Enda sättet att finna svar på frågorna är forskning men medicinsk forskning kostar mycket pengar. Du kan vara med och söka svaret genom att ekonomiskt stödja forskningsarbetet på LUDC (Lund University Diabetes Centre), ett av världens främsta forskningscentra inom området diabetes.. Vårt kontonummer är: Bankgiro 830-6599. Märk din gåva med ordet Diabetes. Tack för ditt stöd - tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för människor med diabetes!. Maria Gomez. Har du frågor - kontakta Maria Gomex, professor och koordinator för LUDC e-post: Maria [dot] Gomez [at] med [dot] lu [dot] se ...
I vårt samhälle utgår normen och traditionen från mannen och mannens behov. Detta gäller alltifrån forskning till utformningen av vård och behandling. Först på senare år har kvinnors sjukdomar och symptom uppmärksammats på allvar. KSAN följer och stödjer sådan forskning, bl.a. genom att delta vid seminarier och möten om forskning, samt annat som vi inbjuds till. ...
Basen för stiftelsens verksamhet är att alla ansökningar ska granskas av externa sakkunniga. Den görs i tre steg: individuell bedömning, sammanträde i sakkunniggrupp och intervju.. Vid den individuella bedömningen granskas varje ansökan av åtta sakkunniga och rangordnas enligt fastställda kriterier. I detta första steg är de sakkunniga anonyma för varandra och fram till beviljning också för de sökande. Både forskaren och forskningsprojektet bedöms och dessa viktas lika. Huvudkriterier är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, originalitet och genomförbarhet samt forskarens kompetens och potential att bli en framtida forskningsledare. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan får han eller hon inte bedöma denna. Vi följer Vetenskapsrådets jävsregler som bland annat innefattar familjeband och nära professionellt samarbete.. När de åtta sakkunniga har gjort sina första bedömningar träffas de för att diskutera de högst rankade ansökningarna, med professor ...
Swisha en gåva till: 900 21 22 märk gåvan: Forskning. Stöd forskningen och hjälp oss att sänka dödstalen. 700 barn dör i Sverige varje år i magen, i samband med förlossningen eller under sitt första levnadsår. Det är mer än dubbelt så många som dör i trafiken. Ingen blivande förälder vill tänka tanken på att ens barn kan dö. Ändå händer det allt för många. Det går att sänka dödstalen. Vi behöver din hjälp att finansiera forskningen för att rädda liv och stödja de drabbade.. Se filmen om Spädbarnsfondens viktiga verksamhet och läs nedan om hur du kan hjälpa till!. ...
Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning fortsätter att dela ut miljoner. Nu får sex nya forskningsprojekt dela på 5,4 miljoner kronor
Fonden bildades genom en anonym donation 1965. Avkastningen ska stödja forskning, undervisning och utbildning inom det teologiska området. Fondens formella namn är Stiftelsen teologisk undervisning och forskning i Umeå.. Läs mer ». ...
Avseende Forskningstid kan en Individuell ansökan göras och 1 - 3 månadsstipendier kan beviljas för forskning av hög kvalitet inom öron- näs- och halsområdet. Exempelvis kan dessa medel utnyttjas för att kunna frigöra sig från kliniskt arbete under slutfasen av ett avhandlingsarbete eller för meritering inför ansökan om docentur liksom för uppstart av avhandlingsarbete.. Resestipendierna avser huvudsakligen auskultationsbesök vid ÖNH-kliniker i Europa eller Nordamerika, men även övriga kontinenter kan komma ifråga. Målsättningen är att ny kunskap inom den kliniska ÖNH-verksamheten skall kunna hämtas hem. Resestipendier för deltagande i kongress/konferens beviljas ej.. Ansökningstiden för stipendier 2019 har nu gått ut.. Välkommen att ansöka nästa år.. Sten Hellström. Ordf, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica. ...
Hela sommaren uppmärksammar Reumatikerförbundet några av de forskare som tilldelats anslag för forskning om reumatiska sjukdomar. Över 1 miljon barn och vuxna i Sverige lever med reumatism. Stöd forskningen för att lösa reumatismens gåta. Swisha ditt bidrag till 123 137 01 05. Tack!
Förra veckan skrev jag ett inlägg om kontroverserna runt forskning rörande sexuell läggning och framföra allt forskning som studerar genernas betydelse för homosexualitet. Bland annat finns det en studie på svenska tvillingar som visar att 34% - 39% av variationen i sexuell läggning hos män förklaras av genetiska komponenter. Jag nämnde då att en positiv […]
Antalet barn som dör före födelsen har inte minskat under de senaste 25 åren. Spädbarnsfonden stödjer forskning som tar fram kunskap för att förhindra att fler barn dör före, under eller efter födelsen. Spädbarnsfonden stödjer även forskning kring vård och bemötande av drabbade föräldrar och närstående. ...
Vi stödjer forskning för att öka tryggheten Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet.
Vi stödjer forskning för att öka tryggheten Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet.
Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kul
Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kul
Radikala miljöaktivister sitter på ledande positioner i en fjärdedel av Sveriges kommuner, visar ny forskning från Örebro universitet. I en artikel i Nyhetst...
Hos Cancer- och Allergifonden kan du läsa mer om forskning. Du kan även stödja oss, vi har finansierat miljörelaterad cancer och allergiforskning i över 25 år.
För att ytterligare ge våra kunder specialistkunskap och utveckla tryggheten för djur och människor ger Agria bidrag till forskningen genom Agrias forskningsfond.
RME, Riksföreningen för ME-patienter, kritiserar donation till Gunnar Olssons forskning som Neuroförbundet idag presenterar i ett pressmeddelande. Enligt...
Alzheimerfonden samlar in och delar ut pengar till demensforskning. Här kan du även läsa mer om demens och forskning kring demens.
Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Vi ökar även kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.. Vår vision är ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen. Därför stödjer vi forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer. Vi tycker det är viktigt att stödja diabetes som helhet, då vi ser att forskningsområden går in i och drar nytta av varandra. Det betyder också att vi kan ge anslag till de projekt som är av högst vetenskaplig kvalitet.. Ett vetenskapligt råd bestående av 10 av Sveriges ledande diabetesspecialister bedömer varje år de ansökningar som kommer in och lämnar en rekommendation till styrelsen.. Det är tack vare gåvor och testamenten som vi kan stödja och främja svensk diabetesforskning.. ...
Med utvärdering avses den fördjupade bedömning av en verksamhet som ofta görs med extern specialistbedömning för att få en uppfattning av hur väl genomförd en verksamhet är. Stiftelsen genomför ibland projektbesök vid lärosätena för att bilda sig en uppfattning om hur olika projekt fungerar i praktiken och kan i vissa fall även låta vetenskapligt utvärdera viss verksamhet. Vad beträffar indirekta kostnader och direkta lokalkostnader kan stiftelsen på olika sätt följa upp hur utdebitering av dessa kostnader sker genom stickprovskontroller men också genom mer heltäckande undersökningar lärosätesvis.. Slutrapportering av projekt. ...
De goda teoretiska kunskaperna om brand och brandförlopp på Sveriges räddningstjänster skapar möjligheter att använda brandteori inom räddningstjänstens arbete. Modeller baserade på brandteori kan bl.a. användas vid insatsplanering, brandutredningar och i det förebyggande arbetet på räddningstjänsten. Det är emellertid nödvändigt att tillämpa och utvärdera sådana modeller, som ofta är skapade för ett annat sammanhang än de potentiella användningsområdena för räddningstjänsten. Denna rapport sammanfattar ett projekt där syftet har varit att undersöka hur branddynamik används och kan användas för att stödja räddningstjänsten i dess förebyggande, operativa och utredande verksamhet. I allmänhet finns utrymme för att förbättra användningen av branddynamik i alla studerade områden inom räddningstjänsten. Huvudvägen framåt är en starkare koppling mellan teori och praktik. Detta sker huvudsakligen genom utbildning, till exempel med praktiska övningar i ...
Sjukdomen slog till mitt i livet - Nu är hon ny ambassadörSusanne lever med Alzheimers sjukdom. Det drabbade även hennes mamma, pappa, mormor farmor och faster. För att engagera sig och göra skilln...
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8 ...
Stöd forskningen om CF och PCD i samband med födelsedag, dop, giftermål eller dödsfall. Ange på talongen att ni vill stödja forskningen för CF eller PCD. Hela verksamheten kontrolleras av Svenska insamlingskontroll. PG: 90 02 28 - 8 ...
Samforsk klimat är ett nytt initiativ från svensk järn- och stålindustri med stöd av Vinnova. Arbetet ska understödja industrins ambitioner att genomföra sin klimatfärdplan samt samordna branschens och omgivande aktörers forskningsinsatser. Samforsk klimat ska kartlägga pågående forskning, identifiera forskningsbehov, initiera och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt samt följa och sprida resultat.. - Vi vill framförallt stötta viktiga projekt som förverkligar klimatfärdplanen. Genom kartläggningen får vi också en överblick av vad som pågår och kan identifiera om det saknas nödvändiga forsknings- eller utvecklingsprojekt, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret och en av initiativtagarna till Samforsk klimat-arbetet.. Samforsk klimat är ett samarbete mellan järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret, medlemmar av Jernkontorets teknikområden och den nya organisationen Sustainable Steel Region. ...
Vill du hjälpa till att finansiera forskning om den ketogena kostens potentiella förmåga att förhindra cancertillväxt? I så fall kan du stödja detta vetenskapliga projekt från professor Eugene Fine och professor Richard Feinman: Experiment: Can Low Carbohydrate Ketogenic Diets Inhibit…
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU arbetar med djurens liv och hälsa. Det gäller lantbrukets djur, likaväl som sport- och sällskapsdjur. Vi vill också bidra till en hållb...
STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.
STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.
Målet med forskningsprogrammet är att ge stöd till vetenskaplig forskning för att förbättra eller skapa kunskapsbas för återställandet av skador inom den naturliga miljön, återställandet av ett värdefullt område eller annat återställande.. Forskningsrådet för miljö och naturresurser vid Finlands Akademi har beviljat 8,8 miljoner mark för de 11 forskningsprojekten inom forskningsprogrammet.. Programmet koncentrerar sig på återställning av miljön i Finland, närområden och andra motsvarande områden i norra delar av världen. Programmet innehåller naturvetenskapliga, teknologiska och samhällsvetenskapliga synpunkter. Programmet prioriterar forskning som hjälper till vid målsättningen och verkställningen av återställandet.. Programmet stöder vetenskapligt begrundade och aktuella forskningsprojekt. De kan innehålla utveckling av metoder, utvärdering och spridning av information över forskningen samt forskarutbildning, internationellt forskningssamarbete och ...
Bildtext: I samband med Riksbyggens fullmäktige den 5 maj i år delades 563 000 kr ut till stipendier från Jubileumsfonden den Den Goda Staden.. Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.. - Syftet med Den Goda Staden är att stipendierna ska bidra till inspiration och forskning som gör städer och samhällen mer hållbara, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert samt ansvarig för arbetet med Den Goda Staden på Riksbyggen.. Fondens namn, Den Goda Staden, betecknar en boendemiljö som tillfredsställer de enskilda människornas önskemål och behov samtidigt som den harmonierar och samverkar med natur och miljö. Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens ...
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet i Sverige. SSF finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. SSF är en av de stiftelser som bildades 1994 i samband med att löntagarfonderna avvecklades under den borgerliga regeringsperioden 1991-94. Enligt stadgarna ska Stiftelsen stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället I övrigt. När stiftelsen bildades 1994 beslutade regeringen om en medelstilldelning på 6 miljarder kr. Nästan 12 miljarder kronor är utdelade sedan dess och i april 2014 hade stiftelsen, tack vare god kapitalförvaltning och börstillväxt,, ett kapital på ungefär 11 miljarder kronor. SSF delar ut forskningsbidrag om cirka 600 miljoner kronor per år. SSF har finansierat forskarskolor, en form av forskarutbildning som fick betydelse för ...
Cancerfonden och Barncancerfonden stöder olika typer av forskning kring cancer. Ofta är det upp till forskare att ansöka hos dessa organisationer om medel för att kunna bedriva sin forskning. Man har forskningsnämnder som beslutar vilka som erhåller forskningsanslag och således uppställda kriterier som ska uppfyllas för att bli beviljad. Cancerfonden ger även anslag till tjänster för forskare och planeringsgrupper.. De största forskningsområdena är olika typer av behandlingar, nya behandlingar samt studier kring uppkomsten av cancer. Under 2016 finansierade Cancerfonden olika projekt för motsvarande 385 miljoner kr.. Ett mycket stort pågående forskningsprojekt är kring glioblastom. Detta är den vanligaste typen av hjärntumörer hos vuxna. Glioblastom är mycket aggressivt och patienter överlever sällan mer än två år efter att de har fått diagnosen. Vanliga behandlingsmetoder verkar inte ha speciellt god effekt på att hämma denna tumörens utveckling och det är i ...
I love my new shoes. Det är dessutom ett par ur Converse Product (RED), alltså går en del av intäkterna till stöd av forskningen mot Hiv/Aids, tuberkulos och Malaria. Mitt tredje par som stöder forskningen, vilket känns bra!. Jag hittade dessutom denna snygga polotröja på Carlings. Tror det är en typ av oversized tröjklänning egentligen. Men jag har så pass lång överkropp att jag fyller ut den. Den är dessutom i storlek xs, så den får lagom tight fit. Inte syns väl det att jag hittade den på damavdelningen?. ...
Innovationsynk är en mötesplats för projekt som fått stöd genom Regionalfonden för insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling.
Innovationsynk är en mötesplats för projekt som fått stöd genom Regionalfonden för insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling.
På Diabetesfonden vill vi att alla med diabetes, oavsett typ, ska få möjligheten att leva ett friskt liv utan komplikationer och på sikt lösa gåtan med ett botemedel. Vårt uppdrag handlar om att dela ut forskningsanslag till alla varianter och aspekter av diabetes så länge forskningen bedöms hålla högsta vetenskapliga kvalitet. Vår övertygelse är att det är viktigt att stödja alla diabetesrelaterade sjukdomar, eftersom många av forskningsområdena har liknande vetenskapliga frågeställningar när det kommer till ämnesomsättning, nutrition, livsstilsfrågor, prevention, samt vårdvetenskap och omvårdnad. Forskning på dessa områden bidrar till framgångar som är till nytta för samtliga diabetessjukdomar därför arbetar Diabetesfonden för att stödja forskning kring alla former av diabetes.. Fördelningen av anslag ser olika ut från år till år, då Diabetesfondens vetenskapliga råd bedömer forskningsprojekten utifrån den vetenskapliga kvalitén och inte ...
Uppsala Antibiotic Center (UAC, www.uac.uu.se ) är ett internationellt och multidisciplinärt centrum för studier av antibiotikaresistens. Detta centrum startades 2016 för att föra samman, stimulera och stödja forskning inom antibiotikaresistens inom Uppsala universitets samtliga vetenskapsområden (Medicin och Farmaci, Naturvetenskap och Teknik samt Humaniora och Samhällsvetenskap). Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomisk-historiska institutionen är en stark undervisnings- och forskningsmiljö och vi deltar i en rad internationella, nationella, institutions- och fakultetsövergripande samarbeten. Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien. Vid institutionen finns forskningscentrat Uppsala Centre for Business History samt en stark forskningsmiljö inom STS-forskning. Ett femtiotal lärare, forskare och gästforskare är knutna till miljön, inklusive över 20 doktorander. Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet. Bibliotekets uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen inom universitetet samt att stödja forskning och utbildning. Universitetsbiblioteket har ca 200 anställda och omsätter ca 270 mkr. Läs mer om oss på www.ub.uu.se Inom avdelningen för digitalisering har vi två nationella system: DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och Alvin, en digital plattform för olika typer av kulturarvsmaterial. DiVA används vid 49 lärosäten, forskningsinstitut, myndigheter och museer för att samla och tillgängliggöra publikationer. DiVA finansieras och vidareutvecklas i samarbete, mellan anslutna medlemmar inom DiVA-konsortiet och ansvaret för förvaltning och utveckling ligger hos Uppsala universitet. Utvecklingen sker i ett tvärfunktionellt team som består av både utvecklare, support och andra roller. Vår nyutveckling är baserad på öppen källkod och vi gör nu en satsning för att föra över DIVA
Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning som rör förutsättningar för tillväxt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.
Avdelning På Avdelningen för klinisk epidemiologi arbetar vi i en dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö nära sjukvården. Här bedrivs klinisk och registerbaserad epidemiologisk forskning med forskare inom Stockholms regionen samt i internationella och nationella samarbeten. Vi driver KI/SLL:s Forskarskola för kliniker inom epidemiologi och inom avdelningen finns även Centrum för läkemedelsepidemiologi med forskning på en internationellt ledande nivå. För att stödja forskningen har vi ett eget IT-system med högt ställda säkerhetskrav och som utvecklas kontinuerligt. Vi ökar samarbetet med universitetssjukhuset och söker nu en ytterligare IT-ansvarig som vill ta ansvar för utveckling, drift och underhåll för IT-verksamheten. Arbetsuppgifter Som IT-ansvarig kommer du att planera och utveckla IT-stödet för forsknings- och utbildningsverksamheten samt ansvara för förvaltningen av IT-infrastrukturen. Arbetet är på både operativ och strategisk nivå och du är ansvarig för ett
Lilla barnets fond är en ideell förening som stödjer forskning om nyfödda barn. Föreningen grundades den 8 oktober 2008. Enligt stadgarna främjar föreningen forskning om omständigheter under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som leder till sjukdom hos det nyfödda barnet. Man vill också stödja utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling inom neonatalvården, samt öka allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdom hos det lilla barnet. Lilla barnets fond har ett 90-konto vilket innebär att föreningen står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Pengar till forskning samlas in på olika sätt, till exempel genom direkta donationer och genom försäljning av gåvo- och minnesbrev. Eftersom fonden är statuerad som en ideell förening så utgör medlemsavgifter en ökande andel av intäkterna. I oktober 2010 utdelades forskningsmedel för första gången, i närvaro av H.K.H Prins Carl Philip. Totalt fördelades 260 000 kr till fem forskare. . H.K.H Prins ...
Agria stödjer forskning om hundars hälsa genom att avsätta en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning. På så sätt hjälper vi till att utveckla veterinärvården och förbättra djurens liv på andra sätt.
2018 års ansökningsomgång är öppen från och med den 26 april. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är torsdagen den 7 juni kl 23:59 och att tilldelat stipendium blir tillgängligt tidigast 1 januari 2019.. Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor per år avser forskning inom neuroområdet under två år där stipendiaten måste lämna en kort lägesrapport vid inledning av det andra året. Hjärnfonden stödjer forskning rörande hjärnans och övriga nervsystemets sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, men även den friska hjärnan med dess normala funktioner och utveckling. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och ansökes för en period om 24 månader på heltid (alternativt utnyttjas minst på halvtid varvid stipendietiden förlängs). I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid ansökningstillfället men det finns möjlighet att komplettera ansökan med ...
Vi stödjer forskning, ger röst och tröst åt bröstcancerdrabbade och sprider information. Din gåva är viktig för forskningen och för personer som drabbats.. Om din gåva gäller en högtidsgåva med personlig hälsning, vänligen ange detaljerad information (såsom hälsning och namn som ska stå med) under Övrig information så att vi kan skicka gåvokort. Glöm inte att ange adress dit gåvokortet ska skickas samt dina kontaktuppgifter.. Vid övriga insamlingar, där du t ex vill att vi skriver ett diplom, ange information om detta under Övrig information och uppge uppgifter så vi kan kontakta dig vid frågor.. Om du vill ge en minnesgåva med en hälsning, vänligen klicka här ...
Förra veckan kom Finlands Akademis beslut om de projekt som finansieras inom akademiprogrammet Forskning för hälsan (TERVA). Inom TERVA-programmet, som inleds i början av 2018, finansieras forskningskonsortier som söker nya djärva öppningar när det gäller att forska i betydande folkhälsoproblem i Finland. Finlands Akademis finansieringsbudget för programmet är 7 miljoner euro. Cancerstiftelsen, Stiftelsen för pediatrisk forskning, Suomen lääketieteen säätiö och Hjärnstiftelsen i Finland deltar i samarbetet och delfinansierar programmet med ca 1,95 miljoner euro.. Programmet syftar inte bara till att förnya vetenskapen och nå långsiktig effekt med hjälp av välgrundad risktagning när det gäller projektens forskningsansatser, utan även till att skapa en ny typ av samarbete med sådana stiftelser som stöder forskning om sjukdomar som har stor betydelse för folkhälsan. Det här är den första gången som Akademin och stiftelser som finansierar hälsoforskning samarbetar ...
Alla gåvor tas tacksamt emot via autogiro om du önskar bli månadsgivare, snabbt och enkelt med Swish, eller via bankgiro. Du själv kan välja om du vill stödja forskning om cancer eller autism. Ditt bidrag stödjer kvalificerade välgörande ändamål med huvudfokus på vetenskaplig forskning om cancer samt autism och liknande tillstånd ...
Alla gåvor tas tacksamt emot via autogiro om du önskar bli månadsgivare, snabbt och enkelt med Swish, eller via bankgiro. Du själv kan välja om du vill stödja forskning om cancer eller autism. Ditt bidrag stödjer kvalificerade välgörande ändamål med huvudfokus på vetenskaplig forskning om cancer samt autism och liknande tillstånd ...
Forte stödjer forskning inom arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap som på sikt ska bidra till ett ökat värde för samhälle och individer. Vid sitt senaste beslutsmöte den 25 september fördelade styrelsen 294 miljoner kronor, av vilka 40 miljoner (14 procent) tillföll Göteborgs universitet. Totalt beviljades 85 forskningsprojekt, 8 juniorforskarprojekt och 14 postdoktorer.. Nedan följer en redovisning av de ansökningar som beviljats från Göteborgs universitet. För en fullständig redovisning se http://www.forte.se/bidragsbeslut.. ...
Personskadeförbundet RTP beviljar årligen fondmedel till forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för Personskadeförbundet RTPs medlemmar och för förbundets påverkansarbete. Förbundet stöder forskning och utveckling inom följande intresseområden:. ...
Vi kommer alla i kontakt med cancer, som patient eller anhörig. En gåva från dig är en viktig nyckel till cancerforskningens framgång.. Radiumhemmets forskningsfonder stöder forskning som gör direkt nytta för patienterna. Målet är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling.. Tack vare forskningen lever två av tre personer mer än fem år efter sitt cancerbesked. Tillsammans kan vi bota ännu fler.. ...
Mistra samlar in uppgifter om namn, titel, yrkesmässiga kvalifikationer, uppgifter om organisation, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, medborgarskap samt id-handlingar.. Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är att Mistra ska kunna fullgöra sitt uppdrag att stödja forskning, fullgöra avtal, betala ur arvoden, bemanna arbetsgrupper, initiera och kvalitetssäkra forskning, bedöma ansökningar, besvara förfrågningar, genomföra program, besluta om finansiering, genomföra och informera om kapitalförvaltning, sprida idéer och kunskap, administrera anställningar, bedöma kostnader och företa övrig administration samt i övrigt utöva sin verksamhet.. Mistras lagliga grund för behandling av personuppgifter grundas i regel på ett allmänt intresse. I de fall personuppgifter inhämtas med anledning av ett avtal utgör det den lagliga grunden för behandling. Avseende bland annat Mistras informationsflöde externt men även i andra delar av verksamheten anser Mistra sig ha ...
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 90 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och utbildning samt samverkan med det omgivande samhället. Totalt ansvarar institutionen för 660 helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå i energiteknik, byggteknik, elektronik, maskinteknik och medieteknik. Mer information om institutionen ges på vår hemsida: www.tfe.umu.se Nu söker vi en postdoktor som vill bidra till vår forskning inom energieffektivisering med inriktning mot byggnader. Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till 2 år. Postdoktorsanställningen kommer att tillsättas så snart som möjligt. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Postdoktoranställningen kommer att ingå i forskargruppen i Energieffektivisering på Tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Forskningsverksamhetens övergripande syfte är att bidra till minskad energianvändning i byggnader utan att samtidigt försämra den termiska
Du kan skänka en gåva till ett litet barn du vill gratulera, vid exempelvis födelse, dop eller namngivning. Barnet får en personlig hälsning från dig samtidigt som du stödjer forskning om nyfödda barn och deras framtida hälsa.. ...
Dagens Majblomma. Idag jobbar Majblomman för att förbättra alla svenska barns villkor i samhället. Intäkterna från försäljningen går till att stödja aktuella forskningsprojekt, förmedla bidrag samt till att sprida informationen om hjälporganisationen. Bidragen delas ut till barn och ungdomar under 18 år som exempelvis har svårt att köpa kläder, glasögon eller skolmaterial.. Det är lätt att ansöka om och att sälja majblommor och även då en stor del av insamlingen går till barn i behov av ekonomiskt stöd så går även en del tillbaka till skolklassen eller föreningen. Dessa pengar kan man sedan använda för att exempelvis åka på en klassresa eller hitta på något annat roligt tillsammans! På så sätt lär sig barnen att det är givande att hjälpa andra.. Att stödja Majblomman. Som privatperson kan man stödja Majblomman genom att köpa de små pins eller broscher som finns till försäljning. Intäkterna går alltid till barnen. Man kan också göra donationer ...
Genom att stödja Kvinnor och Hälsa ger ditt företag fler kvinnor möjlighet till ett bättre och längre liv! Vi stödjer forskning som är livsviktig för kvinnor, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, alzheimers, osteoporos och cancer.. Ge en gåva eller bli sponsor! Kontakta oss för mer information.. [email protected]. ...
Ge fler barn ett friskare liv. För att ge kroniskt sjuka barn rätt vård krävs forskning som är inriktad på barn. Vårt syfte är att genom donationer stödja forskning som förebygger att barn drabbas av allvarliga och kroniska sjukdomar och hjälper dem som drabbas i tidig ålder.
I vecka 39 förlorade vår dotter och svärson sin son Eddwin och vi vårt älskade barnbarn. Genom att virka och sälja elefanter för änglabarn samlar jag in pengar som jag skänker till spädbarnsfonden. Detta för att hedra minnet av vårt barnbarn Eddwin och andra änglabarn. Vi vill stödja forskningen kring spädbarnsdöd för att fler barn ska kunna räddas och därigenom minska antalet familjer som förlorar ett älskat barn. Ingen ska behöva gå igenom detta. Tack alla som vill vara med och stödja forskningen. Mormor Daphni och Morfar Lasse. ...
Sverige har varit framgångsrikt när det gäller kampen för en god tandhälsa. Det har resulterat i att det idag är få årsrika personer som har löständer jämfört med för femtio år sedan. Då var mer än hälften av 70-åringarna tandlösa.. Men tandproblemen är inte borta. Socialstyrelsen uppskattade för fyra år sedan att drygt fyra av tio pensionärer upplever att de har problem med mun och tänder. Det handlar t.ex. om tänder som spricker, plomber som lossnar, infektioner i tandfickor och inte minst kostnaderna för att åtgärda problemen.. Orsaker bakom dålig munhälsa kan vara psykiska problem som demens, multisjuklighet, medicinering som ger muntorrhet, ändrade kostvanor med frekvent sockerintag och svårigheter att klara munhygienen på grund av försämrad motorisk förmåga.. Samtidigt stöder forskningen uppfattningen att regelbunden munvård minskar risken för att sköra äldre insjuknar och dör i lunginflammation samt att utbildning av personal inom vård och ...
In collaboration with the artist, the Free Press Society in Denmark and the International Free Press Society have printed up a limited edition of 1000 copies.. Each copy is individually numbered and signed by Kurt Westergaard.. The picture is printed in durable colors on fine paper 42 by 21.5 centimeters, suitable for framing. It will be delivered in a solid cardboard tube.. It can be yours for US $ 250 (188 Euros), postage and handing included, but exclusive of customs dues or VAT where applicable.. The proceeds from this offer will go towards the International Free Press Societys continuous campaign for free speech. Proceeds will support research, public education and legal efforts for individuals and organizations under assault for exercising their right to free expression; and to support efforts to ban hate speech laws and pass laws protecting freedom of expression ...
Här i England så började vissa att förstå att något hade hänt för några år sedan. Doserna i våra kosttillskottsprodukter hade kraftigt reducerats. De doser som näringstillskotten har i England idag är mer eller mindre värdelösa. Detta är första steget mot borttagningen av vitaminer och mineraler. Codex Kommissionen vill också att all uppmärkning för GMO-mat och liknande ska förbjudas. De vill ha låga näringsnivåer i maten, låga doser av mineraler, låga doser av vitaminer. Örter och liknande saker kommer att klassificeras som droger. Alliance for Natural Health är nu involverade i en rättegång i Frankrike där en kvinna har blivit åtalad för att vara en droglangare eftersom hon odlade naturliga örter i sin trädgård. Den engelska regeringen stödjer forskningen för genetiskt modifierad mat. En tidning sade:. GM-potatis kommer att odlas i England år 2009.. En artikel från Phil Agnell från Monsanto säger:. Monsanto ska inte ha så mycket med matsäkerhet ...
Arrangerar föreläsningar. Evangelisk-lutherska religionsforskningsinstitutet ELRIM erbjuder föreläsningar, seminarier och work-shops i sina egna utrymmen. Föreläsningar kan arrangeras på svenska, finska, tyska, engelska och turkiska.En speciell tyngdpunkt i ELRIMs verksamhet är att arrangera och stöda kristen teologisk utbildning på turkiska. Institutet verkar på evangelisk-luthersk grund.. Stöder forskning. ELRIM stöder särskilt på ett akademiskt plan de forskningsarbeten som berör mötet mellan kristendom och islam. Institutet kan erbjuda handledning, lämpliga utrymmen, ett teologiskt bibliotek samt kontakter i turkiska sammanhang.. Översätter. ELRIM stöder översättning av luthersk litteratur till turkiska.. Publicerar. ELRIM publicerar det material de producerat eller använder andra publiceringskanaler och -möjligheter. ELRIM satsar också på audiovisuell kommunikation.. Diskuterar. ELRIMs sakkunniga kan bjudas med till olika muslimska och kristna ...