HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden Reviderad
BTech In Computer Science & Engineering, på ITM University, School of Engineering and Technology , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Genom en rad olika forskningsprojekt, nätverk och t ex examensarbeten sker ett kontinuerligt utbyte mellan forskningen vid institutionen och företag i regionen, nationellt och internationellt. Genom engagemanget i programvaruportalen är institutionen drivande i den årliga LUCAS-dagen samt arrangemang av publika frukostseminarier. Aktuella forskningsprojekt med stark koppling till företag och offetlig sektor i regionen är EASE, itACiH och Scalare. MAPCI - Mobile and Pervasive Computing Institute Lund University är en förlängning av institutionen som ger möjlighet till ännu tätare samverkan med nya och äldre företag. Genom medlemskap i nationella nätverk som Swedsoft, verkar institutionen för utvecklad samverkan mellan industri och akademin men också för stabil finansiering av forskningen. Medarbetare är också aktiva inom mer specialiserade industri-akademiska nätverk som t ex SNESCM (konfigurationshantering), SiREn (kravhantering) och SPIN-syd (Programvarukvalitet) Kontakt: ...
Computer science (datateknik) heter inte data. Det är olyckligt att läsa att personer har examen i slangordet data när det heter computer science på engelska och datalogi eller datateknik på svenska. Någon fick det även felaktigt på sitt diplom. Examen i data. Men utbildningen hette inte ens data utan det var data- och systemvetenskap eller liknande. Kan ni sluta med detta slarv som också förvirrar en? Jag undrar också vad det är som statistiken ska förklara. Färre än hälften av studerande på civilingenjörsutbildningen i datateknik tar examen inom samma tid som utbildningen är (numera 5 år, tidigare 4½ år, i riktiga länder är det ofta 4 år för B.Sc. och sen 2 år för M.Sc.). Detta beror inte på någon it-bubbla (också ett slangord som mest handlar om prissättningen på it-aktier) utan relativt konstant längre med en låg examinationsgrad särskilt från civilingenjörsutbildningen i datateknik. Det skulle kunna förklaras med att det ofta varit lätt att ...
Computer science (datateknik) heter inte data. Det är olyckligt att läsa att personer har examen i slangordet data när det heter computer science på engelska och datalogi eller datateknik på svenska. Någon fick det även felaktigt på sitt diplom. Examen i data. Men utbildningen hette inte ens data utan det var data- och systemvetenskap eller liknande. Kan ni sluta med detta slarv som också förvirrar en? Jag undrar också vad det är som statistiken ska förklara. Färre än hälften av studerande på civilingenjörsutbildningen i datateknik tar examen inom samma tid som utbildningen är (numera 5 år, tidigare 4½ år, i riktiga länder är det ofta 4 år för B.Sc. och sen 2 år för M.Sc.). Detta beror inte på någon it-bubbla (också ett slangord som mest handlar om prissättningen på it-aktier) utan relativt konstant längre med en låg examinationsgrad särskilt från civilingenjörsutbildningen i datateknik. Det skulle kunna förklaras med att det ofta varit lätt att ...
Idag genereras stora mängder data inom molekylärbiologin och biomedicin, som t ex DNA och proteinsekvenser, genuttrycksdata, etc. För att lagra, bearbeta och analysera denna data är datavetenskapliga och statistiska metoder mycket viktiga. Den här kursen ger dig en översikt över centrala problemställningar inom området, olika typer av data som analyseras samt vanligt förekommande metoder och program som används för att analysera datan.
Medicinsk informatik (MI) är en term som används i lite olika betydelser. För SFMI är medicinsk informatik ett vetenskapsområde som sysslar med frågor om hur man med hjälp av informationsteknik kan stöda, styra och utveckla vård och omsorg, folkhälsoarbete samt forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner inklusive basal biovetenskap. Vi vill ha en bred definition som inkluderar inflytanden från flera olika vetenskapsområden och där vi betonar vikten av tvärvetenskaplig belysning från naturvetenskap, teknik, ekonomi och andra samhällsvetenskaper och också etik och juridik i tillämpliga delar. Medicinsk informatik som term myntades av europeiska forskare på 1960-talet och har fått det största genomslaget också för internationell forskning inom området. Det finns flera varianter på termen som vi anser antingen vara synonyma som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik eller delmängder av den breda paraplytermen medicinsk informatik som t.ex. ...
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Tillgänglighet på webben betecknar hur väl en webbplats fungerar för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis använder personer med lässvårigheter, grava synskador eller som är blinda textbrowsers med uppläsningsfunktion. För att dessa ska kunna ta del av en bild måste den ha en beskrivande text, en så kallad ALT-text. Tillgänglighet på nätet beskrivs i det så kallade WAI (Web Accessibility Initiative) som sammanställts av W3C (World Wide Web Consortium). I Sverige har WAI:s riktlinjer tolkats av Verva i Vägledningen för 24-timmarswebben. Denna reglerar hur statliga myndigheter ska arbeta med tillgänglighet och fungerar också om rekommendation för hur alla offentliga webbplatser ska se ut och fungera. ...
Universitetslektor i informatik med inriktning mot informationssystem Institutionen för informatik söker 1-2 universitetslektorer i informatik, med inriktning mot informationssystem, som aktivt kan bidra till och utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet inom detta område. Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot informationssystem. Undervisning avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Vi söker dig som är intresserad av att undersöka
Universitetslektor i informatik med inriktning mot informationssystem Institutionen för informatik söker 1-2 universitetslektorer i informatik, med inriktning mot informationssystem, som aktivt kan bidra till och utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet inom detta område. Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot informationssystem. Undervisning avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Vi söker dig som är intresserad av att undersöka
Om institutionen Institutionen för informatik består av ca 50 medarbetare. Ämnet informatik studerar samspelet mellan informationsteknik och individer, organisationer och samhälle, i syfte att utröna hur tekniken bäst kan användas men även för att förstå dess begränsningar. Informatik är värdinstitution för ett flertal utbildningsprogram på såväl grund- som avancerad nivå. Den övriga verksamheten utgörs i huvudsak av forskarutbildning och forskning, vilken till stor del finansieras av externa anslag. Våra huvudsakliga forskningsområden är informationssystem, interaktionsdesign, it-management och e-hälsa. Mer om institutionen: www.informatik.umu.se . Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Huvudsakliga arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning inom informatik, med betoning på programmering och dataanalys, inom områden som objektorienterad programmering, programutveckling, databasdesign, it-arkitektur, webb- och systemutveckling. Undervisningen avser grundnivå eller
Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på ledning och organisering av digitalt innovationsarbete inom produktionsindustrin (LODIP). Ämnesbeskrivning Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavenskap, pedagogik, sociologi, medie- och
Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på Virtual och Augmented Realiy. Ämnesbeskrivning Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medier- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap. Doktorandens vetenskapliga
Informatik handlar i grunden om hur informationssystem kan stödjas av informationsteknik (IT) i form av datasystem och datorprogram. Informationssystemen kan vara av många olika slag och kan gälla såväl arbete som fritid och olika typer av ideellt arbete.. De informationssystem vi intresserar oss för på Informatik i Lund består av människor som samarbetar kring en arbetsuppgift i en verksamhet inom en organisation av något slag. Dessa människor kommunicerar med varandra, fattar beslut kring uppgiften, samlar in och bearbetar data för att uppgiften ska kunna utföras, beräknar utfallet av uppgiften, delegerar ansvar för uppgiften, skapar nya idéer och ny kunskap om hur uppgiften kan utföras, ser till att anställa medarbetare och att dessa får betalt för sitt arbete o.s.v. Informationssystemet är det centrala nervsystemet i verksamheten. Utan det kommer verksamheten att upphöra, eftersom kommunikation och information är grundläggande för att människor ska kunna utföra ...
Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, arbetar inom många strategiska områden som är viktiga för att uppfylla Karolinska Institutets motto - att förbättra människors hälsa. Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, medicinsk etik, medicinsk informatik, medicinsk management, medicinsk statistik samt suicidprevention.
Robyn Schimmer informatik försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Mellan hälsa och sjukvård: Personlig informatik ur ett livsvärldsperspektiv Engelsk titel: Between health and healthcare: A lifeworld perspective on personal informatics. Disputationen hålls på engelska och kan ses via Zoom. Fakultetsopponent: Professor Ericka Johnson, Department of Thematic Studies (TEMA); Gender studies (TEMAG), Linköping University. ...
2) Isvattenpassagen är dilaterad: om vattnet upptar en begränsad volym, genomgår behållaren ett kolossalt tryck (mer än 2000-stavar).. Nästan alla vätskor har motsatt egendom: de kontraherar samtidigt som de solidifieras.. 3) Stjärnor vid 6-grenar: Snöflingorna har formen av stjärnor på 6-grenar. Vattenmolekyler är organiserade i sexkantiga nätverk. Det finns 12-sorter av is (se följande artiklar).. Referensvattnet i våra fysiska mätenheter.. Temperatur: enligt definitionen av graden Celsius, under normalt atmosfärstryck.. Smältpunkt: 0 ° ...
Vi vill med vår utbildning göra informationsteknologin mer tillgänglig och användbar för individer, organisationer och samhälle.. Informationsteknologin har traditionellt utvecklats mer med tanke på teknikens möjligheter än på användarens önskemål och behov. Vår utbildning i informatik svarar mot vår tids behov och är utformad för att vara bred och gränsöverskridande.. Utbildningen i informatik är mångdisciplinär, dvs. du kommer att finna kombinationer av ämnen inom informationsteknologi, människa/samhälle, ekonomi, organisationer/verksamheter, etik, IT-rätt, och särskilt former för projektledning, gruppdynamik och kommunikation.. ...
Kursen ger studenten tillfälle att tillämpa ett vetenskapligt synsätt i samband med att självständigt och kritiskt formulera och lösa problem inom ämnet informatik. Kursen innefattar ämnesval, formulering av problem/frågeställning och avgränsning, design och genomförande av en studie samt utarbetande av en skriftlig rapport. Beroende på examensarbetets inriktning kan även framställande av en IT-applikation ingå. Examensarbetet presenteras och försvaras i ett seminarium. I anslutning till arbetet med den skriftliga rapporten skall den studerande ges kunskap om och insikt i aktuella metodologiska frågor relevanta för vetenskapligt arbete inom ämnet informatik ...
EPITA Graduate School of Computer Science i Frankrike, Paris. Få all information om skolan och dess masterprogram på bara två klick!
Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) är en sammanslutning av personer med intresse för frågor rörande informatik i vård och omsorg inklusive tandvård. Alla som är verksamma inom dessa områden är välkomna som medlemmar oberoende av yrke. Vi har medlemmar med olika grundutbildningar från vården, universitet, myndigheter och IT-leverantörer.. SFMIs syfte är att främja vetenskapsområdet medicinsk informatik framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. SFMI anordnar sessioner inom ämnesområdet vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. Årligen anordnas dessutom föreningens Vårmöte i form av en kongress med ett tema inom medicinsk informatik. I samband med Vårmötet avhålles föreningens årsmöte.. Föreningen finner det särskilt viktigt att skapa en konstruktiv dialog mellan leverantörer och användare i syfte att befrämja en funktionell utveckling av informationssystem inom hälso- och sjukvården. Föreningen ...
Elisabet Höög är anställd vid Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centre där hon ingår i forskarnätverket SOLIID och doktorand vid Umeå universitet där hon försvarar sin avhandling: Navigera i ständig förändring - facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Engelsk titel: Navigating continuous change - facilitation of development work in health care and social services.
Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda
Arbetsuppgifterna skall ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom ämnet informatik ...
Denna guide vänder sig till dig som studerar systemvetenskapliga programmet, ämnet informatik samt Utveckling av e-tjänster vid Högskolan Dalarna. Här finns en samling resurser för dig som söker litteratur och annan information inför ett examensarbete, en rapport eller en enklare studieuppgift.. ...
Ringler Informatik AG är ett mjukvaruföretag i Schweiz. Den fokuserar på tillverkning av kundanpassade lösningar och standardprogramvara för elektroniska blanketter. Företaget grundades 1976.
Sektionen för systemvetenskap och informatik vid Linköpings universitet. Organisationsnr: 822002-0955. Bilder på Linköpings universitet är hämtade från liu.se (pressbilder). Fotografer: Magnus Johansson, Anna Nilsen.. Webbdesign av Matilda Hedlund 2020 ...
Sektionen för systemvetenskap och informatik vid Linköpings universitet. Organisationsnr: 822002-0955. Bilder på Linköpings universitet är hämtade från liu.se (pressbilder). Fotografer: Magnus Johansson, Anna Nilsen.. Webbdesign av Matilda Hedlund 2020 ...
Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat Medicinsk informatik.
Inom hälsoinformatik bedriver vi forskning med olika metoder inom många olika områden, till exempel data- och textutvinning, modellering, simulering, IT-stödd rehabilitering och diagnostik, virtuella patienter, medicinska beslutsstöd och informationsåtkomst för system inom vården. Målet är att förbättra sjukvården med hjälp av IT-system på olika nivåer.. Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Health Informatics.. ...
Inom hälsoinformatik bedriver vi forskning med olika metoder inom många olika områden, till exempel data- och textutvinning, modellering, simulering, IT-stödd rehabilitering och diagnostik, virtuella patienter, medicinska beslutsstöd och informationsåtkomst för system inom vården. Målet är att förbättra sjukvården med hjälp av IT-system på olika nivåer.. Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Health Informatics.. ...
Håkan Jonsson är färsk doktor i datavetenskap vid LTH i Lund. Men samtalet kommer från Berlin. Där har Håkan nyligen börjat sin tjänst på klädnätsjätten Zalando. Han är chef för ett matematiskt team, som beräknar hur många nya plagg det är möjligt att sälja. I en färsk avhandling har han undersökt om det är tekniskt möjligt att konstruera sociala appar, som underlättar människors sociala relationer. Vilka positiva och negativa konsekvenser ger den nya tekniken ...
Engelska 6/Engelska B från svensk gymnasieskola.Minst 60 hp i huvudområdet datavetenskap varav minst 15 hp i programmering.Antingen en genomförd kurs om minst 7,5 hp i datastrukturer och algoritmer eller en genomförd kurs om minst 7,5 hp i artificiell intelligens ...
Datorns skärminställningar avgör hur bilden i datorn ser ut: beroende på inställningarna kan bilden vara antingen mycket bra eller ytterst dålig. Eftersom den tidigare användaren av datorn kan ha valt fel inställningar för den skärm du använder (till exempel kan bildens skärmupplösning vara fel inställd, så att bilden är oskarp) bör du kunna byta skärmläge så att det motsvarar behovet.. Du hittar skärminställningarna i Windows under punkten Personalization (Anpassning) i menyn Settings (Inställningar). I fönstret som öppnas kan du byta bakgrundsfärger och bakgrundsbild, skärmupplösning och textstorlek (detta är en fördel i synnerhet om menytexterna i operativsystemet och programmen verkar för små).. För bildskärmar har alltid angetts en s.k. ursprungsupplösning, dvs. den normala upplösning för skärmbilden som gör att bilden på skärmen ser bäst ut. Den normala upplösningen för bildskärmar till stationära och bärbara datorer är full HD-upplösning ...
Den 1 november startar vår julkampanj, Holiday Free Personalization, vilket innebär att man får fritt tryck av ett personligt budskap på alla Titleist golfbo...
På mellanstadiet arbetar eleverna individuellt i sina svenska arbetsböcker den första timmen. Efter rasten ägnar man sig ibland åt lättsammare aktiviteter eller så arbetar vi med något projekt som har svensk anknytning. I årskurserna 6-9 samarbetar vi med Sofia Distans i Sverige via dator. Eleverna följer tydliga läsårsplaner och har frihet och ansvar att planera sina studier. Som handledare stödjer du eleverna i deras arbete samt hjälper dem att strukturera sina studier. Eleverna på högstadiet arbetar i ett separat rum med handledning av lärare och assistent på mellanstadiet. Läs mer på www.sofiadistans.nu. Läs mer om oss på skolans hemsida www.svenskaskolantokyo.org. ...
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Informationssystem/systemvetenskap A. Kursen ger dig en grundläggande förståelse för informationssystem, som omfattar både människor och datorsystem. Bland annat introduceras programmering, systemutveckling och databasteknik. Genom att kombinera teori och praktiska tillämpningar lär du dig att utveckla användbara IT-system och databaser.
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet innebär strategisk planering och samordning av IT-driften vid institutionen för informatik, samt drift, underhåll och support av IT-system och IT-tjänster vid institutionen. Du kommer att vara kontaktperson för informatik mot Umeå universitets centrala IT-avdelning, ansvara för installation, konfiguration och underhåll av datorer och utrustning samt ha ansvar för teknisk support till personal och studenter. I arbetsuppgifterna ingår även planering och inköp av datorer, IT-utrustning, licenser och programvaror etc. samt arbete med IT-säkerhetsfrågor, såväl proaktivt som reaktivt arbete. Omvärldsbevakning inom IT-området lokalt och globalt är också en viktig del av arbetet. Kompetenskrav Vi söker dig som har högskoleutbildning som systemutvecklare, högskole- eller civilingenjör inom IT eller annan motsvarande IT
Arbetsuppgifter Vi söker dig som trivs med att jobba såväl med människor som med administration. I tjänsten ingår följande arbetsområden: - Utbildningsadministration och studentexpedition - Programkoordination av ett internationellt magisterprogram Rollen som utbildningsadministratör är omväxlande och innebär service till studenter, lärare och forskare samt arbete i olika studieadministrativa system. Som utbildningsadministratör måste du också trivas med rutinuppgifter och ha en hög grad av servicekänsla. Du måste kunna ta ansvar och skapa en klar målbild av vad som behöver göras i ditt arbete. Du ska också självständigt kunna planera ditt arbete och driva processer framåt samtidigt som du har förmågan att komma till avslut. Exempel på arbetsuppgifter inom utbildningsadministration är: Mottagning av studenter i expeditionen. Hantera och besvara inkommande ärenden per e-mail. Registrera och rapportera i studiedokumentationssystemet Ladok. Uppdatera och administrera
Arbetsuppgifter Vi söker dig som trivs med att jobba såväl med människor som med administration. I tjänsten ingår följande arbetsområden: - Utbildningsadministration och studentexpedition - Programkoordination av ett internationellt magisterprogram Rollen som utbildningsadministratör är omväxlande och innebär service till studenter, lärare och forskare samt arbete i olika studieadministrativa system. Som utbildningsadministratör måste du också trivas med rutinuppgifter och ha en hög grad av servicekänsla. Du måste kunna ta ansvar och skapa en klar målbild av vad som behöver göras i ditt arbete. Du ska också självständigt kunna planera ditt arbete och driva processer framåt samtidigt som du har förmågan att komma till avslut. Exempel på arbetsuppgifter inom utbildningsadministration är: Mottagning av studenter i expeditionen. Hantera och besvara inkommande ärenden per e-mail. Registrera och rapportera i studiedokumentationssystemet Ladok. Uppdatera och administrera
Du har inga favoriter. För att skapa egna genvägar till sidor på vår sajt så går du till valfri sida och klickar sedan på SPARA FAVORIT ...
Information som resurs Information kan betraktas som en resurs som möjliggör och stöder: -beslutsfattande -olika slag av handlingar och aktiviteter IT: en
Första raden innehåller tre heltal $N$, $K$ och $R$: den totala längden på marsvarelsens DNA, alfabetets storlek respektive antalet nukleobaser för vilka forskarna har ett minimumkriterium. Talen uppfyller $1 \le R \le K \le N$.. Den andra raden innehåller $N$ blankstegsseparerade heltal, den kompletta DNA-strängen för marsvarelsen. Det $i$-te av dessa heltal, $D_ i$, talar om vilken nukleobas som finns på den $i$-te positionen i DNA-strängen. Nukleobaserna är $0$-indexerade, d.v.s. de uppfyller $0 \leq D_ i , K$. Varje nukleobas förekommer åtminstone en gång i DNA-strängen.. Var och en av de följande $R$ raderna innehåller två heltal $B$ and $Q$, vilka anger en nukleobas och dess minimalt krävda antal. ($0 \le B , K, 1 \le Q \le N$). Ingen nukleobas kommer att listas mer än en gång på dessa $R$ rader.. ...
Folkhälsa informatik är en gren av bioinformatik som gäller teknik för att folkhälsoproblem. Det är ofta utövas på ett myndigheterna genom olika myndigheter som arbetar med folkhälsofrågor, från folkhälsa avdelningar som erbjuder tjänster till allmänheten till offentliga lokaler där nya sjukdomar studeras. Folkhälsa informatik är också ett verktyg som används av privata organisationer. Flera universitet erbjuder utbildning inom denna gren av bioinformatik, vanligtvis som en del av en skola för folkhälsan. Bioinformatik, också känd som biomedicinsk informatik eller informatik hälsa, är en blandning av datavetenskap och biomedicinska områden. Det handlar utnyttja tekniken för att samla in uppgifter om hälsofrågor, från svarsfrekvenser vid kirurgi för att resultaten av kliniska prövningar, lagra dessa data, och utför dataanalys. Informatik inkluderar ämnen som statistik, som används för analys av data, samt filialer i datavetenskap rör säkerhet och livslängd ...
Medicinsk informatik (MI) är ett vetenskapsområde som utvecklar metoder inom informationsteknik för att stödja, styra och utveckla sjukvård, folkhälsoarbete, forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner inklusive basal biovetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt med stora inslag av IT och medicinsk terminologi men berör i delområden många andra områden såsom kunskapsfilosofi, biokemi, ergonomi, etik, juridik, ekonomi. Termen Medicinsk Informatik myntades av europeiska forskare på 1960-talet och är den mest använda benämningen på internationell forskning inom området. Området har genomgått många olika faser av hype och fått fler namn som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik, och delområden har benämnts t.ex. omvårdnadsinformatik, bioinformatik, telemedicin eller klinisk informatik. I nationella strategier används f.n. sedan ca 2005 termen e-hälsa för att beskriva IT-stöd för sjukvården. Medicinsk informatik har många tillämpningsområden med ...
Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, kollar på videoklipp från Youtube eller använder andra sociala medier som Facebook eller Instagram. Andra exempel på informationssystem är lönesystem, ekonomisystem och e-handelssystem. De finns överallt omkring oss!. Informatik är ett designämne i gränslandet mellan teknikvetenskap och andra samhällsvetenskaper. Informatik handlar om att förstå, tolka, analysera, utforma och tillverka IT-stöd för verksamheter.. Yrket passar dig som vill utvecklas, jobba i projekt och samarbeta med många olika typer av människor. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som projektledare, programmera i ett nystartat bolag, starta eget eller kanske börja med att som konsult utforma och testa nya system. Läs mer om alla aktuella kurser i informatik på lu.se. Se hela kursutbudet på institutionens hemsida. ...
Forskningen inom datateknik och informatik är inriktad mot tre specifika områden, Data science, Verksamhetsarkitekturer och Semantiska teknologier. Inom data science bedriver vi mer specifikt forskning avseende algoritmer för maskininlärning och dataanalys, och när så behövs via high performance computing. Inom informatik bedriver vi främst forskning avseende verksamhetsmodellering, verksamhetsarkitekturer, kunskapsmodellering och semantiska teknologier. ...
Högskolan Väst söker universitetslektor i informatik med inriktning mot industriellt arbetsintegrerat lärande Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Högskolan Väst. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men en framgångsrik akademi behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Välkommen att söka jobb hos oss! Högskolan Väst söker universitetslektor i industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL), med inriktning mot industrins kunskapsproduktion och kompetensförändring med koppling till digitalisering. Anställningen är huvudsakligen förlagd till forskningsmiljön PRIMUS som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö där teknik och lärande studeras i nya kombinationer för att industrin aktivt ska kunna omforma arbetssätten inför teknikutveckling och nya kompetenskrav.
Högskolan Väst söker universitetslektor i informatik med inriktning mot industriellt arbetsintegrerat lärande Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Högskolan Väst. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men en framgångsrik akademi behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Välkommen att söka jobb hos oss! Högskolan Väst söker universitetslektor i industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL), med inriktning mot industrins kunskapsproduktion och kompetensförändring med koppling till digitalisering. Anställningen är huvudsakligen förlagd till forskningsmiljön PRIMUS som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö där teknik och lärande studeras i nya kombinationer för att industrin aktivt ska kunna omforma arbetssätten inför teknikutveckling och nya kompetenskrav.
Metod- och kompetensstödet Informatik leder och driver det gemensamma terminologi- och informationsstrukturarbetet för sammanhållen journalföring inom Stockholms läns landsting.. Metod- och kompetensstödet är delaktigt i att förvalta och utveckla journalsystemet TakeCares termkatalog. Arbetet innebär, bland annat, att bereda inkomna termansökningar inför beslut. Metod- och kompetensstödet bistår förvaltningsobjekten i frågor som rör termer i den gemensamma journalföringen.. Metod- och kompetensstödet syftar till att stödja objektverksamheten inom slutenvård, öppenvård, akutvård samt viss specialistvård genom:. ...
Metod- och kompetensstödet Informatik leder och driver det gemensamma terminologi- och informationsstrukturarbetet för sammanhållen journalföring inom Stockholms läns landsting.. Metod- och kompetensstödet är delaktigt i att förvalta och utveckla journalsystemet TakeCares termkatalog. Arbetet innebär, bland annat, att bereda inkomna termansökningar inför beslut. Metod- och kompetensstödet bistår förvaltningsobjekten i frågor som rör termer i den gemensamma journalföringen.. Metod- och kompetensstödet syftar till att stödja objektverksamheten inom slutenvård, öppenvård, akutvård samt viss specialistvård genom:. ...
Här hittar du all information du behöver om företaget Pallas Informatik A/S, kontaktuppgifter, produkter och tjänster, finansiell information, finansiell information
PhD I Informatik, på University of Johannesburg , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Det nya IPCC-dokumentet som pressen skriver mycket om - WGII Forth Assessment Report, Summary for Policymakers hittar du här. Jag har inte läst rapporten än och vi får se om det finns anledning att återkomma. Själv ser jag mer fram mot den ännu hemliga kommande the Physical Science Basis. ...
Cardoso, P., Heikkinen, L., Jalkanen, J., Kohonen, M., Leponiemi, M., Mattila, L., Ollonen, J., Ranki, J-P., Virolainen, A., Zhou, X. & Pajunen, T., 18 dec 2017, I : Biodiversity Data Journal. 5, 12 s., e21010.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel › Vetenskaplig › Peer review ...
Retail Trends for 2016. 1. Corporate realignment with a goal to deliver a seamless buying experience.. 2. Integration of retail IT systems.. 3. Personalization across channels, which is Omni Channel retailing in action and execution.. Next year, we can expect stores to double their strategies to bridge the gap between offline and digital channels. Retail in 2016 will continue to be driven by the preferences of Baby Boomers and even more by Millennials. To reach Millennials retailers need to invest in mobile, as they are the largest group of smartphone owners. The Millennials grew up with anything and everything just a click away making them impatient. Speed and excellent customer service is an essential factor with Millennials who are expected to spend $1.4 trillion by 2020, according to Accenture research.. Social networks will start to serve as shopping platforms. Recently brands have increasingly used social media to market their products, interact with customers, and make merchandising ...
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hemservice organiseras samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare support och hemservice som på ett gott sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt. I kommunikationen ger eleven en utförlig och nyanserad information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med säkerhet för att sammanfoga olika delar till fungerande system samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med mycket gott handlag apparater och andra serviceobjekt. Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.. Eleven redogör ...
Informationsteknik används i allt större utsträckning i yrkeslivet. Därför fokuserar programmet på att ge en förståelse för den revolutionerande utvecklingen mot ett nätverkssamhälle - och hur IT används i och har påverkan på yrkeslivet.
Drevet af Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine™ © 2020 Elsevier B.V. Vi bruger cookies til at hjælpe med at tilvejebringe og forbedre vores service og tilpasse indhold. Ved at fortsætte accepterer du brug af cookies. Log ind i Pure. ...