Översikt Introduktion Definitioner Farmakogenetik: Vad testar man? Genetisk variation…. Farmakogenetik: Vad testar man? Metaboliserande enzymer Måltavlor för farmaka Andra proteiner/gener, idiosynkratiska reaktioner Klinisk praxis idag? Exempel Forskning och framtid? Vad jag tänkte hinna prata lite om idag är det här.. Definiera, beskriva några av de vanligaste testerna, sätta det i nåt slags kliniskt sammanhang, och sist försöka diskutera kort om vad vi tror komma hända i framtiden - är det här med farmakogenetik nåt att satsa på? Man har länge vetat att patienter reagerar olika på lkm-behandling. Också fattat att det har med genetiska skillnader att göra. Stor hype för ett 10-tal år sedan, HUGO m.m. Genetiken skulle revoulutionera vården.
Mia Wadelius, Klinisk farmakogenetik. Vi m nniskor reagerar alla olika p l kemedel och n gra f r biverkningar. Hur vi reagerar p verkas av rftlighet och milj , men i de flesta fall finns inget bra s tt att f ruts ga vem som kommer att drabbas av sv ra biverkningar. Inom klinisk farmakogenetik studerar vi om rftliga faktorer p verkar risken f r l kemedelsbiverkningar. Vi samlar personer som drabbats i en nationell biobank, Swedegene. Vi unders ker om gener hos dessa personer skiljer sig fr n gener hos kontrollpersoner som t l samma behandling. Med f rdjupad kunskap om l kemedelsbiverkningar kan vi f rklara mekanismer och utveckla gentester f r optimerad behandling. M ls ttningen r att dessa tester inf rs i h lso- och sjukv rd i stor skala s att sv ra och livshotande biverkningar kan undvikas.. ...
Välkommen till Kommittén för Tiopurinmetyltransferas (TPMT) nomenklatur!. Initiativet till kommittén för TPMT nomenklatur har tagits av Dr Malin Lindqvist Appell (Linköpings Universitet) och Dr Sally Coulthard (Newcastle University, UK), med syftet att klargöra och bringa ordning i den nomenklatur som används för att beskriva existerande och nya alleler av TPMT genen. En artikel som beskriver kommitténs arbete har publicerats (Appell ML et al., 2013 Pharmacogenetics and Genomics 2013, 23:242-248).. Till vår hjälp och stöd har vi en rådgivande grupp (advisory board) som består av framgångsrika internationella forskare inom farmakogenetik.. Vi uppmanar alla som finner nya polymorfier i TPMT genen att anmäla detta till kommittén genom att använda det web-baserade forumläret, så att ett allel-namn kan reserveras.. Medlemmarna i TPMT-nomenklatur kommittén. ...
farmakogenetiʹk (jämför farmako-), läran om hur läkemedlens effekter påverkas av ärftliga faktorer. Flertalet läkemedel inaktiveras eller bryts ner i kroppen till mindre aktiva produkter genom att enzymer förändrar deras kemiska struktur. Individens enzymuppsättning är genetiskt. (35 av 246 ord) ...
Cand. pharm. Ingjerd Sæves ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmacokinetics, pharmacodynamics and pharmacogenetics of immunosuppressants in liver transplant recipients.. ...
Välfärdsstatsundersökningen Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan
Magnus Axel Lorenzo Ingelman-Sundberg, född 1951 i Danderyd, är en svensk kemist och medicinsk forskare som är professor i molekylär toxikologi vid Karolinska institutet i Solna kommun. Ingelman-Sundberg studerade kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och påbörjade även forskarutbildning inom medicinsk kemi vid Karolinska Institutet. 1975 tog han civilingenjörexamen vid KTH och blev även teknologie doktor vid Karolinska institutet. 1977 blev han docent i medicinsk och fysiologisk kemi, och 1978 tog han även en medicine kandidatexamen. Han var universitetslektor i medicinsk och fysiologisk kemi 1977-1987, tillförordnad professor i ämnet 1987-1995, och från 1996 professor i molekylär toxikologi, allt vid Karolinska Institutet. Hans forskning rör bland annat genetiska orsaker till olikheter i effekter av läkemedel, så kallad farmakogenetik, och risken att drabbas av biverkningar. Bland de fynd hans forskargrupp gjort märks upptäckten av genduplicering och ...
Enkäten genomförs av SKOP. Alla lämnade uppgifter betraktas som strängt hemliga. Svaren kommer att bearbetas statistiskt och redovisas så att enskilda svar inte kan kännas igen.. Vill du svara?. ...
Här kunde vi direkt se vilka frågor som många hade problem med (fråga 4, 5, 6 och 10). Dessutom kunde eleverna se en personlig sammanställning av svaren i sina egna enheter. Sammanställningen visade deras egna svar på varje fråga och om svaret var korrekt. En oväntad effekt var att eleverna direkt, på eget initiativ, ville veta hur man skulle tänka om de svarat fel på en fråga. Så vi stegade oss helt enkelt igenom hela Quizet och diskuterade varje enskild fråga. Det måste ha varit den omdelebara, personliga responsen som gjorde att så många var så oerhört intresserade av denna uppföljning. Har aldrig haft så många händer i luften ...
Vi ber dig svara på en kort webbplatsundersökning. Ta dig några minuter att svara på frågorna: dina svar hjälper oss att göra webbplatsen ännu bättre.. Undersökningen är anonym och vi behandlar svaren konfidentiellt. Enskilda svar kan inte urskiljas ur resultaten. Undersökningen utförs av Eficode Oy på uppdrag av Naturresurscentret.. ...
Tioåriga Siri Karlsson från Fullösa skrev ett brev till statsministern om något hon tycker är orättvist. Och hon fick ett personligt svar från Stefan Löfven
Kommunens sjuksköterska ingår i organisationen och boendet samverkar med till exempel habilitering, skola och daglig verksamhet. Alla boende har en personal som står dem närmast och som ansvarar för att han eller hon ska få rätt stöd. Den personalen hjälper den enskilda brukaren att planera det individuella stödbehovet genom att göra en genomförandeplan. Här utgår man från brukarens behov av stöd i allt från omvårdnadsinsatser till att se över det sociala kontaktnätet på fritiden. ...
vers tt satserna. N r du skrivit ut en sats och tryckt p enter, bekr ftar programmet automatiskt r tt l sning med gr n f rg och felaktig med r d f rg. Du kan genast be om grammatiktips ur hj lprutan eller be om en enskild anvisning genom att klicka p den lampa som dyker upp efter satsen. Enskilda anm rkningar ges bara f r vissa typfel. Skrivfel eller ordfel m ste du sj lv komma underfund med (eller be n gon om hj lp).. Upprepa inte satsens nummer i svaret. Du kan, n r som helst och hur ofta som helst, f rs ka p nytt eller korrigera det du skrivit. Det g r du p vanligt s tt med en raderingstangent (Back space eller Delete).. N r du har versatt alla satser ser du antalet r tta l sningar uppe till v nster. Du kan b rja p nytt genom att klicka p rutan "F rs k p nytt" eller korrigera enskilda svar genom att g in i respektive f lt.. Tycker du att de r sv rt, kan du h r se n gra svarsalternativ:. ...
Deltagar-ID är en funktion som kan användas för att se vilka individer som har fyllt i enkäten. Vid postutskick eller vid undersökningar som går utanför skolan kan det vara ett sätt att identifiera vilka som redan har besvarat och vilka som kan behöva påminnas. Det kan också användas för att premiera dem som svarat.. Deltagar-ID kan inte kopplas ihop till enskilda svar, det är endast ett sätt att följa upp hur insamlingen av svar går. Användande av deltagar-ID kräver administration från dig som samordnar undersökningen lokalt ...
Hej! Tack för ditt brev. Jag har hittills svarat enskilt på alla som skrivit till mig om nätet/Telekompaketet och/eller öppenhet. Men nu har jag över 500 obesvarade brev och ber därför om ursäkt för att du får ett gruppsvar! Ja, … Läs mer →. ...
Den prisbelönta e-handelsbutiken tailorstore.com har lanserat ett nytt, enkelt och revolutionerande sätt att få en skräddarsydd kostym. Kostymerna...
Ledande svenska industriföretag vänder sig till oss för att genomföra kund- och varumärkesundersökningar. Flera av våra projektledare har detta som specialitet med basen i en relevant akademisk utbildning kompletterad med mångårig projekterfarenhet.. Kundundersökningar för industrikunder skiljer sig från andra undersökningar på det sättet att man ofta vill ha svar på individnivå. Vår uppdragsgivare har normalt en eller flera namngivna personer alternativt specifika befattningar hos kundföretaget som de vill intervjua. Allt för att spegla den typiska business-to-business relationen. Varje kundföretag är ofta så värdefullt att man vill styra på både individuella och övergripande resultat. Resultatrapporten blir därför normalt en kombination av övergripande rapportering för koncernen och dess enheter och individuella svar i så kallade "Kundkort". Vi har även möjlighet att erbjuda ett kopplat stöd för aktivitetsplaner till det rapporterade resultat.. Vi kombinerar ...
RFSU:s frågelåda består av en databas fylld med över 600 frågor och svar om en mängd olika saker som rör sex och relationer. Frågorna har under åren kommit in till RFSU och besvarats, och de har anonymiserats innan de lagts ut i frågelådan så att de aldrig kan sättas samman med de personer som skrivit frågorna.. Det finns också möjlighet att ställa personliga frågor i vår chatt. Alla som ställer en fråga får ett personligt svar av en sjuksköterska, barnmorska, socionom eller en sexualupplysare. Chatten är öppen varje måndag 19-20.. Välkommen med din fråga. ...
RFSU:s frågelåda består av en databas fylld med över 600 frågor och svar om en mängd olika saker som rör sex och relationer. Frågorna har under åren kommit in till RFSU och besvarats, och de har anonymiserats innan de lagts ut i frågelådan så att de aldrig kan sättas samman med de personer som skrivit frågorna.. Det finns också möjlighet att ställa personliga frågor i vår chatt. Alla som ställer en fråga får ett personligt svar av en sjuksköterska, barnmorska, socionom eller en sexualupplysare. Chatten är öppen varje måndag 19-20.. Välkommen med din fråga. ...
Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning med visionen att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet inom precisionsmedicin. GMS utgörs av regioner med universitetssjukvård och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvården, universitet och näringslivet utvecklar GMS förbättrad diagnostik, baserat på bred gensekvensering. Detta möjliggör mer individanpassade behandlingsval vid bland annat sällsynta diagnoser, cancer och infektionssjukdomar.. ...
Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning med visionen att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet inom precisionsmedicin. GMS utgörs av regioner med universitetssjukvård och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvården, universitet och näringslivet utvecklar GMS förbättrad diagnostik, baserat på bred gensekvensering. Detta möjliggör mer individanpassade behandlingsval vid bland annat sällsynta diagnoser, cancer och infektionssjukdomar.. ...
Forskarna, som startade projektet, var delvis redan organiserade och samarbetade inom SciLifeLabs plattform för utveckling av diagnostik. De ville få till ett nationellt initiativ för en gemensam infrastruktur för precisionsmedicin.. - Vi ville få in den nya sekvenseringsteknologin i sjukvården över hela landet, säger Richard Rosenquist Brandell. Swelife tyckte att detta var i linje med vad de ville satsa på. Vi som startade projektet jobbade inom SciLifeLab, och det var där vi började diskutera: Är det inte lika bra att vi jobbar över hela landet? Vi fick rådet att söka Swelife-medel, för att få stämpeln som ett nationellt och strategiskt projekt.. Att GMS-projektet blev nationellt gjorde det ännu starkare, eftersom man då kan använda populationsbaserade data från en ännu vidare grupp med människor, och på så sätt lära sig mer, än om det hade fortsatt vara ett regionalt initiativ. Den breda diagnostiken har även gjort projektet intressant för företag.. - Sedan vi ...
Det finns en materiell fattigdom, men det finns även en andlig fattigdom. Och jag pratar fortfarande om fattigdomen som ger värdighet och hälsa. Varför har vi blivit så blinda, att vi ser ned på fattigdom, på brist? Att lida på grund av fattigdom är naturligt och mänskligt; men att se ned på personen som lider av fattigdom är en av de största fällorna i vår värld. Det är två helt skilda saker. Varför har man inte klart för sig att det som får oss att lida eller det som får andra att lida är inte samma sak med själva vår persons eller andra personers kärna? Tänk om den person eller den grupp eller det folk som är fattiga medvetet avstod från rikedom, tänk om Gud tillät lidandet för att berika dem inifrån, därför att Han såg i den personen eller i det folket en god vilja, en strävan efter Honom. Detta är en grundläggande fråga som var och en som bor i ett välfärdsland borde befatta sig med och hitta ett personligt svar till. Det är ironiskt, eller bättre ...
Du kanske erbjuds att delta i en kartläggning på din egen arbetsplats. Varje enskild deltagare skickar då sina svar till en gemensam databas där inga enskilda svar kan urskiljas. De individuella svaren avidentifieras och går ej att härledas tillbaka till den som svarat. I sammanställningar av svaren garanteras du med andra ord fullständig anonymitet. ...
Earth tyg som produceras med garn som är gjord av trämassa. Den silkeslena beröringen skapar en känsla av lyx och välbefinnande. För att öka er komfort upp till den högsta nivån, används det ProZone™ fjädersystem som ger stöd för 5 känsliga områden i er kropp. Ni kan välja er sömn komfort själv med hjälp av den dubbel sidiga användningen, där ena sidan är hård och den andra är mjuk.. ProPocket® Fjädrings System Individuellt förpackade och självständigt fungerande fjädrar ger individuellt svar, anpassar sig till olika kroppstyper perfekt och ger stöd till ryggraden. ProPocket® inbjuder dig till en unik sovande värld med utmärkt komfort med fjädring och flexibilitet. Med sin unika fjädrings effekt, distribuerar ProPocket® kroppens vikt jämnt över sängen , vilket ger en unik fjädrings effekt. I detta system, när antalet fjädrar per kvadratmeter är stor, ökar antalet fjädrar som berör kroppen . Detta ger en mer ortopedisk miljö för ryggraden som ...
Jag är glad för Nika som är den som gav mig allt hopp om framtiden, som lät mig le, som låter mig tjata och gnälla och gråta. Som förklarar för mig att jag känner rätt, att jag inte ska hålla in, hålla tillbaka eller hålla igen. Att hon lyssnar och har tålamod, att hon svarar och framförallt... För att mitt i den här fula leran som jag kladdat ner mig i, ändå kallar mig ," En fanstastisk och vacker kvinna ...
Dessa latex band är perfekta att använda till bla pull ups/chins, dips samt en mängd olika basövningar, tex knäböj, marklyft, pressar m.m
... - Konfirmand-makeup skall vara trendmakeup, men p ett mer avslappnat, transparent och enkelt s tt. F r att undg att tjejerna kommer likna sm brudar
För den som lider av kontaktallergi men känner sig vacker med lite make-up är det inte så lätt. Företagens egna allergimärkningar är inte helt att lita på.
Höstens makeup är här! Mjuka toner i olika pastellfärger återfinns i makeup så väl som hos modeskaparnas kreationer där ljusgrå är höstens stora...
Varför har du makeup? Makeup är en stor del av skönhetsindustrin. Med hjälp av smink känner sig många mer glamourösa och får t. o. m. ett bättre självförtroende. Smink gör mycket helt enkelt, men huvudsakligen gör det att du känner dig ännu finare än vad du redan är genom att framhäva det du redan har. Läs mer om Make-up Skönhetsindustrin blir större och större ju mer tiden går. Nya tekniker, konsistenser, produkter och ingredienser gör att det kommer nya saker inom skönhet hela tiden. Antingen är det en ny produkt allas ögon riktas på eller så är det en ny teknik hur du applicerar din makeup. Antalet märken som finns i världen för smink är oändligt många, kanske därför intresset är så stort. Det finns alltid något bättre på marknaden. Mineralmakeup När mineralmakeup kom blev den otroligt populär och efterfrågad. Varför mineralmakeup är så speciell och skiljer från vanlig makeup är att den verkar hudvårdande. Samt består endast av
PuroBio läppstiftenna, 75:- Professionella läppstiftennor med en mjuk blank finish. Perfekt att använda som en basprodukt för läppar eller som ett fylligt läppstift. De har samma intensitet och mjukhet som läppstift. Fungerar även utmä