Arbetsuppgifter Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Detta biträdande universitetslektorat kombineras med specialiseringstjänstgöring (ST) som tandläkare. Anställningen som biträdande universitetslektor är tillsvidare. Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering under 50 % av arbetstiden. Minst 80 % av denna tid ska vara inriktad på vetenskaplig meritering medan upp till återstående 20 % av tiden ska nyttjas till pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Specialiseringstjänstgöring (ST) utgör 50 % av arbetstiden. Tiden för kombination av specialistutbildning och vetenskaplig meritering är sex år för tandläkare. Dekan kan bevilja längre tid än detta. Behörighet och bedömningsgrunder Behörighet att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller
Syftet med arbetet var att undersöka hur elever i skolår fyra interagerar och kommunicerar under problemlösning kring en öppen fråga i grupp, genom att uppmärksamma och göra en granskning av innehållet i kommunikationen. I arbetet användes ostrukturerad observation som metod. Dessutom användes enkät för att ta del av elevernas attityder till grupparbetet. Resultatet visade att 99 %, 637 av totalt 643 kommentarer, av kommunikationen handlade om själva uppgiften. Vidare visade resultatet även på vilka sätt eleverna bidrog till att lösa problemet. Några generella slutsatser gick inte att dra angående elevers kommunikation, eftersom underlaget inte var tillräckligt omfattande. I stort sett hade samtliga elever en positiv attityd till uppgiften och samarbetet i gruppen. Deras attityder till grupparbetet färgades troligtvis av vår inställning och medverkan, som skapade positiva effekter ...
Matematisk fysik är det område inom fysiken som behandlar matematiska modeller av fysikaliska fenomen. Det spelar en stor roll i många delar av fysiken och det finns att studera på flera universitet. Med sin bok Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) var Isaac Newton den förste att publicera ett brett spektrum av matematiska beskrivningar och analyser av fysikaliska fenomen. Inte förrän ett århundrade senare utvecklades Newtons modeller av den matematiska analysen av Joseph Louis Lagrange i boken Mécanique analytique (1788). Bokens variationsprinciper lade en grund för mekanikens lagar och genomsyrar fortfarande matematiken och fysiken. Ekvationen som beskriver potentialfunktionen i Newtons gravitationsteori är laplace-ekvationen (formulerad 1789). Ekvationen är ett exempel på en partiell differentialekvation av andra ordningen. Det traditionella området för den matematiska fysiken är just studier av sådana ekvationer och deras randvärdesproblem. Av de lite mer ...
Vid det internationella partikelforskningslaboratoriet CERN finns superacceleratorn kallad LHC, där protoner kollideras med oöverträffade energier. För att kunna se och förstå de signaturer för nya fysikaliska fenomen som förhoppningsvis kan visa sig för experimenten vid LHC, krävs en mycket detaljerad beskrivning av dessa sällsynta signaler. Minst lika viktig är, emellertid, en detaljerad förståelse av den enorma bakgrund av processer från den starka växelverkan som utgör den höstack i vilken vi kanske kan hitta nålar av ny fysik. Detta ställer mycket höga krav på de händelsegeneratorer som används. 2012 hittade man vid LHC den länge eftersökta Higgspartikeln, och användandet av hänselsegeneratorer spelade en central roll i upptäkten. Efter att energin i protonstrålarna nästan fördubblades 2015 fortsätter nu sökandet efter nya oväntade fysikaliska fenomen. Nya krav kommer att ställas på de modeller som ingår i programmen. De nuvarande modellerna bygger på ...
UR Skola erbjuder lärande innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Hitta program som inspirerar, väcker lust, nyfikenhet och är förankrade i styrdokument och läroplaner.
Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla förmågan att kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta omfattar dels kunskap om matematiska begrepp och deras samband med varandra, dels att kun- na använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden.Genom att använda olika uttrycksformer kan elevernas förståelse av matematiska begrepp fördjupas. Det kan till exempel innebära att utveckla förståelse för att en fotbollsplan kan uttryckas som en rektangel ...
Växtfysiologi är läran om växternas fysiologi. I ämnet växtfysiologi ingår både biokemiska, genetiska och ekologiska aspekter av exempelvis fotosyntes, växtnäring och transpiration. Denna växtartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Elektro och systemteknik Den snabba utvecklingen inom maskininlärning har lett till spektakulära resultat inom en rad datortillämpningar. En viktig orsak till detta är den rika tillgången på träningsdata som behövs för att träna algoritmerna inom dessa applikationer. Dessa framgångar har lett till att forskare nu studerar möjligheterna för maskininlärning inom en rad teknikområden som robotik, smarta byggnader och självkörande bilar. Dessa är exempel på mycket komplexa dynamiska system där tillgången på data är begränsad och där säkerhetsaspekter har stor vikt. För att ändå få pålitliga resultat så krävs att man bygger in fysikalisk kunskap i algoritmerna samt att de i inlärningsfasen själva aktivt kan styra systemet så att så informativa data som möjligt kan extraheras från systemet. I detta projekt fokuserar vi på teoriutveckling kring denna typ av algoritmer. Forskningsområdet ligger i gränslandet mellan
Tidsserieanalys handlar om matematisk modellering av tidsvariabla stokastiska fenomen som t.ex. havsvågor, vattenstånd i sjöar och floder, efterfrågan på elkraft, radarsignaler, muskelreaktioner, EKG-signaler eller optionskurser på aktiemarknaden. Modellens struktur väljs dels med ledning av fysikalisk kunskap om processen, dels med hjälp av observerade data. Centrala problem är olika modellers egenskaper och prediktionsförmåga, skattning av modellens parametrar samt kontroll av att modellen på ett tillfredsställande sätt beskriver data. Hänsyn måste tas både till behovet av snabba beräkningar och till förekomst av mätfel. Kursen ger en sammanhängande framställning av statistiska modeller och metoder inom tidsserieanalysen. Tidsserieproblem uppträder i många av högskolans ämnen och kunskaper från kursen används bl.a. i reglerteknik, signalbehandling och ekonometri. Fördjupat studium av ARMA-processer. Icke-stationära modeller, långsamt avtagande beroende. ...
Vår första teaterpjäs för hösten, Eh Joe, har nu haft sin korta spelperiod.. Man kan spela teater av alla möjliga anledningar: tjäna pengar, bli känd eller för att faktiskt vilja uttrycka något, hitta en möjlig gestaltning av sitt liv och ett fysiskt och talat språk som betyder något på djupet. Teater är ett utmärkt val för den som vill prova olika hållningar, känslor och förmågan att gestalta dem.. Tommy Andersson har alltid varit synonym med det sistnämnda, från 80-talet och framåt har han arbetat flitigt hos fria grupper och med filmroller - alltid tillförlitligt seriös och med en utvecklad känsla för humor. Han har stor närvaro, fysisk kunskap och färgar sina repliker med en antydan till östgötska som alltid gjort honom stadig på jorden ...
Hon är en framstående vetenskapskvinna specialiserad på mänskligt färgseende. Hon lever hela sitt liv i ett svartvitt rum. Hon kommunicerar med omvärlden via svartvita skärmar. Utan att själv någonsin ha erfarit det, har hon all fysisk kunskap om vad som händer i hjärnan när en person ser till exempel något rött. Så en dag släpps hon ut i världen. Röda rosor. Blå himmel. Förutom att nya fysiska data nu uppstår i Marys egen hjärna, så vad nytt lär hon sig om andras erfarenheter av färgseende? Vilket språk behöver hon tillägna sig för att beskriva det?. Vi börjar om: ...
I det lilla chippet av silikongummi finns långa pelare (tunna som en tiondel av diametern hos ett hårstrå) som silar blodet. Detta tempel i miniatyrskala har en sådan planlösning att sömnsjukans små parasitmaskar, eller vad man nu vill upptäcka, fastnar och leds vidare mot en mikroskopiskt liten behållare.. Eftersom de samlas på en plats blir det ganska enkelt att upptäcka dem. Blodets övriga innehåll, plasman, samt de röda och vita blodkropparna i blodet skiljer sig till storlek och form och förs därmed till andra platser på chippet. Fysikaliska kunskaper om hur vätskor flödar spelar stor roll för strukturens utformning.. Tekniken är en vidareutveckling av en metod som på engelska heter determinstic lateral displacement och uppfanns på Princeton University för cirka tio år sedan. Den sorterar dock endast på storlek vilket begränsar de praktiska tillämpningsmöjligheterna. För att spåra sjukdomar är det en stor fördel att ha mer än storlek som ...
I takt med att VR blir vanligare, och fler människor får tillgång till headsets, kommer denna typ av marknadsföring sannolikt att öka. Upplevelsen för användaren blir starkare, i och med att fler sinnen kan aktiveras i VR. Förutom syn- och hörselintryck går det att med haptisk utrustning även låta användaren fysiskt känna på en produkt.. Det användaren inte ser, är hur data samlas in om deras beteende. I onlinemarknadsföring går det redan idag att mäta engagemang och logga användaruppgifter för att kunna rikta marknadsföring på individnivå. Med VR-utrustning går det att samla in ännu mera data - användarens rörelsemönster, kroppspråk och var användaren tittar, bara för att nämna några parametrar. Då uppstår frågan hur mycket data det är ok att samla in och använda sig av från varje användare.. ...
 - Geometri: mätning, geometriska begrepp, klassificering, geometriska former, historia, mönster, teorier om lärande i geometri
Mattetavlan är ett interaktivt verktyg för undervisning i grundläggande matematik. Den innehåller flera olika verktyg för att stärka förståelsen av matematiska begrepp. I Mattetavlan kan du visualisera nya matematiska begrepp tillsammans med dina elever med hjälp av t ex. talrader, bråk och tallinjer. Det går även att skapa projekt som de sedan kan laborera självständigt med ...
Alla borde alltid skriva. Man förstår saker och ting bättre när man formulerar sig. Det sa Svenska Akademiens ständige sekreterare Sara Danius för ett tag sedan
Om alla lärare börjar att diskutera och göra begreppen aktiva (att eleverna använder dem i sitt vardagliga mattetänk/prat) så tidigt som möjligt så kommer förhoppningsvis fler och fler elever förstå matematiken bättre. Ett enda matteord kan ställa till hela uträkningen. Då blir det inte matematiksvårigheter som sätter stopp utan läs-/tolkningssvårighter som sätter käppar i hjulet. ...
Räkna med nyfikenhetIdén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang.Tre spår på samma sidaMattedetektivernas unika tre nivåer på samma sida gör det lätt att individualisera i klassen. De svaga eleverna tas väl om hand, de starka utmanas rejält.Läs merPedagogiska tankarUppdrag Matte är utvecklad och granskad i samarbete med forskaren Per-Olof Bentley, som bl.a. pekar på det faktum att eleverna inte saknar metoder och beräkningsstrategier, men däremot kunskap om när och hur de ska användas. Just detta är också tanken med uppdragsmetodiken i Uppdrag Matte.Svenska elever behöver öva mer på matematiska begrepp och i vilket sammanhang olika beräkningsstrategier ska användas. De måste också få olika uppgiftstyper och öva på att se skillnad mellan ...
Matteord A-Ö är en uppslagsbok där eleverna kan slå upp och lära sig viktiga matematiska begrepp. Materialet kan användas som utgångspunkt för diskussioner och för att bearbeta och befästa matematiska begrepp individuellt eller i grupp. ...
För att under tidspress kunna besegra de kvantitativa delarna på provet är det viktigt att kunna den grundläggande matematiken och att ha övat sig på att hantera de olika typer av matematiska koncept som kan komma. I VIP-utbildningens MATTEprogram kan du göra kunskapstest och öva dig på viktiga matematiska koncept så som att räkna med avrundning, polynommultiplikationer, potenslagarna, att räkna med decimaler och mycket mer. Totalt får du över 796 uppgifter med utförliga förklaringar att öva med. Uppgiftsgrupperna är direkt kopplade till avsnitten i all matte du behöver.. Med det dynamiska övningsprogrammet kan du bland annat spara uppgifter du vill repetera i en personlig uppgiftsgrupp.. Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan. Först kommer din egna uppgiftsgrupp, med uppgifterna du själv har valt, följt av några uppgiftsgrupper med exempeluppgifter från några av de matematiska områdena.. ...
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.. ...
Laboratorieansvarig vid Institutionen för fysik och astronomi, med tillträde snarast, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månader provanställning. Om institutionen: Institutionen för fysik och astronomi är den näst största vid Uppsala universitet med ca 380 anställda och 12 avdelningar inrymda på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Förutom forskarutbildning bedriver institutionen utbildning på grundnivå och avancerad nivå på ca 15 olika utbildningsprogram, och kurslaboratorierna samt praktiska demonstrationer av fysikaliska fenomen utgör en central resurs för denna undervisning. Hemsida: http://www.physics.uu.se Arbetsuppgifter: Tekniskt ansvar och support för institutionens kurslaboratorier. I supporten ingår bl.a. service och inköp av materiel och utrustning till kurslaboratoriet liksom upprätthållande av inventarieförteckning. Tekniskt ansvar och support för lärardemonstrationsförrådet (LD). I supporten ingår bl.a. service och inköp av materiel och utrustning, liksom
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.. Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina ...
Kursen ska ge en djupare förståelse för centrala begrepp inom fasta tillståndets fysik. Studenten ska lära sig hur dessa begrepp kan tillämpas på moderna fysikaliska fenomen. Särskilt behandlas ämnen som är relevanta inom pågående forskning inom fasta tillståndets fysik och nanovetenskap i Lund.. ...
Snart är våren här och varför inte använda sig av vattenlekplatsen på Örtagård och Hyllie vattenpark i undervisningen för att utforska det fysikaliska fenomenet friktion?. Under hösten har två klasser från Örtagårdsskolan samarbetat med Pedagogisk inspiration med att utveckla ett arbetsmaterial där fysik är i fokus. Genom sagan om den ståndaktige tennsoldaten fick eleverna en bild av vad en pappersbåt är innan de själva vek farkoster i papper. Innan farkosterna testades i vattenlekplatsen fick de fundera över vilken som är snabbast i vatten och formulera varför.. Att vika pappersfarkoster är en utmaning och några elever fick se vikta pappersfarkoster som veks upp innan de själva fick vika. Platsen de fick testa farkosterna på var känd för alla. De har många gånger varit på vattenlekplatsen och lekt. Platsen var känd för dem, men övningen var ny.. Undersökningen om vilken farkost som var snabbast gjordes en gång till. Eleverna fick en möjlighet att utforska ...
The course treats models of classical physics and engineering applications, introducing simulation software as a tool for engineering problem solving and evaluation of physical system performance. The simulation tools shall demonstrate and help understanding various physical phenomena via learning a ...
Ger dig högsta möjliga behörighet. Naturvetenskapsprogammet på Maja Beskowgymnasiet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskap och matematik. Programmet ger dig en bred kunskapsbas att stå på och breda valmöjligheter för fortsatta högskolestudier.. När du läser naturvetenskapsprogrammet lägger du ner mycket arbete och tid på ämnena matematik, kemi, fysik och biologi. Du gör beräkningar, diskuterar, laborerar, läser, skriver och experimenterar. Du tränar dig i problemlösning och analys. Du utvecklar en djup förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet, men även för fysikaliska fenomen, kemiska och biologiska processer.. Din förmåga att tänka kritiskt, resonera logiskt, jobba med problemlösning och göra systematiska iakttagelser tränas också. Inom svenska och engelska får du öva dig i att reflektera, argumentera och se samband samt att skriva avancerade texter. På detta sätt får du med dig breda kunskaper och blir väl förberedd för ...
Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.. Syfte och kunskapmål. Inom detta mastersprogram lär du dig hur du omsätter en matematisk modell av ett fysikaliskt skeende till ett pålitligt datorprogram och sedan analyserar resultaten från dina beräkningar. Inom masterprogrammet läser du kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder samt fördjupar dina kunskaper i fysik. Examen och arbetsmarknad. Då detta masterprogram bygger på att du har en bakgrund inom fysiken ger det i första hand en färdighet att skapa matematisk-numeriska modeller av komplicerade fysikaliska skeenden. Dina erfarenheter är emellertid bredare än så. Du lär dig att analysera, modellera och med datorprogram beskriva komplicerade skeenden och sedan tolka dina resultat. Detta gör dig till en viktig medarbetare inom såväl den tekniskt ...
Rotorsegel bygger på Magnuseffekten, som gör att en roterande kropp accelereras vinkelrätt mot rörelseriktningen - exempelvis en skruvad fotboll. På den ena sidan uppstår en förtätning av luftmolekylerna, medan de på den andra sidan är glesare eller rent av förtunnas. Eftersom trycket på sidorna är olika så uppstår en kraft. Rotorseglen är roterande cylindrar som utnyttjar det fysikaliska fenomenet för att med vindens hjälp ge fartyg en extra knuff. Ett exempel är Vikinglines M/S kryssningsfärja Viking Grace som är utrustad med ett 25 meter högt rotorsegel.. Nu storsatsar Maersk Tankers på tekniken. Deras oljetanker Maersk Pelikan har fått två rotorsegel som är 30 meter höga och fem meter i diameter. Dimensionerna gör dem till de största i världen. Tillsammans ska seglen ge en bränslebesparing på 7-10 procent för en typisk fartygsrutt. Varje år spenderar det danska bolaget omkring tre miljarder dollar på fartygsbränsle - och tio procent av den summan skulle ...
I temat Luft, vatten samt jämföra och mäta arbetar man främst med följande mål:. Förskolan ska sträva efter att varje barn. - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,. - utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. - utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,. - utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,. - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,. - utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,. - utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel ...
I temat Luft, vatten samt jämföra och mäta arbetar man främst med följande mål:. Förskolan ska sträva efter att varje barn. - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,. - utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. - utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,. - utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,. - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,. - utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,. - utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel ...
Vad fick vi då uppleva undrar säkerligen ni, så jag tänker börja berätta om det av de fysiska fenomen som jag personligen är mest fascinerad av och som vi där fick höra - direct voice. Direkt röst som man skulle kunna kalla det på svenska är när andevärlden hörs oberoende av något medium som de t.ex. gör i trance. I trance så lånar de helt enkelt mediets stämband och pratar vi dem, men med direct voice så hörs deras röst helt oberoende i luften och alla i rummet hör den klart och tydligt. Det vanligaste sättet att få till detta fenomen är att de med ektoplasma skapar en röstlåda, helt enkelt ett par konstgjorda stämband som de forma sin röst genom. Ektoplasma är ett ämne som är en blandning mellan energi från mediet, ibland deltagare på seansen och andevärlden. Dr Barner heter han som kommer med direct voice på Stewarts seanser och pratar till deltagarna. Han även materialiserade sig, lät sig ta form till en kropp med hjälp av ekotplasma så han kunde gå ...
Mål ur Lpfö 18: Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur, och samhälle påverkar varandra.. Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnens intressen, initiativ och behov: Vatten är alltid roligt för barn och vuxna. Hur kan vi leka och utforska vatten och is? ...
Jag är författare. Om jag kritiserar vetenskapliga experiment så blir det utifrån ett ytligare perspektiv, inte med en forskares auktoritet (en attityd som den där kriminalroman-skribenten Michael Prescott i Staterna kanske kunde lära sig något av, han som DESSUTOM saknar förstapartsupplevelser av det han kritiserar). Häri ligger också något i det jag skrev om tidigare, om personer som vill undersöka (nej, vem, vilka är ofta skitsamma) men som helt saknar referenser till det som är föremål för undersökningen (nu talar jag om The Physical Phenomena och Out-of-body-exp) Som missbedömer situationen, är en tomte, inte greppar, överskattar sin egen betydelse, tror sig ha något att komma med osv. osv ...
Foglossning är ett normalt och bra fysiskt fenomen under graviditet då bäckenringens broskfogar under hormonernas inverkan mjukas upp och bäckenringens ben därmed lossar från varandra. Genom denna fysiska förändring förbereds kvinnans kropp för att föda barnet, genom att uppmjukningen ökar måtten i bäckenets in- och utgång med 1-2 cm. Så snart kvinnan har fött sitt barn och hormonnivåerna återgår till det icke-gravida tillståndet så stelnar åter broskfogarna och benringen blir stabil igen. På latin heter fenomenet symfyseolys. Vanligen upplever den gravida kvinnan inget utöver eventuellt en lätt trötthetskänsla i ländryggen i samband med foglossningen.. Ibland blir den här fysiologiska foglossningen symptomgivande. Orsaken för detta är oklart. Det uppstår smärtor i symfysen (fogen mellan blygdbenen) och/eller de bakre bäckenlederna (SI-lederna).. Ibland inträffar det att broskfogarna brister om kvinnan har dåligt utvecklade rygg-, bäckebottens- och ...
Idag har fyra barn från blå varit i vattenrummet. Barnen hällde och öste med vatten. De har också undersökt olika naturmaterial huruvida de flyter eller sjunker. Barnen fick ställa hypoteser innan vi prövade de olika materialen.. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Läroplan för förskolan Lpfö 98/16). ...
Träffen var del i Idéans höstprogram och de flesta av deltagarna arbetar i Umeåregionens förskolor.Under den tre timmar långa kvällsträffen bjöd Karin Due och Sofie Areljung in till reflektion om undersökande arbetssätt, med särskilt fokus på fysikaliska fenomen och kemiska processer och hur man kan arbeta med dem i förskolan.. Karin Due, universitetslektor, och Sofie Areljung, doktorand, arbetar båda vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. De undervisar om naturvetenskap i förskollärarprogrammet och arbetar även tillsammans med ytterligare fyra kolleger i forskningsprojektet Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap. Anledningen till att just denna nätverksträff om naturvetenskap i förskolan blev av är att Sofie Areljung sedan tidigare samarbetar med Idéans personal i ett projekt med sikte på att skapa miljöer för naturvetenskapligt undersökande i förskolan.. Idéan är Umeå kommuns pedagogiska utvecklingscentrum, som erbjuder ...
Bergslagen Lina Bjereld utforskar sambandet mellan måleri, objekt och rum. Utställningens titel hänvisar till teorier om de mentala och fysiska fenomen som uppstår när vi står framför en målning. Samt myten om Atlas - titanen som straffas för sin upproriskhet genom att han får bära himlavalvet på sina skuldror och vad som skulle hända om han inte orkar mer.. Läs mer ...
Vi har ytterligare ett eget nyf rv rv att presentera. Diar Saber 16 r som ocks blivit uppflyttad till herrlaget inf r 2018. Diar r en tr ningsmaskin med fantastisk karakt r b de p och utanf r plan. En stark ytterback som g rna f ljer med upp i anfallen och som aldrig ger upp jakten p motst ndare p v gen tillbaka. Ett fysiskt fenomen som orkar springa upp och ner i 90 minuter. Diar r ett levande bevis p att tr ning och m lmedvet ger f rdighet. Ytterligare en egen produkt som kommer g ra mycket f r herrlaget i framtiden ...
Som sagt så är tyvärr effekten av ett probiotikatillskott oftast tillfällig, bakterierna vi äter i kapsel koloniserar och fäster inte, de växer inte till. Medan man tar dem kan vi dock ha väldigt positiva effekter, inte minst i samband med antibiotikabehandling och liknande.. MEN, det man ska veta om är en effekt som kallas för cross-feeding. Detta har att göra med att goda bakterier kan hjälpa varandra. De goda bakterierna du tagit i kapsel kan alltså ha fått andra goda bakterier att växa till. Många probiotiska bakterier producerar ämnen som utgör mat åt andra bakterier. Bakterierna matar varandra. Så indirekt kan mycket väl ditt probiotikatillskott ha effekt i längden. (Förutsatt att du arbetar med prebiotika och din tarmflora på andra sätt. Mer om hur du förbättrar din tarmflora i avsnitt 128 av podden: http://4health.se/128-forbattra-tarmfloran-sa-gor-du ) Missa nu inte att lyssna på alla podcastavsnitt om tarmflora. Du hittar en beskrivning av samtliga här: ...
Prova två kapitel ur Mitt i prick, ett nytt basläromedel i matematik för åk 1-3. Lektionerna finns för åk 1 & åk 2 och övar addition och subtraktion inom talområdet 0-9 samt begreppet dubbelt och att räkna ut dubbelt av ett antal. I Mitt i prick är ett kapitel tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. Mitt i prick innehåller mycket färdighetsträning men också flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Mitt i prick är ursprungligen ett läromedel från Finland som har arbetats om utifrån Lgr 11, av svenska författare. Resultatet är ett matematiskt innehåll med det bästa från två världar.. Lektionens bas - två sidor med inlärning av aktuellt matematiskt innehåll samt färdighetsträning. Här finns också en samtalsbild med tillhörande berättelse. Dessa sidor görs av alla elever.. Lektionens extra - en sida med fler övningar för fördjupning samt en lite klurigare uppgift av problemlösningskaraktär som ...
I Nya Prima matematik Förskoleklass Lärarhandledning får du som lärare ett tydligt stöd för ditt arbete med matematiken i förskoleklassen. Lärarhandledningen innehåller didaktiska kommentarer, arbetsgång, utomhusaktiviteter och praktiska aktiviteter som kallas Mattepärlor. Den didaktiska kartan lyfter fram de olika delarna i den grundläggande taluppfattningen som fungerar som stöd för dig som pedagog att hitta rätt nivå för eleverna. I lärarhandledningen finns underlag för ditt arbete med den inledande samtalsbilden som finns i varje kapitel. Till bilden finns en berättelse att läsa högt, frågor att använda som ett individuellt förtest samt ett samtalsunderlag för en gemensam diskussion som lyfter aktuella matematiska begrepp.. Mattepärlor är kopplade till målen och kan genomföras i par eller mindre grupp. I lärarhandledningen finns också en övergripande diagnos som kan användas som komplettering och uppföljning till Skolverkets bedömningsmaterial Hitta ...
Koll på matematik läromedel förskola till åk 6 lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt.
De leker och spelar för att lära sig räkna. Fyrfältare matematik ny. Mönster algebra. Min bok om Matematiska begrepp. Subtraposter. Matematikord för de yngre
Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp tillsammans med dina kamrater och individuellt. ...
Datawell is a highly specialized software development company working only in the field of hospital management and regional healthcare process oriented systems.
Datawell is a highly specialized software development company working only in the field of hospital management and regional healthcare process oriented systems.
Fysikaliska fenomen används flitigt i spel för att skapa realism och höja underhållningsvärdet. Det är dock inte lika vanligt att de spelar en central roll i spelens gameplay. I detta projektarbete har en spelprototyp skapats samt en undersökning av fysikaliska fenomen i redan existerande spel genomförts. Detta har gjorts med syftet att undersöka implementations- och designmöjligheter för fysikaliska fenomen i spel samt att skapa en dokumentation av fysikaliska fenomen i spel. För att uppnå projektets syfte har spelprototypen Moderately Accurate Human Space Golf Simulator utvecklats och fysikaliska fenomen inom relativitetsfysik, optik, mekanik, magnetism och hållfasthetslära undersökts i de spel presenterade i rapporten. Spelprototypens gameplay går ut på att navigera en avatar i tyngdlöst tillstånd genom olika nivåer, där de olika fysikaliska fenomenen introduceras allt eftersom spelaren avancerar i spelet. Samtliga försök att implementera fenomenen har lyckats men i vissa fall
Uttrycket industriell bioteknik används för att beskriva hela den tekniska processen som tar fram biobaserade material, kemikalier och energibärare från biomassa med hjälp av huvudsakligen biotekniska metoder. Ibland kallas industriell bioteknik även för vit bioteknik och den skiljer sig från den sk. röda biotekniken som avser att ta fram läkemedelssubstanser med hjälp av biotekniska metoder. Den industriella biotekniken, eller den vita biotekniken har således sin hemvist inom kemi- och processindustrin medan den röda biotekniken har sin hemvist enbart inom läkemedelsindustrin. Inom industriell bioteknik använder man sig såväl av enzymatisk katalys som mikrobiell katalys (eller en kombination av de båda) ofta tillsammans med andra icke biotekniska metoder för att utföra en hel process från råvara till slutprodukt. Exempelvis är det vanligt att använda membranfiltrering och andra seperationsmetoder för att avskilja vätskor från celler, proteiner, biomassa etc. ...
Vill du kunna använda matematik för att beräkna frekvensen av en ljudvåg? Hur kan man beräkna hastigheten hos en raket med integraler? Vad är amplituden av en sinuskurva? I Matematik 4 fördjupar du dina kunskaper om funktioner och i trigonometri. Du lär dig räkna med komplexa tal, derivera trigonometriska funktioner och göra beräkningar med hjälp av integraler. Även bevismetoder och introduktion av begreppet differentialekvation ingår i kursen.. Motsvarande matematikkurser:. Matematik 1a = Matematik A. Matematik 1b = Matematik A. Matematik 1c = Matematik A. Matematik 2a = Matematik B. Matematik 2b = Matematik B. Matematik 2c = Matematik B. Matematik 3b = Matematik C. Matematik 3c = Matematik C. Matematik 4 = Matematik D. Matematik 5 = Matematik E. Du väljer en av respektive kursvariant och följer det spåret, (du får även får byta spår). Exempel:. Matematik 1b, Matematik 2b, Matematik 3b, Matematik 4 och Matematik 5.. ...
Hur gör man en statistisk undersökning? Vilka beräkningar ska göras i en budget? Hur beräknar man avståndet mellan två punkter i ett koordinatsystem? I kursen matematik 2b får du lära dig använda klassiska satser i geometri, räta linjens ekvation och kvadrerings- och konjugatregeln. Du lär dig lösa ekvationssystem, andragradsekvationer och exponentialekvationer samtidigt som komplexa tal och logaritmer introduceras i kursen.. Motsvarande matematikkurser:. Matematik 1a = Matematik A. Matematik 1b = Matematik A. Matematik 1c = Matematik A. Matematik 2a = Matematik B. Matematik 2b = Matematik B. Matematik 2c = Matematik B. Matematik 3b = Matematik C. Matematik 3c = Matematik C. Matematik 4 = Matematik D. Matematik 5 = Matematik E. Du väljer en av respektive kursvariant och följer det spåret, (du får även får byta spår). Exempel:. Matematik 1b, Matematik 2b, Matematik 3b, Matematik 4 och Matematik 5.. ...
5. Du kan också få ett utlåtande att använda inom hälso- och sjukvården. Tyvärr är ovan litet krångligt. Men eftersom kunskap och praktik inom psykofysiologisk beteende/stress medicin är i stort sett fortfarande okänt i Sverige så kan inte annat erbjudas. Om du själv är eller känner legitimerad vårdpersonal så kan du/de med relativt kort workshop utbildning lära sig att utföra stressmedicinska tjänster som de som beskrivs här och på www.ipbm.se. (ii) Biofeedback - enbart biofeedback eller mer integrerad biofeedback där biofeedback utgör ett av flera verktyg. Klinisk andningsträning sker under kontrollerade former där bl.a. dynamiska mätningar av autonoma nervsystemets beteende, hjärt-kärlsystem och andningsfysiologi.. (iii) Workshops med olika inriktningar - för privatpersoner, företag och hälso- och sjukvårdspersonal.. (iv) Speciellt riktade utbildningar med teoretiskt och praktiskt fokus på kliniska utredningar och klinisk rådgivning till intresserade inom ...
Folkuniversitetet ger distanskurser i matematik a, matematik b, matematik c, matematik d och matematik e för dig som behöver läsa upp betyg från gymnasiet. Utbildningen i matematik ska ge de kunskaper i matematiska begrepp och metoder som behövs i olika situationer i privatliv och samhälle. Dessutom skall kurserna ge en grund som svarar mot de krav som yrkesliv och fortsatta studier ställer.. ...
I ämnet matematik får du kunskap om områden och sammanhang där matematik används. En grundskolekurs är perfekt när du saknar gymnasiebehörighet eller behöver komplettera dina grundskolebetyg. Om utbildningen Matematik på grundläggande nivå ökar ditt kunnande i ämnet. Du lär dig att använda matematik i olika situationer och användningsområden i både vardagen, samhället, studie- och arbetslivet. Under kursen kommer du bland annat få: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier, frågeställningar och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. För vem Saknar du grundskolebetyg eller är färdig med din utbildning i svenska för
I ämnet matematik får du kunskap om områden och sammanhang där matematik används. En grundskolekurs är perfekt när du saknar gymnasiebehörighet eller behöver komplettera dina grundskolebetyg. Om utbildningen Matematik på grundläggande nivå ökar ditt kunnande i ämnet. Du lär dig att använda matematik i olika situationer och användningsområden i både vardagen, samhället, studie- och arbetslivet. Under kursen kommer du bland annat få: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier, frågeställningar och metoder använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. För vem Saknar du grundskolebetyg eller är färdig med din utbildning i svenska för
Jag skrev för några dagar sedan, den 20/3 om mitt första möte med Krakow och det fina mötet fortsatte under de dagar vi var där. Krakow eller Krakau, som staden förr hette på äldre svenska och tyska, är en promenadvänlig stad och den är kompakt och där det mesta finns att hitta på ganska liten yta. Spårvagnar finns det gott om och vill man vila fötterna så är dte fint med en tur och så även för att få en bra överblick. Hop-on-hop-off bussar, segways, hästdroskor eller eldrivan bilar är andra smidiga sätt att få en bra överblick av Krakow. Här beräknas det bo ca 800 000 männiksor i innerstadsområdet och med ytterområdena upp mot 1.5 miljoner så detta gör krakow till POens näst största stad.. Vid ett besök i Krakow så är det smidigt och väldigt trevligt att bo i den gamla stadsdelen, Stare Miasto, som är från 1200- talet. Därifrån är det gångavstånd till det allra mesta. Eftersom Krakow, förutom broar och flygplats, skonades av tyskarna under ...
Beskrivning Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet har mer än 80 anställda forskare och lärare, inklusive en professor och en senior professor i matematik och fem professorer i datavetenskap. I matematik bedrivs forskning inom ämnet kring både tillämpad matematik och matematikdidaktik. Forskningen drivs av problemformuleringar inspirerade av autentiska tillämpningar med fokus på tillämpad analys (partiella differentialekvationer, flerskalemodellering och simulering, funktionalanalys, kinetisk teori och tillämpningar och felkorrigerande koder). För mer detaljerad information, se https://www.kau.se/en/mathematics . Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utökar nu sin verksamhet inom både forskning och utbildning och välkomnar därför ansökningar för att komplettera och stärka den pågående forskningen i matematik med inriktning mot tillämpad matematik och knyta till sig expertis inom till exempel stokastisk modellering
LPP år 5 matematik, temperatur och diagram Mål ur Lgr-11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att      Analysförmåga - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, Begreppsförmåga - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, Informationshanteringsförmåga - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, Kommunikationsförmåga - föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Metakognitiv förmåga -att tänka och reflektera om sitt lärande. Efter det här arbetsområdet ska du ha kunskap om:      hur hur hur hur hur man man man man man läser av en termometer. läser av och förstår linjediagram. ritar ...
Så mycket annat finns att se och att göra i Krakow. Men vi lämnar här de 28 muséerna åt sitt öde tills vidare, vi skriver inget om Auschwitz och Birkenau drygt 7 mil sydväst om Krakow (därför att orden känns fattiga och känslan för djup), om synagogorna och den judiska Kazimierz-stadsdelen där man kan få sin gefilte fisch, det katolska Krakow med sina många kyrkor, nunnor och munkar samt minnena av påven Karol Józef Wojtyla (Johannes Paulus II). Inte heller behandlar vi de 16 universiteten och högskolorna med sina närmare 100 000 studenter. Vi konstaterar bara att i Krakow finns bildning och kultur, och att staden var i det närmaste överkvalificerad när den år 2000 utsågs till Europas kulturhuvudstad. Om än i begränsat omfång, så finns också det svenska med. Och jag tror att Andreas och Halina, i sin himmel, skulle vara glada över mitt besök i deras Polen och Krakow ...
Inlägget är skrivet i samarbete med HotelSpecials.se. Stressad från jobbet springer jag med min resväska mot cityterminalen. Typiskt att man alltid har som mest att göra på jobbet när man har en tid att passa. Som tur är är redan en av mina tjejkompisar på plats och fixar bussbiljetter till flygbussen åt alla. Idag ska vi resa till Krakow i Polen. Ännu en härlig tjejresa väntar runt hörnet och jag vet att allt kommer att kännas bra så fort jag satt mig på bussen och är påväg mot Skavsta.. Vi ska flyga med Ryanair och har bokat en lägenhet i Krakow där vi alla fem tjejer ska bo. Lägenheten ligger med 10 minuters promenadavstånd från stadskärnan. Mitt första reseförslag var att vi skulle åka till Paris men efter en demokratisk omröstning blev resmålet Krakow. Krakow, vad sjutton gör man i Krakow tänkte jag. Men efter att ha smält tanken lite ser jag nu väldigt mycket fram emot att se vad staden har att ge. Jag har hunnit googla lite på staden och fått några ...
När du ska hyra bil i Krakow vänder du dig som vanligt till en biluthyrning, och här kommer du kanske att bli förvånad av utbudet, samt även att du kommer att hitta många av de biluthyrningsfirmor som du säkert redan känner till. Här talas det då i första hand om jättarna Avis och Hertz, som du finner etablerade över hela Europa. Väljer du en av dessa för biluthyrning i Krakow kommer du att få samma service och regler som du är van vid.. Det finns dock många andra olika firmor som bedriver biluthyrning i Krakow, och det kan vara väl värt att titta även på dessa. Här kan du finna mycket bra priser, och få en hög kvalitet i form av en ny, ren och välskött bil. Här gäller i stort sett samma regler som på alla andra firmor som hyr ut bilar. Var dock noga med att läsa igenom det kontrakt som du skriver på så att du verkligen känner till vad som gäller. I övrigt är det bara ditt pass, körkort och din signatur som krävs för att hyra en bil i Krakow.. Många ...
Som ny lärare för 10 år sedan lade jag ner extremt mycket tid på att försöka komma på hur jag för eleverna skulle förklara begrepp och samband i matematik och fysik. Det ledde till att jag kunde stå hela lektioner och göra spännande demonstrationer och i detalj förklara hur saker och ting hängde ihop. Efter ett tag blev jag bra på det och eleverna bekräftade också detta med kommentarer som: du förklarar så man förstår och du gör det mycket bättre än boken. Men trots mina ansträngningar gick det inte så bra för eleverna på prov. Visserligen lärde sig många att använda rätt formel vid rätt tillfälle, men när frågorna handlade om fundamentala fysikaliska fenomen gick det inget vidare. Många kunde räkna på Arkimedes princip men få kunde använda den för att förklara hur en stor finlandsfärja kan flyta ...
Omställningen av samhälle och arbetsliv som pågår just nu, med digitalisering och automatisering, kommer att kräva stark kompetens inom matematik och programmering. Det menar Sara Zahedi , lektor i matematik på KTH, en av två programansvariga för det nya civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik .. - De som går det här programmet kommer att ha en fördel på framtidens arbetsmarknad och lätt att få jobb, säger hon.. Teknisk matematik finns sedan tidigare bland annat på Chalmers och på Lunds universitet. Och tittar man på var personer med denna kompetens arbetar idag rör det sig om företag inom medicinsk teknik, banker och försäkringsbolag, men även på företag som Google, Ericsson och ABB Robotics, berättar Sara Zahedi.. Mer matematik än på andra program. Civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik ger en bred kunskapsbas inom matematik. Det innehåller betydligt fler kurser i matematik än andra civilingenjörsprogram på KTH, även mer än på det ...
Låg relativ fuktighet motverkar bakterietillväxt. SSCR-rotorn (som finns i varje DST-avfuktare) är idealisk för dessa applikationer då den är bakteriostatisk och inte ger ifrån sig damm eller andra partiklar. [Läs mer om SSCR-rotorn ...
Poäng: 7.5 hp. Kursledare: Vladimir Kozlov. Kurslitteratur: Zeidler, Eberhard, Applied functional analysis. Main principles and their applications, Applied Mathematical Sciencies, 109, Springer-Verlag, New York, 1995.. Kursinnehåll: För att studera många viktiga fysikaliska fenomen räcker det inte med att använda linjära approximerade ekvationer, utan en mera fullständig icke-linjär modell måste tillämpas. I den här kursen kommer jag att presentera grundläggande metoder som man använder för att studera sådana icke-linjära modeller. Tillämpningar av dessa metoder kommer också att diskuteras. Några av de ämnen som tas upp i kursen är: Banachs, Brouwers och Shauders fixpunktsatser, tillämpningar gällande existens och entydighet för lösningar till ordinära differentialekvationer, differential- och integralkalkyl i Banachrum och variationsmetoder, tillämpningar på olika fysikaliska problem, monotona operatorer.. Organisation:. Examination:. Förkunskapskrav:. ...
Vi finns i en stimulerande miljö som sätter värde på din och dina kamraters rätt att uttrycka era tankar och funderingar. Du får utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden om kemiska processer. Din nyfikenhet och kreativitet kommer att tas till vara på, och du blir tränad i din förmåga till analytiskt tänkande. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Därför kommer du ha mycket laborationstid i de naturvetenskapliga ämnena. Du kommer att få möjlighet att utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och ta del av aktuella forskningsrön.. Vi värderar de praktisk-estetiska ämnena högt. Som elev på Samskolan läser du alltid kursen Idrott och hälsa 2, som garanterar dig Idrott varje vecka under hela din gymnasietid. Du läser dessutom alltid en 100-poängskurs i antingen Bild eller Musik där du själv väljer vilken du vill ha. Om du vill, får ...
There is a common misunderstanding of how foundations work. Often when they darken after application, its said that they oxidize. Oxidization occurs when a substance gives away one or more electrons, thus it is oxidized. The electrons are given to another substance that becomes reduced. The most familiar oxidization processes are the browning of apples and rust. Rust is when iron (Fe) reacts with oxygen (O2) and forms iron oxide (Fe2O3). But your foundations doesnt rust (as you might have guessed by the title of this post!). This is because the pigments that give colour to your foundation are, except for mineral pigments such as mica, metallic oxides such as iron oxides and titanium dioxide. Theyre already oxidized! But what actually happens are not rust, nor witchcraft or hidden fake tan, but a physical phenomenon called the Tyndall effect. When light scatters in a suspension of very fine particles, a colloid, the shorter blue light is scattered more strongly than the longer red light. ...
Differentialekvationer används bland annat för att konstruera matematiska modeller av fysikaliska fenomen inom exempelvisflödesdynamik eller mekanik. Därför är studiet av differentialekvationer ett omfattande område inom både ren och tillämpad matematik. En matematisk modell behandlar ofta en förändring av en variabel med avseende på en annan variabel. Förändringar kan uttryckas med hjälp av derivator och matematiska modeller innehåller därför ofta differentialekvationer. Lösningar till differentialekvationer ligger till grund för exempelvis formgivning av broar, bilar och flygplan. Differentialekvationer är också användbara inom andra områden så som framtagandet av ekonomiska modeller. ...
av Bjorn , maj 19, 2013 , Dykning, Havet, Havsmiljö. Vi människor har utvecklats för ett liv på land. När vi tar oss ner i havet för att besöka undervattensvärlden utsätts vi för en rad olika fysikaliska fenomen vi inte är vana vid. Ett exempel på detta är att när man dyker ner i havet så ökar vattentrycket med ökat ...
Vad skall ditt barn utveckla? Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Syftet med min studie är att undersöka några elevers uppfattningar om samt attityder till matematik samt vilka användningsområden de anser att matematik har. Jag har undersökt sju elevers affektiva matematikrelaterade faktorer genom att intervjua dem enskilt, med en semi-strukturerad intervjuform. Studien har en fenomenografisk ansats, vilket innebär ett fokus på att ta reda på vilka olika föreställningar elever har om ett specifikt fenomen och har ingenting att göra med vad som är rätt eller fel. Studien visade att eleverna beskrev ordet matematik med de fyra räknesätten, på så vis kan slutsatsen dras att eleverna verkar tro att matematik är detsamma som aritmetik. Elevernas uppfattning var att matematik består av att använda sig av huvudräkning och att räkna ut svåra tal. De menade även att om någon är duktig i matematik ska det gå fort för dem att göra en beräkning. En person som är duktig på matematik ska kunna dess grunder, med detta menade eleverna främst ...
Matematikcentrum söker en universitetsadjunkt i matematik, med placering vid enheten Matematik LTH och Numerisk analys och stationering på Campus Helsingborg. Utlysningen syftar främst till att förstärka utbildningen inom matematik på basåret. Ämne Matematik. Beskrivning av arbetsplatsen Matematikcentrum har i nuläget starka forskarmiljöer inom numerisk analys för partiella differentialekvationer, dynamiska system och bildanalys/maskininlärning och bedriver undervisning i matematik och numerisk analys vid civilingenjörsprogrammen på LTH, samt vid högskoleingenjörsutbildningarna vid Campus Helsingborg Matematikcentrum har för närvarande 3 anställda som är stationerade på Campus Helsingborg och som undervisar i matematik och matematisk statistik. Enheten kommer på sikt att ta över undervisningen i matematik på basåret och det är främst här den framgångsrika kandidaten kommer att verka. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar undervisning på gymnasie- och högskolenivå i
I Favorit matematik arbetar alla elever tillsammans med samma lektion och matematikmål. Undervisningen blir effektiv och eleverna lär av varandra. Det är samma lektionsinnehåll i Mera Favorit matematik som i Bas Favorit matematik men Bas Favorit matematik innehåller fler grundläggande uppgifter. Du har samma lärarhandledning, kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med hela klassen. Välj gärna Mera Favorit matematik och ha höga förväntningar på dina elever. Se ett exempel på likheter och skillnader i Mera Favorit matematik och Bas Favorit matematik.. Både Mera och Basböckerna för åk 4 är förbrukningsböcker. När eleverna skriver i boken får de fokusera på matematiken. Både elever och lärare i Finland är mycket nöjda mer arbetssättet och de goda resultaten.. För åk 5 och 6 är Basböckerna fortsatt förbrukningsböcker medan Meraböckerna är gjorda för arbete i räknehäfte.. ...
I Favorit matematik arbetar alla elever tillsammans med samma lektion och matematikmål. Undervisningen blir effektiv och eleverna lär av varandra. Det är samma lektionsinnehåll i Mera Favorit matematik som i Bas Favorit matematik men Bas Favorit matematik innehåller fler grundläggande uppgifter. Du har samma lärarhandledning, kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med hela klassen. Välj gärna Mera Favorit matematik och ha höga förväntningar på dina elever. Se ett exempel på likheter och skillnader i Mera Favorit matematik och Bas Favorit matematik.. Både Mera och Basböckerna för åk 4 är förbrukningsböcker. När eleverna skriver i boken får de fokusera på matematiken. Både elever och lärare i Finland är mycket nöjda mer arbetssättet och de goda resultaten.. För åk 5 och 6 är Basböckerna fortsatt förbrukningsböcker medan Meraböckerna är gjorda för arbete i räknehäfte.. ...
Lärarhandledning tillhörande serien Matematik 1-9 som består av nio arbetsböcker i långsamt stigande svårighetsgrad. Genom materialet får eleven lära sig grundläggande matematiska begrepp, såsom plus, minus, multiplikation, klockan, måttenheter, geometriska figurer, räkna med pengar samt träna på rimlighetsbedömning och sannolikhetslära mm. Seriens första sex böcker är avsedda för elever i klass 1-3. Seriens sista tre böcker är avsedda för elever i klass 4-6 ...
Vid bioteknologisk produktion är det av ekonomiska skäl viktigt att snabbt kunna avgöra om rätt produkt bildas (kvalitativ analys) under processens gång samt kunna mäta i vilken koncentration (kvantitativ analys) produkten bildas. I dagsläget saknas detaljerade rekommendationer för hur analyser skall utföras vid bioteknologiska processer. I denna avhandling ges avhandling riktlinjer för hur analytisk metodutveckling och validering inom detta område bör utföras. Steroiden 9a-hydroxyprogesteron har använts som modellsubstans. Johan Lindholm utvecklade en metod där en vätskekromatograf kopplas till en multivåglängdsdetektor och en masspektrometer för snabb preliminär identifikation och koncentrationsbestämning av produkten. Dessutom ger han rekommendationer för hur riktigheten vid koncentrationsbestämningarna skall höjas. Storskalig kromatografi är en kraftfull separationsmetod för upprening av substanser från komplexa provblandningar. En sådan provblandning kan vara ...
Sektionen för Teknisk Biologi på Linköpings tekniska högskola - Masterinriktningar Teknisk Biologi. Industriell bioteknik och produktion / Industrial Biotechnology and Production. Inriktningen syftar till att bygga upp en ingenjörskompetens inom området bioteknik för produktion och produkter inom den industriella läkemedels- och diagnostikasektorn.
Kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga osv.. Du beskriver att närminnet är nedsatt och då kommer hon inte ihåg. Det man då som anhörig bör tänka på är att, som du gör, besvara hennes fråga som om det var första gången hon ställde den trots alla tidigare. Dessutom att inte säga åt henne t.ex. kommer du inte ihåg det har jag ju sagt förut att bostadsrätten redan är såld allt för att hon får bevara sin värdighet utan att underförstått ge signaler till henne om att det borde jag ju komma ihåg.. Samverkan med personalen på boendet genom att t.ex. ha en bild på huset och att de också samtalar med henne om att bostadsrätten är såld kan kanske medverka till att minska hennes oro ifall hon samtalar om detta även när du inte är där. Det finns kanske en arbetsterapeut som är kopplad till boendet? I så fall kunde du kontakta henne/honom och få stöd i vad som kan ...