Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, som brukar förkortas FAO (efter det engelska namnet: Food and Agriculture Organization of the United Nations), är det äldsta av Förenta nationernas (FN) fackorgan och leder FN:s och det internationella samfundets arbete för att bekämpa fattigdom och svält och dess syfte är att nå målet en värld utan hunger. 1943 träffades ledarna för de allierade länderna under andra världskriget på initiativ av USA:s president Franklin D Roosevelt, eftersom man insåg att för att få en hållbar fred krävdes en tryggad livsmedelsförsörjning. De förstod att det bästa sättet att bistå de krigsdrabbade länderna var att skapa förutsättningar för dessa länder att producera sin egen mat och därmed också ha möjlighet att ansvara för sin egen nationella utveckling. Att skapa sådana grundläggande produktionsförhållanden är viktigt, inte minst för befolkningens levnadsvillkor, men också för den ekonomiska tillväxten i ...
för modern diplomati, med egendomliga inslag av vår tids parlamentariska sedvänjor. Förenta Nationerna grundades på förutsättningen av enighet mellan de dåvarande stora fem och de nuvarande dominerande tre eller två stora nationerna, Förenta staterna och Sovjetryssland samt Storbritannien. Men enighet mellan stormakter kan inte föreligga, när någon eller några av ...
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
Ej att förväxla med FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, UNHRC) är en internationell organisation under de Förenta nationerna som har till uppgift att ta upp frågor om brott mot de mänskliga rättigheterna. Organisationen skall överta Förenta nationernas kommission för mänskliga rättigheters roll, eftersom den tidigare organisationen ofta kritiserades för att inkludera stater som inte kunde garantera mänskliga rättigheter för sina egna medborgare. 15 mars 2006 röstade Förenta nationernas generalförsamling med stor majoritet för skapandet av den nya organisationen. Den fick medhåll av 170 medlemmar av de 190 nationerna. USA, Marshallöarna, Palau och Israel röstade mot förslaget, med motiveringen att organisationen skulle ha för lite styrka och att det fanns för få garantier för att hindra att nationer som bröt mot de mänskliga rättigheterna skulle kunna ta över ...
Se denna video för att lära dig den grundläggande rättigheten enligt artikel 2 av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Titta på en video och ta reda på vilken grundläggande rättighet andra artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna garanterar. Den tillkännager att var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Lär dig dina grundläggande mänskliga rättigheter. Läs den förenklade texten för unga av artikel 16 till 30 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Titta på enskilda videoklipp för var och en av de 15 genom att klicka på bilderna ovanför texten.
FN:s generalförsamling i New York antog på måndagskvällen (lokal tid) en resolution som fördömer systematiska och grymma människorättskränkningar i Iran.. FFFI välkomnar dagens FN-resolution men uppmanar regeringen och UD att arbeta med EU och allierade i FN för att ställa regimens ledare och högt uppsatta tjänstemän ansvariga för dessa MR-brott i Iran inför rätta.. Resolutionen mot iranska regimens MR-brott har blivit något av en tradition i FN och antogs i år med 84 röster för och 30 emot. 67 länder avstod från att rösta och lade ner sina röster.. Dagens FN-resolution är den 65:e i sitt slag och lades fram av Kanada med stöd från USA och flera EU-länder, däribland Sverige. Den uppmanar regimen att stoppa sin utbredda användning av godtyckliga frihetsberövanden och uttrycker allvarlig oro över regimens "alarmerande höga" användning av dödsstraff.. FN:s generalförsamling "uppmanar iranska regimen" att upphöra med diskriminering av kvinnor både i lag och ...
Se denna prisbelönta rap-video som illustrerar vad artikel 8 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter säger om att alla har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar som kränker de grundläggande rättigheter som tillkommer dem genom konstitutionen eller enligt lag.
Titta på den här rappade musikvideon och ta reda på att artikel 8 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om mänskliga rättigheter säger att alla har rätt till effektiva åtgärder från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar som kränker de grundläggande rättigheter som beviljats dem av författningen eller lagen.
Titta på denna video om Artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som säger att alla ska ha mat och husrum av en rimlig levnadsstandard.
Titta på en video och lär dig att artikel 6 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna försäkrar att alla erkänns som personer i lagens mening, oavsett var de är.
När du tittar på den här videon får du se vad artikel 4 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter säger: Ingen får någonsin hållas i slaveri och slaveri i alla dess former är förbjudet.
Den 10 december 1948 antogs den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av FN:s generalförsamling. Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i mänsklighetens historia, och 2018 markerar sjuttioårsjubileum för deklarationens antagande. Vi har valt att uppmärksamma detta viktiga jubileum med en av årets mest omtalade och hyllade filmer, Spike Lees , BLACKKKLANSMAN för gymnasieklasser. För åk 8-9 visar vi filmen den bioaktuella animerade filmen TORNET, som berättar om palestinska flyktinglägret i Beirut, Libanon. Med denna film markerar vi också 70 år av det palestinska diasporan som följde bildandet av staten Israel. ...
2016-06-28 Sverige får en plats i FN:s säkerhetsråd. Det står klart efter omröstningen i FN:s generalförsamling som hölls i New York under eftermiddagen.. Att Sverige nu tar plats i säkerhetsrådet kan göra verklig skillnad, men bara om Sverige driver en konsekvent feministisk politik. Vi vill att Sverige ska jobba för att stärka konfliktförebyggande arbete, agendan för kvinnor, fred och säkerhet, och det internationella nedrustningsarbetet. Det handlar inte bara om att stärka säkerhetsrådets tematiska arbete på dessa områden, frågorna måste genomsyra säkerhetsrådets arbete överlag.. Som en organisation som arbetar nära FN:s olika processer ser IKFF enorma utmaningar för dagens FN. Strukturer, organisationskulturer och maktförhållanden behöver förändras för att stoppa maktmissbruk och andra missförhållanden och för att stärka FN:s legitimitet och effektivitet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att FN i grund och botten utgörs av dess medlemsstater.Vi ...
Utrikesminister Erkki Tuomioja besöker New York den 22-23 maj. Han ska träffa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon för att diskutera bland annat fredsprocessen i Mellanöstern, situationen i Syrien och främjandet av fredsmedling inom FN.. Utrikesminister Tuomioja ska tala vid ett högnivåmöte, arrangerat av ordföranden i FN:s generalförsamling, om FN:s medlemsstaters roll inom fredsmedlingen. I mötet deltar bland annat utrikesministrarna från Turkiet, Brasilien och Qatar. I sitt anförande kommer minister Tuomioja att betona behovet av bättre samordning och samarbete mellan olika aktörer. Det är också målet för den vängrupp (Friends of Mediation) som verkar under Finlands och Turkiets ledning. Till gruppen hör 28 stater och åtta regionala organisationer.. FN:s generalförsamling ska föra en diskussion om konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni, där utrikesminister Tuomioja ska delta. I New York träffar minister Tuomioja också representanter för ...
Demonstranter beskrev Ahmadinejad som en terrorist och uppmanade FN: s generalförsamlingen, säkerhetsrådet och FN: s samtliga medlemsstater att fördöma regimen som den värsta folkrättsbrytaren i världen och att inrätta en särskild tribunal för att ställa regimens ledare inför rätta för brott mot mänskligheten, inklusive massavrättningar av 30.000 politiska fångar i sommaren 1988.. ...
Tyskland, Belgien, Sydafrika, Dominikanska republiken och Indonesien blir nästa grupp av länder som tar plats i FN:s säkerhetsråd för en tvåårsperiod med start 2019. Det står klart sedan FN:s generalförsamling har röstat i frågan.
Huvfudstadsbladet 24.10.2004 Debattartikel - Fyra framträdande nordiska socialdemokrater lägger här fram sina tankar om FN-reformerna. Artikeln har sin utgångspunkt i ett mera omfattande FN-förslag från författarna. Av: Laila Freivalds, utrikesminister, Sverige, Erkki Tuomioja, utrikesminister, Finland, Thorbjørn Jagland, tidigare norsk stats- och utrikesminister samt Jeppe Kofod, utrikespolitisk talesman, socialdemokraterna, Danmark. De senaste åren har skakat grundpelarna för vår gemensamma säkerhet. Därför är det glädjande att många av inläggen vid FN:s generalförsamling under dessa veckor handlat om möjligheterna att utveckla och förstärka FN och det internationella rättssystemet. En värld utan FN är en alltför osäker värld. En säkrare värld kräver i gengäld ett mera handlingskraftigt FN, och ökad säkerhet handlar inte enbart om krut och kulor. I dag lever över 1 miljard människor på under 1 US-dollar om dagen och mellan 10 000 och 12 000 personer dör ...
Publicerad 24 september 2019 på FRIA TIDER Donald Trump fördömde kommunister och invandringsvurmare när han talade i FN på tisdagen. Det var ett tal som genomsyrades av nationalism. Under tisdagen talade USA:s president Donald Trump inför FN:s generalförsamling i New York. Det var ett tal som hyllade nationalism och fördömde globalism. - Liksom mitt älskade…
Klimatarbete och mänskliga rättigheter en annan del i det och där man verkligen inte lyckats leva upp till något vidare vettigt as of late. Även om förstås mycket händer hela tiden och även om vi har mycket att tacka FN för, så känns det rätt märkligt att man så sent som för några veckor sedan beslutade i generalförsamlingen om att godkänna avrättningar utan rättegång av homosexuella för de medlemsländer som känner sig förtjusta i att jaga minoriteter. Det ska verkligen inte vara möjligt i FNs generalförsamling i slutet av 2010 att rösta igenom något så oändligt korkat. Man kan väl konstatera att det finns litet grann att arbeta på ännu om inte annat ...
Tanken på en internationell brottmålsdomstol har funnits länge i FN. Redan i resolution 260 från den 9 december 1948 uppmanade generalförsamlingen FN:s kommission för internationell rätt (ILC) att undersöka huruvida det är önskvärt och möjligt att upprätta ett internationellt juridiskt organ för att åtala personer för folkmord och brott mot mänskligheten. ILC slog fast att en internationell brottmålsdomstol som kunde åtala personer för folkmord eller andra liknande allvarliga brott både var önskvärd och möjlig att upprätta. Generalförsamlingen utsåg en kommitté som skulle förbereda ett förslag till hur man skulle upprätta en sådan domstol. Kommittén förberedde ett förslag till en stadga 1951 och ännu ett granskat förslag 1953. Men generalförsamlingen beslöt att skjuta upp beaktandet av förslaget i väntan på ett beslut om hur man skulle definiera aggression ...
2016-10-18 Idag kom beskedet att Sverige kommer rösta ja till en historisk resolution om kärnvapen i FN:s generalförsamling. Resolutionen, som lagts fram av bland andra Österrike, Irland och Sydafrika, föreslår att förhandlingar om ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen ska inledas redan nästa år, 27-31 mars samt 15 juni-7 juli. Den väntas gå igenom med majoritet i FN:s generalförsamling inom de närmsta veckorna.. Utrikesminister Margot Wallströms besked är ett glädjande tecken på att Sveriges röst för kärnvapennedrustning nu är på väg tillbaka - något som Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet varmt välkomnar.. - Vi har arbetat i många år för att det internationella samfundet ska förbjuda kärnvapen genom ett globalt bindande avtal, och att Sverige ska ta en aktiv roll. Det är glädjande att Sverige inte låter sig tystas av kärnvapenstater utan ställer nedrustning, majoritetens vilja och människors ...
Resolutionen i FN:s generalförsamling godkändes av 128 medlemsstater medan 9 röstade emot. 35 stater avstod från att rösta. Drygt 20 stater närvarade inte vid omröstningen.. "Sverige röstade ja och vi välkomnar att en klar majoritet av FN:s 193 medlemsstater gjorde detsamma", skriver utrikesminister Margot Wallström (S) i ett uttalande efter omröstningen.. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu gick inför omröstningen till skarpt angrepp mot FN.. - Staten Israel avfärdar den här omröstningen fullständigt, sade Netanyahu på torsdagen och kallade FN "ett hus av lögner". USA:s FN-ambassadör Nikki Haley återupprepade Trumps varningar mot länder som planerat att fördöma det amerikanska beslutet att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.. - USA kommer att komma ihåg den här dagen, varnade FN-ambassadör Nikki Haley i ett tal inför församlingen inför omröstningen.. - Den här omröstningen kommer att förändra hur amerikaner betraktar FN och hur vi betraktar ...
Noura Berrouba är engagerad i Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige, där hon bland annat varit aktiv i den nationella styrelsen, drivit lokala, nationella och internationella påverkansprojekt, och rest som aktiv till olika delar av Europa. Noura kommer att delta när FN:s generalförsamling möts i New York i oktober och hålla ett tal under tredje utskottets öppnande. Noura är 21 år, läser Politices kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet och kommer från Stockholm.. - Världens befolkning blir allt yngre och de utmaningar vi står inför drabbar i stor utsträckning unga. Ungdomspolitiska perspektiv är en essentiell del i hållbara beslut och lösningar, och unga behöver vara med både i skapandet av beslut och implementeringen av dem. Jag kommer att arbeta outtröttligt för att ungas perspektiv ska ligga högt upp på dagordningen och, och fortsätta arbetet för ungas rättigheter och förutsättningar för organisering i Sverige och i världen. Jag ser fram emot att ...
Myanmars ledare Aung San Suu Kyi kommer inte till FN:s generalförsamling i New York nästa vecka, skriver tidningen 7Day Daily. Beskedet kommer i en tid då det internationella trycket är hårt på Aung San Suu Kyi.(TT)
Myanmars ledare Aung San Suu Kyi kommer inte till FN:s generalförsamling i New York nästa vecka, skriver tidningen 7Day Daily. Beskedet kommer i en tid då det internationella trycket är hårt på Aung San Suu Kyi.(TT)
FN:s generalförsamling fördömde på fredagen i ett extrainkallat möte Israels hot att landsförvisa den palestinske presidenten Yassir Arafat.
Den 21-25 september kommer tf utrikesministern Jan O. Karlsson att närvara vid FN:s generalförsamling i New York med anledning av Sveriges åtagande i...
LIBRIS titelinformation: Förenta nationernas generalförsamlings nittonde ordinarie möte, New York 1964-1965 och tjugonde ordinarie möte, New York 1965.
Ulla Carlsson, professor och UNESCO Chair on Freedom of Expression, Media Development and Global Policy, är verksam vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Hon är tidigare direktör för Nordicom. Medredaktör till boken är Reeta Pöyhtäri, Tammerfors universitet. Hon är tidigare expert vid Division for freedom of expression and media development, UNESCO i Paris.. Internationella pressfrihetsdagen den 3 maj utropades av FN:s generalförsamling 1993, som är årsdag för Windhoekdeklarationen vari vikten av mediernas oberoende och mångfald betonas. Dagen ska påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten i enlighet med artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.. Boken ges ut av Nordicom som är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till ...
Deklarationen om urfolkens rättigheter antogs år 2007 av FN:s generalförsamling. Självbestämmande är en grundläggande fråga i deklarationen eftersom urfolk historiskt sett har fråntagits sina rättigheter till att bestämma politisk status och att fritt få driva sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.. Deklarationen om urfolks rättigheter innehåller betydelsefulla riktlinjer för hur stater ska kunna skydda, respektera och implementera rättigheter för världens 370 miljoner urfolk. Texten tog flera år att ta fram och har utarbetats i samråd mellan FN och världens urfolk.. Deklarationen är inte juridiskt bindande för stater men tillvaratar de rättigheter som belyser urfolks speciella situation och behov, i egenskap av att deras status som just urfolk. Termen "folk" används eftersom det är kopplat till erkännandet av urfolks distinkta identitet som ett folk. Artiklarna i deklarationen fungerar alltså som ett skydd för urfolk som individuella respektive ...
Hur hänger mänskliga rättigheter, utveckling och säkerhet ihop? Jan Eliasson, ordförande för fredsforskningsinstitutet Sipri och tidigare bland annat utrikesminister, ordförande för FN:s generalförsamling och vice generalsekreterare i FN, kommer till Uppsala universitet den 22 september och håller en öppen föreläsning i ämnet. Alla är varmt välkomna!
I september var Gertrude i Stockholm och talade på Operakällaren Foundations årliga event till förmån för UNICEF. För ett år sedan stod hon, då bara 16 år, inför hundratals världsledare i FN:s generalförsamling i New York. Hennes budskap var tydligt och klart - stoppa klimatförändringarna nu.. - Jag var så rädd och nervös när jag klev upp i talarstolen. Men sedan när jag började tala så flöt det på väldigt bra.. Varför är klimatförändringar en viktig fråga för dig?. - Den frågan är viktig för mig för att det påverkar barn, och jag ser de negativa effekterna som klimatförändringar har på mitt hemland Tanzania.. Vad finns det för utmaningar i Tanzania?. - Ett stort problem är sanitet. Många barn, speciellt flickor får gå flera kilometer för att hämta vatten och missar därför lektionstid. Det är även väldigt tufft för dem att gå i skolan samtidigt som de har mens eftersom det sällan finns toaletter i skolan.. Gertrude studerar på gymnasiet, men ...
En ny FN-rapport om Darfur förordar att utländska företagen som har verksamhet i regionen och orsakar negativa effekter på människorättssituationen i Darfur bör svartlistas och bestraffas.. Jody Williams, nobelfredspristagare och ledare för ett specialuppdrag i Darfur, presenterade på ett möte hos FN:s råd för mänskliga rättigheter den 16 mars en rapport om den krigshärjade regionen.. En av rekommendationerna i rapporten är att svartlista utländska företagen som äger verksamheter som förvärrar den mänskliga tragedin i Darfur.. - Vi förordar att FN:s generalförsamling upprättar en lista på utländska företag med verksamhet som har negativa effekter på situationen om mänskliga rättigheter i Darfur, sade Jody.. Dessutom bör dessa företag vara bannlysta från att göra affärer med FN-institutioner och dess byråer.. Trots att rapporten inte nämnde någon särskilt företag finns det tillräcklig med dokumentation från andra källor som bevisar att en del ...
Fredsdagen är en av FN:s internationella dagar, instiftad för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Människor över hela världen ombedes också att deltaga i en tyst minut mitt på dagen. Fredsdagen instiftades först 1981 genom en resolution i FN:s generalförsamling så att den skulle sammanfalla med öppnandet av samma församling. 2001 antogs en ny resolution som fixerade dagen till datumet 21 september (texten är hämtad från Svenska Freds hemsida). ...
New York, 190820 (IPS) - Under tisdagen besöker Irans utrikesminister Javid Zarif Sverige. Men det finns en risk för att han inte kommer att kunna tala inför FN:s generalförsamling i New York i september - på grund av de sanktioner som USA nyligen införde mot honom. Bedömare menar att det skulle utgöra ett brott mot FN:s [...] → ...
I GÅR, TORSDAG 19 NOVEMBER, tog FN:s generalförsamling en resolution som slog fast att det är nödvändigt att arbeta vidare med utredningen av Dag Hammarskjölds mystiska död i en flygkrasch 1961. Hammarskjöld var vid sin död FN:s generalsekreterare. Den etablerade uppfattningen under många år har varit att kraschen var en ren olyckshändelse. Men nya rön…
I GÅR, TORSDAG 19 NOVEMBER, tog FN:s generalförsamling en resolution som slog fast att det är nödvändigt att arbeta vidare med utredningen av Dag Hammarskjölds mystiska död i en flygkrasch 1961. Hammarskjöld var vid sin död FN:s generalsekreterare. Den etablerade uppfattningen under många år har varit att kraschen var en ren olyckshändelse. Men nya rön…
Pris: 371 kr. häftad, 2016. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Journal of the House of Representatives of the General Assembly of the State of North Carolina av North Carolina General Assembly (ISBN 9781334819650) hos Adlibris.se. Fri frakt.
The concept of sustainable diets encompasses the existing links between sustainability of food value chains with food consumption patterns for health and wellbeing in its broadest sense. Although complex and multidimensional, it is anticipated that sustainable diets directly address all 17 Sustainable Development Goals (SDGs) set by the United Nations General Assembly in September 2015. The achievement of these goals will make a significant step towards having sustainable dietary intakes and sustainable systems for agricultural production.
Regeringen har hittills sagt att den vill driva frågor som feminism, mänskliga rättigheter, klimatpolitik och konfliktlösning om vi kan nå en plats i FN:s säkerhetsråd. Finland kandiderade 2012 på just jämställdhet och konfliktlösning, men misslyckades. För att väljas in i säkerhetsrådet 2017-2018 måste Sverige nå två tredjedels majoritet i FN:s generalförsamling, med andra ord 129 röster om alla 193 medlemsstater röstar.. Sverige har på kort tid gjort sig osams med Arabförbundet, Israel och Ryssland samt fått OIC, de muslimska ländernas samarbetsorganisation, emot sig. Totalt 53 länder är sannolikt avogt inställda till Sverige så här långt. 193 - 53 = 140. Om Generalförsamlingen gick till votering idag har Sverige bara råd att "tappa" elva röster till på den utrikespolitik vi för i praktiken. Israel och Ryssland samt sannolikt även Vitryssland är nog tappade redan varför vi bara har åtta rösters marginal. Givet att utgångsläget var att hela ...
Allt staten äger är vår kollektiva egendom, skapad av våra förfäder och oss, som politiker ska förvalta till kommande generationer utefter folkets önskemål - det är vad "representativ demokrati" och "all offentlig makt i Sverige utgår från folket" innebär. Ett "argument" som ofta slängs mot Sverigedemokrater är "Ni har alltid varit mot invandringspolitiken" samtidigt som man låtsas att att man inte kunde förutsäga problemen före hösten 2015. Men är det sant? Hur började egentligen den sorgliga soppa de etablerade partierna skapat åt oss i Sverige?. Som jag skrev tidigare, när jag gräver så vill jag förstå. Och det jag hittat som jag identifierat som starten för det samhällsförfall vi ser är att Förenta nationernas generalförsamling den 21 december 1965 antog en Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering. Det medförde att man i Sverige från 60-talets andra hälft genomförde en mängd reformer i syfte att likställa medborgare och ...
Äntligen - FN:s generalförsamling har förklarat tillgång till rent vatten och toaletter som en mänsklig rättighet. Det är skamligt att Sverige lagt ner sin röst. Det handlar om solidaritet med världens fattiga. 122 länder röstade för resolutionen, ingen emot, men 41 länder lade ner sina röster. Det skedde i slutet av juli. Fortfarande saknar 884 […]. [Läs mer →]. ...
13.9.2017. Den 15 september deltar utrikesminister Timo Soini i ett ministermöte för organisationen Community of Democracies i Washington D.C. Förenta staternas utrikesminister Rex Tillerson är värd för mötet. Under mötet behandlas bland annat kampen mot terrorism och situationen i Nordkorea.. Under sitt besök kommer utrikesminister Soini också att träffa medlemmar av representanthuset och senaten samt representanter för tankesmedjor. Syftet är att fördjupa kontakterna till Förenta staterna på politiskt plan och diskutera aktuella frågor. Fördjupade relationer till Förenta staterna hör till regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.. Minister Soini kommer också att delta i en festtillställning med anledning av Finlands 100-årsjubileum som ordnas av Finlands ambassad i Washington. Huvudtalare är republikens president Sauli Niinistö. Från Washington reser utrikesminister Soini vidare till FN:s generalförsamling i New York.. Ytterligare information: ...
13.9.2017. Den 15 september deltar utrikesminister Timo Soini i ett ministermöte för organisationen Community of Democracies i Washington D.C. Förenta staternas utrikesminister Rex Tillerson är värd för mötet. Under mötet behandlas bland annat kampen mot terrorism och situationen i Nordkorea.. Under sitt besök kommer utrikesminister Soini också att träffa medlemmar av representanthuset och senaten samt representanter för tankesmedjor. Syftet är att fördjupa kontakterna till Förenta staterna på politiskt plan och diskutera aktuella frågor. Fördjupade relationer till Förenta staterna hör till regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.. Minister Soini kommer också att delta i en festtillställning med anledning av Finlands 100-årsjubileum som ordnas av Finlands ambassad i Washington. Huvudtalare är republikens president Sauli Niinistö. Från Washington reser utrikesminister Soini vidare till FN:s generalförsamling i New York.. Ytterligare information: ...
Aggression är en stats användande av väpnad makt mot ett annat lands suveränitet, territoriella integritet eller politiska oavhängighet, eller på annat sätt, som är oförenligt med FN:s stadga", står det i FN:s generalförsamlings resolution nummer 3314, som antogs i kölvattnet av Vietnamkriget. Irak hade inte invaderat något annat land. Irak utgjorde inget hot mot USA, Storbritannien eller någon annan västmakt. FN:s säkerhetsråd gav inget klartecken för kriget. USA:s George W Bush och Storbritanniens Tony Blair är krigsförbrytare av värsta sort och kom att skända den FN- stadga man i andra sammanhang säger sig stödja. Under kriget kom en hysterisk propaganda, riktad till västerländsk allmänhet, att föras kring så kallade "irakiska massförstörelsevapen" vilket vilade på monstruösa lögner, som även vår svenska tabloidpress svalde med hull och hår. Efter att hundratusentals människor dött i kriget blev det klart att uppgifterna inte stämde. Till och med ...
LEDARE. Under måndagen samlades världens länder i FN:s generalförsamling i New York. Högst upp på agendan stod kriget i Syrien. USA:s president Barack Obama lyfte fram vikten av ett brett samarbete för att lösa krisen. Även Rysslands president Vladimir Putin talade om sin syn på lösningar för Syrienkriget. Det må ha varit en nyhet att det var tio år sed...
Den 5 december varje år firas internationella frivilligdagen. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1985 och syftet är att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som människor gör lokalt, nationellt och internationellt.. RFS vill inför frivilligdagen rikta uppmärksamhet mot våra lokalföreningar och deras medlemmar som gör enormt värdefulla insatser. - För personen som får stödet är det betydelsefullt att få det av en medmänniska som ställer upp frivilligt. För många brukare är kontakten med en frivillig samhällsarbetare dessutom den enda som inte är med en tjänsteperson. Med den frivilliga kan ett vardagligt samtal föras som bidrar till att individen känner sig sedd och bekräftad, säger Jenny Ögren, RFS förbundsordförande.. RFS har tagit fram en mall för pressmeddelande för att uppmärksamma frivilliga samhällsarbetares insatser som lokalföreningarna kan sända till lokala medier, se bilaga nedan. Pressmeddelande för föreningarna 2016 ...
Som vanligt är det svensk midsommar i Battery Park i New York - det största svenska midsommarfirandet vid sidan om Leksand. Alla som har vägarna förbi den 22 juni är välkomna. Förra året kom 4 500 personer och dansade små grodorna, åt mat från de svenska restaurangerna och hade det allmänt trevligt. Firandet börjar kl 17.00 i Wagner Park, Battery Park City (utanför Museum of Jewish Heritage).. - Om några dagar kommer Dramaten med Ingemar Bergmans uppsättning av Spöksonaten till Brooklyn Academy of Music. (BAM) som också tidigare satt upp en rad pjäser från svenska teatrar. (Senast tog vi dit Stockholms Stadsteaters Drömspel.). "Ghost Sonata" är utsåld, ca 8000 platser totalt. Redan innan premiären har New York Times ägnat föreställningen mer än en helsida.. - I veckan har FN extra generalförsamling om HIV. Det är bra - frågan måste upp på högsta politiska nivå och främst epedemin i Afrika kräver internationellt samarbete. Själva försöker vi sammanför de ...