor och datorsystem. Bland annat introduceras programmering, systemutveckling och databasteknik. Genom att kombinera teori och praktiska tillämpningar lär du dig att utveckla användbara IT-system och databaser.
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet innebär strategisk planering och samordning av IT-driften vid institutionen för informatik, samt drift, underhåll och support av IT-system och IT-tjänster vid institutionen. Du kommer att vara kontaktperson för informatik mot Umeå universitets centrala IT-avdelning, ansvara för installation, konfiguration och underhåll av datorer och utrustning samt ha ansvar för teknisk support till personal och studenter. I arbetsuppgifterna ingår även planering och inköp av datorer, IT-utrustning, licenser och programvaror etc. samt arbete med IT-säkerhetsfrågor, såväl proaktivt som reaktivt arbete. Omvärldsbevakning inom IT-området lokalt och globalt är också en viktig del av arbetet. Kompetenskrav Vi söker dig som har högskoleutbildning som systemutvecklare, högskole- eller civilingenjör inom IT eller annan motsvarande IT
Arbetsuppgifter Vi söker dig som trivs med att jobba såväl med människor som med administration. I tjänsten ingår följande arbetsområden: - Utbildningsadministration och studentexpedition - Programkoordination av ett internationellt magisterprogram Rollen som utbildningsadministratör är omväxlande och innebär service till studenter, lärare och forskare samt arbete i olika studieadministrativa system. Som utbildningsadministratör måste du också trivas med rutinuppgifter och ha en hög grad av servicekänsla. Du måste kunna ta ansvar och skapa en klar målbild av vad som behöver göras i ditt arbete. Du ska också självständigt kunna planera ditt arbete och driva processer framåt samtidigt som du har förmågan att komma till avslut. Exempel på arbetsuppgifter inom utbildningsadministration är: Mottagning av studenter i expeditionen. Hantera och besvara inkommande ärenden per e-mail. Registrera och rapportera i studiedokumentationssystemet Ladok. Uppdatera och administrera
Arbetsuppgifter Vi söker dig som trivs med att jobba såväl med människor som med administration. I tjänsten ingår följande arbetsområden: - Utbildningsadministration och studentexpedition - Programkoordination av ett internationellt magisterprogram Rollen som utbildningsadministratör är omväxlande och innebär service till studenter, lärare och forskare samt arbete i olika studieadministrativa system. Som utbildningsadministratör måste du också trivas med rutinuppgifter och ha en hög grad av servicekänsla. Du måste kunna ta ansvar och skapa en klar målbild av vad som behöver göras i ditt arbete. Du ska också självständigt kunna planera ditt arbete och driva processer framåt samtidigt som du har förmågan att komma till avslut. Exempel på arbetsuppgifter inom utbildningsadministration är: Mottagning av studenter i expeditionen. Hantera och besvara inkommande ärenden per e-mail. Registrera och rapportera i studiedokumentationssystemet Ladok. Uppdatera och administrera
Du har inga favoriter. För att skapa egna genvägar till sidor på vår sajt så går du till valfri sida och klickar sedan på SPARA FAVORIT ...
Information som resurs Information kan betraktas som en resurs som möjliggör och stöder: -beslutsfattande -olika slag av handlingar och aktiviteter IT: en
Första raden innehåller tre heltal $N$, $K$ och $R$: den totala längden på marsvarelsens DNA, alfabetets storlek respektive antalet nukleobaser för vilka forskarna har ett minimumkriterium. Talen uppfyller $1 \le R \le K \le N$.. Den andra raden innehåller $N$ blankstegsseparerade heltal, den kompletta DNA-strängen för marsvarelsen. Det $i$-te av dessa heltal, $D_ i$, talar om vilken nukleobas som finns på den $i$-te positionen i DNA-strängen. Nukleobaserna är $0$-indexerade, d.v.s. de uppfyller $0 \leq D_ i , K$. Varje nukleobas förekommer åtminstone en gång i DNA-strängen.. Var och en av de följande $R$ raderna innehåller två heltal $B$ and $Q$, vilka anger en nukleobas och dess minimalt krävda antal. ($0 \le B , K, 1 \le Q \le N$). Ingen nukleobas kommer att listas mer än en gång på dessa $R$ rader.. ...
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur ...
I kursen genomför du ett kvalificerat uppsatsarbete, som dels skall visa ett gott ämnes- och metodkunnande, dels skall spegla en god vetenskaplig karaktär utifrån vetenskapliga kriterier.
Du har inga favoriter. För att skapa egna genvägar till sidor på vår sajt så går du till valfri sida och klickar sedan på SPARA FAVORIT ...
Digitaliseringsenheten i Hylte kommun har tagit fram handlingsplaner för digitalisering med fokus på omsorgen. Utbytesstudenterna Lucie och Adrien varit med att ta fram underlag som kan användas vid utveckling i det fortsatta arbetet vid framtagning av handlingsplaner. Under sin praktikperiod har de haft Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad som hemvist för att kunna arbeta med sina respektive uppsatser.. Handledare för deras projekt har varit Wagner de Morais (PhD Computer Science and Engineering och forskningskoordinator vid HCH/HH) med ansvar för de tekniska delarna av projektet - samt Madeleine Solenhill (digitaliseringschef vid Hylte kommun), med ansvar för hälso- och digitaliseringsfrågor kopplat till studenternas projekt. ...
Rättning - check! Jag noterade idag att min datavetenskapliga magister har rättat (och godkänt!) alla återstående inlämningsuppgifter, trots att han förvarnade om att han nog inte skulle hinna med det i närtid, så där väntar jag bara på registrerade poäng. Om han nu inte skulle råka tro att jag är intresserad av att skriva någon…
Kandidatexamen i Medieteknik eller motsvarande. Exempel på relevanta examina inkluderar, men är inte begränsade till: datavetenskap, informatik, informationssystem, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign, media/IT management, spelutveckling, media och kommunikationsvetenskap och digitala kulturstudier. Examen måste vara på minst 180 hp. Motsvarande Engelska 6/Engelska B från svensk gymnasieskola ...
Välj en ämnesspecifik databas om du söker efter material inom ett visst ämne, exempelvis ekonomi eller informatik. Biblioteket hjälper dig gärna att välja rätt.
Informatikenheten i V sterbottens L ns landsting s ker en Medarbetare. Informatikenheten r en basenhet med uppdrag att underst dja landstingets k rnverksamheter inom informatikomr det. Vi r en l nsenhet med 80 medarbetare och svarar f r att medverka och st dja V sterbottens l ns landsting i dess utveckling inom Informatikomr det. Enheten svarar ven f r enskilda enheters behov av Informatik kompetens. Vi svarar ocks f r drift. Utveckling/f rvaltning, integration, implementation och strategiarbete av Informationssysten ...
Inom informatik studerar du samspelet mellan människa och teknik för att lära dig utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar.
Internetforskaren Annakarin Nyberg fick äran att hålla talet vid Umeås officiella nyårsfirande vid Umeälven. Annakarin Nyberg är universitetslektor i informatik vid Umeå universitet. Hon var i augusti även värd för radions Sommar i P1 där hon berättade om sin kamp mot härskartekniker och mot en cancerknöl.
Internetforskaren Annakarin Nyberg fick äran att hålla talet vid Umeås officiella nyårsfirande vid Umeälven. Annakarin Nyberg är universitetslektor i informatik vid Umeå universitet. Hon var i augusti även värd för radions Sommar i P1 där hon berättade om sin kamp mot härskartekniker och mot en cancerknöl.
Folkhälsa informatik är en gren av bioinformatik som gäller teknik för att folkhälsoproblem. Det är ofta utövas på ett myndigheterna genom olika myndigheter som arbetar med folkhälsofrågor, från folkhälsa avdelningar som erbjuder tjänster till allmänheten till offentliga lokaler där nya sjukdomar studeras. Folkhälsa informatik är också ett verktyg som används av privata organisationer. Flera universitet erbjuder utbildning inom denna gren av bioinformatik, vanligtvis som en del av en skola för folkhälsan. Bioinformatik, också känd som biomedicinsk informatik eller informatik hälsa, är en blandning av datavetenskap och biomedicinska områden. Det handlar utnyttja tekniken för att samla in uppgifter om hälsofrågor, från svarsfrekvenser vid kirurgi för att resultaten av kliniska prövningar, lagra dessa data, och utför dataanalys. Informatik inkluderar ämnen som statistik, som används för analys av data, samt filialer i datavetenskap rör säkerhet och livslängd ...
Medicinsk informatik (MI) är ett vetenskapsområde som utvecklar metoder inom informationsteknik för att stödja, styra och utveckla sjukvård, folkhälsoarbete, forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner inklusive basal biovetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt med stora inslag av IT och medicinsk terminologi men berör i delområden många andra områden såsom kunskapsfilosofi, biokemi, ergonomi, etik, juridik, ekonomi. Termen Medicinsk Informatik myntades av europeiska forskare på 1960-talet och är den mest använda benämningen på internationell forskning inom området. Området har genomgått många olika faser av hype och fått fler namn som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik, och delområden har benämnts t.ex. omvårdnadsinformatik, bioinformatik, telemedicin eller klinisk informatik. I nationella strategier används f.n. sedan ca 2005 termen e-hälsa för att beskriva IT-stöd för sjukvården. Medicinsk informatik har många tillämpningsområden med ...
Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, kollar på videoklipp från Youtube eller använder andra sociala medier som Facebook eller Instagram. Andra exempel på informationssystem är lönesystem, ekonomisystem och e-handelssystem. De finns överallt omkring oss!. Informatik är ett designämne i gränslandet mellan teknikvetenskap och andra samhällsvetenskaper. Informatik handlar om att förstå, tolka, analysera, utforma och tillverka IT-stöd för verksamheter.. Yrket passar dig som vill utvecklas, jobba i projekt och samarbeta med många olika typer av människor. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som projektledare, programmera i ett nystartat bolag, starta eget eller kanske börja med att som konsult utforma och testa nya system. Läs mer om alla aktuella kurser i informatik på lu.se. Se hela kursutbudet på institutionens hemsida. ...
Forskningen inom datateknik och informatik är inriktad mot tre specifika områden, Data science, Verksamhetsarkitekturer och Semantiska teknologier. Inom data science bedriver vi mer specifikt forskning avseende algoritmer för maskininlärning och dataanalys, och när så behövs via high performance computing. Inom informatik bedriver vi främst forskning avseende verksamhetsmodellering, verksamhetsarkitekturer, kunskapsmodellering och semantiska teknologier. ...
Högskolan Väst söker universitetslektor i informatik med inriktning mot industriellt arbetsintegrerat lärande Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Högskolan Väst. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men en framgångsrik akademi behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Välkommen att söka jobb hos oss! Högskolan Väst söker universitetslektor i industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL), med inriktning mot industrins kunskapsproduktion och kompetensförändring med koppling till digitalisering. Anställningen är huvudsakligen förlagd till forskningsmiljön PRIMUS som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö där teknik och lärande studeras i nya kombinationer för att industrin aktivt ska kunna omforma arbetssätten inför teknikutveckling och nya kompetenskrav.
Högskolan Väst söker universitetslektor i informatik med inriktning mot industriellt arbetsintegrerat lärande Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Högskolan Väst. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men en framgångsrik akademi behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Välkommen att söka jobb hos oss! Högskolan Väst söker universitetslektor i industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL), med inriktning mot industrins kunskapsproduktion och kompetensförändring med koppling till digitalisering. Anställningen är huvudsakligen förlagd till forskningsmiljön PRIMUS som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö där teknik och lärande studeras i nya kombinationer för att industrin aktivt ska kunna omforma arbetssätten inför teknikutveckling och nya kompetenskrav.
Metod- och kompetensstödet Informatik leder och driver det gemensamma terminologi- och informationsstrukturarbetet för sammanhållen journalföring inom Stockholms läns landsting.. Metod- och kompetensstödet är delaktigt i att förvalta och utveckla journalsystemet TakeCares termkatalog. Arbetet innebär, bland annat, att bereda inkomna termansökningar inför beslut. Metod- och kompetensstödet bistår förvaltningsobjekten i frågor som rör termer i den gemensamma journalföringen.. Metod- och kompetensstödet syftar till att stödja objektverksamheten inom slutenvård, öppenvård, akutvård samt viss specialistvård genom:. ...
Metod- och kompetensstödet Informatik leder och driver det gemensamma terminologi- och informationsstrukturarbetet för sammanhållen journalföring inom Stockholms läns landsting.. Metod- och kompetensstödet är delaktigt i att förvalta och utveckla journalsystemet TakeCares termkatalog. Arbetet innebär, bland annat, att bereda inkomna termansökningar inför beslut. Metod- och kompetensstödet bistår förvaltningsobjekten i frågor som rör termer i den gemensamma journalföringen.. Metod- och kompetensstödet syftar till att stödja objektverksamheten inom slutenvård, öppenvård, akutvård samt viss specialistvård genom:. ...
Här hittar du all information du behöver om företaget Pallas Informatik A/S, kontaktuppgifter, produkter och tjänster, finansiell information, finansiell information
PhD I Informatik, på University of Johannesburg , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Det nya IPCC-dokumentet som pressen skriver mycket om - "WGII Forth Assessment Report, Summary for Policymakers" hittar du här. Jag har inte läst rapporten än och vi får se om det finns anledning att återkomma. Själv ser jag mer fram mot den ännu hemliga kommande "the Physical Science Basis". ...
Cardoso, P., Heikkinen, L., Jalkanen, J., Kohonen, M., Leponiemi, M., Mattila, L., Ollonen, J., Ranki, J-P., Virolainen, A., Zhou, X. & Pajunen, T., 18 dec 2017, I : Biodiversity Data Journal. 5, 12 s., e21010.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel › Vetenskaplig › Peer review ...
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hemservice organiseras samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare support och hemservice som på ett gott sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt. I kommunikationen ger eleven en utförlig och nyanserad information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med säkerhet för att sammanfoga olika delar till fungerande system samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med mycket gott handlag apparater och andra serviceobjekt. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.. Eleven redogör ...
Informationsteknik används i allt större utsträckning i yrkeslivet. Därför fokuserar programmet på att ge en förståelse för den revolutionerande utvecklingen mot ett nätverkssamhälle - och hur IT används i och har påverkan på yrkeslivet.
Att skydda en organisations informationstillgångar i dagens komplexa miljöer är svårt och kräver mer än enbart tekniska färdigheter. För att säkerställa en bred förståelse av vad ledning och styrning av informationssäkerhet i organisationer innebär, erbjuder vårt program kurser som beaktar organi...
LIBRIS titelinformation: Strategies and policies for informatics : final report / SPIN conference 1978 ; Intergovernmental conference on strategies and policies for informatics, Torremolinos, Spain, 28 August-6 September 1978; [organized jointly by] Unesco [and] IBI
SAKS bjuder varmt in till den årliga valpuben och ett utmärkt tillfälle att umgås med alla SVP:are efter julledigheten! Vi i SAKS kommer att finnas på plats för att svara på era frågor över god dryck och en god bit mat
Right from the start I was given the opportunity to act as a project leader - an experience that made me overcome my fear of managing people. I have developed my ability to communicate and cooperate with others, and today, leadership is something I enjoy. After my bachelors in Computer Science back ... ...
Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor.. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av samhällets digitalisering, IT, samspelet mellan människor, och samspelet mellan människan och tekniken.. Vårt utbildningsutbud omfattar fem program samt ett antal fristående kurser. Institutionen finns på Campus Lindholmen och är organiserad under IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.. Övriga enheter ...
Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor.. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av samhällets digitalisering, IT, samspelet mellan människor, och samspelet mellan människan och tekniken.. Vårt utbildningsutbud omfattar fem program samt ett antal fristående kurser. Institutionen finns på Campus Lindholmen och är organiserad under IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.. Övriga enheter ...
Kristin Braa Telenor Research and Development [email protected] Bo Dahlbom The Swedish Research Institute for Information Technology [email protected] Ole Hanseth Department of informatics, University of Oslo [email protected] http://is.lse.ac.uk/InMemoryOfClaudio Claudio Ciborra died from cancer on the 13th of February…. ...
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot informatik med inriktning mot systemvetenskap eller motsvarande. Du har tidigare arbetslivserfarenhet av arbete inom projekt i samarbete med offentliga myndigheter inom transportindustrin. Du har god förståelse och kunskap om etablerade kvalitativa metoder för insamling och analys av data inom forskningsfältet informationssystem. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med digitala strategier inom offentliga myndigheter.. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Vi vill att du ska vara utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, ha lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Vi vill också att du är en person som tar fullt ansvar för de arbetsuppgifter du har att driva och genomföra. Arbetet kräver också att du har god förmåga att samarbeta med andra såväl inom som utanför Umeå universitet.. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ...
Als Mitglieder der Gütegemeinschaft für DIN V 18599-Software haben sich führende Hersteller der DIN V 18599-Software unter Vorsitz des IAIB (Institut für angewandte Informatik im Bauwesen e.V.) zusammengeschlossen. Gründungsziele des Vereins sind, die Berechnungswege der DIN V 18599 anzugleichen und eine einheitliche Berechnungsgrundlage zu schaffen.
BTH får skarp kritik i en ny granskning. Högskolan beskrivs som toppstyrd där studenterna har mer makt än lärarna. - Vi forskare har väldigt lite att säga till om, säger Sara Eriksén, professor i informatik.
Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Utbildningen vänder sig till vårdgivare och administrativ personal i Stockholms läns landsting.
Digital design och innovation är ett kandidatprogram inom informatik som lär framtidens designer att förstå människan och -hennes -relation till teknologi....
DSV - utbildning Två stora program - Data- och systemvetenskaplig linje (ca 500 stud) - Linjen för IT och kommunikationsvetenskap (ca 300) Säkerhetsinformatik Management IT Medicinsk informatik Datorspelsutveckling Magisterkurser
Sverige Mikael Söderström, Institutionen för informatik Umeå universitet, S-901 87 Umeå Tel: +46 (0)90 786 6843 Epost: [email protected] Besöksadress MIT-huset, Campustorget 5 Norge Terje Fallmyr, Senter for Teknologi og Maritim ledelse, Handelshøgskolen i Bodö, Nord Universitet Tel: +47 755 172 79 Epost: [email protected]
IT-säkerhet är komplext och handlar både om vad som måste göras och hur det ska göras. Problemen ökar ständigt, felen kostar mycket att ställa till rätta och mycket beror på hur människor agerar. Den insikten har lett till att Örebro universitet startar en masterutbildning i informatik med en ny inriktning på informationssäkerhet.
Personal och kontaktinformation för institutionen för Informatik vid Umeå universitet. Kontkatinformation för prefekt, studierektor, studievägledning, administration och övrig personal. Adress, telefonnummer och e-postadresser.
Vill tipsa om ett samtal kring upphovsrättens kris och framtid, med siktet inställt bortom den sedvanliga polemiken, som anordnas om precis en vecka:Rasmus Fleischer (doktorand i samtidshistoria och medgrundare av Piratbyrån) och Nicklas Lundblad (doktorand i informatik och vd för tidskriften Neo) inleder.Moderator: Jonatan Habib Engqvist (sadelmakare och filosof, forskar i psykedelisk konst på Kungl.…
Läser Informatik termin 1 på högskola. Avser att göra ett arbete om datorns betydelse för släktforskare. Jag vill gärna veta vad datorn betytt för just dig i din släktforskning, på gott och på ont. Finns det något som är så där alldeles extra värdefullt och som har med datorn att göra? Tar gärna emot info direkt till mig om du inte tycker att det hör hemma i DIS Forum. ...
Behörighetskrav: Informatik 40 hp vari ska ingå ISGA11 HTML och CSS för webbutveckling 5 hp och ISGB15 Java Script för webbutveckling 5 hp, eller motsvarande. ...
Introduktion till IT o eTjänster - Informatik A - 7,5 hp. Kommunikation , gruppdynamik och eTjänster - Informatik A - 7,5 hp. eTjänster, perspektiv och utvärdering - Informatik A - 7,5 hp. Nätjuridik - Rättsvetenskap A - 7,5 hp. Publicering på internet - Informatik A - 7,5 hp. Människa-, datorinteraktion för eTjänster - Informatik B - 7,5 hp. Programutveckling, grunder - Informatik A - 7,5 hp. Design av eTjänster - Informatik B - 7,5 hp. Design av IT-system - Informatik B - 7,5 hp. Databassystem - Informatik B - 7,5 hp. Programutveckling för mobila enheter - Informatik B - 7,5 hp. Mjuk infrastruktur - Informatik B - 7,5 hp. Hård infrastruktur - Informatik A - 7,5 hp. Datasäkerhet och integritet - Informatik B - 7,5 hp. Examensarbete - Informatik B - 15 hp. * Genomförd ...
LIBRIS titelinformation: Setting statistical priorities : report of the Panel on methodology for statistical priorities of the Committee on national statistics, Assembly of mathematical and physical sciences, National research council
Just en sådan familj är syskonen Sinoxolo (flicka 17 år, kallas Sino) och Someleze (pojke 16 år, kallas Some). Sino går i Grade 11 i en av Kayamandis två high schools. Some har haft det svårt i skolan, slutade i Grade 6 och är sedan dess arbetslös. Någon pappa säger de sig aldrig ha haft, och mamma beslöt sig för en tid sedan att helt sonika ge sig av tillbaka till Eastern Cape. De bor tillsammans i ett av de minsta skjul vi hittills har sett i Kayamandi - och det vill inte säga lite! En säng, en plaststol och ett pyttelitet klädskåp är hela inredningen. Ungdomarna försöker överleva på R350/månad/person som de får i socialbidrag. När jag frågade Sino vad som stod allra högst upp på hennes privata önskelista trodde jag hon skulle säga mat eller kläder. Vet ni vad hon svarade? "Extra tuition in math and physical science" - extraundervisning i matte och fysik, alltså!! Den biten är nu säkrad genom vår gode vän Rejoice som läser och forskar på hög nivå i just ...
... är en del av det kunskapsområde som brukar kallas Hälsoinformatik. Så här beskrivs Hälsoinformatik i Wikipedia:. "Hälsoinformatik (även kallad medicinsk informatik, hälso- och sjukvårdsinformatik, biomedicinsk informatik, omvårdnadsinformatik, bioinformatik, telemedicin eller klinisk informatik) är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar kunskap om insamling, representation, bearbetning, presentation, kommunikation och all slags hantering av data, information och kunskap inom hälso- och sjukvården samt den medicinska vetenskapens olika discipliner.". Du kan läsa mer om detta i SSF:s och SOI:s Kompetensbeskrivning för hälsoinformatik. ...
Projektgruppen består af følgende:. (Projektleder) Anders Juhl Rasmussen. Adjunkt i narrativ medicin, Institut for Kulturvidenskaber, HUM.JR. Anne-Marie Mai. Professor i dansk litteratur, Institut for Kulturvidenskaber. Helle Ploug Hansen. Professor i humanistisk rehabiliteringsforskning, Institut for Sunhedhedstjenesteforskning, Forskningsenheden for Almen Praksis, SUND.. Anette Søgaard Nielsen. Projektdirektør, Lektor på Forskningsenheden for Klinisk Alkoholforskning, SUND.. Uffe Koch Will. Professor ved Center for Health Informatics and Technology. Mærsk Mc-Kinney Instituttet, TEK.. ...
This course provides an introduction to theoretical computer science , which is a strong area of ​​research at the School of Computer Science and Communication . You will encounter some of our research results in the course.. You will learn about algorithm design and get to see some pretty complicated , but very useful algorithms. Complexity part of the course deals with how to investigate which problems can besolved ( in reasonable time ) with the help of computer , which ones will take an unreasonably long time and which can not be solved by a computer at all.. Problems that are too difficult to solve exactly can sometimes be solved approximately . You will see examples of some approximation algorithms and some problems that are so hard that they can not even be approximated in a reasonable time.. The course is sort of a smaller variant of the course DD1352.. The course on Canvas: algokomp18. ...
Det här följer den nationella trenden och de behörighetskrav som gäller. Vi förbereder oss också för de förändringar som regeringen kommer att förslå i en proposition mot slutet av året genom att under hösten lämna in en ansökan om masterexamensrätt för lärarutbildningar på avancerad nivå, kommenterar utbildningschef Svante Brunåker. Nytt program är även Study Programme in Computer Science, en internationell variant av det datavetenskapliga programmet. För programmen inom områdena vård och socialt arbete respektive ekonomi blir det inga förändringar. I stället har ett arbete startat att ansöka om examensrätt inför hösten 2011. Dels för program för biomedicinska analytiker, dels för civilekonom och en masterexamensrätt i företagsekonomi. ...
The Swedish Society for Medical Informatics (SFMI) will host the conference in collaboration with EFMI (European Federation for Medical Informatics). The conference will be co-located with VITALIS, the largest eHealth event in Scandinavia.
F r v ra studenter tillhandah ller vi tv program, "Master in Digital Leadership" samt kandidatprogrammet "Systemvetenskap: IT, m nniska och organisation". Vi erbjuder ven uppdragsutbildning. All v r undervisning reflekterar den starka forskningsmilj som finns vid avdelningen och kurser utformas med anknytning till p g ende forskningsprojekt och industrisamarbeten. Avdelningen st r ven v rd f r G teborgsnoden av Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se ...
Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i SLL. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.
Vår breda forskning påverkar direkt vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
En grupp forskare vid MITs Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) har utvecklat en lösning som möjliggör för automatiserade fordon att navigera utan att ha tillgång till detaljerad 3D karta av omgivningen [1].. Med den nya lösningen som kallas MapLite kan automatiserade fordon klara obekanta vägar genom att enbart använda GPS och inbyggda sensorer.. Först definierar MapLite ett slutmål och ett "lokalt navigeringsmål" som behöver vara i fordonets nuvarande vy. Sedan skapas en sökväg till målet med hjälp av inbyggda sensorer som lidar. Ett viktigt antagande som görs är att vägen kommer att vara plattare än omgivande områden. MapLite inkluderar också parametriserade modeller som beskriver likartade situationer. En modell kan exempelvis beskriva vad fordonet ska göra vid korsningar eller hur den ska agera på en viss typ av väg.. Enligt forskarna är bergsvägar den största utmaningen eftersom systemet har problem med att handskas med dramatiska ...
Här på biblioteket är vi fem bibliotekarier som ingår i funktionen utbildning och bedriver undervisning i informationssökning. Undervisningen är kostnadsfri för akademierna. Vi har delat upp det i grova drag så Christel (som ni ser på bilden) ansvarar för lärarutbildningarna, Birgitta för biblioteks och ingenjörsutbildningarna, Sara för vårdprogrammen och webbredaktörerna, Karin för design och textil och Lena för ekonomiutbildningarna, Informatik samt arbetsliv.. Sedan 2009 arbetar vi efter en modell där vi eftersträvar att komma in naturligt och undervisa i samtliga programutbildningar på grundutbildningen. Undervisningen blir aldrig densamma utan varierar efter studenternas ämnen och färdigheter. Optimalt är att det sker tre gånger under studentens studietid här. Samarbetet mellan bibliotekarien och program/ kursansvariga är av största vikt, då vi vill att studenten skall ha en integrerad uppgift som skall vara knuten till informationssökningsundervisningen. Då ...
På biblioteket är vi fem bibliotekarier som ingår i funktionen utbildning och bedriver undervisning i informationssökning. Undervisningen är kostnadsfri för akademierna. Vi har delat upp det i grova drag så Christel (som ni ser på bilden) ansvarar för lärarutbildningarna, Birgitta för biblioteks och ingenjörsutbildningarna, Sara för vårdprogrammen och webbredaktörerna, Karin för design och textil och Lena för ekonomiutbildningarna, informatik samt arbetsliv.. Sedan 2009 arbetar vi efter en modell där vi eftersträvar att komma in naturligt och undervisa i samtliga programutbildningar på grundutbildningen. Undervisningen blir aldrig densamma utan varierar efter studenternas ämnen och färdigheter. Optimalt är att det sker tre gånger under studentens studietid här. Samarbetet mellan bibliotekarien och program/kursansvariga är av största vikt, då vi vill att studenten skall ha en integrerad uppgift som skall vara knuten till informationssökningsundervisningen. Då känner ...
På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver vi forskning och utbildning inom företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik, statistik och forskningspolitik. Verksamheten omfattar sex institutioner, cirka 4000 studenter och över 300 forskare. Sedan 2001 är Ekonomihögskolan EQUIS-ackrediterad, vilket är en kvalitetsstämpel på att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet ...
En ung pajk från smålands djupa skogar, närmare bestämt Tranås. Jag är uppväxt med IT och kan olikt de flesta andra inte minnas mitt första möte med en dator dessvärre. Intresset för IT generellt sett har alltid funnits som en naturlig del i mitt liv och jag valde redan i gymnasiet att inrikta mig mot teknik och IT. Efter gymnasiet följde två år inom bygg och industri för att reda ut vad jag egentligen ville syssla med resten av mitt liv. Som person kan jag inte lämna något som är halvfärdigt eller med "Okej" kvalitet, är något påbörjat så ska det banne mig avslutas, och det med bra resultat också! Med mitt intresse för IT och med viljan att förbättra och effektivisera allt som jag ramlar över valde jag Informatik i Halmstad där jag kunde kombinera de båda på bästa sätt. Efter mina studier gick flyttlasset mot Göteborg och första jobbet där jag arbetade med en webbaserad lösning för säker delning av PDM data. Efter tre år blev jag hungrig på ny kunskap, ...
Intervju med Bo Dahlbom. Intervju från Konsten att byta PA/Lönestystem. Svenska Kommunförbundet 1997.. Bo Dahlbom är professor i informatik på Handelshögskolan i Göteborg. Datorer i alla former är hans vardag, men han pratar inte bara om tekniken, om burkarna och sladdarna. Med sina rötter inom filosofin och vetenskapsteorin har han valt att studera hur datortekniken påverkar hela samhällsbygget, från våra innersta värderingar om vad som är ett anständigt liv till företagens och den offentliga sektorns sätt att organisera arbetet. Och han talar om en revolution.. Industriepoken, den världsbild som har format människors liv och arbete under hela efterkrigstiden, år på väg att spela ut sin roll. Idag svarar den traditionella industrin bara för 20 procent av BNP. Och om tio år klarar tio procent av alla anställda i landet att producera de varor och de livsmedel som vi svenskar behöver, spår Bo Dahlbom. Resten livnär sig på tjänstesektorn.. Detta medför att den ...
Datorer i skolan är som intellektuella förstärkare. Bra skolor blir bättre och dåliga blir sämre av dem. Det skriver Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.
Väljer du ett ingenjörsprogram läser du tre år (180 hp) på grundläggande nivå och får en högskoleingenjörsexamen. Programmen ges inom områdena byggnadsteknik, datateknik, industriell organisation och ekonomi samt maskinteknik.. Efter avslutat ingenjörsprogram kan du läsa ytterligare två år (120 hp) med ett internationellt gångbart masterprogram på avancerad nivå. Väljer du ett masterprogram får du efter totalt fem år (300 hp) en masterexamen. På masternivå finns huvudområdena informatik, produktionssystem och produktutveckling. I samarbete med JIBS ger vi även en ettårig master i Engineering Management ...
Det är en världsomspännande satsning på datavetenskap. Ett event som anordnas varje år av Hour of Code, Computer Science Education Week (datavetenskapsutbildningsveckan) samt flera partners som stödjer denna globala rörelse, bland annat Microsoft och Apple. Rörelsen når tiotals miljoner elever i över 180 länder.. Det innebär en timmes introduktion till datavetenskap, med syftet att avdramatisera kodning, att visa att alla kan lära sig grunderna i programmering, och att öka mångfalden inom IT-branchen.. Utbildningsveckan hölls i år 4-10 december. Hour of Code genomförs varje år men du kan ändå ta del av de olika kodövningarna och ha en Hour of Code när som helst under året. Computer Science Education Week hålls årligen till minne av datavetenskap-pionjären Admiral Grace Murray Hoppers födelsedag (9 december 1906 ...