BESLUT Dnr LiU-2008/ (7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för
Bed and Breakfast i närheten av East Lansing, Michigan: Se omdömen från resenärer, bilder och bra erbjudanden för B&B i närheten av East Lansing, MI på TripAdvisor
Vi analyserar akvatiska organismer med avseende på artsamman-sättning och biomassa. Därigenom får vi information om vatten- och habitatkvalitet i olika sjö- och vattendragstyper, om indikatorarter,...
Klerfelt, Anna & Haglund, Björn (2014). Walk-and-Talk Conversations: a Way to Elicit Childrens Perspectives and Prominent Discourses in School-Age Educare. International Journal for Research on Extended Education. Jg. 2, Nr. 2 http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/article/view/17538. Kane, Eva, & Petrie, Pat. (2014). Becoming-player in school-age childcare, Reconceptualising Educational Research Methods, 5(1).. https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/view/947/843. Lager, Karin, Sheridan, Sonja, & Gustafsson, Jan. (2015). Systematic quality development work in a Swedish leisure-time centre. Scandinavian Journal of Educational Research, (Published online: 24 Jul 2015). Lager, Karin (2015). Learning to play with new friends: systematic quality development work in a leisure-time centre. Early Child Development and Care. 2015 http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1030634. Holmberg, Linnéa & Börjesson, Mats (2015) Ideological Dilemmas in Leisure-time Centers. The Swedish ...
Klerfelt, Anna & Haglund, Björn (2014). Walk-and-Talk Conversations: a Way to Elicit Childrens Perspectives and Prominent Discourses in School-Age Educare. International Journal for Research on Extended Education. Jg. 2, Nr. 2 http://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE/article/view/17538. Kane, Eva, & Petrie, Pat. (2014). Becoming-player in school-age childcare, Reconceptualising Educational Research Methods, 5(1).. https://journals.hioa.no/index.php/rerm/article/view/947/843. Lager, Karin, Sheridan, Sonja, & Gustafsson, Jan. (2015). Systematic quality development work in a Swedish leisure-time centre. Scandinavian Journal of Educational Research, (Published online: 24 Jul 2015). Lager, Karin (2015). Learning to play with new friends: systematic quality development work in a leisure-time centre. Early Child Development and Care. 2015 http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1030634. Holmberg, Linnéa & Börjesson, Mats (2015) Ideological Dilemmas in Leisure-time Centers. The Swedish ...
På Institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs just nu mycket forskning om migration och integration i relation till utbildning, från olika infallsvinklar. Här har vi samlat alla projekt - och några forskare berättar lite mer ingående om sin forskning. Vilket stöd behöver unga utan fullständiga grundskolebetyg, Kompis Sverige - om möten i civilsamhället, och i fotspåren på motståndskraftiga unga, är några av projekten. IPD, SU
P Fort Detrick har l nge p g tt en forskning omkring s kallade etniska vapen. Dvs. man skulle kunna f fram en bakterie som endast angriper vissa befolkningsgrupper, f rgade tex. F rgade och vita har olika DNA:n och f r du fram en bakterie som endast angriper vissa DNA:n skulle man i princip kunna utrota vissa befolkningsgrupper som har en annan etnisk tillh righet. F rgade, asiater osv. Man har i dagarna lanserat en ny etnisk hj rtmedicin framtaget i Fort Detrick. Den skulle gynna speciellt den svarta befolkningen eftersom den r effektiv p just den DNA-typen. Behj rtansv rt om man inte k nner till medaljens baksida. Den mottogs inte med n gon st rre entusiasm av kongressen som befarade att det amerikanska rashatet skulle ka om den svarta befolkningen gynnades ...
P Fort Detrick har l nge p g tt en forskning omkring s kallade etniska vapen. Dvs. man skulle kunna f fram en bakterie som endast angriper vissa befolkningsgrupper, f rgade tex. F rgade och vita har olika DNA:n och f r du fram en bakterie som endast angriper vissa DNA:n skulle man i princip kunna utrota vissa befolkningsgrupper som har en annan etnisk tillh righet. F rgade, asiater osv. Man har i dagarna lanserat en ny etnisk hj rtmedicin framtaget i Fort Detrick. Den skulle gynna speciellt den svarta befolkningen eftersom den r effektiv p just den DNA-typen. Behj rtansv rt om man inte k nner till medaljens baksida. Den mottogs inte med n gon st rre entusiasm av kongressen som befarade att det amerikanska rashatet skulle ka om den svarta befolkningen gynnades ...
Matilda Liljedahl (till höger i bild) är läkaren som under studietiden störde sig på att den pedagogiska forskningen sällan togs tillvara i utbildningens vardag. Nu planerar hon att disputera på temat. - Jag såg mycket potential i hur undervisningen bedrevs och hur läkarprogrammet var upplagt, men tyckte att den pedagogiska forskningen ofta hamnade på undantag, förklarar hon.
Ratio bedriver forskning inom tre huvudsakliga områden - företagandets villkor, marknadsekonomi och hur politisk förändring kommer till stånd - i form av större forskningsprogram och fristående projekt. Forskningens innehåll ska vara relevant för näringsliv och samhälle, och skapa förutsättningar för bättre beslut. Inom forskningsprogrammen arbetar en grupp forskare från flera vetenskapliga discipliner för att belysa problem och utmaningar från olika perspektiv. Även fristående projekt bedrivs med tvärvetenskaplig ansats. Här kan du läsa om aktuella projekt och involverade forskare. Du hittar också publikationer och aktiviteter kopplade till projekten.. ...
Syftet för vetenskaplig forskning hos Evira är att utföra avancerad vetenskaplig forskning med anknytning till livsmedelssäkerhet samt djurens hälsa och välfärd, inom områden som följer verkets strategiska målsättningar. Samtidigt bemöts förändringar i verksamhetsmiljön med förebyggande verksamhet och reformer, särskilt med hänsyn till den förändring i sektorforskning som pågår inom hela statsförvaltningen.. Vid uppställning av målsättningar för vetenskaplig forskning måsta man förutse kommande behov för såväl forskningen som utvecklingen av forskningsmetoder. Vetenskapligt forskningsarbete framskrider jämsides med utvecklingen av Eviras behov av kontroll, tillsyn och riskbedömning, samt stöder verkets verksamhet för referenslaboratorier och utvecklingen av metoder i anknytning till detta.. Eviras samhälleliga uppgift och influens omfattar vetenskaplig forskning. Informationen från forskningen nyttjas av såväl nationella företagare som det internationella ...
Forskartenten är över och kursen lider mot sitt slut.. Vi har under hösten fått både frustreras och förundras över fenomen i den pedagogiska forskningens värld, som för de flesta av oss var outforskat område tills nu. Att få ta del av Harry Lunabbas forskning och experimentera med sätt att se på den har varit givande och vi Lost Boys har nog lärt oss en hel del i processen. I mig personligen har ett litet intressefrö börjat gro för forskning överlag, vilket jag ett halvår sedan nog inte trodde jag någonsin skulle säga.. Vi har under kursens gång lärt oss mycket om vad forskning ska innehålla och vad den ska kunna stå till svars för. Dessa faktorer samverkar och är alla viktiga, men jag tycker ändå att en av de mest centrala egenskaperna hos en forskning är att den ska ha ett syfte och gärna konkret nytta, och därför uppskattar jag att vi i våra möten med Harry Lunabba fått en inblick i den aspekten av hans forskning.. För att repetera lite: Lunabba har kommit ...
2020-02-06T16:00:00.000+01:00 2020-02-06T16:00:00.000+01:00 Torsdagsseminariet: Samhällsplanering och miljö - ett urval av aktuella forskningsprojekt och aktiviteter (Föreläsningar och seminarier) Torsdagsseminariet: Samhällsplanering och miljö - ett urval av aktuella forskningsprojekt och aktiviteter (Föreläsningar och seminarier) ...
Personer som lever med en reumatisk eller en annan kronisk sjukdom har ofta lång erfarenhet och unika kunskaper, både om själva sjukdomen och hur det är att leva med sin sjukdom. För att ta tillvara på det perspektivet startade 2008 Reumatikerförbundet tillsammans med Astma- och Allergiförbundet och Hjärt-Lungsjukas Riksförbundet projektet Brukarmedverkan i forskningen. Genom att låta forskningspartners medverka och få inflytande i forskningen kunde de tillföra nya perspektiv i forskarnas arbete. Tack vare att projektet blev så framgångsrikt ingår det numera i förbundens ordinarie verksamhet.. De forskningspartners som är intresserade att delta i forskningsprojekt anmäler sitt intresse via sitt förbund. Efter en urvalsprocess får de utbildning. Därefter kan de väljas ut som medarbetare i ett forskningsprojekt. Verksamheten riktar sig främst mot medicinsk forskning, rehabiliteringsforskning och annan forskning som påverkar sjukdomarna eller dess effekter.. I filmen ovan ...
I skollagen (2010:800) slås det fast att skolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut (se www.skolverket.se) eller att lärarna stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid och som är granskade och dokumenterade. Praktiken ska vara evidensbaserad - lärarens metoder ska grunda sig i bästa tillförlitliga kunskap utifrån systematiska slutsatser från forskning och de bästa metoderna.. För att vår skola ständigt ska utveckla bättre resultat tar vi del av relevant forskning och de senaste rönen om lärande och utbildning, bland annat genom ett långsiktigt samarbete med forskningsinstitutet Ignite Research Institute och pedagogikforskare fil. dr. Ann S. Pihlgren. Ann och Ignite arbetar återkommande med personal och ledning genom föreläsningar ...
MERGOT is a collaboration between research groups at University of Gothenburg and Chalmers who work on different strands of mathematics education research. The aim of this collaboration is to increase collegial discussions and strengthen the mathematics education research community in Gothenburg.. MERGOT är ett samarbete mellan olika forskargrupper vid Göteborgs Universitet och Chalmers, som alla arbetar med forskning om lärande och undervisning i matematik. Målet med samarbetet är att skapa mötesplatser över fakultetsgränserna för att öka det kollegiala samtalet om forskning i lärande och undervisning i matematik. MERGOT samlar och sprider information om forskningsaktiviteter inom området som äger rum i Göteborg. Längre ned finns information om aktuella seminarier och hur nya seminarier registreras. Kontaktperson för MERGOT är Cecilia Kilhamn [email protected] Övriga kontaktpersoner ...
1. Jul 2009. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning 6 tredje ledd, 10 fjerde. Helsefaglig forskning p mennesker, humant biologisk materiale eller 2. Okt 2017. Forskning og vitenskapelig aktivitet bygger p tillit. Og grov uaktsomhet i sknadsfasen, gjennomfringen eller rapportering av forskning Vre primroppgaver er forskning, undervisning og formidling, som er tett integrert i undervisningen p alle vre studier Det er sammenheng mellom satsing p forskning, utvikling og innovasjon, og vekst i. Forskningen rettes mot omrder der Norge har spesiell kompetanse eller Skjema for innrapportering av oppgaver over tilskudd til institutt som forestr vitenskapelig forskning eller yrkesopplring. Start service For 2 dager siden. Hy kvalitet p forskning og utdanning gr hnd i hnd viser NOKUT og. Gjr det tilsvarende bra eller bedre i utdanningsevalueringen 28. Feb 2018 01. 03. 2018 Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplring frist for korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger 01. 03. 2018 ...
Kartläggningen ska innefatta en beskrivning av den forskning som bedrivs inom Sverige inom området, och identifiering av kunskapsluckor och en sammanfattning av nationella och internationella forskningsresultat. Förutom rent medicinska aspekter bör relevant forskning inom andra områden beaktas, exempelvis neurovetenskap, psykologi, juridik, behandlingsmetoder, och sociologi.. Som grund för uppdraget ligger ett ökat behov av styrning med kunskap inom rättpsykiatrin. Målet är evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används och där icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut.. Ladda ner uppdraget som PDF ...
Redan producerad kunskap och forskning måste kunna hittas, tillgängliggöras och användas som en del i att skapa bättre affärer och lösningar utifrån olika behov och marknader. Innovationer handlar inte bara om att skapa ny kunskap genom nya forskningssatsningar utan även genom att forskning som redan finansierats och publicerats tillgängliggörs och används. Det finns många som skulle ha nytta av designforskning, men som inte vet om det. Redan publicerad forskning kan användas i sammanhang utanför det "egna" området och leda till bättre processer och tjänster i andra led, dvs. kunskapsspridning sker över disciplingränser. Utifrån SWEPUBs mycket omfattande forskningsdatabas ger en sökning på ordet design drygt 35 000 träffar. Att utifrån denna datamängd hitta det som är relevant är en utmaning men en förutsättning för ett digitalt gränssnitt. Forskningen kan hittas genom en kombination av manuellt arbete och automatik. Artiklar publicerade i Design Research Journal, ...
LIBRIS titelinformation: New directions in science teaching : a report of a cooperative project in seventeen secondary schools with the Bureau of Educational Research in Science, Teachers College, Columbia University / by Anita Duncan Laton and Samuel Ralph Powers
Underhållstandard belagd väg 2011, Trafikverket, dokumentnummer 2012:074 VTI publikationer som använts vid framtagandet av Underhållsstandard belagd väg 2011 R718, Svenska vägtillståndsmått då, nu och i morgon - del 2: Nu - år 2005-2009 R702, Traf...
Ratio bedriver forskning inom två huvudsakliga områden - arbetsmarknad och företagsdynamik. Forskningens innehåll ska vara relevant för näringsliv och samhälle, och skapa förutsättningar för bättre beslut. Inom forskningsprogrammen arbetar en grupp forskare från flera vetenskapliga discipliner för att belysa problem och utmaningar från olika perspektiv. Även fristående projekt bedrivs med tvärvetenskaplig ansats. Här kan du läsa om aktuella projekt och involverade forskare. Du hittar också publikationer och aktiviteter kopplade till projekten.. ...
Under våren väntas regeringen tillsätta en utredning om hur finansiering och styrning av de högre lärosätena ska fungera. I det arbetet måste aktörer u...
I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Forskningen spänner över ett brett fält - från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap.
De metoder som vi arbetar med grundar sig i befintlig nationell och internationell forskning. Vi har sedan anpassat materialet till våra unga idrottsutövare i…
Forskningsfronter: En databas för installationsföreläsningar inom det pedagogiska kunskapsområdet. Forskningsfronter är en öppen, digital databas utvecklad i syftet att synliggöra forskningen inom det pedagogiska kunskapsområdet. Oftast stannar installationsföreläsningarnas räckvidd vid föreläsningens specifika tid och plats. Forskningsfronter samlar löpande in alla installationsföreläsningar inom det pedagogiska kunskapsområdet och bidrar på så sätt till det samlade vetandet om utbildning, lärande och bildning. Installationsföreläsningar är genom sin mer populärvetenskapliga och diagnostiska orientering ett underutnyttjat material för att nå olika målgrupper med aktuell forskning inom såväl som utanför universiteten. Genom tidigare genomfört insamlingsarbete är ambitionerna med projektet att kunna verka för en heltäckande öppen, nationell och långsiktigt hållbar spridning och kommunikation av sekellång och aktuell pedagogisk forskning till en vidare krets ...
Vid Specialpedagogiska institutionen finns två forskningsområden, Specialpedagogik och yngre barn samt Lärandemiljöer och didaktisk utveckling, som arbetar för att utveckla evidensbaserade forskningsprogram som riktar sig särskilt mot förskola och förskoleklass. Eva Siljehag och Mara Westling Allodi, som ansvarar för dessa två områden, har nu inlett ett samarbete som involverar andra forskare, doktorander och studenter i specialpedagogik. Detta i form av nätverket Inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser (ILTI). Framöver kommer man att erbjuda workshops och seminarier till medverkande samarbetspartners, samt utbildning och handledning till deltagare i forskningsprojekt.. Några av de idéer man vill arbeta med är forskningsprojekt inom tidiga specialpedagogiska insatser i förskola eftersom tidigare forskning har visat att det finns behov av att utveckla delaktighet, kommunikation och samspel för barn i behov av stöd i förskolan. Internationell forskning har också ...
Institutet för Framtidsstudier är ett institut för avancerad samhällsvetenskaplig forskning. Det uppdrag vi har är att bedriva forskning som kan användas för att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Vi gör inga prognoser eller trendanalyser utan försöker rikta ljuset på frågor som vi uppfattar har stor betydelse för framtiden. Institutets forskning struktureras runt ett forskningsprogram som vanligtvis bedrivs under en period av fyra till sex år. Forskningsprogrammet innehåller oftast flera projekt som fokuserar på mer specifika frågeställningar inom det generella forskningsprogrammet.. Institutets forskning finansieras dels med statliga medel, dels med forskningsanslag som erhållits från forskningsråd och andra forskningsfinansiärer.. ...
Vid Specialpedagogiska institutionen finns två forskningsområden, Specialpedagogik och yngre barn samt Lärandemiljöer och didaktisk utveckling, som arbetar för att utveckla evidensbaserade forskningsprogram som riktar sig särskilt mot förskola och förskoleklass. Eva Siljehag och Mara Westling Allodi, som ansvarar för dessa två områden, har nu inlett ett samarbete som involverar andra forskare, doktorander och studenter i specialpedagogik. Detta i form av nätverket Inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser (ILTI). Framöver kommer man att erbjuda workshops och seminarier till medverkande samarbetspartners, samt utbildning och handledning till deltagare i forskningsprojekt.. Några av de idéer man vill arbeta med är forskningsprojekt inom tidiga specialpedagogiska insatser i förskola eftersom tidigare forskning har visat att det finns behov av att utveckla delaktighet, kommunikation och samspel för barn i behov av stöd i förskolan. Internationell forskning har också ...
Kemiska institutionen är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH). All forskning och utbildning vid institutionen sker på Kemicentrum, som är nordens största centrum för forskning och utbildning inom kemiområdet. All vår forskning har samma mål: forskning till förmån för ett hållbart samhälle. Vi bedriver forskning inom kemis alla områden, alltifrån grundforskning till tillämpad forskning. Vår forskning bedrivs av nationellt och internationellt ledande forskargrupper. Starka fokusområden är miljö, energi, förnybara resurser och hälsa. Vår forskning är samlad inom fyra centra; Centrum för molekylär proteinvetenskap, Centrum för analys och syntes, Centrum för tillämpade biovetenskaper och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi ...
Länkar till forskning - allmänt om skola och undervisning. Skolverkets forskningsinfo. 11 finansiärer presenterar aktuell forskning. Särskilda skolsidor finns.. Skolporten forskning. Vetenskapsrådet. Institutet för framtidsstudier. IFAU genomför utvärderingsstudier av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder. Centre for Educational Research and Innovation (sök även CERI inom denna adress). Statliga Skolforskningsinstitutet. Ny länk - Lärglädjens möjligheter i styrkedjan - ny länk. Länkar till policyrelevanta kunskapsöversikter och databaser, inom utbildningsområdet. Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet. Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet är en sammanställning över publicerade kunskapsöversikter som kan bedömas vara relevanta utifrån ett svenskt utbildningspolitiskt perspektiv. För att använda sammanställningen går ni in på "Sammanställning över policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet". ...
Forskning och utveckling, FoU, är ett samlingsnamn för all den forskning och utveckling som bedrivs i ett land. Begreppet innefattar allt från grundforskning till utveckling av produkter eller tjänster som bygger på forskningsresultat.. Hur stor andel av ett lands BNP som går till forskning och utveckling (FoU) och hur stor andel av befolkningen som är verksamma forskare utgör tillsammans ett mått på hur mycket resurser ett land lägger på FoU. I internationell jämförelse ligger Sverige i topp när det gäller satsningar på forskning och utveckling. Företagen står för närmare 60 procent av finansieringen och utför också mest forskning. Forskning vid universitet och högskolor utgör cirka 25 procent av det totala svenska FoU-systemet och är till största delen offentligt finansierad. ...
Det finns en fara med de ständiga ropen på excellent forskning, varnar Nick Butler och Sverre Spoelstra i en debattartikel om vad som händer med forskningen i granskningarnas och de nationella utvärderingarnas tidsålder. De har granskat granskningarna och är kritiska. Kollegialiteten minskar till förmån för konkurrens och tävlan mellan akademins vinnare och förlorare, skriver de. Den här förändringen manifesteras på en rad sätt, men framför allt i de allt vanligare nationella granskningarna av forskningens excellens, så som Research Excellence Framework (REF) i Storbritannien, the Performance Based Research Fund (PBRF) i Nya Zeeland och Excellence in Research (ERA) i Australien.Granskningarna har gett upphov till en lukrativ marknad för en forskaelit som likt fotbollproffs flyttas och byts mellan olika universitet. Samtidigt ökar utsikterna för degradering för de lågpresterande.. ...
Kollegialt lärande är ett strukturerat förståelsefördjupande samtal mellan kollegor som tar sin utgångspunkt i vardagliga dilemman och utmaningar.. För att samtal kollegor emellan ska leda till lärande och utveckling behöver de vara strukturerade och utmana tänkandet. När du som pedagog analyserar och reflekterar behöver du koppla det till forskning och beprövad erfarenhet. Professionell samtalsledning och tillgång till pedagogisk forskning, till exempel genom samverkan med universitet eller högskola, blir då viktiga verktyg för skolans utvecklingsarbete. Skolutveckling sker i mötet mellan pedagogerna och barnen. Det finns forskning som visar att pedagogernas sätt att arbeta främst påverkas av deras egna erfarenheter från undervisningen och mötet med barnen och i samtal med kollegorna kring dessa erfarenheter.. Skolverket.se: Kollegialt lärande. Center för skolutveckling anordnar tre aktiviteter på temat kollegialt lärande under läsåret 2017/2018:. ...
Återigen får den pedagogiska forskningen ta skit på GP:s ledarsida. Men om nu forskningen är så politiserad och dålig, hur förklarar man då att en skola som valt att basera sin undervisning på just nämnda forskning når så lysande resultat? I Nossebro skola tog man reda på vad forskningen visar ger goda resultat i skolan,…
En av forskningens viktiga uppgifter är att frilägga tankefigurer som ibland omedvetet styr tänkande, handlande och beslutsfattande. Svenska kyrkans forskningsenhet publicerade under 2014 åtta korta texter om modeller som influerar vårt tänkande.
Genom medfinansiering blir företaget del i ett forskningsprojekt. Det sker genom bland annat anställda industridoktorander eller att företaget bistår med material, instrument, lokaler eller tid för att handleda doktorander. Vid vissa studier behöver forskarna kunna göra intervjuer och erfarenhetsutbyten med olika typer av aktörer inom näringslivet.. Vill du ta del av den aktuella forskningen inom det tekniska området bjuder vi emellanåt in till olika seminarier och presentationer. Här kan du läsa mer om Högskolans teknikforskning. ...
Här är deras svar. Vi tar kraftfullt avstånd från Madelene Sandströms vilja att införliva Vetenskapsrådet i den tillämpade forskning som traditionellt stöds av till exempel Vinnova. Vetenskapsrådets uppgift är att stödja grundforskning. Att vi i Sverige skulle sluta upp att stödja den nyfikenhetsdrivna och inomvetenskapligt prioriterade forskningen är en dålig idé som innebär negativa konsekvenser för landets utveckling. Tyvärr har Vetenskapsrådet redan genomgått en successiv nedmontering under flera år och under flera olika regeringar och forskningsministrar, den nuvarande Alliansen inräknad. Den senaste forskningspropositionen innebar visserligen en rejäl nysatsning på forskning men den stora huvuddelen av nya medel gick till öronmärkta strategiska satsningar som fördelades top-down istället för att kanaliseras till VR-stödd grundforskning med medelsfördelning bottom-up (se nedan).. Lite tillspetsat kan man säga att Vetenskapsrådet idag och sedan flera år ...
De naturvetenskapliga samlingarna skapar en grund för artkännedomen och -namnen, dvs. för systematiken och taxonomin. De här vetenskapsgrenarna som är förknippade med beskrivningen av arter bildar kärnan i Naturhistoriska museets Luomus forskning. De är intimt sammanflätade med evolutionsforskningen och forskningen i naturens mångfald.. Andra viktiga forskningsområden på Luomus är biogeografi, jordklotets geologiska utveckling samt forskning som baserar sig på biologiska uppföljningsmaterial och dateringsmetoder.. Luomus har också bekräftat sitt deltagande i klimatforskningen. Flervetenskapliga grupper som forskar särskilt i gröna tak och i assisterad spridning av växter koncentrerar sig på att undersöka effekterna av en klimatförändring, liksom också ett projekt som utnyttjar dateringsmetoder i undersökningen av klimatets historia. Dessutom har man bland annat utnyttjat material från fågeluppföljningar i studier där man undersöker organismernas reaktioner på ...
Vår forskning skall gynna människors hälsa. Institutionens forskning är ofta banbrytande och presenteras i den absoluta toppen av vetenskapliga tidskrifter där det får betydelse även för vår omvärld
Vilka möjligheter och hinder till fysisk aktivitet finns för barn och ungdomar med funktionshinder? Birgitta Sjöqvist Nätterlund, Habiliteringens...
The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en heltidsanställning som forskare i minst sex år från och med september 2018.. Den seniora forskaren kommer att bidra till forskningsmiljön, särskilt med avseende på fundamentala och analytiska frågor gällande moraliskt ansvar och fri vilja (i vid bemärkelse). Han eller hon kommer också aktivt att delta i LGRP:s forskningsseminarium och annan relevant forskningsverksamhet vid Filosofiska institutionen. Uppgifterna kan också omfatta ansökningsskrivande, marknadsföring av projektet i akademiska och populärvetenskapliga sammanhang, undervisning, handledning av doktorander, kursutveckling och andra undervisningsrelaterade aktiviteter. Sådana uppgifter skall inte överstiga 20% av tjänsten. Tjänstens innehavare förväntas utföra sin forskning i Lund och vara regelbundet och konsekvent närvarande i forskargruppens olika aktiviteter och program (workshops, seminarier, konferenser osv). Läs mer om ...
Kursens syfte är att utveckla ökad kunskap och förståelse för olika kunskapsteoretiska synsätt och pedagogiska ramar, samt deras respektive betydelse för den pedagogiska tillämpningen i såväl forskning som i annan pedagogisk praktik. Vidare syftar kursen till att utveckla färdigheter inom pedagogisk forskning.
I denna kurs tillämpas kunskaper från studierna på KTH i projektarbeten med forskningsfokus genom ett nära samarbete med en forskargrupp vid KTH. Forskningen är inriktad på ett av tre teman för Industriell Produktutveckling: Maskinkonstruktion, Mekatronik eller Förbränningsmotorteknik.. Genom att arbeta som en del av ett team får du lära dig att organisera, hantera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext forskningsprojekt. Detta inkluderar att du ska kunna definiera ditt eget projekt, ta egna beslut och initiativ samt att se till att projektet slutförs i tid och i enlighet med projektplanen.. Som en del av forskningsarbetet behöver du utföra en litteraturstudie för att få nya kunskaper som är relevanta för forskningsprojektet.. Resultatet av arbetet kommer att behöva presenteras, både muntligt och i olika former av skriftlig dokumentation.. ...
Flera av de reformer regeringen nu genomdriver på skolans område är kontraproduktiva. Det finns det massvis av forskning som visar. Ändå är pedagogikforskarna nästan osynliga i det offentliga samtalet om skolan. Med argumentet att den pedagogiska forskningen är
Forskning vid SMI ska präglas av en praxisnära relevans för yrkesverksamma inom grundutbildningens huvudområden.. Forskning vid SMI ska initieras och bedrivas i nära relation till de huvudområden högskolan utbildar i: musikpedagogik, logonomi, estetiska lärprocesser och skapande dans. Studenternas självständiga arbeten och lärarnas forskning ska därmed på ett tydligt sätt kopplas till och ha relevans för SMI:s utbildningar. Såväl empirisk som filosofisk och historisk forskning har relevans för utbildningsområdet.. Olika metoder som bidrar till kunskapsutveckling inom musik- och kulturskolor är relevanta, som praxisnära forskning/aktionsforskning. Ett viktigt mål är att forskningen ska involvera lärare knutna till SMI, men också lärare som är aktiva i den praktiska utbildningen vid musik-och kulturskolor och vid gymnasieskolans estetiska program. SMI:s verksamhetsförlagda utbildning (VFU), innebär att studenterna förväntas utöva ett pedagogiskt yrke samtidigt som ...
Jag är docent i vårdvetenskap och min forskning riktas särskilt mot patientens värld. Mitt avhandlingsarbete fokuserade hot och våld inom psykiatrisk vård. Mitt senaste forskningsprojekt handlar om vårdande och lärande samtals betydelse för unga vuxna vid existentiell oro. Vårdande vård sker framförallt i en vårdande relation där av mitt intresse för samtalsforskning. Intresset för patientens värld inbegriper också den som vårdar, jag ingår som forskare i forskningsprojektet Reflekterande team som avser att transformera forskningsresultat och vårdteoretisk kunskap så att vårdhandlingar kan utvecklas. Jag medverkar i forskningsprojektet Innovativa miljöer som studerar samspelet mellan vårdande och lärande och syftar till att bygga broar mellan teori och praktik. Jag ingår som forskare i äldreprogrammet. På Högskolan i Borås har jag arbetet sedan 1996 som lärare och forskare. Sedan fyra år tillbaka arbetar jag inom akademins ledning, för närvarande som ...
1. Inledning Internationell studie om undervisning och lärande - Teaching and Learning International Survey 2013 (TALIS) Studien koordineras av OECD Studien genomförs i Finland av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet Nationell koordinator Undervisnings- och kulturministeriet Pedagogiska forskningsintitutet - Finnish Institute for Educational Research
Arbetets syfte är att få en bred kunskapsbas för att förstå vad koncentrationssvårigheter är och hur de kan se ut i klassrummet. Syftet med studien är även att söka förslag till handling för att stävja koncentrationssvårigheter. Det är en litteraturstudie av medicinsk och pedagogisk forskning kring koncentrations-svårigheter. Med hjälp av en fallstudie genom intervjuande samtal med en elev och skolans specialpedagog beskrivs verkligheten på just den här yrkesorienterade gymnasieskolan. Resultatens första del beskriver koncentrationssvårigheter till hjälp för förståelse av begreppet. Resultatens andra del söker servera ett smörgåsbord av förslag till handling under rubriker som relationer, mat och sensomotorik inriktade på den enskilde eleven. Bredare lösningar fö ...
... Forskningsr det f r milj , areella n ringar och samh llsbyggande. Formas fr mjar framst ende forskning f r h llbar utveckling. Forskningsr det Formas st djer grundforskning och behovsstyrd forskning inom omr dena milj , areella n ringar och samh llsbyggande. Formas fr mjar en ekologiskt h llbar tillv xt och utveckling i samh llet, m ng- och tv rvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete. Forskningsr det ansvarar vidare f r information om forskning och forskningsresultat.