Internationella dagen mot dödsstraffet i Stockholm. På den fjärde internationella dagen mot dödsstraffet anordnade Amnesty filmvisning för gymnasie- och högstadieungdomar på Filmhuset i Stockholm. I anslutning till visningen av de två dokumentärerna hölls också ett samtal på temat, där Amnestys pressekreterare Elisabeth Löfgren talade med Hannah Laustiola Frydman från Aktionsgruppen mot dödsstraff, som är en specialgrupp inom svenska Amnesty. Elisabeth Löfgren inledde med att prata om hur positivt det är att fler och fler länder avskaffar eller inför inskränkningar i tillämpningen av dödsstraffet. **Idag är det hela 129 länder som har avskaffat dödsstraffet i praktiken. Även om straffet fortfarande tillämpas i 68 länder, så var det 2005 bara 22 länder som avrättade människor, där Saudiarabien, Iran, Kina och USA stod för 94 procent av de 2 148 verkställda dödsstraffen. Detta är den officiella siffran, men i verkligheten tror man att det är många fler. ...
I februari i år minskade de kinesiska myndigheterna antalet brott som är belagda med dödsstraff från 68 till 55, och införde en regel som innebär att personer som fyllt 75 år inte längre får avrättas.. Dessa förändringar genomfördes efter påtryckningar från en grupp lokala jurister som hävdat att alldeles för många kineser avrättas efter att ha begått mindre allvarliga brott. Juristgruppen har tidigare lyckats driva igenom en förändring som innebär att alla dödsdomar måste godkännas av Högsta domstolen, samt att erkännanden som tvingats fram med hjälp av tortyr ska avvisas i samband med domstolsförhandlingar där dödsstraff ingår i straffskalan.. I slutet av maj meddelade HD dessutom att dödsdomar ska verkställas först efter två år, om det inte finns några särskilda skäl som talar för att avrättningarna måste genomföras omgående. Enligt HD ska dödsstraffet enbart tillämpas mot "ett mycket litet antal" kriminella som begått "extremt allvarliga ...
Dödsstraff praktiserades officiellt i Kanada till 1976, då det avskaffades för alla civila brott (i militärlagstiftning kvarstod straffet till 1998). Dubbelhängningen av polismördarna Arthur Lucas och Ronald Turpin, den sista i landet, verkställdes i december 1962 i Toronto. Till en kriminalreform genomdriven under John Diefenbakers regering 1961 var dödsstraffet obligatoriskt för mord i ordinarie rättegång. Fallet Steven Truscott, en 14-åring som dömdes till döden 1959 för ett sexmord, bidrog emellertid till även stark internationell kritik. Reformen 1961 begränsades dödsstraffet till en rad kategorier, inklusive förberett mord, mord som föregåtts av våldsbrott, mord av väktare och polismord (vilket var rubriceringen för de sista avrättningarna, de enda att äga rum efter reformen 1961). 1967, under Lester B. Pearsons regering inskränktes lagstiftningen till två brott; mord av polisman i tjänst eller fängelsevakt (begånget av en fånge eller flykthjälpare). I ...
Dömd till döden" är Lars Åke Augustssons tredje bok i ämnet. I den faktaspäckade och medryckande texten avhandlas allt från avrättningsmetoder, filosofiska resonemang, nordamerikansk politik och personliga möten med dödsdömda fångar. Även om boken, som många andra böcker om dödsstraff, mest fokuserar på USA så finns det även ett kapitel som handlar om andra länder i världen där man kan dömas till döden. Lars Åke Augustsson säger att arbetet med boken har fungerat som en ögonöppnare även för honom när det gäller kunskap om dödsstraff som inte handlar om USA.. - Anledningen till att många skriver om USA är att det är så öppet där, alla dödsstraffsdomar offentliggörs och när en avrättning ägt rum står det om det i tidningarna. Dessutom är USA det enda land där du kan få kontakt med de dödsdömda fångarna. Men för mig var det viktigt att även skriva om andra länder som har dödsstraff. Som det ser ut idag så har majoriteten av jordens länder ...
Commission Européenne - Page de détails dun Communiqué de presse - kommissionen Pressmeddelande Bryssel den 10 oktober 2012 Europeiska I dag är Europadagen och världsdagen mot dödsstraffet. EU motsätter sig användandet av dödsstraff under alla omständigheter. Ett allmänt avskaffande är ett av huvudmålen med unionens politik för mänskliga rättigheter. Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens
Jag följer AmnestySverige på Twitter och fick därmed den trevliga nyheten att antalet länder som avskaffat dödsstraff fortsätter att öka. Det tycker jag att vi ska fira och uppmuntrar till inmundigande av något bakelseverk. Jag anser att dödsstraff är så oerhört ociviliserat och kan överhuvudtaget inte förstå att vi fortfarande har kvar det i en…
Under den israeliska statens hela historia har dödsstraffet verkställts endast en gång. Vi dryftar frågan om dödsstraff i Israel med utgångspunkt i lagen, dagsläget och Gamla Testamentet.
Den bästa invändningen mot att döma ut dödsstraff är givetvis risken att man skall döma en oskyldig till döden. Dömer man en oskyldig till livstids fängelse finns ju alltid möjligheten till en förnyad prövning av frågan och skulle en domstol senare göra bedömningen att den livstidsdömde var oskyldig kan man frige honom och dessutom kompensera honom med en rejäl slant. Har man däremot verkställt ett dödsstraff är straffet oåterkalleligt ...
Förslaget i Virginia är dock förmodligen inte tillräckligt stort för att köra över ett veto från delstatens Demokratiske guvernör Timothy M. Kaine - som är katolik och motsätter sig dödsstraff och som har lagt in sitt veto mot "the trigger man bill" de senaste två åren, och indikerat att han skulle göra samma sak även om andra försök gjordes för att försöka expandera dödsstraffet. Kaine stödde tidigt i primärvalet Barack Obama - och Kaine fanns också högt upp på Obamas vice-presidentlista, innan han alltså valde Joe Biden ...
UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning Grundprinciper Författningar Uppdragets omfattning Övergripande mål Tillgänglighet...
Flera biskopar i USA har i Washington undertecknat en petition för avskaffandet av dödsstraffet. Dödstraff innebär ett samhälleligt misslyckande att garantera människovärdet, skriver man i deklarationen. Initiativtagare till […]. ...
Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Aesklepios, Hygiea och Panakeia samt alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittnen, att jag efter bästa förmåga och...
Afghanistan: studenten Sayed Kambaksh har dömts till dödsstraff för att ha läst och skickat vidare en artikel om kvinnors rättigheter(!). En massa diplomater och människorättsorganisationer uppmanade regimen att häva denna vansinnesdom. Men istället för att ta sitt förnuft till fånga klubbade dårfinkarna igenom ett yrkande för att ytterligare bekräfta dödsdomen!. Det här är så fjärran att jag knappt kan tro det är sant. Även om allt inte är svart och vitt så har jag svårt att föreställa mig några gråskalor i detta fall.. Skriv på denna namninsamling för att rädda studentens liv. Fort!. ...
Ibland vore det befogat med dödsstraff, pappan som tog livet av sina egna barn tre och fem år gamla, den sjuåriga flickan överlevde. Hur kan någon ta livet av sina barn, de har ju inte ens fått börja leva ...
Karlstads universitet har gått med i ett nätverk för lärosäten som ställer sig bakom kampen mot dödsstraff.|br||/br|- Såvitt vi vet är vi först i Sverige, säger rektor Åsa Bergenheim.
Systemet med dödsstraff har kostat Kaliforniens skattebetalare hela 4 miljarder dollar sedan 1978. Med bara 13 avrättningar under perioden betyder det att de boende i delstaten betalat nära 2 miljarder svenska kronor per verkställd dom.
Det israeliska parlamentet har i en första votering med siffrorna 52-49 sagt ja till ett lagförslag som gör det lättare att utdöma dödsstraff mot någon som befunnits skyldig till mord i attacker som klassas som terrorism.(TT)
Ord som helt saknas i protokollet är val, röstning, omröstning, valsedel, demokrati (!).. Dödsstraff återinförs med Lissabonfördraget?. Den röda hästen - kommunismens ideologi - är på frammarsch en sista gång. (Upp 6:4). Europol kommer att besluta vad som är brottsligt, inte länderna själva. EU militariseras. Dödsstraff tillåts att återinföras i händelse av krig eller överhängande krig men också dödandet av människor för att stävja upproriskhet eller tumult. ,, & ,,. Professor Karl Albrecht Schachtschneider säger i en intervju att upphävandet av införande av dödsstraff är borta om Irland skriver under Lissabonfördraget… ,, (Tyska). Upp 13:15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.. Felaktigt påstår en del att alla troende skulle lida martyrdöden under vedermödan (de sista 3,5 åren). Det står "låta döda", inte att det kommer att göra det. ...
Idag är det 99 år sedan Sverige senast tillämpade dödsstraffet. Det var på den tiden som staten ansåg sig ha rätt att döma enskilda till döden. Idag förfasar sig alla riksdagspartier över dödsstraffet. När Sverige idag utvisar människor till länder där de riskerar dödsstraff, så sägs det vara en helt annan sak. När Sverige idag…
Ärendenr UPPDRAG (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande
På ett för klienten lämpligt och begripligt sätt klargörs terapins sekretess, syfte, målsättning, utvärdering, samt uppföljning. Tydlig information lämnas om dokumentation, handledning och bildmaterialhantering, samt tidsgräns för förvaring. 2.5 I de fall då klienten är underårig, inhämtas förälders/. vårdnadshavares samtycke till bildterapi. I de fall då klienten är myndig men oförmögen att ge sitt samtycke inhämtas juridisk eller annan utsedd företrädares samtycke.. (Se äv. 1.4). 2.6 Bildterapeuten har tystnadsplikt men fullgör uppgiftsskyldighet som följer av svensk lag eller förordning (patientsäkerhetslagen, 2010:659). Vid misstanke om att barn far illa skall anmälan göras till Socialtjänsten (14 kap 1 § Socialtjänstlagen). 2.7 När det gäller att planera, kommunicera processen, göra avslut och utvärdering, samt lämna ut information om innehållet i bildterapi med barn till vårdnadshavare och andra, ska bildterapeuten alltid utgå från barnets ...
Vad kan du? Vad vill du? Var vill du? När ska det ske? Jag är professionell coach enligt ICF. (International Coach Federation, det största internationella branschorganet för coacher. ICF kvalitetssäkrar coaching och coachutbildningar. Jag arbetar efter de etiska riktlinjer som ICF satt upp, i detta ingår till exempel att coacher har tystnadsplikt och tydligt strävar…
Ledarskapscoach, ICF, PCC-nivå.. International Coach Federation är det största internationella coachorganet i världen. De kvalitetssäkrar coacher genom sina certifieringar. ICF har tydliga etiska riktlinjer som alla certifierade coacher måste följa, vilket bland annat innebär att en coach har tystnadsplikt. Mina utbildningar har gett mig, förutom gedigna teoretiska kunskaper ett stort antal modeller och verktyg, som hjälper mina klienter att snabbare komma till insikt med olika frågeställningar. Läs mer om ICF. ...
So many Indigenous people have said to me that the first and most important thing we must do is decolonize our hearts and minds. Part of what theyve told me is that we must break our identification with this culture, and identify instead with the real world, the physical world, the living Earth that is our only home.. I want to tell one final story. In his book, The Nazi Doctors, Robert Jay Lifton asked how it was that men who had taken the Hippocratic Oath could work in Nazi death camps. He found that many of the doctors cared deeply for the health of the inmates and would do everything in their power to protect them. Theyd give them an extra scrap of potato. Theyd hide them from selection officers who were going to kill them. Theyd put them in the infirmary and let them rest for a day. Theyd do everything they could, except the most important thing of all. They wouldnt question the existence of the death camp itself. They wouldnt question working the inmates to death, starving them to ...
Alla länder har egna lagar och i vissa länder, till exempel i Australien och i USA kan lagstiftningen skilja sig åt beroende på var i landet man är. Detta betyder att vad som kan vara OK på en plats kan ge fängelse på en annan plats, även om det råkar vara i samma land. Se därför till att vara medveten om vad som gäller på ditt resmål, eftersom de flesta länder sällan är pigga på att lämna ut utländska medborgare på hemlandets begäran. Även om utlämningsavtal finns kan det dock ta lång tid innan utlämning faktiskt sker. Att hävda okunskap håller sällan i rättssalen. Framför allt gäller detta droger/narkotika. Vad som kan ses som ett helt acceptabelt sätt att fördriva tiden i en coffee shop i Amsterdam kan leda till fängelse i Florida eller till dödsstraff i Singapore. Många länder i Asien tillämpar dödsstraff även för smuggling av mycket små mängder narkotika. ...
Några personliga kommentarer efter att ha läst Dagmans analys av Stefan Swärds blogg.. Carl-Ingemar Dagmans analys av Stefans blogg var i alla fall rappt och bitvis underhållande skriven. Vissa av hans kommantarer är helt klart värda att läsa och vissa andra av hans påståenden är mer tveksamma. Exempel på Dagmans mer tänkvärda kommentarer tyckar jag behandlar Stefan kommentarer år 2008: 19/12, 21/12.. I sin kommentar till Swärd bloggord 7/7 - 09 skriver Dagman: "När man börjat ändra i Skriften så går det bara utför och i en allt fortare takt. Hur ska man kunna backa? Vem vågar säga att dödsstraffet är befallt av Gud, att kvinnan skall vara underordnad mannen, att socialhjälp till otroende inte hör till kyrkans uppgifter osv?" De här åsikterna ger Dagman uttryck för på flera ställen. Själv vill jag nog beträffande dödsstraffet framhålla evangelistens ord om att nåden och sanningen har kommit med Kristus och att lagen har varit en "uppfostrare till Kristus" som ...
Om religion handlar det här. Jag som skriver är ateist och hade gärna sett ett samhälle där beslut fattas på rationella grunder, där grundlös tro förpassats till historien. Gör rätt mot din nästa därför att du själv anser det rätt. Inte för löftet om evigt liv, eller hotet om evig pina, i en underjordisk skärseld, som hämtad ur en bronsålderboks sagor.
I den amerikanska delstaten Ohio avrättades 41-årige Richard Cooey på tisdagen med en giftinjektion. Han var dömd till döden för att ha mördat två studenter ...
Bookis är en e-bibliotekssajt med litteratur skriven av våra fantastiska författare på Carlssons Skola.. Alla böcker får lånas hur länge som helst, behöver inte lämnas tillbaka och du behöver inte ens ett lånekort. Men vi hoppas mer än gärna att du "betalar" med en peppande recension.. ...
Text jag skrev nån vecka sedan och inte orkade skicka in till gringo:. Den som följt mig genom åren vet att jag gått igenom olika etapper och faser i mitt liv. Ibland har jag varit en fanatisk shiamuslim som hatade allt som hade med sunnis att göra (man mördade 3 av mina morbröder inom loppet av några få veckor). Ibland har jag varit en fanatisk shiamuslim som hatar shiamuslimer (under min jag-vägrar-besöka-shia-moskéer-och-träffa-shia-muslimer fas).. Ibland har jag varit moderat, liberal och gud vet vad man har för olika namn på de tankar jag haft och har.. Ibland har jag varit för dödsstraff, för Israels förstörelse, för USAs förintelse. Ibland har jag varit för fred, emot dödsstraff och för samlevnad mellan de olika staterna, hur hemska de än må vara. Man förändras, man växer och man ändrar åsikter om saker och ting.. Jag är i en fas nu, där jag är bitter över hur folk kan stödja Israel, efter dess massmord. Jag är i en fas då jag avskyr de här som ...
Turkiet och Erdogan skall införa dödsstraff. Stora löpet om detta löd hugg huvudet av de det är när de stora ledarna fått vansinne som vettet rinner ur skallen på de. Dödsstraff ,Jo ataturk hade förmodligen blivit väldigt stolt över ledningen i landet. Han kommer förmodligen av ilska vända sig i sin grav.
Polisen har nu kopplat in ett jaktlag i Abisko för att försöka skrämma bort en elak älgko. Den ilskna älgkon med två kalvar har ställt till bekymmer i ...
Elisabet hade idag ett inlägg inspirerat av ett tidigare inlägg om dödsstraff och Engla, var flertalet kunder till henne i butiken uttalat sitt stöd för dödsstraffet. Men inlägget handlade om vad man skulle önska sig som sista måltid om man begått ett brott och dömts till döden. Lite makabert för att vara Elisabet... En andra…
Du, jag försöker bara leva ett helt vanligt liv. Jobba, ha en fru, träna lite, hålla mig uppdaterad om vad som händer i världen och så vidare. Jag är inte bitter ...
The mission of this site is to help patients, their families and carers have a better understanding of the condition of heart failure.
Jag vet inte om vi har ett utlämningsavtal med USA. Det borde vi inte ha med tanke på att de praktiserar det medeltida dödsstraffet. Men om vi har det och USA begär Assange utlämnad kanske vi har skyldighet att göra det. I så fall ännu ett skäl för åklagaren att få ändan ur vagnen och åka till England ...
För sådana brott tycker jag det är otroligt viktigt att 1. Offren ska känna sig trygga att aldrig behöva möta personen. 2. Att skydda oss andra från fler brott. 3. Om personen ska släppas ut på gatan igen, ska personen genomgått rehabilitering och hållas under fortsatt uppsikt. 4. ska de låsas in länge är det gör att skydda oss andra, inte som hämnd. Om de inte blir rehabiliterade eller är under uppsikt och får stöd att leva normala liv när de släpps ut, borde de aldrig släppas ut. Jag är emot dödsstraff, men ja, Svenska straffskalan är mesig, sen är det pinsamt hur ekobrott många gånger straffas hårdare än misshandel, övergrepp och mor/dråp. Det är så i både USA och Sverige.. ...
....såväl Japan som delstaten Oregan väljer nu att se över sin dödsstraffslagstiftning. Ett så vidrigt och omodernt straff som inte bör utdömas i ett demokratiskt land. Må flera länder och delstater gå i samma tankar som Japan och avskaffa dödsstraff.
... Jag vet att dödsstraff både är barbariskt, idiotiskt och egentligen inte ett värdigt straff att utmäta i ett modernt och demokratiskt land som Sverige. Att det inte löser brottsproblematiken på långa vägar. Jag vet att det inte förhindrar någon från att begå grova brott, hur dum människan än må vara, att vård, rehabilitering och…
Om det bara handlade om en debattklubb mellan religiösa och icke-religiösa om ex synen på vetenskap, då håller jag med dig - det skulle bara bli ett kackalorum. Det som jag tänker på är att man är ett antal kaplaner med olika livssyn (och humanistiska kaplaner finns redan), som dels har kontor på samma ställe för att kunna förenkla för ex patienter/personal på ett sjukhus, eller studeter/anställda på en skola och erbjuda dem personlig själavård. Vidare skulle de säkert tillsammans kunna ordna såväl praktiska diskussionskvällar för studenter i olika ämnen, där det inte nödvändigtvis behöver bli en palaver mellan kaplanerna ex biomedicinsk etik: Var står vi idag?, Kan nånsin dödsstraff vara rätt?, Har nationalstaten någon framtid ...
Svaret på dessa frågor blir enkelt: För att jag vill se exakt hur eländig tillvaron är där ute, och då måste man se denna tillvaro utan filter. Jag vill kunna ta rationella beslut om vilka länder jag vill besöka, vilka människor jag vill undvika, och vad det egentligen är som sker när media skriver skärsår på hals. Nej, det finns inget kul med att se detta, men det har gett mig insikt i exakt hur vissa människor fungerar, och varför dessa inte har någon plats i ett civiliserat samhälle. Jag är villig att satsa en hel del pengar på att folks åsikter om strafflängd, dödsstraff, rehabilitering och annat skulle vara betydligt annorlundare om de hade sett det jag sett, för världen är inte vacker. Och tyvärr är detta ögonöppnande det enda sättet att få reda på sådana saker. Det finns inget annat sätt. Ingen fantasi kan överträffa verkligheten ...
En nämndeman i Sundsvalls tingsrätt undslapp sig i torsdags att dödsstraff borde införas för vissa raser. Hon sa det under en paus, och klev efter det genast av sitt uppdrag.
Vad tycker du själv om dödsstraff? Är det inte intressant att korrelationen mellan abortmotståndare och dödsstrafförespråkare är högre än det omvända? (Vilket är otäckt ironiskt eftersom icke-aborterade människor är överrepresenterade bland de som senare mördas av staten.) Jag är självklart mot dödstraff. Om du undrar över hur den här (ganska vanliga) åsiktskombinationen går ihop så är det så att jag först och främst är en "konsekvensetiker". Dödstraff har negativa konsekvenser för samhället, fri abort har positiva. Men om du vill att jag ska argumentera "rättighetsfilosofiskt" så skulle jag säga att mördaren vill ha sitt eget liv, fostret vill inte ha sitt eget liv - det vill ingenting. Andra människor vill ha mördarens liv (typ hans barn), men ingen vill ha det aborterade fostrets liv. Om du vill ha det aborterade fostrets liv så får du ta hand om det och ge det den kärlek som är en okränkbar rättighet i det liv som du vill utsätta det för ...
Frågan hade fått farbrorn att småspringa därifrån, utan hjälp av kryckorna.. Jag med min öppna, över gränsen till naiva människosyn blev kritisk och tyckte att mammans fråga mer än väl kunde ha skrämt iväg en snäll gammal farbror som tycker om att prata med barn.. Och visst. Visst kan det ha varit så. Men ämnet har inte släppt mina tankar sedan dess. För egen del har jag inte den minsta lust att ens överväga att gå omkring och vara misstänksam mot människor jag möter.. Men när detta ämnet diskuteras. När mina vänner berättar om saker de själva och andra i sin omgivning råkat ut för. När statistik som att "på¨var tionde gata i London bor en pedofil" publiceras, då framkallas en bild på näthinnan där mina egna älskade barn råkar illa ut. Den bilden är outhärdlig och ja, i det ögonblicket är jag beredd att föreslå införandet av dödsstraff.. Dessutom togs ämnet upp på debatt i Svt igår. Nyhetssiten "Nyheter24.se" har tagit ett beslut om att, ...
En bit bort möter jag lärarassistenten Paul. Han har aldrig demonstrerat tidigare, men glider nu fram på rullskridskor i gul väst och med en fransk trikolor i händerna. - Jag tjänar 1.800 euro i månaden (ca 18.000 kronor), så jag är inte fattig. Men jag tycker att vi har ett demokratiskt underskott. Macron är så arrogant och tänker bara som de rika. Vi behöver mer av direktdemokrati och medborgarinitierade folkomröstningar, säger han - och upprepar därmed ett vanligt krav bland aktivisterna.. Regeringen är skeptisk till att låta vanliga medborgare initiera folkomröstningar. En rädsla finns för att särintressen, som de som motsätter sig samkönade äktenskap eller vill återinföra dödsstraff ska utnyttja det för att tvinga fram omröstningar.. Stödet för Gula västarna är fortsatt starkt, men har sjunkit till 60 procent. Bara varannan fransman vill nu att protesterna fortsätter. - Jag kan sympatisera med en del av kraven, men våldet är helt oacceptabelt. Jag är ...
Eftersom jag inte tycker det är OK att döda en person, är emot dödsstraff tex, så måste jag nästan svara nej på den här frågan. Om jag var tvungen att döda en person, för annars skulle någon annan gå och döda fem personer, så är det ju faktiskt jag som blir mördaren. Om jag däremot säger nej, så är det ju inte jag som är mördaren, även om jag kanske tar på mig det ansvaret. Det är förjävligt om man hamnar i en sådan situation, men det är ju ett psyko som i sådana fall tvingar en, och man ska inte tvingas till att bli mördare. Jag tror iaf inte att jag skulle klara av att mörda en person, även om fem andra blir dödade på köpet. Jag mår nog lika dåligt, vem eller vilka det än är som dör ...
Stark inledning om jobben och stark avslutning om dödsstraffet (även om jag personligen hade väldigt svårt för en del av det han sa). Ett tag mitt i debatten hade han svårt att få orden att flyta på. Det gick på tomgång. Överlag ändå ett bra framträdande. Han backar inte från saker han har sagt, han utstrålar kraft och styrka. Precis som Romney kanske projicerar trygghet, så är det möjligt att väljarna känner att Perry är en stark ledare. Det i sig kan vara en väldig trygghet när det blåser snålt ...
Alla är vi väl medvetna om vad som hände i Norge i slutet på förra veckan, man ska väl ha varit inlåst i en jordkällare eller dylikt för att ha missat det. Så ja, vi vet. Och det är överjävligt, det ska vi inte sticka under stolen med. Väldigt många förlorade livet i två dåd av vansinne och brist på mänsklig respekt. Väldigt många förlorade en son, en dotter, en bror, en far, en mor, en pojkvän, en flickvän, en vän eller vad som. Det här fallet är ett för mig typexempel på varför jag faktiskt anser att dödsstraff fortfarande borde vara tillåtet. Den som fullt öppet, tydligt och medvetet utför något såhär bestialiskt, har själv förbrukat sin rätt att leva. Det är min åsikt, och jag står fast vid den ...
Alla är vi väl medvetna om vad som hände i Norge i slutet på förra veckan, man ska väl ha varit inlåst i en jordkällare eller dylikt för att ha missat det. Så ja, vi vet. Och det är överjävligt, det ska vi inte sticka under stolen med. Väldigt många förlorade livet i två dåd av vansinne och brist på mänsklig respekt. Väldigt många förlorade en son, en dotter, en bror, en far, en mor, en pojkvän, en flickvän, en vän eller vad som. Det här fallet är ett för mig typexempel på varför jag faktiskt anser att dödsstraff fortfarande borde vara tillåtet. Den som fullt öppet, tydligt och medvetet utför något såhär bestialiskt, har själv förbrukat sin rätt att leva. Det är min åsikt, och jag står fast vid den ...
En man och kvinna som har åtta barn tillsammans beordras att bryta upp, eftersom mannen övergivit sin första hustru för denna andra kvinna. De fick helt enkelt dela sina barn och tillhörigheter mellan sig, och flytta isär. Mannen skulle vidare försona sig med sin första hustru, och om han hade med sin nya kvinna att göra något mera, hängde dödsstraffet över honom. Nu fick mannen fick 30 slag med riset och nio ämbar vatten. Kvinnan fick 25 slag, men i sin mildhet lät Angermannus henne slippa vattnet - hon var ju gravid ...