Både Riksrevisionen och fackförbundet ST har, bland många andra, kritiserat den parlamentariska landsbygdsutredningens förslag att omlokalisera 10 000 jobb från Stockholm. Nu, när remisstiden på slutbetänkandet har stängt och det börjar bli dags att göra förslagen till verkstad, vill vi slå ett slag för de många fördelar som kommer med just detta.. Mellan 2008 och 2014 har antalet statliga jobb ökat med 10 000 i Stockholm. Jobb som tidigare i stor utsträckning funnits "i resten av landet". Det är alltså inte en omlokalisering utan en återetablering som föreslås. Det är för övrigt bara elva procent av alla statliga jobb som berörs - så det kommer finnas många statliga jobb kvar i Stockholm.. Att det ska finnas statliga jobb i hela landet har betydelse på många plan. Dels visar staten aktivt att man finns i hela landet, vilket har en större betydelse än vad man kanske kan tro, framför allt när det gäller att skapa ett sammanhållet land där landsbygdens ...
Regeringen har utlovat större satsningar på infrastruktur än någonsin i modern tid. Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet ska växa!. Från och med 4 november gäller nya hastighetsföreskrifter på E16 med hastighetssänkningar från 90 kilometer i timmen till 80. Den berörda sträckan är av Trafikverket en utpekad del av det funktionella prioriterade vägnätet i Sverige för godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik.. En sänkning av hastigheterna innebär längre restider som kommer att ge en negativ effekt på regionförstoring och kompetensförsörjning. Lägre hastigheter och framkomlighet bidrar till minskad tillgänglighet mellan angränsande arbetsregioner, sjukvård och övrig samhällsservice och försvårar möjligheten att bo kvar i landsbygdsmiljö. Partnerskapet befarar också att den sänkta hastigheten kan få stora konsekvenser för besöksnäringen i norra Dalarna om den förlängda restiden gör att ...
Statskontoret har utvärderat rättsintygsreformen och lämnat en rapport till regeringen med förslag på åtgärder för att fler rättsintyg av hög kvalitet ska utfärdas i hela landet.
Idag går Folkhälsomyndigheten ut och kräver att sprutbytesprogram införs i hela landet. Mycket bra initiativ! Tyvärr är alldeles för många politiker fortfarande inne i moralismens träsk och ser inte att det handlar om alls rätt till hälsa. Dessutom bortser de från forskningen som visar på verksamhetens postitiva effekter. Jag är glad och stolt, fortfarande, för…
På jobbinomjuridik.se samlar vi annonser för lediga jobb i hela landet och för alla yrken. Sök utifrån plats och yrke och hitta ett nytt arbete.
Valueguard rapporterade igår om nya rekordpriser för bostäder i nästan hela landet. Kraftigast steg villapriserna i augusti, efter att sommarens säsongsmässiga lugnare marknad fick sitt sedvanliga slut.
Idag får vi det som de flesta skulle kalla "vackert höstväder" i hela landet. Temperaturerna sträcker sig från ett par tre minugrader i vid Treriksröset, fem plusgrader i södra Norrland och omkring tio i Sydsverige.. Må gott.. ...
Arytmi-GUCH Förekomst och behandling Carl Meurling Docent, Överläkare GUCH Lund Plötslig död d hos populationen Incidens: per 1000 patientår Om man är r | 20 år: 1 per
Ett exempel är tillgängligheten till vård som minskat kraftigt över hela landet, men där Kalmar län dock tillhör de regioner som har bäst tillgänglighet. 59 procent av patienterna i Kalmar län fick i juli en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 44 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 83 procent i jämförelse med 68 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bättre då 81 procent av patienter kallades i tid mot 71 procent för riket i stort.. En annan direkt effekt av pandemin är att antalet besök till akutmottagningarna i länet drastiskt minskat under perioden mars-juli. I augusti noteras dock siffror som närmar sig tidigare års nivåer. I Oskarshamn var 88 procent av patienterna färdigbehandlade på akuten inom fyra timmar, motsvarande siffror för akutmottagningarna i Västervik och Kalmar var 84 respektive 73 procent.. Inom ...
I artikeln (Sasieni m.fl. 2011), där författarna presenterar ett mått på livstidsrisken för cancer, som jag diskuterade i förra inlägget, säger de om den enklaste metoden för att mäta cancerinsjuknande i en befolkning, nämligen "crude incidence rate" (antalet fall delat med folkmängden under t.ex. ett år), att den saknar vardaglig tolkning och gör att jämförelser mellan befolkningar med olika åldersstruktur blir missvisande, eftersom incidensen varierar kraftigt med åldern. Använder man direkt åldersstandardisering (ett vägt medelvärde av åldersspecifika incidenstal) resulterar det i en siffra som i allmänhet är än mindre intuitivt begriplig, hävdar de.. Jo, även frånsett problemet att incidensen varierar med åldern verkar det vara svårt att ge en någorlunda rättvisande populär förklaring av den aktuella typen av mått, som mäter antalet händelser (sjukdomsfall, dödsfall etc.) i relation till exponeringstid, trots att resultat från epidemiologiska studier ...
Voit saada pysäköintiluvan myös, jos olet matkustajana kulkuneuvossa ja tarvitset erityisen paljon apua. Et esimerkiksi voi odottaa yksin kadulla, kun kuljettaja pysäköi ajoneuvoa.. Pysäköintilupa helpottaa elämääsi, jos sinun on vaikea liikkua. Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään autopaikoille, jotka ovat lähellä määräpaikkaasi ja jotka on varattu toimintarajoitteisille henkilöille. Sellaiset autopaikat sijaitsevat usein lähellä liikkeiden, elokuvateattereiden tai muiden tärkeiden paikkojen sisäänkäyntejä. ...
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Stockholm presenterar idag på DN:s debattsida ett gemensamt alternativ till Alliansens vårdvalsmodell för primärvården. Alliansens modell har fått kritik bland annat för att man har skrotat den extra ersättningen till vårdgivare i socioekonomiskt svaga områden, att den inte tar hänsyn till att olika individer har olika vårdbehov samt att den leder till överetablering i resursstarka områden som i innerstan.. De rödgröna kommer istället gå till val på en så kallad "Hälsovals-modell" som i högre utsträckning tar hänsyn till den faktiska ohälsan i fördelningen av resurser mellan olika vårdgivare. Dels tänker man använda sig av vetenskaplig beprövade beräkningsmodeller för att värdera socioekonomisk hälsa i olika områden samt de enskilda patienternas vårdtyngd. Dels vill man stoppa den fria etableringen så att landstinget i högre utsträckning kan påverka var nya vårdgivare, både offentliga och privata, ...
Konjunkturläget Juni 2007 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden
Uppgifterna i Statistikcentralens kvartalsstatistik ver bostadshyror har reviderats f r 2010 rs del. I revideringen har omkring 30 000 aravafinansierade hyresbost der ndrats till fritt finansierade hyresbost der. P grund av revideringen var alla rsf r ndringar av hyrorna 0,5-0,7 procentenheter h gre n vad som tidigare meddelats.. Hyrorna steg under det f rsta kvartalet r 2010 med 2,6 procent fr n ret innan. Hyrorna f r de fritt finansierade hyresbost derna steg i hela landet med i genomsnitt 2,1 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna f r de fritt finansierade bost derna med 0,5 procent och i vriga Finland med 3,0 procent. Hyrorna f r aravabost der steg i hela landet med 3,4 procent fr n f reg ende r. J mf rt med f reg ende kvartal s nkte hyrorna f r fritt finansierade bost der med 0,6 procent och steg f r aravabost der med 1,6 procent i hela landet.. Hyrorna steg under det andra kvartalet r 2010 med 2,3 procent fr n ret innan. Hyrorna f r de fritt finansierade hyresbost derna steg i hela ...
Statens institutionsstyrelse har planer på att lägga ner Lundens ungdomshem i Lund. Lundens ungdomshem är landets enda avgiftningsklinik för unga drogmissbrukande flickor och har tio platser varav sju är på en akut- och utredningsavdelning medan tre är på en akut-/avgiftningsavdelning. Målgruppen är flickor mellan 16 och 20 år, med missbruksproblem, svår psykosocial och psykiatrisk problematik. Ungdomshemmet tar emot flickor från hela landet och trots detta står platser tomma enligt Statens institutionsstyrelse. Anledningen uppges vara att kommunerna inte har råd att placera ungdomar på institutioner.. Att lägga ner landets enda avgiftningsklinik för unga drogmissbrukande tjejer kan inte ses som annat än ett misslyckande. Det finns ingen tvekan om att det behövs tio sådana platser för hela landet. Problemet är snarare att kommunerna inte prioriterar att hjälpa unga flickor med missbruksproblem.. Mot den här bakgrunden vill jag fråga statsrådet:. Vad avser statsrådet ...
Vasastiftelsens ändamål är att stödja aktiviteter, företeelser och arrangemang, vilka främjar ungdomars hälsa i Sverige. Detta syfte skall tillgodoses genom...
Äntligen fattar vi beslut om en nationell demensstrategi, för att se till att vi ökar likvärdigheten över landet, det känns angeläget. I grund och botten handlar det om att allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom. Vi behöver möta den utvecklingen med mycket kunskap, sa hon i en intervju för Sveriges radios ekoredaktion.. Många drabbade ...
Perfekta g vor till de som redan har allt - mat och godis r alltid r tt och uppskattat! Prova v r s kmotor med ver 60 000 produkter. S k p prisintervall,f rger, kategorier och med fritexts kning.
Uppföljning av de kommuner som ännu inte erbjuder personligt ombud, ökat brukarinflytande och nationell basutbildning för blivande personliga ombud.
I Lund står kunskapen i centrum och vi är en av Sveriges bästa skolkommuner. Varje elev är huvudperson och vi vill att alla ska få lära och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Hos oss får du stora möjligheter att växa och gott om redskap för att bidra till våra barn och ungas utveckling och lärande ...
I dag föds en ny myndighet; Tillväxtverket. Myndigheten fördelar totalt 4,7 miljarder kronor under 2009 till satsningar som bidrar till en konkurrenskraftig...
Regeringen föreslår att den försöksverksamhet som Systembolaget har, med möjlighet till hemkörning av varor, ska permanentas och göras tillgänglig för hela landet.. - Vi lever i ett avlångt land med väldigt varierade avstånd till serviceverksamhet. Jag tror att detta skulle kunna underlätta för landsbygden, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.. Systembolaget tycker att det är bra om hemleveranser blir tillgängliga för alla.. - Det är ju inte klart än. Först ska det bli en proposition som ska gå igenom i riksdagen. Men hemleveranser är ett sätt att möta kundernas förändrade köpbeteende. Det förväntas idag att man ska kunna handla på nätet och få varorna hemkörda, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.. Systembolaget är beredda.. - Om den går igenom så får vi förstås gå igenom logistik och transport, eftersom distributionen då ska ske till hela landet, men vi är beredda. Vi har jobbat med detta sedan 2012, så vi ...
Hela landet fick under april ett temperaturöverskott vilket innebär att de senaste tolv åren har april varit varmare än normalt i praktiskt taget hela landet. Månaden har inte bjudit på några större nederbördsmängder vilket resulterade i att månad...
Rapporten visar att många företag på mindre orter förblir världsledande och har behållit sin konkurrenskraft. Problemet är att ju effektivare "bruket" blivit, desto mer har det dragit ned på personalen. Bruksorter har inte sällan gått igenom en lång rad av ekonomiska motgångar. Framtidstron har underminerats. Det har i sin tur skapat en växande grogrund för populism och främlingsfientlighet. När missnöjespolitiker, som Sverigedemokraterna, jagar sympatisörer genom att exploatera uppgivenheten i bruksorterna drar de ned framtidschanserna ytterligare. I stället för att dra till sig nya arbetstillfällen förstärker de ett destruktivt klimat av syndabockstänkande och fingerpekande ...
Att S och Mp är oförmögna att se Sverige utanför de stora städerna är inget annat än ett tydligt svek. (Trafikverket, Trafiksäkerhet, Lastbilar)
Välkommen till Praktikertjänst. Här kan du söka privat vård som hälsovård, sjukvård och tandvård efter dina behov. Vi finns här när du behöver oss.
Hos oss kan du t.ex. utbilda dig till IT-specialist, kock, plåtslagare, VVS-montör, undersköterska eller något yrke inom byggteknik. Vi har närmare 30...
I en tid när segregrationen ökar är samverkan viktig för att skapa medborgardrivna, demokratiska mötesplatser. Samarbetet med studieförbund är nästan...
Nyhetsmedia f r den initierade och intresserade i hundv rlden. Hundetablissemanget tar hunden p allvar och rapporterar om allt som har med hunden att g ra.
Vid årsskiftet förändras lagen så att alla landsting får ansvaret för den regionala utvecklingen och bildar därmed regioner.
KAPNING & BORRNING Kap- och borrlinjen är en del av vår specialisering för handelsstål långa produkter. Den ger dig som kund möjlighet till en mer rationell och kostnadsbesparande produktion. Att använda
Meningsfullt förändringsarbete kräver ett mer djupgående och mer grundläggande tillvägagångssätt än vad som normalt ges i olika kompetensutvecklingsprogram och/eller föreläsningar.. När vi planerar kompetensutveckling har vi ofta en övertro på individens förmåga och möjlighet att omsätta teori till verkligt beteende. Detta kan resultera i att kompetensutveckling utvecklar förmågan att prata om undervisning snarare än förmågan att faktiskt undervisa.. För att förändra sitt inarbetade sätt att undervisa krävs en metod som ger en fast punkt där deltagarna kan undersöka och samspela kring dagliga förekomster utifrån beforskade kunskaper och beprövade erfarenheter.. Med detta i beaktande kan vi känna oss stolta över den kompetensutveckling som sker inom olika delar av vår verksamhet, t.ex. Förskola på vetenskaplig grund, fritidshem på vetenskaplig grund och matematiklyftet för att nämna några.. Förskola på vetenskaplig grund är i full gång nu tar vi ...
Som en annan yttring av denna samlingstanke (bildandet av Svenska Folkpartiet) ter sig för mig bildandet av ett hela landet omfattande svenskt kvinnoförbund - ja, men som något ännu större, för mig personligen, ty i mina bästa stunder har jag tänkt högt om kvinnan och hoppats mycket av den obrukade kraft, all den förmåga till hängivenhet som finnes nedlagd hos henne. Och vad nu särskilt ett minoritetsparti sådant som vårt beträffar, så veta vi att om vi skola kunna bestå i den ojämna kampen, så kommer utslaget att fällas av hemmen och i sista hand av mödrarna. Vi om någon behöva räkna målmedvetna kvinnor inom våra led, kvinnor som förstå vad en amerikansk författarinna nyligen yttrade, att inte hemmen numera utgöra hela vår värld, utan att också hela världen skall bli vårt hem. Också vi kvinnor måste lära oss att stå på egna ben, se med egna ögon och tänka egna tankar för att i den politiska kampen inlägga vår egenart, ty göra vi inte detta, kunna ...
Diagram 1.1. Tillväxten i världen och i Sverige Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data Källor: IMF, SCB och Riksbanken
Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle skapade massor av jobb och många människor valde att flytta från jordbruksbygd till nya arbetstillfällen. Vid börskraschen i USA 1929 påverkades hela samhällsekonomin och fick till följd att arbetsgivarna i Ådalen ville sänka arbetarnas löner drastiskt. Strejk utbröt och militärer skickades till Ådalen för att hålla ordning. Under en fredlig demonstration hände plötsligt det ofattbara som chockade ett helt land, fem människor sköts till döds. Skotten i Ådalen i maj 1931 fick stor betydelse för samhällsdebatten och medförde ett ökat stöd för den fackliga kampen och arbetarnas krav på förändring.
Det är kul att göra roliga aktiviteter med barn. Barnguiden ger dig tips på aktiviteter och evenemang för barn i hela landet. Vi har tipsen för vad ni kan göra med barn - Barnguiden.com.
Redovisningen av gudstjänststatistiken för det gångna året, samt kommentarer till detta, brukar jag tycka är särskilt intressant. Uppgifterna i denna bygger på Svenska kyrkans välutvecklade sinne för mätningar och statistik och brukar, förutom en klockren felräkning på ett ställe, ge en god bild av utvecklingen - särskilt om man ser över några år.. Av detta kan noteras att på fem år har var femte besökare vid huvudgudstjänst i Älvsby kyrka försvunnit - i reda siffror knappt 5000 år 2002 till knappt 4000 2007. Detta tapp har säkert en hel bukett av orsaker: hög medelålder vilket betyder hög naturlig avgång, sekularisering och vikande siffror i hela landet, utformningen av gudstjänsterna, attityder hos dem som är ansvariga osv. Jag påtalade detta och föreslog att man skulle mer noggrant analysera utvecklingen så att man kan skilja rikstrender som man bara har att acceptera å ena sidan från lokala faktorer som man faktiskt kan göra något åt å den andra. ...
Idag redovisas hur de statliga stödpengarna för bättre vård för våra äldre sprids över landet. På ett sätt är det ett deprimerande resultat - alla kommuner och landsting får inte del av pengarna för man har inte gjort något. Särskilt bekymmersamt är det att våra tre största regioner Skåne - Västra Götaland och Stockholm får ingenting av pengarna. Det betyder att de har inte startat det viktiga arbetet med att säkra kvaliteten i vården för våra äldre och redovisa det i de två kvalitetsregister som nu byggs upp på allvar för hela landet ...
Det finns flera sätt att få hjälp att utveckla kommunikationen för vuxna med medfödd dövblindhet, en grupp som lätt faller mellan stolarna. En förutsättning är dock att anhöriga eller gode män ansöker om en insats. I Svens fall är det en aktiv god man som begärt stöd och överklagat i de fall myndigheterna sagt nej.. - Grundproblemet är att det är kommunerna och inte landstingen som har ansvaret för den här gruppen samtidigt som expert- och specialistkunskapen finns på regional och nationell nivå, säger Per Nyling, konsulent och specialpedagog vid Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor.. - Eftersom gruppen är liten, kanske 400 personer i hela landet, kan kommunerna inte ha tillräckligt med kunskap. Men gränsdragningen mellan vad som är vems ansvar har tidigare gjort det svårt att hjälpa till. Nu hoppas vi ha funnit en väg som gör det möjligt även för andra att få det stöd de behöver.. För Sven började det med att hans gode man begärde en insats ...
I februari rapporterade Vårdfokus att användande av hyrsjuksköterskor ökar på ett lavinartat sätt i flera landsting.. Vi har nu sammanställt statistiken för hela landet. Den visar att kostnaderna har ökat med 400 procent på fyra år, från cirka 157 miljoner 2011 då Vårdfokus gjorde en första sammanställning - till 785 miljoner kronor 2015.. Det senaste året var ökningen allra störst i Region Skåne där kostnaderna gick upp från 43,7 miljoner under 2014 till 110,4 miljoner kronor förra året.. Hur mycket lägger landstinget där du jobbar eller bor på hyrsjuksköterskor? Klicka på länken till höger eller skrolla neråt för att få svaret.. ...
Vår performance visade på scenkonstens bredd i hela landet. Projektet representerades av länsteatrar, stadsteatrar, Riksteatern, fria grupper, barn- och ungdomsteatern, teaterhögskolan, amatörteatern och som live-streaming. På varje plats såg ministrarna olika ut, journalisterna var en eller tio, entouragen bestod av säkerhetsvakter, chaufförer, blomsterflickor och assistenter. Varje uppsättning tolkade texten på sitt vis och fick olika kontexter beroende på spelplatsen man valt och på de som kommit dit. Överallt blev det tydligt hur konsten fungerar som dörröppnare för samtal och reflektioner över våra liv och samhället vi lever i.. Idén att sätta upp Pinters Presskonferensen samtidigt över hela landet, fick jag för flera år sedan. Jag tyckte då att texten kändes aktuell och sedan har den blivit alltmer aktuell för varje år som gått. Genom Teater Halland, Länsteatrarna och Folk och Kultur, fick projektet en fantastisk arena. Jag är så stolt över vad vi ...
Incidensen har, i enlighet med vad som tidigare diskuterats, ökat i de flesta åldersgrupper, dock inte i 50-60-årsåldern. Mortaliteten har däremot minskat i alla åldersgrupper under 65 år och förblivit oförändrad i högre åldersgrupper. Slutenvårdstalet har minskat i åldersgrupperna mellan 35 och 65 år men förblivit oförändrad bland äldre och yngre. Hur skall sådana divergerande trender tolkas? Om ökningen av incidensen skulle återspegla en verklig ökning av sjukdomen, kunde man hävda att det i och för sig inte behövde innebära att mortaliteten också ökade, eftersom t.ex. bättre behandling kunde tänkas förlänga livet bland de drabbade. Men när antalet som sjukhusvårdas inte heller ökar, kan en rimligare förklaring vara att den ökade åldersspecifika incidensen utgörs av fall som upptäcks på ett tidigt stadium och inte leder till mycket extra sjukhusvård.. Mer specifikt ser vi att det skett en påtaglig relativ ökning av incidensen i de allra yngsta ...
Majblommans läger på Galtarö är en unik verksamhet men också en mycket liten del i relation till alla andra bidrag vi ger till barn för sommarlovsaktiviteter. Till andra läger och kollo delade vi förra året ut 1,7 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär åtta gånger fler barn än de som åker till Galtarö. Alla medel delas ut med särskild hänsyn till barnets behov. Ytterligare 3,3 miljoner kronor delades ut för en mängd olika sommaraktiviteter tillsammans med familj och närstående. Totalt 5 miljoner kronor fördelades förra sommaren av Majblommans mycket kompetenta medarbetare och volontärer runt om i hela landet ...
Nu ville jag satsa på någon sorts förädling på min släktgård. Hos Eldrimner fick jag träffa människor från hela landet. Utbildningen var utvecklande och gav mig viktiga kontakter inför min företagsstart. Nu har jag ett företag som växer.. Peters råd:. Nätverka med andra mathantverkare, i alla branscher. Ta vara på tiden du går utbildningen och knyt kontakter. Skaffa dig ett varumärke, jobba med det. Köp tjänster för etikett och logotyp. Gör inte formgivning själv, om du inte kan. Välj en bra burk som förpackning, har inte för många olika burkar. Du bör ha en klar bild om vem du är som företagare och hur du vill förmedla det, vilken är din historia? Men, du är inte färdig mathantverkare bara för att du gått en utbildning, gå även Eldrimners andra kortare kurser, bra kurser gärna två gånger! Det är ingen som är så bra på att lära ut grunderna i mathantverk som Eldrimner. Men man tar till sig kunskaperna på olika sätt om man går två gånger.. Är ...
18 september, 2017 10:24 S-studenter är ett allmänpolitiskt förbund som brinner för jämlikhet, utbildningspolitik och internationella frågor. Våra drygt 1200 medlemmar finns i hela landet och driver på för en mer progressiv arbetarrörelse. För oss är kombinationen av idéutveckling och organisering viktig.. Just nu förbereder S-studenter att gå in i en valorganisation. Vi letar efter en person som vill vara en viktig del i detta arbete och som är redo för att vinna valet bland studenter. Arbete hos oss är i stor utsträckning socialt och nätverkande i olika former. Vi söker dig som vill arbeta nära våra klubbar i hela landet och vara med när S-studenter blir det största politiska studentförbundet.. S-studenters kansli består av förbundsordföranden, förbundssekreteraren och en organisationsutvecklare. Organisationsutvecklaren arbetar både med löpande administration och med utveckling av förbundets organisatoriska arbete och kommunikationsarbete. Tjänsten som ...
Även om bilbränder i sig kanske inte är så allvarliga i varje enskilt fall så är de ett symptom på en allvarligt krisande samhällsutveckling. De individer som står för detta är rimligtvis ganska många, sett över hela landet, och vi kan med visst fog anta att de inte är några produktiva samhällsmedborgare utan tvärtom kostar de oss som kollektiv stora summor pengar varje år, och då inte enbart genom alla bilar de eldar upp. Bilbränder skapar också mycket otrygghet lokalt. Det är säkert så att om man bor på en gård på landet så behöver man nog inte oroa sig så värst mycket över att ens bil skall brinna upp. Om man däremot är exempelvis lågbetald undersköteska i Biskopsgården som är beroende av bilen för att ta sig till jobbet på udda tider så kan jag mycket väl tänka mig att bilbränder i grannskapet är en stor källa till oro ...
Far Akademi anordnade en utbildningsdag i ISA i december. Kursen var fullbokad och deltagare från hela landet kom till Stockholm för att lyssna till Björn Bäckvall och Charlotte Bouvin. Balans frågade tre deltagare hur de ser på att ISA ersätter RS.
Anna är elva år och bor med sin djupt troende familj på den irländska landsbygden. Trots att hon helt slutade äta för fyra månader sedan verkar hon vara vid god hälsa. Hennes familj tror att hon är utvald av gud, och att hon kan komma att bli Irlands första helgon på över 500 år. Fallet väcker stor uppmärksamhet i hela landet och journalister och turister flockas kring stugan där hon bor. Dit kommer också sjuksköterskan Lib som ska vaka över Anna för att se till att det inte är något fult trick. De två utvecklar ett slags vänskap och Lib blir alltmer orolig. Anna får verkligen ingen mat i alla fall inte vad Lib kan se men med tiden börjar hon uppvisa diffusa och skrämmande symptom. ...
Vill du prova på hur det vore att studera vid Luleå tekniska universitet? Då är Minikurs något för dig. Under två spännande och intressanta dagar kan du prova på att vara student tillsammans med andra besökare från hela landet.
Hundratusentals människor i hela landet har valt sin välfärd själva. Allt från föräldrar som valt en annan skola än kommunens till sina barn, till äldre som valt en privat utförare av hemtjänst.Nu hotas valfriheten.