SLS släpper konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.
Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar för praktiskt tänkande, med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Lunds praktiska filosofer har under senare år fått externa medel till ett flertal forskningsprojekt, inom olika delar av ämnet. Projekten spänner över följande teman: Filosofiska teorier om värde, välfärdsbegreppet, förtjänst och ansvar, praktisk rationalitet, teorier om skäl, kollektiva handlingar, intentionsbegreppet, och dynamiskt beslutsfattande. Ser man mer generellt på forskningen inom ämnet vid institutionen är det fem områden som i nuläget drar till sig den största forskningsaktiviteten: moralfilosofi, axiologi (= värdeteori), politisk filosofi, beslutsteori, handlingsfilosofi och social ontologi. Forskningen är starkt internationellt orienterad och enskilda forskningsinsatser har tilldragit sig internationell uppmärksamhet. The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett ...
På Högskolan Kristianstad bedrivs forskning som anknyter till och utvecklar grundutbildningen vid högskolan. Forskningsmiljöer och individuell forskning.
Finlands Akademi och rådet för strategisk forskning (RSF) samlar in förslag om teman för nya akademiprogram och strategiska forskningsteman för 2020. Förslag kan inlämnas via en webbenkät som är öppen under november månad. Genom enkäten kan både forskarsamhället och de som utnyttjar forskningsrön delta i planeringen av teman för akademiprogram och strategisk forskning.. Du kan inlämna flera förslag. Beskriv förslagen kort på allmän nivå. Du kan också bifoga en mer detaljerad beskrivning för att bredda och fördjupa förslaget.. Du kan även kommentera andra förslag. Kommentarfunktionen kan öka interaktionen mellan svarande och erbjuda nya infallsvinklar. Målet med enkäten är att hitta teman som är av större skala än de som kan behandlas i enskilda forskningsprojekt och som motsvarar de behov som vetenskapens och samhällets förnyelse ger upphov till.. ...
Professor Rainer Sauerborn, forskare vid Umeå Centre for Global Health Research, har av FN utsetts till en av huvudförfattarna till det kapitel i nästa klimatrapport som ska handla om människors hälsa.
Många skulle nog svara "patent och nya produkter" och att vi i Sverige är lite sämre än andra på att göra kommers av forskningen. Jag delar inte den bilden. Tvärtom tror jag att Sverige är något bättre än andra på att kommersialisera forskningen, men inte nödvändigtvis så att varje enskilt forskningsprojekt leder till ett patent eller en ny produkt.. - Chalmersprofessorn Staffan Jacobsson har intresserat sig för värdet av forskning och menar att det är mer konstruktivt att utvärdera forskningen utifrån innovationssystem centrerade kring specifika teknologier. Då uppkommer stora värden också i form av exempelvis nätverkande och utbildning som i nästa steg ger just den kommersiella skjuts som alla längtar efter. Vi är duktiga på forskning i Sverige, men vi är också duktiga på kommersialisering!. Vad är fördelen med att finansiera forskningsprojekt genom Energiforsk ...
Vår vision är att Kosmosgården på sikt ska utgöra ett center där man helt kan koncentrera sig på studier och där man kan få en fullständig och metodisk genomgång av den kosmiska världsbilden som Martinus har presenterat. Lärandet är också tänkt att vara inriktat på tillämpningen av de kosmiska analyserna i praktiska frågor samt övning i att framställa tankarna muntigt eller skriftligt. Där ska finnas grundläggande helhetsutbildning i Martinus samlade verk, det Tredje Testamentet, i syfte att både tillfredställa det behov som människor har för egen del av denna kunskap samt att ge en grund för deltagaren att själv utvecklas som föredragshållare, cirkelledare, skribent osv. Centret ska också erbjuda uppföljningskurser, seminarier i särkskilda delämnen, och möjligheter till enskild forskning i andligtvetenskapliga frågor mm. Centret kan fortsätta att ge sommarkurserna så att människor kan komma till inspirerande veckokurser under sin semester. Orienteringskurser som
Kent Berilsson på STC ställde upp med sitt företag SEPS Technologies i samverkan med Inmec Network Technologies som utvecklar en ny skarvningsmetod av fiberdukter för att förbättra tekniken och minska kostnaderna vid fiberdragningar. Tävlingen startade den 1 april och den 22 oktober meddelades resultatet där Kents bidrag var en av de tre vinnarna av 150 000 SEK.. Juryns motivering löd: "En innovation som skapar snabbare, flexiblare och billigare lösningar vid fiberinstallationer. Innovatörerna effektiviserar tekniken för att dra bredband på ett sätt som revolutionerar marknaden.". ...
Det finns en förhöjd risk att bli inblandad i en olycka när hastigheten ökar och risken ökar ju högre hastigheten är. Däremot finns det generellt ingen förhöjd risk om du kör långsammare än medelhastigheten på vägen. ...
2017 är Ratio i Almedalen för att bidra med kunskap om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Vi bjuder på forskningsresultat och spännande diskussioner med politiker, parter och andra sakkunniga. Nedan ser du vårt program för torsdagen:. Torsdag 6 juli, kl 09:00-10:00, Kårhuset Rindi ...
Då och då ifrågasätts röjningens nytta. Ibland är det enstaka forskningsresultat som blir hårddragna, i andra fall är det nya sortiment som används som argument för att traditionell röj-ning inte ä...
U21-Europamästerskapet i fotboll (engelska: UEFA Under-21 Championship ) är en fotbollsturnering arrangerad av Uefa för landslag under 21 år. Turneringen inklusive kvalspel pågår under två år. Den fungerar också som OS-kval. U21-EM arrangeras sedan 1978 och ersatte då U23-EM som arrangerades 1972-1976. Åren 1978-1990 avgjordes finalen i dubbelmöten hemma/borta och sammanlagda resultatet räknades. Vid lika antal mål avgjordes mötet på straffar. 2017 utökades slutturneringen från åtta till 12 lag.[1] ...
Varje år genomför Swerea drygt 4000 uppdrag åt företag och offentliga finansiärer. Här ser du ett urval av den samhälls- och industrinytta som vi skapat tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss om du vill veta mer om ett specifikt projekt eller forskningsresultat.. Läs som broschyrerKontakta oss ...
Varje år genomför Swerea drygt 4000 uppdrag åt företag och offentliga finansiärer. Här ser du ett urval av den samhälls- och industrinytta som vi skapat tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss om du vill veta mer om ett specifikt projekt eller forskningsresultat.. Läs som broschyrerKontakta oss ...
Det är en modell som stimulerar barns språkliga medvetenhet innan läsinlärning. En rad forskningsresultat har visat på ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och barns förmåga att förstå den alfabetiska principen och utveckla en god läsförmåga. Modellen bygger på att vi leker olika språklekar med barnen en stund varje dag under åtta månader. Språklekarna är indelade i sex grupper. I varje grupp ingår olika lekar som på ett lustfyllt sätt övar olika områden av språket. Lekarna är framtagna för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. I årskurs ett repeteras lekarna under en 8-veckorsperiod. ...
Forskning.se är en webbplats som publicerar aktuella forskningsartiklar inom medicin och hälsa . Gå till webbplatsen här och läs mer om forskningsresultat inom olika områden.. ...
Hur ser vi till att goda forskningsresultat kommer till nytta och inte blir en isolerad lokal framgång? Kom och var en del av lösningen den 29-30 november!
Många människor vill spela en mer aktiv roll i sin vård och det finns allt fler forskningsresultat som visar att personcentrerad vård kan förbättra en rad faktorer. Till exempel patientupplevelse, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. Detta är några av de resultat som uppnåtts i studier där ett personcentrerat arbetssätt jämförts med traditionell vård.
Den 19-20 november samlas 750 personer under Sjuksköterskedagarna i Folkets hus, Stockholm. Tillsammans med forskare och kollegor diskuterar vi sjuksköterskans etiska utmaningar, ny omvårdnadsforskning och hur sjuksköterskerollen ser ut i framtiden. Det finns möjligheter att göra intervjuer i Folkets hus på morgonen innan konferensen börjar och i anslutning till föreläsningarna ...
Forskning Det bedrivs mycket forskning om segregation inom olika forskningsmiljöer, av forskargrupper och inom enskilda forskningsprojekt. Delegationen mot segr
Forskare kan också beställa fram analoga filmkopior ur samlingarna för visning i betraktningsbord i filmarkivets lokaler mot erläggande av expeditionsavgift, 700 kronor per långfilm och 350 kronor per kortfilm. Undantag från avgift kan göras i samband med speciella överenskommelser om enskilda forskningsprojekt.. Ett särskilt avtal om forskningsvisningar finns med Institutionen för mediestudier vid Stockholms Universitet.. Det finns också möjlighet att beställa fram filmer ur arkivet för visning i någon av Filmhusets biografer. För bokning av själva biografen och information om priser, kontakta [email protected] Utöver kostnaden för biografen debiteras expeditionsavgift enligt ovan. Filmer ur arkivet bokas minst fem arbetsdagar innan visning.. Filmarkivets beståndskatalog är sökbar från datorerna i Filmhusets bibliotek. Om du inte har möjlighet att besöka Filmhuset går det bra att höra av sig med förfrågningar via mail eller telefon.. ...
Vad är affärspotentialen inom AI? Och vilka är utmaningarna för företag framöver? Hur ska vi tänka kring etik och moral när AI riskerar att snabbt förändra samhället? Och hur ska Sverige och Norden kunna konkurrera med resten av världen inom AI? Anders Elbak, är analytiker på analysjätten IDC och berättar hur AI påverkar affärsvärlden idag och framöver. Danica Kragic Jensfelt är professor i robotik på KTH och leder AI-satsningen WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program) som är ett av de största individuella forskningsprogrammen i Sverige. Hon ger sin syn på AI-utvecklingens möjligheter och utmaningar och hur vi ska tänka för att möta AI-framtiden på bästa sätt.. Denna programpunkt hålls på engelska.. ...
Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum
2002, Häftad. Handla online - Hos dig inom 2-6 arbetsdagar. Köp boken Kommunicera naturvetenskap i skolan - - några forskningsresultat hos oss!
En glaciärforskare ägnar mycket tid åt att beräkna snödjup och ismängd samt förändringar av båda. Vinterbalans är ett värde som används. Det betyder höjden på en tänkt vattenpelare om årets snö smälte men ändå låg kvar på glaciären och dessutom fördelade sig jämnt över glaciärens yta.. Nedan kan du nu studera forskaren Peters värden för Storglaciärens vinterbalans under ett antal år ...
Vi stöttar andra myndigheter, kommuner, konsulter, byggföretag, allmänheten och samhället i övrigt med kunskap kring effektivt markbyggande. Som oberoende expertmyndighet erbjuder vi rådgivning till länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter, samt till privata aktörer inom markbyggande och markanvändning. Vi tillämpar dessutom våra forskningsresultat i konkreta projekt.. Med effektivare markbyggande menar vi att vi kan bidra till att:. ...
Målboken är en annorlunda och nytänkande bok om personlig utveckling. Den riktar sig till alla som vill lyckas i livet men ännu inte har kommit fram till hur de ska gå till väga. På ett enkelt och underhållande sätt guidar Peter Jumrukovski läsaren till att sätta mål i livets stora områden: hälsa, pengar, personlig utveckling, relationer och jobb - och att hitta en balans dem emellan. Med en blandning av forskningsresultat, berättelser ur verkliga livet och anekdoter visar han att alla faktiskt kan lyckas med precis vad de vill genom att skriva ner sina mål och varje dag aktivt arbeta för dem. ...
- SCAPIS forskningsresultat är för mina barnbarns framtid, så att den generationen kan få större chanser till friskare liv, säger Amelia Adamo.
Vid LiU produceras forskningsresultat och annan kunskapsmassa, som kan utgöra utgångspunkt för utveckling av näringslivet, och därmed också sysselsättningen,
Behandlingsprogrammet ger psykiskt sjuka möjlighet att bestämma över sina liv. Det är möjligt nu. Idag finns forskningsresultat som visar hur man effektivt kan minimera verkningarna av psykisk ohälsa.
Forskning resultat, infravärme Kortfattad sammanfattning nedan. Länk till Tysk forskningsresultat: http://www-user.rhrk.uni-kl.
För den intresserade finns flera vägar att ta till sig våra forskningsresultat, exempelvis via föreläsningar och via vår populärvetenskapliga webbplats Aktuellt om vetenskap & hälsa.
Forskningsresultat vid Sahlgrenska Akademin: fysisk aktivitet utvecklar hjärnans kognitiva förmågor, Affärstidningen Näringsliv 2010-5
Ett tveksamt rekord är slaget. Jørn Hurum och hans forskargrupp vid Naturhistoriska museet i Olso har tagit populariseringen av forskningsresultat till en ny nivå.
Att sätta fingret på exakt vad som utmärker antropologisk forskning kan ibland vara en utmaning. I podden AthroTalking försöker vi finna svar på den e
Att sätta fingret på exakt vad som utmärker antropologisk forskning kan ibland vara en utmaning. I podden AthroTalking försöker vi finna svar på den e
Anders Wiklöf ser fram emot att följa arbetet vid institutet och de framsteg som görs. Han är övertygad om att forskningen kan bidra till att få ner antalet personer som dör i hjärt-kärlsjukdomar. - Det här kan få livsavgörande betydelse för väldigt många.
Sprida information om forskningsresultat och evidens för hälsofrämjande metoder och arbetssätt. Informera om vad vi vet i förhållande till vad vi tror oss veta. Verka för att kunskap om riskfaktorer från epidemiologiska studier sprids på ett sätt som främjar salutogenes och motverkar medikalisering ...
I vårt utbud har du möjlighet att ta del av en bestående livsstilsförändring med Itrim. Världsledande inom varaktig viktminskning, med ett expert råd som ständigt granskar forskningsresultat inom området. Vi hjälper dig att bryta gamla vanor och att få in träning och hälsosamma matvanor som en naturlig del av din vardag ...
Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin från marknaden får kritik. - Om vi bara får se de positiva resultaten blir vi missledda, säger läkaren Ben Goldacre.
Svenska forskningsresultat om så kallade orkidébarn med känslighetsgener - och dessas inverkan på barnets livssituation - sprider sig just nu över världen.
Skapa tillsammans och var kreativa. Det finns många och fina forskningsresultat som visar vad som händer med kroppen när man stimulerar den med kreativt skapande med händerna. Kanske väcks de största idéerna och tankarna tillsammans just då? ...
1770 - En revolutionerande upptäckt om samerna János Sajnovics (1733 - 1785), eller som hans fullständiga namn János Sajnovics de Tordas et Káloz, skrev egentligen ingenting om samernas ursprung. Där emot kom hans forskningsresultat om samernas språk att förändra kommande teorierna om samernas ursprung för de kommande 200 åren. Hans resultat var helt enkelt revolutionerande.…
Gruppens forskning inriktas mot att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa. Inom ramen för forskargruppens studier ges begreppen vård, omsorg, återhämtning och hälsa vida innebörder vilket öppnar för olika perspektiv i enskilda forskningsprojekt, och därmed också för tvärvetenskapliga projekt. En gemensam utgångspunkt är en ambition att söka förståelse för den unika personen och finna vägar för att stärka människors personliga resurser. Utöver forskning som utvecklar kunskap om vård och omsorg, återhämtning och hälsa bedrivs också forskning som fokuserar på hur denna kunskap kan förmedlas och tillämpas inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Forskningsprofilen ligger således inom det område där hälsoforskning och välfärdsforskning möts.. Eftersom forskargruppen består av forskare som representerar såväl vårdvetenskap som socialt arbete kan ...
Vid institutionen bedrivs individuell forskning inom litteraturvetenskap, teaterstudier, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi. Vi arbetar dessutom aktivt för att forma en stark och konkurrenskraftig tvärvetenskaplig forskning, som också kan bidra till att skapa en komplett miljö där forskning och utbildning på olika nivåer samverkar ...
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) is Swedens largest ever individual research program, a major national initiative for strategically basic research, education and faculty recruitment. The program is initiated and generously funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) with 2.6 billion SEK. In addition to this, the program receives support from collaborating industry and from participating universities to form a total budget of 3.5 billion SEK. Major goals are more than 50 new professors and more than 300 new PhDs within AI, Autonomous Systems and Software. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/ Reglerteknik är ett brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskap. Genom historien har det varit centralt
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) is Swedens largest ever individual research program, a major national initiative for strategically basic research, education and faculty recruitment. The program is initiated and generously funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) with 2.6 billion SEK. In addition to this, the program receives support from collaborating industry and from participating universities to form a total budget of 3.5 billion SEK. Major goals are more than 50 new professors and more than 300 new PhDs within AI, Autonomous Systems and Software. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/ Reglerteknik är ett brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskap. Genom historien har det varit centralt
Kompletterande resultat från LIDDS forskningsprojekt med IGP, Uppsala Universitet, visar att antikroppar kan frisättas från en NanoZolid®-formulering med full funktion och med en depåeffekt. Resultaten innebär ett fortsatt fokus på lokal beha
I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet som lades fram nyligen kommer en rad förslag som är direkta resultat av forskningsarbete där RISE varit ledande eller bidragit väsentligt.
Onsdag den 5 juli ska Peo Hansen tillsammans med forskarkollegan professor Stefan Jonsson och politiker diskutera under rubriken "Varför går etableringen av nyanlända så långsamt? Saknas både hjärtat och tekniken? Seminariet är ett av många som hålls i East Sweden Arena under måndag 3/7 och onsdag 5/7. Temat för måndagen är Smarta samhällen och logistik, hållbarhet och hälsa medan onsdagen ägnas åt Integration innovation och medicinteknik. Områden där regionen har intressanta exempel att visa upp. eminariet är ett av många ...