Europaparlamentet är världens största multinationella parlament. Europaparlamentet har 751 ledamöter som väljs enligt politiska grupper. Europaparlamentet har sju politiska grupper och obundna ledamöter. Finland har 13 valda representanter som har delat upp sig i sju olika politiska grupper.. I likhet med andra folkrepresentationer kan Europaparlamentets befogenheter delas in i tre centrala delar som är lagstiftningsbefogenhet, budgetbefogenhet och kontroll av genomförande. I det vanliga lagstiftningsförfarandet (= medbeslutandeförfarandet) godkänner Europaparlamentet och ministerrådet tillsammans kommissionens lagförslag. Lagarna ska godkännas av parlamentet innan de kan träda i kraft. Det vanliga lagstiftningsförfarandet har i och med att Lissabonfördraget har trätt i kraft utvidgats också till jordbrukspolitiken.. På andra webbplatser. Europaparlamentet. ...
Europarlamentets utskott för transport och turism (TRAN), Committee on Transport and Tourism/La Commission du transport et tourisme, är ett av Europaparlamentets 22 utskott för att bereda ärenden i parlamentet. Utskottets nuvarande ordförande, vald den 7 juli 2014, är den tyske eurpapaparlamentsledamoten Michael Cramer från det tyska partiet Die Grünen. Om Utskottet för tranporter och turism på Europaparlamentets webbplats, läst 2014.09-23 ^ [1][död länk] Europaparlamentets pressmeddelande den 7 juli 2014 Europaparlamentets utskott Uppdaterad förteckning över ledamöter i Utskottet för transporter och turism på Europaparlamentets ...
Den svenska Europaparlamentarikern och Socialdemokraten Jens Nilsson från Östersund har avlidit efter en kort tids sjukdom, 69 år gammal. Det är med stor sorg vi idag nåtts av budet om vår kollega och vän Jens Nilssons allt för tidiga bortgång. Jens Nilssons värme och djupa engagemang för det lokala och regionala, såväl som det globala, lämnar ett stort tomrum efter sig i den svenska socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet, skriver Socialdemokraterna i parlamentet i ett pressmeddelande. Under tisdagen, efter beskedet om Jens Nilssons bortgång, hölls en tyst minut klockan 12.30 i Europaparlamentet.. Östersundpolitiker med engagemang för lokal och regional utveckling i EU. Jens Nilsson var ledamot av Europaparlamentets transportutskott och utskottet för regional utveckling och har varit parlamentariker sedan 2011. Han valdes in i samband med Europaparlamentsvalet 2010 på en av de två sista platser som Sverige fått sig tilldelat efter justeringar av antalet ...
Igår röstade Europaparlamentet, EP, om ett lagförslag om handel med gödselmedel. I en tidigare kommentar här på Baltic Eyes hemsida beskrev jag vad lagförslaget innehåller och hur det hänger ihop med övergödning och varför kadmium har blivit fokus för debatten. Läs mer här.. Hur gick det då i Europaparlamentet?. Vid en första anblick ser resultatet eländigt ut eftersom Kommissionens förslag till skärpning av gränsvärdena för kadmium inte antogs utan Europaparlamentet vill gå långsammare fram. Man sa ja till att skärpa gränsvärdet från 60 mg Cd/kg till 40 först om sex år och inte om tre som Kommissionen föreslog, och vidare till 20 först om 16 år istället för 12. Med andra ord längre tid för industrin att ordna med rening vid gruvbrytningen av fosfor.. Detta ter sig ju onekligen som ett bakslag. Men om man vet att starka krafter både i Europaparlamentet men framförallt utanför, inte ens ville acceptera 60 mg som gränsvärde utan önskade 80 utan ...
Igår röstade Europaparlamentet, EP, om ett lagförslag om handel med gödselmedel. I en tidigare kommentar här på Baltic Eyes hemsida beskrev jag vad lagförslaget innehåller och hur det hänger ihop med övergödning och varför kadmium har blivit fokus för debatten. Läs mer här.. Hur gick det då i Europaparlamentet?. Vid en första anblick ser resultatet eländigt ut eftersom Kommissionens förslag till skärpning av gränsvärdena för kadmium inte antogs utan Europaparlamentet vill gå långsammare fram. Man sa ja till att skärpa gränsvärdet från 60 mg Cd/kg till 40 först om sex år och inte om tre som Kommissionen föreslog, och vidare till 20 först om 16 år istället för 12. Med andra ord längre tid för industrin att ordna med rening vid gruvbrytningen av fosfor.. Detta ter sig ju onekligen som ett bakslag. Men om man vet att starka krafter både i Europaparlamentet men framförallt utanför, inte ens ville acceptera 60 mg som gränsvärde utan önskade 80 utan ...
Läs om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Norden. Faktabladen ger en överblick över den europeiska integrationen och om Europaparlamentets roll.
Europaparlamentsvalet 1994 ägde rum mellan den 9 juni 1994 och den 12 juni 1994 i Europeiska unionens medlemsstater, med varierande valdagar. I de flesta medlemsstaterna ägde valet rum söndagen den 12 juni. Rösträkningen fick inte påbörjas förrän samtliga medlemsstater hade avslutat sina val. Valet var det första sedan Europeiska unionens bildande den 1 november 1993. 269 miljoner medborgare hade rösträtt i valet om parlamentets 567 mandat. Det var det första Europaparlamentsvalet som inte hade föregåtts av en utvidgning. Valdeltagandet slutade på 56,8 %, något lägre än i valet 1989. Den politiska sammansättningen i Europaparlamentet ändrades inte nämnvärt av valet. De större partigrupperna, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokratiska gruppen) och Europeiska socialdemokratiska partiets grupp, behöll sitt övertag. Däremot skedde det en omstrukturering av vissa partigrupper strax efter valet. Detta innebar bland annat att Gruppen Europeiska högern upplöstes helt. ...
Europaparlamentsvalet 1994 ägde rum mellan den 9 juni 1994 och den 12 juni 1994 i Europeiska unionens medlemsstater, med varierande valdagar. I de flesta medlemsstaterna ägde valet rum söndagen den 12 juni. Rösträkningen fick inte påbörjas förrän samtliga medlemsstater hade avslutat sina val. Valet var det första sedan Europeiska unionens bildande den 1 november 1993. 269 miljoner medborgare hade rösträtt i valet om parlamentets 567 mandat. Det var det första Europaparlamentsvalet som inte hade föregåtts av en utvidgning. Valdeltagandet slutade på 56,8 %, något lägre än i valet 1989. Den politiska sammansättningen i Europaparlamentet ändrades inte nämnvärt av valet. De större partigrupperna, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokratiska gruppen) och Europeiska socialdemokratiska partiets grupp, behöll sitt övertag.[2]. Däremot skedde det en omstrukturering av vissa partigrupper strax efter valet. Detta innebar bland annat att Gruppen Europeiska högern upplöstes ...
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samlar EU:s medlemsstater och de tre Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) i en inre marknad som styrs av gemensamma grundläggande regler. Dessa regler syftar till att varor, tjänster, kapital och människor ska kunna röra sig fritt inom EES i en öppen och konkurrensutsatt miljö. Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet trädde i kraft den 1 januari 1994. Rådgivande EES-kommittén ingår i EES avtalet (artikel 96) och inrättades 1994.
Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg den 17 och den 18 september. Vid plenarsammanträdet diskuteras bland annat skogsbränderna i Amazonas, läget med Storbritanniens utträde ur EU och kampen mot cancer.. I Europaparlamentet företräder minister Tuppurainen Europeiska unionens råd, som Finland är ordförande för i juli-december 2019. Ordföranden i Europeiska unionens råd deltar tillsammans med parlamentsledamöterna och kommissionärerna i den interinstitutionella diskussion som förs vid Europaparlamentets plenarsammanträde och för rådets talan i parlamentet. Minister Tuppurainen är dessutom ställföreträdare för Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik då yttre förbindelser diskuteras vid plenarsammanträdet.. Plenarsammanträdet kan följas i direktsändning på webben ...
EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel den 26 och 27 januari. Från Finland deltar utrikesminister Erkki Tuomioja. Huvudämnen vid rådets möte är stadgan för Europaparlamentets ledamöter och den årliga debatten om effektiveringen av unionens yttre förbindelser. Avsikten är att rådet skall godkänna sin ståndpunkt till stadgan för Europaparlamentets ledamöter på basis av det kompromissförslag som utarbetats av Europaparlamentet. Målsättningen är att man skall få till stånd en stadga så snabbt som möjligt, så att den träder i kraft innan parlamentets nästa mandatperiod inleds i juli 2004. Parlamentet har i sin resolution av den 17 december kompromissat i de frågor som rådet ansåg vara problematiska. De bestämmelser som gällde parlamentsledamöternas immunitet och privilegier slopades ur stadgan. Parlamentet godkände även medlemsstaternas rätt att beskatta arvodena. Parlamentet har redan tidigare godkänt de nya ...
De fast anställda tolkarna på Europaparlamentet och de kontraktsanställda kollegorna (A.I.C.), fattade följande beslut vid den gemensamma generalförsamlingen den 24 oktober 2001:. - Med beaktande av artikel 12 i fördraget som upprättar den Europeiska Gemenskapen och principen om att alla arbetsspråk i EU är jämlika,. - med beaktande av betänkandet: Att förbereda Europaparlamentet inför en utvidgad Europeisk union (PE 305.269/BUR/slutlig), som antogs av presidiet den 3 september 2001,. - med beaktande av de beslut som fattats inom ramen för detta betänkandet om den framtida språkliga mångfalden inom Europaparlamentet,. - med beaktande av parlamentets officiella fortbildingspolitik vars mål är att ge all personal karriärmöjligheter via fortbildning, samt vikten av att denna princip tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom alla enheter,. - med beaktande av meddelandet som sammanställts av A.I.I.C. den 10 september 2001 med titeln Förvaltningen av den språkliga ...
De fast anställda tolkarna på Europaparlamentet och de kontraktsanställda kollegorna (A.I.C.), fattade följande beslut vid den gemensamma generalförsamlingen den 24 oktober 2001:. - Med beaktande av artikel 12 i fördraget som upprättar den Europeiska Gemenskapen och principen om att alla arbetsspråk i EU är jämlika,. - med beaktande av betänkandet: Att förbereda Europaparlamentet inför en utvidgad Europeisk union (PE 305.269/BUR/slutlig), som antogs av presidiet den 3 september 2001,. - med beaktande av de beslut som fattats inom ramen för detta betänkandet om den framtida språkliga mångfalden inom Europaparlamentet,. - med beaktande av parlamentets officiella fortbildingspolitik vars mål är att ge all personal karriärmöjligheter via fortbildning, samt vikten av att denna princip tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom alla enheter,. - med beaktande av meddelandet som sammanställts av A.I.I.C. den 10 september 2001 med titeln Förvaltningen av den språkliga ...
Ett antal framstående personer har varit talmän i Europaparlamentet och dess föregångare. Den första talmannen var Paul-Henri Spaak, som spelade en central roll i bildandet av det europeiska samarbetet. Även Alcide De Gasperi och Robert Schuman hade stor betydelse för det europeiska samarbetets utveckling och blev sedermera talmän. En annan symboliskt betydelsefull talman blev Simone Veil 1979 när hon valdes till Europaparlamentets första kvinnliga talman. Hon var också den första att bli vald till talman efter det första direkta valet 1979. Jerzy Buzek blev 2009 den första talmannen från de central- och östeuropeiska medlemsstater som hade anslutit sig till unionen under 2000-talet.[7]. Under större delen av parlamentets historia har det dominerats av en stor koalition mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna. Dessa två politiska grupper har strävat efter att nå överenskommelser inom viktiga frågor, inte minst kring tillsättandet av talmannen. Detta har lett till ...
Speciellt glad är jag att Europaparlamentet ställt sig bakom mitt förslag att bredbandsutbyggnad ska kunna finansieras av fonden, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) i en kommentar.. - Viktigt blir nu att länderna utnyttjar JTF. Det kan handla om fossilfritt stål eller att utveckla elflygplan om nu parlamentet får gehör i förhandlingarna med rådet, fortsätter Erik Bergkvist.. Europaparlamentet beslutar om fonden i helhet senare i kväll, men det är klartecken för den föreslagna budgeten på 25,4 miljarder euro, ett grönt belöningssystem och villkorade utbetalningar vad gäller nationella mål för klimatneutralitet. - Man kan inte bromsa sig upp för en backe. Att dra ner på finansieringen har inte varit ett alternativ för mig. Tvärtom, ska hela Europa leva måste det finnas en vettig pott med pengar och det står vi i parlamentet bakom, säger Erik Bergkvist.. - Jag hade hoppats på mera och bättre, framför allt vad gäller fossila bränslen. Men på det stora ...
Den europeiska juryns beslut är slutgiltigt. Juryn förbehåller sig rätten att utesluta alla bidrag som inte uppfyller tävlingsvillkoren.. Artikel 7: Priset. Det bästa projektet tilldelas en prissumma på 7 500 euro, andrapriset är 5 000 euro och tredjepriset 2 500 euro.. En företrädare för vart och ett av de nationella vinnande projekten kommer att bjudas in att närvara vid prisceremonin den 19 maj 2020 och tillbringa ett antal dagar i Aachen i Tyskland.. Priserna för de tre bästa projekten kommer att delas ut av Europaparlamentets talman och företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.. Som en del av priset kommer pristagarna att bjudas in till Europaparlamentet (i Bryssel eller Strasbourg).. Artikel 8: Upphovsrätt. Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen förbehåller sig rätten att använda tävlingsbidrag i kontakterna med media och i PR- och reklamsyfte.. Artikel 9: Ansvar. Organisatörerna kan inte ...
En ny anmälningsrunda till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram öppnar snart. 25 nya skolor ska väljas in i programmet. Vill du och din skola stärka ert arbete med EU och få kontakter med Europaparlamentariker, Europaparlamentets informationskontor eller andra skolor som arbetar med demokratifrågor? Vill du fördjupa dina kunskaper om EU och Eus roll i det svenska statsskicket? Vill du engagera dina elever i att driva ett EU-arbete på din skola? Då är Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram något för dig. ...
Om det går bra för AfS i EU-valet vill Nationell Samling samarbeta med Alternativ för Sverige i Europaparlamentet. Det beskedet gav Marine Le Pen på ett nationalkonservativt evenemang i Tallinn.. newsgram , Nynäshamn 14 maj 2019. , EU-VALET , Under stort hemlighetsmakeri reste Gustav Kasselstrand - partiledare för Alternativ för Sverige (AfS) - till Estlands huvudstad Tallinn på tisdagen. Detta för att träffa Marine Le Pen och andra nationalkonservativa ledare på en ENF-tillställning. ENF är en partigrupp i Europaparlamentet som samlar nationalkonservativa partier från bland annat Belgien, Estland, Frankrike, Italien och Österrike.. Under dagen släppte Marine Le Pen nyheten att hon välkomnar samarbete med AfS i samma partigrupp, förutsatt att det svenska folket väljer in det nystartade partiet i Europaparlamentet i slutet av maj.. ...
EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret GENERALDIREKTORATET
Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.
Genom sina beslut har Europaparlamentet ett stort inflytande över konsumenternas vardag. Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Hur driver de...
I Europaparlamentsvalet 2014 ordnas förhandsröstning utomlands mellan den 14 och 17 maj. Röstningsställena finns i Finlands beskickningar eller vid beskickningarnas verksamhetslokaler. Val av ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval) förrättas i alla medlemsstater i EU under tidsperioden 22-25 maj 2014, varvid varje medlemsstat ska ordna val i enlighet med den egna lagstiftningen. I Finland är valdagen söndagen den 25 maj 2014 kl. 9-20. Förhandsröstningen i hemlandet äger rum mellan den 14 och 20 maj och utomlands mellan den 14 och 17 maj. ...
Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor
European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 27 oktober 2011 - Europaparlamentet godkände i dag EU-kommissionens förslag till ett direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Cecilia Malmström, som är den kommissionsledamot som ansvarar för inrikes frågor, gör följande uttalande: - Kommissionen gjorde klart
RÅDETS DIREKTIV 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare batiimmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (93/109/EG) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DlREKTlV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. särskilt artikel 8b.2 i detta. med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande av Europaparlamentets med beaktande av följande: Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen markerar en ny fas i processen med att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken. En av unionens uppgifter är att på ett konsekvent och solidariskt sätt organisera förbindelserna mellan medlemsstaternas folk. [ dess grundläggande mål ingår att stärka skyddet av medlemsstaternas medborgares rättigheter och intressen genom att införa ett uriionsmedborgarskap [ avdelning ll i Fördraget om upprättandet av ...
Årets 5i12-manifestation mot rasism och främlingsfientlighet hölls den 5 december på Europaparlamentet. Parlamentarikern Cecilia Wikström (fp) och medlem i ALDE (Alliance of Liberals and Democrats in Europe) ledde det viktiga arbetet i samarbete med de övriga nitton svenska EU-parlamentarikerna i årets evenemang.. I samband med de främlingsfientliga tendenserna som återfinns både i Sverige och i Europa, uppmanar politiken till att ta ställning mot dessa tendenser i samhället. Ledamöter både i riksdagen och på andra orter i Sverige manifesterar den 5 december mot rasism och främlingsfientlighet. På Europaparlamentet bjöd Cecilia Wikström och de övriga svenska parlamentarikerna in allmänheten till 5i12-manifestationen den 5 december, klockan 11.55, på Altiero Spinelli i Bryssel.. Cecilia Wikström (fp) öppnar manifestationen genom att tala om vikten av demokrati och mänskliga rättigheter i ett Europa som präglas av ett uppsving av främlingsfientlighet, som inte minst har ...
Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.. Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden.. Var röstar jag?. Du kan rösta i din vallokal eller i någon av alla röstningslokaler för förtidsröstning. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Röstkortet skickas ut i början på maj. Se fliken till höger för vilka lokaler som är öppna i Fagersta.. Om du ska rösta i din vallokal ...
Europaparlamentets och r dets f rordning (EG) nr 304/2003. av den 28 januari 2003. om export och import av farliga kemikalier. (Text av betydelse f r EES). EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R D HAR ANTAGIT DENNA F RORDNING. med beaktande av F rdraget om uppr ttandet av Europeiska gemenskapen, s rskilt artikel 175.1 i detta,. med beaktande av kommissionens f rslag(1),. med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitt ns yttrande(2),. efter att ha h rt Regionkommitt n,. i enlighet med f rfarandet i artikel 251 i f rdraget(3), och. av f ljande sk l:. (1) Genom r dets f rordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier(4), inf rdes bl.a. ett gemensamt system f r anm lning och information vid export till tredje land av kemikalier som r f rbjudna eller underkastade str nga restriktioner i gemenskapen p grund av deras inverkan p m nniskors h lsa och milj n. Genom f rordningen blev vidare det internationella f rfarandet med f rhandsgodk ...
På tisdag morgon nästa vecka debatterar Europaparlamentet EU:s kontroversiella direktiv om upphovsrätt. Vid lunchtid samma dag eller nästa sker voteringen. Detta är av allt att döma den sista och avgörande voteringen.. Så - vad händer nu?. Antingen bifaller man direktivet. Då blir direktivet tvingande för medlemsstaterna - som förväntas inkorporera det i sin nationella lagstiftning. (Vilket innebär att redan dåliga, vaga och motsägelsefulla regler kommer att finnas i 28 olika nationella tolkningar.). Eller så avslår man hela eller delar av direktivet. Då går frågan tillbaka till EU-kommissionen, som senare kan återkomma med ett nytt, omskrivet förslag. Eller släppa frågan helt och hållet, vilket knappast är troligt.. De svenska ledamöterna i Europaparlamentet säger sig vilja rösta nej till de kontroversiella artiklarna 11 (»länkskatten«) och 13 (uppladdningsfiltret). Men socialdemokraterna verkar vackla. Deras partigrupp kommer att rösta för förslaget. Och i ...
Västsahara är Afrikas sista koloni och är ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. Den internationella domstolen i Haag har tidigare slagit fast att Marockos krav på Västsahara saknar grund. En slutsats som bekräftades av EU-domstolen i december 2016. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara.. - Det är oacceptabelt att EU ingår handelsavtal med Marocko som möjliggör ett utnyttjande av Västsaharas naturresurser som främst gagnar den ockuperande makten, säger Jytte Guteland.. - I min nya roll kommer jag kämpa för att EU och medlemsstaterna faktiskt följer de domstolsbeslut som bekräftar västsahariernas rättigheter och för att förbättra situationen i landet, säger Jytte Guteland.. Europarlamentets intergrupper är informella och består i regel av ledamöter från flera politiska familjer som samlas kring ett visst ämnesområde. Intergruppernas ledamöter kan genom sitt parlamentariska arbete bidra till att belysa en viss fråga och försöka ...
Vänskapsförbundets ordförande, Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson, har utsetts till Europaparlamentets rapportör i frågor rörande relationerna till Israel. Uppdraget som löper under återstoden av mandatperioden innebär att Adaktusson blir ansvarig för betänkanden, rapporter och förhandlingar i ärenden relaterade till Israel.. Jag är tacksam över förtroendet och att få arbeta för fördjupade relationer mellan EU och Israel. Det känns hedrande att få gå in i rollen som parlamentets föredragande i en fråga som jag verkligen brinner för, säger Lars Adaktusson.. I rollen som stående rapportör har Adaktusson möjlighet att med stöd av utrikesutskottets sekretariat utarbeta förslag till den politik som Europaparlamentet ska driva i förhållande till Israel. Det kan röra sig om skiftande politiska frågor kopplade till aktuell händelseutveckling.. Oavsett om det handlar om den arabisk-israeliska konflikten, handelsfrågor eller forskningssamarbete ...
Pressmeddelande, 2018-05-30. Efter överenskommelse i Europaparlamentet; Adaktusson uppmanar utrikesministern att trappa upp arbetet för dödsdömde svenske KI-forskaren i Iran. De stora partigrupperna i Europaparlamentet har enats om en brådskande resolution med kravet att den iranska regimen friger den fängslade svenske forskaren vid Karolinska Institutet, Ahmadreza Djalali. Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson är initiativtagare till resolutionen och har på kristdemokratiska EPP:s uppdrag lett förhandlingarna med övriga partigrupper.. - Det är glädjande att det nu finns en majoritet i parlamentet som kräver en omedelbar och villkorslös frigivning av Djalali. Den iranska regimens agerande är inhumant och rättsvidrigt, dödsdomen har fastställts utan att Djalali själv fått möjlighet att försvara sig, säger Adaktusson.. Utgångspunkten i resolutionstexten, som de fem stora partigrupperna enades om igår kväll, är den iranska regimens fängslanden av flera ...
Europaparlamentet valde idag 14 vice talmän. EPP-gruppen och S&D-gruppen får fem vice talmän vardera. ALDE-gruppen får två vice talmän och den nya...
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG angående prioriterade ämnen på vattenpolitikens område, samt rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om resultatet från översynen av bilaga X ...
1) EUT C 161, 7.6.2012, s. 3.. (2) EUT C 181, 21.6.2012, s. 64.. (3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 september 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 april 2014.. (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96, 12.4.2003, s. 16).. (5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).. (6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).. (7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och ...
Den 12 december talade representanter från hampaindustrin i Europaparlamentet i Bryssel, på eventet The State of Hemp in Europe.. Eventet hölls av Dino Guarrusso, italiensk TV-personlighet och ledamot i Europaparlamentet. Det handlade om utvecklingen av den europeiska hampasektorn och dess kommande utmaningar och möjligheter. Talarna inkluderade Lorenza Romanese, Managing Director of the European Industrial Hemp Association (EIHA), Han Gabrielova, CEO på det tjeckiska företaget Hempoint, och Janne Heimonen, Managing Director Kannaway Europe och eventets enda representant för ett större varumärke.. Eventet fokuserade särskilt på utmaningar och möjligheter inom hampaindustrin. En av utmaningarna är missförstånden kring informationen i EU:s så kallade Novel Food Catalogue, en juridisk gåta som snabbt demonterades av EIHA:s Lorenza Romanese.. Strax före eventet hade #EUGreenDeal presenterats, och många av talen handlade om hållbarhet och hampans potential för EU:s ...
EU är från och med den 1 November 1993 en födragsbunden union mellan 28 demokratier i Europa. Europeiska unionen är den mest långgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen bär huvudansvaret för att den europeiska integrationsprocessen som påbörjades 1952 ska fullföljas efter upprättandet av den europeiska kol- och stålgemenskapen.. Europeiska Unionen består sedan den 1 juli 2013 av 28 medlemsstater. Medlemsstaterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.. I syftet om att nå gemensamma mål har alla stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner.. Institutionerna är: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, ...
Jag blev inte homosexuell av att se på TV. Så sa min vän Xavier Bettel som är liberal premiärminister i Luxemburg till Ungerns Viktor Orbán i samband med förra EU-toppmötet. Det är bisarrt att en regeringschef ska behöva säga så till en annan sommaren 2021. Men det var bra att han gjorde det. För det behövs. Med stöd av 459 röster antog Europaparlamentet under veckan en resolution med skarp kritik mot Ungerns nya homofobiska lag som syftar till att radera ut allt som kan antyda homosexualitet i både skolundervisning, TV och kultur riktat till barn under 18 år. Parlamentets ställningstagande var viktigt, särskilt eftersom Ungern dessvärre inspirerar andra, som exempelvis Tjeckiens president som nyligen gjorde några riktigt osmakliga homo- och transfobiska uttalanden. Om detta skrev jag i QX.. Men jag noterar att Sverigedemokraterna - som vanligt när det gäller värderingsfrågor - inte kunde ställa sig bakom ens den här självklara resolutionen. Än en gång har vi ...
De flesta företag använder kemikalier på ett eller annat sätt. De är viktiga för vårt sätt att leva och vår ekonomi, men de måste hanteras på ett säkert sätt så att människors hälsa och miljön skyddas. Samma standarder för tillverkning, leverans och säker användning av kemikalier gäller i hela EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), som innefattar EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein och Norge. Standarderna gäller alla företag oavsett deras plats i distributionskedjan och vilka produkter de tillverkar, importerar, exporterar, levererar eller använder.. Detta innebär att lagstiftningen troligen berör dig på något sätt. Den. ...
Estland nationella resultat av de 2009 europeiska valen, med uppgifter om platser per nationellt parti och politisk grupp, , valdeltagande och könsfördelning - Konstituerande plenarsammanträde.
Besök EU-institutionen som företräder Europas medborgare. Europaparlamentet tar emot både grupper och enskilda i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg.
I dag röstar Europaparlamentet om den tilltänkta EU-kommissionären Tonio Borg från Malta.. Den ultrareaktionäre Borg har föraktfullt angripit homosexuella och vill förbjuda både skilsmässor och aborter.. Men även om en stor del av Europaparlamentets ledamöter är öppet skeptiska till Borg och med all sannolikhet kommer att rösta nej till hans kandidatur heter EU:s näste kommissionär för hälsofrågor likväl Tonio Borg.. Tonio Borgs stöd hos kristdemokrater, konservativa och ultrakonservativa räcker för svag majoritet i Europaparlamentet, men framför allt är omröstningen bara rådgivande och när Tonio Borg och hans anhängare redan satsat så mycket prestige i att hävda sin rätt till kommissionärsposten, oavsett den massiva kritik som redan har framförts, kommer Europaparlamentets åsikt troligen inte att spela någon som helst roll.. Det gäller med stor sannolikhet även om någon kristdemokrat eller konservativ ledamot går emot linjen i sin partigrupp och ...
Enligt 85 § i inkomstskattelagen är lotterivinster som fåtts i Finland eller någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) skattefri inkomst för mottagaren. Lotterivinster som fåtts från en stat utanför EES-området är skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren. Enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva ska gåvoskatt betalas om egendom övergår till någon annan som gåva.. Lotterivinst som fåtts på basis av ett avtal om bolagsspel. Det går att delta i lotterier så att flera personer förbinder sig att sinsemellan dela på lotterivinsten i proportion till deras respektive penninginsatser. Om ett avtal om att spela tillsammans, det vill säga ett avtal om så kallat bolagsspel, har ingåtts före dragningen, kan en lotterivinst som fåtts inom EES-området enligt 85 § i inkomstskattelagen betraktas som en skattefri lotterivinst för alla avtalsparter. I sådana fall medför en delning av lotterivinsten mellan avtalsparterna inte ...
Förhandlingarna om EU:s nya direktiv om upphovsrätt fortsätter bakom stängda dörrar.. EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet har sina respektive förslag. De stora nätplattformarna har sina lobbyister, som försöker påverka processen. Det samma gäller upphovsrättsindustrin, som vill ha betalt när användare laddar upp något som på något sätt kan inkräkta på dess upphovsrätt.. Däremot är det få som står upp för vanligt folk, till exempel Youtubes användare.. Det skulle i så fall vara den tyska piratpartisten i Europaparlamentet, Julia Reda. I en debattartikel pekar hon på det faktum att så få står upp för den vanlige nätanvändarens rätt.. Vad gäller artikel 13 - uppladdningsfiltret - kan läget sammanfattas så här: EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet har sina respektive varianter av direktivet, som går olika långt. Youtube står snarast på ministerrådets sida (inte ett blankt nej, vilket många tror). Youtube vet nämligen ...
European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Tirana den 5 oktober 2018 Den 5 oktober 2018 undertecknade Europeiska unionen ett avtal med Albanien om samarbete inom gränsförvaltning mellan Albanien och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Avtalet undertecknades på EU:s vägnar av Herbert Kickl, Österrikes inrikesminister och rådets ordförande, Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar
Folket har talat - den här gången i Europaparlamentets opinionsmätning. Det kan vara en lättnad för många beslutsfattare att stödet för unionen inte har sjunkit trots Brexit-debatten och flyktingsituationen. Mätningen är ändå ingen garanti för att man kommit förbi alla politiska grynnor i EU-länderna än.. EU-medborgarnas åsikter mäts regelbundet förutom av parlamentet också i Europeiska kommissionens Eurobarometer. Båda mätningarna avslöjar redan genom en snabb genomläsning vissa grundläggande indelningar i Europa. I norr bor de nöjdaste medborgarna: i de nordiska och baltiska länderna, i Tyskland, Benelux och Polen bor människor som anser att EU-medborgarskapet huvudsakligen är en positiv sak. Spanien utgör ett undantag i syd med nöjda medborgare. I Finland är visserligen bara 60 procent av befolkningen nöjda, men siffran är i alla fall betydligt högre än i Grekland, Tjeckien eller Italien där bara en tredjedel av befolkningen ger EU tummen upp. De här ...
hr]. Kapitel 4: Det här vill inte Vänsterpartiet att du läser. Redan under Lars Werners tid som partiledare gjorde VPK sig av med det kommunistiska K:et och blev Vänsterpartiet. Över 20 år har gått sedan dess men när Vänsterpartiet agerar i Europaparlamentet så är K:et med i form av att sex partier som är med i partigruppen GUE/NGL (EU-skeptiska vänsterpartier). Det är något man på hemmaplan pratar tyst om, särskilt eftersom man med nya partiledaren Jonas Sjöstedt sluppit K-diskussioner på hemmaplan de senaste åren.. Går man runt i Europaparlamentets korridorer i Strasbourg eller Bryssel så är hammaren och skäran och K:et väl synligt hos flera av dessa sex partier. Jag väljer ett plocka ut ett parti och ett exempel på vad som kan bli problematiskt med sånt sällskap. Det är ett parti som har spelat en roll i vårens stora europeiska drama som pågår fortfarande i Ukraina. Partiet är det Grekiska Kommunistpartiet, ett parti med två mandat i parlamentet och som är ...
På tisdagen lanserades boken The Case for Copyright Reform av Christian Engström och Rick Falkvinge i Europaparlamentet.. Boken redogör för behovet av en genomgripande upphovsrättsreform och föreslår bland annat:. Upphovsmännens ideella/moraliska rätt till sina verk behålls oförändrad.. Icke-kommersiell fildelning legaliseras.. Upphovsrätten / det kommersiella monopolet begränsas till 20 år.. För att upphovsrätten skall gälla mer än fem år krävs registrering av de aktuella verken.. Fri rätt till sampling.. Förbud mot kopieringsskydd.. Intresset för upphovsrättsfrågor är stort här i Europaparlamentet. Vi känner att det finns ett sug efter nya idéer och impulser. Då passar denna bok bra säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Christian Engström.. Vi har haft dagens upphovsrättspolitik i drygt 20 år, och den fungerar inte. Här pekar vi på ett modernt, rimligt och dessutom genomförbart alternativ säger Piratpartiets grundare Rick Falkvinge.. De ...
Den 23 oktober nådde EU:s arbetsministrar samförstånd om ändringarna i det direktiv som reglerar anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare. I fortsättningen ska en utstationerad arbetstagare bland annat ha rätt till lika lön för samma arbete som en arbetstagare i stationeringslandet.. - Det samförstånd som nåtts i dag är ett viktigt steg i främjandet av likabehandling av utstationerade arbetstagare och lika konkurrensförutsättningar mellan företag i EU, säger arbetsminister Jari Lindström, som representerade Finland vid mötet i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor i Luxemburg.. Utstationerade arbetstagare är arbetstagare som en arbetsgivare i en medlemsstat tillfälligt utstationerar i någon annan EU-medlemsstat för arbete där, när arbetsgivaren erbjuder gränsöverskridande tjänster. I Finland finns det många utstationerade arbetstagare exempelvis inom byggbranschen.. De svåraste ...
Den arkeologiska undersökningen vid Damm 6 omfattade 1500 m2 och maximalt 1,4m gyttja bortschaktades vid undersökningen. Paleoekologiska analyser i form av pollenanalysoch makrofossilanalys har genomförts, främst på prover från lagerföljdensdjupare delar.Utifrån förundersökningen bedömdes området vid den blivande Damm 6 somgynnsamt för paleoekologiska undersökningar. Detta framförallt för att de arkeologisktintressanta lagren var överlagrade av ett skyddande lager gyttja. Utgrävningsarbetet inleddesmed bortschaktning av gyttjan, ned till artefaktförande lager. En anledning tillatt området vid Damm 6 bedömdes vara intressant att undersöka paleoekologiskt var enintilliggande, 70 m norr där om belägen, boplatsyta. Förhoppningen var att organisktmaterial från boplatsen var bevarat i lagren vid Damm 6. Den arkeologiska undersökningenav denna boplatsyta gick utgick dock och därför begränsades analysen av pollenoch alger från Damm 6 till ganska få prover.Som framgår av ...
Överklagande ingett den 20 juni 2019 av Förbundsrepubliken Tyskland av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 april 2019 i mål T-229/17, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen. (Mål C-475/19 P). Rättegångsspråk: tyska. Parter. Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: J. Möller, Bevollmächtigter, M. Kottmann, M. Winkelmüller, F. van Schewick, Rechtsanwälte). Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Finland. Klagandens yrkanden. Klaganden yrkar att domstolen ska. upphäva den dom som tribunalen meddelade den 10 april 2019 i mål T-229/17, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen,. ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2017/133 av den 25 januari 2017 om att med en restriktion behålla hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 14342:2013 Trägolv - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets ...
Överklagande ingett den 20 juni 2019 av Förbundsrepubliken Tyskland av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 april 2019 i mål T-229/17, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen. (Mål C-475/19 P). Rättegångsspråk: tyska. Parter. Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: J. Möller, Bevollmächtigter, M. Kottmann, M. Winkelmüller, F. van Schewick, Rechtsanwälte). Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Finland. Klagandens yrkanden. Klaganden yrkar att domstolen ska. upphäva den dom som tribunalen meddelade den 10 april 2019 i mål T-229/17, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen,. ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2017/133 av den 25 januari 2017 om att med en restriktion behålla hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 14342:2013 Trägolv - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets ...
Oak Brook, IL 60523-8842. 15. EG Sekretessmeddelande. För bosatta inom EU och EEG, (European Economic Area), vars information medvetet har insamlats in av LCI, gäller följande information för dig:. 1 Inledning. Detta EU sekretessmeddelande (EU Sekretessmeddelande) ska läsas tillsammans med LCI:s Sekretessmeddelande och tillhandahåller ytterligare information som krävs i enlighet med EU:s Dataskyddslag avseende hur vi hanterar processen med personuppgifter som vi samlar in och vem som vi kan lämna ut dem till.. Om du är bosatt inom EU eller EEG och LCI medvetet samlar in dina personliga uppgifter (också benämnt personuppgifter) gör vi detta i enlighet med tillämpliga lagar som reglerar dataskydd och sekretess. Detta omfattar, utan begränsning, EU: allmänna dataskyddsdirektiv (General Data Protection Regulation (2016/679), GDPR) och lagarna i EU:s medlemsländer som implementerar eller reglerar insamling, behandling och sekretess för dina personuppgifter (gemensamt EU:s ...
EFSA gör en bedömning av hur effektiv och säker tillsatsen är för djur, människor samt miljön och avger ett yttrande om bedömningen.. Kommissionens ständiga kommitté fattar utifrån kommissionens förslag till förordning beslut om godkännande av tillsatsen med beaktande av EFSA:s yttrande.. Kommissionens genomförandeförordning om godkännande av fodertillsatsen publiceras i EU:s officiella tidning. I förordningen ges information om godkännandet bl.a. vad gäller identifikation av tillsatsen, villkoren för användning av tillsatsen och giltighetstiden för godkännandet. Godkännandet av en tillsats är i kraft inom hela unionen i tio år varefter godkännandet kan förnyas på basis av en ny ansökan. Godkännanden kan såväl beviljas, ändras som återkallas.. ...
FI inför ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna). Syftet är att anpassa föreskrifterna till lagändringar.. En svensk AIF-förvaltare som tillhandahåller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska tillämpa 6 kap. AIFM-föreskrifterna om svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands. Där tas bland annat upp vilket språk som underrättelser till FI ska upprättas på och vad en anmälan om väsentliga ändringar ska innehålla.. Dessutom ska en AIF-förvaltare som tar emot och vidarebefordrar order om finansiella instrument inhämta information från sina kunder för att kunna rekommendera dem lämpliga investeringstjänster och finansiella instrument.. Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2015. ändr. 2015:4 ...
Den inledande frasen om hänsyn till valen till Europaparlamentet och det senare väljas har tagits till intäkt av alla federalister för att valet till parlamentet i maj inte bara ska syfta till att välja de 751 ledamöterna utan också till att indirekt vara ett presidentval för EU-kommissionen. Detta genom att de olika nationella partiernas samlingspartier på EU-nivå nominerar sin respektive alleuropeiska kandidat till posten som kommissionsordförande.. Detta var ingalunda syftet med det nya fördraget men en intensiv lobbykampanj från federalisternas sida - främst i de socialdemokratiska och liberala leden - har lett fram till nu rådande uppfattning om att Europaparlamentsvalet ska bli ett presidentval. Med högtravande och intill falsett gränsande vibrato har det proklamerats hur denna nyordning kommer att göra EU, och särskilt kommissionen, mer demokratisk, legitim och förankrad i Europas folk.. Jag tvivlar för egen del starkt på att väljare runtom på kontinenten ...
Föräldrar i Sverige riskerar nu att få bestämma ännu mindre över sin egen föräldraledighet. Men den här gången kommer förslaget om att kvotera fler månader inte från svenska politiker, utan från EU. Det är en del av de Socialdemokraternas nya linje där den svenska regeringen har blivit pådrivande för att flytta makt över svensk välfärd till Bryssel. Nu behöver Sverige dra i nödbromsen innan det är för sent.. Statsminister Stefan Löfven har gått i täten för att flytta makt över välfärdsfrågor från Sverige till EU. Han har sagt sig vilja skapa ett socialt Europa där alla EU:s medlemsländer ska samlas inom samma box av sociala rättigheter. Kvoterad pappaledighet är ett steg på den vägen och krav på EU-lagstiftning inom flera områden stöds aktivt av de svenska socialdemokraterna.. I Bryssel har Socialdemokraterna varit tydliga att det är vad de vill. I Europaparlamentet har de flera gånger röstat för att flytta makt från Sveriges riksdag till EU. ...