Arbetsuppgifter Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Detta biträdande universitetslektorat kombineras med specialiseringstjänstgöring (ST) som tandläkare. Anställningen som biträdande universitetslektor är tillsvidare. Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering under 50 % av arbetstiden. Minst 80 % av denna tid ska vara inriktad på vetenskaplig meritering medan upp till återstående 20 % av tiden ska nyttjas till pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Specialiseringstjänstgöring (ST) utgör 50 % av arbetstiden. Tiden för kombination av specialistutbildning och vetenskaplig meritering är sex år för tandläkare. Dekan kan bevilja längre tid än detta. Behörighet och bedömningsgrunder Behörighet att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller
Syftet med arbetet var att undersöka hur elever i skolår fyra interagerar och kommunicerar under problemlösning kring en öppen fråga i grupp, genom att uppmärksamma och göra en granskning av innehållet i kommunikationen. I arbetet användes ostrukturerad observation som metod. Dessutom användes enkät för att ta del av elevernas attityder till grupparbetet. Resultatet visade att 99 %, 637 av totalt 643 kommentarer, av kommunikationen handlade om själva uppgiften. Vidare visade resultatet även på vilka sätt eleverna bidrog till att lösa problemet. Några generella slutsatser gick inte att dra angående elevers kommunikation, eftersom underlaget inte var tillräckligt omfattande. I stort sett hade samtliga elever en positiv attityd till uppgiften och samarbetet i gruppen. Deras attityder till grupparbetet färgades troligtvis av vår inställning och medverkan, som skapade positiva effekter ...
Matematisk fysik är det område inom fysiken som behandlar matematiska modeller av fysikaliska fenomen. Det spelar en stor roll i många delar av fysiken och det finns att studera på flera universitet. Med sin bok Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) var Isaac Newton den förste att publicera ett brett spektrum av matematiska beskrivningar och analyser av fysikaliska fenomen. Inte förrän ett århundrade senare utvecklades Newtons modeller av den matematiska analysen av Joseph Louis Lagrange i boken Mécanique analytique (1788). Bokens variationsprinciper lade en grund för mekanikens lagar och genomsyrar fortfarande matematiken och fysiken. Ekvationen som beskriver potentialfunktionen i Newtons gravitationsteori är laplace-ekvationen (formulerad 1789). Ekvationen är ett exempel på en partiell differentialekvation av andra ordningen. Det traditionella området för den matematiska fysiken är just studier av sådana ekvationer och deras randvärdesproblem. Av de lite mer ...
Vid det internationella partikelforskningslaboratoriet CERN finns superacceleratorn kallad LHC, där protoner kollideras med oöverträffade energier. För att kunna se och förstå de signaturer för nya fysikaliska fenomen som förhoppningsvis kan visa sig för experimenten vid LHC, krävs en mycket detaljerad beskrivning av dessa sällsynta signaler. Minst lika viktig är, emellertid, en detaljerad förståelse av den enorma bakgrund av processer från den starka växelverkan som utgör den höstack i vilken vi kanske kan hitta nålar av ny fysik. Detta ställer mycket höga krav på de händelsegeneratorer som används. 2012 hittade man vid LHC den länge eftersökta Higgspartikeln, och användandet av hänselsegeneratorer spelade en central roll i upptäkten. Efter att energin i protonstrålarna nästan fördubblades 2015 fortsätter nu sökandet efter nya oväntade fysikaliska fenomen. Nya krav kommer att ställas på de modeller som ingår i programmen. De nuvarande modellerna bygger på ...
UR Skola erbjuder lärande innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Hitta program som inspirerar, väcker lust, nyfikenhet och är förankrade i styrdokument och läroplaner.
Växtfysiologi är läran om växternas fysiologi. I ämnet växtfysiologi ingår både biokemiska, genetiska och ekologiska aspekter av exempelvis fotosyntes, växtnäring och transpiration. Denna växtartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Elektro och systemteknik Den snabba utvecklingen inom maskininlärning har lett till spektakulära resultat inom en rad datortillämpningar. En viktig orsak till detta är den rika tillgången på träningsdata som behövs för att träna algoritmerna inom dessa applikationer. Dessa framgångar har lett till att forskare nu studerar möjligheterna för maskininlärning inom en rad teknikområden som robotik, smarta byggnader och självkörande bilar. Dessa är exempel på mycket komplexa dynamiska system där tillgången på data är begränsad och där säkerhetsaspekter har stor vikt. För att ändå få pålitliga resultat så krävs att man bygger in fysikalisk kunskap i algoritmerna samt att de i inlärningsfasen själva aktivt kan styra systemet så att så informativa data som möjligt kan extraheras från systemet. I detta projekt fokuserar vi på teoriutveckling kring denna typ av algoritmer. Forskningsområdet ligger i gränslandet mellan
Tidsserieanalys handlar om matematisk modellering av tidsvariabla stokastiska fenomen som t.ex. havsvågor, vattenstånd i sjöar och floder, efterfrågan på elkraft, radarsignaler, muskelreaktioner, EKG-signaler eller optionskurser på aktiemarknaden. Modellens struktur väljs dels med ledning av fysikalisk kunskap om processen, dels med hjälp av observerade data. Centrala problem är olika modellers egenskaper och prediktionsförmåga, skattning av modellens parametrar samt kontroll av att modellen på ett tillfredsställande sätt beskriver data. Hänsyn måste tas både till behovet av snabba beräkningar och till förekomst av mätfel. Kursen ger en sammanhängande framställning av statistiska modeller och metoder inom tidsserieanalysen. Tidsserieproblem uppträder i många av högskolans ämnen och kunskaper från kursen används bl.a. i reglerteknik, signalbehandling och ekonometri. Fördjupat studium av ARMA-processer. Icke-stationära modeller, långsamt avtagande beroende. ...
Vår första teaterpjäs för hösten, Eh Joe, har nu haft sin korta spelperiod.. Man kan spela teater av alla möjliga anledningar: tjäna pengar, bli känd eller för att faktiskt vilja uttrycka något, hitta en möjlig gestaltning av sitt liv och ett fysiskt och talat språk som betyder något på djupet. Teater är ett utmärkt val för den som vill prova olika hållningar, känslor och förmågan att gestalta dem.. Tommy Andersson har alltid varit synonym med det sistnämnda, från 80-talet och framåt har han arbetat flitigt hos fria grupper och med filmroller - alltid tillförlitligt seriös och med en utvecklad känsla för humor. Han har stor närvaro, fysisk kunskap och färgar sina repliker med en antydan till östgötska som alltid gjort honom stadig på jorden ...
Hon är en framstående vetenskapskvinna specialiserad på mänskligt färgseende. Hon lever hela sitt liv i ett svartvitt rum. Hon kommunicerar med omvärlden via svartvita skärmar. Utan att själv någonsin ha erfarit det, har hon all fysisk kunskap om vad som händer i hjärnan när en person ser till exempel "något rött". Så en dag släpps hon ut i världen. Röda rosor. Blå himmel. Förutom att nya fysiska data nu uppstår i Marys egen hjärna, så vad nytt lär hon sig om andras erfarenheter av färgseende? Vilket språk behöver hon tillägna sig för att beskriva det?. Vi börjar om: ...
I det lilla chippet av silikongummi finns långa pelare (tunna som en tiondel av diametern hos ett hårstrå) som silar blodet. Detta "tempel" i miniatyrskala har en sådan planlösning att sömnsjukans små parasitmaskar, eller vad man nu vill upptäcka, fastnar och leds vidare mot en mikroskopiskt liten behållare.. Eftersom de samlas på en plats blir det ganska enkelt att upptäcka dem. Blodets övriga innehåll, plasman, samt de röda och vita blodkropparna i blodet skiljer sig till storlek och form och förs därmed till andra platser på chippet. Fysikaliska kunskaper om hur vätskor flödar spelar stor roll för strukturens utformning.. Tekniken är en vidareutveckling av en metod som på engelska heter "determinstic lateral displacement" och uppfanns på Princeton University för cirka tio år sedan. Den sorterar dock endast på storlek vilket begränsar de praktiska tillämpningsmöjligheterna. För att spåra sjukdomar är det en stor fördel att ha mer än storlek som ...
I takt med att VR blir vanligare, och fler människor får tillgång till headsets, kommer denna typ av marknadsföring sannolikt att öka. Upplevelsen för användaren blir starkare, i och med att fler sinnen kan aktiveras i VR. Förutom syn- och hörselintryck går det att med haptisk utrustning även låta användaren fysiskt känna på en produkt.. Det användaren inte ser, är hur data samlas in om deras beteende. I onlinemarknadsföring går det redan idag att mäta engagemang och logga användaruppgifter för att kunna rikta marknadsföring på individnivå. Med VR-utrustning går det att samla in ännu mera data - användarens rörelsemönster, kroppspråk och var användaren tittar, bara för att nämna några parametrar. Då uppstår frågan hur mycket data det är ok att samla in och använda sig av från varje användare.. ...
 - Geometri: mätning, geometriska begrepp, klassificering, geometriska former, historia, mönster, teorier om lärande i geometri
Mattetavlan är ett interaktivt verktyg för undervisning i grundläggande matematik. Den innehåller flera olika verktyg för att stärka förståelsen av matematiska begrepp. I Mattetavlan kan du visualisera nya matematiska begrepp tillsammans med dina elever med hjälp av t ex. talrader, bråk och tallinjer. Det går även att skapa projekt som de sedan kan laborera självständigt med ...
Alla borde alltid skriva. Man förstår saker och ting bättre när man formulerar sig. Det sa Svenska Akademiens ständige sekreterare Sara Danius för ett tag sedan
Om alla lärare börjar att diskutera och göra begreppen aktiva (att eleverna använder dem i sitt vardagliga mattetänk/prat) så tidigt som möjligt så kommer förhoppningsvis fler och fler elever förstå matematiken bättre. Ett enda matteord kan ställa till hela uträkningen. Då blir det inte matematiksvårigheter som sätter stopp utan läs-/tolkningssvårighter som sätter käppar i hjulet. ...
Matteord A-Ö är en uppslagsbok där eleverna kan slå upp och lära sig viktiga matematiska begrepp. Materialet kan användas som utgångspunkt för diskussioner och för att bearbeta och befästa matematiska begrepp individuellt eller i grupp. ...
För att under tidspress kunna besegra de kvantitativa delarna på provet är det viktigt att kunna den grundläggande matematiken och att ha övat sig på att hantera de olika typer av matematiska koncept som kan komma. I VIP-utbildningens MATTEprogram kan du göra kunskapstest och öva dig på viktiga matematiska koncept så som att räkna med avrundning, polynommultiplikationer, potenslagarna, att räkna med decimaler och mycket mer. Totalt får du över 796 uppgifter med utförliga förklaringar att öva med. Uppgiftsgrupperna är direkt kopplade till avsnitten i all matte du behöver.. Med det dynamiska övningsprogrammet kan du bland annat spara uppgifter du vill repetera i en personlig uppgiftsgrupp.. Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan. Först kommer din egna uppgiftsgrupp, med uppgifterna du själv har valt, följt av några uppgiftsgrupper med exempeluppgifter från några av de matematiska områdena.. ...
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.. ...
... vid Institutionen för fysik och astronomi, med tillträde snarast, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månader provanställning. Om institutionen: Institutionen för fysik och astronomi är den näst största vid Uppsala universitet med ca 380 anställda och 12 avdelningar inrymda på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Förutom forskarutbildning bedriver institutionen utbildning på grundnivå och avancerad nivå på ca 15 olika utbildningsprogram, och kurslaboratorierna samt praktiska demonstrationer av fysikaliska fenomen utgör en central resurs för denna undervisning. Hemsida: http://www.physics.uu.se Arbetsuppgifter: Tekniskt ansvar och support för institutionens kurslaboratorier. I supporten ingår bl.a. service och inköp av materiel och utrustning till kurslaboratoriet liksom upprätthållande av inventarieförteckning. Tekniskt ansvar och support för lärardemonstrationsförrådet (LD). I supporten ingår bl.a. service och inköp av materiel och utrustning, liksom
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.. Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina ...
Kursen ska ge en djupare förståelse för centrala begrepp inom fasta tillståndets fysik. Studenten ska lära sig hur dessa begrepp kan tillämpas på moderna fysikaliska fenomen. Särskilt behandlas ämnen som är relevanta inom pågående forskning inom fasta tillståndets fysik och nanovetenskap i Lund.. ...
Snart är våren här och varför inte använda sig av vattenlekplatsen på Örtagård och Hyllie vattenpark i undervisningen för att utforska det fysikaliska fenomenet friktion?. Under hösten har två klasser från Örtagårdsskolan samarbetat med Pedagogisk inspiration med att utveckla ett arbetsmaterial där fysik är i fokus. Genom sagan om den ståndaktige tennsoldaten fick eleverna en bild av vad en pappersbåt är innan de själva vek farkoster i papper. Innan farkosterna testades i vattenlekplatsen fick de fundera över vilken som är snabbast i vatten och formulera varför.. Att vika pappersfarkoster är en utmaning och några elever fick se vikta pappersfarkoster som veks upp innan de själva fick vika. Platsen de fick testa farkosterna på var känd för alla. De har många gånger varit på vattenlekplatsen och lekt. Platsen var känd för dem, men övningen var ny.. Undersökningen om vilken farkost som var snabbast gjordes en gång till. Eleverna fick en möjlighet att utforska ...
The course treats models of classical physics and engineering applications, introducing simulation software as a tool for engineering problem solving and evaluation of physical system performance. The simulation tools shall demonstrate and help understanding various physical phenomena via learning a ...
Ger dig högsta möjliga behörighet. Naturvetenskapsprogammet på Maja Beskowgymnasiet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskap och matematik. Programmet ger dig en bred kunskapsbas att stå på och breda valmöjligheter för fortsatta högskolestudier.. När du läser naturvetenskapsprogrammet lägger du ner mycket arbete och tid på ämnena matematik, kemi, fysik och biologi. Du gör beräkningar, diskuterar, laborerar, läser, skriver och experimenterar. Du tränar dig i problemlösning och analys. Du utvecklar en djup förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet, men även för fysikaliska fenomen, kemiska och biologiska processer.. Din förmåga att tänka kritiskt, resonera logiskt, jobba med problemlösning och göra systematiska iakttagelser tränas också. Inom svenska och engelska får du öva dig i att reflektera, argumentera och se samband samt att skriva avancerade texter. På detta sätt får du med dig breda kunskaper och blir väl förberedd för ...
Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.. Syfte och kunskapmål. Inom detta mastersprogram lär du dig hur du omsätter en matematisk modell av ett fysikaliskt skeende till ett pålitligt datorprogram och sedan analyserar resultaten från dina beräkningar. Inom masterprogrammet läser du kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder samt fördjupar dina kunskaper i fysik. Examen och arbetsmarknad. Då detta masterprogram bygger på att du har en bakgrund inom fysiken ger det i första hand en färdighet att skapa matematisk-numeriska modeller av komplicerade fysikaliska skeenden. Dina erfarenheter är emellertid bredare än så. Du lär dig att analysera, modellera och med datorprogram beskriva komplicerade skeenden och sedan tolka dina resultat. Detta gör dig till en viktig medarbetare inom såväl den tekniskt ...
Rotorsegel bygger på Magnuseffekten, som gör att en roterande kropp accelereras vinkelrätt mot rörelseriktningen - exempelvis en skruvad fotboll. På den ena sidan uppstår en förtätning av luftmolekylerna, medan de på den andra sidan är glesare eller rent av förtunnas. Eftersom trycket på sidorna är olika så uppstår en kraft. Rotorseglen är roterande cylindrar som utnyttjar det fysikaliska fenomenet för att med vindens hjälp ge fartyg en extra knuff. Ett exempel är Vikinglines M/S kryssningsfärja Viking Grace som är utrustad med ett 25 meter högt rotorsegel.. Nu storsatsar Maersk Tankers på tekniken. Deras oljetanker Maersk Pelikan har fått två rotorsegel som är 30 meter höga och fem meter i diameter. Dimensionerna gör dem till de största i världen. Tillsammans ska seglen ge en bränslebesparing på 7-10 procent för en typisk fartygsrutt. Varje år spenderar det danska bolaget omkring tre miljarder dollar på fartygsbränsle - och tio procent av den summan skulle ...
I temat Luft, vatten samt jämföra och mäta arbetar man främst med följande mål:. Förskolan ska sträva efter att varje barn. - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,. - utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. - utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,. - utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,. - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,. - utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,. - utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel ...
I temat Luft, vatten samt jämföra och mäta arbetar man främst med följande mål:. Förskolan ska sträva efter att varje barn. - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,. - utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. - utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,. - utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,. - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,. - utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,. - utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel ...
Vad fick vi då uppleva undrar säkerligen ni, så jag tänker börja berätta om det av de fysiska fenomen som jag personligen är mest fascinerad av och som vi där fick höra - direct voice. Direkt röst som man skulle kunna kalla det på svenska är när andevärlden hörs oberoende av något medium som de t.ex. gör i trance. I trance så lånar de helt enkelt mediets stämband och pratar vi dem, men med direct voice så hörs deras röst helt oberoende i luften och alla i rummet hör den klart och tydligt. Det vanligaste sättet att få till detta fenomen är att de med ektoplasma skapar en röstlåda, helt enkelt ett par konstgjorda stämband som de forma sin röst genom. Ektoplasma är ett ämne som är en blandning mellan energi från mediet, ibland deltagare på seansen och andevärlden. Dr Barner heter han som kommer med direct voice på Stewarts seanser och pratar till deltagarna. Han även materialiserade sig, lät sig ta form till en kropp med hjälp av ekotplasma så han kunde gå ...
Foglossning är ett normalt och bra fysiskt fenomen under graviditet då bäckenringens broskfogar under hormonernas inverkan mjukas upp och bäckenringens ben därmed lossar från varandra. Genom denna fysiska förändring förbereds kvinnans kropp för att föda barnet, genom att uppmjukningen ökar måtten i bäckenets in- och utgång med 1-2 cm. Så snart kvinnan har fött sitt barn och hormonnivåerna återgår till det icke-gravida tillståndet så stelnar åter broskfogarna och benringen blir stabil igen. På latin heter fenomenet symfyseolys. Vanligen upplever den gravida kvinnan inget utöver eventuellt en lätt trötthetskänsla i ländryggen i samband med foglossningen.. Ibland blir den här fysiologiska foglossningen symptomgivande. Orsaken för detta är oklart. Det uppstår smärtor i symfysen (fogen mellan blygdbenen) och/eller de bakre bäckenlederna (SI-lederna).. Ibland inträffar det att broskfogarna brister om kvinnan har dåligt utvecklade rygg-, bäckebottens- och ...
Idag har fyra barn från blå varit i vattenrummet. Barnen hällde och öste med vatten. De har också undersökt olika naturmaterial huruvida de flyter eller sjunker. Barnen fick ställa hypoteser innan vi prövade de olika materialen.. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Läroplan för förskolan Lpfö 98/16). ...
Vi har ytterligare ett "eget" nyf rv rv att presentera. Diar Saber 16 r som ocks blivit uppflyttad till herrlaget inf r 2018. Diar r en tr ningsmaskin med fantastisk karakt r b de p och utanf r plan. En stark ytterback som g rna f ljer med upp i anfallen och som aldrig ger upp jakten p motst ndare p v gen tillbaka. Ett fysiskt fenomen som orkar springa upp och ner i 90 minuter. Diar r ett levande bevis p att tr ning och m lmedvet ger f rdighet. Ytterligare en egen produkt som kommer g ra mycket f r herrlaget i framtiden ...
Som sagt så är tyvärr effekten av ett probiotikatillskott oftast tillfällig, bakterierna vi äter i kapsel koloniserar och fäster inte, de växer inte till. Medan man tar dem kan vi dock ha väldigt positiva effekter, inte minst i samband med antibiotikabehandling och liknande.. MEN, det man ska veta om är en effekt som kallas för cross-feeding. Detta har att göra med att goda bakterier kan hjälpa varandra. De goda bakterierna du tagit i kapsel kan alltså ha fått andra goda bakterier att växa till. Många probiotiska bakterier producerar ämnen som utgör mat åt andra bakterier. Bakterierna matar varandra. Så indirekt kan mycket väl ditt probiotikatillskott ha effekt i längden. (Förutsatt att du arbetar med "prebiotika" och din tarmflora på andra sätt. Mer om hur du förbättrar din tarmflora i avsnitt 128 av podden: http://4health.se/128-forbattra-tarmfloran-sa-gor-du ) Missa nu inte att lyssna på alla podcastavsnitt om tarmflora. Du hittar en beskrivning av samtliga här: ...
Prova två kapitel ur Mitt i prick, ett nytt basläromedel i matematik för åk 1-3. Lektionerna finns för åk 1 & åk 2 och övar addition och subtraktion inom talområdet 0-9 samt begreppet dubbelt och att räkna ut dubbelt av ett antal. I Mitt i prick är ett kapitel tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. Mitt i prick innehåller mycket färdighetsträning men också flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Mitt i prick är ursprungligen ett läromedel från Finland som har arbetats om utifrån Lgr 11, av svenska författare. Resultatet är ett matematiskt innehåll med det bästa från två världar.. Lektionens bas - två sidor med inlärning av aktuellt matematiskt innehåll samt färdighetsträning. Här finns också en samtalsbild med tillhörande berättelse. Dessa sidor görs av alla elever.. Lektionens extra - en sida med fler övningar för fördjupning samt en lite klurigare uppgift av problemlösningskaraktär som ...
I Nya Prima matematik Förskoleklass Lärarhandledning får du som lärare ett tydligt stöd för ditt arbete med matematiken i förskoleklassen. Lärarhandledningen innehåller didaktiska kommentarer, arbetsgång, utomhusaktiviteter och praktiska aktiviteter som kallas Mattepärlor. Den didaktiska kartan lyfter fram de olika delarna i den grundläggande taluppfattningen som fungerar som stöd för dig som pedagog att hitta rätt nivå för eleverna. I lärarhandledningen finns underlag för ditt arbete med den inledande samtalsbilden som finns i varje kapitel. Till bilden finns en berättelse att läsa högt, frågor att använda som ett individuellt förtest samt ett samtalsunderlag för en gemensam diskussion som lyfter aktuella matematiska begrepp.. Mattepärlor är kopplade till målen och kan genomföras i par eller mindre grupp. I lärarhandledningen finns också en övergripande diagnos som kan användas som komplettering och uppföljning till Skolverkets bedömningsmaterial "Hitta ...
Koll på matematik läromedel förskola till åk 6 lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt.
De leker och spelar för att lära sig räkna. Fyrfältare matematik ny. Mönster algebra. Min bok om Matematiska begrepp. Subtraposter. Matematikord för de yngre
Datawell is a highly specialized software development company working only in the field of hospital management and regional healthcare process oriented systems.
Datawell is a highly specialized software development company working only in the field of hospital management and regional healthcare process oriented systems.
Gissa de matematiska begreppen https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/gissa-de-matematiska-begreppen. Utematte http://creativestarlearning.co.uk/c/maths-outdoors/. Problemlösning, Känguru-uppgifterna från tidigare år http://www.ncm.gu.se/node/1560. Bäveruppgifterna: bebras.se. Skolverkets material, matematiklyftet åk 1-3: https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/ak1-3?_afrLoop=13735767206191312&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=s0ynvfc21_4. https://eu.ixl.com/. http://www.matteboken.se/. http://nomp.se/. Math Is fun http://www.mathsisfun.com/. PRIM-gruppen http://www.su.se/primgruppen. Matematik på Vetamix https://haku.yle.fi/?q=matematik&category=Vetamix&language=sv&UILanguage=sv. Math Speed Drill (applikation), alla räknesätt https://itunes.apple.com/us/app/math-speed-drill/id918700336?mt=8. ...
Lärare i Matematik på Högstadiet och Gymnasiet håller jag på att utveckla olika matematikproblem. Syftet med dessa är att elevernas intresse och nyfikenhet gör att problemet fokuseras och att de via problemlösning lär-/fördjupar sig i olika matematiska begrepp som ingår i det centrala innehållet i kurs/ämnes-planen. På en ämneskonferens tillsammans med mig kan du och dina kolleger få pröva några exempel, som du kan följa upp i klassen, och sedan kan ni visa både elevernas resultat och undervisningens vid ett nytt tillfälle. Här ser du ett exempel på hur ett sugrör kan kan delas och därmed bli en introduktion för förståelse av olika begrepp inom Matematik 1, 2 eller 3 ...
Det är för lite problemlösning och reflektioner om matematiska begrepp i gymnasieskolans matematikundervisning, konstaterar Skolinspektionen efter en granskning. På vissa skolor uppfattas problemlösning som
Uppgifterna i häftet hjälper eleven att reflektera över vilken lösningsstrategi som passar olika typer av problem, om svaren är rimliga och om eleven verkligen förstår de matematiska begreppen. Varje avsnitt börjar med en uppgift där tre lösningsalternativ presenteras, i stigande svårighetsgrad. Syftet är att eleven ska få kunskap om olika sätt att lösa samma uppgift och att tillvägagångssättet ska bli effektivare. Avsnittet avslutas med en självbedömning för att hjälpa eleven till insikt i sitt eget lärande.
Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel inleds med en samtalsbild och avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får här möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen parvis eller i grupp ...
Variation är en nyckelfaktor! De estetiska ämnena kan illustrera matematiska begrepp ur ett annat perspektiv, göra matematiken mera lustfylld och fånga elever som annars tycker att matematik är svårt, anser lärarutbildare Marie Skedinger-Jacobson.
Låt oss introducera matematik på tusen och ett sätt. Clas Rosvall visar hur vi med rim och allitteration, med lek och lektion och med fakta och fantasi kan göra barnen förtrogna med siffror och tal och några grundläggande matematiska begrepp.
Måndagmorgonen kom med regn och glada barn som tyckte att det såg ut som om de hade en egen bassäng på skolgården. Vi kunde knappt hålla oss från att bada, det var lockande med så mycket vatten! Eleverna höll sig ändå från vattnet och passade på att leka lekar där många kunde vara med samtidigt, såsom viskleken och Maffia, vilket de fortsatt med hela veckan. Måndagsmorgonen förgylldes lite extra av att vi fick en ny elev i klassen, Mira. Välkommen till oss!. Jag förstår att ni är nyfikna på vad vi gjort under lektionstimmarna i skolan. Här kommer några axplock från några ämnen:. Matematik: Alla tvåor har tillsammans tränat på de matematiska begreppen addition, subtraktion, term, summa och differens. De har även arbetat med öppna utsagor i grupp (exempelvis 7+__= 12). Ettorna har gått igenom vad tiotal och ental är och hur man kan dela upp talet 10 på olika sätt (tiokompisar). Tillsammans har vi spelat bingo och lekt en variant av "Under hökens vida vingar" ...
Träna Ordkunskap, Matematik och Matematiska begrepp gratis i spel online. Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.
Det övergripande målet med kursen är att studenten skall vidareutveckla en kommunikativ förmåga i teknisk kommunikation på tyska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar kunskaper om tekniska och matematiska begrepp samt grundläggande begrepp och fenomen inom fysik och mekanik inom språkområdet.. Kursens långsiktiga mål är att den studerande med den fortsatta språkundervisningen i åk 2 ska kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår genom att delta i undervisning med studenter och lärare som har språket som modersmål.. Lärandemålen är att studenterna efter avslutad kurs ska ha utvecklat sin förmåga att kunna förstå texter, föreläsningar och presentationer inom tekniska och matematiska ämnesområden, uttrycka sig i tal och i skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det /tyska språkområdet och med samma yrkesinriktning.. Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:. ...
Lpfö 98/10. Eleverna Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp Utvecklar sin ...
Otavas succéserie utkommer nu parallellt på finska och svenska.. Karlavagnen utvecklar elevens matematiska tänkande på ett systematiskt sätt. Eleverna får i maklig takt lära sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter. De får även lösa matematiska problem, undersöka, programmera och på annat sätt fördjupa sina kunskaper.. Inlärningen sker med hjälp av varierande arbetssätt och verktyg, såväl självständigt som i samarbete. Det digitala materialet konkretiserar och fördjupar inlärningen.. Karlavagnen har utarbetats utgående från de nya läroplanerna som träder i kraft 2016. Läs mer ,. Karlavagnen finns på tre språk!. Tuhattaituri på finska! Läs mer,. Star Maths på engelska! Läs mer,. ...
Till varje kapitel i läseboken finns arbetsuppgifter i Arbetsboken och fördjupningsuppgifter i Lärarboken. Det finns dessutom kompletterande spel som heter Memory med verb och Memory-Domino med yrken. (Allt beställs separat.). Barnen på Rosenhöjd ger möjlighet att utveckla ordförråd och grammatisk förmåga. Man tränar också matematiska begrepp och ord som är kopplade till matematiken.. I fördjupningsuppgifterna ges eleverna möjlighet att relatera till sina egna erfarenheter och till de olika kulturer de kommer ifrån. Materialet inbjuder till både språkträning, matematikträning och pedagogiska samtal.. Barnen på Rosenhöjd vänder sig till elever från alla kulturer som har kommit igång med sin läsning och som behöver fördjupa sina kunskaper i det svenska språket. Materialet följer den nya läroplanen 2011.. Materialet är framtaget av Margaretha Borg Daun.. ...
Arbetsboken innehåller arbetsuppgifter kopplade till Läseboken, och i Lärarboken finns fördjupningsuppgifter. Det finns dessutom kompletterande spel som heter Memory med verb och Memory-Domino med yrken. Allt beställs separat.. Barnen på Rosenhöjd ger möjlighet att utveckla ordförråd och grammatisk förmåga. Materialet tränar också matematiska begrepp och ord som är kopplade till matematiken. I fördjupningsuppgifterna ges eleverna möjlighet att relatera till sina egna erfarenheter och till de olika kulturer de kommer ifrån. Materialet inbjuder till både språkträning, matematikträning och pedagogiska samtal.. Barnen på Rosenhöjd vänder sig till elever från alla kulturer som har kommit igång med sin läsning och som behöver fördjupa sina kunskaper i det svenska språket.. Materialet är framtaget av Margaretha Borg Daun. ...
MÖNSTER OCH TALFÖLJDER FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL OCH SYFTE Genomgång av viktiga matematiska begrepp, uttryck och symboler med anknytning till mönster och talföljder. Skälet till att välja detta innehåll
När vi skulle mäta barnen till deras portfolio, så ville jag göra en mer fantasifull sak istället för bara en garnstump som vi haft innan. Det är även ett väldigt bra sätt att få in matematiska begrepp som längre och kortare, genom att jämföra varandras längder. Först mätte vi barnen på väggen och sedan fick barnet själv klippte ut en remsa av papper på rulle, lika lång som det själv. Denna remsa fick alla sedan färglägga med vanlig krita för att kunna (om dom ville) använda heeeeela låååånga remsan. Använder man flaskfärg eller vattenfärg, så måste det tas ny färg och då bryts ju längden. Sedan fick dom ha på paljetter också. Undertiden satt barnen och jämförde sina längder ...
Nä, det är lätt att bli ironisk. Fast det är nog bara jag. Det är väl ingen som läser de här läroplanerna. Och de som verkligen gör det...de är nog idioter. Saliga äro de som tro. Förlåten dem ty de vet icke vad de gör. Det är nog så. Någon tror att detta är av godo. Någon tror att så här kan man göra med barn...i ord skapa en skimrande idyll...små barn som skuttar in och utvecklas så in i bänken, blir demokratiska och solidariska, lär sig om hållbar utveckling och människans okränkbara värde...och pedagogerna är som urmödrar, fast utbildade...de ler och ser vartenda barn, undervisar och leker fritt, eller låter bli att lägga sig i, allt eftersom vad situationen kräver, byter blöjor på ett ytterst diskret sätt men ändå kärleksfullt...så barnen känner omsorgen men inte blir kränkt...utbildar i hur barnen ska utveckla sin integritet, ser till att barnen grundlägger de matematiska begreppen, lär sig programmera på en surfplatta, blir jämlik och ...
I matematikämnet har programmering kommit in redan i syftestexten: "Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data." in under rubriken Algebra. Progressionen i de skrivningar som föreslås är att eleverna i årskurs 1-3 ska få möta grunderna i programmering, bland annat genom att konstruera och följa stegvisa entydiga instruktioner. Detta följs av att eleverna i årskurs 4-6 föreslås möta hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. I årskurs 7-9 återfinns dessutom användning av programmering för matematisk problemlösning.. 1-3. ...
Kursens ger fördjupade kunskaper om metoder för bestämning av biomolekylers struktur och dynamiska egenskaper (röntgendiffraktion av proteinkristaller, spinresonans- och vibrationsspektroskopi samt elektronmikroskopi). Kursens tyngdpunkt ligger på experimentella metoder och visar vilka biologiska problem kan studeras med olika metoder. Föreläsningarna redogör för teorin bakom dessa metoder samt hur resultaten kan sättas i ett biologiskt sammanhang. Studenterna ska genom litteraturstudier självständig kunna bedöma hur pålitliga resultaten är och vilken annan metod som kan ge nödvändig komplementär information. Dessutom behandlas teori och grundläggande matematiska begrepp (Fouriertransform) för spektroskopiska metoder och röntgenspridningsmetoder inom biologi och biokemi. I relevanta sammanhang diskuteras proteinstrukturbaserad design av läkemedel.
Kursen omfattar studier av:* matematikens historia från tidiga kulturer i Egypten och Mesopotamien fram till och med 1700-talet med tonvikt på utvecklingen av matematiska begrepp och idéer* matematikens roll i det omgivande samhället* äldre matematiska texter* matematiska problem där historiska begrepp och metoder tillämpas
Ett gäng med stenar i olika storlekar, former, färger ger en kreativ lek för barnen. Det har diskuterats färg, form, om de är lena/ sträva, kalla/varma, storlek, och många andra matematiska begrepp har kommit upp bland barnen. Stenarna inspirerade även barnen till att leka hundens ben med stenarna, de byggde torn och hagar med stenarna. Ett tydligt exempel på barnens fantasiförmåga och att det inte alltid behöv färdigskapta leksaker för barnens lek.:) ...
Gåsen har gjort en play-doh deg och utforskat matematiska begrepp. Några barn har fått sitta framför spegeln och ritat självporträtt ✏️ Idag har vi haft fredagskul och rört oss till Honky tonk.. Svanen har introducerat måttbandet. Vad är det för något? Barnen berättar att en mäter saker med det. De fick mäta en del på sin kropp för att sen ta med måttbandet ut och hitta något som var lika långt ??. 3- och 4-åringarna har varit på Knytte. Vi letade efter småkryp med hjälp av luppar men djuren var svåra att hitta. Vi hittade iaf några myror, daggmaskar och en tusenfoting ???. 5-åringarna har varit på Mulle. De pratade om naturens kretslopp och hur vi påverkar och påverkas av varandra. I onsdags var barnen på femårsgrupp och lekte traditionella lekar på Hästskogatan ☀️. Trevlig helg!. ...
I Mattespanarna får eleverna lösa spännande mysterier och träna problemlösning i varje moment. Eleverna jobbar med strategier, matematiska begrepp, uppgifter och läxor i tre nivåer. Mattespanarna ingår i serien Uppdrag: Matte som sträcker sig från förskoleklass till år 9.
I Mattespanarna får eleverna lösa spännande mysterier och träna problemlösning i varje moment. Eleverna jobbar med strategier, matematiska begrepp, uppgifter och läxor i tre nivåer. Mattespanarna ingår i serien Uppdrag: Matte som sträcker sig från förskoleklass till år 9.
Problemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr11, så också i vår nya serie Mattedetektiverna. Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang.
I förskoleklassen på Åsenskolan i Kungshamn lär sig barnen geometri genom att laborera med färger och måla former. Den konstpedagogiska metoden Eureka bygger broar mellan barnens konkreta erfarenheter och matematiska begrepp.
Eleverna arbetade fokuserat och det blev ett elevnära sätt att komma i kontakt med matematiska begrepp. Jag upplevde också att eleverna ägande tid åt att planera sin lykta, denna gång var de tvungna att försöka föreställa sig sin lykta och välja material med större tanke. En uppgift som kanske annars hade inneburit att eleverna tar en hög material och limmar utan närmre planering eller eftertanke.. Om tid finns såhär på slutet så kan eleverna även få skriva en text om sin sommarlykta. Är den magisk? Vad händer när den tänds? Vart kommer den att stå?. En rolig och annorlunda uppgift nu i slutet på terminen!. ...
I vår matematikverkstad har vi 5 st surfplattor som vi använder i undervisningen. Vi använder olika appar för att öva och träna olika matematiska begrepp. Nedan kan Ni se exempel på olika appar som vi använder. ...
I vår matematikverkstad har vi 5 st surfplattor som vi använder i undervisningen. Vi använder olika appar för att öva och träna olika matematiska begrepp. Nedan kan Ni se exempel på olika appar som vi använder. ...
Varmt och svettigt även denna gång! Bra flyt och en lätt känsla första 5 km trots en knixig och ganska kuperad bana (tid 20:58 på första fem). Tappade tyvärr väldigt mycket andra halvan (framför allt uppför) som dessutom inleddes med en öm bäckenbotten (högg till i en nerförsbacke men det onda försvann/minskade lyckligtvis sedan!). Sprang i mål på 42:44 (fjärde plats). Upplevde att jag saknar utållighet i högt tempo och känner mig frustrerad över att vara så långt ifrån min tidigare kapacitet (före bebis) samt att kroppen inte är helt återställd (efter bebis). Men Karlskrona stadslopp var ett trevligt och välordnat arrangemang längs en vacker bana på Trossö ...
För det första tycker ja att framställningen är mycket intressant och en utmärkt utgångspunkt för vidare diskussion. Jag presenterar i det följande en begreppsmodell av lite annan typ som kan användas till att analysera och komplettera den föreslagna Digisam-modellen speciellt då arbetet fortgår och fördjupas.Först några begrepp på hög abstraktionsnivå som är fritt härledda ur ontologier som CIDOC CRM:1. Tid och rum2. Plats3. Stoff4. Externa händelser, aktiviteter och processer (events)5. Interna mentala fenomen6. Aktörer7. Fysiska objekt8. Konceptuella objekt9. Tekniska system10. Juridiska objekt11. Benämningar12. Egenskaper13. Tillstånd14. RelationerSchemat ovan bildar ett skikt i en hierarki som kan förgrenas vidare och ta olika former i olika kontext (t ex olika domäner har typer av aktörer resp. roller). Schemats entiteter och relationer bildar ett nätverk som i tekniska tillämpningar kan uttryckas formellt t ex med hjälp av RDF och OWL, vilka är den ...
Kommunen arbetar främjande och förebyggande för att alla våra medborgare ska må bra och känna trygghet i sin närmiljö. Det handlar om allt från att stödja föräldrar i sitt föräldraskap och stadsplanering. För den som utsatts för ett brott finns också möjlighet att bearbeta händelsen genom medling. ...
Kommunen arbetar främjande och förebyggande för att alla våra medborgare ska må bra och känna trygghet i sin närmiljö. Det handlar om allt från att stödja föräldrar i sitt föräldraskap och stadsplanering. För den som utsatts för ett brott finns också möjlighet att bearbeta händelsen genom medling. ...
Ett av Hammarbys ungdomslag skulle spela cup.Det slutade i tumult. En förälder bröt benet på två ställen efter bråk med domaren. - Det som har hänt är tragiskt. Jag har jobbat med det här i femton år och aldrig hört om något liknande. Det är en chock, säger Hammarbys föreningschef Peter Kleve. Nu kommer Hammarby omedelbart hjälpa spelare och ledare bearbeta händelsen med samtal och stöd.
Fruktplockare som hittar blommor bland de mogna äpplena kan haja till lite. Det är tydligen inte helt ovanligt att äppelträd får en eller annan blomma i otid, men år tycks de ändå vara ovanligt många. Andra sorters träd och buskar visar också upp några spridda blommor här och där, fastän det inte är tid för dem nu: syren, rönn, hägg. Jens Sundström, som forskar om blommande träd och barrträd vid SLU, har också sett de här blommorna. - Visst är det spännande! Växter har flera sätt att hålla reda på när det är dags att blomma, förklarar han. En viktig komponent är ljuset och dagslängden, vilket ...
Vi tror att vi behöver en barnvagn. =OD Jag har sökt runt i forum på nätet och blivit mer förvirrad än klok. Så till slut bestämde jag mig för en modell med lite "nyckelfunktioner" som jag hört flest säga som viktigt. Eftersom vi bor på landet och ska köra grusvägar funkar troligen inte nån sån cityracer-joggingvagn som man knappt vet var man ska stoppa hän barnet! Så det får bli en traditionell vagn. Sommarbebis som jag i möjligaste mån kommer att sussa ute i vagn, vilket ställer krav på en bra liggkorg som är lätt att bädda svalt = stor hård variant helst. Till slut landade vi på Emmaljunga City Cross med Citykorgen med möjligt alternativ Emmaljunga Duo Edge på andra plats. City Crossen vann på att vara lite mindre och lite smidigare OM man nu ska lasta den i bil en massa, och jag är en klenis. Men dyker det upp en Duo till bra pris och skick och i nån mysig färg på Blocket kan det bli en sån istället. Vi kommer alltså att köpa begagnat. Citykorgen brukar ...
Värden , 30 % svaras negativa och med numeriskt värde Värden 30-50 % svaras gränsvärde och med numeriskt värde Värden , 50-100 % svaras positiva och med numeriskt värde Värden , 100 % svaras starkt positiva och med numeriskt ...
Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?. Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.. Läs mer här. ...
Pris: 79 kr - Spara 61%! Häftad, 2009. Finns i lager. Köp 40 år av övertramp PO/PON 1969-2009 : kpressetikens framväxt, funktion och framtid av Torbjörn Von Krogh, Mikael Bergling, Fredrik Nejman på Bokus.com.
Man bör alltid fråga sig själv vad "bra för kroppen" betyder. "Bra" just nu eller "bra" på sikt? En förenklad modell av träningsprocessen kan beskrivas som följer. Träning utsätter kroppen för stress. Under återhämtningen bygger organismen upp de system som utsattes för krav under träningspasset. Återhämtningen sker under förutsättning att det finns tillgång till energi och näringsämnen. Detta är grundläggande för kroppens förmåga till anpassning (adaptation). Anpassningen kräver olika lång tid beroende på typ av pass.. Ett träningspass är, sett i ett akut perspektiv, inte bra för kroppen eftersom man tröttar ut fysiologiska system. Man har som bekant inte särskilt bra kondition direkt efter ett konditionspass. På sikt kan det däremot vara bra för kroppen att utföra träninspass förutsatt att anpassningen har ägt rum (dvs det fanns energi och näringsämnen).. ...
Functional medicine-modellen bygger på sju grundläggande fysiologiska system som måste fungera för att vi ska hålla oss friska. Alla delar påverkar varandra.
Tentamen Biologi BI1112 Termin och år: Klockan: Betygsgränser:!!! 50-66%! Betyg 3!!!!! 67-83%! Betyg 4!!!!! %! Betyg 5 Fråga 1-4 Cellbiologi Fråga 5-7 Genetik Fråga 8-10 Växtfysiologi!!!!
Ända från början spelade Sektionen en viktig roll i biologistudenternas tillvaro. Den var ett forum där botanister av alla åldrar, grader och inriktningar kunde träffas och utbyta åsikter. Sammankomsterna fyllde förr samma funktion som dagens forskarseminarier vid de olika institutionerna, och dagsaktuella vetenskapliga frågor togs upp. Reseskildringar var vanliga då liksom nu, men föredragen kunde också utvecklas till livliga diskussioner om t.ex. växtgeografi, utvecklingslära, blombiologi och växtfysiologi. Sammankomst hölls så ofta som var fjortonde dag och följdes ofta av en s.k. postsektion, vilket innebar att man gick till någon krog och fortsatte diskutera. Bland föreningens medlemmar och föredragshållare genom tiderna finns storheter som Elias Fries, Rutger Sernander, Carl Skottsberg, Einar Du Rietz och Nils Hylander.. ...
Vi är världsledande i att driva och främja ökad förståelse, högkvalitativt lärande och hållbara lösningar rörande naturliga fenomen och deras samspel med varandra och samhällsutvecklingen.. Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan. Vi studerar kopplade fysikaliska, kemiska, biologiska, geologiska, miljö- och samhälleliga processer och förändringar i världens landområden och deras vatten-, is- och geologiska formationer, klimatsystem och ekosystem, i relation till varandra och till mänskliga samhällen.. Vår forskning och utbildning omfattar: rumsliga analyser av fenomenen och deras utveckling över tid; områdesstudier av olika platser och regioner; studier av relationer och komplexitet i kopplade naturliga-sociala system; och studier av global förändring och Jordsystemet som en helhet. Studierna handlar till exempel om förändringar i ...
Vi är världsledande i att driva och främja ökad förståelse, högkvalitativt lärande och hållbara lösningar rörande naturliga fenomen och deras samspel med varandra och samhällsutvecklingen.. Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan. Vi studerar kopplade fysikaliska, kemiska, biologiska, geologiska, miljö- och samhälleliga processer och förändringar i världens landområden och deras vatten-, is- och geologiska formationer, klimatsystem och ekosystem, i relation till varandra och till mänskliga samhällen.. Vår forskning och utbildning omfattar: rumsliga analyser av fenomenen och deras utveckling över tid; områdesstudier av olika platser och regioner; studier av relationer och komplexitet i kopplade naturliga-sociala system; och studier av global förändring och Jordsystemet som en helhet. Studierna handlar till exempel om förändringar i ...
Och vi som skulle ha julgransplundring på jobbet. Tuvas klass skulle också dansa ut julen. Jaja, vi får väl dansa runt fåtöljen här hemma istället (ty granen har redan åkt ut). Knapra panodil istället för godis. Det gäller att tänka positivt!. Positivt försökte jag tänka även i onsdags, när jag som alltid på onsdagar, var först på plats och därmed är den som öppnar på jobbet. Normalt är städerskan alltid där före mig och därför är larmet alltid avstängt när jag kommer. Men i onsdags var det alldeles mörkt i alla fönster när jag kom knatandes över skolgården kl 06.20. Jahapp, hon kanske är sjuk då? Då får jag prova mitt larmkort för första gången, tänkte jag (alltid positivt tänkande!). Jag gjorde som jag blivit instruerad men den jädra larmdosan vägrade visa upp ett lysande, rött "off". Hur jag än betedde mig så stod där "on". I den händelse att jag gjorde något fel (fast jag visste att jag gjorde precis rätt) letade jag på pappret som ...
Ingen har väl missat att det är Sällsynta Dagen idag? Jag höll på att missa det själv, det var min mor som upptäckte det igår och tipsade mig.En utmärkt idé tycker jag, vilken dag kan vara bättre för att uppmärksamma sällsynta diagnoser än just den mest ovanliga dag vi har, skottdagen?!. Nästa år får jag ligga lite mer före i planeringen så man kan slå ett slag här i Långshyttan för alla med sällsynta diagnoser. Eller förresten…jag har ju tre år på mig att förbereda ett jippo juh….kan ju kanske ställa till med ett hejdundrande kalas!. Allting har varit lite Sällsynt idag tycker jag. Anton till exempel, har varit på sällsynt dåligt humör. I och för sig har han sovit jättedåligt i tre nätter (vilket innebär att mamsen och pappsen också sovit jättedåligt i tre nätter) så vi var väl inte heller på vårt bästa humör. Vi tog vår dagliga promenad runt sjön, under sonens idoga gnällande. Lite muntrare blev han dock vid lunchen när han slapp äta ...
SmartDok hjelper Finn Hågen å stake ut en karriere etter at skikarrièren en gang etter OL i 2034 tar slutt. Her kan du se alle videoene!
MindManager för Windows låter du numera definiera och tillämpa formler för ämnen genom hela din karta så att du omedelbart kan se effekterna av förändringar i numeriska data. Till skillnad från konventionella kalkylblad kan du enkelt dra och släppa innehåll eller använda filter för att snabbt utföra visuella "what if"-analyser. Den nya "Smart Fill"-funktionen låter dig ställa in färgen på ett ämnes egenskap baserat på ett numeriskt värde. Detta gör det enkelt att se möjligheter och problem, om du t.ex. har gått över budget eller har mer att spendera ...
Formatera tal som lagrats som text som numeriska värden. Tal som formaterats som text kan orsaka problem med beräkning eller sortering.
VM-stafetten - postad i Elitskidåkning: Då är frågan.... Ska vi ha Calle Halvarsson som troligen får stryk av Klaebo (/Krogh /Northug) lr Oskar Svensson som har fartökningarna som kanske kanske kan räcka till i en spurt (SÅG ni kvarten i sprinten i Falun). (Inflikar en brasklapp : Hur ser banorna ut?). De skulle behöva köra en intern uttagning 10 km m gemensam utgång o liknande kupering, mellan Halvarsson och Svensson....
Julia Krogh går på medier- og kommunikasjonslinjen, og arbeider med grafisk design, og spesielt med retusjering av foto. Her er noen eksempler.. Les mer ...
Vuxet barn har lärt sig överlevnadsstrategier som fungerar dåligt i längden. Ellen Krogh hjälper dig att utveckla nya livsstrategier.
Bind 1: Constance Ring/Sjur Gabriel, 398 s. Bind 2: To venner/S. G. Myre, 438 s. Bind 3: Avkom, 348 s. Bind 4: Lucie/Barnefortellinger/Kjærlighet i nord og syd/Bønn og anfektelse/Knut Tandberg/Fru Inés), 442 s. Bind 5: Forrådt/Agnete/Professor Hieronimus, 404 s. Bind 6: På St. Jørgen/Sommer/Julehelg, 339 s. Bind 7: Byråsjef Kroghs/Bobler/Mennesker/Artikler, 432 s. Gyldendal 1993. Burgunder helbind i kunstskinn. Orig. omslag Pene ...
Förenade Service ingår i Forenede Koncernen som är ett danskt familjeföretag med verksamhet inom såväl facility service som omsorg. Forenede grundades av Peer C. Krogh og har nu, efter dryga 60 år i servicebranschen, utvecklats till ett av Nordens största tjänsteföretag.
Sedan i våras har Momentum Industrial möjlighet att skicka sina fakturor elektroniskt över mail som en PDF. Något som många kunder uppskattar och som bidrar...
2020-05-20T10:00:00.000+02:00 2020-05-20T10:00:00.000+02:00 Building Data for Stacky Covers and the Étale Cohomology Ring of an Arithmetic Curve (Licentiatseminarier) Building Data for Stacky Covers and the Étale Cohomology Ring of an Arithmetic Curve (Licentiatseminarier) ...
2020-05-20T10:00:00.000+02:00 2020-05-20T10:00:00.000+02:00 Building Data for Stacky Covers and the Étale Cohomology Ring of an Arithmetic Curve (Licentiatseminarier) Building Data for Stacky Covers and the Étale Cohomology Ring of an Arithmetic Curve (Licentiatseminarier) ...
Momentum Industrial har idag, 11 maj, tecknat avtal om att förvärva Brammers svenska MRO-verksamhet (underhåll, reparation och service).
Registrerade sexualbrottslingar 10465, Registrerade Sexualbrottslingar, i Kansas, registrerade Sexualbrottslingar, i Kansas. S i st llet f r att s tta p hitta flickor att knulla i kv ll, p en datum.