Framtidens folkhälsa - allas ansvar är en kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010. Rapporten är utgiven av Statens folkhälsoinstitut.
Kommunerna ska i sin beslutsfattning bedöma och ta i beaktande hur olika beslut inverkar på befolkningens hälsa och välmående. Bedömning av hälsokonsekvenserna bygger på vetenskap och ger värdefull information för beslutsfattandet.. En del av bedömningen av miljökonsekvenser är att bedöma konsekvenserna för människan. Denna bedömning delas i sin tur in i bedömning av hälsokonsekvenser och sociala konsekvenser. I bedömningen av hälsokonsekvenser ingår bedömning av hälsa samt hälsoskydd.. I och med folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 har det blivit vanligare att bedöma hälsokonsekvenserna i form av förhandsbedömning baserad på ett brett hälsobegrepp.. ...
Den 14 februari antog landstingsfullmäktige Policy Folkhälsa 2017-2021. Den nya folkhälsopolicyn har visionen Stockholms läns landsting ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.
2004-04 - Den omfattande gränshandeln får en rad mycket långtgående konsekvenser för folkhälsan. Ökat lagertryck, konsumtion av starkare öl, förlorad kontroll och ökad kriminalitet för att nämna några.. ...
Humour seen from a public health perspective. Humour is to be regarded as a salutogenic factor. As with other such factors there are reasons to believe that humour is a part of the individuals personality with the possibility of being strengthened by influences from the family, school, and workplace. The use of humour in population-based […]. ...
Tanken är också att du ska förstå hur folkhälsofrågor tydliggörs i arbetslivet samt vilka lagar och regler inom olika organisationer och myndigheter som har betydelse för människors hälsa.. Kursen är 10 veckor lång, inkluderar en fältarbetsperiod på fem veckor och genomförs under termin 5 på utbildningen.. Exempel på arbetsplatser/tjänster där du kan göra genomföra din VFU:. ...
Folkhälsa i Bergslagen. Folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.. Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, har en överenskommelse med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa. Överenskommelser har funnits i olika former sedan 2003. Nuvarande överenskommelse gäller fr o m 1 maj 2018 t o m 31 december 2023, det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet hos befolkningen i norra länsdelen.. För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser.. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan ...
Den 14 april arrangeras en manifestation för att värna folkhälsan och skydda i synnerhet barnen mot skadlig mikrovågsstrålning.. Demonstrationen föranleds av den nu pågående 5G-utbyggnaden som genomförs utan att någon forskning visar att tekniken inte medför de allvarliga konsekvenser för folkhälsan som allt fler forskare varnar för.. Regeringen verkar för en utbyggnad utan att en seriös riskbedömning gjorts.. Tid: Lördag 14 april kl 13.15. Plats: Sergels Torg, Stockholm. Arrangörer: Elöverkänsligas Riksförbund, Föreningen Vågbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Strålskyddsstiftelsen.. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/04/varna-folkhalsan-stoppa-5g-demonstration-i-stockholm/. Sprid vidare till alla dina kontakter!. Med vänliga hälsningar. Mona Nilsson. Strålskyddsstiftelsen. www.stralskyddsstiftelsen.se. Telefon: 08-560 512 13. Arbetar med utgångspunkt från. Europarådet resolution 1815 maj 2011.. Alla måste få veta om riskerna. Barn är extra ...
Nästa vecka arrangerar Forum för Health Policy ett spännande seminarium om den nya Trump-administrationens påverkan på folkhälsa och det preventiva arbetet i USA och vad det i sin tur kan ha för konsekvenser i övriga delar av världen. Idag bloggar Lars Weinehall, professor i allmänmedicin och epidemiologi vid Umeå Universitet, om utvecklingen av preventiva insatser i Sverige. Trevlig läsning! Inte ...
Stephan Toivonen menar att Wille Valve är i förnekelse. När en social- och hälsovårdsminister uteslutande talar om prevention är det likväl ett osynliggörande av de problem vi står inför. Bara för att det inte finns någon officiell statistik, betyder det inte att vi inte har någon narkotikarelaterad dödlighet eller problematik på Åland.. Vad gör landskapsregeringen gör för att minska den problematiska och skadliga konsumtionen? Det som på riktigt har konsekvenser för folkhälsan.. Preventionen hade gärna handlat om att skapa ett mer inkluderande samhälle. Ett samhälle som inte baktalar och sprider rykten om de individer som de fått höra att konsumerar narkotika, eller om de familjer som lever med denna problematik.. Det är allvarliga stigmatiserings- och exkluderingsmekanismer som gör att människor är rädda för prata om dessa saker, samtidigt bidrar dessa aspekter till att människor mår ännu sämre. Så vad gör ni för att motverka det?. Alla utvecklar inte en ...
Nattlinne med dubbelfunktion från Boob Redhead pussy hair gör amningen enkel och smidig samtidigt som den chat hot free utmärkt för dig som är gravid. Var trots august aimes över 10 år sen hon spelade in Dreamers och pattarna 10 år senare ser nästan fastare inian sex, fast kan bero på att hon gått upp något kilo i vikt. Den intensivt återfuktande cremen innehåller antioxidantrikt nordiskt lingonextrakt, E-vitaminderivat, hyaluronsyra och nordiskt källvatten. Tack vare Boobs smarta freeporn girls funkar den hela vägen genom graviditet och amning. Djurens positiva betydelse för folkhälsan poängteras i mature divorcee sammanhang och detta kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Denna passar jättefint till, super nöjd! Kan gå från salamisize till russin på en halv sekund. Genom att använda vår tjänst godkänner du detta. Köpte färgen Rose för jag ville ha en lipliner till mitt Brave läppstift från MAC, eftersom Soar lipliner alltid är slut.. Sidan 10 av 11 ...
Många faktorer som påverkar folkhälsan. Sociala nätverk, levnadsvanor, utbildning och livsmiljö har stor inverkan. Allt detta gör folkhälsan till mångas ansvar.. Utifrån 11 nationella folkhälsomål har kommunen satt lokala mål som beskrivs i Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Folkhälsan har betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa ingår som en del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och en ekologiskt hållbar kommun. Ett framgångsrikt arbete förutsätter samverkan med andra intressenter för att komplettera varandras insatser. För att nå framgång förutsätts att folkhälsoaspekterna integreras i kommunens verksamheter och beaktas vid kommunala beslut .. Läs mer: Folkhälsoprogram för Ånge ...
Den röda tråden genom årets folkhälsokonferens var " Verktyg för komplexa utmaningar - Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?" Det stora samarbetet Kraftsamling fullföljda studier där regionen, kommunerna, skolan och näringslivet med flera samarbetar för att våra elever ska gå ut skolan med godkända betyg är i full gång och nu gäller det att hitta konkreta verktyg för att fortsätta arbetet. Under konferensen fick deltagarna inspirerande föreläsningar och seminarier där olika verktyg och arbetssätt presenterades. Några menade att det är du själv som är det viktigaste verktyget för att leda utveckling och andra menade att det är nytänkande och samarbete i nya former som är nyckeln. 400 personer från regionen, kommuner, kommunalförbund och näringslivet var representerade.. ...
Det övergripande målet med Linköpings kommuns arbete med folkhälsa är att bidra till en god och jämlik hälsa hos befolkningen och en socialt hållbar samhällsutveckling.
Den här rapporten ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 10: Matvanor och livsmedel, och är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa - allas ansvar som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Syftet är att visa hur förutsättningarna för hälsa inom målområde 10 har utvecklats, med fokus på perioden 2004-2010, vilka åtgärder som har genomförts inom målområdet samt att ge rekommendationer till framtida åtgärder. Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker inom området och till politiker, som får ett fördjupat underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtidens folkhälsa inom målområde 10.. ...
Tycker du också att det är viktigt att vårdstudenter engagerar sig för att förbättra folkhälsan? Som den framtida arbetskraften inom hälsa- och sjukvård, har vi ett stort inflytande. Genom SCOPH, får du chansen att odla ditt intresse inom folkhälsa, vare sig du har lust att göra det genom ett projekt, genom påverkansarbete eller genom att träffa andra folkhälsoentusiaster runt om i världen på internationella möten. Kanske finns det ett projekt på din lokalort som lockar dig lite extra? Eller har du hittat ett projekt som inte är aktivt på din ort, eller har du en egen idé om hur vi kan jobba för att förbättra människors förutsättningar för god hälsa? Hör av dig till NPO (National Public Health Officer) så kan vi hjälpas åt att starta igång det! Såklart, om du har några tankar eller frågor så är det bara att skicka ett mail.. ...
Folkhälsa handlar om politik! En god hälsa hos hela befolkningen, folkhälsan, har stor betydelse både för den ekonomiska utvecklingen och för framtidens välfärd. Det finns olika perspektiv på hälsa. Det handlar om enskildas möjlighet och intresse att välja goda levnadsvanor liksom hur vi väljer att utforma samhället. Hälsan är individuell, men beror också på de möjligheter som vi har som medborgare. Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Halland och Blekinge län anordnade därför tillsammans med NBV och CAN politikerutbildningar om folkhälsa och ANDT i samtliga län ...
SVERIGE: Ska folkhälsoinsatserna vinna framgång krävs gott fotarbete. Det har bland annat Stockholms läns landsting insett där Centrum
Folkhälsa handlar om kommuninvånarnas hälsa i ett vidare begrepp, från individens egna val och vanor till strukturella faktorer samt yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och en jämlik hälsa.. Folkhälsoarbete strävar efter att minska klyftorna i samhället och skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.. ...
Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Samfundet Folkhälsan, Folkhälsan Välfärd Ab och Folkhälsan Utbildning Ab märket Nyckelflaggan som tecken på en…
Svensk översättning av WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande, kortversionen, som antogs av samtliga 53 medlemsländer i september 2012. Hälsa 2020 bygger på gemensamma värderingar och principer för folkhälsoarbetet och innehåller en samling evidensbaserade rekommendationer för hur hälsan kan förbättras för alla och ojämlikhet i hälsa kan minska.. Policyramverket innehåller två övergripande, strategiska mål som är kopplade till varandra: att förbättra hälsan för alla och minska ojämlikhet i hälsa samt att förbättra ledarskap och delaktighet i styrning av hälsa. Till de strategiska målen bygger Hälsa 2020 på fyra prioriterade områden för åtgärder. I fokus står dagens stora hälsoproblem med icke smittsamma och smittsamma sjukdomar.. Det som är nytt med ramverket är att Hälsa 2020 lyfter fram betydelsen av sektorsövergripande insatser på alla nivåer och att göra hälsa till en prioriterad fråga för sektorer även utanför ...
Vi är glada att få välkomna Annika Larsson till Folkbildarforum 2013! Annika är folkhälsostrateg i Östgötakommissionen för folkhälsa, som jobbar för att förbättra hälsan för alla som bor i Östergötland.. Sverige har en god folkhälsa jämfört med andra länder. Dessutom blir den allt bättre, över lag. Men samtidigt ökar skillnaderna mellan olika grupper i samhället. De med lägre utbildning och mindre inkomst har generellt sett sämre hälsa.. Forskarna i Östgötakommisionen för folkhälsa ska lägga fram förslag på hur den här trenden kan vändas. Både på regional och lokal nivå, och ända ner till enskilda stadsdelar. De första underlagen blir klara under våren vilket vi kommer att uppmärksamma här i bloggen.. På Folkbildarforum ska Annika och flera från kommissionen hålla en workshop där deltagarna får lära sig mer om folkhälsans bestämningsfaktorer och hur man kan arbeta med dem. Men det är inte bara besökarna som ska lära sig något nytt.. - Vi i ...
Folkhälsa är ett uttryck som handlar om hela befolkningens hälsa till skillnad från den enskildes hälsa. En god folkhälsa handlar därför inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt i befolkningen, den bör också vara jämlikt fördelad.
Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. I Västra Götaland har kommunerna avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnderna där man kommit överens om inriktning och ansvarsfördelning för ett aktivt folkhälsoarbete. I samtliga av Fyrbodals kommuner finns folkhälsostrateger/samordnare anställda med ett övergripande ansvar för att stödja verksamheterna att utveckla sitt hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.. Mellan kommunerna finns ett mångårigt nätverk och samarbete som alternerar mellan deltagarna i nätverket. I detta sammanhang har kommunalförbundet ett mer omvärldsbevakande och stödjande uppdrag. En fråga där kommunalförbundet har en lite mer aktiv roll är i ett nätverk för socioekonomiskt perspektiv. ...
Ungas folkhälsa i Umeå Varför en undersökning om ungas folkhälsa? Med gemensamma krafter kan vi åstadkomma en bättre livssituation där unga i Umeå befinner sig. Det vi väljer att göra ger positiva effekter för livsmiljöer där unga är, d v s i skolan, på fritiden och hemma. Ungas folkhälsa i Umeå Delaktighet och inflytande Ekonomisk och social trygghet Uppväxt-villkor Hälsa i arbetslivet Fysisk aktivitet Goda matvanor och säkra livsmedel Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Resultatet av undersökningen ska vara till stöd för politiska beslut och uppföljning av sju (av 11) prioriterade folkhälsomål. Förebyggande råd (organiserade efter elevhälsoområden) arbetar med gemensamma problem i närområdet. En del frågor används inom skolans eget kvalitetsarbete.
Kultur i vården - Kultur för hälsa är en del i verksamhetsutvecklingen för Folkhälsa, Region Jönköpings län. På webbplatsen finns verktyg och samlad kunskap om olika sätt att använda kultur i vården och kultur för hälsa inom vård-, omsorgs- och det hälsofrämjande arbetet. På denna webbplats samlas även länkar till senaste forskningen nationellt och internatinellt inom området. Folkhälsa, Region Jönköpings län.
Kultur i vården - Kultur för hälsa är en del i verksamhetsutvecklingen för Folkhälsa, Region Jönköpings län. På webbplatsen finns verktyg och samlad kunskap om olika sätt att använda kultur i vården och kultur för hälsa inom vård-, omsorgs- och det hälsofrämjande arbetet. På denna webbplats samlas även länkar till senaste forskningen nationellt och internatinellt inom området. Folkhälsa, Region Jönköpings län.
Valvira styr de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i tillsynen över verkställandet av hälsoskyddslagen. Befolkningens hälsa skyddas bland annat genom att Valvira dels övervakar och undersöker skadliga hälsoeffekter som orsakas av hushålls- och badvatten, boende, gemensamma utrymmen och avfall, dels påverkar användningen av områden på ett sätt som förebygger sanitära olägenheter.. I syfte att främja en enhetlig tillsynspraxis sammanställer Valvira ett riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet som sträcker sig över flera år. För att underlätta de kommunala hälsoskyddsmyndigheternas tillsynsarbete har Valvira utarbetat anvisningar om tillsyn över hälsoskyddet.. Syftet med hälsoskyddet är att upprätthålla och främja befolkningens hälsa och att förebygga, minska och eliminera sådana faktorer som kan orsaka fara eller skada för människornas hälsa och livsmiljö.. Kontaktuppgifter för övervakningsenheterna hos de kommuner som ansvarar för övervakningen ...
Nordic Health Convention, tillsammans med Vitalis, Träffpunkt Idrott och Kvalitetsmässan vill på olika sätt bidra till en ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning. Syftet är att skapa ett mer jämlikt samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhälle, organisation och individ och i förlängningen en stark demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige.. Vi finns på plats i Almedalen för att prata och bevaka bland annat dessa frågor.. Vill du bli en del av arbetet för en ökad jämlik folkhälsa, bolla idéer och spännande samarbeten eller kanske bara prata? Ta då chansen att nätverka med oss.. Vi ser fram emot att träffa dig och knyta nya kontakter som kan göra våra mötesplatser ännu starkare och främja arbetet för en ökad jämlik hälsa!". ...
1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom
Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet Ett avtal finns mellan kommunen och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Dalsland vilket välfärdsinnebär bland och annat
Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa - allas ansvar är utgiven av Folkhälsomyndigheten. Rapporten behandlar frågor om vad som har hänt sedan den förra folkhälsopolitiska rapporten gavs ut år 2005.
Något för våra invandrarfamiljer med barn som ska börja svenska skola?! Folkhälsan erbjuder ett program för barn som snart skall börja skolan och deras föräldrar. Programmet som heter FHille baserar sig på den internationella HIPPY-modellen och erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro. Folkhälsan har anpassat det internationella programmet HIPPY (Home instruction…
Umeå kommun ska ha "Sveriges bästa folkhälsa 2020". Folkhälsoarbetet är ett led i arbetet för Umeå som en hållbar stad. En god folkhälsa innebär en god fysisk och psykisk hälsa i alla gruppen i samhället. Utgångspunkten för Umeå kommuns folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor. Av de 11 nationella folkhälsomålen utvärderas här de 6 tidigare prioriterade folkhälsomålen i Umeå kommun. 2014 lades två prioriterade mål till, Miljöer och produkter samt Sexualitet och reproduktiv hälsa. Dessa mål kommer att utvärderas i kommande Livsmiljöbokslut ...
Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.
Vad är folkhälsa? Hälsa för hela befolkningen (inte individer) Hälsofrämjande (arbeta med det som är friskt) Förebygga sjukdomar, skador, problem
Resultaten visar att folkhälsan är ojämlikt fördelad i Västra Götaland och speglar de ojämlikheter som vi har i samhället. Därför är det viktigt att folkhälsoarbetet inriktas mot ökad social hållbarhet och åtgärder för att utjämna skillnader i hälsa.. Resultatet för Västra Götaland som helhet är i många fall en spegling av resultatet för riket. Dessutom är skillnaderna i resultaten från 2009 års Öppna jämförelser folkhälsa små. Generellt gäller att personer med lång utbildning har en bättre hälsa än personer med kort utbildning, med undantag för indikatorn nedsatt psykiskt välbefinnande där resultatet är det omvända. ...
Folkhälsa - öppna jämförelser 2009 - Norrköpings kommun År 2009 redovisades Öppna jämförelser för folkhälsa för första gången. Syftet är att öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer och att stimulera till förbättringsarbete. Tanken är att de öppna jämförelserna ska återkomma och utvecklas, så att man kan följa resultaten över tid.Vissa delar av rapporten redovisas på kommunnivå men delar som berör ojämlikhet i hälsa redovisas på landstingsnivå.De öppna jämförelserna visar att det finns stora sociala skillnader i hälsa. I rapporten har man valt utbildning som variabel för att mäta jämlikheten. Resultatet för Östergötland visar att vi ligger högt när det gäller dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar och lungcancer för män. Här finns skillnader inom länet och Norrköping ligger högt jämfört med exempelvis Linköping.När det gäller levnadsvanor ligger Norrköping högt på rökvanor och rökande blivande mammor.. ...
... är det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen i ett land, ett län, en kommun eller en kommundel. Det handlar också om de mönster som finns mellan olika grupper i befolkningen. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan hos befolknin...
Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för "Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa - allas ansvar" som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information om de ekonomiska beräkningarna och bedömningarna i Folkhälsopolitisk rapport 2010. Syftet med rapporten är att ge regeringen ett samhällsekonomiskt underlag för att ta beslut inom folkhälsopolitiken. Det gör vi genom att presentera. ...
Tre tunga hälsomyndigheter: Sveriges landsting bör följa Finland och införa sprutbytesprogram för injektionsmissbrukare. Sedan 20 år pågår en hetsig debatt om sprutbyte i Sverige. Under dessa år har alltför många missbrukare smittats av hepatit eller hiv, vilket kraftigt försämrat deras livskvalitet. Trots att landstingen sedan 2006 haft möjlighet att införa sprutbytesprogram finns de i dag endast i Malmö och Lund. Det är nu hög tid att slå hål på myterna och ta de vetenskapliga beläggen och den så kallade Dublindeklarationen på allvar. Sprutbyte motverkar smittspridning, ökar inte antalet narkomaner och påtvingar inte Sverige en drogliberal politik, skriver general-direktörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. ...
Tre tunga hälsomyndigheter: Sveriges landsting bör följa Finland och införa sprutbytesprogram för injektionsmissbrukare. Sedan 20 år pågår en hetsig debatt om sprutbyte i Sverige. Under dessa år har alltför många missbrukare smittats av hepatit eller hiv, vilket kraftigt försämrat deras livskvalitet. Trots att landstingen sedan 2006 haft möjlighet att införa sprutbytesprogram finns de i dag endast i Malmö och Lund. Det är nu hög tid att slå hål på myterna och ta de vetenskapliga beläggen och den så kallade Dublindeklarationen på allvar. Sprutbyte motverkar smittspridning, ökar inte antalet narkomaner och påtvingar inte Sverige en drogliberal politik, skriver general-direktörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. ...
Är du intresserad av att lära dig nya saker? Här har vi samlat information just för dig. Vi ordnar olika slags utbildningar, både längre studiehelheter på heltid och kortare veckoslutskurser.
Information om Region Stockholms folkhälsoarbete, folkhälsopolicy, projekt för goda levnadsvanor och trender som rör folkhälsa och ohälsa i länet.
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
Hälsan är däremot inte jämnt fördelad och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Såväl på nationellt som på lokalt plan, märks ökade skillnader beroende på bland annat socioekonomisk position och utbildningsnivå.. Den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och personer med högst förgymnasial utbildning. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem.. Skillnaden mellan män och kvinnors hälsa i Örnsköldsvik har förändrats de senaste åren, där männen i många avseenden uppvisar en negativ trend. De har överlag en sämre utveckling med försämringar inom flera områden, däribland självskattad hälsa (uppdatering februari 2019: bruten trend från 2018), psykisk ohälsa och övervikt - levnadsvanor överlag. Männen närmar sig kvinnorna där nivåer och risker för ohälsa är fortsatt höga, trots positiva tecken som att kvinnors fysiska aktivitet har ökat ...
Läs det senaste nyheterna inom folkhälsa. Vi informerar, berättar och förklarar om ämnen rörande folkhälsa och arbetet för bättre hälsa hos allmänheten.
Folkhälsan i Sölvesborg är en förening som verkar för att sätta Sölvesborgs breda och kvalitativa hälsovård på kartan, och via en förbättrad tillgänglighet för kunderna/patienterna bidra till folkhälsan inom kommunen.
Folkhälsan i Sölvesborg är en förening som verkar för att sätta Sölvesborgs breda och kvalitativa hälsovård på kartan, och via en förbättrad tillgänglighet för kunderna/patienterna bidra till folkhälsan inom kommunen.
Folkhälsan i Vasa arrangerar svenskspråkig verksamhet för alla åldrar. Vår målsättning är att förena generationer i gemensamma aktiviteter med hälsofrämjande karaktär. Föreningen har omkring 320 medlemmar.