Health Promotion Research: An International Forum. The first International Forum on Health Promotion, will be held August 6-9, 2012 in Trondheim, Norway.. The objective of this meeting is to enable researchers, practitioners and policy makers to create a forum where health promotion research findings can be shared, discussed and developed in order to improve health promotion practice.. ...
Jämför priser på Mental Health Policy and Practice (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Mental Health Policy and Practice (Häftad, 2015).
Oktober 2017 visar vägen mot bättre psykisk hälsa och minskade fördomar kring psykisk ohälsa.. Konstnären Johan Nyström inviger månaden med sin årliga konstauktion till förmån för Psykiatrifonden - auktionen pågår på konstnärens Facebook sida till 6 oktober (klicka här).. Spring, lunka eller gå Mental Health Run 7 okt i Stockholm (anmäl dig här) eller i Storfors för att synliggöra fysisk aktivitets betydelse för vår psykiska hälsa!. Lyssna till gripande berättelser, viktiga samtal och underhållande toner. Välkommen till en helt galet viktig kväll med Lisa Nilsson, Operation Divine, Nanne Grönwall och Stefan Einhorn m.fl. 9 okt i Stockholm Maxim Teater: Mental Health Evening - anmäl dig här!. Den 10 oktober är Världshälsoorganisationens (WHO) Mental Health Day, en dag då vi alla kan uppmärksamma frågor kring psykisk hälsa och ohälsa- tillsammans kan vi visa vägen och ändra attityder i samhället.. Psykiatrifonden är en ideel organisation, tex får ...
Utkast till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 1. Inledning Den svenska regeringens långsiktiga målsättning för den ekonomiska
Hälsa 21 (eng.Health 21) är en plan för folkhälsa utgiven av Världshälsoorganisationen. I Hälsa 21 anges bland annat folkhälsomål att sträva mot. Planen fick sitt namn efter det dokument som släpptes efter 1999 års WHO Region document: Health 21 - Health for all in the 21st Century. Sverige har utifrån Hälsa 21 arbetat fram 11 målområden för befolkningen. Solidaritet för hälsa i Europaregionen; Jämlikhet i hälsa; En hälsosam start i livet; Ungdomars hälsa; Åldras med hälsa; Bättre psykisk hälsa; Minska smittsamma sjukdomar; Minska icke-smittsamma och kroniska sjukdomar; Minska skador av våld och olycksfall; En säker och trygg fysisk miljö; Hälsosammare levnadsvanor; Minska skador av alkohol, narjotika och tobak; Hälsosammare vardagsarenor; Alla samhällssektorers ansvar för hälsan; En integrerad hälsosektor; styrning mot kvalité i vården; Finansiering av hälso- och sjukvård och fördelning av resurserna; Utvecklia mänskliga resurser för hälsa; Forskning ...
Pris: 208 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken The Life of Martin Luther, the German Reformer av Gustav Konig (ISBN 9781297529726) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Den här artikeln handlar om det mentala tillståndet psykisk hälsa. För organisationen med samma namn, se Föreningen Psykisk Hälsa. Psykisk hälsa är ett inre tillstånd av mentalt välbefinnande, motsatsen till psykisk sjukdom eller störning. Definitionen av psykisk hälsa har under perioder pendlat mellan att utgå från normalitetsbegreppet, mellan att utgå från verklighetsuppfattning och andra jagfunktioner, mellan bedömningar av den inre upplevelsen (psykoanalys), bedömningar av beteendet (behaviorism) och medicinska studier av hjärnans och centrala nervsystemets funktioner (personlighetsgenetik, neurologi och neuroendokrinologi). Psykisk hälsa studeras särskilt inom den så kallade positiva psykologin. Psykisk hälsa har ofta definierats som förekomsten av mentalt välbefinnande. I anslutning till den definitionen av psykisk störning, har den amerikanska forskaren Corey L. M. Keyes uppställt tretton symtom på psykisk hälsa. De första två symtomen kallar han hedoni och ...
Genom utvecklingslinjen Hälsa i arbete 2025 - arbetsförmåga och hälsa genom samarbete eftersträvas att 1) företagshälsovården funktionellt integreras i social- och hälsovårdssystemet, 2) företagshälsovårds-, hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringssystemet i rätt tid samarbetar för att förebygga arbetsoförmåga och återställa arbetsförmågan bland personer i arbetsför ålder, 3) företagshälsovården har beredskap att svara mot de utmaningar vad gäller hälsa och arbetsförmåga som arbetet och utförandet av arbete medför, 4) alla arbetsgivare har ordnat företagshälsovård oberoende av företagets storlek, 5) företagshälsovården är en betydande samarbetspartner i främjandet av arbetsförmågan och förebyggandet av arbetsoförmåga på arbetsplatser och 6) företagshälsovården utvecklar sina tjänster så att de svarar mot små arbetsplatsers och företagares behov. Verksamhetshelheten Hälsa i arbete 2025 har sammanfattats i tre huvudlinjer: ...
Jag talade om evidensbaserad politik med demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Mp) och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (Fp) på Radiokorrespondenterna i P1 igår. Samtalet leddes av Louise Epstein och Roger Wilson.. Samtalet var sansat och intressant i många stycken, även om Bah Kuhnke och Westerholm hade missförstått en del av vårt budskap. Jag rättade till några av dem, men två andra hann jag inte kommentera. Den ena är frågan om mål och medel, värderingar och fakta, ideologi och evidens. Här är alltså vår inställning - som vi flera gånger deklarerat - att man måste skilja tydligt mellan mål och medel. De politiska målen - jämlikhet, frihet, lycka, vad det nu är - uttalar vi oss inte om. Vårt intresse gäller istället medlen för att nå dessa mål. Dessa medel, menar vi, måste vara kostnadseffektiva och evidensbaserade. Såvitt jag förstår håller Westerholm och Bah Kuhnke helt med oss på den punkten. Däremot hade de alltså inte förstått vårt ...
Här finns Nka:s digitala nyhetsbrev samlade. Nyhetsbreven öppnas i ett nytt fönster.. Nka nyhetsbrev nr 1 2019. Nka nyhetsmagasin nr 2 2018. Nka nyhetsbrev nr 11 2018. Nka nyhetsbrev nr 10 2018. Nka nyhetsbrev nr 9 2018. Nka nyhetsbrev nr 8 2018. Nka nyhetsbrev nr 7 2018. Nka nyhetsbrev nr 6 2018. Nka nyhetsbrev nr 5 2018. Nka nyhetsbrev nr 4 2018. Nka nyhetsbrev nr 3 2018. Nka nyhetsbrev nr 2 2018. Nka nyhetsbrev nr 1 2018. Nka nyhetsmagasin 2018. Nka:s nyhetsbrev nr 10 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 9 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 8 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 7 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 6 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 5 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 4 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 3 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 2 2017. Nka:s nyhetsbrev nr 1 2017. _________________________. Nka:s nyhetsbrev nr 10 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 9 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 8 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 7 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 6 2016 (pdf i nytt fönster). Nka:s nyhetsbrev nr 5 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 4 2016. Nka:s nyhetsbrev nr 3 ...
Framtidens folkhälsa - allas ansvar är en kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010. Rapporten är utgiven av Statens folkhälsoinstitut.
Huma Abedin är mest känd för allmänheten som Hillary Clintons närmaste medarbetare. Hon satt tidigare i styrelsen för en organisation som kallas för Muslim Student Association - vilken är den nordamerikanska muslimska broderskapsrörelsens studentpolitiska gren. Huma Abedins frustration i den läckta mejlkorrespondensen, kan ses som en reaktion på att mötet inte alls planerades äga rum i Marocko från början. Clinton Foundation hade nämligen andra alternativ.. Men Hillary Clinton insisterade på att Marocko skulle stå som värdland för arrangemanget. När det blev uppenbart att Hillary Clintons medverkan på den prestigefyllda konferensen skulle krocka med hennes tillkännagivande att ge sig in i matchen om att bli USAs första kvinnliga president - så drog Hillary Clinton sig ur allt. Istället skickade Hillary Clinton iväg Bill och Chelsea Clinton till Marocko. Från mailet till Podesta:. ...
Kursen är uppdelad i två delkurser. Den första, Politisk teori, presenterar de politiska idéernas historia, ideologi-begreppet och ideologiernas framväxt. Särskild vikt läggs vid att lyfta fram politiska idéers nutida relevans, t.ex. demokratiteori, feminism och rättviseteori. Du kommer att lära dig grunddragen i de politiska ideologiernas historia och samtida betydelse, och du kommer att lära dig resonera om aktuella samhällsfenomen på ett kritiskt, rationellt och politiskt-filosofiskt sätt. Du kommer även att tränas i grundläggande argumentationsanalys. Den andra delkursen, Internationell politik, presenterar framträdande drag i den internationella politiken avseende konflikt och samarbete och introducerar viktiga teoribildningar om internationella relationer. Både historiska och nutida händelser diskuteras och analyseras. Du kommer att lära dig de ledande teorierna i internationell politik, samt att med hjälp av dess analysera och resonera kritiskt om utvalda händelser i den
Folkhälsa informatik är en gren av bioinformatik som gäller teknik för att folkhälsoproblem. Det är ofta utövas på ett myndigheterna genom olika myndigheter som arbetar med folkhälsofrågor, från folkhälsa avdelningar som erbjuder tjänster till allmänheten till offentliga lokaler där nya sjukdomar studeras. Folkhälsa informatik är också ett verktyg som används av privata organisationer. Flera universitet erbjuder utbildning inom denna gren av bioinformatik, vanligtvis som en del av en skola för folkhälsan. Bioinformatik, också känd som biomedicinsk informatik eller informatik hälsa, är en blandning av datavetenskap och biomedicinska områden. Det handlar utnyttja tekniken för att samla in uppgifter om hälsofrågor, från svarsfrekvenser vid kirurgi för att resultaten av kliniska prövningar, lagra dessa data, och utför dataanalys. Informatik inkluderar ämnen som statistik, som används för analys av data, samt filialer i datavetenskap rör säkerhet och livslängd ...
Health-EU offers a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. The main objective of the thematic Portal is to provide European citizens with easy access to comprehensive information on Public Health initiatives and programmes at EU level. The portal is intended to help meet EU objectives in the Public Health field, it is an important instrument to positively influence behaviour and promote the steady improvement of public health in the 27 EU Member States. Hälso-EU innehåller en mängd uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå. Huvudsyftet med portalen är att förse EU-medborgarna med lättillgänglig och mångsidig information om EU:s initiativ och program på folkhälsoområdet. Portalen är också tänkt att uppfylla EU:s mål på folkhälsoområdet, dvs. att påverka allmänhetens val av livsstil i positiv riktning och främja en kontinuerlig ...
Health-EU offers a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. The main objective of the thematic Portal is to provide European citizens with easy access to comprehensive information on Public Health initiatives and programmes at EU level. The portal is intended to help meet EU objectives in the Public Health field, it is an important instrument to positively influence behaviour and promote the steady improvement of public health in the 27 EU Member States. Hälso-EU innehåller en mängd uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå. Huvudsyftet med portalen är att förse EU-medborgarna med lättillgänglig och mångsidig information om EU:s initiativ och program på folkhälsoområdet. Portalen är också tänkt att uppfylla EU:s mål på folkhälsoområdet, dvs. att påverka allmänhetens val av livsstil i positiv riktning och främja en kontinuerlig ...
Friskvård och hälsa är en kurs för dig som vill få kunskap om människors livsvillkor, hälsoeffekter och folkhälsosjukdomar. I denna kurs lär du dig bland annat om kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Du kommer kunna, utifrån ett helhetsperspektiv, se på människan som biologisk, psykisk och social varelse. Efter utbildningen Har du fått kunskaper inom området hälsa. Du har fått kunskap att behandla hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Du har lärt dig om bland annat sexualitet och samlevnad, hälsoeffekter och folkhälsosjukdomar. Förkunskap och behörighet Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning. Innehåll och upplägg Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I kursen behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Kursen utgår från ett helhetsperspektiv på hälsa och människan som biologisk, psykisk och
William Jefferson "Bill" Clinton, född William Jefferson Blythe III den 19 augusti 1946 i Hope, Arkansas, är en amerikansk demokratisk politiker som mellan 1993 och 2001 var USA:s president. Clinton var justitieminister i Arkansas 1977-1979, guvernör i samma delstat två gånger (1979-1981 och 1983-1992) samt USA:s president 1993-2001. Han var den andre presidenten i Amerikas historia som ställdes inför riksrätt, efter Andrew Johnson 1868. Liksom Johnson friades han av senaten. Clinton anses allmänt vara en centerorienterad demokrat, det vill säga ligga relativt nära republikanska värderingar. Bland hans prioriteringar som president fanns dock lagförslag för att bygga ut skolan, försvåra vapenförsäljning, stärka miljölagarna samt förstärka sjukledigheten vid graviditet och allvarliga sjukdomar. Internationellt inriktade han sig på att minska handelstullarna via NAFTA samt att medla i konflikterna på Nordirland (IRA) och Israel/Palestina. För att tilltala de konservativa ...
Richard Saltman is Professor of Health Policy and Management at the Emory University School of Public Health in Atlanta, Georgia. He has in his research focused on health care systems in Europe and the Nordic countries, and is the international advisor for the Swedish think tank Forum for Health Policy. Saltman is visiting Uppsala university in connection to the Nordic workshop on Health Policy, Health Management and Health Services Research and will hold a lecture to start of the workshop.. When: Monday 13 april, 12.15- ...
För flera countyn med samma namn, se Clinton County. Clinton County är ett administrativt område i delstaten Missouri, USA, med 20 743 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Plattsburg. Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 1 097 km². 1 085 km² av den arean är land och 12 km² är vatten. DeKalb County - nord Caldwell County - öst Ray County - sydost Clay County - syd Platte County - sydväst Buchanan County - väst ^ "2010 Census U.S. Gazetteer Files for Counties". U.S. Census Bureau. Arkiverad från originalet den 5 juli 2012. https://www.webcitation.org/68vYLbou5?url=http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/files/Gaz_counties_national.txt. Läst 5 juli 2012. ^ "State & County QuickFacts, Clinton County, Missouri" (på engelska). U.S. Census Bureau. Arkiverad från originalet den 8 juli 2011. https://www.webcitation.org/601zqEjKf?url=http://quickfacts.census.gov/qfd/states/29/29049.html. Läst 6 juli 2011. Bilder & ...
Från 1 januari 2019 ska alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.. Regeringen ska besluta om en nationell plan för miljöprövningen. Om du vill att din verksamhet ska ingå i den nationella planen ska du anmäla det till Länsstyrelsen senast den 1 juli 2019. Vi kommer då meddela dig när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen. Det kommer vi att göra när Regeringen har beslutat om tidsplanen. ...
Vi samarbetar med ledande aktörer i branschen med spetskompetens inom området.. De smartkort vi erbjuder stödjer de mest förekommande teknologier för fysisk access. Korten kan med fördel personaliseras med en streckkod och användarens namn och foto. ...
Denna konsultation är till för dig som önskar mer information innan du gör en bokningsförfrågan till en optimerings- eller gentestkonsultation. Under ett telefonsamtal på 20 minuter, ges du möjlighet att samtala med Doktor Cecilia Fürst om din aktuella hälsosituation samtidigt som du får en bedömning och rådgivning med utgångspunkt i Funktionell Medicin ...
Civil society is frequently singled out as one of the most important factors in the democratization process, but existing research is often imprecise with regard to civil societys relation to democratic development. This study analyzes how, and under what circumstances, civil society can contribute to democratic development in newly established democracies. A conceptual framework is outlined that draws attention to civil societys multiple democracy-building functions and how they are constrained by the political context, the impact of development assistance and the degree of democracy within civil society. The empirical focus here is on a newly established democracy - Honduras - a country that initiated a transition to democracy in 1980. The present study shows how civil society organizations initially played a relatively limited role in the regime-controlled transition, but eventually reacted against the worsening human rights situation. In the post-transition period, civil society has ...
Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen KS /1 1(1) Handläggare Malin Larsson Tel: E-post: Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga)
Välkommen till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium i Almedalen den 2 juli. Seminariet presenterar cirkelträffar för nyanlända kvinnor. Ett projekt som visar en lyckad innovativ samverkan mellan samhälle, vård, socialtjänst och polis som kan hjälpa nyanlända kvinnor till en bättre psykisk hälsa. Många utrikesfödda kvinnor med barn känner ofta stress och oro inför framtiden. Solvig Ekblad, professor i multikulturell hälso- och sjukvårdsforskning, informerar om ett framgångsrikt projekt som pågår i nio städer runtom i landet. Kerstin Blomberg, lokal koordinator Gotland, informerar om hur våra lyckade cirkelträffar med utrikesfödda kvinnor har fungerat. Anna Maria Corazza Bildt informerar om sitt arbete som samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet.. Program 2 juli. 16.00 Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben. 16.15 Kerstin Blomberg, lokal koordinator Visby, informerar om upplägget av cirkelträffar och erfarenheter med nyanlända kvinnor på ...
Folkhälsan har varit ett hett debattämne på 90-talet och dagligen utsetts vi för reklam av olika slag, där kroppen är i centrum. Våra levnadsvanor har förändrats i och med den snabba tekniska utvecklingen, vilket gör att vi inte rör oss lika naturligt nu som förr. Arbetet syftar till att ge en fördjupning i vad begreppet hälsa står för, uppmärksamma vad de två senaste läroplanerna säger om hälsobegreppet samt belysa vad elever i år 5 tycker och tänker om begreppet hälsa. Genom detta arbete har jag försökt ge en bild av vad som innefattas i begreppet hälsa samt vad skolan skall ge eleverna inom detta område. Följande frågeställningar var utgångspunkt för mitt arbete:· Vad står begreppet hälsa för? · Vilken syn hade man på hälsa förr i tiden? · Varför bytte ämnet idrott namn till idrott och hälsa?· Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsobegreppet? · Vad anser eleverna i grundskolan om begreppet hälsa?I min undersökning har jag använt mig ...
Naramon thaimassage hälsa jag vill knulla nu - Minikjol sextoy Naramon thaimassage hälsa svensk fri sex - Tjejer skovde Posted on by naramon thaimassage hälsa knulla. Xxx Sex, knulla hora svea thaimassage Escort köpenhamn thaimassage älvsjö. Relaterat till din frga. Kt tjej frn rebro vill ha fittan slickad. Naramon Thaimassage Hälsa Knulla I Sundsvall Free svensk porr naramon thaimassage hälsa / Dejtar alby Aventura Te Peguei ptbr. Hora, cON ramon. Knulla en hora naramon thaimassage hälsa. Naramon thaimassage hälsa jag vill knulla nu - Minikjol sextoy Naramon thaimassage hälsa svensk fri sex - Tjejer skovde Posted on by naramon thaimassage hälsa knulla. Xxx Sex, knulla hora svea thaimassage Escort köpenhamn thaimassage älvsjö. Relaterat till din frga. Kt tjej frn rebro vill ha fittan slickad. Naramon Thaimassage Hälsa Knulla I Sundsvall Free svensk porr naramon thaimassage hälsa / Dejtar alby Aventura Te Peguei ptbr. Hora, cON ramon. Knulla en hora naramon thaimassage hälsa ...
Uppgifterna om Clintons krigsförklaring mot Syrien, för det handlar inte om ett krig mot terrorismen i Syrien utan mot den syriska staten och president Assad, kom från det Gröna Partiets presidentkandidat Jill Stein. Enligt henne kommer Clinton, om hon blir vald till USA:s president, att inleda en bred militär offensiv över Syrien. Det är ett starkt skäl för att väljarna inte lägger sin röst på Clinton, säger Stein. ...
Kina Factory Supply Hälsosam Nutrition Dry Fruit Goji med högkvalitativ partihandel, ledande Factory Supply Hälsosam Nutrition Dry Fruit Goji Tillverkare och leverantörer, hitta Factory Supply Hälsosam Nutrition Dry Fruit Goji Fabrik & exportörer, Factory Supply Hälsosam Nutrition Dry Fruit Goji till salu.
This document generally focuses upon, and is primarily directed towards the eight signatory countries to the Malé Declaration on Control and Prevention of Air Pollution and Its Likely Transboundary Effects for South Asia (Bangladesh, Bhutan, India, Iran, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka) but is in essence relevant to most developing countries. The casebook is to serve as a decision support information resource for air pollution related policy formulation. It is also intended to support the implementation of mitigation options that promote pollution prevention and control ...
Hillary vann helgens två val stort. Under lördagen röstade Virgin Islands där hon tilldelades 6 av 7 delegater. I söndagens val vann hon Puerto Rico där hela 60 delegater stod på spel. Exakta fördelningen är inte klar än därifrån, men Clinton vann stort även där. På tisdag röstar Kalifornien, New Jersey, Montana, South Dakota, New Mexico och North Dakota. Clinton väntas utropa sig till segrare under den kvällen med stöd av sammanräkningar gjorda av AP mfl. Hon når då majoritet om vi räknar ihop primärvalens delegater med superdelegater som uppgett att de tänker rösta på henne under konventet. Efter helgens vinster är hon enligt beräkningar av NBC mindre än 25 delegater ifrån seger inklusive superdelegater. Räknar vi enbart bundna delegater har hon lite över 200 till majoritet. Antagligen når hon majoritet (inkl superdelegater) efter New Jerseys vallokaler stängt och därmed innan östkustens Kalifornien hunnit rösta färdigt. Det kan göra att valet där ...
Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region. Gästrike Hälsinge läkareförening är delad i frågan.. Region Gävleborg är en alkohol-, drog- och tobaksfri region. Syftet med alkohol- och drogtesterna är att öka patientsäkerheten, uppnå en säker arbetsmiljö och förebygga ohälsa hos medarbetarna. 25 procent av de anställda ska testas varje år.. Regionen förhandlade med 21 fackliga organisationer om frågan. Med Kommunal, Vårdförbundet och Gästrike Hälsinge läkareförening avslutades förhandlingarna i oenighet. De har hälso- och sjukvårdspersonal som medlemmar, vilka är de som främst kommer att vara aktuella för slumpmässiga alkohol- och drogtester.. - Vi är splittrade i styrelsen. En del tycker att det är bra ur patientsäkerhetssynpunkt, andra tycker att det är integritetskränkande och att det inte är säkert att det ger effekt, ...
Svensk översättning av WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande, kortversionen, som antogs av samtliga 53 medlemsländer i september 2012. Hälsa 2020 bygger på gemensamma värderingar och principer för folkhälsoarbetet och innehåller en samling evidensbaserade rekommendationer för hur hälsan kan förbättras för alla och ojämlikhet i hälsa kan minska.. Policyramverket innehåller två övergripande, strategiska mål som är kopplade till varandra: att förbättra hälsan för alla och minska ojämlikhet i hälsa samt att förbättra ledarskap och delaktighet i styrning av hälsa. Till de strategiska målen bygger Hälsa 2020 på fyra prioriterade områden för åtgärder. I fokus står dagens stora hälsoproblem med icke smittsamma och smittsamma sjukdomar.. Det som är nytt med ramverket är att Hälsa 2020 lyfter fram betydelsen av sektorsövergripande insatser på alla nivåer och att göra hälsa till en prioriterad fråga för sektorer även utanför ...
En god hälsa" är förmodligen det vanligaste svaret på vad som behövs för att leva ett lyckligt liv. SOM-institutet frågade ett representativt urval av de svenska folket vad de anser vara viktiga faktorer för det personliga välbefinnandet. 48 procent ansåg att en god hälsa var "Helt avgörande" och 47 procent att det var "Mycket viktigt" för välbefinnandet. 97 procent instämmer alltså i att det är mycket viktigt eller helt avgörande. En god hälsa ansågs till och med mycket viktigare än "inre harmoni", "goda vänner", "en rik fritid" och "ett kärleksförhållande". Stämmer då detta antagande? Hur stor påverkan har hälsan på lyckan?. Om vi låter hälsogreppet inkludera psykisk hälsa blir svaret givet. Att ha en god psykisk hälsa är nästan definitionsmässigt detsamma som att vara lycklig. I alla fall om vi utgår från hur man definierat psykisk hälsa och lycka inom forskningen. Mer intressanta blir det om vi definierar hälsa som "fysisk hälsa" eller som frånvaro ...
Disruptive innovation" är ett hett modeord i managementvärlden just nu. Begreppet skapades av Clayton Christensen på Harvard Business School och har den något klumpiga svenska översättningen omstörtande innovation.. Det råder viss förvirring om vilka innovationer som ska få kallas "disruptiva", men ordet associeras främst med oväntade tekniska lösningar som är enklare och billigare än de etablerade. De kluriga nyheterna kan snabbt få stora jättar på fall, men inte genom att konkurrera med dem på deras egna villkor. De underminerar i stället gamla affärsmodeller, förändrar synen på vad som är kundvärde och hittar nya kundgrupper som aldrig annars hade blivit kunder. En disruptiv innovation vänder upp och ner på spelplanen och skriver om reglerna.. Ett kärt diskussionsämne är om Apples iPhone är en disruptiv innovation eller inte. Clayton Christensen menar att iPhone visserligen var ett stort genombrott och knäckte marknadsledaren Nokia, men den skapade inte en ny ...
Nu har Catrine Kostenius med hjälp av Snöisen presenterat, diskuterat och fått uppslag till Hälsoskolans arbete på Health Promotion Conferens i Trondheim!
Background: Studies from Sweden have reported association between immigrant status and incidence of cardiovascular diseases. The nature of this relationship is unclear. We investigated the relationship between immigrant status and risk of heart failure (HF) hospitalization in a population-based cohort, and to what extent this is mediated by hypertension and life-style risk factors. We also explored whether immigrant status was related to case-fatality after HF. Methods: 26,559 subjects without history of myocardial infarction (MI), stroke or HF from the community-based Malmo Diet and Cancer (MDC) cohort underwent a baseline examination during 1991-1996. Incidence of HF hospitalizations was monitored during a mean follow-up of 15 years. Results: 3,129 (11.8%) subjects were born outside Sweden. During follow-up, 764 subjects were hospitalized with HF as primary diagnosis, of whom 166 had an MI before or concurrent with the HF. After adjustment for potential confounding factors, the hazard ratios ...
We hypothesize that lay people due to over-reliance on expertise have unwarranted beliefs in professional stock investors skill, which may be one reason why they trust financial institutions. In order to investigate this hypothesis, survey questions were constructed to measure whether lay people believe professional stock investors differ from naïve stock investors in making more rational and less biased judgments. Study 1 showed that both economics undergraduates (n = 118) and psychology undergraduates (n = 72) believe that professional stock investors are more rational and overconfident than naïve investors, but less optimistically biased, less influenced by affect, and less influenced by others. Similar results were obtained in Study 2 comparing a random population-based sample (n = 178) to a heterogeneous undergraduate sample (n = 186). ...
En studie har visat att vissa fladdermöss fångade i Skåne och Småland bar på antikroppar mot ett fladdermusrelaterat rabiesvirus. Enligt världsorganisationen för djurhälsa (OIE) klassas ett land som rabiesfritt även om det förekommer rabiesliknande virus hos fladdermössen. Därför är Sverige fortsatt rabiesfritt.
Regeringens direktiv  transportslagsövergripande nationell plan för transportinfrastruktur för perioden  transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden  Redovisas senast den 2/ till regeringskansliet  Stockholms län: 7851 miljoner kr  Redovisning 2/11 ska ske i tre nivåer: +25%, -25% 
NÖT PLUS ger möjlighet att arbeta strategiskt och förebyggande i hälsofrågor. Vid det årliga besöket analyserar vi besättningen utifrån hälsostatus och produktionsdata. Det åstadkommer en besättningsanpassad rådgivning med åtgärdsplan för bättre djurhälsa med hänsyn till produktion och ekonomi. Självklart finns alltid möjlighet att rådfråga veterinär och produktionsrådgivare via telefonsamtal och e-post.. I NÖT PLUS ingår:. ...
Inrikes utrikespolitik är en beteckning som innebär att föra utrikespolitik i inrikespolitiska syften. Begreppet används i huvudsak som en negativ beteckning, då en inrikes utrikespolitik underförstås vara riskabel eller naiv. Det uppges ha myntats av Gösta Bohman, som gav ut en skrift med denna titel år 1970. Bohman, som detta år blev partiledare för Moderata samlingspartiet myntade begreppet för att kritisera Socialdemokraternas och Olof Palmes hållning i frågan om Vietnamkriget. Begreppet har dock stannat i svensk politisk vokabulär, med visst fokus på diskussioner om svensk utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget. ^ Bohman, Gösta (1970). Inrikes utrikespolitik: det handlar om Vietnam. Stockholm: Geber ^ Linder, Jan (1998). Sverige i skottlinjen - Neutralitet med förhinder under kalla kriget. Stockholm: Infomanager Förlag. sid. 77. ISBN 91-630-7213-0 ^ Nils Andrén: Jakten på vårt förflutna, KKrVAHT nr 2 1999 Arkiverad 11 oktober 2006 hämtat från the Wayback ...
Högt blodtryck eller till exempel högt blodsocker är symptom som kan komma smygande. Båda dessa tillstånd är allvarliga på sikt. Att upptäcka symptom i tid är alltid bra. En del i att motverka ohälsa på arbetet är att använda sig av en bra företagshälsovård. Vi på Citysjukhuset +7 erbjuder ett brett utbud av tjänster och anpassar oss efter företagets behov och möjligheter.. Företagshälsovård med en ordentlig hälsoundersökning i ett preventivt syfte är alltid bra då det ges möjlighet att upptäcka eventuella riskfaktorer i tid. Vi vill kunna erbjuda dig en kvalitativ service med hälsan i fokus. Många av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige kan förhindras eller lindras om de upptäcks i tid.. Samtidigt kan vi tipsa om om olika sätt att öka din livskvalitet och hälsa genom livsstilsförändringar. En hälsoundersökning ger dig en uppfattning om hur du tar om hand om din kropp och hälsa samt förebygger framtida ohälsa.. Läs mer om vår företagshälsovård ...
Min bok Att vrida världen rätt hade just släppts. Reklamfilmen, som inbjöd tittaren till "en personlig resa rakt in i det övernaturliga", hade rullat i TV4 under två veckor.. Plötsligt fick jag inbjudningar att tala på kristna konferenser och affärsseminarier. Tidningar gjorde intervjuer, och ett halvtimmeslångt TV-program spelades in om den märkliga bakgrunden till boken och reklamkampanjen. ...
Ove Pihl, född 2 maj 1938, är en svensk art director, bokförläggare och grafisk formgivare. Pihl är främst känd som grundare av reklambyrån Falk & Pihl samt bokförlagen Atlantis och Page One Publishing. Ove Pihl examinerades från Beckmans designhögskola i Stockholm 1959 och School of Visual Arts i New York 1963. På SVA var hans lärare de legendariska grafiska konstnärerna Milton_Glaser, Tony Palladino och Ivan Chermayeff. Ove Pihl deltog med elevarbeten i utställningen "Graphic Design USA" i Moskva 1962. Han fick sin första utmärkelse av Type Directors Club i New York 1962. I New York arbetade Ove Pihl som grafisk designer på Lippincott & Margulies samt som art director på McCann_Erickson. Tillbaka i Stockholm anställdes Ove Pihl på Ervaco annonsbyrå, där han bland annat skapade reklamkampanjen för högertrafikomläggningen tillsammans med Björn Bunge. 1968 anställdes han på Arbmans annonsbyrå, där han blev delägare 1969. Han skapade där framgångsrika ...
På rabatta.se finner du aktuella Skanstulls Hälsokost kampanjer, erbjudanden och rabatter. Om du letar efter hälsokost, då ska du surfa in på www.skanstullshalsokost.se och vill du dessutom få Skanstulls Hälsokost rabatt kan du spana in på rabatta för att få din egna Skanstulls Hälsokost rabattkod.. De mest frekventa sökfraserna för att hitta hit är skanstullshalsokost rabattkod, skanstullshalsokost rabattkod, skanstulls hälsokost kod och skanstulls hälsokost. Sökord används så att internetanvändare enklare hittar det som de söker.. Med en Skanstulls Hälsokost rabattkod får du unik rabatt på ditt köp. Här på rabatta får du en Skanstulls Hälsokost rabattkod, Skanstulls Hälsokost rabatt, Skanstulls Hälsokost kampanj och tillgång till erbjudande som sänker priset på din beställning av hälsokost och kosttillskott.. Felaktiga uppgifter ...
För människor som lever över en viss lägsta materiell nivå är ett annat slags välbefinnande också centralt. Hur mycket kontroll man har över sitt liv och vilka möjligheter man har till deltagande och social samhörighet är av avgörande betydelse för hälsan. Vikten av vilken relativ social position man har är tydlig. Faktorer som utbildningsnivå, inkomst, sysselsättning och arbetsmiljö och därav följande social position är i hög grad bestämmande för variabler som hälsa, dödlighet och livslängd. Hälsan är sämst och medellivslängden kortast bland dem med lägst social status.. Omvänt leder högre status till bättre hälsa och längre liv. Ju högre upp på samhällsstegen en person befinner sig, desto mer möjlighet till socialt deltagande och kontroll över sitt liv har hon. I sin tur påverkar detta hälsan positivt. Med positioner längre ner på samhällsstegen minskar också möjligheterna till socialt deltagande och kontrollen över livet, något som i sin tur ...
Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (engelska: Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, EPSCO), även känt som sysselsättningsrådet, socialpolitikrådet, hälso- och sjukvårdsrådet eller konsumentrådet och formellt rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens sysselsättnings-, social-, hälso- och sjukvårds- samt konsument- och jämställdhetspolitik. Det sammanträder ungefär tre gånger om året och består vanligtvis av medlemsstaternas arbetsmarknads-, socialförsäkrings-, social-, hälso-, konsument- eller jämställdhetsministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som ...
Information technology has been suggested to improve patient health outcomes and reduce the burden of care. In this study, we explored the effects of collaborative innovation between caregivers and patients on healthcare delivery as a consequence of the use of an IT-based device by patients with atrial fibrillation. Two cardiologists and two nurses were interviewed while questionnaires were mailed to 75 patients querying them about the use of a home-based ECG for remote monitoring. Findings indicated that the caregivers considered the device to enhance the quality of clinical decision-making. Patients found the device to be useful and felt more involved in their own care. However, the introduction of the device presented work overload for the caregivers. Thus, the facilitation of timely diagnostics and decision-making were not realized. IT is an enabler through which innovation in healthcare delivery can be realized, but it must be integrated into work practices to realize potential ...
There is limited research on masculinity in relation to community development. Using ethnographic and interview data from two slums in Kenya and building on one of the more well-known definitions of community development, we explore men?s narratives of themselves in relation to community development. We highlight how mens cognizance of the structural and contextual constraints to the development of their communities intersected with both a feeling that they have helped to hamper community development and an adamant sense of their own criticality and centrality in ensuring it. While repudiating the idea that they have to change in order for their community to progress, men also generally hinged community development on their tenacious pursuit of traditional masculinity scripts. The rejection of mainstream masculinity norms as the basis for community progress will not resonate consistently among men. Social and community development work with men that fails to acknowledge them as gendered people ...
European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen Pressmeddelande Bryssel den 10 juli 2013 Europeiska kommissionen, EU-länderna och Europeiskt näringsliv kommer under de kommande sju åren att investera mer än 22 miljarder euro i innovation för sektorer med högkvalitativa jobb. Det mesta av investeringarna kommer att gå till fem offentlig-privata partnerskap inom innovativa läkemedel, flygteknik, biobaserad industri, bränsleceller,
BAB-R Bedömning av Anorexi/Bulimi Reviderad version Lauri Nevonen, Anders Broberg, David Clinton & Claes Norring Datum: Kodnummer: Patientens initialer: Kön: kvinna man Behandlingsenhet: Intervjuare: Bedömning
13.9.2017. Den 15 september deltar utrikesminister Timo Soini i ett ministermöte för organisationen Community of Democracies i Washington D.C. Förenta staternas utrikesminister Rex Tillerson är värd för mötet. Under mötet behandlas bland annat kampen mot terrorism och situationen i Nordkorea.. Under sitt besök kommer utrikesminister Soini också att träffa medlemmar av representanthuset och senaten samt representanter för tankesmedjor. Syftet är att fördjupa kontakterna till Förenta staterna på politiskt plan och diskutera aktuella frågor. Fördjupade relationer till Förenta staterna hör till regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.. Minister Soini kommer också att delta i en festtillställning med anledning av Finlands 100-årsjubileum som ordnas av Finlands ambassad i Washington. Huvudtalare är republikens president Sauli Niinistö. Från Washington reser utrikesminister Soini vidare till FN:s generalförsamling i New York.. Ytterligare information: ...
British Association for Japanese Studies BAJS (Brittiska organisationen för studier i japanska) bildades år 1974 med målet att uppmuntra människor i Storbritannien att studera japanska. Organisationen ingår i Japan Library Group, som bland annat förvaltar och administrerar det årliga Ivan Morris Memorial-priset. Den sponsras av Toshiba och Japan Foundation. Japan Forum är den officiella tidskriften. British Association for Jewish Studies ^ Toshiba : Toshiba International Foundation - Corporate Citizenship Arkiverad 31 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine. ^ The Japan Foundation > Main Activities > Japanese Studies and Intellectual Exchange > Topics > Associations & Institutions Arkiverad 20 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine. ^ BAJS, Publications British Association for Japanese Studies Denna artikel om språk eller lingvistik saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Pris: 320 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑9 vardagar. Köp boken Report of the Annual Meeting, Volume 12 av British Association For The Advancement, British Association For The Advancement (ISBN 9781147417166) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Strategisk plan med budget är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten är utgångspunkten som alla nämnder och styrelser har att förhålla sig till. I den strategiska planen har kommunfullmäktige satt upp strategiska, men även konkreta mål för verksamheterna att arbeta efter. Under året följs ekonomin och verksamheten upp i en delårsrapport, per den sista augusti och året avslutas med ett bokslut som redovisas i en årsredovisning.. Varje år planerar kommunen sin budget för kommande år och här nedan kan du ta del av kommunens övergripande strategiska plan med budget.. ...
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, the Swedish National Association for Social and Mental Health, (RSMH) was established in 1967 as a non-profit national federation of local democratic associations, with no affiliations to any political parties or religious organizations. It was founded by and in the interest of people with experiences of mental and social health issues that has led to some degree of mental disability.. Our organization is a part of the international mental health service user/survivor movement as well as the Swedish Disability Federation. Peer-support and advocacy-work are our core strategy.. The goal of our advocacy work in general is to influence, enlighten and inspire politicians, care institutions and authorities in order to give users of mental health care and people with mental disabilities enhanced influence and power over their own lives and access to equal opportunities in society.. The greater task of RSMH is to improve the quality of care and support ...
Pris: 222 kr. häftad, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken National Institute of Environmental Health Sciences, Annual Report of Program Activities av Institute of Environmental Sciences (ISBN 9781333212759) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Jämför priser på Utan personligt ansvar (Ljudbok MP3 CD, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Utan personligt ansvar (Ljudbok MP3 CD, 2014).
Utan personligt ansvar kan vad som helst hända i Sverige och med Sverige, det är uppenbart att minister Annika Strandhäll är utan personligt ansvar för vad denne ställer till med i dennes maktutövning och i MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA! Du läser idag om vansinnet inom skolmedicinen, där dagligen i Sverige massor av människor […]. ...
Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år döda suicidförsök
Statistik de senaste åren visar att mindre än hälften av de asylsökande och nyanlända genomgår en hälsoundersökning. Bristande motivation bland asylsökande förefaller inte vara det största problemet till att de inte kommer till hälsoundersökningen. Ökad tillgång till lämplig information kring hälsoundersökningen är emellertid en förutsättning för en hög täckningsgrad och det är viktigt att asylsökande och nyanlända får enhetlig information vid upprepade tillfällen genom olika informationskanaler. Resultaten visar också att det finns ett behov av gemensamma rutiner, riktlinjer och praxis för genomförandet av hälsoundersökningen. Rapporten belyser även behovet av kompetenshöjande insatser som bör beaktas vid implementering och utförande, bland annat kring psykisk ohälsa och asylprocessen. Huruvida hälsoundersökningen i dess nuvarande form är en kostnadseffektiv intervention behöver kartläggas mer noggrant.. År 2015 sökte 163 000 personer asyl i ...
Denna undersökning ingår inte i BVC:s uppgifter utan görs vanligen på barnmottagning.. Socialstyrelsens allmänna råd om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn. SOSFS 1989:20 Hälsoundersökning av utländska adoptivbarn upphävdes 17 mars 2015 SOSF2015:9 (8).. För föreskrifter hänvisas mottagningarna till lokala anvisningar i respektive region eller landsting.. Den första hälsoundersökningen bör göras så snart som möjligt och helst inom 14 dagar efter barnets ankomst till Sverige. Föräldrarna bör därför beställa tid för detta så snart ankomstdatum är klart. Be föräldrarna ta med all skriftlig dokumentation om förlossning, tidigare hälsoundersökningar, tillväxt, vaccinationer, hälsoproblem eller vårdtillfällen som kan finnas.. Hälsoundersökningens syfte är att:. ...
4 april, 2017 - kl. 18:00 till 19:30. The European Consensus on Development was agreed upon in 2005 by the European Commission, the Parliament and EUs member states. It includes common principles, objectives and commitments for EUs development cooperation. Last year, the Union started discussing how its common external and development policies can be renewed in the light of Agenda 2030. The policy is to be updated later this spring.. What should the objective of a new consensus be, and what is it expected to achieve? Is the European Commission leading the way into a more visionary relationship, or just answering to the day-to-day pressures such as the increasing influx of refugees? And what can Sweden learn from the discussions in Brussels for our bilateral relationships with developing countries?. James Mackie, a specialist on EU development policy from the think tank European Centre for Development Policy Management, will take us through the recent discussions on a new policy. Following an ...
Hos Puurly kan du köpa Attitude ekologiska produkter. Attitude grundades av en grupp föräldrar vars fokus var på att skapa ekologiska, naturliga och bra produkter för medvetna kunder. Attitudes utvecklar inte produkter efter hur efterfrågan ser ut på marknaden utan istället fokuserar de på att utveckla produkter efter sitt eget behov och efter sina familjers och vänners behov. Attitudes mål och vision är att man ska leva ett medvetet liv med naturliga produkter som ger ett högt välbefinnande. Attitude känner sig skyldiga att skydda familjer och barn från skadliga produkter.. I en värld där personlig konsumtion styr, och ändå dominerar olycka, drömmer Attitude om hopp ,glädje och att vi ska uppnå ett högre medvetande i våra dagliga val. Genom att erbjuda balans och att fortsätta vara trogen mot det vi håller kärt, vill Attitude erbjuda det absolut bästa för din familj och vår miljö.. ...
En förnyad folkhälsopolitik. Regeringsproposition 2007/08:110.. Folkhälsopolitisk rapport 2005. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut R 2005:5.. Lundberg, O. m. fl. (2008), The Nordic Experience: Welfare States and Public Health (NEWS), Stockholm: Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet /Karolinska institutet.. Marmot, M. m.fl. (2008), Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the WHO Commission on Social Determinants and Health 2005-2008. Genève: WHO.. McKeown, Th. (1976 ), The modern rise of population. London: Arnold. Sundin, J. m fl. (2005), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. R 2005:8.. Sundin, J. & Willner, S. (2007), Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. R 2007:21. ...
GABA (gamma-aminobutyrinsyra) är kroppens främsta hämmande neurotransmittor som stödjer känslomässig balans och hälsosam stressrespons. GABA kallas ofta " hjärnans och kroppens egna naturligt lugnande medel". Genom att hämma överstimulering av hjärnan, kan GABA bidra till att främja avslappning och lindra nervösa spänningar. Stress i kombination med svårigheter att slappna av, kan leda till sömnsvårigheter. Vilket i sin tur även kan resultera i strama muskler och hämma kroppens återhämtningsförmåga. GABA är då ett av kroppens naturliga ämnen som kan hjälpa dig att slappna av och sova bättre.. Medan många orala GABA-kosttillskott generellt har sämre absorptionsförmåga använder Quicksilver Scientific liposomer för att skydda molekylen så att den kan absorberas lättare. Quicksilver Scientific kombinerar GABA med L-theanine för ett optimalt stöd till nervsystemet. L-theanine är en aminosyra som stödjer avslappning och humör. Tillsammans hjälper L-theanine ...
Världsdagen för psykisk hälsa ökar allmänhetens medvetenhet om mental hälsa. Dagen främjar öppen diskussion om psykiska störningar och investeringar i förebyggande, främjande och behandling. Behandlings gapet för psykiska, neurologiska och drogmissbruk störningar är enorma särskilt i fattiga resurs länder.. I år är temat "Investera i psykisk hälsa". Ekonomiska och mänskliga resurser för psykisk hälsa är otillräckliga, särskilt i låga resurs länder. Majoriteten av låg-och medelinkomstländer spenderar mindre än 2% av sin hälso budget för psykisk hälsa.. Många länder har mindre än en psykisk hälsa specialist per en miljon invånare. Även en betydande del av begränsade resurser spenderas på stora mentalsjukhus och inte för tjänster som levereras genom gemenskap och primärvården.. Vi behöver öka investeringarna för psykisk hälsa och att flytta de tillgängliga resurserna i riktning mot effektivare och mer humanitära former av ...
Health and poverty are closely linked. Sick people are more likely to become poor and poor are more vulnerable to catch diseases and become disabled. Health plays a central role in fighting poverty. However, health is more than doctors, nurses, medicine, hospitals,and health centres. Much that determines health lie outside the direct control of the health sector. Sidas strategy for health related development co-operation focuses on the most vulnerable. To achieve improved health Sida has a wide and multifaceted approach ...
Förväntningarna var skyhöga på Obama. Han red ju på dem, och fick till och med Nobelpris innan han ens uträttat någonting, säger Mats Tunehag i en intervju på telefon från Singapore. I Sverige är Mats Tunehag bland annat känd som mångårig ledarskribent på Världen idag. Han är värdekonservativ och välkomnar slutet på eran Obama. - Det var en politisk bedrift av Obama att bli omvald, säger han, och har därmed tömt ut alla sina lovord för presidenten. Åren med Obamastyre beskriver han som närmast en katastrof. Han nämner relationen till Ryssland och påminner om hur Barack Obama sände sin utrikesminister, Hillary Clinton, till Moskva för att träffa Vladimir Putin.. - Relationen skulle bli bra med Ryssland, det talades om omstart, säger Mats Tunehag men menar att omstarten uteblev. - Det har aldrig varit så frostiga relationer de senaste 25 åren som i dag mellan Ryssland och USA. Och i relationen till Kina är det i dag militära skärmytslingar mellan USA och Kina ...
Det finns flera EU-projekt kring självmordsprevention och psykisk hälsa bland unga.. Här presenteras några av dem:. .. SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe). är ett EU-projekt som syftar till att ta fram riktlinjer för de bästa och mest kostnadseffektiva sätten att arbeta självmordspreventivt bland unga. Genom att involvera tolv EU-länder med stor geografisk och kulturell spridning hoppas man kunna få resultat som kan antas gälla för alla Europas länder. Projektet, som leds av professor Danuta Wasserman, chef för NASP, Karolinska Institutet, startade i januari 2009 och ska pågå i tre år.. .. WE STAY. heter ett annat EU-projekt som ska kartlägga kopplingen mellan skolk och psykisk ohälsa bland unga i 10 europeiska länder. Syftet är att bättre förstå varför elever skolkar och hur man kan minska andelen elever som skolkar och som inte fullföljer skolundervisningen.. .. SUPREME (Suicide Prevention by Internet and Mediabased Mental Health Promotion). är ett ...
MIstra Urban Futures etablerades 2010 för att främja en hållbar stadsutveckling genom trans-disciplinär forskning och gemensam kunskapsproduktion i samarbete med både lokala och globala intressenter. De fem lokala plattformarna inom Mistra Urban Futures - i Göteborg, Manchester, Kisumu, Skåne, Kapstaden samt noden i Stockholm - finns alla i mellanstora städer med aktiva samarbeten och partnerskap som deltar i sådana medskapande processer för ny kunskap.. Den nya strategiska planen för fas 2, 2016-2019, beskriver strategier för forskning och kommunikation. Erfarenheter från fas 1 och de projekt som genomförts hittills spelar en viktig roll, och samtidigt har ett antal nya mål och ambitioner utvecklats. som att utöka antalet plattformar och samarbeten både i Sverige och utomlands och ett större engagemang i globala program och initiativ. Jämförande forskning baserad på projekt inom de olika plattformarna är också en sådan ambition. Den strategiska planen speglar därmed ...
Även om antalet fall av tuberkulos i Sverige har ökat sedan 2003, så tillhör Sverige ändå ett av de länder i världen som har lägst incidens av sjukdomen. Antalet fall beror helt på migrationsflödet från länder där tuberkulos fortfarande är vanligt.. Tuberkulos bland personer födda i Sverige är numera så ovanligt att det finns stor risk att man i vården inte alltid överväger diagnosen, enligt Folkhälsomyndigheten.. Tar fram nationell plan. Folkhälsomyndigheten ska nu ta fram ett förslag till en nationell tuberkulosplan som ska identifiera riskgrupper och ta fram strategier för hur de ska nås. Planen ska också vara ett hjälpmedel för vården med information om var man kan få stöd för handläggning av tbc-fall och råd vid smittspårning.. I höst ska Folkhälsomyndigheten också arrangera en dag om tuberkulos som riktar sig till de som arbetar med sjukdomen i Sverige; på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter. Då ska den nationella planen ...
Oj, oj, ibland skakas man om av något man läser. Jag har alltid fascinerats av skepticism, men en så radikal argumentation som i A Priori Skepticism, accepterad för publicering i Philosophical and Phenomenological Research, har jag inte tidigare stött på. Däri argumenteras, som titeln antyder, för att skepticism också omfattar kunskap om vissa a priori-sanningar,…
Logga in med WordPress.com Nu kan du spara tid vid inloggningen genom att ansluta ditt WordPress.com-konto till Riksföreningen för Metabol Hälsa. ...
MAFFIA FAMILJEN? Om en Stat i Staten utan personligt ansvar Makt- och myndighetskorruptionen inom staten Sverige är uppenbart ett enormt problem för uppdragsgivarna/ skattebetalarna och därmed ett enormt problem för alla svenska medborgare. Avslöjande på avslöjande kommer i dager och folkviljan i den delen bör vara uppenbar ty självklart ska rättssäkerhet […]. ...
Snart är det ett år sedan jag gjorde den första intervjun till min doktorsavhandling om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1. Nu börjar jag vara på slutrakan med intervjuerna, och har sammanlagt 17 intervjuer på band, samt två till på gång. Är du klar med forskningen när du har gjort intervjuerna? undrar kanske någon. Nej, det…
Hälsa är en komplex helhet, som består av många delar som sinsemellan hänger samman och överlappar varandra. En god hälsa är en subjektiv upplevelse av välbefinnande på flera plan, som växlar över livet och som påverkas av personliga förhållanden och förutsättningar, och även av förväntningar och drömmar. Vad innebär begreppet hälsa? En rimlig utgångspunkt av hälsa är Världshälsoorganisationens, WHO, definition från 1948:. "Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.". Enligt WHO är hälsa en fundamental rättighet för alla människor i världen, oberoende av ålder, kön, religion eller om man har funktionsnedsättningar. Det finns tre viktiga aspekter i den här definitionen som kan hjälpa till i jakten på vad hälsa innebär. För det första betonar deklarationen tydligt att fysiska, psykiska och sociala faktorer har betydelse när vi vill sträva efter ...
Hälso- och sjukvården inriktas allt mer på att främja hälsa istället för att endast behandla sjukdomar. Ambitionen på samhällsnivå är "bästa möjliga hälsa för alla". Då behövs samverkan mellan olika aktörer. Det finns bara en hälsa och den är beroende av många faktorer; klimat, miljö, rent vatten, föda, samhällsbyggnaden, ekonomi, yrkesliv, sociala nätverk, psykiska, medicinska med flera. Inte bara i ett nationellt utan allt mer i ett globalt perspektiv.. För att nå framgång behöver hälso- och sjukvården bland annat bidra med sin kunskap till utvecklingen av ett hälsofrämjande samhälle. Men också med ett perspektiv inriktat på möjligheter till hälsa och god livskvalitet även hos dem som har en eller flera kroniska sjukdomar.. Våra levnadsvanor har stor betydelse för hälsan, både för att förhindra uppkomst av sjukdom och för att förbättra förutsättningarna för hälsa hos dem som är långvarigt sjuka. Därför är det angeläget att öka ...
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av kateterablation vid upprepade ventrikulära takykardier eller ICD-tillslag, trots adekvat läkemedelsbehandling hos person med strukturell hjärtsjukdom.. Det vetenskapliga underlaget utgörs endasst av icke-kontrollerade studier och rapporter från enskilda ablationscentra. På basen av dessa studier och rapporter har olika organisationer (se nedan) tagit konsensusbeslut avseende aktuell åtgärd. European Heart Rhythm Association rekommenderar kateterablation vid ihållande monomorfa ventrikulära takykardier som återkommer trots antiarytmisk läkemedelsbehandling hos personer med strukturell hjärtsjukdom (tidigare hjärtinfarkt, dilaterad kardiomyopati, arytmogen högerkammarkardiomyopati) [1].. American Heart Association skriver att kateterablation är indicerat som tilläggsbehandling för vissa personer. Det gäller personer som drabbas av multipla chockterapier som har orsakats av ihållande ventrikulära ...
Professor, överläkare vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Huvudsakligt forskningsområde är förmaksflimmer, särskilt interventionsbehandling. Bland internationella uppdrag f.n. ingår ordförandeskap för europeiska hjärtrytmorganisationens (EHRA, European Heart Rhythm Association) vetenskapliga kommitté i Europa.. ...
Detta är en enkät som är utformad för att undersöka din upplevelse av stress och hur massage påverkar dig som massör. Enkäten kommer att ligga till grund för C-uppsats inom filosofie kandidat examen inom psykologi. Enkäten är indelad i två delar, där du först besvarar frågor ang. din bakgrund och därefter besvarar frågor specifikt om stress med koppling till massage. Svara på frågorna så gott du kan, obligatoriska frågor indikeras med *.. Enkäten är kort så det tar endast några minuter att besvara, enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten är helt frivillig och du kan avsluta när du vill. Resultaten kommer att presenteras i form av en C-uppsats i slutet av maj 2018. Du kan besvara enkäten via dator, surfplatta samt de flesta smartphones. Enkäten är öppen till och med torsdag den 26/4-2018.. Enkäten riktar sig till dig som är utbildad massör inom svensk klassisk massage.. ...
Religiös skepticism innebär skepticism till religioner, men ska inte förväxlas med ateism. En religiös skeptiker ifrågasätter religionens auktoritet, men är inte nödvändigtvis utan religiös uppfattning. Många är dock ateister. Sir Alfred Ayer var en välkänd religiös skeptiker. Denna religionsrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Denna filosofiartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Hälsoäventyrets uppdrag är att sprida kunskap och öka förståelsen om en god hälsa och livsstil, samt att arbeta med barn och ungdomars värderingar, attityder och handlingsmönster som har betydelse för deras hälsa. Målgruppen är elever i grundskolan som erbjuds olika hälsofrämjande och förebyggande program med tema som, kropp, sömn och stress, tobak, alkohol, kärlek, sex och relationer.. Samtliga Hälsoäventyr erbjuder hälsoundervisning för ensamkommande och nyanlända ungdomar i Uppsala län, med syftet att öka kunskap och förståelse om kropp och hälsa. Undervisningen anpassas till målgruppen och sker i mindre grupper där aktiviteter och värderingsövningar varvas med fakta. Genom att aktivera ungdomarnas olika sinnen och använda spännande rekvisita, till exempel anatomiska stora dockor, förstärks hälsobudskapet. Ungdomarna får möjlighet att diskutera och reflektera kring frågor som på olika sätt kan påverka deras hälsa. Hälsoäventyret arbetar för att ...
I Dagens medicin rapporteras om förslaget från Nordiska Rådet att osteopater bör legitimeras även i Sverige och Norge. Svenska Osteopataförbundet (SOF) arbetar gentemot Socialdepartementet och Socialutskottet i denna fråga och väntar svar senast 7 februari. Länk till artikeln i Dagens Medicin här: Nordiska rådet: Osteopater borde få legitimation
Hälsoprogram: Vad innebär det? - Många uppfödare arbetar, mer eller mindre aktivt, för att förbättra hälsan på den kattras de föde...
Kunskapsöversikt över sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften Arbetsmiljöverket Ellinor Ivarsson, Dominique Anxo & Jonas Månsson Linnéuniversitetet Disposition 1. Uppdraget och
Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet Ett avtal finns mellan kommunen och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Dalsland vilket välfärdsinnebär bland och annat
Nu har det snart gått ett år sedan vi fick det nya uppdraget från Socialstyrelsen att fortsätta driva Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor.. För vår årliga redovisning till Socialstyrelsen skulle det vara värdefullt att få en återkoppling från dig/din verksamhet, oavsett om du har varit i kontakt med oss eller ej.. Därför ber vi dig om att svara på denna korta enkät, senast den 18 december. Det tar cirka två minuter. Om du deltagit i våra olika aktiviteter kan det hända att du får fler än ett mail. Då ber vi dig bortse från detta och endast fylla i en enkät.. Du får gärna vidarefordra detta mail till dina kollegor eller andra som du tror har kännedom om vår verksamhet.. Klicka här för att gå till enkäten. Du besvarar enkäten anonymt, men du kan välja att ta del i utlottningen av fem planscher om socialhaptisk kommunikation genom att skriva in din e-postadress (se enkäten).. Dina svar är värdefulla för oss.. TACK på förhand!. Lena Göransson, ...
Forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet håller på med ett projekt som handlar om att leva med smärta. Projektet är finansierat av AFA försäkring. De ska undersöka de förväntningar smärtpatienter har på sig själva och de förväntningar som vården/Försäkringskassan har på dem. Syftet är att förbättra förståelsen hos vårdpersonal/Försäkringskasseanställda för hur det är att leva med smärta och därigenom förbättra bemötandet.. Många kvinnor har redan besvarat enkäten. För att få en bra representativitet i urvalet behövs dock fler svar från män. Så är du man och har erfarenhet av att leva med smärta - delta i enkäten! Att besvara enkäten är helt anonymt, vill man ha en elektronisk triss-lott för besväret måste man dock lämna sin e-postadress men denna kopplas aldrig samman med svaren.. Bevara enkäten här:. ...
På planavdelningen gör vi allt från detaljplaner och planprogram till strategiska planer och översiktsplaner.. Samhällsplanering bidrar till att utveckla Ljungby till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Samhällsutvecklingen i Ljungby kommun vägleds av olika strategiska planer, som behandlar frågor ur olika perspektiv. Planerna kan behandla hela kommunens yta eller bara ett delområde och de kan även ha olika tidsperspektiv.. Översiktsplaner och strategiska planer är vägledande dokument medens en detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som sätter ramarna för bygglovsgivningen (se figur nedan).. ...
... är en kategori i vår länkkatalog som innehåller flera bra länkar med information, statistik och omdömen om olika hemsidor.
- Ett mardrömsbesked för Södra Stockholm Det säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, om Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen innehåller inte full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn trots att den har större samhällsekonomisk nytta än nästan alla projekt i landet. - Tvärförbindelse Södertörn är ryggraden i södra Stockholms planerade utveckling som nu riskerar att lamslås om vägen inte omedelbart byggs, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. - 72 000 bostäder och 100 000 arbetsplatser riskerar att inte bli förverkligade i södra Stockholm och det kommer att bli trafikinfarkter i södra Stockholm på väg 225, Glömstavägen, Storängsleden och Södra länken som redan idag är igenkorkade i rusningstid, fortsätter Daniel Dronjak (M). - Åtta kommuner på Södertörn som representerar en halv miljon människor kräver att riksdag och regering tar det ansvaret som Trafikverket
Målet för anpassningsplanen är att samhället har förmåga att anpassa sig till det föränderliga klimatet och hantera riskerna. Planen godkändes i form av statsrådets principbeslut 20.11.2014. Genom anpassningsplanen kan man minska de negativa konsekvenser som klimatförändringen orsakar för bl.a. människors säkerhet och levnadsförhållanden, naturen, näringar och samhällets vitala funktioner. Ett mål är också att ta vara på de möjligheter som anpassningen kan medföra för näringarna och affärsverksamheten.. Den viktigaste riktlinjen i anpassningsplanen är att anpassningsåtgärderna tas in i alla sektorers normala planering, arbete och utveckling. Anpassningsplanens uppföljningsgrupp samordnar genomförandet av planen. Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022. ...
SUNET Survey Tjänsten SUNET Survey tillhandahåller enkätundersökningar online. Så fungerar tjänsten  SUNET Survey är en molnbaserad tjänst där varj...
Date: 21 augusti, 2017Author: lars bern0 Kommentarer- Redigera Jag fick en lång kommentar till min senaste krönika på bloggen från Sven-Erik Nordin på bloggen svaradoktorn. Nordins kommentar kompletterar mycket bra det jag tidigare skrivit här och här om en cancerforskning som hamnat på villovägar. Jag återger här Nordins kommentar som en av mig lätt redigerad krönika. /Lars Bern Vansinnet fortsätter! Häromdagen den 18 …. Vansinnet fortsätter! Läs mer ». ...
Hälsoutbud Winbergs Hälsa Friskare Du Innehåll Varför satsa på hälsa? sid. 4 Hälsointervention sid. 5 Föreläsningar sid. 7 Kurser i hälsosam matlagning sid. 8 Gym sid. 11 Hälsokonsultation sid. 12 Gruppträning
Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att ta bort tester.. Du kan ta bort ett test eller en enkät innan eller efter du distribuerar testet eller enkäten på en innehållsyta. Öppna testets eller enkätens meny och välj Ta bort. Om deltagare inte har försökt att göra testet eller enkäten kan du ta bort testet eller enkäten från innehållsytan utan att några data går förlorade. Du har endast tagit bort testet eller enkäten från innehållsytan. Testet eller enkäten finns kvar på sidan Tester eller Enkäter där du kan redigera, distribuera om eller ta bort objektet från systemet.. När du har tagit bort ett test eller en enkät från en innehållsyta kan du distribuera testet eller enkäten igen. Det förekommer ingen anslutning eller delade data mellan den första och den andra distribueringen.. Om deltagare redan har gjort ett test eller en enkät kan du göra så att det inte är tillgängligt längre istället för att ta bort testet eller ...
Innehåller: 4 burkar med totalt 240 kapslar Innehåll per kapsel: 100 mg koffein-anhydrous och 200 mg l-teanin.