Efter avslutad utbildning ska eleven:. · Ha goda kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra hundens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskelursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt.. · Ha goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist.. · Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och kunna göra beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå och väl kunna grundläggande ...
Genom att skräddarsy ett förstudiematerial kommer deltagarna i projektet att diskutera hur omställning kan ske och varför omställning av företagen måste ske. Projektledningen kommer övergripande att studera branschens omvärld och de förändringar som butikerna står inför. Denna kunskap skall vidare spridas i projektet så att rätt fokusfrågor diskuteras i respektive företag. Vi förväntar oss att öka kunskapen om de hot och möjligheter som företagen har lokalt i projektet. Vi förväntar oss att öka kunskapen om hur diskriminering motverkas och lika behandling främjas. Vi förväntar oss att öka kunskapen om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. Vi förväntar oss att öka kunskapen om hur företagen kan se möjligheter i nya produkter och tjänster som de kan erbjuda till den lokala kunden ...
|p|Dagens läkare säger sig ha bristfälliga kunskaper om den nya patientlagen. En bidragande orsak kan vara att få vårdgivare utbildar sin personal om patientlagen, det visar resultaten från NetdoktorPro:s webbundersökning.|/p|
Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Homo- och bisexuella samt transpersoner och människor med queer identitet eller livstil (hbtq-personer) löper större risk
Vad kan göras för att utveckla samarbetet med föräldrar och barnens närmiljö? Ett panelsamtal om förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning. Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M), Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, Pia Rizell, Lärarförbundet, och Johan Weigelt, IVA. Moderator: Gunnar Bjursell. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.
Håll Sverige Rent storsatsar i år på att öka kunskapen om vad allemansrätten egentligen innebär. Först ut är Det stora Örnäventyret - ett roligt och...
För att möta en del behov som finns inom äldreomsorgen kan användningen av servicerobotar underlätta det dagliga livet för bland annat äldre, anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Forskare vid MDH ska undersöka hur den allmänna kännedomen om den...
Köttrenden håller i sig. Och en naturlig följd blir ett ökande intresse för styckningsdetaljer. Nu presenterar Svenskt kött ett nya styckningsschema för gris, nöt och lamm för att öka kunskapen kött.
För en del människor är BDSM en lek, ett rollspel eller en sessionsbaserad aktivitet. För andra är en ständigt närvarande och samtyckt Maktförskjutning en viktig del av en relation. Därför kan det vara missvisande att använda paraplybegreppet BDSM i ett sådant sammanhang eftersom en relation som bygger på ständigt närvarande och samtyckt maktförskjutning inte behöver innehålla vad som populärt kallas "pisk" och "smisk" eller andra praktiker som oftast förknippas med BDSM.. BDSMinstitutet förespråkar begreppet "maktförskjutningsrelation" istället för "BDSM-relation" eftersom BDSM ofta och felaktigt associeras med "pisk", "smisk" och "våld". BDSM handlar i grund och botten om att förskjuta kontroll och makt i olika former baserat på ett tydligt samtycke.. Lotta Carlström har skrivit en magisteruppsats inom ämnet sexlogi framlagd 2011 vid Hälsa och Samhälle, Malmö Högskola, om BDSM-utövande inom relationer. Den ger en komplex bild av definitionen "BDSM-utövare" ...
ISF har granskat hur andelen avslag på ansökan om sjukpenning skiljer sig åt mellan personer som är inrikes födda och personer födda i andra delar av världen. Gruppen som är födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet samt Afrika söder om Sahara har högst andel avslag på ansökan om sjukpenning. Lägst andel avslag har inrikes födda och födda i övriga Norden. Faktorer såsom ålder, utbildningsnivå, yrke, arbetsmarknadssektor och inkomst kan endast till liten del förklara de skillnader som finns i avslagsfrekvens mellan inrikes födda som grupp och gruppen utrikes födda. Syftet med granskningen är att öka förståelsen för och kunskapen om varför andelen avslag på ansökan om sjukpenning skiljer sig åt mellan försäkrade som är inrikes födda och försäkrade födda i andra delar av världen ...
Vi har färg, tapeter, golv och verktyg till alla dina hemmaprojekt! Välkommen in till någon av våra butiker och ta del av vår service och kunskap!
Vetskapen om nationella minoriteters rättigheter är låg i många av landets kommuner och landsting. Därför ska många kommuner och landsting i höst utbildas ...
Årsmöteshandlingar: Denna kallelse i pdf-format Verksamhetsberättelse 2019 Program och bilagor Årsbokslut 2019 Revisionsberättelse 2020 Kallelse
För att lyckas i rollen ser vi att du har något års erfarenhet av en liknande roll inom fastighetsförvaltning. Du har god ekonomisk förståelse, goda kunskaper inom fastighetsteknik och gärna grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik med vana att samordna underhålls- och ombyggnadsprojekt. Du har relevant utbildning i grunden inom exempelvis ekonomi, fastighetsförvaltning eller byggingenjör. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Som person är du van vid att ta egna initiativ och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är driven, resultatmedveten och kundorienterad med en naturlig fallenhet för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har intresse och förståelse för kundens behov och ett utpräglat sinne för service och affärsmannaskap. Vidare ser vi att du har en god kommunikativ förmåga och en prestigelös inställning gentemot dina kollegor och ...
INDA Kompetens använder olika vertyg för att kunna leverera tjänster inom kompetensutveckling. Genom rätt kunskap kan fler få en förändring som ger hållbara och positiva effekter. Kompetens och utveckling ger effektivitet och framåtanda.. Vi arbetar med:. ...
Ett erfarenhetsutbyte över gränserna inom Europa ger alla inblandade parter möjlighet att öka kontaktytorna gentemot det aktuella intresseområdet. Det kan även innebära att konkret underlätta utbyte av kompetens och arbetskraft genom transnationellt arbets- och praktikutbyte. Detta kräver specifik planering och är inte projektets huvudsakliga syfte men det är viktigt att utforska alla möjligheter som kan bidra till att stärka målgruppens identitet på arbetsmarknaden. Erfarenheter har visat att ett transnationellt praktikutbyte bidrar till ökad självkänsla och förstärkt målbild hos de personer som omfattats. Ytterligare en aspekt på transnationellt samarbete är skapa generella kunskaper om Europas arbetsmarknad som sekundärt kan bidra till ökade kunskaper på andra områden och bidra till gränsöverskridande kontaktnät och kunskaper till arbetsmarknaden i övrigt. Detta kan konkret innebära att näringslivets möjligheter att finna nya möjligheter att finna en större ...
Detta har Norge och den Høyreledda regeringen insett. I skolorna undervisas tyska i högre utsträckning än tidigare, många näringslivsdelegationer har under den senaste tiden besökt Tyskland och de diplomatiska aktiviteterna i landet har förstärkts. Detta gäller även för den nationella besöksnäringen, där man nu satsar mer och mer på att få tyska turister att spendera mer pengar i Norge. I tillägg till detta har Solberg dessutom förordnat en introduktionskurs i tyska för ministrarna i sin regering ...
Så klart säger jag! När dom är tillräckligt stora för att kunna ta direktiv. Så länge någon med riktig kunskap inom anatomi och träning är med och vägleder och korrigerar så att barnet inte skadar sig. Med riktig kunskap menar jag mer än att ha sett ett par klipp på Youtube. Viktigt är ju att lära barnet att ha respekt för vikter och sin kropps kapacitet. Att inte lyfta för tugnt och att ha full kontroll över rörelserna ...
Fastighetsskötsel är en sådan sak som tar både tid och pengar. Har man inte god kunskap om detta är det troligen bäst att leja ut arbetet till en firma. Annars finns möjligheter att själv lära upp sig - om man inte redan har kunskapen - för att sköta en del av fastighetsskötseln själv.. Är det en mindre fastighet i centrala Stockholm krävs säkerligen inte lika mycket arbete som om fastigheten skulle ligga i en av Stockholms yttre förorter, med stora grönområden runt. Givetvis krävs fortfarande gedigna och regelbundna insatser, oavsett om fastigheten ligger i centrala Stockholm eller i ett lantligare område.. Oavsett om man göra själva arbetet i fastighetsskötseln själv eller inte, är det fortfarande bra att ha en allmän kunskap på området. Detta för att för att kunna fördela arbetet på ett bra sätt. Det är många olika typen av arbeten och insatser som krävs för att få ihop allting. Om du är osäker på din kunskap gällande fastighetsskötseln är det dock ...
misc{8890139, abstract = {Denna uppsats har som sitt primära syfte att undersöka om det i praktiken finns ett samband mellan kunskap om olika prefix och allmän ordkunskap. I andrahand syftar uppsatsen till att ta reda på vilka skillnader det finns i prefixkunskap och ordkunskapsförståelse mellan förstaspråksanvändare och andraspråksanvändare. För att göra detta har elever på gymnasiet, som läser någon av svenskkurserna SVE eller SVA, deltagit i en enkätundersökning. I denna har eleverna fått förklara betydelsen hos 15 ord, samt även identifiera och förklara dess prefix. Resultaten av undersökningen tyder på att prefixkunskap och ordkunskap skulle kunna hänga samman. För SVA-eleverna visar studien att i 6 fall av 10 ger bäst kunskap om prefixen även högst antal korrekt förklarade ord. Motsvarande siffra för SVE-eleverna är 6 av 9. Det finns således en antydan till att elever med hög kännedom om orden i fråga även har hög kännedom om dessas prefix. Två av ...
De ideologiska utbildningarna syftar till att ge kursdeltagaren kunskap om Frisksportrörelsens idégrund och helhetssyn. Grundkursen Frisksport Basic skapar en plattform för alla andra kurser, oavsett kategori, och säkerställer att alla deltagare har samma grund att stå på.. Ledarskapsutbildningarna ger deltagarna allmänna kunskaper i ledarskap, grenspecifik metodik och fördjupade ideologiska kunskaper.. Färdighetsutbildningarna syftar till att öka färdigheten hos förbundets medlemmar. Att höja kunskaps- och färdighetsnivån inom frisksportrörelsen är viktigt för att öka attraktionen för våra verksamheter.. ...
De ideologiska utbildningarna syftar till att ge kursdeltagaren kunskap om Frisksportrörelsens idégrund och helhetssyn. Grundkursen Frisksport Basic skapar en plattform för alla andra kurser, oavsett kategori, och säkerställer att alla deltagare har samma grund att stå på.. Ledarskapsutbildningarna ger deltagarna allmänna kunskaper i ledarskap, grenspecifik metodik och fördjupade ideologiska kunskaper.. Färdighetsutbildningarna syftar till att öka färdigheten hos förbundets medlemmar. Att höja kunskaps- och färdighetsnivån inom frisksportrörelsen är viktigt för att öka attraktionen för våra verksamheter.. ...
Samma förutsättningar gäller förstås även för fastighetsskötare i Stockholm. Generellt kan man säga att en fastighetsskötare som är verksamma i centrala Stockholm ofta har ett stort antal äldre byggnader från förra sekelskiftet att ansvara för underhållet för. Många av Stockholms innerstads hus är byggda enligt en standard som är mer än 100 år gammal, och detta påverkar naturligtvis hur man bör sköta om huset. En fastighetsskötare med relativt allmän fackkunskap kan ansvara för att vattnet i ledningarna funkar och rinner enligt planen, att värmetillförseln fungerar enligt planen, att fasaden hålls ren och snygg, samt eventuellt reparation av dörrar, trösklar och vitvaror inuti bostäderna om dessa skulle behöva åtgärdas. Den breda kunskapen är en av många anledning att många väljer EMJ Service som sin fastighetsskötare.. Om det skulle behövas mer omfattande reparationer eller åtgärder till exempel på husets exteriör eller på vissa snickerier ...
Har man inte några större kunskaper inom sökmotoroptimering kan det vara svårt att veta hur man bör göra för att nå en bra nivå. Att sökmotoroptimera en hemsida behöver däremot inte vara alltför svårt. Det finns däremot en del saker som man behöver tänka på. Något som kanske är uppenbart, men är otroligt viktigt är självaste texten.. Om man har bra innehåll på hemsidan ökar chansen för en bra sökmotoroptimering. Skriv om hemsidans syfte eller om något annat relaterat ämne. Undvik däremot att spamma sökord utan skriv istället normalt och anpassa texten efter vad besökaren vill ha istället för vad sökmotorn vill ha. Anser man fortfarande att man har stora problem med sökmotoroptimeringen kan man givetvis även anlita någon som har större kunskaper inom sökmotoroptimering. Istället kan man då fokusera på annat som man anser vara viktigare.. ...
Den enda som tidigare har undersökt händelserna kring "Det stora judedopet" är historikern Hugo Valentin som forskade om den svenska judiska historien i början av 1900-talet. Hans redogörelse är detaljerad och har legat till grund också för vår forskning, men den är också formad av sin tid. I hans berättelse är kvinnorna nästan helt osynliga. De är också anonyma i de källor som berättar om händelserna kring själva dopet. Men den huvudsakliga källan till vad som hände med Moses Jacobs familj är de ansökningar hans hustru skickade till kungen efter hans död och som finns bevarade i Riksarkivet. Dessa var skrivna på svenska, till skillnad från alla tidigare dokument och vittnar således om en viss integration. När hon skrev dessa bodde hon hos sin dotter som var gift med en godsförvaltare utanför Västervik, och det är från denna dotters 15 barn som de nu levande ättlingarna till de döpta judarna kommer.. De tidigare redogörelserna ger också för handen att ...
Hösten 2013 lanserades Säkerhetsvisaren, ett verktyg på webben som ska höja nivån på säkerhetsmedvetenheten. Säkerhetsvisaren är kostnadsfri och ger företag möjlighet att se vad de kan arbeta med för att förbättra säkerhetskulturen och på så sätt minska tillbud och olyckor. Säkerhetsvisaren ger även tips på hur företagen kan arbeta vidare och skaffa sig mer kunskap.. Säkerhetsvisaren är kostnadsfri och ger företag möjlighet att se vad de kan arbeta med för att förbättra säkerhetskulturen och på så sätt minska tillbud och olyckor. Säkerhetsvisaren ger även tips på hur företagen kan arbeta vidare och skaffa sig mer kunskap.. ...
Vi erbjuder en utbildning i hundvård som vänder sig till dig som vill lära dig trimma professionellt. Du behöver inte ha klippt hundar förut, men skall ha stor erfarenhet av hundar och att hantera hundar. Du bör ha god kännedom om yrket, gärna genom studiebesök på trim. Du som tänkt dig en utbildning till hundfrisör måste ha ett mycket stort hundintresse och gärna vara konstnärlig. Yrket är ganska krävande fysiskt, man måste veta att inga pälsallergier finns. Det är också önskvärt att du har en plan med din utbildning och gärna ha gjort en marknadsundersökning angående behovet av hundfrisör i ditt område.. Teoretisk och praktisk utbildning på 400 timmar plus 100 timmars egen praktik, som ger grunden för fortsatt specialisering. Grundutbildningen ger en god kännedom om och färdighet i att "vardagstrimma" de flesta raser.. De flesta elever väljer att starta eget företag efter genomförd kurs.. Utbildningen som genomförs uppdelad på 13 gånger 4-5 dagar under ca ...
P l rdagen var racingskolan ett praktiskt moment f r de som deltog i kursen f r Funktion rslicens C, d r kursledare var Max Dymling ...
Din profil För att passa in i rollen ser vi att du är en god ledare med dokumenterad erfarenhet som gillar att vidareutveckla specialister. Du har i grunden en relevant högskole-/civilingenjörsexamen eller flera års relevant arbetslivserfarenhet. Vi söker dig med god kunskap inom området mekanisk hållfasthet för svetsade konstruktioner. Vi ser även att du har ett stort tekniskt intresse och innehar god kunskap inom mekanik samt erfarenhet av hållfasthetsberäkning och mätteknik. Det är även meriterande om du arbetat med simulering tidigare.. Som person är du handlingskraftig, ansvarstagande samt har en mycket god samarbetsförmåga. Du uppskattar att utveckla människor som individ och i grupp samt arbeta strategiskt för att leda gruppen framåt. Du är praktiskt såväl som analytiskt lagd och trivs med varierande arbetsuppgifter.. ...
Bygga Broar har utarbetat en modell och konkreta verktyg för hur personalen kan bedriva ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete. Utgångspunkten är att ökad kunskap och kompetens tillsammans med självreflektion, påverkar attityder, värderingar och förhållningssätt. Detta bidrar i sin tur till mer professionella och genomtänkta samtal mellan personal, föräldrar, barn och unga.. Bygga Broars arbetsmetoder går ut på att medvetandegöra personal och föräldrar om barnens situation och att starta en processinriktad värdegrundsdialog med barn och unga i centrum om exempelvis barnuppfostran, sexualitet, jämställdhet, demokrati, kön, makt och våld, olika norm- och värdesystem, makt och motstånd samt barn och ungas identitetsutveckling ur ett interkulturellt perspektiv.. Bygga Broar utgår ifrån att det är möjligt att betona både skillnader och likheter utan att stigmatisera eller skapa "vi och dem". I utbildningen läggs mycket fokus på ...
Boka en föreläsning om kunskap hos talarförmedlingen Athenas för att få inblick i hur kunskapen kan få din verksamhet till nya höjder
Den här bloggen ligger här för att föräldrar och andra besökare ska kunna följa vad vi gör på slöjden på Lindblomskolan. Ni kan se bilder på det vi skapar med våra elever samt spontana kommentarer av eleverna själva ...
Vad är Växtbaserat Sverige för något?. - Det är en ideell branschorganisation som ska verka för att främja omställningen till produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel. Vi vill vara med och påverka beslutsfattare och att öka kunskapen om fördelarna med växtbaserad konsumtion, och att det finns en enorm tillväxtpotential i den här branschen.. Vilka är medlemmarna?. - Vi är mitt under skapandet och har än så länge begränsat oss till Oatly, Simris Alg och Goodtrade, som är mest känt för varumärket Astrid och aporna, samt Food for Progress, som bland annat producerar Oumph! och Beat. Vi för en dialog med andra och större producenter såsom Hälsans kök och Anamma, och kommer att bjuda in till ett möte i augusti för att få fler intressenter att vara med.. Vad gör ni i Almedalen?. -- Vi är på plats för att lyfta medvetenheten om att växtbaserat är en bransch som svarar upp emot alla delar av den svenska livsmedelsstrategin: innovation, export och hållbar ...
Bakgrund och målbild. Uppåkra Mekaniska har sedan starten 1948 utvecklats till en av Sveriges ledande leverantörer inom avancerad skärande bearbetning. Företaget har en modern och högautomatiserad maskinpark med stor kapacitet att leverera komponenter med hög precision och kvalitet. Omsättningen är cirka 335 miljoner kronor och bolaget har 220 anställda. Kunderna består bland annat av Volvo, Scania, Coesia Group och SKF. Nu letade bolaget efter en ny partner för att säkra framtida tillväxt, man ville hitta en långsiktig lösning för att garantera fortsatt framgång för bolaget. IMAP var det naturliga valet av rådgivare när bolaget beslutade sig för att inleda denna viktiga strategiska förändring.. IMAPs tillvägagångssätt och mervärde. IMAP hade haft en dialog tillsammans med Uppåkra under många år som en del av IMAPs långsiktiga strategi att ha skapat en relation och en första förståelse för verksamheten redan innan en potentiell försäljningsprocess. På grund ...
Kravprofil Relevant högskoleexamen eller motsvarande samt mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska. Välutvecklad servicekänsla och social kompetens. Tidigare erfarenhet av kvalificerad handläggning och rådgivning i en internationell miljö är ett krav. God kännedom om Lunds universitet och dess administrativa system är meriterande. Arbetsuppgifter I arbetet ingår att samordna frågor kring uppehållstillstånd för utomeuropeiska studenter, som är antagna till eller redan studerar vid Lunds universitet. Arbetet innebär att hålla informationsmöten internt för såväl programkoordinatorer som studenter om processen att söka uppehållstillstånd och förlängning av tillstånd. Arbetet innebär även att vara Lunds universitets kontaktperson för migrationsverket i såväl enskilda ärenden, som i att ta fram processer, mallar och rutiner som kan underlätta samarbetet mellan myndigheterna och för studenter och handläggare inom universitetet. I anställningen ingår att hantera
Vi ber om ursäkt för besväret, men den sida du söker kan inte hittas. Det kan bero på att sidan inte längre finns eller har bytt namn.. Vill du göra en felanmälan, lämna en synpunkt till kommunen, använda en e-tjänst eller ladda ned en blankett kan du göra det på Danderyds sida för e-tjänster.. Pröva gärna att söka i sökrutan högst upp på sidan för att hitta rätt. Om det du söker saknas eller om du hamnat här via en länk får du gärna rapportera felet till oss genom att skicka en e-post till ...
Vi söker dig som har en socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi har du har erfarenhet av att arbeta/goda kunskaper om/med personer med missbruks- och beroendeproblematik samt psykisk ohälsa. Det är meriterandande om du har arbetat eller har goda kunskaper om samsjuklighet och att du har arbetat i behandling på HVB- hem , institutionsboende- öppenvård eller liknande. Vi ser gärna att du har kunskaper om olika behandlingsmetoder och processer, utbildning i motiveranderande samtal (MI), ASI och återfallsprevention är därmed meriterande. Du är en stabil och självgående person som har lätt för att sammarbeta med andra. Vi förutsätter att du som söker alltid har ett professionellt förhållningssätt till samarbetspartners, klienter, medarbetare och andra aktörer. För oss är det även viktigt att du som samordnare har en helhetsyn och ser till verksamhetens bästa och håller dig uppdaterad på området för att på ...
Efter kursen ska studenten. 1. ha god kunskap om den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet,. 2. i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren beslutat om,. 3. ha god förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av design och implementering av stora datorprogram med hjälp av ett modernt objektorienterat programmeringsspråk,. 4. ha god kunskap om aktuella projektmodeller för mjukvaruutveckling och. 5. ha god förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar. ...
Se till att folk verkligen lär sig, skapa en riktig kunskapsöverföring, bli en bra utbildare. Hur skulle det kännas att bli fantastiskt bra på att utbilda? Hur skulle det kännas att veta att deltagarna faktiskt lär sig? Det viktiga är inte vad du lär ut, utan vad dina deltagare lär in. Hur gör man då för att utbilda på ett pedagogiskt sätt där alla faktiskt lär sig? Där din belöning blir att deltagarna är nöjda. Att deltagarna får aha-upplevelser. Du blir en framgångsrik utbildare.. Om kursen. Vi vet att människor lär oss när vi får vara med i processen. I denna "learning-by-doing" utbildning får du lära dig hur och vad du gör för att få folk att lära sig. Hur du får folk att göra bra utbildningar - från början till slut. Du får lära dig hur du får med alla, hur du ska varva dig själv med övningar, vilka övningar du kan göra, hur du varierar olika moment, hur du inspirerar dina deltagare. Du får lära dig hur olika utbildningar kan läggas upp och ...
Vem är du?. Du är civilekonom med 10 års arbetslivserfarenhet inom redovisning och liknande arbetsuppgifter. Du behöver dessutom ha ett brett affärstänk och erfarenhet från de internationella redovisningsreglerna och en mycket god kunskap om redovisning.. Det är meriterande om du jobbat som revisor, koncernredovisningschef och/eller arbetat med bankredovisning sedan innan.. För att bli framgångsrik i rollen så krävs erfarenhet och kompetens inom K3, IFRS samt intern prissättning. Dessutom är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i Excel samt behärskar god engelska i både tal och skrift då det är företagets koncernspråk.. Du är en driven och pragmatisk person som triggas av att nå resultat. Du har tydliga ledaregenskaper och har lätt för att bygga relationer och hantera många kontaktytor. Du skapar engagemang och motivation samt förmedlar budskap och information på ett enkelt och tydligt sätt. Du har ett strategiskt förhållningssätt och står för ...
Vi söker reportrar, fotografer, sportreportrar och lokalredaktörer som är idérika, självgående, har god stilistisk förmåga samt kan fotografera. Har du dessutom erfarenhet av att filma och livesända är det ett plus. Är du intresserad av vikariat som fotograf måste du kunna filma och live-sända. Placering: Halmstad, Laholm och Hyltebruk.. Hallandsposten behöver också webbredaktörer för att sköta vår sajt under kvällar och helger på ett rullande schema. Som webbredaktör är du van vid att jobba snabbt och fatta korrekta beslut i brännande nyhetslägen. Du har mycket god kännedom om de publicistiska spelreglerna. Placering: Halmstad. Vi söker också sidredaktörer som har god känsla för rubriksättning, textredigering och layout. Du arbetar med att färdigställa sidor till Hallandsposten och Hallands Nyheter. Du har goda kunskaper i svenska språket, bildbehandling och mycket god kännedom om de publicistiska spelreglerna. Placering: Halmstad. ...
Dina personliga egenskaper är viktigare än formella kvalifikationer men du förutsätts ha någon form av eftergymnasial utbildning. Det är viktigt att du är serviceinriktad, pedagogisk och trivs med att hjälpa till där det behövs. Du har lätt att sätta dig in i nya situationer och är lösningsorienterad. Erfarenhet från en privat inköpsorganisation eller offentlig upphandlingsorganisation är meriterande. Du bör även ha goda språkkunskaper i svenska och engelska, andra nordiska språk meriterande. Du ska ha god datorvana, god kännedom om Kommers är meriterande.. ...
Den person vi s ker skall ha relevant utbildning genom gymnasieskolan alternativt ha tillf rskaffat sig kunskapen p annat vis. Du skall ha arbetat med liknande arbetsuppgifter nyligen och ett krav r att du har mycket goda kunskaper i SPCS Administration 2000 med projektredovisning, SPCS L n Special 2007 med projektredovisning och arbetat inom byggbranch. Du skall ha mycket goda kunskaper i Excel och andra Office program. Arbetet kr ver en god organisationsf rm ga och h g stresst lighet d arbetsbelastningen stundtals kan vara h g ...
Goda språkkunskaper spelar i dag en avgörande roll för alla elevers vidare språk- och kunskapsutveckling. Goda språkkunskaper i svenska möjliggör en högre måluppfyllelse, goda utbildnings- samt anställningsmöjligheter samt delaktiga samhällsmedborgare. I juni 2016 fick jag, i mitt uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare och del av Skolverkets referensgrupp, förfrågan kring att ingå i det sammanhang…
Undrar du vad forskningen säger om stress?. Forskarna är överens om att vi kan förebygga dagens stress och utbrändhet. Det första steget är att skaffa rätt kunskaper, verktyg och insikter om ämnet.. Med en blandning av allvar och lättsamhet sammanfattar Andreas Piirimets aktuell hjärn-, sömn- och stressforskning på ett populärvetenskapligt sätt. Du får konkreta tips och strategier kring hur du kan hantera många bollar i luften, livspussel, höga krav och störande avbrott i arbetet. Detta är verktyg som du kan ha stor nytta av, både i ditt arbete och privat. UR INNEHÅLLET. Föreläsningen är drygt två timmar inklusive paus och innehåller bland annat följande:. * Hjärnan - Varför hjärnan blir skadad under stress och hur vi undviker det ...
Vi har arbetat med tak så länge vi kan minnas. Vår samlade erfarenhet gör att vi har mycket god kunskap om vad som krävs för att underhålla, renovera och lägga nya tak. Vi vet även vilka material som passar bäst på olika tak och kan hjälpa till med allt från mindre reparationer till hela takläggningar på nybyggen. När det kommer till tåliga och pålitliga tak finns det två stora huvudalternativ som är de vanligast använda på marknaden - plåttak och ler- eller betongtegel. Vi har god kunskap om dessa taktyper och har även möjlighet att arbeta med alternativa material såsom exempelovis en ny underhållsfri legering av magnesium och zink. Vilken typ av tak du ska välja beror främst på husets konstruktion och dina egna personliga preferenser.. PLÅTTAK. Ett väl monterat och högkvalitativt plåttak har goda möjligheter att hålla i upp till hundra år. Det är det tåligaste alternativet på marknaden och är ett flexibelt material som går lätt att forma efter husets ...
Som elektriker i anläggningen måste du vara självgående och ha en bra social kompetens då du kommer ha kontakt med våra gäster och personal. Under vinterhalvåret kommer du även att ha en arbetsledande roll. Du måste behärska alla typer av elinstallationer, hantera myndighetsfrågor gällande el, planera nyinstallationer och delta i upphandlingar m.m. Du har naturligtvis allmän behörighet, elinstallationer ABL. Du bör ha goda kunskaper inom övrigt fastighetsarbete och vara allmänt händig. Goda kunskaper inom liftelektronik är meriterande. För att passa in i organisationen är det viktigt att du är engagerad och prestigelös. Naturligtvis behärskar du MS Office och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du erbjuds ett självständigt och utvecklande arbete i en spännande organisation. B-körkort är ett krav ...
Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Ett bra bemötande kan rädda bristande kunskap, men bra kunskap kan aldrig rädda ett dåligt bemötande Biblioteken ska präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet, vilket ökar förväntningarna på personalens kompetens och bemötande. Hur skapar vi en miljö och ett utbud som alla kan känna sig […]
När kroppen blir äldre försämras förmågan att hantera vissa kemiska substanser, därför är vissa läkemedel olämpliga för äldre. Känner du till risken?
Riktigt klassiska varumärken förknippas med kvalitet och de får oss att öppna plånboken lite extra. Därför kan de finnas kvar långt efter att ursprungsföretaget är borta. Här är fem kända varumärken som överlevt sina skapare. ...