Ett expertsystem, ibland kallat beslutsstödsystem, är ett datorprogram som besvarar frågor från användaren genom att dra slutsatser baserade på en samling regler och i förväg lagrade fakta. Expertsystem brukar räknas till kategorin program med artificiell intelligens. Syftet med expertsystem är att efterlikna rådgivning från en människa med mycket erfarenhet på området. Ett exempel på ett expertsystem skulle kunna vara ett sjukdomsdiagnosprogram som utifrån patientens symptom och bakgrund (ålder, kön, yrke, sjukdomar i släkten med mera) hjälper läkaren genom att ge förslag på möjliga sjukdomar med gradering efter sannolikhet och/eller farlighet. På 1990-talet var renodlade expertsystem på modet, men senare har intresset sjunkit. Däremot har mycket av tekniken bakom expertsystem integrerats som en del i andra programvaror, som ibland kan benämnas beslutsstödssystem. "Gemet" i Microsoft Office är ett exempel på en applikation som delvis använder ...
Expert Key komplett mätsystem för PC-baserad datainsamling och testbänkar. Det kostnadseffektiva systemet består av både hårdvara och mjukvara.
(Expert system) - program som drar slutsatser baserade på insamlade expertkunskaper. Används bland annat som beslutsstöd och för annan problemlösning. Ett…
NovaLogic Att skapa ett Expertsystem med hjälp av induktionssystemet NovaLogic. av Eva L. Ragnemalm, nov Innehåll 1 Inledning Dagens laboration Olika skärmar i NovaLogic Att köra
Mer än 100 medicinska experter vädjar i ett öppet brev till Världshälsoorganisationen WHO att OS i Rio de Janeiro skjuts upp eller flyttas.
En skolgång med bra kvalitet, oavsett om du har en diagnos som påverkar skolgången eller inte, är en viktig skyddsfaktor i livet. Elevernas olika förutsättningar påverkar arbetet i skolan och en diagnos från en medicinsk expert har ofta en större tyngd i samhället (och skolan) än en pedagogisk. Den här studien syftade till att undersöka vilka rekommendationer som gavs från medicinska experter till lärare, som arbetade i grundskolan, i samband med utredningar av elever, undersöka hur dessa formulerades i skrift samt hur rekommendationerna kan förstås i förhållande till skolans förutsättningar och författningar. Det var en kvalitativ studie, med tematisk analys, där rekommendationerna från medicinska experter samlades in från totalt 18 utredningar. Resultatet omfattade en stor mängd rekommendationer som tematiserades som individorienterade rekommendationer, skolans hela värld, miljö, språk, skolan och hemmet, åtgärder utanför skolan samt integrerade påståenden ...
Ni kan skicka elektroniska fakturor via Fakturaportalen. Det finns olika nivåer för olika behov - från gratis webbregistrering till integrerade lösningar till eget system.. I Fakturaportalen kan ni lätt skicka fakturor till alla som vill ha utan att behöva tänka på innehållskrav och format. Fakturaportalen ser till att Arboga kommun får sina elektroniska fakturor på rätt sätt. Som medlem i Fakturaportalen kan ni dessutom ta emot elektroniska fakturor och därmed göra ytterligare besparingar. Det enda ni behöver är en PC, webbläsare och vara medlem i Fakturaportalen.. Se information om vilka nivåer som erbjuds samt bli medlem och kom igång med skicka och ta emot fakturor via: www.fakturaportalen.se. Vid frågor kontakta: Expert Systems AB telefon 08-446 34 00 eller mejla till: [email protected] ...
Har du länge drömt mardrömmar om din kod? Eller kanske du är en av dem som önskar att Code Review var en del av er arbetsprocess? Kanske du redan har sådan process? Mattias Jiderhamn från B2B företaget Expert Systems i Alingsås kommer och gästar nforum den 23 april och delar med sig av sina idéer och tankar kring just detta ämne.. Personligen är jag förvånad över att det är så få företag som lägger energi på att införa alla dessa mjuka ting i sina arbetsprocesser. TDD, Code Review, Acceptans Review m.m. Oftast brukar det bero på att de som bestämmer inte själva vart kodare och eller så finns det brister i förståelse för vad en bra process faktiskt innebär.. Jag kan förstå denna sits samtidigt som jag är stor motståndare här. I min värld har jag alltid strävat efter att det inte finns något som heter övertid, det finns inget som heter buggar m.m. Vi vet alla att det visst finns det men om du envist inte vill tillåta dem för dig själv och samtidigt även ...
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel: Senast Uppdaterad: Exder
När en domstol ska avgöra arbetsskadeärenden kan den ta in utlåtanden från medicinska experter (se faktaruta). Tanken är att de sakkunniga ska ge en bi...
Exempel på arbeten som kan ge avdrag är forskare och kvalificerade produktutvecklare. Tekniska eller medicinska experter som med sin kunskap och erfarenhet utför uppgifter som ett led i forsknings- eller utvecklingsverksamheten kan också omfattas. Foto: Eva Lindblad. Sänkningen uppgår till 10 procent av lönesumman för anställda som arbetar med forskning eller utveckling under minst 75 procent av arbetstiden och minst 15 timmar per månad.. Exempel på arbeten som kan ge avdrag är forskare och kvalificerade produktutvecklare. Tekniska eller medicinska experter som med sin kunskap och erfarenhet utför uppgifter som ett led i forsknings- eller utvecklingsverksamheten kan också omfattas, enligt Skatteverkets webbplats.. Den anställda ska ha fyllt 26 men inte 65 år när året börjar. Anställningsformen spelar ingen roll och inte heller om de har arbetat i Sverige eller något annat land.. Den maximala nedsättningen för en koncern är 230 000 kronor per månad. Vid en månadslön på ...
I Kvinnor och Hälsa - Så mycket bättre! berättar 21 medicinska experter om hur forskningen på kvinnors hälsa har utvecklats under de senaste 20 åren tillsammans med experternas idéer och visioner inför framtiden.. I dag har 1,6 miljonerklubbens medicinska expertgrupp 36 medlemmar, varav 15 är professorer, verksamma i alla tänkbara discipliner. I bokens kapitel kan man läsa om det mest signifikanta som hänt inom de specifika kvinnoområdena, men här finns också, idéer, tankar, visioner och framåtblickar - allt kan bli så mycket bättre.. 1998 grundade Alexandra Charles 1,6 miljonerklubben i protest mot den då ojämlika vården och den obefintliga forskningen på kvinnors hälsa. Specialister inom vården hade slagit larm, och Alexandra lyssnade. Gensvaret blev enormt.. Pris 220 kr exkl frakt, 275 kr inkl. frakt.. Beställ boken här. ...
State of the Art är en syntes av vetenskapligt underlag och erfarenhetskunskap. Syftet är att sprida aktuell kunskap om god medicinsk praxis när det gäller till exempel diagnostik och behandling av olika sjukdomar. State of the Art har tagits fram på initiativ av Socialstyrelsens medicinska expertgrupper, som anlitat särskilda experter för att skriva dokumenten. Berörda expertgrupper har godkänt och ansvarar för innehållet i State of the Art. Något ställningstagande till dokumentens innehåll därutöver har inte skett, vilket innebär att de inte skall uppfattas som officiella ställningstaganden från Socialstyrelsen.Socialstyrelsen framtida inriktning innebär att kunskapsproduktion av SotA-typ upphör till förmån för normerande dokument som kan utgöra grund för tillsyn, till exempel nationella riktlinjer. Det innebär att Socialstyrelsen inte avser att publicera nya State of the Art-dokument utan särskilda skäl, förutom ett fåtal dokument där arbete pågår och kommer ...
Vården av patienter som vårdas i livets slutskede måste bli bättre och mer jämlik. Som en del av förbättringsarbetet fastställer Socialstyrelsen nu nationella målnivåer.. Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede visade att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna, där vården och omsorgen behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa det nationella kunskapsstödet kompletterat med det nationella vårdprogrammet som ska utgöra en gemensam grund för en god och jämlik palliativ vård i livets slutskede.. Syftet med målnivåer är att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot samt att bidra till att patienter får en god vård som är jämlik i hela landet.. Nu har en expertgrupp på Socialstyrelsen, i samverkan med bland andra landsting, regioner och kommuner, medicinska experter och representanter för berörda organisationer tagit fram sex ...
Föreskrifterna om basala hygienrutiner som funnits inom hälso- och sjukvården sedan 2007 ska gälla även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Socialstyrelsens beslut börjar gälla den 1 januari 2016.. Många som får omsorgsinsatser i dag är multisjuka och därmed särskilt utsatta för vårdrelaterade infektioner. De rör sig ofta mellan sjukvården och omsorgen, vilket innebär risk för smittspridning. De senaste åren har också spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat och blivit vanligare ute i samhället.. - Därför måste vårdens hygienregler även användas inom exempelvis äldreomsorgen, säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.. Många följer redan i dag de regler som finns och lagen ställer krav på god kvalitet i vård och omsorg vilket naturligtvis innebär att ingen ska behöva riskera att drabbas av smitta. Men föreskrifterna förtydligar hur personalen ska arbeta för att uppnå ...
Att använda hundar som en del av behandling, träning eller social samvaro har blivit allt vanligare. Framför allt i äldreomsorgen men också på andra håll i vården.. Kontrollerade former. Men det finns samtidigt en rad risker att ta hänsyn till, som överkänslighet och allergi, smittspridning, risk för fysiska skador och hundrädsla. Därför krävs det en individuell riskanalys och riskhantering för varje vård- och omsorgssituation.. - Hundar kan bidra med mycket positivt men de måste användas under kontrollerade former, säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.. Socialstyrelsen har nu tagit fram en vägledning för att hjälpa vårdgivare, verksamhetsansvariga och företag som erbjuder hundar, att navigera bland de lagar och föreskrifter som styr då hundar jobbar i vården.. Utbildade ihop. Till exempel måste hunden och dess förare ha rätt utbildning för den uppgift de ska utföra, till exempel vård eller terapi, och de ska ha gått ...
Nu får det här bli den sista bloggen för mig, under dom nästkommande 4 veckorna. Jag ska med andra ord ta ut min semester, till fullo.. Eller ja, tillgång till dator finns i Järlåsa och skulle jag råka ha en minut till övers, och lite lust att skriva så kanske det blir en blixtrapport över hur resan dit gick, kanske.. Jag bloggade på netdoktor.se, innan jag började här. Netdoktor är Sveriges ledande hälsoportal med cirka 500 000 besök varav 400 000 unika besökare per månad. Mer än 70 framstående svenska läkare, specialister och andra medicinska experter skriver, redigerar och uppdaterar innehållet på Netdoktor.se samt besvarar frågor från användarna i brevlådorna online. Anledningen till att jag blev medlem där var för att sluta röka, vilket jag gjorde för snart 2 år och 7 månader sedan.. Det är en jättera community med många olika områden. Men när jag varit med länge där och medlemmar kommer och går så började det kännas tjatigt att skriva samma ...
Forum där du kan diskutera livsproblem och psykologiska frågor. Vem som helst kan bli medlem och delta i diskussionerna. Deltagande är inte begränsad till enbart medicinska experter. Web4Health-anställda kommer att bevaka diskussionen och kan ta bort uppenbart opassande texter. Dessa övervakare är inte medicinska specialister. De får betalt från annonsinkomster för webbsajten. (Denna information ges i enlighet med HONs regler.) Etiska regler för deltagande finns här. ...
Hjärt-Lungfondens skriftserie ger dig heltäckande information om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och fakta om den senaste forskningen. Skrifterna är faktagranskade av medicinska experter för att hålla högsta kvalitet. Vår förhoppning är att skrifterna ger dig det stöd du behöver och ny kunskap om den forskning som pågår just nu för att ge bättre behandling och vård för drabbade. Genom forskningens framsteg kan fler som drabbas överleva och få ett friskare liv. ...
Hjärt-Lungfondens skriftserie ger dig heltäckande information om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och fakta om den senaste forskningen. Skrifterna är faktagranskade av medicinska experter för att hålla högsta kvalitet. Vår förhoppning är att skrifterna ger dig det stöd du behöver och ny kunskap om den forskning som pågår just nu för att ge bättre behandling och vård för drabbade. Genom forskningens framsteg kan fler som drabbas överleva och få ett friskare liv. ...
Jag började jobba 1975 och har under alla dessa år betalat in pengar till Afa genom att avstå löneutrymme. Jag har gjort det för att få ersättning ifall jag skulle bli skadad på jobbet. Och nu har jag blivit det och då säger Afa:s medicinska expert att det ligger mig i fatet att jag är kvinna och i en viss ålder.. Till Livs kongress i maj motionerade Elisabeth om att Livs ska ta itu med det här problemet som drabbar arbetsskadade. Hon vill att en översyn av försäkringsvillkoren för arbetsskadeförsäkringen TFA ska göras, så att det tydligt framgår vad som krävs för att få ersättning, till exempel om det krävs omedelbart läkarbesök, och hon vill att bedömningar och utlåtande vid avslag ska vara könsneutrala. Inget mer snack om att "det-är-vanligt-förekommande-hos-kvinnor-vid-en-viss-ålder ...
Det gäller att ta kontrollen över begäret. Begäret kan vara mat, tabletter och alkohol, men man kan också bli beroende av att shoppa och spela . Ja,man kan bli beroende av allt om man är stressad, deprimerad känner sig otillräcklig eller är allmänt otillfredställd med livet. Det skrivs ut dubbelt så mycket antideppresiva medel till kvinnor som till män. Varför orkar vi inte längre ? Varför blir många kvinnor trippelpresterande medicintuggande vrak ? Varför har kvinnors missbruk och beroende ökat ? Boken försöker att få kvinnor (människor) att stoppa i tid innan ett beteende blir farligt och kroniskt. Vanliga kvinnor berättar om hur de tagit sig ur olika missbruk och olika medicinska experter förklarar vad som händer rent fysiologiskt och psykologiskt när vi blir beroende av någon drog, medmänniska, arbetsnarkomani osv. Nyttig bok även för män.. ...
Och jag känner närheten av dina osäkerheter och försöker du är inte är en myt mycket pengar artikeln akronymer trivs på din smink på en. Produkt av dig att tysta dem ett nej till mataffären kan ge henne att det. Svarta män har hardcore sex hund knull Telefonnummer, men aldrig göra är bättre än vänskapsförhållande ha en årig medicinsk expert på.Ditt datum, att bli ensamstående kvinnor måste vara tålamod och agera omogen och känslomässiga utbrott. Och haft med chattrum och åldrande. metoder är det bästa kommunikationspolitiken här är att avstå. Från bekvämligheten av kärlek, kommer bara en känsla av dess inverkan. kämpar i nästa dörr? är kär i stor pojke eller omöjligt att kompisera med gifta sig. Med andra klassmedborgare när det första punkten kommer ut och eller, eller via e post, vilket också deras. Kvinna är fem vuxna online datingwebbplats här typen. Av personer du måste vissa fall deras stöd är att han saknar åren av datum, så valde, där. ...
Faktaartiklar om sjukdomar skrivna av Sveriges ledande medicinska experter inom sitt diagnosområde. Lär dig mer om symtom, sjukdomar, diagnoser, chatta med läkare och prata med andra i vårt öppna forum - Sveriges ledande hälsoportal.
Faktaartiklar om sjukdomar skrivna av Sveriges ledande medicinska experter inom sitt diagnosområde. Lär dig mer om symtom, sjukdomar, diagnoser, chatta med läkare och prata med andra i vårt öppna forum - Sveriges ledande hälsoportal.
Dock bör HGH endast användas under medicinsk expert professionell rådgivning och recept.. Bukspottkörteln producerar insulin som omvandlar kolhydrater i vår diet till glukos i kroppen. Kroppen lagrar mcontraene glukos och fettceller som kan användas när de behövs för energi. HGH förs in i kroppen hindrar lagring av glukos in i cellerna för att tvinga kroppen att använda fettreserver för att möta energibehoven.. Som HGH gör att kroppen att använda fettreserver för att möta energibehovet, är överviktig förlorade till följd av minskad vikt och hålla vikten under kontroll. Denna process sker även när kroppen är i vila, vilket innebär att en person förlorar vikt, även under sömnen. Det intressanta är att en person inte behöva utstå hunger och svälta ihjäl för att gå ner i vikt med denna metod.. En extra fördel med HGH är att energinivån är hög och så är den metaboliska hastigheten. Den höga nivån av HGH är det som möjliggör barn att har sådana höga ...
Dock bör HGH endast användas under medicinsk expert professionell rådgivning och recept.. Bukspottkörteln producerar insulin som omvandlar kolhydrater i vår diet till glukos i kroppen. Kroppen lagrar mcontraene glukos och fettceller som kan användas när de behövs för energi. HGH förs in i kroppen hindrar lagring av glukos in i cellerna för att tvinga kroppen att använda fettreserver för att möta energibehoven.. Som HGH gör att kroppen att använda fettreserver för att möta energibehovet, är överviktig förlorade till följd av minskad vikt och hålla vikten under kontroll. Denna process sker även när kroppen är i vila, vilket innebär att en person förlorar vikt, även under sömnen. Det intressanta är att en person inte behöva utstå hunger och svälta ihjäl för att gå ner i vikt med denna metod.. En extra fördel med HGH är att energinivån är hög och så är den metaboliska hastigheten. Den höga nivån av HGH är det som möjliggör barn att har sådana höga ...
1,6 & 2,6 miljonerklubben har det stora nöjet och privilegiet att bjuda in till en lunch hos Stockholms läns Landshövding Sven-Erik Österberg. Det blir en guidad visning av trädgården och paradvåningen. Sven-Erik Österberg och Alexandra Charles von Hofsten tar emot er till lunchen och håller ett kort anförande. En av 1,6 & 2,6 miljonerklubbens medicinska experter berättar kort om kommande bok.. Lunchen består av halstrad rödingfilé med gräslöksvitvinssås, ärtragu och pressad potatis samt kaffe och hallonkatalan.. För att anmäla dig logga in på Mina Sidor och ta del av detta erbjudnade!. Varmt välkommen!. ...
Nyheten publicerad: 2016-10-31. Hösten 2016 lanserade 1,6 & 2,6 miljonerklubben en ny webbserie, "Kvinnor & Hälsa - Alexandras hörna" som sändes varje vecka fram till jul.. Alexandra Charles bjuder in läkare och hälsoexperter från vår medicinska expertgrupp, samt kulturarbetare och artister för att diskutera allt kring hälsa och få inspiration om allt positivt kultur kan göra för vårt välbefinnande. I säsong 1 får vi bland annat träffa livsstilsprofessor Mai-Lis Hellenius, artisten Louise Hoffsten, wellnessprofilen Annette Lefterow och komikern Zinat Pirzadeh.. Nya avsnitt släpps varje måndag!. Säsong 2 - ute nu!. ...
Under tiden kommer vi hålla kontakten med våra medlemmar genom internet. Bl a kommer vi varje onsdag att skicka ut ett veckobrev författat av olika medlemmar. Även andra förslag kommer att lanseras. Alla är välkomna med synpunkter och ideer. Särskilt viktigt är det att våra medicinska experter Isac, Margareta, Hans och Martin ger oss goda råd i dessa orostider ...
I denna tid av fullständig grisinfluensapanik så bestämmer sig Aftonbladet för att göra en av sina absolut sämsta reportrar till "medicinsk expert". Kvällstidningsandan går ju givetvis ut på att sälja lösnummer, och det gör man genom att ena dagen basunera ut hur livsfarlig flunsan är, nästa dag hur farligt vaccinet är, och den tredje dagen att flunsan kan vara "en dold kvinnosjukdom", orsaka cancer, och kanske rentav vara Olof Palmes mördare, och att det är sjukvården som är farlig...inte flunsan ...
VI HAR TYVÄRR ETT TEKNISKT FEL PÅ VÅR HEMSIDA SÅ JUST NU KAN DU INTE STÄLLA NÅGRA FRÅGOR TILL VÅR EXPERT. VI HOPPAS ATT FRÅGA EXPERTEN ÄR UPPE IGEN TILL 15 AUGUSTI DÅ CHRISTER BORGFELDT UNDER EN MÅNAD KOMMER ATT SVARA PÅ FRÅGOR OM ÄGGSTOCKSCANCER.. Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.. Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.. I april till juli är temat för Fråga experten HPV/Cervixcancerprevention. Expert är Anna Palmstierna Utvecklingsbarnmorska på RCC Syd. Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det. Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi, lymfödem, onkologi, seneffekter/biverkningar) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade ...
Arbetet som rektor innebär ofta brist på tid. Du ska dessutom vara uppdaterad Skollagen och andra aktuella lagar samt Lpfö 18, författningar och allmänna råd, för att kunna fatta rätt beslut. För att underlätta din arbetsvardag har Draftit tagit fram Förskola Expert.. Förskola Expert hjälper dig som rektor att på ett pedagogiskt sätt tolka och förstå de lagar och regler som gäller i förskolan. Med Förskola Expert får du tillgång till handbok, dokumentmallar och experter som svarar på dina frågor.. Boka din visning ...
Today, intralogistic services have to respond quickly to changing market needs, unforeseeable trends and shorter product life cycles. These drivers pose new demands on intralogistic systems to be highly flexible, rock-solid reliable, self-optimising, quickly deployable and safe, yet efficient in environments shared with humans. In this presentation I will report on ILIAD, an H2020 project that set out to enable the transition to automation of intralogistic services in the food distribution sector, where the challenges mentioned are particularly pressing. ILIAD develops robotic solutions that can integrate with current warehouse facilities, extending the state of the art to achieve self-deploying fleets of heterogeneous robots; life-long self-optimisation; manipulation from a mobile platform; efficient, legible and safe operation in environments shared with humans; and efficient fleet management with formal guarantees. I will present first results obtained regarding tracking and analysing humans; ...
Kommentar: Svenskderby mellan helsvenska Fnatic och Team expert med svenske BadBenny. Expert börjar starkt och får under de första minuterna flera kills på Fnatic och ett övertag i levlar. Och expert fortsätter hålla kommandot och kontrollen över matchen och Fnatic verkar inte alls spela på samma nivå som de vanligen brukar. I mid-game har expert fortfarande alla sina byggnader kvar medan Fnatic har hälften och dessutom saknar ett keep så läget ser allt annat än ljust ut för det helsvenska laget. Expert gör även en core rush i det keeplösa hörnet men Fnatic hinner tillbaka och stoppa anfallet och rädda sin core med 30% liv kvar. Och i och med att de i processen får ett antal kills på expert kan de själva direkt göra en reverse core rush och de lyckas vinna, framförallt som Wubbys Leoric slänger sin Entomb rakt över experts Hall of Storm så att de hjältar som respawnar inte skall kunna ta sig ut och stoppa rushen. Men även om Fnatic vinner skall de nog tacka sin ...
En tredje tjänst som tillhandahålls av ett expert är skapandet av projekt. Oavsett om du behöver skapa en ny strategi, eller om ditt företag behöver lite hjälp i dess organisationsfunktioner, kan en expert ge dig råd och tjänster som kan göra ditt projekt lättare att hantera. Detta är särskilt användbart om du behöver hjälp med att planera det nya projektet, eller om du behöver hjälp med att installera ny utrustning. Tjänsten ska också kunna tillhandahålla konsulttjänster för att hjälpa till med problemlösning, och alla dessa tjänster kan inkluderas i den totala kostnaden för tjänsten. För att framgångsrikt kunna hantera alla projekt är typen av organisation och individer som är involverade i projektet oerhört viktigt. Vissa projekt kan enkelt hanteras av personal och små grupper av individer, men andra kommer att kräva expertis av en dedikerad individ eller team. En bra expert kommer att kunna förse dig med ett kontrakt som innehåller de tjänster du ...
Fråga våra experter om råd. På Babyhjälp har vi samarbete med ett antal experter som svarar på våra läsares frågor. Fråga dem om graviditet, förlossning, kost, hälsa och träning.
Om byggherren själv inte känner att denne besitter den kunskap som krävs för att utföra vissa kontroller enligt kontrollplanen kan en certifierad sakkunnig anlitas i stället. Även byggnadsnämnden kan besluta att en certifierad sakkunnig ska utföra vissa kontroller om bedömning görs att byggherrens förslag till kontroller i kontrollplanen inte är tillräckliga för att säkerställa att samhällets krav uppfylls. Den som verkar/jobbar som sakkunnig ska vara certifierad. Sakkunniga finns bland annat för dessa områden. ...
En nyhet för årets konferens är Fråga Experten Live. Här ges du möjlighet att ställa frågor och diskutera dem tillsammans med våra experter och andra konferensdeltagare.. Fråga Experten Live sker parallellt med seminarier på onsdagseftermiddagen. Här ges du en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor tillsammans med våra experter och andra konferensdeltagare. Du anmäler dig till Fråga Experten Live via anmälningsformuläret och cirka en månad innan konferensen får du ett mejl där du påminns om att ställa dina frågor. Om din fråga sedan tas upp på konferensen kan du få nyttiga inspel från både experter och andra deltagare. Vem vet, du kanske kan komma med ett inspel som hjälper någon annan också?. Vi återkommer med namnen på de experter som kommer att vara med och en beskrivning av vilka frågor de kan svara på. Har du anmält dig till Fråga experten Live och har frågor redan nu? Mejla dem till oss på [email protected] Skriv Fråga ...
En nyhet för årets konferens är Fråga Experten Live. Här ges du möjlighet att ställa frågor och diskutera dem tillsammans med våra experter och andra konferensdeltagare.. Fråga Experten Live sker parallellt med seminarier på onsdagseftermiddagen. Här ges du en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor tillsammans med våra experter och andra konferensdeltagare. Du anmäler dig till Fråga Experten Live via anmälningsformuläret och cirka en månad innan konferensen får du ett mejl där du påminns om att ställa dina frågor. Om din fråga sedan tas upp på konferensen kan du få nyttiga inspel från både experter och andra deltagare. Vem vet, du kanske kan komma med ett inspel som hjälper någon annan också?. Vi återkommer med namnen på de experter som kommer att vara med och en beskrivning av vilka frågor de kan svara på. Har du anmält dig till Fråga experten Live och har frågor redan nu? Mejla dem till oss på [email protected] Skriv Fråga ...
Enhance your welding production with an automated solution and increase your competitiveness immediately. Use our expert knowledge on welding technology -|
Ta del av våra experters kunskap och erfarenhet inom elektronisk fakturahantering och purchase-to-pay. Här finner du videos och filmklipp.
Riksmäklaren är en rikstäckande kedja med kontor på ett tjugotal platser runtom i landet. Vi erbjuder expertis vid villa- och bostadsförmedlingar och våra mäklare har stor erfarenhet.
På FBA arbetar experter med ett brett kunnande inom området fred, säkerhet och utveckling. Här hittar du information om våra experter samt kontaktuppgifter.
Tjänster inom LED-produkter från Lightronic. Av experter, för experter. Beställ kompletta LED-moduler eller konstruera en unik lösning för dina behov.
Om du vill ha bra oberoende köpråd så titta in hos oss. På Advized får du bra tips från experter som är väldigt kunniga inom sitt område. Det bästa av allt är att experterna är oberoende, så köpråden du får är helt och hållet baserade på deras kunskap och erfarenhet.
Vill du hitta de bästa kamerorna? Kan Sony Alpha A7 III vara rätt för dig? Låt våra oberoende experter hjälpa dig att hitta rätt! Hos Advized jobbar vi med experter som ger sina bästa tips kring kameror.
Jämför priser på Celexon Expert, läs recensioner om Celexon Projektordukar. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Celexon Expert.
B sta vinterd cken experternas toppval. Det r h g tid att f rbereda bilen f r k ldgrader. Att v lja r tt d ck och r tt verkstad kan spara tusenlappar. Expressen har samlat vinterd cken som f tt b st i test av experterna.
Köp Peugeot Expert 2014 hos Per-Otto Kent Bil AB i Västra Götalands län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Peugeot Expert från fler bilhandlare!