तत् त्वम् असि. Ett levande samhälle. /SB. Humanism för mig står för total tolerans för alla oliktänkande och olikvarande. Alla är på exakt rätt plats just nu och kan inte vara någon annanstans i sin utveckling. Gränsen måste sättas vid olikgörande som skadar människor, djur och natur, men gränsen sätts utifrån kärleksfull analys, vetenskaplig kunskap och andlig medvetenhet. /PH. Humanism för mig står också för total omsorg om svaga och utsatta i samhället. Omsorgen går före ekonomin. Humanism för mig står också för nästakärlek till och omsorg om alla människor, djur och natur. /PH. Trygghet och respekterande av andras åsikter oavsett religion och politisk åsikt. Varma hälsningar till er alla. /MH. Gör för andra det som du önskar att andra skulle göra för dig i samma situation. /RP. För mig är humanism öppenhet för möjligheter, tolerans och den djupaste respekt för kunskapsbildningens oändliga variationer. /BP. Humanism ...
I slutet av 2011 igångsatte föreningen Humanism & Kunskap en verksamhet med bred akademisk bas för att återta begreppet humanism och återställa dess värdegrund. Sedan en tid har i Sverige uttolkningen av vad som är genuin humanism kapats av sekulära krafter som åsidosatt den självklara värdebas som finns representerad inom de mänskliga rättigheterna.. Föreningen Humanism & Kunskap vill förklara humanismen som öppen för all slags vetenskap och ett erkännande av kunskapssökande i alla sina former, inom ramen för humanismens etik, med respekt för människa och miljö.. Vi kommer att arbeta projektmässigt likväl som kontinuerligt långsiktigt. Vi sätter samman projektgrupper som genomför olika delmål. Vi vill skapa opinion. Vi kommer att vara verksamma inom följande områden:. ...
I slutet av 2011 igångsatte föreningen Humanism & Kunskap en verksamhet med bred akademisk bas för att återta begreppet humanism och återställa dess värdegrund. Sedan en tid har i Sverige uttolkningen av vad som är genuin humanism kapats av sekulära krafter som åsidosatt den självklara värdebas som finns representerad inom de mänskliga rättigheterna.. Föreningen Humanism & Kunskap vill förklara humanismen som öppen för all slags vetenskap och ett erkännande av kunskapssökande i alla sina former, inom ramen för humanismens etik, med respekt för människa och miljö.. Vi kommer att arbeta projektmässigt likväl som kontinuerligt långsiktigt. Vi sätter samman projektgrupper som genomför olika delmål. Vi vill skapa opinion. Vi kommer att vara verksamma inom följande områden:. ...
Humanism och kunskap bildades formellt 18 feb 2012. Den 19 februari 2021 träffades nio medlemmar, varav två nya, på en restaurang i centrala Stockholm. Vi åt gott och samtalade om det som rör sig i tiden. Inom det vida fältet humanism ryms som vi har märkt många personligheter och intressen.. TEXT Carl Johan Ljungberg. När medlemmar nu i februari samlades till denna nio-års upptakt inom Humanism och Kunskap kan vi även konstatera att det har hänt mycket.. HK bildades på initiativ av Börje Peratt och Torbjörn Sassersson som redan i slutet av året innan (2011) under intervju med Terry Evans dragit upp riktlinjerna för att återerövra humanismen, vilken de upplevde hade kapats av antihumanistiska krafter i samhället. Att föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) hade kritiserat oliktänkande på gränsen till förföljande, och att VoF årligen utdelade ett skampris kallat Årets förvillare var bara några i raden av mörka exempel på deras verksamhet.. I början av 2012 ...
Detta lärarmaterial presenterar Humanism som livsåskådning. Sekulär humanism är ett sätt att närma sig livet som är baserat på medmänsklighet och förnuft. Humanister menar att synen på verkligheten bäst grundas i det mänskliga förnuftet och att etik bäst grundas på medmänskliga hänsyn. Vi måste själva och tillsammans ta reda på hur verkligheten fungerar. Vi måste själva och tillsammans ta ansvar för hur vi uppför oss och tar hand om varandra. Ingen utom vi själva har ansvar för oss och mänsklighetens framtid. Ladda även ned elevmaterialet Humanism som livsåskådning.. ...
Det pågår en trend just nu på FTB (se t.ex. Greta Christina Is Atheism Plus Just Secular Humanism?) att starta en ateism plus-rörelse som skulle vara en ateist-organisation/rörelse med, förutom antiteistisk inriktning, också socialt och politiskt (vänster/liberal/feministisk) inriktad. Först var det som en reaktion på deras missnöje med s.k. ren skeptisism och även mot viss organiserad antiteism (något oegentligt ofta benämt ateism av dem), men sedan har diskussionen på FTB glidit in också på förhållandet mellan Humanism och Ateism Plus. Det verkar korrekt att det inte är riktigt humanism, men inte riktigt av de skäl som diskuteras på FTB. Humanism är för det första en ateistisk rörelse, men inte en ateiströrelse (har inte ateism som en fundamental drivkraft (utan det är en slutsats som humanism drar från sin mer fundamentalistiska syn att kritisera ideer utan belägg (mycket överförenklat)). En av orsakerna till att dessa FTB-are inte verkar gilla humanism ...
Jämför priser på Becoming Atheist: Humanism and the Secular West (Häftad, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Becoming Atheist: Humanism and the Secular West (Häftad, 2017).
Jag har läst boken Kort om humanism av Stephen Law (Fri Tanke förlag).. Inledningen ger en bra överblick och definition av vad humanism är. Jag gillar den tydliga uppräkningen av vad som å ena sidan kännetecknar alla humanister, och å andra sidan vad som inte nödvändigtvis kännetecknar alla humanister (men kanske de flesta).. Det blir dock något motsägelsefullt då det å ena sidan står att alla humanister anser att vetenskapen kan och bör tillämpas på alla områden i livet, och å andra att humanister inte behöver ansluta sig till scientismen och tro att alla seriösa frågor kan besvaras av vetenskapen. Jag har svårt att se någon tydlig skillnad.. Sedan följer ett intressant kapitel om humanismens historia. Några saker här under rubriken 1900-talet har dock hänt först på 2000-talet och är fortfarande aktuella, och hör inte riktigt hemma i ett kapitel om histora.. Därefter följer en underhållande redogörelse för, och avfärdande av, några vanliga argument för ...
Sekulär humanism är en livsåskådning, en sekulär gren av humanismen. Den sekulära humanismen utgår från människan - det är därifrån namnet humanism kommer. Den kommer ur insikten att människor - på gott och ont - är utlämnade till oss själva och varandra. Vi måste själva och tillsammans ta reda på hur verkligheten fungerar. Vi måste själva och tillsammans ta ansvar för hur vi uppför oss och tar hand om varandra. Ingen utom vi själva har ansvar för våra egna liv och vårt gemensamma öde. Sekulära humanister tror att den här världen och det här livet är allt vi har. Vi bör därför försöka leva våra liv så bra som möjligt och underlätta för andra att få chansen att göra detsamma. Alla människor har rätt att med utgångspunkt i förnuft och medmänsklighet bli bedömda utifrån sina egna förtjänster. Den sekulära humanismen menar sålunda att vi människor bara har oss själva och varandra. Den sekulära humanismen uppfattar verkligheten som ...
Jämför priser på Jag vill förändra-500 år av reformation och humanism (Häftad, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Jag vill förändra-500 år av reformation och humanism (Häftad, 2016).
Kampen för vår civilisation står mellan humanism och antihumanism. Humanism ger öppenhet, medmänsklighet och mångfald. Antihumanismen ger vanstyre, omänsklighet och enfald. En sann demokrati förutsätter humanismen med dess medkänsla, moral och mod. Den svenska socialdemokratins ideal på 1940 och … [Read more...] ...
Humanisternas idéprogram. Förbundet Humanisterna i Sverige har fastställt ett idéprogram. I det presenteras den sekulära humanismen som begrepp och som livsåskådning, samt Humanisternas uppfattningar i ett antal centrala politiska frågor. Du kan ladda ner Humanisternas idéprogram som PDF här. Humanism och humanist är ord som används i flera betydelser. Men humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande. Den sätter människan och människovärdet i centrum. Den förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Under denna meny kan du läsa om den sekulära humanismen och humaniströrelsens idéer samt möta några humanister som motiverat sitt engagemang för den sekulära humanismen. Här kan du också ladda ...
Kvant humanism - materialismens uppgång och fall. Vår civilisation balanserar onekligen på randen till materiellt sammanbrott. Lika otvetydigt står den också på tröskeln till en ny era - en ny tidsålder. Detta kommer att leda till omvälvande förändringar i det mänskliga medvetandet under det kommande århundradet. Det rationella, analytiska och renodlat intellektuella sättet att tänka kommer ersättas av ett förnuftstänkande som är effekten av den förändrade mänskliga medvetenheten.. Denna nya kvantmedvetenhet innebär att den Gudomliga Kraften, eller själsenergin, tilltar i takt med att vi lär oss förstå meningen med livet.. Den mekaniska och ekonomiska verklighetsuppfattningen som präglar och styr dagens människa leder till att hon konsekvent motarbetar naturen istället för att leva i symbios med den. Ett sådant beteende straffar sig oundvikligen.. Denna ignorans av naturens lagar har redan lett till, och kommer i accelererande utsträckning att leda till ...
Kvant humanism - materialismens uppgång och fall. Vår civilisation balanserar onekligen på randen till materiellt sammanbrott. Lika otvetydigt står den också på tröskeln till en ny era - en ny tidsålder. Detta kommer att leda till omvälvande förändringar i det mänskliga medvetandet under det kommande århundradet. Det rationella, analytiska och renodlat intellektuella sättet att tänka kommer ersättas av ett förnuftstänkande som är effekten av den förändrade mänskliga medvetenheten.. Denna nya kvantmedvetenhet innebär att den Gudomliga Kraften, eller själsenergin, tilltar i takt med att vi lär oss förstå meningen med livet.. Den mekaniska och ekonomiska verklighetsuppfattningen som präglar och styr dagens människa leder till att hon konsekvent motarbetar naturen istället för att leva i symbios med den. Ett sådant beteende straffar sig oundvikligen.. Denna ignorans av naturens lagar har redan lett till, och kommer i accelererande utsträckning att leda till ...
Mitt yrkesliv som psykiater är nu huvudsakligen slut frånsett ett kvarstående intresse och lite handledningsuppgifter. Passion för fotboll finns kvar och jag har flera barnbarn som spelar fotboll hos Mossens BK och SSIK, Södra Skärgårdens IK. Geografiskt har jag lämnat Johanneberg och bosatt mej på Donsö i Göteborgs skärgård. I samband med pensioneringen har mitt fotbollsengagemang ökat. Formellt är jag assisterande tränare för SSIK flickor 13 år men följer även andra lag i skärgårdsfotbollen och brukar också se barnmatcher hos Mossens BK ...
Ämnen: ghettot i Vilnius, Påven Franciskus Angelusbön. Förbundet har en ambition att återkommande publicera böner och andra texter på hemsidan. Här följer påvens utläggning av bibeltexten under Angelus 22/9 2018.. Under söndagens Angelus i Kaunas, Litauen, reflekterade påven Franciskus över dagens evangelium och första läsning, och uppmuntrade folket att ta avstånd från frestelsen att vilja dominera över andra och begäret att vilja vara överlägsen.. Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten:. I den första läsningen ur Vishetens bok, som vi även känner som Salomos vishet, kan vi läsa om hur de rättfärdiga förföljs, hur deras bara närvaro irriterar de ogudaktiga. De ogudaktiga beskrivs som de som förtrycker de fattiga, de som inte har något medlidande för änkor och som inte visar någon respekt för de äldre. De ogudaktiga hävdar att makt är normen för rättvisa.. Faran med de ogudaktigas attityd. Påven förklarade att de ogudaktiga dominerar över de ...
2010 började Joakim Becker på Sommenbygdens folkhögskola där han fick Karin Sissek som svensklärare.. - Hon uppmuntrade mig att skriva och jämförde det jag skrev med Tomas Tranströmers poesi.. De började samarbeta genom att Karin Sissek målade akvareller och bad Joakim Becker att skriva dikter till dem. Poeten gav i sin tur konstnären dikter att måla utifrån. Sammantaget skapade de 18 bilder och 19 dikter som ställdes ut på Tranås bibliotek hösten 2011.. Även om stilen i dikterna inte är fullgången finns redan här vad som kännetecknar Becker som poet. Dikterna är korta och har egna titlar som med tanke på det begränsade ordantalet givits stor betydelse. De är präglade av svart humor och har ett starkt självanalytiskt inslag, kvaliteter som ska utvecklas fram till debutboken två år senare. Något som också är typiskt är ett utarbetat ordvrängande, som i dikten Om jag är: Jag ser att / jag är / och vad jag / var // Jag är glad / att jag / inte längre / var ...
Krig är den yttersta konsekvensen av motsättningar, och jag vill hävda att motsättningar som har lett till krig har varit påhittade. Rädslor och misstro väcker motsättningar som, om det får näring att öka och eskalera kan utmynna i krig. Detta såg vi hända i forna Jugoslavien. Människor som hade levt nära varandra och kunnat samlats trots olika folk, språk och kulturer, bröts samman och började kriga mot varandra.. Grunden handlade om en framväxande nationalism, det växte fram folkrörelser som byggde på rädslan för den andre och i nationalismen ingår att hitta en gemensam kultur, en gemensam kulturell identitet som skiljer sig från andra. Nationaliströrelserna fokuserade på kulturella olikheter och förstärkte dem, de ökade dessa mellan folken, så de separerade sig från varandra. De fick allt fler anhängare, retoriken skruvades upp allt mer och det resulterade till slut i kriget på balkan.. Fortfarande lever såren kvar, fortfarande lever motsättningarna ...
Kristendom och transhumanism ger sätt för samhället och kulturen att förstå hur teknik kan användas. Där möts kristendom och transhumanism i sin grund att mätta, hela och lära ut. Eskatologin behöver inte tolkas som en domedag där bara ett fåtal överlever i en fjärran himmel, utan som en uppmaning till ett fredens rike på Jorden. Det är en teologisk tolkning där den kristna missionen också drar nytta av rymdresor, artificiell intelligens, livsförlängning samt förbättringar av hjärnans och kroppens förmåga. Överlappningarna i idéerna har noterats av kyrkliga företrädare. Engelska kyrkans ledande forskare på Nya testamentet, N. T. Wright, deltar regelbundet i diskussioner om transhumanism och den kristna tron ...
Rökning och öppen eld förbud 297 x 297 mm Skylt plast, Rökning och öppen eld förbud 297 x 297 mm Dekal plast, Rökning och öppen eld förbud 297 x 297 mm Skylt aluminium, Rökning och öppen eld förbud 210 x 210 mm Skylt plast, Rökning och öppen eld förbud 210 x 210 mm Dekal plast, Rökning och öppen eld förbud 148 x 148 mm Skylt plast, Rökning och öppen eld förbud 148 x 148 mm Dekal plast, Rökning och öppen eld förbud 105 x 105 mm Skylt plast, Rökning och öppen eld förbud 105 x 105 mm Dekal plast, Rökning och öppen eld förbud 74 x 74 mm Dekal plast, ...
I vintras kom Steven Pinkers senaste tegelsten Enlightenmentnow. The case for reason, science, humanism and progress. En genomarbetad argumentation för villkorad optimism, där mänskligheten anses ha förmågan att möta och lösa också svåra problem. Framsteg som gjorts i att bekämpa okunskap, sjukdomar, farsoter, död och misär utgör både belägg och inspiration.. Pinkers bok är i stor utsträckning en uppräkning av sådana exempel. En del begränsningar finns, som att dygnet bara har 24 timmar och att vi därför inte kan ha hur mycket fritid som helst - även om den ökat, särskilt över vårt längre liv. Eller att vi även om jämlikhet är ett värde i praktiken inte vill närma oss en total jämlikhet i utfall, eller ens startpunkt, särskilt inte om det uppnås genom att hålla tillbaka exceptionella människors kreativitet och utveckling.. Det moderna samhället och dess växande materiella välstånd utgör dock på i stort sett alla områden som låter sig kvantifieras ...
Eller hålla käften. Först utvisningen från Östersund sedan ett antal tidigare och kommande. För det kommer och med allt mer undermåliga motiveringar.. Rent tekniskt gör avhysningsteamet inget fel. Alltså är smitverktyget ( och att vara nitisk samt att spela SD under täcket) inget tjänstefel pga myndighetsstatus, men!!!. Det borde finnas ett personligt ansvar för fattade beslut om de är fel. T ex Vållande till annans död om det går som väntat i flera av utvisningsärendena. Men under myndighetens vingar klarar man sig som främlingsfientlig.. Jag upplever att de myndigheter som vi har i Sverige är humana och jobbar för ett bättre och större Sverige. Men måste säga att jag har mycket negativ känsla för migrationsverket/immigrationsverket och trafikverket (järnvägsdelen). När får de en chef som vågar säga NEJ!. Inget nytt förrän allt liggande är löst!. Och kalla inte detta för politik. Det är normal humanism och borde ha Sveriges prägel. Men där faller vi på ...
Jag anser att denna syn på samhället borde kritiseras av såväl troende som icke-troende människor och anledningen är som följer. Jag som kristen människa förankrar min etik och moral på Bibeln i vilken jag tror att Guds Ord uppenbarats till oss människor. När Humanisterna beskriver att min religiösa tro och min syn på Bibeln som auktoritet över mina åsikter inte ska få tillåtas styra samhällets moraluppfattningar så säger de implicit att jag som kristen människa inte ska tillåtas att yttra mig om moral. Religionen är en privatsak och skall inte blandas in i det offentliga samhället står det i Humanisternas beskrivning om vad humanism innebär. Jag förväntas med andra ord att tänka utanför min privata religiösa sfär om jag ska påverka det offentliga samhället, men hur är det möjligt? Om jag bortser ifrån grunden för mina åsikter så finns det ju inte någonting kvar, jag blir som ett blankt papper, en människa utan värderingar och utan ståndpunkter. Som ...
Jag ser egentligen ingen klar och tydlig skillnad mellan politiska ideologier (t ex socialism, liberalism, konservatism) och religioner/livsåskådningar (t ex islam, kristendom, hinduism, sekulär humanism). Jag kallar dem för just denna post för läror. Samtliga dessa läror har idéer om hur samhället och människan fungerar, och om hur samhället bör organiseras. En människa som är politiskt aktiv kommer att försöka påverka samhället enligt sina ideal, även om dessa ideal har religiös utgångspunkt. Därför är idén om det neutrala samhället inte möjlig. Varje samhälle har någon form av överideologi. En sådan är per definition inte neutral ...
Debattartikeln ur Dagens Samhälle 2009-11-12 (sidan: 19-22) Vår samhällsekonomi klarar en socialförsäkring med både humanism och rättssäkerhet. Tänk om! uppmanar rehabiliteringsläkaren Ingalill Morén Hybbinette. REHAB. Jag tror inte att någon vill ha ett Sverige där människor med sjukdom och ohälsa hänvisas till utanförskap, so-cialbidragsberoende och fattigdom. Ändå hotar beslut snart i riksdagen som riskerar att…
Det brukar varnas för att Wikipedia är ovetenskaplig. Det är snarast tvärtom. Den censurerar bort alla ifrågasättanden av konventionell sanning. Det gäller sådant som information om naturlig läkning, faror med vaccin och och kriminalitet inom bioteknikindustrin. Wikipedia är en plats för utpressning och korruption hävdar Humanism & kunskap i en artikel och refererar till en artikel av Mike Adams, NaturalNews.. Text: Hans Sternlycke , Wales: Bomis models. Wikipedias grundare, Jimmy Wales talar om tusentals frivilliga skribenter, men han låter dem vara anonyma. Många av dem är betalda troll för att skriva till förmån för GMO, kemoterapi och läkemedel. Vilket företagstroll som helst kan ändra i vad som skrivs i Wikipedia. Den är full av vinklad information och felaktiga uppgifter om naturlig hälsa, miljösäkerhet och hållbart jordbruk skriver Truthwiki om Wikipedia. Information filtreras för att avlägsna allt om naturläkemedel. Till det säger James Wales att Wikipedia ...
Jag har tre ledfilosofier och religioneri för mina dagar här på Jorden, det är Vetenskap, Humanism och Energi. Vi alla människor är en del i den energi som skapar vårt universum och ur den energin kan det komma goda och onda krafter. Från den utgångspunkten kan vi skapa vår filosofi och de flesta tänkande människor tänker och skapar utifrån den goda, sköna och fina. Det elaka är en felkonstruktion som bara skadar och gör illa. De flesta har nog mött det elaka och onda och det går man omvägar runt och ingorerar resten av livet. Vetenskapen är vår livsnerv som vi måste hålla koll på och utveckla för att kunna överleva och inte hamna inne i en exploderande sol. Vartefter åren går måste Vetenskapen utvecklas och bli alltmer kunnig om hela universum. Det är helt otroligt att vi hade Alfred Nobel i Sverige som skapade sina vetenskapliga pris. Hans urval av pris är verkligen träffande. Nutidens tillägg med ett ekonomipris är rena snurren och har lite med vår ...
Transcendens är ett ord som används just för att slippa ta sig an den i sig hopplösa frågan just vad som ligger i begreppet gud/gudar. Humanism - så den t.ex. framträder genom Humansisterna - räknas t.ex. inte som en religion därför att den bara bygger på hands-on föreställningar, riktiga eller ej, om människans natur och väsen. Utan att vara någon expert på buddhism så vågar jag nog påstå att den innehåller en hel del lull-lull som hör religioner till ...
DET VAR TOYNBEE som för drygt ett halvt sekel sedan sådde fröet till den idag utbredda och mytologiska vanföreställningen om samarbete mellan tyska nationalsocialister och judiska zionister under andra världskriget. Toynbee expanderade successivt sina redan rabiata och historielösa teorier om det judiska folket genom att groteskt hävda att de arabiska flyktingarna som utgjorde en direkt konsekvens av att arabernas militära nederlag i sitt folkrättsvidriga aggressionskrig mot den internationellt erkända judiska staten 1948, utgjorde en större katastrof än Förintelsen av 6 miljoner judiska män, kvinnor och barn. Under de senaste 60 åren har Toynbees teorier raffinerats och vidareutvecklats i olika variationer, men dess centrala mål har förblivit oförändrat: avhumanisering av den judiska staten. Föga förvånande ägnade Toynbee med sin selektiva och ideologiskt drivna humanism ingen tanke åt de omkring 900.000 judar som fördrevs från den muslimska världen eller de ...
Med Tankar, känslor och beteenden får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här presenteras psykologins klassiska perspektiv, psykoanalys, behaviorism och humanism, med tillämpningsområden, på ett överskådligt sätt och eleverna får lära sig hur man forskar och forskat inom psykologin både förr och nu. Utifrån olika teman såsom lycka, aggressivitet, depression och kärlek får eleverna läsa om de för ämnet idag utmärkande perspektiven nämligen det biologiska, kognitiva och sociala.. ...
Se hela den spännande debatten här. Blir det bara ord som bryts mot varandra eller kan något förändras?. På initiativ av (V) och Catarina Wahlgren diskuterades Terapikoloniers vara eller icke vara. Flera inlägg från företrädare för (V) och (S) fångar det orimliga i att lägga ner verksamheten samtidigt som frågan om insatser för barn och ungas psykiska hälsa utreds. Att det är fel ordning kan både ett barn och en ungdom förstå.. Det pratas om att utredningen ska titta på om det finns några länkar som saknas i vårdkedjan för bl a barn som fått diagnosen ADHD eller etiketten hemmasittare. Jag tänker att ett problem är att vårdkedjan inte alltid når fram till de som behöver den mest. Att många insatser missar komplexiteten med den hela människan i sitt vardagliga sammanhang. T ex bara medicinering.. Diskussionen i fullmäktige belyste verkligen den svåra balansen mellan …. ja vadå? Juridik å ena sidan, humanism, medmänsklighet och empati å andra? Alla vill ...
Se hela den spännande debatten här. Blir det bara ord som bryts mot varandra eller kan något förändras?. På initiativ av (V) och Catarina Wahlgren diskuterades Terapikoloniers vara eller icke vara. Flera inlägg från företrädare för (V) och (S) fångar det orimliga i att lägga ner verksamheten samtidigt som frågan om insatser för barn och ungas psykiska hälsa utreds. Att det är fel ordning kan både ett barn och en ungdom förstå.. Det pratas om att utredningen ska titta på om det finns några länkar som saknas i vårdkedjan för bl a barn som fått diagnosen ADHD eller etiketten hemmasittare. Jag tänker att ett problem är att vårdkedjan inte alltid når fram till de som behöver den mest. Att många insatser missar komplexiteten med den hela människan i sitt vardagliga sammanhang. T ex bara medicinering.. Diskussionen i fullmäktige belyste verkligen den svåra balansen mellan …. ja vadå? Juridik å ena sidan, humanism, medmänsklighet och empati å andra? Alla vill ...
Även i rent humanitära problem har vinstkalkyler trängt in och allvarligt skadat en solidarisk och varm humanism. Sedan den lille Alan Kurdi hittades död på en strand i Turkiet har minst 8 000 flyktingar drunknat i Medelhavet. Så vad gör Fästning Europa? Jo, man gör allt för att hindra flyktingar från att ta sig till Europa, man betalar Erdoğan och Libyen för att hindra flyktingarna att söka asyl i Europa. Vi har inte råd att ta emot flyktingarna låter det i till och med rika länder som Tyskland och Sverige. Varje sund person inser att det är krass valpolitik.. Många av oss minns den katastrofala jordbävningen i Skopje 1963 då över tusen personer dog och 4 000 skadades. Staden förstördes till 80 procent och 200 000 blev hemlösa. Trots svåra transportproblem skedde omedelbara räddningsinsatser, hela Europa mobiliserades och de humanitära insatserna vägdes inte in i vinstkalkyler ...
Framväxten av städer och universitet, det äldsta grundlagt 1088 i Bologna, kan sägas vara starten för Renässansen (humanism, konst, språk), Reformationen (politik, ekonomi, religion) och Upplysningen (vetenskap). Kunskapen kom från araberna, som bevarat arvet från grekerna, men även lagt till egen kunskap. Från Spanien och Sicilien flödade influenserna till övriga Europa. Därmed börjar en resa som på sikt kommer att slå sönder Antikens orientala världsbild. Germaner och kelter kommer att utveckla ett tänkande utan gudar och bejaka en värld med människan i centrum. Men den romantiska reaktionens längtan till Rom-Athen-Jerusalem skapar en djup och kanske oöverstiglig klyfta i den germanska kulturen - en klyfta mellan tro och vetande, förnuft och känsla, realist och idealist, individ och kollektiv, occidental och oriental, german och roman, stabilitet och dynamik.. Länge var vetenskap liktydigt med filosofiskt tänkande, från de grekiska förkristna filosoferna till ...
De senaste trettio åren har konventionerna ätit sig in i de nationella parlamenten runtom på kontinenten. Som gökungar har de knuffat ut de enskilda ländernas egna möjligheter till demokrati och autonomi ur sina reden.. Låt oss bara ta en titt på frågan om barnen från Syrien. Som vi vet avvisar de flesta politiker tanken att Danmark ska överge sina egna medborgare i Syrien. Men istället för att argumentera för varför dessa människor skulle få resa tillbaka till Danmark var partierna från första början på defensiven: En vägran skulle strida konventionerna. Frågan är inte huruvida vi borde det, utan om vi måste, eller snarare om vi vågar.. Denna fega inställning utsmyckar man istället med uttalanden som exempelvis att det skulle strida mot Danmarks internationella förpliktelser om vi vägrar att ta emot dem. Det vill säga en blandning av appeasement, rädsla och självgod humanism. Ungefär på samma sätt som NGO-er hjälper den afrikanska befolkningen att komma ...
Feminism (38) Genus (28) Förtryck (21) Gynokrati (15) Imperialism (15) Kollektivism (15) Kolonialism (15) Krig (15) Secession / Separatism (15) Makt (14) Etnicism (13) Hedonism (13) Frihet (12) Suveränitet (12) Ideologi (11) Matriarki (11) Miljöpolitik (10) Naturpolitik (10) Underkastelse (10) Militarism (9) Rasism (9) Liberalism (8) Minoritetspolitik (8) Paternalism (8) Djurpolitik (7) Filosofi (7) Nationalism (7) Polyamori (7) Sexualpolitik (7) Debattläget (6) Ekologism (6) Etatism (6) Familjepolitik (6) Konservatism (6) Militärpolitik (6) Sexism (6) Xenofobi (6) Auktoritarism (5) EU-politik (5) Ekonomisk politik (5) Fascism (5) Försvarspolitik (5) Media (5) Regionalism (5) Religionspolitik (5) Terrorism (5) Världspolitik (5) Ansvar (4) Aristokratism (4) Avlyssning (4) Elitism (4) Framtidspolitik (4) Homofobi (4) Individualism (4) Monarkism (4) Pacifism (4) Signalspaning (4) Yttrandefrihet (4) Demokrati (3) Finanspolitik (3) Humanism (3) Integrationspolitik (3) Invandringspolitik (3) ...
Recensionsdag: 2020-04-28 Genre: Skönlitteratur Översättare: Jan Stolpe Originalutgåvans titel: La Peste Originalutgåvans utgivningsår: 1947 Förordsförfattare: Per Svensson Omslagsformgivare: Fredrika Siwe Utmärkelser: Nobelpriset Ämnesord: Existentialism, absurdism, filosofi, revolt, epidemi, sjukdom, pest, etik, moral, solidaritet, Prometheus, rebell, humanism Platser: Algeriet, Oran, Nordafrika Thema-kod: Skönlitteratur: allmänt Antal sidor: 256 Mått: 143 x 221 x 22 mm Vikt: 423 g Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789100179434 (2020-04-17); E-bok, epub2, 9789100179441 (2020-04-17). ...
Feminism (38) Genus (28) Förtryck (21) Gynokrati (15) Imperialism (15) Kollektivism (15) Kolonialism (15) Krig (15) Secession / Separatism (15) Makt (14) Etnicism (13) Hedonism (13) Frihet (12) Suveränitet (12) Ideologi (11) Matriarki (11) Miljöpolitik (10) Naturpolitik (10) Underkastelse (10) Militarism (9) Rasism (9) Liberalism (8) Minoritetspolitik (8) Paternalism (8) Djurpolitik (7) Filosofi (7) Nationalism (7) Polyamori (7) Sexualpolitik (7) Debattläget (6) Ekologism (6) Etatism (6) Familjepolitik (6) Konservatism (6) Militärpolitik (6) Sexism (6) Xenofobi (6) Auktoritarism (5) EU-politik (5) Ekonomisk politik (5) Fascism (5) Försvarspolitik (5) Media (5) Regionalism (5) Religionspolitik (5) Terrorism (5) Världspolitik (5) Ansvar (4) Aristokratism (4) Avlyssning (4) Elitism (4) Framtidspolitik (4) Homofobi (4) Individualism (4) Monarkism (4) Pacifism (4) Signalspaning (4) Yttrandefrihet (4) Demokrati (3) Finanspolitik (3) Humanism (3) Integrationspolitik (3) Invandringspolitik (3) ...
Men låt oss inte i allt tal om humanism och mänskligt lidande glömma att det finns de som bär ansvar för kaoset och sönderfallet. De har ett namn och de ha pengar. Ta Libyen, Syrien och Irak som exempel. Pådrivande i slakten av den totalitära men likväl fungerande staten Libyen var Hillary Clinton under sin tid som USA:s utrikesminister. Nu räknar hon med att samla in två miljarder dollar till sin presidentvalskampanj. Kanske kommer även en medlem av familjen Bush att ge sig in i spelet. Hans bror och far bär det yttersta ansvaret när det kommer till staten Iraks sönderfall. I en naiv önskan om någon slags rättvisa på jorden tänker jag: Varför inte skicka räkningen dit, där den hör hemma. Det kan aldrig kompensera för det mänskliga lidandet. Men ändå. Håll med om att jag är naiv ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. Utrikes Rysslands president Vladimir Putin har beordrat att de ryska styrkor som finns i Syrien ska flyttas hem. De som får skulden för detta är den korrupta eliten. Alexander Almqvist-Paajanen Nya Dagbladet är ett registrerat varumärke. Växande förståelse för människan, samhället, naturen och verklighetens beskaffenhet är en central del i vårt arbete. Josefin Sköld och Mattias Carlsson försökte också ta reda på hur en annonsör fick kontakt med tidningen och hur mycket Nya Dagbladet fått bron 3 i den särskilda upphandlingen. Så här har de gjort nu i flera deccenier och därför är Sverige där det är idag att majoriteten av folk litar på allt vad politikerna säger. Ska gå freegay några begrepp som visar detta. Hämtad från https: Värdegrund Vår värdegrund vilar på en organisk humanism, vars strävan är usa börsen utveckling i samklang med naturen. Oklahoma kan ...
Det finns en variant av verserad islamhets. Den är politiskt helt korrekt och anser sig grundad på västerländsk humanism och demokrati. En framstående exponent är sedan länge Lena Andersson, akademiker, DN-krönikör, författare och ledamot i Vetenskapsrådets styrelse.. Hon är humanetiker, ateist och republikan. Hon skulle aldrig hemfalla till vulgär rasism. Det enda som skulle förena henne med de öppna islamofoberna - men också, paradoxalt nog, med den mest extrema islamismen - är att hon avskyr kulturell relativism. Andersson anser sig som arvtagare till såväl Franska Revolutionen som USA:s Bill of Rights, med dess proklamation av övergripande värden som demokrati och mänskliga rättigheter. Västerlänningar som kraftigt tar avstånd från islamhetsen och därför ofta yppar tveksamhet mot det s k kriget mot terrorismen är enligt Anderson, likt majoriteten av världens 1,5 miljarder muslimer, medberoende till den våldsbejakande islamismen. Men Bill of Rights ...
Populärkultur är en idealisk arena för att analysera hopp och rädslor i vårt högteknologiska samhälle. Läs mer om mina svar kring transhumanism, framtidsbilder och evolution i artikeln Science fiction speglar våra värsta farhågor i Fria Tidningen den 9 juni 2017 ...
Transhumanism är ett metafysiskt trossystem att odödlighet kan uppnås genom att tillämpa avancerad vetenskap på det mänskliga tillståndet. Det är baserat på Scientism, liksom teknokrati. Technocracy Utopia skulle uppenbarligen befolkas av transhumaner.
Uppdraget har resulterat i en SGU-rapport som beskriver berörda företag, miljö, klimat och forskning och hur ett förbud skulle kunna påverka dessa. Rapporten tar även upp konsekvenser för kommuner och länsstyrelser.. Analysen pekar på att det finns ett antal fördelar, men också ett antal nackdelar, med ett förbud. Den stora fördelen är att det är en tydlig signal att Sverige menar allvar med målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser genom att inte använda inhemskt producerade fossila kolväten.. De nackdelar som finns gäller bland annat att en användning av naturgas anses, på kort till medellång sikt, minska nettoutsläppen. Naturgas läcker också ut passivt från berggrunden och det är en fördel att denna gas nyttjas för förbränning. Då de geologiska förekomster som innehåller olja och gas också är intressanta för geoenergi och geologisk lagring av koldioxid kan också dessa verksamheter påverkas negativt av ett förbud.. SGU förslår även ett par ...
Uppdraget har resulterat i en SGU-rapport som beskriver berörda företag, miljö, klimat och forskning och hur ett förbud skulle kunna påverka dessa. Rapporten tar även upp konsekvenser för kommuner och länsstyrelser.. Analysen pekar på att det finns ett antal fördelar, men också ett antal nackdelar, med ett förbud. Den stora fördelen är att det är en tydlig signal att Sverige menar allvar med målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser genom att inte använda inhemskt producerade fossila kolväten.. De nackdelar som finns gäller bland annat att en användning av naturgas anses, på kort till medellång sikt, minska nettoutsläppen. Naturgas läcker också ut passivt från berggrunden och det är en fördel att denna gas nyttjas för förbränning. Då de geologiska förekomster som innehåller olja och gas också är intressanta för geoenergi och geologisk lagring av koldioxid kan också dessa verksamheter påverkas negativt av ett förbud.. SGU förslår även ett par ...
4 § Meddelas en advokat förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, skall domstolen sända en kopia av domen till Sveriges advokatsamfund så snart domen har vunnit laga kraft. Domstolen skall på samma sätt underrätta Revisors- nämnden, om en auktoriserad eller godkänd revisor meddelas förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde. Har i domen förordnats att förbudet skall gälla trots att domen inte har laga kraft, skall uppgiften dock sändas in så snart domen har meddelats. I ett sådant fall skall domstolen, sedan tid för talan mot domen har gått ut, sända in en uppgift om huruvida domen har överklagats. ...
Vi bjuder också på livemusik med rötter hos Mapuche (start ca 1730).. Mapuche, Chiles ursprungsbefolkning, har en rik kosmologi som mest har existerat som muntlig tradition. Här presenteras den som barnbok, rikt illustrerad av Jorge Varas Varilla ...
Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969) är en svensk lag som infördes 1991. Lagen reglerar dopningsbrott i Sverige. De dopningspreparat som omfattas är syntetiska anabola steroider, testosteron och derivat av detta, tillväxthormon, och andra substanser som ökar kroppens produktion eller frisättning av testosteron, testosteronderivat eller tillväxthormon. ^ Lag om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969 ) Denna artikel om svensk rätt saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Vi svenskar får dricka hur mycket alkohol vi vill, vi får röka hur mycket tobak vi vill - och vi får stoppa i oss gränslösa mängder socker. Trots att det finns vetenskapliga bevis och statistik som vittnar om att samtliga tre kan orsaka enormt stora skador. Vi har yttrandefrihet, pressfrihet och religionsfrihet i Sverige. Borde vi inte också ha hälsofrihet? Rolf Forslund har åsikter om förbuden kring Vitamin D.. Jnytt: Vansinnigt Vitamin D förbud ...
Regeringen har beslutat om förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Kemikalieinspektionen får föreslå undantag från förbudet för verksamma ämnen som innebär låg risk och har därför beslutat vilka ämnen som ska undantas.
Hur sammanfattas ett årtionde som 00-talet? Jag intervjuade Anders Sandberg, som tidigare gästat Skiften om vad som hänt sedan år 1999. Hur har samhällets syn på internet, organisationer, neurovetenskap, Piratpartiet, transhumanismen etc förändrats sedan konferensen Extro 4 i Berkeley? Vad kommer hända fram till år 2019? Du kan se intervjun i en serie på fem. Read More. ...
Här nedan kan du på både engelska och svenska läsa om TRANSHUMANISM. Det är väääldigt populärt och man säger att så kommer det att bli. Vad är då det som kallas transhumanism? Jag vill ge dig en inte helt perfekt svensk översättning från en sida om heter: Slutet på den amerikanska drömmen. Artikel FRÅN: End Of The American Dream. Den kommer här:. Transhumanister tror att det är dags för människor att ta kontroll över sin egen utveckling. Många av dem är helt övertygade om att vi kan använda ny teknik för att fixa bristerna i den mänskliga rasen och slutligen utrota sjukdom, sjukdom, fattigdom och krig. Så vill du ha synen av en örn? Vill du ladda ner ett helt bibliotek av information direkt i din hjärna på bara några minuter? Vill du bli din familj linje av alla genetiska sjukdomar? Vill du förlänga din livslängd till 500 år eller ännu längre? Transhumanister lovar att alla dessa saker snart kommer att vara möjligt, om vi är villiga att ta till sig ...
Ett utvidgat kontaktförbud får beslutas om det kan antas att ett ordinärt kontaktförbud inte är tillräckligt. Vanligtvis förutsätts att det utfärdats ett ordinärt förbud först och om det inte visar sig vara tillräckligt, utfärdas ett utvidgat kontaktförbud. Om ett ordinärt kontaktförbud inte anses tillräcklig från början, kan istället ett utvidgat förbud utfärdas direkt. Ett exempel på när ett sådant förbud kan utfärdas från början kan vara om omfattande trakasserier tidigare ägt rum.. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud får i sin tur omfatta ett större geografiskt område än ett utvidgat förbud. Exempel på sådana områden som kan omfattas av förbudet är en lekpark eller en affär i närheten av skyddspersonens bostaden, dit skyddspersonen ska kunna gå utan att behöva vara rädd för att möta förbudspersonen. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud kan beslutas, om ett utvidgat kontaktförbud överträtts.. År 2011 infördes möjligheten att kombinera ...
De apatiska kom ut år 2009 och innehåller nutidshistoria av det mest otäcka slag. Barn som led av uppgivenhets- och utmattningssyndrom avvisades från Sverige under våldsamma eller förnedrande former, deras föräldrar behandlades som förbrytare. Det började som ett maktmissbruk hos myndigheter och borde ha briserat i en skandal, men spred sig istället genom hela samhället när journalisterna valde att tro på de myter eller lögner som planterades (till exempel att barnen sprang om kring och åt om natten eller var förgiftade av sina desperata föräldrar ...
VI KRÄVER: OFFENTLIG URSÄKT TILL BUSSCHAUFFÖREN I GÖTEBORG! KRAFTÅTGÄRDER MOT RASISM OCH AFROFOBI I KOLLEKTIVTRAFIKEN Vi, organisationer och nätverk för afrosvenskar och föräldrar till afrosvenska barn, är extremt oroade över att samhället fortsätter att blunda för dokumenterat dagligt våld, rasism och förnedrande behandling riktad mot framför allt afrosvenskar. Den händelse som uppmärksammats stort i press…
Staffanstorps kommun i Skåne har klubbat igenom ett förslag som innebär slöjförbud för barn i skolan.. - Det har målats upp som ett slöjförbud i media, men det är vidare än så. Det är under ett avsnitt om hedersförtryck som detta finns med, säger kommunalrådet Christian Sonesson (M) till SVT Nyheter Skåne.. Kommunstyrelsen i Staffanstorp har beslutat att införa nolltolerans mot huvudduk för barn i förskola och skola upp till sjätte klass.. Förbudet ingår i kommunens nya integrationsplan som röstades igenom med 7 röster mot 4 på onsdagskvällen. M och SD stod bakom förslaget medan S yrkade avslag. - Riksdagen har beslutat att alla ska ta emot och integrera nyanlända. Detta blir en signal till lagstiftarna för att uppmärksamma kommunernas dilemman, säger Christian Sonesson (M) till SVT.. ...
Det blir inget förbud mot handel med blåfenad tonfisk från Atlanten och Medelhavet, trots krav från EU och USA. Efter en intensiv kampanj av Japan röstade ...
Förbudet mot ledade skärverktyg gäller verktyg som består av flera sammankopplade metalldelar, och som är avsedda för bärbara röjsågar. Föreskrifterna bygger på ett direktiv från EU-kommissionen (2006/42/EG).
Regeringen vill ha ett förbud mot att överge katter och andra tamdjur. Det är en av punkterna i förslaget till en ny, moderniserad djurskyddslag som regeringen ...
Sverige och vår regering lobbar som bekant hårt för att vårt kära snus ska behandlas under samma regler och lagar som cigaretter idag gör. Man pekar på snusets mildare hälsoeffekter och att vi här i Sverige röker mindre än genomsnittet som argument för exportförbudet. Även i den här frågan finns det idag anledning att fälla en tår. EU-kommissionen avfärdar hälsoargumenten och i det nya förslaget föreslås ett totalförbud för all rökfri tobak utanför det land där den enligt tradition finns. För alla er som hoppats på att kunna köpa ert snus på en framtida badsemester vid medelhavet ser läget idag kanske sämre ut än någonsin.. Än så länge är det bara ett förslag och som vanligt ska det igenom flera instanser innan det blir lag. Under tiden kramar vi vårt snus en aning hårdare och följer noggrant vad som pågår nere i Bryssel!. Vill du läsa hela nyheten: ...
Totalförbud mot religiösa friskolor - eller endast förbud mot att öppna nya? Rå och känslosam debatt väntas på Liberalernas landsmöte. - Det enda rimliga är att förbjuda alla religiösa friskolor, säger Gulan Avci (L).- Ett slag i luften, kontrar partikamraten Anna Ekström.. ...
ECHA och EU-länderna lämnar vid behov förslag om nya begränsningar och förbud mot tillverkning, användning och försäljning av ämnen. I begränsningsförslaget bedömer man hälso- och miljöriskerna, de socioekonomiska effekterna och tillgången till alternativa ämnen.. Företag kan följa och kommentera nya begränsningsförslag på ECHA:s webbplats under offentligt samråd. ECHA:s riskbedömningskommitté och den ansvariga kommittén för den socioekonomiska analysen behandlar ärendena och lämnar ett utlåtande om begränsningsförslagen till Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen beslutar om godkännandet av begränsningsförslagen tillsammans med en kommitté som består av medlemsländernas representanter. En godkänd begränsning läggs till på bilaga XVII till REACH-förordningen.. ...
Finland kan bli världens första land som helt överger kolkraft skriver New Scientist och hänvisar till ett kommande förbud mot kolkraft som den finska regeringen kommer att presentera. Att elda kol för att skapa energi står för en stor del av dage...
Recension av Ett förbud mot mord (En kommissarie Gamache-deckare), Louise Penny. Den välbärgade familjen Finney har samlats på ett värdshus för att hedra minnet av den avlidne fadern. Dagen efter ett rasande åskoväder saknas plötsligt en person. Den prisbelönta författaren Louise Penny har kal ...
Handla Förbudsskylt med piktogram Stäng av mobiltelefonen EN ISO 7010, P013 i vår webbutik. För varaktig skyltning i tuffa miljöer.
Frankrike tar ett rejält steg för att bidra till att stoppa matsvinnet. Nu inför de ett förbud för matbutiker att slänga överbliven mat. Som Vego Eco tidigare har tipsat om så har Frankrike sedan tidigare satsat på kampanjer för att tillvarata mer av maten genom att sälja fula grönsaker och frukt som inte är perfekta…
Konvertiten och imamen Abd al Haqq Kielan (Leif Karlsson) rasar mot Socialdemokraterna och menar att förbudet är ett påhopp på muslimer. Förslaget är ren populism, menar Kielan och hävdar att det främst vänder sig mot muslimer. Nu stämmer väl inte detta med verkligheten, då bara 11 av 71 religiösa friskolor är muslimsk. Vi har fått…
Pris: 571 kr. inbunden, 1993. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Prohibitions Second Failure av Theodore R. Vallance (ISBN 9780275944827) hos Adlibris.se. Fri frakt.
En 32-årig man utvisades med förbud att återvända – ändå kom han tillbaka till Sverige två gånger. Nyligen stal han parfymer på Arlanda flygplats.
An exercise based on Chimamanda Adichies speech The Danger of a Single Story, about how we shape our world view and what role prejudices play in that.. The students are given the chance to reflect on how we get information about other people, cultures and countries.. They will discuss what prejudices can lead to, and how facts can give us more knowledge, new perspectives and a greater understanding for others.. ...
SR: Under förmiddagen debatterades också rättsfrågor på rikstinget. En diskussion gällde förslag om att införa någon form av förbud mot att ha burka eller heltäckande slöja på allmän plats. Flera ombud argumenterade för ett förbud, exempelvis Hedvig Åkesson från KDU som pekade på att skolelever i dag kan ha heltäckande slöja.. - Det är elever som inte får le med sina klasskamrater eller agera med sina lärare och lärare som inte får agera med sina elever. Det är inte värdigt, säger hon.. Birgitta Sacrédeus förespråkade ett förbud mot slöja. - Jag som kvinna och verkar för ett jämställt land, tycker inte att det är värdigt att vissa kvinnor inte får visa ögonen, säger hon.. Jag undrar om frågan verkligen kan leda till problem i skolan. Jag har visserligen sett några kvinnor i Stockholm som bar heltäckande slöja, som dem på bilden. Men för mig är frågan enkel, ska man gå i skola i Sverige så ska man inte vara maskerad, och det oavsett vilka ...
Nyligen presenterades ett utökat stöd genom ett s.k. förstärkt omställningsstöd. Det nya större stödet får endast tillämpas för företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer, som förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud för länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer. För att ha rätt till stödet krävs ett visst omsättningstapp, vilket följer de krav som gäller för respektive stödperiod enligt ordinarie omställningsstöd. Vidare ska ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden vara orsakat av de uppräknade förbuden och rekommendationerna. Stödet gällde tidigare för juni och juli 2020, men förlängs nu med ytterligare nio månader vilket innebär att stödet gäller till och med april 2021. ...
Det blir tredje gången under debutmånaden som Moderatledare som Ulf Kristersson möter statsminister Stefan Löfven (S) i debatt. De är första paret ut och ska debattera ämnena jobb respektive sexuella trakasserier.. Andra paret ut är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och Miljöpartiets språkrör, tillika klimatministern och vice statsministern Isabella Lövin. För dem har debattledarna bestämt ämnena vård och flygskatt. För KD ska vård bli den stora valfrågan och för MP är förslaget om en ny skatt på flygresor en mycket viktig fråga.. Det blir också en debatt på fyra där argument för och emot ett förbud mot tiggeri ska ställas mot varandra. Moderaterna har föreslagit att ett nationellt förbud mot tiggeri ska införas, efter att en utredning gjorts. Moderaterna har inbjudit Socialdemokraterna att göra upp om ett nationellt förbud. Justitieminister Morgan Johansson (S) har, när han frågats om en kommentar, sagt att regeringen inte har något sådant ...
Som en person som har svårt för signalpolitik är det intressant att en del av dem som är negativa till någon form av samtyckeslag motiverar det med att en sådan vore just signalpolitik. Signalpolitik är inget otvetydigt begrepp och personer använder det för olika syften. Jag vill i vart fall mena att en samtyckeslag inte hör dit eftersom att den skulle förändra gällande rätt. Signallagar angriper något som redan är förbjudet (vårdslöshet i trafik eller djurplågeri till exempel) och förbjuder det igen i en särskild lag (se trafikförordningens förbud mot användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet och förbudet mot att genomföra sexuella handlingar med djur i djurskyddslagen) för att skicka signaler till allmänheten utan att förändra gällande rätt.. Var och en ska ha rätt till sin kropp. Den rätten omfattar en rätt att samtycka till sex, men för att den ska fylla någon funktion ...
Som grädde på eländet är de som hanterar dessa inte alltid nyktra. Men även om du är nykter, är det livsfarligt. Vi ser årligen exempel på hur raketer och smällare orsakar bränder, allmänfarlig ödeläggelse, ögon-, ansikts- och handskador. Det borde vara grund för våra politiker att införa ett totalförbud. Jag är övertygad om att vi kan fira nyår och Valborg utan raketer och smällare. Vid större offiella event (invigningar, jubileum m.m.) finns de auktoriserade företagen som kan erbjudas särskilda tillstånd. Utöver de argument jag nämnt ovan, finns även miljöapsekten. Dessa raketer har en negativ miljöpåverkan, de tillverkas under tveksamma arbetsförhållanden samt på nyårsdagen ser vi tusentals tomhylsor och raketrester i naturen, där de som avfyrade skiten knappast städar efter sig. Djurvännerna är slutligen de som välkomnar ett förbud vilket ger ytterligare stöd för mitt förslag. Att ett totalförbud utebivit förvånar mig, då det saknas bärande ...
Straffbestämmelsen - förbud mot köp av sexuella tjänster - finns numera i 6 kap 11§ brottsbalken. Detta förbud infördes eftersom det ansågs vara ett angeläget samhälleligt intresse att bekämpa prostitution - något som är konstigt eftersom ordet prostitution inte nämns i lagtexten.. Kriminaliseringen var till skillnad från tidigare insatser riktad mot efterfrågan av sexuella tjänster. Alltså var den helt inriktad på sexköpare och presumtiva sexköpare. Man menade på att man med stöd av detta förbud skulle kunna bekämpa prostitutionen på ett effektivare sätt. I lagstiftningsärendet gick man till och med så långt att man hävdade att det i ett jämställt samhälle är ovärdigt och oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella relationer med andra kvinnor mot betalning. Man hävdade också att detta var en signal till andra länder som talade om var Sverige står i frågan om sexköp.. Möjligt är att en del lättkränkta män känner sig lite illa till ...
Därför förbjuder staden studentflak vid Sergels torg och på omgivande gator. Förbudet gäller dygnet runt och täcker in hela studenttiden, nästan en månad.. -?Jag tror att det finns en ganska stor acceptans för förbudet. Många företagare har hört av sig och sagt att de har svårt att få jobbet att fun-gera, säger Kristofer Tengliden.. Vad räknas som studentflak?. -?Förbudet gäller lastbilar och fordon där man åker på ett annat sätt än det är tänkt. Det handlar både om framkomlighet och säkerhet, säger Kristofer Tengliden.. CG Wrangel, chef för trafikpolisen i city, är mycket nöjd med stadens beslut.. -?Det här är efterlängtat. Det är tråkigt att vi har tvingats till det, många studenter är skötsamma men avarterna dominerar, säger han.. City blir fullständigt igenkorkat och flaktomtarna, som CG Wrangel kallar dem, skräpar ner, slänger öl och ölburkar på folk och urinerar.. -?Tyvärr, det är hur mycket som helst. Folk hör av sig och är ...
Det är 1 juli och det omdebatterade förbudet mot att spela gatumusik i centrala Göteborg har precis fått laga kraft. Förbudet har sin grund i att Företagarföreningen Avenyn fått klagomål från sina anställda, som störs av den enformiga musiken, och gjort en skrivelse till kommunfullmäktige med förhoppningen om någon form av reglerande åtgärd. Skrivelsen hörsammades och resulterade i ett totalförbud mot gatumusik i hela centrala Göteborg mellan klockan 11-15 och i Nordstan klockan 11-17, med enda undantag för gatumusiker som ansökt om och beviljats tillstånd av polisen att spela. Bryter man mot förbudet väntar förhör, utredning och böter.
Kommunen har röstat fram en föreskrift som innebär att kan man införa totalförbud mot att vistas i Göteborgs offentliga parker och på dess badplatser - om Coronasmittan bedöms spridas där. Totalt är det 18 platser som kan ingå i förbudet, varav tre på Hisingen.. Regeringen beslutade den 4 mars att ge kommuner möjligheten att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på vissa offentliga platser, en åtgärd för att minska smittspridningen. Göteborg stads kommunfullmäktige röstade under torsdagen igenom kommunstyrelsens förslag att 18 platser i Göteborg nu kan omfattas av vistelseförbudet, skriver SVT.. Kommunstyrelsen var enig om att införa möjligheten, men dess ordförande Axel Josefson (M) menar att besluten om att eventuellt förbjuda vistelse på dessa allmänna platser inte kommer tas lättvindigt. ...
I Eva Erikssons utredning om ny djurskyddslag 2011 kopierades formuleringarna: Enligt Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. (s. 25 f.) kan bedömningen av om ett förbud ska meddelas enligt 29 § punkten 5 väcka många frågor. Upprepade tillfällen får enligt Jordbruksverkets bedömning anses innebära minst tre till antalet. Beslut enligt 26 § djurskyddslagen om förbud eller föreläggande räknas antalsmässigt, på samma sätt som domar för brott mot djurskyddslagen, alltså minst tre. Även förelägganden och förbud som gäller förseelser som inte är av så allvarlig art ska räknas in. Det saknar betydelse för bedömningen om djurhållaren har åtgärdat de brister som föranledde föreläggandet eller förbudet. Enligt Jordbruksverkets uppfattning bör förseelser före bestämmelsernas ikraftträdande 2003 inte räknas in och därefter, dvs. efter 2013, bör förseelser äldre än tio år inte beaktas. ...
Förbud mot mc-klubbar/ryggmärken m.m. beslutade eller på förslag i 5 olika länder! Förbud mot bikerklubbar eller klubbmärken har införts i Australien, Tyskland, Holland och snart nog Danmark. Även Finland har på förslag att införa ett förbud mot emblem alternativt mc-klubb men avvaktar ett förbudsbeslut omkring en organisation utanför bikerkulturen. I alla dessa länder är föreningsfriheten ...