Europaparlamentet är världens största multinationella parlament. Europaparlamentet har 751 ledamöter som väljs enligt politiska grupper. Europaparlamentet har sju politiska grupper och obundna ledamöter. Finland har 13 valda representanter som har delat upp sig i sju olika politiska grupper.. I likhet med andra folkrepresentationer kan Europaparlamentets befogenheter delas in i tre centrala delar som är lagstiftningsbefogenhet, budgetbefogenhet och kontroll av genomförande. I det vanliga lagstiftningsförfarandet (= medbeslutandeförfarandet) godkänner Europaparlamentet och ministerrådet tillsammans kommissionens lagförslag. Lagarna ska godkännas av parlamentet innan de kan träda i kraft. Det vanliga lagstiftningsförfarandet har i och med att Lissabonfördraget har trätt i kraft utvidgats också till jordbrukspolitiken.. På andra webbplatser. Europaparlamentet. ...
Europarlamentets utskott för transport och turism (TRAN), Committee on Transport and Tourism/La Commission du transport et tourisme, är ett av Europaparlamentets 22 utskott för att bereda ärenden i parlamentet. Utskottets nuvarande ordförande, vald den 7 juli 2014, är den tyske eurpapaparlamentsledamoten Michael Cramer från det tyska partiet Die Grünen. Om Utskottet för tranporter och turism på Europaparlamentets webbplats, läst 2014.09-23 ^ [1][död länk] Europaparlamentets pressmeddelande den 7 juli 2014 Europaparlamentets utskott Uppdaterad förteckning över ledamöter i Utskottet för transporter och turism på Europaparlamentets ...
Den svenska Europaparlamentarikern och Socialdemokraten Jens Nilsson från Östersund har avlidit efter en kort tids sjukdom, 69 år gammal. "Det är med stor sorg vi idag nåtts av budet om vår kollega och vän Jens Nilssons allt för tidiga bortgång. Jens Nilssons värme och djupa engagemang för det lokala och regionala, såväl som det globala, lämnar ett stort tomrum efter sig i den svenska socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet", skriver Socialdemokraterna i parlamentet i ett pressmeddelande. Under tisdagen, efter beskedet om Jens Nilssons bortgång, hölls en tyst minut klockan 12.30 i Europaparlamentet.. Östersundpolitiker med engagemang för lokal och regional utveckling i EU. Jens Nilsson var ledamot av Europaparlamentets transportutskott och utskottet för regional utveckling och har varit parlamentariker sedan 2011. Han valdes in i samband med Europaparlamentsvalet 2010 på en av de två sista platser som Sverige fått sig tilldelat efter justeringar av antalet ...
Igår röstade Europaparlamentet, EP, om ett lagförslag om handel med gödselmedel. I en tidigare kommentar här på Baltic Eyes hemsida beskrev jag vad lagförslaget innehåller och hur det hänger ihop med övergödning och varför kadmium har blivit fokus för debatten. Läs mer här.. Hur gick det då i Europaparlamentet?. Vid en första anblick ser resultatet eländigt ut eftersom Kommissionens förslag till skärpning av gränsvärdena för kadmium inte antogs utan Europaparlamentet vill gå långsammare fram. Man sa ja till att skärpa gränsvärdet från 60 mg Cd/kg till 40 först om sex år och inte om tre som Kommissionen föreslog, och vidare till 20 först om 16 år istället för 12. Med andra ord längre tid för industrin att ordna med rening vid gruvbrytningen av fosfor.. Detta ter sig ju onekligen som ett bakslag. Men om man vet att starka krafter både i Europaparlamentet men framförallt utanför, inte ens ville acceptera 60 mg som gränsvärde utan önskade 80 utan ...
Igår röstade Europaparlamentet, EP, om ett lagförslag om handel med gödselmedel. I en tidigare kommentar här på Baltic Eyes hemsida beskrev jag vad lagförslaget innehåller och hur det hänger ihop med övergödning och varför kadmium har blivit fokus för debatten. Läs mer här.. Hur gick det då i Europaparlamentet?. Vid en första anblick ser resultatet eländigt ut eftersom Kommissionens förslag till skärpning av gränsvärdena för kadmium inte antogs utan Europaparlamentet vill gå långsammare fram. Man sa ja till att skärpa gränsvärdet från 60 mg Cd/kg till 40 först om sex år och inte om tre som Kommissionen föreslog, och vidare till 20 först om 16 år istället för 12. Med andra ord längre tid för industrin att ordna med rening vid gruvbrytningen av fosfor.. Detta ter sig ju onekligen som ett bakslag. Men om man vet att starka krafter både i Europaparlamentet men framförallt utanför, inte ens ville acceptera 60 mg som gränsvärde utan önskade 80 utan ...
Läs om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Norden. Faktabladen ger en överblick över den europeiska integrationen och om Europaparlamentets roll.
Europaparlamentsvalet 1994 ägde rum mellan den 9 juni 1994 och den 12 juni 1994 i Europeiska unionens medlemsstater, med varierande valdagar. I de flesta medlemsstaterna ägde valet rum söndagen den 12 juni. Rösträkningen fick inte påbörjas förrän samtliga medlemsstater hade avslutat sina val. Valet var det första sedan Europeiska unionens bildande den 1 november 1993. 269 miljoner medborgare hade rösträtt i valet om parlamentets 567 mandat. Det var det första Europaparlamentsvalet som inte hade föregåtts av en utvidgning. Valdeltagandet slutade på 56,8 %, något lägre än i valet 1989. Den politiska sammansättningen i Europaparlamentet ändrades inte nämnvärt av valet. De större partigrupperna, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokratiska gruppen) och Europeiska socialdemokratiska partiets grupp, behöll sitt övertag. Däremot skedde det en omstrukturering av vissa partigrupper strax efter valet. Detta innebar bland annat att Gruppen Europeiska högern upplöstes helt. ...
Europaparlamentsvalet 1994 ägde rum mellan den 9 juni 1994 och den 12 juni 1994 i Europeiska unionens medlemsstater, med varierande valdagar. I de flesta medlemsstaterna ägde valet rum söndagen den 12 juni. Rösträkningen fick inte påbörjas förrän samtliga medlemsstater hade avslutat sina val. Valet var det första sedan Europeiska unionens bildande den 1 november 1993. 269 miljoner medborgare hade rösträtt i valet om parlamentets 567 mandat. Det var det första Europaparlamentsvalet som inte hade föregåtts av en utvidgning. Valdeltagandet slutade på 56,8 %, något lägre än i valet 1989. Den politiska sammansättningen i Europaparlamentet ändrades inte nämnvärt av valet. De större partigrupperna, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokratiska gruppen) och Europeiska socialdemokratiska partiets grupp, behöll sitt övertag.[2]. Däremot skedde det en omstrukturering av vissa partigrupper strax efter valet. Detta innebar bland annat att Gruppen Europeiska högern upplöstes ...
Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg den 17 och den 18 september. Vid plenarsammanträdet diskuteras bland annat skogsbränderna i Amazonas, läget med Storbritanniens utträde ur EU och kampen mot cancer.. I Europaparlamentet företräder minister Tuppurainen Europeiska unionens råd, som Finland är ordförande för i juli-december 2019. Ordföranden i Europeiska unionens råd deltar tillsammans med parlamentsledamöterna och kommissionärerna i den interinstitutionella diskussion som förs vid Europaparlamentets plenarsammanträde och för rådets talan i parlamentet. Minister Tuppurainen är dessutom ställföreträdare för Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik då yttre förbindelser diskuteras vid plenarsammanträdet.. Plenarsammanträdet kan följas i direktsändning på webben ...
De fast anställda tolkarna på Europaparlamentet och de kontraktsanställda kollegorna (A.I.C.), fattade följande beslut vid den gemensamma generalförsamlingen den 24 oktober 2001:. - Med beaktande av artikel 12 i fördraget som upprättar den Europeiska Gemenskapen och principen om att alla arbetsspråk i EU är jämlika,. - med beaktande av betänkandet: "Att förbereda Europaparlamentet inför en utvidgad Europeisk union" (PE 305.269/BUR/slutlig), som antogs av presidiet den 3 september 2001,. - med beaktande av de beslut som fattats inom ramen för detta betänkandet om den framtida språkliga mångfalden inom Europaparlamentet,. - med beaktande av parlamentets officiella fortbildingspolitik vars mål är att ge all personal karriärmöjligheter via fortbildning, samt vikten av att denna princip tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom alla enheter,. - med beaktande av meddelandet som sammanställts av A.I.I.C. den 10 september 2001 med titeln "Förvaltningen av den språkliga ...
De fast anställda tolkarna på Europaparlamentet och de kontraktsanställda kollegorna (A.I.C.), fattade följande beslut vid den gemensamma generalförsamlingen den 24 oktober 2001:. - Med beaktande av artikel 12 i fördraget som upprättar den Europeiska Gemenskapen och principen om att alla arbetsspråk i EU är jämlika,. - med beaktande av betänkandet: "Att förbereda Europaparlamentet inför en utvidgad Europeisk union" (PE 305.269/BUR/slutlig), som antogs av presidiet den 3 september 2001,. - med beaktande av de beslut som fattats inom ramen för detta betänkandet om den framtida språkliga mångfalden inom Europaparlamentet,. - med beaktande av parlamentets officiella fortbildingspolitik vars mål är att ge all personal karriärmöjligheter via fortbildning, samt vikten av att denna princip tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom alla enheter,. - med beaktande av meddelandet som sammanställts av A.I.I.C. den 10 september 2001 med titeln "Förvaltningen av den språkliga ...
Ett antal framstående personer har varit talmän i Europaparlamentet och dess föregångare. Den första talmannen var Paul-Henri Spaak, som spelade en central roll i bildandet av det europeiska samarbetet. Även Alcide De Gasperi och Robert Schuman hade stor betydelse för det europeiska samarbetets utveckling och blev sedermera talmän. En annan symboliskt betydelsefull talman blev Simone Veil 1979 när hon valdes till Europaparlamentets första kvinnliga talman. Hon var också den första att bli vald till talman efter det första direkta valet 1979. Jerzy Buzek blev 2009 den första talmannen från de central- och östeuropeiska medlemsstater som hade anslutit sig till unionen under 2000-talet.[7]. Under större delen av parlamentets historia har det dominerats av en stor koalition mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna. Dessa två politiska grupper har strävat efter att nå överenskommelser inom viktiga frågor, inte minst kring tillsättandet av talmannen. Detta har lett till ...
Speciellt glad är jag att Europaparlamentet ställt sig bakom mitt förslag att bredbandsutbyggnad ska kunna finansieras av fonden, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) i en kommentar.. - Viktigt blir nu att länderna utnyttjar JTF. Det kan handla om fossilfritt stål eller att utveckla elflygplan om nu parlamentet får gehör i förhandlingarna med rådet, fortsätter Erik Bergkvist.. Europaparlamentet beslutar om fonden i helhet senare i kväll, men det är klartecken för den föreslagna budgeten på 25,4 miljarder euro, ett grönt belöningssystem och villkorade utbetalningar vad gäller nationella mål för klimatneutralitet. - Man kan inte bromsa sig upp för en backe. Att dra ner på finansieringen har inte varit ett alternativ för mig. Tvärtom, ska hela Europa leva måste det finnas en vettig pott med pengar och det står vi i parlamentet bakom, säger Erik Bergkvist.. - Jag hade hoppats på mera och bättre, framför allt vad gäller fossila bränslen. Men på det stora ...
Den europeiska juryns beslut är slutgiltigt. Juryn förbehåller sig rätten att utesluta alla bidrag som inte uppfyller tävlingsvillkoren.. Artikel 7: Priset. Det bästa projektet tilldelas en prissumma på 7 500 euro, andrapriset är 5 000 euro och tredjepriset 2 500 euro.. En företrädare för vart och ett av de nationella vinnande projekten kommer att bjudas in att närvara vid prisceremonin den 19 maj 2020 och tillbringa ett antal dagar i Aachen i Tyskland.. Priserna för de tre bästa projekten kommer att delas ut av Europaparlamentets talman och företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.. Som en del av priset kommer pristagarna att bjudas in till Europaparlamentet (i Bryssel eller Strasbourg).. Artikel 8: Upphovsrätt. Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen förbehåller sig rätten att använda tävlingsbidrag i kontakterna med media och i PR- och reklamsyfte.. Artikel 9: Ansvar. Organisatörerna kan inte ...
En ny anmälningsrunda till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram öppnar snart. 25 nya skolor ska väljas in i programmet. Vill du och din skola stärka ert arbete med EU och få kontakter med Europaparlamentariker, Europaparlamentets informationskontor eller andra skolor som arbetar med demokratifrågor? Vill du fördjupa dina kunskaper om EU och Eus roll i det svenska statsskicket? Vill du engagera dina elever i att driva ett EU-arbete på din skola? Då är Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram något för dig. ...
Om det går bra för AfS i EU-valet vill Nationell Samling samarbeta med Alternativ för Sverige i Europaparlamentet. Det beskedet gav Marine Le Pen på ett nationalkonservativt evenemang i Tallinn.. newsgram , Nynäshamn 14 maj 2019. , EU-VALET , Under stort hemlighetsmakeri reste Gustav Kasselstrand - partiledare för Alternativ för Sverige (AfS) - till Estlands huvudstad Tallinn på tisdagen. Detta för att träffa Marine Le Pen och andra nationalkonservativa ledare på en ENF-tillställning. ENF är en partigrupp i Europaparlamentet som samlar nationalkonservativa partier från bland annat Belgien, Estland, Frankrike, Italien och Österrike.. Under dagen släppte Marine Le Pen nyheten att hon välkomnar samarbete med AfS i samma partigrupp, förutsatt att det svenska folket väljer in det nystartade partiet i Europaparlamentet i slutet av maj.. ...
EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret GENERALDIREKTORATET
Genom sina beslut har Europaparlamentet ett stort inflytande över konsumenternas vardag. Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Hur driver de...
I Europaparlamentsvalet 2014 ordnas förhandsröstning utomlands mellan den 14 och 17 maj. Röstningsställena finns i Finlands beskickningar eller vid beskickningarnas verksamhetslokaler. Val av ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval) förrättas i alla medlemsstater i EU under tidsperioden 22-25 maj 2014, varvid varje medlemsstat ska ordna val i enlighet med den egna lagstiftningen. I Finland är valdagen söndagen den 25 maj 2014 kl. 9-20. Förhandsröstningen i hemlandet äger rum mellan den 14 och 20 maj och utomlands mellan den 14 och 17 maj. ...
Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor
European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 27 oktober 2011 - Europaparlamentet godkände i dag EU-kommissionens förslag till ett direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Cecilia Malmström, som är den kommissionsledamot som ansvarar för inrikes frågor, gör följande uttalande: - Kommissionen gjorde klart
RÅDETS DIREKTIV 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare batiimmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (93/109/EG) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DlREKTlV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. särskilt artikel 8b.2 i detta. med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande av Europaparlamentets med beaktande av följande: Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen markerar en ny fas i processen med att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken. En av unionens uppgifter är att på ett konsekvent och solidariskt sätt organisera förbindelserna mellan medlemsstaternas folk. [ dess grundläggande mål ingår att stärka skyddet av medlemsstaternas medborgares rättigheter och intressen genom att införa ett uriionsmedborgarskap [ avdelning ll i Fördraget om upprättandet av ...
Årets 5i12-manifestation mot rasism och främlingsfientlighet hölls den 5 december på Europaparlamentet. Parlamentarikern Cecilia Wikström (fp) och medlem i ALDE (Alliance of Liberals and Democrats in Europe) ledde det viktiga arbetet i samarbete med de övriga nitton svenska EU-parlamentarikerna i årets evenemang.. I samband med de främlingsfientliga tendenserna som återfinns både i Sverige och i Europa, uppmanar politiken till att ta ställning mot dessa tendenser i samhället. Ledamöter både i riksdagen och på andra orter i Sverige manifesterar den 5 december mot rasism och främlingsfientlighet. På Europaparlamentet bjöd Cecilia Wikström och de övriga svenska parlamentarikerna in allmänheten till 5i12-manifestationen den 5 december, klockan 11.55, på Altiero Spinelli i Bryssel.. Cecilia Wikström (fp) öppnar manifestationen genom att tala om vikten av demokrati och mänskliga rättigheter i ett Europa som präglas av ett uppsving av främlingsfientlighet, som inte minst har ...
Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.. Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden.. Var röstar jag?. Du kan rösta i din vallokal eller i någon av alla röstningslokaler för förtidsröstning. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Röstkortet skickas ut i början på maj. Se fliken till höger för vilka lokaler som är öppna i Fagersta.. Om du ska rösta i din vallokal ...
Europaparlamentets och r dets f rordning (EG) nr 304/2003. av den 28 januari 2003. om export och import av farliga kemikalier. (Text av betydelse f r EES). EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R D HAR ANTAGIT DENNA F RORDNING. med beaktande av F rdraget om uppr ttandet av Europeiska gemenskapen, s rskilt artikel 175.1 i detta,. med beaktande av kommissionens f rslag(1),. med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitt ns yttrande(2),. efter att ha h rt Regionkommitt n,. i enlighet med f rfarandet i artikel 251 i f rdraget(3), och. av f ljande sk l:. (1) Genom r dets f rordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier(4), inf rdes bl.a. ett gemensamt system f r anm lning och information vid export till tredje land av kemikalier som r f rbjudna eller underkastade str nga restriktioner i gemenskapen p grund av deras inverkan p m nniskors h lsa och milj n. Genom f rordningen blev vidare det internationella f rfarandet med f rhandsgodk ...
På tisdag morgon nästa vecka debatterar Europaparlamentet EU:s kontroversiella direktiv om upphovsrätt. Vid lunchtid samma dag eller nästa sker voteringen. Detta är av allt att döma den sista och avgörande voteringen.. Så - vad händer nu?. Antingen bifaller man direktivet. Då blir direktivet tvingande för medlemsstaterna - som förväntas inkorporera det i sin nationella lagstiftning. (Vilket innebär att redan dåliga, vaga och motsägelsefulla regler kommer att finnas i 28 olika nationella tolkningar.). Eller så avslår man hela eller delar av direktivet. Då går frågan tillbaka till EU-kommissionen, som senare kan återkomma med ett nytt, omskrivet förslag. Eller släppa frågan helt och hållet, vilket knappast är troligt.. De svenska ledamöterna i Europaparlamentet säger sig vilja rösta nej till de kontroversiella artiklarna 11 (»länkskatten«) och 13 (uppladdningsfiltret). Men socialdemokraterna verkar vackla. Deras partigrupp kommer att rösta för förslaget. Och i ...
Västsahara är Afrikas sista koloni och är ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. Den internationella domstolen i Haag har tidigare slagit fast att Marockos krav på Västsahara saknar grund. En slutsats som bekräftades av EU-domstolen i december 2016. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara.. - Det är oacceptabelt att EU ingår handelsavtal med Marocko som möjliggör ett utnyttjande av Västsaharas naturresurser som främst gagnar den ockuperande makten, säger Jytte Guteland.. - I min nya roll kommer jag kämpa för att EU och medlemsstaterna faktiskt följer de domstolsbeslut som bekräftar västsahariernas rättigheter och för att förbättra situationen i landet, säger Jytte Guteland.. Europarlamentets intergrupper är informella och består i regel av ledamöter från flera politiska familjer som samlas kring ett visst ämnesområde. Intergruppernas ledamöter kan genom sitt parlamentariska arbete bidra till att belysa en viss fråga och försöka ...
Vänskapsförbundets ordförande, Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson, har utsetts till Europaparlamentets rapportör i frågor rörande relationerna till Israel. Uppdraget som löper under återstoden av mandatperioden innebär att Adaktusson blir ansvarig för betänkanden, rapporter och förhandlingar i ärenden relaterade till Israel.. "Jag är tacksam över förtroendet och att få arbeta för fördjupade relationer mellan EU och Israel. Det känns hedrande att få gå in i rollen som parlamentets föredragande i en fråga som jag verkligen brinner för", säger Lars Adaktusson.. I rollen som stående rapportör har Adaktusson möjlighet att med stöd av utrikesutskottets sekretariat utarbeta förslag till den politik som Europaparlamentet ska driva i förhållande till Israel. Det kan röra sig om skiftande politiska frågor kopplade till aktuell händelseutveckling.. "Oavsett om det handlar om den arabisk-israeliska konflikten, handelsfrågor eller forskningssamarbete ...
Pressmeddelande, 2018-05-30. Efter överenskommelse i Europaparlamentet; Adaktusson uppmanar utrikesministern att trappa upp arbetet för dödsdömde svenske KI-forskaren i Iran. De stora partigrupperna i Europaparlamentet har enats om en brådskande resolution med kravet att den iranska regimen friger den fängslade svenske forskaren vid Karolinska Institutet, Ahmadreza Djalali. Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson är initiativtagare till resolutionen och har på kristdemokratiska EPP:s uppdrag lett förhandlingarna med övriga partigrupper.. - Det är glädjande att det nu finns en majoritet i parlamentet som kräver en omedelbar och villkorslös frigivning av Djalali. Den iranska regimens agerande är inhumant och rättsvidrigt, dödsdomen har fastställts utan att Djalali själv fått möjlighet att försvara sig, säger Adaktusson.. Utgångspunkten i resolutionstexten, som de fem stora partigrupperna enades om igår kväll, är den iranska regimens fängslanden av flera ...
Europaparlamentet valde idag 14 vice talmän. EPP-gruppen och S&D-gruppen får fem vice talmän vardera. ALDE-gruppen får två vice talmän och den nya...
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG angående prioriterade ämnen på vattenpolitikens område, samt rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om resultatet från översynen av bilaga X ...
1) EUT C 161, 7.6.2012, s. 3.. (2) EUT C 181, 21.6.2012, s. 64.. (3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 september 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 april 2014.. (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96, 12.4.2003, s. 16).. (5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).. (6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).. (7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och ...
Den 12 december talade representanter från hampaindustrin i Europaparlamentet i Bryssel, på eventet "The State of Hemp in Europe".. Eventet hölls av Dino Guarrusso, italiensk TV-personlighet och ledamot i Europaparlamentet. Det handlade om utvecklingen av den europeiska hampasektorn och dess kommande utmaningar och möjligheter. Talarna inkluderade Lorenza Romanese, Managing Director of the European Industrial Hemp Association (EIHA), Han Gabrielova, CEO på det tjeckiska företaget Hempoint, och Janne Heimonen, Managing Director Kannaway Europe och eventets enda representant för ett större varumärke.. Eventet fokuserade särskilt på utmaningar och möjligheter inom hampaindustrin. En av utmaningarna är missförstånden kring informationen i EU:s så kallade Novel Food Catalogue, en juridisk gåta som snabbt demonterades av EIHA:s Lorenza Romanese.. Strax före eventet hade #EUGreenDeal presenterats, och många av talen handlade om hållbarhet och hampans potential för EU:s ...
Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet. En progressiv rapport om sexuella och reproduktiva rättigheter fick under tisdagen inte, som planerat, gå till omröstning i Europaparlamentet utan skickades i stället tillbaka till jämställdhetsutskottet.. - Det här är ännu ett bevis på hur konservativa krafter försöker att begränsa kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp, sin sexualitet och sin fertilitet. Det är symtomatiskt för den isvind som blåser i flera av våra medlemsländer, säger Cecilia Wikström, Europaparlamentariker.. - Det är en liberal plikt att ta strid mot konservativas unkna syn på kvinnors kroppar. Lagliga och säkra aborter är därför en högprioriterad fråga för Liberala Kvinnor i kommande Europaval, säger Jenny Sonesson utrikespolitisk talesperson för Liberala Kvinnor.. Länk till rapporten ...
Ordföranden för Europaparlamentets delegationsordförandekonferens välkomnar dig till webbplatsen för de 44 delegationer som utgör länken mellan parlamentet och världen.
Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. april 2006 svaret Danmarks Statistik i sagen om NACE Rev. 2. H ring vedr rende forslag til Europa-Parlamentets og R dets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for konomiske aktiviteter NACE Rev. 2 m.v.. Danmarks Statistik har anmodet om Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) bem rkninger til forslag til Europa-Parlamentets og R dets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for konomiske aktiviteter NACE Rev. 2 og om ndring af R dets forordning (E F) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske omr der, KOM(2006) 39 endelig. Qua samarbejdet mellem DA og Danmarks Statistik omkring udarbejdelse af l n- og frav rsstatistik har DA en s rlig interesse i at f lge arbejdet med de danske underopdelinger og forventer at indg i et bilateralt samarbejde med Danmarks Statistik omkring implementering af den nye branchenomenklatur i l n- og frav rsstatistik. DA har ingen bem rkninger til forslaget i vrigt. ...
Europaparlamentets tidigare talman Martin Schultz kan bli den som utmanar Merkel om kanslerämbetet. Ledaren för de tyska socialdemokraterna, Sigmar Gabriel meddelade på tisdagen överraskande att han inte kommer att utmana förbundskansler Angela Merkel i valet i september. Gabriel säger till Die Zeit att han kommer att föreslå att Europaparlamentets tidigare talman Martin Schultz efterträder honom på ordförandeposten och blir partiets kandidat för förbundskanslersposten. Schulz är mycket omtyckt även utanför SPD.. Enligt Zeit anger Gabriel privata grunder till att han inte ställer upp mot Merkel. Något officiellt besked har ännu inte kommit, men Gabriel informerade redan den övriga socialdemokratiska partiledningen.. En annan som har nämnts som socialdemokratisk kanslerkandidat i de tyska spekulationerna är Hamburgs överborgmästare Olaf Scholz.. FNB). ...
Europaparlamentets tidigare talman Martin Schultz kan bli den som utmanar Merkel om kanslerämbetet. Ledaren för de tyska socialdemokraterna, Sigmar Gabriel meddelade på tisdagen överraskande att han inte kommer att utmana förbundskansler Angela Merkel i valet i september. Gabriel säger till Die Zeit att han kommer att föreslå att Europaparlamentets tidigare talman Martin Schultz efterträder honom på ordförandeposten och blir partiets kandidat för förbundskanslersposten. Schulz är mycket omtyckt även utanför SPD.. Enligt Zeit anger Gabriel privata grunder till att han inte ställer upp mot Merkel. Något officiellt besked har ännu inte kommit, men Gabriel informerade redan den övriga socialdemokratiska partiledningen.. En annan som har nämnts som socialdemokratisk kanslerkandidat i de tyska spekulationerna är Hamburgs överborgmästare Olaf Scholz.. FNB). ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: GDPR & brexit - Hur påverkas aktörers personuppgiftsöverföring från EU när Storbritannien går från EU-medlemsstat till tredjeland?.
Vita huset meddelade i sista stund att USA:s viktiga handelspartners, inklusive EU:s medlemsländer, inte ska omfattas av USA:s ståltullar - i nuläget.
Vita huset meddelade i sista stund att USA:s viktiga handelspartners, inklusive EU:s medlemsländer, inte omfattas av USA:s ståltullar - i nuläget.
European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Faktablad Bryssel den 29 mars 2017 Vad är artikel 50? Artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) beskriver det förfarande som ska följas när ett medlemsland vill lämna Europeiska unionen. Artikeln infördes genom Lissabonfördraget 2007. Hur aktiverar ett medlemsland artikel 50? Medlemslandet ska anmäla sin avsikt
Du som är medborgare i något av EU:s medlemsländer och som är folkbokförd i Sverige senast 30 dagar före valet, har rösträtt vid Europaparlamentsvalet. Detta gäller under förutsättning att du inte röstar i någon annan medlemsstat inom EU. Anmälan att få rösta i Sverige skall göras till Länsstyrelsen i Kalmar län. ...
Naturvårdsverket har den 25 januari 2018 yttrat sig över förslag till Europaparlamentet och Europeiska unionens råds förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och nya lätta nyttofordon och om ändring av förordning.
På torsdagen fastslog Europarlamentet sin förhandlingsposition kring revideringen av Dublinförordningen i plenum. Nu inväntar Cecilia Wikström (L), som leder arbetet, att Ministerrådet antar sin position så att trepartsförhandlingar kan påbörjas. Förhoppningen är ha ett helt nytt europeiskt asylsystem på plats innan mandatperioden är slut, sommaren 2019.. - Flyktingfrågan är en av nyckelfrågorna för hur Europas framtid kommer att gestaltas. Som Europaparlamentets ansvariga driver jag frågan om ett nytt asylsystem med tydliga regler och incitament att följa regelverket och uppfylla sina åtaganden., både för den asylsökande och alla medlemsländer.. - Den nya Dublinförordningen måste säkerställa att alla länder delar på ansvaret för de asylsökande som kommer till EU. Den måste också ålägga alla medlemsländer med yttre gränser, som för de flesta flyktingar är den första ankomstplatsen i Europa, ansvar att registrera alla flyktingar som kommer och att skydda ...
Med stor majoritet antog Europarlamentet sin position kring Dublinförordningen, när utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade på torsdag morgon. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) leder arbetet och förbereder sig nu inför trepartsförhandlingarna med Ministerrådet och EU-kommissionen.. - Flyktingfrågan är en av nyckelfrågorna för hur Europas framtid kommer att utvecklas. Som Europaparlamentets representant driver jag frågan om ett nytt asylsystem med tydliga regler och incitament att göra rätt, både för den asylsökande och för alla medlemsländer. Asylsystemet och dess regelverk måste respekteras av medlemsländerna, medborgarna och de asylsökande.. - Den nya Dublinförordningen måste säkerställa att alla länder delar på ansvaret för de asylsökande. Den måste också ålägga alla medlemsländer med yttre gränser, som för de flesta flyktingar är den första ankomstplatsen i Europa, tar ansvar för att registrera alla flyktingar som kommer ...
Den 29 september hölls ett stort launch-event i Europaparlamentet för den nya europeiska standarden för osteopati (EN16686). Standarden har tagits fram genom ett långt samarbete mellan European Federation of Osteopaths, European Committee for Standardization, Forum for Osteopathic Regulation in Europe samt de europeiska ländernas yrkesorganisationer och standardiseringsinstitut. Svenska Osteopatförbubdet (SOF) har tillsammans med Swedish Standards Institute varit delaktig i…
Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige
Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) Europeiska gemen