problem, men han ville göra något som skulle kunna vara till nytta för alla, med eller utan akuta hälsoproblem. Enkelt uttryckt så vill han att folk ska hålla sig friska så att de aldrig behöver mediciner.. Jag beskriver detta förhållningssätt till anti aging och genuttryck i e-rapporten "Hur Uttrycker Sig Dina Gener?" som du kan ladda ner gratis här. Om du är nyfiken så tveka inte att anmäla dig för att få rapporten och då får du även mina nyhetsbrev så länge du själv vill. I rapporten avslöjar jag också namnet på företaget jag samarbetar med som tillverkar dessa super-produkter.. Jag använder ett ansikts-kit bestående av en flaska med rengöring och ansiktsvatten, allt i ett. Jag kände att jag var tvungen att skicka en fråga till företaget för att fråga varför det inte är viktigt att ha ett separat ansiktsvatten för att återupprätta det rätta ph-värdet i huden.. De berättade för mig att skummet i den här flaskan är så enastående att man inte ...
... är den processen som omvandlar informationen i en gen till en produkt, till exempel RNA eller protein. (uppdaterad 2017-09-11)...
Företaget jag samarbetar med har tillgång till över 30 år patentskyddad forskning om genuttryck. Detta ger dem den unika förmågan att identifiera och välja ingredienser som ger rätt resultat. Vad skulle det betyda för dig? Den genetiska uttryck dessa forskare är inriktade på involverar både den kroppsliga biten som den mentala. När det gäller det…
Natur vs kultur utifrån ett evolutionärt perspektiv - om genes utveckling hur epigenetik uppstår som integrerande och "i skepnad" av kulturella processer som via gene expression mer och mer öppnar dörren för socio-kulturella processer. Där kultur definieras som danande processer som (från början automatiskt med efterhand mer eller mindre omedvetet) internaliseras inom människan …. ...
Genuttryck är den process på flera olika steg genom vilken informationen i en gens DNA-sekvens överförs till cellens strukturer och funktioner. Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA, tRNA). Processen börjar med transkription av DNA till mRNA (budbärar-RNA). På detta följer post-transkriptionella modifieringar samt translation till protein, som sedan veckas, genomgår post-translationella modifieringar och transporteras till rätt del av cellen. Genuttryck är en reglerad process, som startas med hjälp av transkriptionsfaktorer. Geners aktivitet kan styras på flera nivåer: (Se även bild) Transkription, då RNA bildas från DNA. mRNA processing, då RNA-transkript modifieras så att de blir aktiva, innefattar bland annat splitsning och polyadenylering. Uttransport från cellkärnan till cytosolen via kärnporer, eftersom all translation sker antingen fritt i cytosolen eller på ...
Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: förklara grundläggande principer för hur nukleinsyror kan renas och analyseras samt tolka resultat av olika analyser.
Martin Sjöström undersöker bortopererade tumörer och för att hitta sätt att anpassa behandlingen. Med hjälp av olika tekniker analyserar han tumörer och jämför sådana som kommer tillbaka med sådana som inte kommer tillbaka.. Målet är att utveckla ett test som tas under operationen och visar om kvinnan behöver strålbehandlingen eller inte. Testet går ut på att hitta förändringar i genuttryck eller proteinnivåer som skiljer mellan aggressiva och ofarliga cancertumörer. Förändringarna i genuttryck och proteinnivåer skulle sedan kunna användas för att hitta nya mål för behandling. Ju mer forskarna lär sig om tumörer, desto mer målinriktad behandling kan patienterna få.. Då skulle ingen behöva strålbehandlas i onödan. Har du haft bröstcancer och vill slippa strålbehandlingen? Då är Martin Sjöströms forskningsstudie ett hopp för din del.. TEXT: Wafaa Jaber från Allvar Gullstrandsgymnasiet NA13B. ...
Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan vill införa en bredare definition av terrorism – vilket även inskränker möjligheterna till opposition. Regimens angrepp på yttrandefriheten drabbar inte bara medier. För nä[…]. ...
Aman Zare, Institutionen för molekylärbiologi, försvarar sin avhandling med svensk titel Reglering av genuttryck i bananflugor; Hur startar det och kommer det att kommas ihåg?. Engelsk titel: Regulation of gene expression in fruit flies; How does it start, and will it be remembered?. Fakultetsopponent: Dr. Guillaume Filion, Centre for Genomic Regulation (CRG), 08003 Barcelona, Spain.. Huvudhandledare: Per Stenberg.. ...
Idag disputerade min syster och jag tänkte säga några ord om forskningens betydelse på disputationsmiddagen ikväll. Hon är läkare och skriver om genuttryck i fettceller (eller något åt det hållet:) Kristina, det är en sån här dag som vi är stolta över dig och känner tacksamhet för det du åstadkommit.. När jag funderade över vad jag skulle säga så började jag med att försöka läsa din avhandling och kunde snabbt konstatera att högstadiebiologin inte räckte speciellt långt. Det gjorde mig fundersam, hur kommer det sig att jag tycker det här är viktigt, för det gör jag, och varför bryr jag mig?. Till viss del beror det på att du är min syster och jag är stolt men det är något mer. Du är forskare och forskningen har betydelse. Men varför? Varför har vi forskning?. Forskningen är grunden för mycket i vårt samhälle. Den ger oss. ...
Even if Sweden isnt competing in this semi-final - and were therefore unqualified to vote - it will still be worth watching for sure, since as it happens, almost all the best songs were drawn to compete in this semi-final. The evening offers 5 songs written by Swedes: Austria (Joacim Persson & Johan Alkenäs), Azerbaijan…
Ett internationellt forskarteam har avslöjat nya roller för ett icke-kodande RNA i kontrollen av genuttryck i embryonala stamceller och andra förstadieceller. Studien publiceras i tidskriften Genome Biology. Forskarna undersökte hur genuttryck kontrolleras i embryonala stamceller, som har förmågan att ge upphov till alla olika celltyper i kroppen. Vilken celltyp en embryonal stamcell utvecklas till beror på vilka gener som uttrycks. RNA-polymeraser, som läser av och transkriberar de rätta generna till RNA, har en mycket viktig roll i denna process.
Kursen behandlar: Regleringsmekanismer på transkriptions- och translationsnivå samt post-translationell reglering; Operon- och promotorstruktur, igenkänning och bindning av RNA-polymeras samt DNA-strukturens betydelse för genreglering; Negativ och positiv transkriptionsreglering genom repression och aktivering; Kromatinets betydelse; Cis-aktiva regulatoriska element enhancers; Vävnadsspecifik expression; Reguloner och global reglering; Förändring av RNA-polymerasets specificitet via olika sigmafaktorer; Genuttryck och mRNA-stabilitet; Differentiellt uttryck från polycistroniska operon; Användning av gen- och operonfusioner i regleringsstudier; Reglering på translationsnivå genom läsramsskifte, genomläsning av termineringskodoner, mRNAstruktur, antisense-RNA-reglering och repression av translation; Reglering av bakteriofag lambda, antiterminering, kooperativ repressorbindning till operatorer, regleringsproteiners konkurrens om operatorer och val av livscykel - a genetic switch; ...
Mikroorganismer har oftast mycket små genom, många i jämförbar storlek med mitokondrier och de är därför förhållandevis lätta att få fram, även från miljö-prover. Däremot utgör mikroorganismer som grupp den absolut största och mest varierande samlingen organismer på jorden, och de har en enorm inverkan på planetens ekosystem. Så här finns mängder av viktig data som bara väntar på att samlas in och analyseras.. Hur är det då med olika typer av DNA? Idag råder det fortfarande en generell brist på data från kärn-DNA. Men det är något som snabbt håller på att förändras. I och med att analyserna mer och mer övergår till att använda just DNA från cellkärnan, ökar den här typen av data snabbt och kommer fortsätta att göra så. Kärn-DNA är betydligt mer informativt, och det erbjuder därmed möjligheter för mer kvalitativa analyser. Arter och populationer kan karakteriseras på en helt annan nivå och även gener och genuttryck kan studeras. Den här ...
För en genetiker är det den mest naturliga sak i världen att säga att en gen uttrycker ett protein. Det är så man uttrycker (!) sig kolleger emellan. Alla förstår vad som menas, och att det har med begreppet gene expression att göra - alltså hur olika gener i en cell slås på eller av när, till exempel, ett protein ska tillverkas. Och så länge vi skriver eller talar för specialister är allt gott och väl. Det är när vi vänder oss utanför den innersta kretsen som det blir lite klurigare. För vi kunde ju just se att "uttryck" kan ha olika innebörd, och den som inte är invigd tänker troligen först på ordets mer allmänna betydelse. Och då blir det både abstrakt och obegripligt vad som avses när den där genen uttrycker någonting. Enklare hade förstås varit att säga att genen producerar ett protein ...
Eukaryota genomens organisation och evolution. Genomstruktur, komparativ genomik och bioinformatik. Mobila DNA-element och genomens dynamik. Metoder för genidentifiering och analys av genstruktur: kloning, PCR, restriktionskartering, in situ hybridisering, DNA-sekvensering. Bioinformatiska analyser av DNA- och proteinsekvenser.. Principer för genexpression. Molekylära mekanismer för reglering av genexpression på olika nivåer: ommodellering av kromatin, initiering av transkription, kärntransport och signalering, RNA-interferens. Proteinsortering och proteiners mognad genom passage i cellens cytoplasmatiska organeller. Metoder för analys av genexpression: microarray, hybridisering, promotor-analyser.. Funktionella kromosomelement och kromatinstruktur. Mekanismer för bibehållandet av den genetiska informationen i celldelningen och skapandet av genetisk variation: replikation, mitos, meios, rekombination. Epigenetiska och RNA-medierade mekanismer.. Differentieringsgenetik och ...
Vid zygotisk genterapi förs nya gener in i könsceller. De nya generna går då i arv till kommande generationer. Jämför somatisk genterapi. Försök i forsknings- eller behandlingssyfte som gör att de genetiska förändringarna går i arv är i Sverige förbjudet enligt lagen om genetisk int...
Skapa ett exklusivt uttryck i ditt vardagsrum med en dagbädd. Hitta en dagbädd som framhäver din stil. Gratis frakt. 30 dagars öppet köp.
Ibland är det mycket som händer utan att någonting i sig är så stort. Så är det just nu. I söndags spelade vi i in två avsnitt för Västkustgruppen i Fantastisk Podd. Det var kul och väldigt givande, även om det alltid känns lite stelt att få samtalet att flyta när man sitter runt en…
2013 var ett bra, roligt och mycket givande pingisår för mig. Det var första året som jag kunde koncentrera mig på enbart pingis. Jag har under året jobbat s...
RT-PCR, Reverse transcriptase PCR (Föreslagen svensk term: PCR med omvänd transkription, Svenska biotermgruppen), teknik inom molekylärbiologin. RT syftar på enzymet omvänt transkriptas, som kan bygga DNA utifrån en förebild gjord av RNA. Först syntetiserar man cDNA med hjälp av detta enzym, sedan använder man detta som utgångsmaterial för en vanlig PCR. Tekniken är vanlig för att undersöka genuttryck på RNA-nivå. Med vissa modifieringar kan tekniken användas för att mäta mängder av mRNA motsvarande en speciell gen. En sådan metod är kvantitativ direktanalyserad PCR (på engelska quantitative real-time PCR). Ibland används förkortningen RT-PCR för real-time PCR (qPCR), vilket dock anses felaktigt. RT-PCR syftar på Reverse Transkriptas-PCR, och inte Realtids-PCR, då det senare är en kvantitativ analys för att ta reda på hur mycket av den aktuella DNA-sekvensen som provet ursprungligen innehöll ...
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
MikroRNA (miRNA) är viktiga regulatorer av genuttryck och har visat sig spela en roll i många biologiska processer. För att bättre...
MOLEKYLÄR BIOLOGI: Molekylära bilder av enskilda celler Rickard Sandberg, född 1977, är professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet.. Han får priset för sina innovativa studier av genuttryck i enskilda celler.. Rickard Sandberg har utvecklat banbrytande metodik för att avläsa geners aktivitet i enskilda celler och använt tekniken till att undersöka hur vår arvsmassa regleras. Våra vävnader består av många olika typer av celler som växelverkar med varandra på intrikata sätt för att utföra olika funktioner. Tidigare metoder som studerat geners aktivitet har varit begränsade till medelvärden över tusentals olika typer av celler i vävnader. Rickard Sandberg har utvecklat metodik som möjliggör att vävnader analyseras på nivån av enskilda celler, vilket har lett till stora nya insikter om människokroppens celltyper i friska och sjuka tillstånd. Rickards forskning fokuserar på att förstå de molekylära processer som reglerar människans arvsmassa genom ...
MOLEKYLÄR BIOLOGI: Molekylära bilder av enskilda celler Rickard Sandberg, född 1977, är professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet.. Han får priset för sina innovativa studier av genuttryck i enskilda celler.. Rickard Sandberg har utvecklat banbrytande metodik för att avläsa geners aktivitet i enskilda celler och använt tekniken till att undersöka hur vår arvsmassa regleras. Våra vävnader består av många olika typer av celler som växelverkar med varandra på intrikata sätt för att utföra olika funktioner. Tidigare metoder som studerat geners aktivitet har varit begränsade till medelvärden över tusentals olika typer av celler i vävnader. Rickard Sandberg har utvecklat metodik som möjliggör att vävnader analyseras på nivån av enskilda celler, vilket har lett till stora nya insikter om människokroppens celltyper i friska och sjuka tillstånd. Rickards forskning fokuserar på att förstå de molekylära processer som reglerar människans arvsmassa genom ...
Trevlig och luftig borstad alpakka som ger ett exklusivt uttryck. Mjuk, lätt och bekväm att bära. 96% borstad alpacka och 4% nylon (96% borstad alpacca och 4% nylon) 50 gr. = ca 110 m.. Rekommenderat ullmedel: MiloUse nr sköljmedel. Kläderna måste tvättas separat.. ...
Att förändra arbetsplatsen för alla kan kännas som ett stort och svårt uppdrag att ta på sig. Men arbetet som skyddsombud är både viktigt och väldigt givande. Fatima Iramdane gästbloggar om hur det är att vara skyddsombud.
In Paper IV, microarray analysis of the gene expression in cortex and hippocampus of mobile phone exposed rats was performed. 31, 099 rat genes, including splicing variants, were analyzed. At the single gene level, no statistically significant alterations could be seen. However, with Gene Ontology (GO) analysis, 25 predefined GO categories had significantly altered gene expression in cortex and 20 GO categories had significantly altered gene expression in hippocampus. Four GO categories were among the ten most significantly altered groups in both cortex and hippocampus after GSM exposure; that is, extracellular region, signal transducer activity, intrinsic to membrane and integral to membrane ...
Kursen ger fördjupade kunskaper och insikter inom fysiologins ämnesområden. Mer i detalj behandlas signaltransduktion, genexpression och genmanipulering, förhållandet mellan central och perifer reglering, lipid- och glukosmetabolism, fetma, hibernering och feber. I kursen ingår en egen uppgift där du får delta i ett av forskningsprojekten på institutionen. Kursen ges mars-juni och kan komma att ges på svenska.