Övervikt och fetma hör till våra största folksjukdomar. Det är faktiskt ett globalt hälsoproblem i västvärlden som många gånger medför både fysiska och psykiska problem. Man mäter förhållandet mellan längd och vikt med index som kallas Body Mass Index (BMI). Ett BMI mellan 18,5-24,9 indikerar normal vikt - d.v.s. en vikt i förhållande till längden som är hälsosam. BMI mellan 25-29,9 innebär övervikt vilket kan kallas ett förstadium till fetma. Fetma har man om BMI är 30 eller högre. Världshälsoorganisationen (WHO) har klassificerat fetma som en kronisk sjukdom utifrån att det är problem som inte självläker, som i hög utsträckning beror på biologiska, hormonella och genetiska faktorer som inte låter sig påverkas av beteende och livsstil. I dagsläget finns inte någon behandlingsmetod som fullt ut är effektiv för viktnedgång. Måttet BMI är väldigt grovt och har kanske störst betydelse på gruppnivå. Men BMI har ändå visat sig ha betydelse för risken ...
Fetma ökar risken för många olika former av cancer, men när det gäller malignt melanom har resultaten från olika studier spretat. Vissa har visat på ett samband mellan fetma och hudcancer, andra inte. Denna studie talar för att det verkligen finns ett samband. En annan förklaring till den minskade risken skulle dock kunna vara att kroppens ämnesomsättning och hormonnivåer kan påverkas av själva fetmakirurgin, och att det är detta som skyddar mot cancer.. Jag är ingen förespråkare av fetmaoperationer. Personer med fetma behöver först och främst få bättre hjälp att gå ner i vikt med bra mat. Samhället måste också bli bättre på att förebygga fetma. Köerna i cancervården ökar, allt fler drabbas och vi donerar enorma summor till välgörenhetsorganisationer för att forskare ska ta fram bättre behandlingar. Men ska cancer minska behöver vi alla ta ansvar och lägga om vår livsstil. Halva den svenska befolkningen har nu övervikt eller fetma, och många med normalt ...
Det finns tre huvudsakliga bidragande faktorer till fetma hos hundar: genetiskt anlag, miljöfaktorer och mänskliga faktorer. Utfodring med fettrik kost bidrar till ökad kroppsfett, särskilt när det ges med fri tillgång. Kastrering kan öka spontant födointag, lyckligtvis kan man förhindra utvecklingen av fetma i kastrerade djur genom att styra födointaget. Det har visats att ras spelar en viktig roll i utvecklingen av fetma, både genetiska och beteendemässiga faktorer kan vara skälen till att vissa raser har en högre förekomst av fetma. Dessa studier har också visat att de hundraser som är mest benägna att utveckla fetma klassificeras som "miniatyr till medium" i storlek.. Den mänskliga aspekten kan vara överutfodring, för lite motion eller att ägarna faktiskt inte vet om att hunden är överviktig. Ofta i sådana här fall handlar det om välvilja som gått fel, ägare som älskar sina djur och vill dem väl men inte förstår eller inte vill acceptera att deras agerande ...
Ständigt matas vi med åsikten att övervikt och fetma förorsakar diabetes typ 2, sockersjuka. Inte bara i populärpress utan även inom professionen har denna tågordning accepterats som ovedersäglig sanning som sällan eller aldrig ifrågasätts. Diabetes typ 2 kännetecknas av att kroppen inte förmår använda kolhydrater i samma utsträckning som friska människor vilket innebär att blodsockret ökar. Man…
HMC Sverige utbildar i förflyttningskunskap. På den här kursen får du kunskap om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse i förflyttningar.
Nedan följer en sammanfattning från Världsnaturfondens hemsida, regionkontoret i Europa.. Fetma och dess relaterade sjukdomar är mer vanligt förekommande i grupper med låg socioekonomisk status. De med lägre inkomster har en benägenhet att konsumera större del kött, mättat fett och socker, och de med högre inkomst mer frukt och grönsaker. Dessutom har fattigare befolkningsgrupper oftast tillgång till sport- och träningsanläggningar i mindre utsträckning, vilket begränsar deras fysiska aktivitet.. Samhällets kostnader på grund av felaktiga matvanor, felaktig livsstil samt fetma är enorma. Upp till 6 % av sjukvårdskostnaderna i WHO:s europeiska region kommer från fetma hos vuxna. Dessutom finns det en indirekt kostnad på grund av förlorade liv, förlorad produktivitet och relaterad inkomst som är minst dubbelt så hög.. I Spanien uppskattas till exempel den totala kostnaden som kan tillskrivas fetma till € 2,5 miljarder per år. Människor som lider av fetma eller ...
Överviktiga människor som har elektiv kirurgi är nästan 12 gånger större risk att drabbas av komplikationer än de med normal vikt, visar ny forskning. Eftersom uppgifter om kirurgiska utfall används ofta av försäkringsbolag, de Johns Hopkins forskare hävdade att resultaten bör ändra hur läkare och sjukhus ersätts för fler komplicerade förfaranden eller straffas för högre komplikation priser. Operationer på överviktiga patienter är mer krävande eftersom de tar längre tid och de drifts fälten är djupare, studieledaren Dr Marty Makary, docent i kirurgi, förklarade i en Hopkins pressmeddelande. Överviktiga patienter som opereras löper också större risk för infektioner i operationsområdet och långsammare läkning på grund av minskat blodflöde i fettvävnad, konstaterade Makary. Trots dessa tillsatta risker, konstaterade Makary, stöd grundas på komplexiteten i förfarandet och är inte justerade för komplexiteten i patienten. Studien publiceras online i ...
Behandlingar, som den intragastriska ballongen, involverar en stor psykologisk investering, men en annan teknik kan behandla fetma utan kirurgi.
I Sverige lider cirka 14 procent av befolkningen av fetma och löper därmed en ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. Icke-kirurgisk behandling av fetma kan på individnivå ha relativt god effekt på kort sikt. På gruppnivå är dock fetmakirurgi den enda metod som resulterar i en bestående viktminskning.. Den vanligaste metoden för kirurgisk behandling av fetma i Sverige är gastric bypass utförd med så kallad Roux-slynga genom titthålskirurgi (GBP).. Aspiremetoden är en nyligen utvecklad metod för behandling av fetma, och har använts inom ramen för kliniska studier sedan år 2012. Aspiremetoden innebär att en slang placeras i magsäcken med hjälp av gastroskopi. Patienten använder sedan slangen för att tömma ut cirka 30 procent av innehållet i magsäcken efter varje huvudmåltid. Detta reducerar näringsintaget och leder till viktnedgång. ...
Fetma är den vanligaste näringsrubbningen i de flesta av världens länder, vanligare än till exempel vitaminbrist eller undernäring. Fetma kommer alltid att uppstå om energiintaget överstiger energibehovet, eftersom energiöverskottet omvandlas till kroppsfett.. En fråga som ofta diskuteras är om fetma kan förklaras av en för. (45 av 321 ord) ...
Fetma under graviditet en interventionsstudie Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5 24,9 Övervikt 25,0 29,9 Fetma, grad I 30,0 34,9 Fetma, grad II 35,0 39,9 Fetma, grad
I dagens samhälle har den fysiska aktiviteten minskat och stillasittandet ökat. Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige och i Värmland är 26% av tioåringarna överviktiga. I Forshaga, Filipstad, Storfors och Säffle kommuner har vi uppmärksammat liknande utmaningar gällande barnfetma och övervikt. 35% av Forshagas sextonåringar omfattas av övervikt (ELSA 2016/2017 som baseras på data från elevens hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan). Vi kommer med gemensamma krafttag initiera ett utvecklingsarbete i samspel med akademi och forskning och förstärka de åtgärder som idag bedrivs för att främja goda matvanor och ökad fysik aktivitet hos barn och unga. Värmland ska inte sticka ut, vår målsättning är att vi ska ligga på samma nivå som riksgenomsnittet ...
Den 18 maj startar seminarieserien Stockholm Public Health Lectures som fokusera på särskilt viktiga frågor inom folkhälsoområdet. Det första seminariet har titeln The Obesogenic Environment och handlar om den världsomspännande ökningen av fetma och en miljö som riskerar att göra oss feta.
Hej och tack för ett som vanligt intressant nummer i raden; inte minst för dess stora bredd. Det blir ständiga överraskningar!. En "utvikning" i detta nummer som jag själv uppskattade väldigt mycket var artikeln om Banting, för att jag själv och min fru satsade på Bantings koncept genom att ersätta alla kolhydrater i kosten med fett och protein, nu för sju år sedan, och blev friska på kuppen. Det är Bantings idéer som idag går under beteckningen LCHF, Low Carb High Fat, och vi är ganska många i Sverige som nu med framgång provat hans idéer. Socialstyrelsen rekommenderar detta koncept sedan 2008. Som bonus blev vi själva av med vår måttliga övervikt på 20 respektive 16 kg på några år.. Jag har nu förstått att det främst är kolhydraterna i maten som driver upp insulinproduktionen i kroppen och insulinet är de facto ett fettinlagrande hormon. Detta märker alla diabetiker av typ två när de tvingas ta insulininjektioner. Det finns därför en logik i att man genom ...
Nästa arbetsområde baseras på en kombinerad bevakning av fetma i barndomen och interventionsprogram. En del av detta projekt kommer att övervaka trender av fetma epidemi bland 10-åringar, med speciellt fokus på socioekonomi; samtidigt som en interventionsstudie (samarbete med ett flertal länder i Europa) startade samla data hösten 2007. Med andra ord, detta arbetsområde utför samtidigt en skolbaserad undersökning av 10-åringar och en utvärdering av en stor skolbaserad intervention av 4- och 6-åringar. Barnen i interventionsgruppen (och kontrollgruppen) kommer rutinmässigt att bli följda upp till 10 år av deras skolsköterska. Sverige är ett av de få länder som har möjligheten att integrera lokal kontroll av en sådan intervention. Ytterligare mål med denna del av projektet är att använda longitudinella data från 1974 års födelsekohort för att testa nuvarande anpassade IOTF definitioner av fetma i barndomen med verkliga insamlade data i mogen ålder. Detta samarbete ...
Det vi upptäckt är potentiellt ett helt nytt system för reglering av fettmassa. Vi hoppas att upptäckten kan leda till en ny inriktning för forskningen om fetma. Fyndet kan öka vår förståelse av varför fetma uppstår och i förlängningen kanske också ge grunden till nya läkemedel, säger John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.. John-Olov Jansson förklarar:. - Enkelt uttryckt har vi upptäckt att det verkar finnas en kroppsegen badrumsvåg. Kroppens vikt registreras i benen, vilket genererar en signal till hjärnan om att vi ska äta mindre och hålla vikten konstant.. I studien användes feta gnagare, som fick extra tyngder med hjälp av olika vikter. Djuren gick ned i vikt nästan lika mycket som de pålagda vikterna. De extra vikterna gjorde att djuren både minskade sin fettmassa och förbättrade sina blodsockernivåer.. Den regleringsmekanism som göteborgsforskarna nu föreslår är den första återkopplingssignalen för att reglera ...
Kraftig övervikt är ett bekymmer i 2 nivåer. Kraftig övervikt är ett växande bekymmer, i bägge andemeningarna. Allt fler barn samt vuxna kämpar mot välfärdsproblemet fetma. Vi som lever i västvärlden har i stort sett evig åtkomst till mat samt utbudet av mat, snacks, godis samt sockerhaltiga drycker är oändligt. Halvfabrikaten saluför som aldrig för och det pumpas in socker i nästan allt, för att smaken skall förhöjas samt människorna få sockersug efter mer. Så vi äter och äter samt äter.. Mat används oxå ofta som tröst, förströelse samt sjukvårdsbehandling. Är man ledsen, uttråkad alternativt jäktad så fungerar god mat som ens bästa frände, helst ska den vara sötsmakande, salt eller fet för att agera tillfredsställande. Resultatet är att vi blir fetare och fetare och fetare, vilket ingalunda går han i labb med de förebilder som råder och ännu mindre med vad som är hälsosamt. Fetma leder till sjukdomar, oförmåga att leva aktivt och trötthet. ...
Övervikt och fetma innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada hälsan. I allmänt språkbruk blandas övervikt och fetma ofta ihop. I medicinska och vetenskapliga sammanhang är de två begreppen helt skilda åt. WHO (World Health Organisation) klassificerar fetma som en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan|sup|1.|/sup|.
Övervikt och fetma innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada hälsan. I allmänt språkbruk blandas övervikt och fetma ofta ihop. I medicinska och vetenskapliga sammanhang är de två begreppen helt skilda åt. WHO (World Health Organisation) klassificerar fetma som en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan.
Idag är fetma ett stort problem - inte bara i vårt land, utan i hela världen. Vi äter mer än vi behöver och då lagras de överflödiga kalorierna i kroppen. Visst är fett något vi alla måste få i oss för att kroppen ska må bra, men det krävs väldigt lite. Det är också skillnad på fett och fett, och det gäller att lära sig vilka fetter som är bra och vilka som är dåliga. Forskare försöker hela tiden komma fram till lösningar som kan motverka fetma, och nyligen gjordes en mycket oväntad upptäckt.. För den som ännu inte lider av fetma är det viktigt att se till att hålla en hälsosam vikt genom att äta bra mat. Det är inte alltid så lätt att veta vilken mat som är bra och vilken som bör undvikas. Därför är det viktigt med utbildning och kunskap som handlar om den mat vi äter. Det är lätt att bli lurad genom falsk marknadsföring, så att använda sitt sunda förnuft är det enda säkra, du får mer tips om detta här.. För att bli av med eventuellt ...
Kraftig övervikt är ett lika delar fysiskt som psykologiskt bekymmer. Fetma är ett kumulativ problem, i bägge andemeningarna. Allt fler barn samt vuxna kämpar mot välfärdsproblemet övervikt. Vi som lever i västvärlden har i stort sett oändlig åtkomst till mat och utbudet av mat, godis, godis och sockerhaltiga drycker är oändligt. Halvfabrikaten saluför som aldrig för samt det pumpas in socker i nära nog allt, för att smaken skall förhöjas och människorna få sockersug efter mer. Så vi äter och äter samt äter.. Mat används oxå ofta som hugsvalelse, tidsfördriv samt terapi. Är man deprimerad, uttråkad alternativt jäktad så funkar god mat som ens bästa frände, helst ska den vara sötsmakande, salt eller fettdrypande för att agera tillfredsställande. Resultatet är att vi blir fetare och fetare och fetare, vilket ingalunda går han i labb med de ideal som råder samt ännu mindre med vad som är hälsosamt. Fetma leder till sjukdomar, oförmåga att leva aktivt ...
◊ Claude Marcus, professor, överläkare, enheten för pediatrik, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska institutet, Stockholm Att behandla fetma kan tyckas enkelt - den som äter mind-re och rör sig mer förblir inte fet [*]. Men fetma är en av de mest paradoxala oc ...
TeleSOFT - ett folkhälsoprojekt för barn med övervikt. Det är enklare att behandla övervikt bland barn då det ger en bättre prognos än att behandla barn som redan har fetma. Dock finns det inte tillräckligt med kunskap kring behandling av …
I många, om än inte alla, fall av måttlig övervikt beror dessutom på att man stoppar i sig mer än man bränner, men inte orkar göra mycket åt det. I de fall detta beteende inte beror på grav psykisk ohälsa, vilket det iallmänhet gör för de gravt överviktiga, är det ett självförvållat tillstånd, och som sådant förtjänt av viss lyteskomik ...
Kraftig övervikt är ett problem i 2 nivåer. Fetma är ett kumulativ problem, i båda andemeningarna. Allt fler barn samt vuxna kämpar mot välfärdsproblemet övervikt. Vi som lever i västvärlden har i stort sett oändlig åtkomst till mat och utbudet av mat, godis, god och sockerhaltiga drycker är oändligt. Halvfabrikaten säljer som aldrig för samt det pumpas in socker i nästan allt, för att smaken ska förhöjas samt människorna få sockersug efter mer. Så vi äter och äter och äter.. Mat används oxå ofta som hugsvalelse, tidsfördriv och sjukvårdsbehandling. Är man deprimerad, blaserad alternativt jäktad så fungerar god mat som ens bästa vän, helst skall den vara söt, salt eller fettdrypande för att agera bra. Resultatet är att vi blir fetare och fetare och fetare, vilket ingalunda går han i labb med de förebilder som råder samt ännu mindre med vad som är hälsosamt. Fetma leder till sjukdomar, svårigheter att leva aktivt och matthet. Därjämte är dålig ...
Det är en stor skillnad på att säga "du duger" och att uppmuntra till fetma.. Det är rätt galet att jag ens behöver skriva det här inlägget, för skillnaden i rubriken borde vara så självklar. Men jag får ändå dagligen meddelanden och kommentarer från personer som vill berätta för mig att jag minsann uppmuntrar till fetma och att det jag gör är ohälsosamt. Folk har visst svårt att förstå att kroppspositivism inte handlar om att uppmuntra folk till att gå upp i vikt - utan att tycka om sig själv som man är.. Jag är högst medveten om att övervikt innebär hälsorisker. Jag är väl insatt i området och läser extremt mycket forskning på ämnet. Men till skillnad från många andra som kommenterar så stannar jag inte där. Jag har också koll på att det finns fler faktorer som innebär risker - exempelvis att vara deprimerad, att undvika socialt umgänge och att försöka tvinga sig själv att sova bort hela dagarna för att undvika att känna hunger.. För detta är ...
Fetma beskrivs även som obesitas som betyder abnorm anhopning av fett i kroppens fettceller, till den grad att det väsentligt ökar risken för följdsjukdomar och för tidig död.
De sjukdomar som överviktiga personer riskerar att drabbas av, hade de flesta förmodligen kunnat slippa eftersom 44 % av alla fall av diabetes, 23 % av hjärtsjukdomarna och kring 7-14 % av en del cancersjukdomar är kopplade till fetma och övervikt enligt WHOs undersökningar. WHO är särskilt orolig över att fetman sprider sig alltmer i de fattiga länderna och speciellt i stadskärnorna ...
Siffran du ser på vågen är inte det bästa måttet på din hälsa, enligt en ny studie. Den fann att en mer effektiv metod för att identifiera övervikt är kvoten mellan midjemått och längd: Science Daily: Waist-To-Height Ratio More Accurate Than BMI in Identifying Obesity, New Study Shows…
och fetma bland barn och ungdomar i Jönköpings län Februari 2014 Folkhälsa och sjukvård Marit Eriksson Inledning och fetma är riskfaktorer för bl. a. hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och sjukdomar i rörelseorganen.
skriver:. Haha! Lustig placerade artiklar. I övrigt är det viss skillnad på "tjock" och "lätt övervikt" (som det står i underrubriken). Plus att det tydligen inte är förrän efter 70 års ålder det lönar sig att ha denna "lätta övervikt". Rubriker är nästan alltid ren idioti. ...
Konsumtionen av industriellt tillverkad och raffinerade livsmedel har mer än fördubblat vår förtäring av kaloririk kost under det senaste århundradet, samtidigt som mängden säd, frukt, grönsaker och rotfrukter halverats. Många av de industriellt framställda livsmedlen ger för högt kaloriintag och för lågt näringsinnehåll. Våra kroppar klarar inte av denna typ av kost, vilket många gånger bidrar till övervikt och undernäring (Ehdin, Anandala 1999).. Det är inte förrän i vår tid som fetma har blivit en epidemi och ett globalt hälsoproblem. Om man tittar utifrån ett historiskt perspektiv var det bara enskilda individer som hade möjlighet att äta så mycket att de blev tjocka. Överviktiga kvinnor dyrkades pga. symboliseringen av deras fruktsamhet. Övervikt förknippas fortfarande med välstånd och hälsa i framförallt Afrika och stillahavsöarna och därför är fetman på stillahavsöarna hög än idag (http://www.forskning.se). En annan orsak är att dessa öar ...
Lagom till jul kommer årets sista nummer av Diabetes med intressanta artiklar. Plock ur svenska bilagan:. Pengar ger fördelar inom vården. I Finland är hälso- och sjukvården inte rättvist fördelad mellan alla. Människor med höga inkomster går oftare hos läkare och får bättre vård än andra, visar studier. De som har det sämre ställt blir utan både företagsvård och privat hälso- och sjukvård.. Tvillingstudie undersöker ämnesomsättningen i fettvävnad. Professor Kirsi Pietiläinen undersöker fetma och ämnesomsättningen i fettvävnad hos identiska tvillingpar. Hon har lokaliserat fetma till mitokondrierna, som kan ha större eller mindre störningar i sin funktion. Hos en del människor förändras fettvävnadens funktion till följd av fetma. Andra har någon skyddande faktor som gör att fetma inte leder till störningar i fettvävnaden.. Motverka lågggradig inflammation med din livsstil. En låggradig inflammation är en bakomliggande faktor vid många folksjukdomar. ...
... är ett nytt bantningsläkemedel som nu är möjligt och lagligt att som svensk införskaffa via onlinekonsultation med EU-legitimerade läkare. I USA heter medicinen Contrave och är där den medicin mot övervikt som säljer bäst. Medicinen är bevisat effektiv, men vänta dig inga underverk och var vaksam vid användandet.. För att maximera sin hälsa är övervikt ett av de första problemet man ska rätta till. Det är dock extremt svårt att göra våld på naturen och gå ner i vikt, speciellt om man sitter fast i ett destruktivt belöningsbeteende. Att använda sig av preparat som kan hjälpa till i processen kan vara adekvat i ljuset av vad man kan vinna.. Lider du av mycket kraftig övervikt? Då är i dagsläget en fetmaoperation den mest effektiva behandlingsmetoden (hör mer i Sveriges Radio).. Lider du av lättare övervikt? Testa gärna 5:55-metoden byggd på FMD-dieten för att komma ner till din trivselvikt och få bättre hälsa rent allmänt.. Men för vissa funkar ...
Har du svårt att gå ner i vikt? Läs om potentiella orsaker och hitta en passande behandling mot övervikt och fetma hos HealthExpress.
Barn till överviktiga kvinnor löper ökad risk att drabbas av syrebrist vid förlossningen. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. För kvinnor med ett BMI över 40 kan risken för syrebrist trefaldigas.
Vad är fetma? Vad säger forskningen om orsaken till fetma? Vad är det som händer i kroppen? Kan jag påverka själv?
Saft och låg fysisk aktivitet är riskfaktorer för fetma hos barn, en fetma som också tycks öka risken att utveckla diabetes.Mer än vart åttonde femåring ...
Stillasittande normalviktiga personer har samma risk att dö i förtid som personer som lider av fetma men som är fysiskt aktiva. Det visar en ny stor europeisk studie. Läs hela artikeln ...
Välkommen till denna e-learning om obesitas (fetma), framtagen av Läkemedelsakademin och Novo Nordisk. Utbildningen är 100 % webbaserad och tar den genomsnittliga användaren ca 60 minuter att genomföra.Utbildningen är uppdelad i sex kapitel och du kan genomföra utbildningen i ditt eget tempo.
Amerikanska forskare kan ha hittat ett nytt sätt att behandla fetma. Att man inte reagerar på mättnadshormonet leptin kan bero på en störning i cellernas ...
Övervikt påverkar hundens allmänna hälsa. MEDIUM LIGHT WEIGHT CARE innehåller en exakt balanserad näringsformel som bidrar till att hålla hundens idealvikt. Ett högt proteininnehåll (27 %) bidrar till bibehållen muskelmassa, och ett lågt fettinnehåll (11 %) minskar risken för viktuppgång. Sammansättningen innehåller 20 % mindre kalorier än MEDIUM ADULT och innehåller dessutom L-karnitin.. ...
Nu klarnar bilden av sambandet mellan molekylen interleukin-6 (IL-6) i hjärnan och fetma, i försök gjorda på gnagare. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, slår fast att molekylen har effekt för risken för fetma, och dessutom var i hjärnan detta sker. I kroppen är interleukin-6 framför allt känd som en signalmolekyl i vårt immunsystem. Proteinet … Läs merForskare identifierar ny hjärnmekanism som reglerar kroppsvikt. ...
Om jag stoppar i mig 1000 kcal men endast förbränner 800 kcal borde resten bli fett, det är enkel matematik, eller hur? Dessvärre är det inte så enkelt; fetma handlar inte bara om matematik utan även om kemi, vilket gör de gamla talesätten "Reducera antalet kalorier och träna mer så går du ner i vikt ...
Rådet att äta mindre och röra sig mer räcker inte för att bota fetma. Det är dömt att misslyckas, skriver experter i tidskriften Lancet. Källa: Expressen Den numera avsuttne professor Stephan Rössner var en av förespråkarna för idén att äta mindre och springa mer och man kan banta med hallonbåtar. Den förra har en doft…
Att övervikt delvis beror på gener är inget argument för att problemet ska tas för givet, snarare tvärtom, när vi nu dessutom vet att kopplingen mellan fetma och cancer finns där.
Övervikt hos hundar börjar bli ett allt större problem. Orsaken till övervikt är oftast samma som för människor: för mycket mat och för lite motion.
Igår kväll var vi i Göteborg där det just nu pågår en "European Obesity Summit" med läkare från hela världen som diskuterar den ökade fetma epidemin i världe...
Igår kväll var vi i Göteborg där det just nu pågår en "European Obesity Summit" med läkare från hela världen som diskuterar den ökade fetma epidemin i världe...
Ett nytt bantningsläkemedel har nu fått klartecken i Europa. Ett läkemedel som tidigare har godkänts för behandling vid typ 2-diabetes har gett goda result