Tillämpad etik är en filosofisk disciplin som försöker applicera teoretisk etik till praktiska moraliska problem som möter människor i vardagen. Några ämnen som faller under disciplinen är medicinsk etik, rättsfilosofi, ekosofi, djurrättsetik, dataetik och affärsetik. Vid diskussioner om mänskliga rättigheter används också tillämpad etik, liksom om abortetik och frågan om livets mening. En av de mest kända filosofer som skrivit böcker i ämnet är Peter Singer. Tillämpad etik kan antingen ses som en av tre delar av den filosofiska etiken, tillsammans med normativ etik och metaetik, eller i vissa sammanhang som en del av den normativa etiken. Den moderna tillämpade etiken har ibland fått kritik för att den trots att den skall vara tillämpad på konkreta frågor är alltför abstrakt, verklighetsfrånvänd och teoretisk - man talar ibland om ivory tower ethics ("elfenbenstorns-etik", det vill säga vad moralfilosofer ägnar sig åt i eskapistisk världsfrånvändhet). En ...
De flesta av de etiska citat som finns bevarade av Stobaeus är närmast att betrakta som maximer, sentenser eller visdomsord av relativt okontroversiell och praktisk natur. Men det vi kan få ut av Demokritos etiska teori tyder på att han ansåg att "gladlynthet" (grekiska euthymia) var det högsta goda, och verkar alltså ha försvarat en "måttfull" form av hedonism. Vilken koppling hans etiska teorier har till atomismen är fortfarande oklart. Vissa författare (däribland Gregory Vlastos) verkar mena att Demokritos kan ha betraktat den välordnade själen som en motsvarighet till det välordnade universum (kosmos), och sett de praktiska maximerna som sätt att uppnå detta. Det finns dock för lite konkret material att gå på för att någon enskild hittills framlagd tolkning ska bli helt accepterad. Det bör dock understrykas att Epikuros, som såg maximerandet av människornas välmående som det högsta goda, härledde sin etiska filosofi ur atomläran. ...
Etiken kan bl.a delas in i metaetik och normativ etik. (Dessutom finns deskriptiv etik som handlar om att beskriva hur folk faktiskt tycker och tänker etiskt.) Metaetiken har jag redan berört några gånger och jag lutar åt någon form av naturalistisk metaetik. ("Det naturalistiska misstaget" föreslog jag en lösning till för över tio år sen. Min dåvarande hemsida finns dock inte kvar på nätet.). Istället för "normativ etik" som inte anses riktigt comme il faut så brukar man tala om "tillämpad etik" vilket är i stort sett samma sak. Många nya företeelser gör att gammal etik behöver tänkas igenom på nytt. Vi har områden som djurrätt, bioetik, företagsetik, miljöetik, AI-etik, medicinsk etik, millitär etik, politisk etik, forskningsetik osv.. Oftast så används bara tre olika etiska varianter inom tillämpad etik; nämligen utillitarism, deontologi och dygdeetik. Det finns dock även omsorgsetik som vissa feminister har fört fram, pragmatisk etik och konfuciansk ...
The aim of this course is to provide an advanced study of an important work or field in normative ethics. This semester the selected field is Future generations. The first part of the course consists of a series of lectures introducing the field and especially Parfits view on future generations. In the second part the student is supposed to write an essay on some problem in this field. The work of the essay is supervised individually. The essay should be presented and defended on a seminar. The course is assessed entirely on the basis of the essay.. Lärare: Håkan Salwén. Handledare: Peter Ryman.. Kurslitteratur:. ...
Eudaimonism är enkelt uttryckt en familj av positioner inom substantiell moralteori som hävdar att det slutgiltiga målet (gr. telos) för mänskligt liv och handlande är uppnåendet av lycka (gr. eudaimonia) samt att uppnåendet av detta mål är intimt förknippat med dygden. Denna ansats utgjorde den dominerande formen av etisk teori under hela den klassiska eran och var inflytelserik långt in i tidigmodern tid. Under senare tid har ansatsen fått något av en renässans. Avhandlingen syftar till ett försvar av grunddragen i denna teori ur ett nutida perspektiv. Detta försvar fokuserar dels på strukturella, teoretiskt centrala, komponenter och dels på frågor av en mer moralpedagogisk natur. Den bärande frågan i detta sammanhang är: Hur ger man inom teorins ramar tillfredsställande vägledning som hjälper novisen att approximera (och potentiellt slutligen realisera) idealet om den fullt dygdiga agenten ...
Som lärare har jag ägnat mig åt de flesta av den praktiska filosofins delområden: Etik, värdeteori, politisk filosofi, estetik, religionsfilosofi, filosofiska metoder och argumentationsanalys. Jag har också periodvis undervisat i teoretisk filosofi samt hållit kurser i yrkesetik för sjuksköterskor, ingenjörer, universitetslärare och andra yrkesgrupper.. I min forskning intresserar jag mig framför allt för gränsområdet mellan handlingsfilosofi och moralfilosofi, d v s hur olika begreppsliga modeller av mänskligt handlande inverkar på moraliska ställningstaganden och på frågor om ansvar.. Associate editor för tidskriften Ethical Theory and Moral Practice 2009 - 2016 Prefekt 2008 - 2014. ...
Är det någonsin rätt att döda? Hur bör vi fördela resurserna inom sjukvården? Vilka lagar och straff är moraliskt försvarbara? Är demokrati bra och varför? Torbjörn har publicerat sig inom moralfilosofi, politisk filosofi och bioetik och han är en välkänd profil i samhälls- och medicinsk debatt med otaliga framträdanden i radio, teve och press. Nyligen skrev han boken Taking Life. Three Theories on the Ethics of Killing. Under 2018 kommer hans nya bok om prioriteringar inom hälso- och sjukvård: Setting Health-Care Priorities. What Ethical Theories Tell Us.. Exempel på tidigare framträdanden:. ...
I P1 Studio Ett säger Jessica Nihlén Fahlquist att även om utvecklingen varken kan eller bör stoppas måste vi reflektera över de etiska aspekterna av att lämna ansvaret och risker med bilkörning till tekniken.. Tekniken antas ibland vara värdeneutral, men även om tekniken i sig inte är god eller ond så är måste algoritmerna som styr bilarna utvecklas av människor. Ett dilemma som bilen kan ställas inför är om det är bättre att köra på ett litet barn än en grupp med 5 äldre.. Enligt en etisk teori, utilitarismen, är det alltid bättre att rädda fler framför färre, men många av oss skulle ha svårt att acceptera att bilen kör på ett litet barn. Dessutom, menar Jessica Nihlén Fahlquist, vet vi inte vad det får för långsiktiga konsekvenser att införa självkörande bilar i stor skala. De här är bara några av frågorna vi måste reflektera över innan vi lämnar över ansvaret för trafiksäkerhet till självkörande bilar.. Lyssna på inslaget. ...
Kursen är uppdelad i tre moment. Moment 1 - verksamhetsförlagd utbildning inkluderande relevanta lagar och författningar samt YHIO, 4,5 hp. Moment 2 - omvårdnadens bärande begrepp inklusive etisk teori (pliktetik, konsekvensetik och dygdeetik) och hälsopsykologi, 4,5 hp. Moment 3 - vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsprocessens olika steg, kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys, forskningsetiska begrepp samt kritisk granskning av vetenskaplig litteratur i relation till evidensbaserad vård och bärande begrepps betydelse för omvårdnad, 6 hp ...
Tid og sted for prøveforelesning: 7. oktober 2016 kl. 10.15 i auditorium U40, Domus Theologica.. Bedømmelseskomité. Professor Hans-Joachim Sander, Universität Salzburg (førsteopponent). Forskingssjef Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkan, Kyrkokansliet (annenopponent). Professor Kjetil Hafstad, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet. Leder av disputas. Dekan Aud V. Tønnessen. Veileder. Professor Trygve Wyller. Sammendrag. Studien er en granskning som kombinerer etisk teori, romteori og feltarbeid, som gir et tverrfaglig bidrag til diakonivitenskapen. Målet er å utfordre og bidra til tradisjonelle forestillinger om kallet, og berike diskusjonen om dette med romlige bidrag fra Henri Lefebvre og Michel Foucault, gjennom å utforske materiale fra et urbant, offentlig rom i Oslo. Gjennom metodologi som er utviklet med utgangspunkt i fenomenologi og romteori utformes detaljrike fortellinger fra feltet. Fra disse utforskes kallstanken der diskusjonen utvikles fra de andres rom. Gjennom ...
Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuus millions of monthly readers. Title: Prima facie nr04 5 färd, Author: Prima Facie, Name: Prima facie nr04 5 färd, Length: 28 pages, Page: 1, Published: 2016-12-21
I am a researcher on practical reason, agency and autonomy of the will working at the interface between moral psychology and ethical normativity. Related interests range between legal theory, political theories of justice and equality, social psychology and - since, besides philosophy, having studied human medicine - also psychiatry.. In my work, I try to explicate the evolution of the subjective phenomenon of autonomous willing within a particular social framework. The big challenge I want to approach is the question how normative theories should respond to the fact that individual reason is influenced by the quality of social relations, up to the point that the faculty of reason itself may produce utterly perverted results - completely against bedrock moral standards - when responding to distorted frameworks. Ethical theories based on internal constituents of subjects seem to require some kind of realist move in order to be appropriate from the perspective of normative ethics. ...
Det är vanligt att skilja mellan tre olika arbetssätt inom etiken/moralfilosofin. Det är deskriptiv, analytisk och normativ etik. Med ett deskriptivt sätt att behandla etiska övertygelser kan vi beskriva vilka moraliska idéer som dominerar hos en viss person, i en viss miljö eller i en viss tidsepok. Vi kan precisera vilka moraliska värderingar som står på spel i en specifik fråga. Vidare kan vi undersöka och resonera om varför dessa övertygelser får en stark ställning och hur de sprids. Det sättet att handskas med etiken kommer till uttryck i moralpsykologi och moralsociologi. Med ett deskriptivt förhållningssätt tar vi inte direkt ställning till de idéer vi behandlar.. En andra uppgift för moralfilosofin betecknas som analytisk etik eller metaetik. Det handlar om att analysera och precisera etiska begrepp och klargöra hur det etiska språket fungerar. Vad menar vi till exempel med uttryck som handling, fri vilja, ansvar, skuld, dygd och värde?. En tredje uppgift för ...
Normativ etik betecknar det filosofiska studiet av frågan om vad som kännetecknar en rätt handling och vilka mänskliga karaktärsegenskaper som är goda. Inom den normativa etiken är särskilt tre teorier av stor betydelse. Den första är en aristotelisk dygdetik, som hävdar att den centrala etiska frågan gäller vad som utmärker en god människa, inte frågan om vad som är rätt. Aristoteles hävdade att den som gör en människa god är att hon realiserar ett sådant liv som är karaktäristiskt för arten människan. Den andra betydelsefulla etiska teorin är utilitarismen. Den hävdar att det som gör en handling rätt är att den medför bättre eller mindre dåliga konsekvenser för alla människor än varje annat handlingsalternativ. Den klassiska utilitarismen, som företräddes av John Stuart Mill och Jeremy Bentham, hävdade att det som har värde i sig är lycka eller välbefinnande. Idag förespråkas ofta en preferensutilitarism, enligt vilken en rätt handling tillgodoser ...
Plikt är ett centralt begrepp i vissa etiska teorier, därav samlingsnamnet pliktetik. Pliktetiska teorier kan i viss mån sägas stå i motsättning till teorier som betonar konsekvenserna av handlingarna snarare än handlingarna i sig. Exempel på sådan konsekventialism är utilitarism. Det finns olika åsikter om vad som bestämmer en handlings pliktmässighet. Några menar att det beror på övervikten av fördelar framför nackdelar bland dess konsekvenser, medan andra säger att en handling betraktas som plikt, inte på grund av dess konsekvenser, utan för att den är föremål för ett biologiskt eller socialt krav, eller för att den är påbjuden av en gudomlig eller annan övermänsklig makt, såsom sedelagen inom Kants etik.[1] Filosofen Immanuel Kant är en känd förespråkare för en slags pliktetik. Kant förklarade med det kategoriska imperativet att vissa handlingar aldrig fick utföras, eller låtas bli att utföras. Dessa kallade han för absoluta plikter. Ett exempel på ...
Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sju avdelningar med totalt närmare 60 forskargrupper, samt tre centrumbildningar. Vi ger också ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande. Vår vision är att vara ledande inom medicinsk forskning och undervisning.
Principer är bra. Principer ska man ha. Däremot ska man skilja på teori och verklighet. Principer är glasklara och kan dras till sin yttersta konsekvens på ett utmärkt sätt i teorin. När principerna genomförs till sin yttersta konsekvens i verkligheten krockar de emellertid ofta med just verkligheten. Vår tid är fylld av politiska "ideologier" och "idéer" som anhängarna ofta vill genomföra till sin yttersta konsekvens även i verkligheten med ofta fullständigt förödande resultat. Exemplen är många. Kommunisterna ville "befria" "proletariatet" för att genomföra det "klasslösa" fullständigt "jämlika" samhället. Resultat blev massmord, tyranni, total brist på insyn i offentliga angelägenheter, ekonomiskt förfall, miljöförstörelse och ett benhårt klassamhälle där konsumtionsmöjligheterna helt avgjordes av tillgång till rätt partibok. Nyliberalerna vill privatisera all offentlig verksamhet vilket bland annat har lett till att det privatiserade och efter ...
Analogia Entis: On the Analogy of Being, Metaphysics, and the Act of Faith is an intellectually rigorous and systematic account of Thomass teaching regarding t
Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier en doktorand i filosofi med genusinriktning. Ämnesbeskrivning Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Forskningen inom ämnet bedrivs inom ett brett spektrum av områden, inklusive feministisk filosofi, filosofins historia, kunskapsteori, medvetandefilosofi, perceptionsfilosofi, språkfilosofi, metafysik, moralfilosofi inklusive normativ etik och metaetik, flera områden av tillämpad etik, samt politisk filosofi. En ambition är att bidra till den internationella kunskapsutvecklingen genom publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter, böcker från internationella förlag, och samarbeten med forskare nationellt och internationellt. Mer information om forskningen inom ämnet finns på individuella forskares hemsidor . Kvalifikationer För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en doktorand i filosofi. Institutionen för idé- och samhällsstudier http://www.idesam.umu.se/ vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Forskningsaktiviteten bland ämnets lärare är hög. Forskning bedrivs inom bl. a. kunskapsteori, medvetandefilosofi, metaetik, metafysik, normativ etik, politisk filosofi, språkfilosofi, tillämpad etik och vetenskapsteori. Ett gemensamt forskningsseminarium sammanträder i normalfallet varje vecka under terminerna. Därutöver arrangeras gästföreläsningar, läsgrupper, workshops och konferenser.
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Fakulteten bedriver en särskild satsning på forskning med inriktning mot Digital humaniora och Globala utmaningar . Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en doktorand i Filosofi. Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Ämnesbeskrivning Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Forskning bedrivs inom bl.a. kunskapsteori, medvetandefilosofi, metaetik, politisk filosofi, språkfilosofi och tillämpad etik. Forskningen inom ämnet är starkt internationaliserad. En ambition är att bidra till den internationella kunskapsutvecklingen genom publikationer i refereegranskade
Jag har haft en UNT liggande uppslagen intill datorn i över en vecka med en dabattartikel rubricerad "Öppna gränserna". Den fångade mig för att den var så förbluffande ihålig men som tvålen i badkaret, svår att få grepp om. Därför har den blivit liggande. Den är skriven av en doktorand i tillämpad etik vid Kungliga Tekniska Högskolan vid namn Jesper Ahlin. Denne unge man har också en blogg där han presenterar sig som liberal och som "alumn (sic) från Timbros utbildningsprogram Stureakademin".. Kort sagt går artikeln ut på att länder som kallar sig demokratier är moraliskt tvingade att öppna sina gränser. Den fria rörligheten är nämligen att betrakta som helt "grundläggande". Om den fria rörligheten inskränks görs våra "demokratiska rättigheten meningslösa". Detta hävdar Ahlin på fullt allvar.. Hur han resonerar är obegripligt och skaver hårt mot en mängd andra grundläggande kriterier för en demokrati; medborgarskapet till exempel. En demokratisk ...
Försökspersonerna vårdades på Vipeholms sjukhus i Lund. De ansågs som en lämplig grupp för att de befann sig på sjukhuset under lång tid. Tidigare hade försök gjorts på fångar och barnhemsbarn, men de hade inte gått att följa upp då de lämnat institutionerna. Till att börja med deltog 780 personer, varav 150 var personal. Sedan togs personalen bort. Försökspersonerna var uppdelade i grupper där kontrollgruppen åt grundkost med mindre energiinnehåll. Andra fick extra socker tillsatt i mat och dryck, klibbigt vetebröd till kaffet efter varje mål mat, och kolor att äta emellan måltiderna. - Man tog till och med fram en spe-ciell kola som satt fast extra länge på tänderna för att studera effekten. Det visar en cynisk inställning, säger Göran Collste, professor i tillämpad etik. Redan efter elva månader hade ett femtiotal patienter i kolagrupen fått mer än tio kariesangrepp vardera. Hundratals patienter, som inte själva tillfrågats eller godkänt försöken, ...
G de Purucker Genomsnittsmän-niskorna av idag synes snarare vara utan moral än omoraliska. De tycks ha förlorat känslan för moraliskt ansvar. Om de bara kunde bringas till insikt om vad som skall hända dem efter döden, så skulle detta utan tvivel kunna bidra till att hos dem väcka en viss känsla för vad som är gott och rätt. Låt oss därför sprida den urgamla visdomens lära: Som du lever ditt jordeliv, sådan blir du efter döden. Det är en enkel lära. Den är logisk och tilltalande. Det finns människor som vid första påseendet avvisar den, men den kommer på grund av sin logik och rättvisa slutligen att slå rot och ge upphov till and-ra tan-kar hos dem. Vill du veta vad kamaloka och devachan kommer att innebära, ge då akt på dig själv och du kan därav dra slutsatser om vad som komma skall. Precis det! Du kommer att uppleva en exakt fortsättning av det du nu är. Studera dig själv i ditt vakna dagsmedvetande, men ge också akt på de dröm-mar du har. Drömmar ...
så du också. tryckte hårt ner dina ögonlock. -. ***. Att verkligen skriva är svar.. Hon vänder sig om indignerat och tittar på mig och tittar sen på rörelserna. Om jag kunde få följa med den blicken och vara där hon är. I rörelserna. Jag tror vi är på bio. Eller i en nattpark med belysta träd. Eller så läser hon morgontidningen. Men jag gör det inte. Jag är drabbad av en mer och mer påträngande kuslighet. Och jag vet vad som väntar. Jag blir hemlös.. Att skriva är tystnad. Skärmen är inte dammig just nu. Jag kartlägger mig själv när jag skriver. När kusligheten slår till kan jag inte skriva ett ord. Men nu, halv sju på morgonen är min kropp snäll mot mig. Hålla fast vid tystnaden.. Katten sover djupt. Det regnar en aning. Idag kanske jag åker till en annan stad. Fast inget är säkert. Ingenting. Som sagt, kroppen ler med mig. För det är tidigt, mörkt och allt slumrar fortfarande. Det är den bästa tiden. Vad som komma skall är att magen fylls med myra ...
misc{69e16809-5983-49d6-81c6-9544641b3d7e, abstract = {Data från en empirinära studie av tvärprofessionellt teamarbete på en intensivvårdsavdelning (IVA) visade att läkarnas huvudsakliga lojalitet flyttats från den egna professionen till teamen och avdelningen. Data insamlades med djupintervjuer, observationer och samtalsgrupper. I papret kommer vi att beskriva den bakomliggande förändringsprocess som genomförts på avdelningen. I förändringsprocessen arbetade man medvetet med att ta fram gemensamma värderingar för alla professioner på avdelningen, flyttade fokus från den enskilda individen och professionen till teamet, och införde en organisation där ledarskapet delades av alla professionskategorier. Traditionellt beskrivs basen för lojalitet och identitet som primärt tillhörande den egna professionen. Vi kommer således att diskutera den förflyttning av tillhörighet som verkar kunna uppstå när läkare ingår i engagerat flerprofessionellt teamarbete. Bland annat verkar ...
Oftast uppfattas ordet lojal som starkt positivt värdeladdat, och illojal som i motsvarande grad negativt. I min bloggpost uppvisar jag en ironisk fasad, men bakom denna är min poäng att ifrågasätta den värdeladdning som orden är förknippade med. Vad jag hävdar är att om jag uppträder illojalt mot en professorskollega som t.ex. Nordin eller Gut genom att dra fram dennes dumheter i ljuset så gör jag i själva verket något gott. Givetvis är det denna goda illojalitet som Thomas avser i sin kommentar, precis som jag gör i min bloggpost. Och den exemplifierar ju också det relativa i begreppet lojalitet, ty den illojalitet jag i dessa fall visar en professorskollega är ju samtidigt ett uttryck för lojalitet mot höga vetenskaplighetsideal och mot allmänhetens rättmätiga förväntan om att inte bli blåsta då de visar tillit till forskarsamhället och dess representanter. Radera ...
Awardit och ägarna till Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Crossroads Loyalty Solutions AB. Köpeskillingen på 105 mkr består av en preliminär del på 90 mkr och en tilläggsdel på 15 mkr. Tillträde ska ske i anslutning till extra bolagsstämma i Awardit i november.
Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget MOBI) (Bolaget) meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-
Och all denna min förlorade tid, all denna min irritation hade aldrig behövt drabba mig - eller er, kära bloggläsare - om det inte varit för att damers handväskor nu för tiden är så hejdlöst stora. Ett halvt liv får plats, och det man ska ha ligger utan undantag underst, om man nu över huvud taget hittar det. Alla de finurliga innerfacken som vid första påseendet verkar vara kanonbra visar sig efter kort tids användning vara omöjliga att skilja på. Det som var tänkt att hysa mobilen är plötsligt fullt av pappersnäsdukar, pennorna far omkring och tuggummibitarna, som rymt ur sin påse, ligger precis överallt ...
Men det var inte bara sniglar, MicroLivestock jobbar också på att utveckla miniboskap av olika sorter. Ni skulle ha sett videon som gick på autorepeat i båset! En minicollie av minsta sorten rusar runt och driver något som vid första påseendet ser ut att vara ett gäng förvuxna marsvin. Sen inser man att det är får, får i samma skala som collien. Detta var dock inte genmanipulationer, utan man hade utgått från en småväxt ursprungsras och avlat sig neråt tills man nått önskad storlek. Fördelen med den metoden var att man snabbt fick fram robusta djur med stabila avelsegenskaper, och företaget jobbade nu med att få fram minikor på samma sätt. (Genmanipulationer kräver ett antal extra testgenerationer för att man ska kunna reda ut om genterapin fått några sidoeffekter - den ger ofta en försvagning av djurets kroppskonstitution ...
Men det var inte bara sniglar, MicroLivestock jobbar också på att utveckla miniboskap av olika sorter. Ni skulle ha sett videon som gick på autorepeat i båset! En minicollie av minsta sorten rusar runt och driver något som vid första påseendet ser ut att vara ett gäng förvuxna marsvin. Sen inser man att det är får, får i samma skala som collien. Detta var dock inte genmanipulationer, utan man hade utgått från en småväxt ursprungsras och avlat sig neråt tills man nått önskad storlek. Fördelen med den metoden var att man snabbt fick fram robusta djur med stabila avelsegenskaper, och företaget jobbade nu med att få fram minikor på samma sätt. (Genmanipulationer kräver ett antal extra testgenerationer för att man ska kunna reda ut om genterapin fått några sidoeffekter - den ger ofta en försvagning av djurets kroppskonstitution ...
Organisationens uppdrag. Kvalitet och etik: Överenskommelsen Studieför-bundens etiska förhållningssätt gäller alla företrädare för studieförbunden och tillämpas i all folkbildningsverksamhet som bedrivs med samhällsstöd. Arbetet med etik- och kvalitetsfrågor ska bidra till att studieförbunden genomför sitt samhällsuppdrag, som anordnare av folkbildningsverksamhet, med hög trovärdighet och kvalitet. Studieförbunden i samverkan är ett gemensamt forum för dialog och erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Kommunikation: Studieförbunden ska kommunicera för att stärka studieförbunden och synliggöra deras betydelse för människor och samhälle. Folkbildning är ett positivt laddat begrepp som ska förknippas med studieförbundens verksamhet. Studieförbunden ska uppfattas som viktiga aktörer i samhällsutvecklingen och samhällsdebatten. Påverkansarbete och opinionsbildning: Studieförbunden ska sträva efter att ge beslutsfattare och opinionsbildare en god kunskap och ...
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.. (…) Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.. ...
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.. /…/ Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.. ...
Kursen utgör fördjupade studier i rättsvetenskap (juridik) och syftar till att skapa goda kontraktsmässiga och långvariga relationer, mot bakgrund av rättsvetenskapliga teorier och etiska förhållningssätt i arbetslivet och affärsvärlden. Kursen innebär bland annat praktisk tillämpning av juridiken i form av förhandlingsspel och förhandlingsövningar.
Friabs värdegrund är:. "Med stort engagemang och ett varmt bemötande bedrivs våra verksamheter på ett professionellt och etiskt hållbart vis.". Värdegrunden representerar våra gemensamma prioriteringar och vårt fokus på de värderingar som utgör hjärtat i vår verksamhet. Värdegrunden kan summeras i fyra ledord:. Engagemang. Bemötande. Professionalism. Etisk hållbarhet. Med stort engagemang arbetar vi för att förändra livet för barn, unga och vuxna. Vi bemöter människor som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, våld eller kriminalitet på ett varmt och professionellt vis. Med hög kompetens och en tydlig etisk ansats arbetar vi tillsammans för att skapa en positiv miljö med individen i fokus.. ...
An ethical approach to business is essential to our success. Integrity is the thread that connects the guiding principles of our organization. Read more.
Våra värdeord, välkomnande, delaktighet, demokrati och utforskande uttrycker det etiska förhållningssätt vi arbetar efter och ligger till grund för våra pedagogiska verksamhet. Genom ett projektinriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska. Vi tar tillvara barnens erfarenheter, behov och intressen men utmanar dem också vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Fantasi, humor och lek bidrar till att synliggöra och inspirera barnens nyfikenhet och lust till att utforska och upptäcka världen. Vi reflekterar tillsammans med barnen över hur vi kan utmana tankar och teorier för att vidga deras perspektiv. Den medforskande pedagogen utforskar, upptäcker, leker, dokumenterar, reflekterar och lär tillsammans med barnen. Det handlar om att synliggöra det enskilda barnets lärande och gruppens betydelse för de olika individernas lärande. Vi organiserar därför för barnen i olika gruppsammansättningar och i mindre ...
Att umgås med bra människor är givande. En god person kännetecknas över att han lärt mycket. Han är öppen och kritiskt observant, konstruktiv, har stark etisk hållning och han renar sitt sinne. De är bra vänner. Det finns "vänner" som visserligen är generösa och ger åt andra, men bara om det gynnar dem själva. Det finns de som säger att de gärna hjälper, men det är bara falskt, tomt prat. Så finns det de verkliga vännerna som talar om viktiga saker. Hos dem finns dhamma, de har stor insikt och vill ge åt andra. De försöker rena sitt sinne själva. De strävar efter att uppnå Nibbana och vill inte göra dåliga saker. Buddha önskade inte disciplin, men efter tjugo års undervisning gav han 227 regler till munkar och ännu fler till nunnor. Det gjorde han för att ge chans för människor som ville praktisera för att gå ur "återfödelsens hjul" , samsara, och då skulle munkarna vara bra föredömen. Det berättas om braminen Rama som tyckte att han var för gammal ...
Socialstyrelsen har en webbsida för etiska frågor för att vägleda offentliganställda i hur man hanterar vissa situationer. Några av frågorna här ger smakprov på ett iögonenfallande åsidosättande av dessa anställdas klienters personliga integritet, och ibland tycks det mer vara en diskussion om hur man taktiskt går till väga för att lösa ett visst problem, snarare än etik. Om när man informerar, inte när man går vidare Följande fråga är från hösten 2009: (Min fetstil.) När informera utvecklingsstörd blivande mamma om att barnet ska omhändertas? Socialsekreterarna tycker att det känns oetiskt att vänta till efter förlossningen med att tala om för Sofie att hennes barn ska omhändertas på BB. Samtidigt kan hon ge sig iväg för att föda någon annanstans än på sjukhuset om hon får veta i förväg, vilket innebär en fara för barnet. Sofie är en 20 årig, lindrigt utvecklingsstörd kvinna som är gravid med sitt andra barn. Pappan är en ung man som också är
För att möjliggöra effektivt samarbete mellan ett stort antal aktörer krävs en samling överenskomna grundläggande principer. Principerna är tänkta att användas som stöd för inriktning av beslut och bidra till att samordna digital informationshantering på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Eftersom principerna ska vara långsiktiga innehåller de inte referenser till specifika tekniker. Sättet att leva upp till principerna kommer att variera över tid. En förhoppning är dock att principerna leder till en diskussion om behov av mer specificerat stöd i form av till exempel riktlinjer och anvisningar. Principerna är indelade utifrån områdena styra, producera, använda och bevara.. ...
Mirror Link Retorisk kritik pdf Ladda ner Jon Viklund Retorisk kritik pdf e-bok Jon Viklund Retorisk kritik Ladda ner para el ipad Retorisk kritik pdf Jon Viklund Retorisk kritik pdf Ladda ner e-bok Jon Viklund Retorisk kritik pdf completo Retorisk kritik Ladda ner Jon Viklund Retorisk kritik Jon Viklund Läs online Retorisk kritik Läs ...
För att möjliggöra effektivt samarbete mellan ett stort antal aktörer krävs en samling överenskomna grundläggande principer. Principerna är tänkta att användas som stöd för inriktning av beslut och bidra till att samordna digital informationshantering på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Eftersom principerna ska vara långsiktiga innehåller de inte referenser till specifika tekniker. Sättet att leva upp till principerna kommer att variera över tid. En förhoppning är dock att principerna leder till en diskussion om behov av mer specificerat stöd i form av till exempel riktlinjer och anvisningar. Principerna är indelade utifrån områdena styra, producera, använda och bevara.. ...
Det ska vara enkelt och bekvämt för medborgarna att sortera sitt avfall, och betalningsansvaret bör ligga hos producenterna. Dessa principer är vägledande för oss i kommunerna när insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper nu ska reformeras. Det skriver Weine Wiqvist vd för Avfall Sverige i en replik till de förslag som bland andra Fastighetsägarna framförde i en debattartikel i förra ... ...
De flesta av oss minns säkert exakt var vi befann oss när de fruktansvärda terrordåden begicks för tio år sedan, som förändrade både USA och resten av världen. I kriget mot terrorn har sedan övervakningssamhället byggts ut och staten getts alltmer befogenheter gentemot medborgarna. Demokratiska principer har offrats och rättssamhället urholkats. I USA har det kostat…
Den svenska kulturen är präglad av syndabekännelse - och förlåtelse. Det, och den juridiska kultur det format, krockar nu med en juridisk kultur präglad av klantänkande, där det är viktigare att gruppen kompenserar än att den skyldige tar på sig ansvaret. I konflikten mellan sedvanerätten och rättsstatens principer växer nu en ny typ av brottslingar fram. För att kunna bemöta den nya kriminaliteten måste vi förstå hur den uppstår, skriver Per Brinkemo.. ...
Som svar, tweeted Brennan några timmar senare: "Denna åtgärd är en del av en bredare insats av Mr Trump för att undertrycka yttrandefrihet och straffa kritiker. Det borde allvarligt oroa alla amerikaner, inklusive underrättelsetjänstemän, om vad det kostar att tala ut. Mina principer är värda långt mer än tillstånd. Jag kommer inte att böja mig " ...
Som svar, tweeted Brennan några timmar senare: "Denna åtgärd är en del av en bredare insats av Mr Trump för att undertrycka yttrandefrihet och straffa kritiker. Det borde allvarligt oroa alla amerikaner, inklusive underrättelsetjänstemän, om vad det kostar att tala ut. Mina principer är värda långt mer än tillstånd. Jag kommer inte att böja mig " ...
Taktiken som jag blev nödgad att använda för att knyta mellanchefer och viktiga specialister till oss var att blanda skräddarsydda karriärprogram med ett ganska stort mått av personlig branding. Jag la minst lika mycket tid på att branda mitt lokala kontor och mig själv som chef och skapa en personlig lojalitet mellan mig och mina nyckelmedarbetare som jag la på att applicera vår globala företagskultur och bygga vårt varumärke.. Genom att jag kan det lokala språket har det alltid varit lättare att etablera en personlig kontakt med personalen, och jag spelade under mina år i Shanghai mycket på den skandinaviska ledarstilen med ett informellt chefskap, stor insyn i beslutsfattandet och mycket stora friheter att själv sätta sina mål och planera sin arbetstid. Där kunde inte hierarkiska, kinesiska företag konkurrera.. Läs även: Medarbetarna styr bilden av företaget. Jag la också mycket krut på att anpassa företagskulturen till lokala förhållanden. Till exempel ändrade ...