Med arytmi på läkarspråket menas vanligtvis en rubbning i hjärtrytmen, som inte kan betecknas som normal. Pulsen kan vara oregelbunden, för snabb (takykardi) eller för långsam (bradykardi).. Det finns många olika arytmier och diagnosen får man lättast genom att ta ett EKG. Ger arytmin symptom påbörjas vanligtvis behandling av något slag. Långsam, symptomgivande puls leder nästan alltid till pacemakerbehandling. Tyvärr finns inga läkemedel som på ett enkelt sätt höjer pulsen. På sjukhusen ges speciella dropp intravenöst om man i akuta situationer vill höja pulsen.. En fördel med pacemaker är att den inte ger några biverkningar som läkemedel brukar göra. Som vid all kirurgi kan komplikationer uppstå, men de är rätt ovanliga i pacemakersammanhang.. Många människor har normalt lättare former av arytmier som t.ex. extraslag på hjärtat, som under några sekunder bryter den regelbundna rytmen. En del patienter upplever det mycket obehagligt med extraslagen. Många ...
Arytmier eller hjärtrytmrubbningar är samlingsnamnet på flera olika tillstånd där hjärtats rytm inte fungerar normalt. Rytmrubbningar kan vara allt ifrån symptomfria och ofarliga till livshotande tillstånd orsakade av en allvarlig hjärtsjukdom.
Patienter som abladerats följs rutinmässigt inte upp på Arytmi Center, utan via inremitterande. Om det finns en önskan om att vi skall sköta uppföljningen gör vi självklart det. Samtliga patienter följs upp med en enkät ca ett halvår efter behandling. Vi bedriver flera forskningsprojekt på kliniken och dessa patienter kommer att följas upp inom ramen för dessa men självklart utan kostnad för hemmasjukhuset. Patienter som är aktuella för något forskningsprojekt kommer naturligtvis först att tillfrågas om deltagande i studien.. ...
Hjärtklappning kallas även arytmi kan innebära att hjärtat slår extra slag, slår för snabbt, för långsamt etc. Lär dig mer om orsaken till hjärtklappningen.
Om hjärtat slår mycket snabbt, mycket långsamt eller oregelbundet, kallas det för hjärtrytmrubbningar eller arytmi. Det är vanligt med oregelbunden hjärtrytm. Nästan alla människor har extra hjärtslag.
Många faktorer påverkar kvinnans ESR-nivå. Den totala hastigheten av erytrocytsedimenteringshastigheten hos kvinnor är 2-15 mm / h och genomsnittet är 10 mm / h. Värdet beror på många faktorer. En av dem är förekomsten av sjukdomar som påverkar nivån på ESR. Ålder påverkar också denna indikator hos kvinnor. Varje åldersgrupp har sin egen norm.. För att förstå hur ESR-gränserna hos kvinnor förändras finns det ett bord efter ålder:. Kvinnliga åldersgrupper. Nedre gränsen för normal, mm / h. Övre gräns för normal, mm / h. Från 13 till 18 år. 18 till 30 år gammal. Från 30 till 40 år. 40 till 50 år gammal. 50 till 60 år gammal. Från början av puberteten till 18 års ålder är ESR-graden för kvinnor 3-18 mm / h. Det kan variera något beroende på menstruationsperioden, vaccinationer för förebyggande av sjukdom, förekomst eller frånvaro av skador, inflammatoriska processer.. Åldersgruppen 18-30 år gammal är i den fysiologiska gryningen, där barns ...
Corline Biomedical AB (Corline eller Bolaget) meddelar att Bolaget har ingått ett Term Sheet med en nordamerikansk kund avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC (TM), specificeras. Efter utvecklings- och uppskalningsperioden förväntas affären generera intäkter till Corline om upp till 50 MSEK årligen. Corlines kund har utvecklat en ny s.k. ablationskateter som används vid behandling av hjärtarytmier, något som drabbar mer än 40 miljoner människor per år. Ett problem med procedurer som använder ablationskatetrar för att bota hjärtarytmier är risken att kateterytan initierar trombosbildning i hjärtat. Tromboser kan därefter komma ut i cirkulationen och orsaka blodproppar i till exempel lungor och hjärna, vilket innebär en signifikant patientrisk. För att öka produktens blod- och biokompatibilitet och minska risken för proppbildning kommer systemet att ytbehandlas
2019 Steg för Hälsa , Det här är en webbplats som publicerar gratis artiklar om kroppslig och mental hälsa.. Innehållet i denna publikation är endast till för informativa syften. Under inga omständigheter är syftet med informationen att tillhandahålla diagnoser eller agera som ett substitut för en kvalificerad experts arbete. För det rekommenderar vi att du kontaktar en pålitlig specialist. ...
Inkluderar: Arrytmi box med kontaktkabel i mjuk väska.. *SimPad systemet krävs för användning av (SimPad™ Arrhytmia Trainer), som är en SimPad kompatibel träningsprodukt. SimPad™ säljs separat.. ...
Tvillingstudien svarar alltså på frågan om familjär risk - men Hans-Olov Adami vill inte gärna dra den enkla slutsatsen att 33 procent av all cancer i samhället kan förklaras med ärftlighet.. - Det här med ärftlighet är en komplex fråga. Vi vet att cancer, enkelt uttryckt, har tre olika orsaker: ärftlighet, livsstil/miljö och det som brukar kallas slump eller otur. Det här samverkar på ett oerhört intrikat och komplext sätt som vi ännu vet väldigt lite om.. Är det till och med så att den som har en ärftlighet för cancer i familjen bör tänka extra mycket på sin livsstil?. - Ja, det kan man säga. Finns det en ökad familjär risk bör man i alla fall försöka påverka de saker som man kan göra något åt. Den här studien försvagar inte ett ögonblick kunskapen om att vår livsstil är en mycket viktig del när det gäller utvecklingen av cancer.. ...
Cancer kan vara ärftligt. Har du cancer i familjen kan det därför vara viktigare att undvika yttre riskfaktorer och att regelbundet göra hälsoundersökning
Tack för frågan. Vi vet att arvet har betydelse för insjuknande i ledgångsreumatism. Detta arv består av DNA som man får från både mor och far och det är fullt möjligt att barnen inte får anlaget och då är risken för att insjukna låg. Vi vet att miljöfaktorer har betydelse för att insjukna i ledgångsreumatism och här har rökning visats vara en stark riskfaktor för de personer som har arvsanlaget ...
Nu var det längesen jag skrev något, men livet har rullat på och jag har så svårt att skriva om det inte har hänt något speciellt.   Det ...
Konstigt tycker jag att det kom så plötsligt, det borde tala för att det kommer från nacken. Samtidigt talar det hela för att arytmin är orsaken då jag även blir yr utan träning, dock inte alls i samma utsträckning som när jag tränar riktigt hårt( jag märker stor skilland från när jag tränar och när jag tränar högintensivt).. Jag vet inte vad jag nu ska ta mig till då husläkaren inte vill hjälpa mig(kostar tid och pengar enl henne).. Har ni några tips?. ps. Om ni publicerar min fråga vill jag gärna vara anonym, tack ds.. Stort tack på förhand!. Filip ...
Hej! Min mamma gick bort i MS 7 år sen efter ha varit svårt sjuk i 8 år. Jag fick precis veta att min farbror är diagnosticerad med MS också och detta får mig och min syster att bli lite nervösa hur stor chans det är för oss att få det nu när vi har de på båda håll i familjen. Borde vi tänka på att ... Det finns idag ingen test eller undersökning som kan säga exakt vilka faktorer som gör att några utvecklar MS och andra inte. Sannolikt krävs många olika samverkande faktorer för att sjukdomen ska uppstå. En av dessa är en viss ärftlig disposition, men det finns ingen direkt ärftlighet vid MS. Av alla patienter med MS har 15 - 20% en nära släkting (föräldrar, syskon, barn) som har sjukdomen. Utöver en viss ärftlig disposition måste troligtvis någon omgivningsfaktor till för att sjukdomen MS utvecklas. Det är lätt att förstå att flera fall nästan samtidigt inom en familj ger anledning till oro och frågor från andra i familjen om de också är i riskzonen ...
De flesta jag träffat när jag har åkt land och rike runt har känt igen sig i ovanstående diagnoskriterier. Vem gör inte det? Lite väl magstarkt att avsluta med att det är kroniskt, biologiskt och med hög ärftlighet. Vem gagnar dessa rader? Jag saknar fortfarande kriterier för alla mina förmågor och jag struntar i alla kända människor som OCKSÅ haft detta kroniska tillstånd om jag inte kan få veta vad de haft för tillgångar mer specifikt" ...
Igår var det då dags. Sköterskan vid barnpolikliniken tog först vikt, längd och huvudomkrets på Alva och därefter fick vi gå in till läkaren. Och vilken läkare sedan! Riktigt trevlig både mot oss föräldrar och mot Alva. Precis så där som en barnläkare borde vara enligt mig. En undersökning gjordes och efteråt sa läkaren precis det vi själva känt, att det mest troligen handlar om ärftlighet. Hon sa även att Alva följer utvecklingen riktigt bra, även det skönt som förälder att höra. Ett ultraljud av huvudet skulle vi dock ännu göra för att riktigt kunna utesluta allt annat. Så sagt och gjort. Ett ultraljud gjordes och där fann man inget avvikande. "Allt ser bra ut ...
Kursen behandlar gener och deras roll i ärftlighet. Vi beskriver de molekylära mekanismerna för hur den genetiska informationen lagras och avkodas samt förs från en generation till nästa. Geners uppbyggnad och reglering samt hur genetiska förändringar kan påverka evolution och sjukdomsuppkomst kommer att diskuteras. I kursen ingår föreläsningar, laborationer samt grupparbeten med efterföljande diskussioner där bland annat presentationsteknik övas.
Alla mag-tarmsjukdommar är ju inte ärftliga, men till exempel tarmcancer och Familjär Adenomatös Polypos är det. Här kommer därför lite information och tankar om ärftlighet. Även viss information om…
Så här på dna-dagen tänkte jag skriva lite om vad som går att göra utan att veta något om dna, och varför det (förstås) blir ännu bättre med dna. Vi tänker oss tillbaka till tiden före genomprojekt, sekvenseringsmaskiner och kloning. Säg någon gång i 1900-talets början. Vad vet vi om ärftlighet? Vi vet att egenskaper…
Sinusarytmi representerar alternerande perioder med ökad frekvens och hjärtfrekvens retardation som ett resultat av ojämn generering av exciteringspulserna i sinusknutan. Skilja princip två typer av sinusarytmi: respiratoriskt, eller cyklisk arytmi (inspiratoriska hjärtfrekvens gradvis ökar och retarderar under utandning) och den sinusarytmi som är oberoende av andning (det ickecykliska sinusarytmi). Den senare kan vara två utföringsformer: period sinusarytmi (gradvis acceleration och retardation av hjärtfrekvensen oberoende av andning) och aperiodiska (ingen periodicitet i acceleration och retardation av hjärtaktivitet).. Små fluktuationer i hjärtfrekvensen, beroende på andningsfaserna - ett fysiologiskt fenomen. I respiratoriska arytmier uttalas dessa fluktuationer. Sinusarytmi kombineras ofta med sinus bradykardi.. Etiologi. Respiratory sinusarytmi är vanligt och hos friska människor i alla åldrar med funktionstillstånd bevarandet av hjärtat, oftast hos ungdomar under ...
Sotalol Mylan, 40 milligram (sotalol) i form av tabletter, för behandling och som profylax vid olika typer av hjärtarytmier får ett högre pris från och med den 1 april 2015.. Företaget som står bakom Sotalol Mylan, som används vid behandling och som profylax vid olika typer av hjärtarytmier, har ansökt om ett högre pris för Sotalol Mylan i storleksförpackningarna 100 styck och 250 styck.. Det verksamma ämnet sotalol i styrkan 40 milligram tillhandahålls enbart av Mylan AB på den svenska marknaden.. Sotalol i den låga styrkan, 40 milligram, är särskilt värdefull vid initiering av behandling, titrering till optimal dos, nedtrappning, samt för patienter med exempelvis nedsatt njurfunktion.. Vid behandling av livshotande hjärtarytmier bedömer vi att Sotalol Mylan är ett angeläget behandlingsalternativ. Vi bedömer att det finns en risk för att patienter blir utan alternativ behandling om Sotalol Mylan försvinner från den svenska marknaden. Vi gör också bedömningen att ...
Den vanligaste elektrolytrubbningen som ger arytmier. Ca 10% av patienter på sjukhus har hyperkalemi, förstås pga selekterat material med njursvikt, ACE-hämmare mm. Akut påkommet ökar risken. EKG förändringarna kommer inte alltid stegvis, utan allvarlig arytmi kan komma utan att föregås av några toppiga Tvågor... Kalium |6 anses medföra moderat risk för arytmier, | 6,5 allvarlig…
Vad är sinusarytmi? Sinusarytmi är en störning i hjärtslag som har sitt ursprung i sinusknutan i hjärtat, där hjärtats naturliga pacemaker ligger. Ett antal problem med hjärtats naturliga stimulering kan orsaka hjärtslag vara olagliga. Sinusarytmi är oftast godartade, m
Vården tog inte Christine på allvar. Christine sökte hjälp på Vårdcentralen. När hon beskrev sina symptom blev hon till en början inte betrodd. Hjärtarytmier kan uppstå när som helst på dygnet och därför kan ett EKG som mäts vid ett läkarbesök visa helt normala resultat, trots att patienten lider av hjärtarytmier. Detta beror på att man då mäter vid ett enda tillfälle, som oftast är när patienten inte har hjärtklappning eller känner av något obehag i bröstkorgen.. För att få en rättvisande bild av hjärtats rytm bör man mäta EKG flera gånger vid olika tidpunkter på dagen och under en längre period. Den typen av kontinuerlig mätning är alltså av praktiska skäl inte möjlig att göra på en mottagning. Så småningom blev Christine remitterad till en kardiolog som också konstaterade att hennes farhågor stämde. Hon var drabbad av förmaksflimmer, förmaksfladder och hade extra hjärtslag. Det tog drygt ett år efter de första symptomen tills hon fick sin ...
Är du intresserad av kardiologi? Då är avdelning 43/44 den rätta arbetsplatsen för just dig! Hjärtcentrum består av två slutenvårdsavdelningar, avdelning 43 & avdelning 44 samt integrerad interventionsverksamhet. Avdelning 43/44 har 53 vårdplatser varav 10 hjärtintensiv vårdplatser. På Hjärtcentrum bedrivs specialiserad hjärtsjukvård med bland annat vård av akut koronart syndrom, kranskärlsröntgen med PCI, hjärtsvikt, pre och post op. by pass/ klaff, vård av allvarliga arytmier och el konverteringar. Vi erbjuder dej ett spännande och utvecklande arbete i en modern verksamhet med engagerade medarbetare. Många medarbetare ingår i team med stort eget ansvar för arbetets genomförande. Vi bedriver både elektiv och akutverksamhet. Vad kan vi erbjuda dig? Vi arbetar i team där sjuksköterska, undersköterska samt överläkare och underläkare ingår. Även fysioterapeut och arbetsterapeut är viktiga samarbetspartners runt patienten. Vi har individuell schemaläggning där du har
Vad kr vs f r att ta en helt vanlig familjefar och g ra honom till m rkrets furste? G r det ens? Arytmi ber ttar om Vincent som tvingas ur sitt framg ngsrika liv f r att leta efter saker som h jer pulsen. Men allting g r fel. Ack s fel. En supersp nnande bok av en sp nnande debutant ...
Min forskningsinriktning bestämdes av en kliniskt problematisk situation - en kvinna i tidig graviditet bar ett barn med hjärtsvikt p.g.a. en allvarlig hjärtarytmi. Hjärtarytmin behandlades framgångsrikt med hjärtmedicin i livmodern. Det var första gången någonsin, och kvinnan födde ett friskt barn. Detta fall ledde mig in på forskning rörande metodutveckling för att undersöka både fostrets cirkulation, utan behov av ingrepp, och sjukdomar i fosterlivet. Forskningen rör framförallt förändringar i blodcirkulationen i samband med hjärtarytmier, tillväxthämning och syrgasbrist.. För att studera detta använder vi ultraljud och s.k. Dopplerteknik, men också metoder för att mäta fostrets tillstånd med blodprovstagningar från navelsträngen under graviditeten. Vi genomför studier av blodflödesvågformen i fosterkärl såsom stora kroppspulsådern, artärer och vener i navelsträngen, halspulsådror, kärl i hjärnan etc. liksom av blodflöden i fosterhjärtat.. Fostret ...
Zenicors produkter och lösningar möjliggör en enkel och effektiv diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier. Zenicor tillhandahåller en komplett systemlösning optimerad för att vården skall kunna utföra utredningar där patienten under längre perioder - flera gånger dagligen och vid symtom registrerar EKG och överför dem till en central EKG-databas där EKG presenteras för vårdgivaren via Internet.. Sannolikheten att man fångar en arytmi är betydligt större än med konventionella metoder då utredningsperiodens längd kan utökas, vanligtvis till ett par veckor upp till flera månader och mätningar görs vid upprepade tillfällen. Många av patienterna får symptom av sin arytmi med en eller flera veckors mellanrum, därför är Zenicor-EKG en unikt effektiv metod. Enkelheten och bekvämligheten för patienten gör att utredningen kan göras under längre tid.. ...
Naturligtvis ligger det en klok och driftig kvinna bakom den engelska arytmialliansens framgångar, Trudie Lobban. Förtvivlad kämpade hon i tre år för att få hjälp med en dotter som svimmade ofta och fått diagnosen epilepsi. Trots mediciner fortsatte anfallen och Trudie skrev brev till de flesta neurologiska specialister i landet. Så kom hon till slut till den rätte läkaren (i Skottland) som inom några minuter påvisade att flickan hade episoder med hjärtstillestånd och inte epilepsi. Via en mindre pacemakeroperation blev dottern frisk efter tre års lidande och ångest för hela familjen.. Läkaren i fråga undrade stilla om Trudie Lobban ville starta en stödförening för liknande fall. Arytmivården stod inte på topp precis i England vid denna tidpunkt. Det gjorde Trudie. Med en otrolig envishet bearbetade hon sjukvårdsfolk, administratörer, politiker och lyckades via donationer få ihop en ekonomi som tillät produktion av informationsmaterial om arytmier som broschyrer, ...
Genetik är läran om ärftlighet Genetik är det samma som ärftlighetslära. Inom ämnet genetik tar man till exempel reda på hur gener, DNA och kromosomer ser ut, hur gener och egenskaper ärvs och hur gener och egenskaper påverkas av miljön.
Skicka ett email till mig på den här adressen om någon kommenterar efter mig:Skicka ett email till mig om någon kommenterar efter mig ...
Den brittiske biologen och genetikern William Bateson levde år 1861-1926. Han var den första person som använde termen genetik för att beskriva studiet
Du får en plastkanyl i en blodåder på handen eller armen. Man mäter puls och blodtryck samt tar ett EKG. Vi ber dig också fylla i ett frågeformulär angående dina symtom och vilka effekter din hjärtrytmrubbning har på ditt dagliga liv. Samma frågeformulär kommer vi att be dig fylla i 1 år efter behandlingen, vilket ger oss en möjlighet att följa upp alla våra patienter.. Hjärtspecialisten kommer strax före behandlingen att tala med dig och informera om behandlingen mera i detalj. Informationen gäller hur behandlingen verkar, förut-sättningarna för att lyckas liksom om eventuella biverkningar och komplikationer till behandlingen.. ...
Hade en hjärtinfarkt för drygt fyra år sedan. Blev kranskärlssprängd i Umeå. Läkarna ordinerade varanbehandling resten av livet, men jag avstod från det, naturligtvis under diverse protester och diskussioner från de som vet. Istället fick jag då trombyl med intag om en tablett dagligen vilket ju är betydligt skonsammare. Utöver detta så konstaterades att jag har lätt hjärtarytmi. Trots allt så har jag ändå inte haft några bekymmer med hjärta kärl eller med en viss alkoholförtäring under alla åren därefter. Nitro är också en standardmedicin för infarktpatienter, men inte ens dessa har jag behövt använda. Jag vet inte om mina erfarenheter kan bistå eller hjälpa någon, men det visar i alla fall att det går att överleva utan varan. Naturligtvis är varje enskilt fall av en speciell karaktär, men det går ju alltid att ta upp en diskussion. Var rädd om ditt liv du som tycker om att festa. Du vet säkert lika bra som någon annan att det lätt kan gå överstyr. ...
Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?. Klicka ja så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du tillbaka till Medas sida för allmänhet och patienter.. Välkomna! ...
EKG v45 visar en regelbunden breddökad tachycardi med frekvens omkring 120. I 80% av fallen är en sådan arrytmi VT. Vid föregående EKG v44 var frekvensen lägre, omkring 100, och uppfyller då inte kriterierna för VT utan var en VT mimic (VT-liknande arrytmi). Hyperkalemi var orsaken till denna VT mimic. I EKG v45 är komplexen något smalare, men fortfarande breddökade, däremot har frekvensen gått upp till 120 och uppfyller i princip kriterierna för VT. Det kan dock fortfarande vara orsakat av hyperkalemi även om det kalium vi kan mäta i blodet är normalt. Det finns inget vänstergrenblock ...
På den här webbplatsen kommer vi tipsa om olika webbplatser som vi tycker är värda ett besök. Detta inom ett stort antal ämnen för att få en intressant och kul blandning. Målsättning är att publicera ett antal inlägg varje vecka för att hålla webbplatsen aktuell och levande. Har du något förslag på webbplats som du tycker vi ska skriva om så hör gärna av dig till oss.. ...
Hjärtklappning innebär kraftig hjärtsammandragning. Hjärtklappning kan ibland leda till obehagskänsla i bröstkorgen. Patienter med hjärtklappning är vanligt förekommande i primärvården.
Bröstcentrum City Bröstmottagningen Endoskopicentrum Fysiologiska kliniken Fysioterapi Medicin Gynekologmottagningen Hjärtcentrum Arytmi Hjärtcentrum Svikt Vitier IVA-mottagningen Journalservice Kirurgmottagningen Medicinskt Centrum Neurologiska mottagningen Onkologisk Dagvårdsavdelning 1 Onkologisk Dagvårdsavdelning 2 Onkologisk mottagning bröst Onkologisk mottagning tarm Ortoped arbetsterapi-mottagning Ortoped sjukgymnastik-mottagning Ortopedmottagningen Preoperativa mottagningen Smärtmottagningen Smärtrehabilitering Urologmottagningen
Hack, hugg och pangpang! I samband med GamesCom fick spelmedier och annat löst folk lägga vantarna på diverse kommande spel. Bland annat var det möjligt att testa coop-läget i kommande Darksiders: Genesis och hur det ser ut kan ni skåda ovan.
Vi hoppas kunna fortsätta undersökningarna till hösten i samarbete med idrottsgymnasiet i Sundsvall. Elitidrottande gymnasieungdomar är en perfekt grupp att använda sig av, den är väldefinierad och lätt att följa upp, säger Johan Wedin.. I dagsläget rekommenderas elitidrottsföreningarna att låta alla sina unga idrottsutövare genomgå en hjärtscreening för att utreda riskerna för plötslig hjärtdöd. Det är dock en omständlig och kostsam procedur som många drar sig för. Ett enkelt blodprov för att ringa in vilka som ligger i riskzonen skulle kraftigt minska antalet personer som behöver undersöka sina hjärtan. Det borde därför vara en lösning som idrottsrörelsen välkomnar, menar Johan Wedin ...
I modern biologi är det mendelsk genetik som legat till grunden för vår förståelse för kopplingen mellan ärftlighet och organism. När jag tar emot elever från gymnasiet och pratar ärftlighet så berättar jag att "ni har fått hälften av era arvsanlag från mamma och hälften från pappa". Det säger jag eftersom Gregor Mendel, munken med de gröna fingrarna som i klosterträdgården i Brno på 1800-talet såg hur regelbundet ärtformer och blomfärger kunde ärvas. När Mendels arbete återupptäcktes i början av 1900-talet tog hans genetik forskarvärlden med storm och allt annat kunde vara historia, om det nu inte var för den där upptäckten 1984 som ställde allt på ända. Men först måste jag berätta en ruskig historia eller två.. Paul Kammerers självmord. I sitt självmordsbrev skrev Paul Kammerer att han ville donera sin kropp så att han "åtminstone fick göra vetenskapen denna lilla tjänst". När brevet var klart gick han ut och sköt sig själv på en liten ...
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier i Hälso- och sjukvården och används idag på över 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet. Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningen är optimerad för sjukvårdens behov och dess effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver ...
Sotalol är en så kallad betareceptor-blockerare som används som behandling av olika hjärtrytmsrubbningar. Substansen verkar genom att minska stresshormoners effekt på hjärtat i samband med psykisk spänning och fysiskt arbete. Detta leder till att hjärtat slår långsammare, och pumpar ut mindre mängd blod per minut, varvid även blodtrycket sjunker. Ett annat vanligt område är behandling av hjärtarytmier, då sotalol även stabiliserar hjärtslagsintervallerna. Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Det råder tillfällig brist på Tambocor Retard, depotkapsel 100 mg. Läkemedlet beräknas åter vara tillgängligt vecka 7. Tambocor används för behandling av vissa specifika hjärtarytmier. Patienter som riskerar att stå utan läkemedel rekommenderas att omg...
Funktionen upprepad behandling är ett smidigt sätt att hålla koll på djur som behandlas flera dagar i rad, då de automatiskt uppträder på denna lista de dagar de ska behandlas.. För att använda Upprepad behandling krävs att inställningar för detta är gjort i behandlingsinstruktionerna i WinPig och att du har en SmartPigs layout under Management - Upprepad behandling - Ungdjur.. Om du har registrerat första behandlingen och denna ska upprepas till exempel dag 3 och 5, kommer behandlingen visas de datum den ska upprepas. Du behöver bara sätta en bock i rutan för Utfört för att göra registreringen. Efter att du satt en bock i rutan för Utfört, klickar du på Back. Behandlingen är då registrerad och du kan se den under menyvalet Medicin. ...
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.
Vem blir man, när man får veta att ens barn är nära att dö i en livshotande hjärtsjukdom? Vad kan man ta in och vad flyter förbi? Hur går tankarna för den som tvingas bo länge på ett sjukhus? Vad innebär det att leva och hur nära kan Döden stå utan att ta den man älskar? "Nästan alla dagar grät jag" är ...
Min man Patrick 39 år, råkade den 11/3 2017 ut för nåt extremt ovanligt och ofattbart, ett plötsligt hjärtstopp på ett motionslopp.