Begreppet genteknik används om både tekniker för att studera en organisms arvsmassa och för att förändra den. Det går att förändra en organisms arvsmassa med flera olika tekniker och alla omfattas inte av begreppet genteknik. Exempel på tekniker som inte omfattas av begreppet är konventionell mutagenes där mutationsframkallande ämnen eller strålning används för att skapa förändringar i arvsmassan. I genetiskt modifierade organismer har arvsmassan förändrats med hjälp av genteknik. Detsamma gäller när genomredigeringstekniker (gensaxar) som CRISPR/Cas9 används. Miljöbalkens kapitel om genteknik handlar uteslutande om genetiskt modifierade organismer.. I högermenyn finns information om genteknik. Under Forskningsnytt finns populärvetenskapliga referat om aktuell forskning och utveckling grupperade efter olika områden. Genteknik.nu är en webbplats med grundläggande information om genetik och genteknik. Ordlistan innehåller de vanligaste termerna som vi använder på ...
Ej att förväxla med Genetik. Genteknik kallas arbetet med att urskilja och flytta DNA-segment. Inom gentekniken finns det ett antal olika tekniker som används för att undersöka och överföra generna. Genteknik är ett kraftfullt verktyg för grundforskning om celler och deras komponenter. Med hjälp av genteknik kan i medicinskt syfte bland annat bakterier modifieras så att de tillverkar mänskligt insulin eller ett fårembryo modifieras så att fåret tillverkar mänskligt tillväxthormon i sin mjölk. Genteknik kan användas för att förstå och motverka en lång rad sjukdomar till exempel AIDS, leversjukdomar och kärlsjukdomar. Man använder genteknik för att kunna utnyttja informationen som finns lagrad i DNA. På grund av DNA-molekylens storlek behövs den delas upp i mindre bitar, så kallade DNA-fragment, för att kunna göra förändringar i den. Den delas upp den med hjälp av restriktionsenzymer, som ursprungligen kommer från bakterier. Restriktionsenzymerna är skapade för ...
Modern genteknik öppnar många möjligheter för avelsföretagen, men även etiska frågor. Att inrätta etiska råd kan vara en lösning för att dra upp gränserna för om och när tekniken kan vara ett reellt alternativ till traditionell avel. Det framför forskare i Mistra Biotech i en artikel publicerad i en ansedd amerikansk tidskrift.. I det senaste numret av Journal of Dairy Science lyfter SLU-forskare som är aktiva inom Mistra Biotech, frågor om vad vi kan göra med genteknik och modern avelsteknik. Men även om vad vi bör göra.. Ska kor födas med horn när de ändå kommer att avhornas i kalvstadiet för att undvika skador på djuren och de som arbetar med dem? Detta trots att det idag är möjligt att med geneditering avla fram kor som saknar horn.. Genteknik kan även användas för att skydda djuren mot sjukdomar. Bland annat kan risken för att kor ska drabbas av juverinflammation minska om de tillförs mänskligt genom. Vidare går det med hjälp av genteknik att avla fram ...
Valvira ansvarar för tillsyn av genteknik, gentekniknämnden ansvarar för tillståndsärende som gäller användning av gentekniken.. Med övervakning av genteknik befrämjar man säker använding av genteknik och skyddar människors och djurs hälsa samt miljön när man använder genetiskt modifierade organismer (GMO) i stängda laboratorier eller växthus eller när man avsiktligt sprider dem till miljön, s.k. öppen använding, antingen i samband med forsknings- eller utvecklingstester eller som produkter.. Enligt lagen för genteknik så grundar sig övervakningen på både övervakning av handlingar samt övervakning av kontrollörers övervakningsbesök. Verksamhetsutövarens anmälning är det som ligger som grund för övervakningen. Anmälningen innehåller bland annat en riskuppfattning samt enligt lagstiftningen andra stadgade krav.. Valvira övervakar den stängda och öppna användningen av genetiskt modifierade organismer med hänsyn till hälsoeffekter. Valvira fungerar även ...
Inom gentekniken kartlägger man var i kromosomerna de olika generna ligger och man avslöjar genernas utseende ner i minsta detalj.Dessa kunskaper öppnar möjligheter för oss att förändra och byta ut arvsanlag och att placera gener i andra organismer så att de kan arbeta åt oss.Studierna av människans gener ger oss en större chans att förstå och förebygga ärftliga sjukdomar. En människa med sjukliga gener kan få en chans att slippa insjukna.Det finns också risker med gentekniken. Många fruktar att gentekniken kommer att användas för att sortera bort människor med dåliga genetiska förutsättningar. Gentek-niken är inte bara något som påverkar våra medicinska möjligheter, den påverkar även i allra högsta grad vår människosyn och vårt samhälle i helhet.. Hybrid-DNA-teknik. Hybrid-DNA-tekniken utgör grunden i hela gentekniken. Den möjliggör att man fritt kan förflytta gener mellan en individ, ras eller art till en annan. Genom detta kan mottagaren få helt nya ...
Genom genteknik kan man flytta gener, arvsanlag, mellan olika organismer för att påverka dess utveckling. Den får nya egenskaper. Man kan tex. få växter att bli mer hållbara och motståndskraftiga mot ogräsbekämpningsmedel eller insekter och få djur att blir mer produktiva. Man kanske kan få fram mat till alla och lösa världssvälten inom en snar framtid. Det verkar väl vara bra. Men om man använder gentekniken på fel sätt eller okontrollerat, kan det uppkomma helt oväntade följder i naturen, sådant som man inte har tänkt på ...
Kullenberg pekar också på bidragssystemet till EU:s jordbrukare och EU:s tullar för att monokulturssystemet i EU ska fungera.. Jag tycker att det finns lite för många tjusiga meningsuppbyggnader i det blogginlägget men inte helt hållbara analogier. Ni som läser min blogg regelbundet bör vid det här laget känna till att jag starkt ogillar när genteknik i sig avfärdas som något dåligt och eländigt och känner att det behövs förtydliganden här. Jag kommer upprepa detta så länge det krävs. Så here we go again.. (Först behöver jag tydliggör att det som följer inte avser internet och är inte analogi till internet. Den delen håller jag med Kullenberg. Det som följer avser bara biologi, bioteknik, biologisk mångfald osv.). Gentekniken i sig är inte ond. Ett av problemen som gjort att folk i främst Europa har en negativ syn på genteknik är för att patent som leder till elände blandas ihop med genteknik genom den komplicerade relation som existerar mellan bioteknik och ...
Under 1970-talet utvecklades två nya områden som helt förändrade biotekniken och andra biologiska och medicinska tekniker, nämligen genteknologin och hybridomteknologin. Gentekniken utvecklades ur upptäckten att man kan introducera gener i en plasmid (en liten cirkulär DNA-enhet, som finns fristående i många celler) och därefter införa plasmiden i en värdorganism. I denna. (51 av 358 ord) ...
Miljörörelsen tar av tradition kraftigt avstånd till grödor med förändrad arvsmassa. En av förklaringarna till det är att de ofta modifieras för att klara stora mängder ogräsmedel. Det finns dock även stora fördelar med genteknik inom jordbruket. Allt som kan bidra till större skörd per uppodlad kvadratmeter har den självskrivna miljöfördelen att vi inte behöver odla på lika stora landarealer. Det är även möjligt att använda genteknik till att ta fram grödor som inte behöver lika mycket konstgödsel och som är så resistenta mot skadedjur att man kan minska på mängden bekämpningsmedel. Genteknik kan också innebära ett skydd mot specifika sjukdomar som annars skulle slå ut mycket stora växtbestånd. En fara som ofta framhålls är att genmodifierade grödor kan bli för motståndskraftiga och så starka att de sprider sig och påverkar mångfalden utanför de områden där de odlas. Som när ett nyttodjur sprider sig och blir ett skadedjur. Det här med genteknik ...
Att använda genteknik i form av budbärar-RNA, vanligen beskrivet som mRNA, för att skapa ett immunsvar i stället för en antigen är nästa steg för vaccinutvecklarna.. Thomas Breuer, chief medical officer för läkemedelsbolaget GSK:s globala vaccinverksamhet, berättar att bolaget är ett av få i världen som håller på att utveckla tekniken kallad self-amplifying mRNA (SAM).. Anledningen är att den både ger en billigare och snabbare vaccinframställning och att vaccin byggda på mRNA är potentare och lättare att transportera och förvara än dagens vaccin.. Enkelt beskrivet går tekniken ut på att man framställer mRNA för det antigen man vill skapa ett immunsvar mot, injicerar det i en muskel där det med hjälp av kroppens egna ribosomer framställer proteinet (antigenet) som sedan visas upp för immunförsvaret och orsakar ett immunsvar.. - Det är mycket enklare att producera mRNA i stor volym än antigensbaserade vaccin. Än så länge håller vi på att utveckla tekniken, ...
Kan genteknik bidra till en effektivare växtförädling i Afrika? Det tror forskare i ett SLU-lett projekt som siktar på kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar.
Genteknik väcker praktiska, tekniska och etiska frågor. För- och nackdelar med de olika teknikerna bör vägas mot varandra i varje enskilt användningsområde innan de tillämpas i ett avelsprogram....
Nya biologin är en webbplats för dig som vill bli bekant med gentekniken, hur den används och utvecklas inom medicin, jordbruk och industri. Nya biologin är kunskapen om celler, gener och proteiner och hur de påverkar förutsättningarna för våra liv. Livets kod bärs av unika kombinationer av bokstäverna A, C, T och G. Nya kunskaper från forskningen tas ständigt i bruk. ...
Köp online Lee M. Silver: Kloning och genteknik. Möjl.. (249226085) ✅ Medicin och psykologi - Böcker och tidningar ᐈ Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt ✓ • Tradera.com
Arbetsuppgifter till Genteknik som tar skruv När människan förändrar andra arter en titt i verktygslådan Henrik Brändén Vad är genetisk sekvensering och hur kan den användas? Hur skiljer sig mutationsförädling
Gymnasiets Programfördjupningar & Individuella Val 2015-16 Bild och form Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur. Bild Fördjupningskurs. Bioteknik • Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik. • Biologiskt verksamma makromolekyler, deras funktion och interaktion inom och mellan celler. • Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling. • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. ...
Svar: Ja. Hej,. Den moderna gentekniken är ett kraftfullt instrument till förändring som rätt förvaltad kan bemöta en av vår tids största utmaningar; att på lång sikt föda en växande världspopulation eller bekämpa sjukdomar medicinen hittills inte rått på.. Utvecklingen går snabbt när det gäller genteknik tillämpad på växter och djur. Eftersom allt liv har samma byggstenar finns också en oerhörd potential att påverka mänskliga celler och därmed mänskligt liv. Detta öppnar möjligheter till bland annat helt nya medicinska behandlingsmetoder men medför också nya etiska dilemman. Detta är inte något helt nytt.. Det har funnits etiska problem inom detta område långt innan den moderna gentekniken blev aktuell, även inom till exempel traditionell avel. Skillnader är dels hastighet och styrka på de instrument som nu är tillgängliga och dels att man nu kan göra genkombinationer som aldrig skulle ha uppstått på naturlig väg. Eventuella misstag och oförutsedda ...
4 / 5). Gattaca, en film om en framtid där bara människor som är genmanipulerade och framställda på konstgjord väg har makt och kan få krävande intellektuella och betydelsefulla jobb. De människor som fötts utan genetisk manipulering och tillkommit på naturligt sätt är dömda till ett liv som arbetare och fattiga. Filmen handlar om en person som inte accepterar detta, hur han tar sig in i eliten och blir uttagen till en rymdresa. Kärlek och komplikationer följer. Filmens handling är intressant och tankeväckande. Det är bra gjort. Ethan Hawke, Jude Law och Uma Thurman spelar alla bra.. Samtidigt bygger huvudpersonens möjligheter att ta sig upp i samhället på en logisk lucka. Han köper nämligen sina identitet från en genetiskt perfekt människa som skadats i en trafikolycka. Problemet är att det i ett samhälle med så avancerade genetisk kunskap som det handlar om naturligtvis inte skulle vara ett problem att återställa honom i fullgott skick. Dvs de skulle i praktiken ...
Genetik är läran om ärftlighet Genetik är det samma som ärftlighetslära. Inom ämnet genetik tar man till exempel reda på hur gener, DNA och kromosomer ser ut, hur gener och egenskaper ärvs och hur gener och egenskaper påverkas av miljön.
Denna blogg vänder sig till framförallt till elever på Hultsfred gymnasium som läser kurser i naturkunskap eller biologi. Jag som ansvarar för den här sidan heter Helene Hultqvist. Jag är gymnasielärare i biologi och naturkunskap och jobbar på Hultsfred gymnasium. Jag är även grundskollärare och har undervisat i no-ämnena och matematik på högstadienivå under flera år.. Här är det tänkt att det mesta av det lektionsmateriel som vi jobbar med på lektionerna ska finnas. Dessutom kommer bl.a. länkar till bra videoklipp och animeringar finnas här framöver samt nyheter och aktuell forskning inom naturvetenskap. Sidan vänder sig naturligtvis även till andra elever och andra lärare som av olika anledningar precis som jag är intresserade av allt som har med naturen att göra.. ...
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, och antalet kvinnor som drabbas ökar hela tiden. Under 2007 drabbades drygt 7000 kvinnor i Sverige. Samtidigt minskar dödligheten tack vare tidigare upptäckt och bättre behandling.. Idag behandlas patienterna först med operation och sedan med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen är ofta förebyggande, dvs görs för säkerhets skull, oavsett om läkarna har kunnat konstatera om cancern spridit sig i kroppen eller inte. Denna behandling har visat sig öka överlevnaden. Samtidigt har strategin flera nackdelar. Det finns kvinnor som hade blivit friska med enbart operation och där behandlingen med läkemedel varit onödig. De drabbas av biverkningar samtidigt som samhället betalar för dyr behandling som varit överflödig. En annan grupp som drabbas är de kvinnor som behöver medicinsk behandling, men där standardläkemedlen är verkningslösa.. Det finns alltså ett stort behov av att tidigare hitta de patienter som löper ...
Med hjälp av genteknikens nya verktyg kartlägger Nathaniel Street en ny värld i marken, kring trädens rötter. Tack vare ny teknik vet forskarna nu att det finns tusentals olika arter av svampar och...
Genmanipulation anses av experterna vara nästa stora tekniska genombrott som kommer att förändra våra villkor på jorden. Den jämförs med ångmaskinen som satte fart på den industriella revolutionen. Genmanipulation påstås medföra bland annat följande: Vi får en gång för alla ett slut på världssvä ...
Nu kan forskare redigera de allra minsta genetiska felen som orsakar många olika sjukdomar i människor. Två nya tekniker gör det möjligt utan att klippa och klistra i vårt DNA.
DN rapporterar idag om steg på väg mot ett bröstcancer-vaccin. Att studien väcker hopp är uppenbart från DNs rapportering. Men svårare var det när man läste att
Ett omfattande l romedel om genteknik, med faktatexter, filmklipp och simulationer. L r dig om stamceller, gener och proteiner och hur de p verkar oss, om hur genteknik anv nds och utvecklas inom medicin, jordbruk och industri, samt om forskning inom modern genteknik och medicin ...
Manipulering av gener kan vara framtidens dopning och kamp mot dopning. Det tror dopningsjägaren Arne Ljungqvist. - Vi har inga klara belägg för att gendopning används men vi har klara belägg för att det finns ett intresse från dem som är benägna att fuska, säger han till SVT Sport.
En av institutets forskare har kartlagt hur växter reglerar sina halter av brassinosteroider, ett slags hormoner som påverkar tillväxten.
Frågan om GMO engagerar många människor och tekniken berör frågor som Naturskyddsföreningen länge arbetat med. Vi anser att det behövs ett särskilt regelverk för bedömning och hantering av genmodifierade organismer.
UR Skola erbjuder lärande innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Hitta program som inspirerar, väcker lust, nyfikenhet och är förankrade i styrdokument och läroplaner.
UR Skola erbjuder lärande innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Hitta program som inspirerar, väcker lust, nyfikenhet och är förankrade i styrdokument och läroplaner.
Webbsida som på ett enkelt sätt förklarar hur genetik och genteknik fungerar och även tar upp etiska aspekter på genforskning. Här finns ingångar till genteknik i förhållande till växter, djur och människor, en användbar ordlista samt länkar till nyheter och aktuell lagstiftning.
Vem har rätt att läsa av och känna till dina gener? Många anser att generna är högst personliga och att de inte ska visas upp eller krävas av till exempel sjukhus, arbetsgivare, etc. Tänk dig att du är en väldigt skötsam helnykterist, men nekas jobb av din arbetsgivare på grund av att du har starka anlag för alkoholism. I det här fallet är det ju oerhört orättvist att dömas på grund av generna. Många tror också att om man visar sina gener för andra så kan en gendiskriminering uppstå. Precis som i tidigare exempel kan du till exempel nekas sjukvård om det skulle vara så att du har starka anlag för cancer men likväl röker. Sjukvården ber dig att sluta, annars ingen vård. En gendiskriminering uppstår ju faktiskt oerhört lätt. Jag menar, vem vill ha människor med "dåliga" gener i sin omgivning? Sen finns det ju självklart positiva konsekvenser av att visa upp sina gener. Du kan ju till exempel få bättre sjukvård som är anpassad efter just dina behov på ett ...
Här får du veta vad genetiskt modifierat foder är och vilka regler som gäller för ansökan om godkännande,försäljning, märkning och spårbarhet.
En dom i EU-domstolen kommer att hindra utvecklingen av nya grödor, befarar sex rektorer vid svenska universitet och högskolor i en debattartikel i Dagens Nyheter.(TT)
Nu tycks det snart vara på gång, det som så länge framstod som ett science fiction-scenario: Att ta fram människobarn, där man förändrat den arvsmassa föräldrarna bidrar med. Det är emellertid inte frågan om att genmodifiera barn på samma sätt som man sedan länge genmodifierar grisar och möss. Utan om att använda samma grundlägande metod [...]. ...
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information se www.iob.uu.se . Vi söker en projektassistent 50 % för ett vikariat i 6 månader hos Genome Engineering Zebrafish Facility, ScilifeLab. Arbetsuppgifter: Som projektassistent hos Genome Engineering Zebrafish Facility, ScilifeLab är du ansvarig för den dagliga skötseln av Zebrafiskarna. Detta innefattar matning, underhåll av vattenlevande system, kontroll av vattenkvalitén och hälsokontroller av Zebrafiskarna. Arbetet innefattar också att hantera fiskavel och upprätthålla lämpliga register. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är fenotypiska studier och grundläggande arbete med mikroskop. Vissa arbetsuppgifter kan ibland vara fysiskt krävande. Helgarbete kan vid behov förekomma. Kandidaten kommer att arbeta nära andra personer som använder facilitet och vara behjälplig när det behövs. Kvalifikationskrav: Gymnasieexamen
Ärftliga sjukdomar kan botas och resistenta bakterier göras ofarliga. Den nya gentekniken CRISPR/Cas 9 kan förändra och stänga av gener med oväntad snabbhet och precision. Men forskarna tvekar över hur långt den ska få användas.
Från Vetandets värld i Sveriges Radio: Genteknik öppnar för möjligheter att förhindra genetiska sjukdomar, men reser också frågor om etik. Radion sänder en studiodiskussion om möjligheten att genmodifiera människor. En ny teknik, CRISPR/Cas9 gör det enkelt att klippa och klistra i gener och fullt möjligt att genförändra människoembryon. Vill vi göra det? I Vetandets värld diskuteras möjligheter och risker med…
Kursens skall ge kunskaper om prokaryota och eukaryota celler, deras tillväxt, uppbyggnad, specialisering och metabolism för att grundlägga förståelsen av cellers biotekniska och gentekniska användning. Kursen skall även ge färdighet i central cellbiologisk metodik såsom odling av pro- och eukaryota celler, fraktionering av cellkomponenter och mikroskopering ...
Cellbiologi A, Cellen och dess arvsmassa, 10.5 hp (CEB210). Kursens syfte är att ge grundläggande, utvidgade och fördjupade kunskaper om cellers uppbyggnad samt om arvsmassans struktur och funktion. Vidare syftar kursen till att göra den studerande förtrogen med de metoder som står till buds för att analysera och manipulera, samt hantera information om, genetiskt material. Kursen syftar också till att belysa ärftliga egenskapers inverkan på effekten av läkemedel, samt de etiska och hållbarhetsmässiga utmaningar som den allt kraftfullare gentekniken ställer samhället inför.. Cellbiologi B, Cellens fysiologi, 10.5 hp (CEB220). Kursens syfte är att ge grundläggande, utvidgade och fördjupade kunskaper om cellens olika membraner, bildning och transport över dessa, samt om hur celler upprätthåller sin form och stabilitet och inbördes kommunikation. Vidare syftar kursen till att den studerande skall kunna integrera sina kunskaper från denna och föregående kurs genom studier av ...
Oro att grödor förädlade med genteknik skulle utgöra en större risk för människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön än traditionellt förädlade grödor saknar grund i vetenskapen, skriver fyra svenska forskare.
Att behandla svåra sjukdomar genom att redigera DNA kan inom en inte allt för fjärran framtid vara verklighet. Men vad innebär det här för dig som är drabbad av allergier eller astma? Allergia har tagit reda på vad den revolutionerande gentekniken Crispr Cas9 kan göra för sjukdomarnas framtid. ...
Hunden, som har skapat en stark relation med människan, ses numera inte bara som ett djur utan som en del av människans vardag. De fungerar som en källa för trygghet, kärlek och sällskap för många människor. Man skulle kunna säga att hunden har blivit "likvärdig" med människan och under de senaste åren när gentekniken har utvecklats har det blivit populärt att klona sin hund. En del känner alltså en sån närhet med hunden att de känner att ingenting kan ersätta dess plats.. Det är inte något konstigt att människan behöver närhet och kärlek, något som hunden tillför till människan. Det har därför gjorts många vetenskapliga undersökningar för att ta reda på om hunden verkligen tillför en hälsofördel för människan eller om det bara är en placeboeffekt eller liknande. De vetenskapliga bevisen på att hunden ökar människans fysiska och psykiska hälsa har varit olika. Studierna som påstår att hunden ökar denna hälsa har varit kritiserade för att vara ...
Inledande diskussion Genteknik. Ja, detta ord var för mig ett ord helt utan betydelse. Ända till en dag i februari år 2000, då jag plötsligt insåg hur enormt betydelsefullt detta ord skulle bli för mig. Kort sagt, vi fick i uppdrag av vår lärare Christer, att skriva en uppsats. Efter våldsamma protester och enorm självömkan från hela SP1a, så insåg... ...
Inledande diskussion Genteknik. Ja, detta ord var för mig ett ord helt utan betydelse. Ända till en dag i februari år 2000, då jag plötsligt insåg hur enormt betydelsefullt detta ord skulle bli för mig. Kort sagt, vi fick i uppdrag av vår lärare Christer, att skriva en uppsats. Efter våldsamma protester och enorm självömkan från hela SP1a, så insåg... ...
Både inom ämnesområdet ekologi och genteknik använder jag mig av forskning.se. De har förutom dessa temaområdet en avdelning om utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskap är ett samlingsbegrepp för forskning om utbildning, kunskapsutveckling och lärande. Inom detta tema har de t.ex. teman om bedömning, hjärnan och lärande och naturvetenskap i undervisningen.
3 § Gentekniknämnden ska varje år i samband med årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste räkenskapsåret med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler.. ...
Den 20 oktober höll jag ett tal på det nationella nätverket för Modern genteknik vid livsmedelsproduktion - GMO möte i Uppsala. Där berättade jag om genteknikens historia och utveckling med avstamp ur boken Som egenmäktiga gudar och min artikel om de senaste utvecklingarna GMO-frågan i Nyhetsmagasinet Fokus ...
Inledning Gentekniknämnden ska varje år i samband med årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste räkenskapsåret. Denna information