En av vår tids stora filosofiska frågor är hur extremism ska bemötas. Den som är bekant med tänkare som Jordan B. Peterson och Sam Harris, vet hur komplext problemet är. I försöken att utforma ett samhälle som inte präglas av dogmatism landar den oförsiktige nämligen alltför lätt i en annan fallgrop: Relativism. Det är här…
För datorspelet med samma namn, se Imperialism (datorspel). Imperialism är en strävan hos vissa stater eller nationer att bilda imperier som omfattar områden av främmande folkslag och nationer. Termen började användas i slutet av 1800-talet om främst europeiska nationers strävan att bygga upp koloniala imperier. Därefter har termen använts om liknande processer under både tidigare och senare historiska epoker. Ordet imperium kommer från latinet och betyder "befallning", "myndighet", "herravälde". Imperialism uppstod redan flera tusen år före Kristus, ursprungligen i det Assyriska riket som varade från omkring 2000 f.Kr. till 570 f.Kr. Den form av imperialism som tillämpats under assyrierna ersattes av Persiska rikets pluralistiska och federativa modell som banade vägen för det hellenska imperiet som nådde sin topp under Alexander den store (356-323 f.Kr.). I och med Romerska rikets (Imperium Romanum) utbredning sönderföll det hellenska imperiet, och romarna utvecklade ...
Professorn i filosofi Jesse Prinz försvarar i Morality Is a Culturally Conditioned Response moralisk relativism. Bl.a. bemöter han några vanliga invändningar: Allegation: Relativism entails that anything goes. Response: Relativists concede that if you were to inculcate any given set of values, those values would be true for those who possessed them. But we have little incentive…
Kontextualism beskriver en samling uppfattningar inom filosofi som betonar det sammanhang i vilket en handling, yttrande eller ett uttryck förekommer och hävdar att i vissa viktiga avseenden kan yttranden eller uttryck bara förstås i förhållande till detta sammanhang. Kontextualistiska uppfattningar menar att filosofiskt kontroversiella begrepp, såsom "betyder P", "att veta att P", "att ha en anledning till A", och kanske till och med att "vara sanningsenlig" eller att "ha rätt" bara har mening i förhållande till ett givet sammanhang . Vissa filosofer påstår att detta sammanhangsberoende kan leda till relativism. Inom etik är "kontextualistiska" åsikter ofta nära förknippade med situationsetik och moralisk relativism. Inom arkitekturteori är kontextualism en designteori där moderna (ej att förväxlas med modernistiska) byggnadstyper är harmoniserade med storstadsmässiga mönster som vanligtvis går att identifiera i en traditionell stad. I epistemologi är kontextualism ...
Det är inte likriktningen i byggandet som är problemet, utan den fula samtidsarkitekturen. Det menar Lars Anders Johansson, som bland annat kritiserar förslagen till den nya Nobelcentret i Stockholm.. Ofta när man hamnar i diskussioner om arkitektur stöter man på det försåtliga likriktningsargumentet. Till en början kan det vara lätt att förledas till att hålla med när någon säger att de framförallt är emot den trista likriktning som finns på arkitekturens område. Då händer det lätt att man tänker på den trista samtida vardagsarkitekturen med rätlinjiga pastischer på modernistisk arkitektur från mitten av förra seklet, alternativt de trista postmoderna "märkesbyggnader" som Wingårdh och hans likar får uppföra på de mest prestigfyllda tomterna i våra städer. Visst vore det skönt om denna trista likriktning kom till en ände, tänker man då.. Men är det verkligen likriktningen som är problemet? Många epoker i den svenska arkitekturens historia har varit ...
Signum är en fristående katolsk kulturtidskrift som skriver om ett brett spektrum av frågor kring tro, kultur, forskning och samhälle.
Ett vansinnesdåd i Berlin, 12 döda och mer än 40 skadade. För mig är det skrämmande att det finns de som inte tvekar att döda urskillningslöst, män, kvinnor och barn, så många som möjligt, så blodigt som möjligt, därför att de avskyr allt och hatar allt som vi andra står för. Att det är de här krafterna som måste bekämpas, det borde vara självklart för vem som helst. Men när jag surfar runt bland måndagens tidningar hittar jag i Aftonbladet en ledare som oroar sig för att terrorattentatet kan gynna högerpopulistiska krafter och det kan försvåra den generösa flyktingpolitiken ...
Artikel i Wikipedia som bland annat förklarar begreppet imperialism. Imperialism är en strävan hos vissa stater eller nationer att bilda imperier som omfattar områden främmande folkslag och nationer...
Pris: 179 kr. pocket, 1979. Tillfälligt slut. Köp boken Soviet Historians and the Study of Russian Imperialism av George M. Enteen (ISBN 9780271002118) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Forskning i filosofi och logik behandlar teoretiska frågor av grundläggande betydelse för mänskligt tänkande och sociala praktiker. Det handlar om vilka grundläggande antaganden som ska göras när frågor inom andra områden bearbetas, till exempel avseende sanning, kunskap, språklig mening, rationalitet och logiskt tänkande, men även grundläggande värdefrågor i privatlivet, vetenskapen, kulturen och samhället.. Särskilt starka områden i Göteborg är språkfilosofi, kognitions- och medvetandefilosofi, experimentell logik, matematikfilosofi, metamatematik, moralfilosofi med tyngdpunkt på meta-etik och frågor om moraliskt ansvar samt tillämpade etik- och värdefrågor i skärningspunkten hälsa, miljö, näringsliv, teknik, utbildningssektorn och samhället i stort. Större projekt under senare år har behandlat genetisk testning i sjukvården, folkhälsoarbetets och folkhälsopolitikens etik, neurala nätverk och relativism.. Lingvistik är den allmänna vetenskapen om den ...
Under mer än ett decennium har det "politiskt korrekta" lagt en våt filt över den politiska debatten. I Sverige och hela västerlandet. Tidskriften Contra har sedan nummer 5 2007 haft först "garanterat politiskt inkorrekt" och senare "granskar det politiskt korrekta" som motto på tidskriftens omslag. För att understryka att vi inte tillhör det politiskt korrekta gänget.. Med tiden har den politiska korrektheten fått alltmer otrevliga inslag av gruppegoism och identitetspolitik. Politisk korrekthet har blivit detsamma som anti-kapitalism, anti-imperialism, feminism, mångkultur, moralisk relativism och dessutom "grönsaksfascism" (den politik Miljöpartiets fundamentalister står för).. Mångkultur smögs igenom som svensk politik av Olof Palme i en proposition som knappast alls diskuterades i de termerna, men som lade grunden till att förskjuta svensk invandringspolitik från integration till mångkultur. Riksdagen antog enhälligt en proposition i frågan 1975, men principen om ...
Tänker talare av olika språk på olika sätt? Denna fråga har dryftats sedan Antikens dagar, men det är först på senare tid som forskningen på allvar börjat undersöka denna möjlighet. Föreliggande projektet sluter sig till det växande forskningsfältet språklig relativism, som syftar till att klargöra huruvida de språkliga uttryck vi har till förfogande påverkar vårt sätt att kategorisera verkligheten. Det specifika studieobjektet för projektet är rumslig rörelse. Rörelseskeenden utgör en grundläggande del av vår mänskliga tillvaro: vi går, cyklar, springer, åker bil etc., ofta på daglig basis och inte sällan för att ta oss från en punkt till en annan. Mänskligt språk avspeglar den centrala roll som rörelseskeenden har i vår vardag genom att erbjuda en uppsjö av medel för att uttrycka rörelse (främst genom verb). Det förekommer dock en avsevärd variation i hur olika språk uttrycker rörelse, i det att vissa språk ledigt uttrycker vissa ...
Om kunskapen och dess fiender". Bakgrund: Förlagschef och bokförläggare på Fri Tanke förlag, som ger ut litteratur i upplysningstraditionens anda. Ordförande för Humanisterna i Sverige sedan 2005. Pratar om: Kunskapssyn, relativism, alternativa fakta, kritiskt tänkande. Upplysning. Bra på: Att bemöta icke-vetenskapliga resonemang.. (Foto: Peter Knutson) ...
Det finns så många sorters relativismer, likaså som det finns språkbruk när det gäller ord som kunskap, sanning, m.m. Vi hade ju för några år sen ett rätt stort forskningsprojekt om relativism (samarbete tf-pf-idéhistoria samt även Göteborg-Stockholm) och då blev vi efterhand varse att många skenbara oenigheter kring föregivet relativistiska teser (t.ex. bland historiker) visade sig inte vara reella och bygga mest på att olika personer talar förbi varandra. T.ex. är det bland historiker och sociologer vanligt att när man talar om sanning eller kunskap som objekt för sina ämnesstudier avse just olika mänskliga handlingar eller sociala händelser (t.ex. de som leder fram till att vetenskapssamhället reviderar en konsensus-uppfattning, eller att staten inför en viss ordning pga. av att kunskapsläget bedömts på det ena eller andra sättet - t.ex. godkänner ett läkemedel). Då är det ju inte så märkligt att vara relativist med avseende på sanning och kunskap ...
Medlemmar i självmordssekten Heavens Gate trodde att de skulle fara till himlen på ett UFO. Ett stort antal människor tror att utomjordingar byggde pyramiderna, att Förintelsen aldrig ägde rum och att World Trade Center demolerades av USA:s regering.. Med slagfärdig och insiktsfull kritik identifierar Stephen Law åtta avgörande mekanismer som kan förvandla en uppsättning idéer till en psykologisk flugfångare. Han diskuterar de intellektuella svarta hålens faror, utforskar vetenskapligt förnuft, religion och relativism.. Bluff vaccinerar oss mot sekteristers knep, religiösa och politiska fanatiker, förespråkare för alternativmediciner, konspirationsteoretiker och andra försåtliga övertygelser.. ...
Intervjuaren frågar sen efter respondentens ståndpunkt, hur man kommit fram till den, hur man rationaliserar den, om den motsatta ståndpunkten är felaktig osv. Intervjun tar ungefär en kvart per problem och man går igenom fyra olika problem, om religion kontra evolutionsteori, huruvida nyhetsrapportering är objektiv och vem som byggde pyramiderna. Ur resultaten från över 1700 individer (vissa testade ett flertal gånger) formulerades en teori med sju stadier med tillhörande beskrivning av hur man ser på kunskap och hur man försvarar ståndpunkter. Stadierna kan ordnas i tre grupper och man säga att man går från oreflekterad säkerhet (Pre-reflektiva stadier 1-3) till osäker relativism (Kvasi-reflektiva stadier 4-5) och vidare till ett värderande förhållningssätt i osäkerhet (Reflektiva stadier 6-7).. Stadie 1. Kunskap antas existera absolut och konkret, den ses ännu inte som något abstrakt. Den erhålls med säkerhet med direkt observation. Ens ståndpunkt behöver ingen ...
I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser. Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt. De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva … Continue reading →. ...
Koherensteorin: Enligt koherensteorin som har sina rötter bland annat hos Leibniz är ett påstående sant om och endast om det är koherent med ett omfattande system av satser, som alla är inbördes koherenta. Leibniz tycks ha menat att bara ett sådant system är möjligt, och identifierade det med något gudomligt och logiskt på en gång. Tillämpat i praktiken tycks det innebära att: en sats P är sann om och endast om den är koherent med systemet S. Och eftersom en sats kan vara koherent med S1 och inkoherent med S2, S3… så är det valet av system som avgör vad som är sant. Koherensteorier för sanning brukar kritiseras för relativism. Så brukar många uppfatta Thomas Samuel Kuhns paradigmteori. Ett annat problem är vad koherens egentligen ska antas betyda. Se huvudartikel: koherensteori ...
De flesta som varnar om flumsamhälle och relativism tycks allt mer komma från ett traditionalistisk eller konservativt perspektiv. När jag läser senaste nummret (Nr1 2010) av den kulturkonservativa tidskriften Axess slås jag av att chefredaktören Johan Lundberg använder sig av kodord utan klara definitioner i en kritik mot en tidsålder av "tilltagande relativisering". Lundberg reagerar mot att det inte längre är självklart med en hierarkisk värdering inom (kultur)forskningen. Vilket i sig är ett intressant ställningstagande ur ett rent vetenskapligt perspektiv, men om vi analyserar vad Lundberg faktiskt varnar om ställs man fri att tolka hur man vill. Det som Lundberg … Continue reading "Johan Lundberg och elitismen". ...
Tidigare: Vad är kunskap? del 1 (Bernt Gustavsson) Sven-Erik Liedman börjar med att problematisera ett vanligt begreppet nu för tiden och det är den uppfattningen att vi idag lever i ett allt mer utvecklande Kunskapssamhälle.[…]. ...
Litteraturvetarna brukar numera särskilja på olika läsarter som de kallas. Det tycker jag är djupsinnigt och bra. Det är rentav tryggt för läsaren att veta att en sådan relativism erkänns. Men så kommer en skolad man och sågar ner granarna i Eva-Stina Byggmästars senaste diktsamling Barrskogarnas barn. Var allt en bluff, undrar läsaren som förundrats och låtit sig förblindas och njuta av överdoserna självironi och annan mångstämd och mångbottnad ironi i den fina boken. Jag undrar vad recensenten skulle ha skrivit om den unga lyrikern Verner von Heidenstam när han i tiden kom hem från Främre Orienten som det då hette och sköljde iväg all svensk skomakarrealism med glättiga fantasi och ansvarslösa utgjutelser över livets förlustelser.. Jag undrar också vad han skulle ha sagt om upptäckten bakom tapeten i kulturhuset Gardbergs i Karis av lössläppta puttin som mamman kritmålat ovanför dotterns säng och sedan täckt in, kanske efter att dottern nått en mottaglig ...
4) Jag tänker, i min naivitet, att människor som missbrukar relativism och ontologiskt tvivel - medvetet eller omedvetet - automatiskt borde diskvalificera sig själva från delaktighet i beslut som rör vår välfärd, avfärdas av vetenskapare, och tas med en stor nypa salt av allmänheten. Men Roves uttalande ovan är ju ett tydligt exempel på att så inte är fallet. Som jag har skrivit om flera gånger tidigare, tror jag att detta i grunden beror på att människor väljer att (låtsas) tro sådant de *vet* är falskt, av bekvämlighet, kortsiktighet, förträngning och cynism. Annars hade talet om ständig tillväxt dött ut för länge sedan ...
Storbritanniens usla energipolitik (#1 #2 #3) -- ett problem som för Sverige är mer marginellt (så länge inte MP, V och S styr) -- bör ha gett en ekonomin sänkande effekt liknande den i Spanien. Invandring och Storbritanniens mångkulturalistiska relativism bör bidra med en direkt mätbar belastning respektive en andlig-kulturell sådan, som borde kunna tillhöra motiven bakom utvandring ...
Forskare och docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet sedan 2012. Disputerade 2008 på avhandlingen "Metaethical Relativism: Against the Single Analysis Assumption". Jobbade efter disputationen som lektor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, samt post doc vid Stockholms universitet 2010-2011 ...
Det är inte nog med att motståndare till könsneutrala äktenskap även fortsättningsvis - om inte Wanja Lundby Wedin får som hon vill - kan leva och verka i Svenska kyrkan. Det måste även gå att, t.o.m. på arbetstid och i förkunnelse, driva öppen och uthållig opinion mot det, och på sikt återgå till att, åtminstone i kyrkan, åter definiera äktenskapet som ett förbund mellan just man och kvinna. (Precis som det naturligtvis går att backa ifall vi skulle ha accepterat polygami, utan att fördenskull iscensätta några tvångsskilsmässor). För naturligtvis är 2009 års äktenskapsbeslut inte på något sätt Guds Nya Ord, och queerförkunnelsen är knappast mer sakrosankt än den moderat heteronormativa. Den relativism som gjorde 2009 års beslut möjligt kan givetvis lika gärna om några år - om vindarna vänder - driva utvecklingen åt andra hållet. Anna-Karin Hammar sa på Pride Hudik för några år sedan att det knappast är klokt att låta bibeln leda oss i frågan ...
Nördar är känsligast, kanske för att de är ängsligast, och deras enorma berg av kunskap har gjort dem oförmögna att se objektivt på avsnitt etthundraelva av någon intergalaktisk teveserie. Förlåt, men jag vet från Dylanvärlden att det är sant - att höra Bob kraxa sig igenom Like a Rolling Stone i Globen och sedan sitta med tårögda män på krogen och höra dem förklara, med salighet i rösten, att det var den största stunden i deras liv... Ja: jag förstår det subjektiva berörande och vill aldrig beröva någon passionen. Men nej: det är omöjligt att som kritiker följa en röd fnurrig tråd mellan den Like a Rolling Stone och hundra andra versioner och genom någon slags relativism säga att det är bra. Det är det inte. Det kan vara vackert, men jag kan inte utanför en diskussionsgrupp där jag sjunger gospeln sätta mig och skriva ihop en till vanliga människor kommunicerande kritik om hur det är "bra ...
Också i detta fall finns en tvetydighet. Även om den enastående framgången för kampanjer mot sexism, rasism och homofobi starkt förbättrade livet för miljontals individer, så sågs de av den postmoderna vänstern inte som just individer utan som kategorier. Man utvecklade en identitetspolitik baserad på gruppdefinitioner utifrån antiindividualistiska förutsättningar. Man behandlade kvinnor, medlemmar av etniska minoriteter, homosexuella och andra som block med gemensamma intressen. Dessa förenklingar var inte alltid skadliga - en kampanj för att skärpa lagen mot våld i hemmet, till exempel, är en kampanj för kvinnor, inte för en eller annan bestämd kvinna. Men postmoderna multikulturalister har tagit den liberala idén om tolerans och drivit den till en extrem relativism, som innebär att det alltid är fel att angripa tidigare förfördelade grupper - "den andre" - även när denne andre förespråkar antiliberala idéer ...
MJ: "Nej men om det som belönas är att vara kvinna så spelar det ju ingen roll att de bästa männen är med och konkurrerar.". Helt riktigt, om kvinnor kvoteras till toppen spelar det ingen roll att de bästa männen konkurrerar. Det är så de olympiska spelen fungerar. Kvinnor har kvoterade kvinnomedaljer som de bästa männen inte får vara med i konkurrensen om. Resultaten är därefter. Fast där kommer vi till Kaitlyn Kenner-fenomenet***, relativism och skillnaden mellan när vad som belönas är att VARA kvinna och när vad som belönas är att GÖRA kvinna.. ***De olympiska spelen tänker ju ändra reglerna och låta män som "gör kvinna" dvs transsexuella män, vara med och tävla. Visst, det är ett extremt exempel men det är utvalt för tydlighet, inte representation. Vad det visar är just hur de bästa männen (i detta fall män bäst på att vara kvinna) kan konkurrera ut kvinnor och det är ju garanterat vad som kommer att ske i OS när kvinnor tävlar mot opererade män som ...
Har du en alldeles fantastisk kollega på labbet, någon som är en schysst arbetskamrat, sprider god stämning och kanske inspirerar andra? Finns det en person på jobbet som du tycker skulle behöva lyftas upp lite extra? Kanske har du en chef som gör ett alldeles ypperligt arbete? Då ska du nominera hen till Årets Biomedicinska analytiker!
Men i slutet av 1800-talet började européerna vilja ha mer än så. Nu skulle hela länder erövras. De stora europeiska staterna ville bygga upp egna imperier. Detta avsnittet i historien kallas för imperialismen. England, Tyskland, Frankrike och några länder till ville växa genom att ta land i Afrika och Asien. Detta rövartåg pågick som allra värst mellan år 1880 och 1914. Imperialismen i dess värsta form ledde till ofattbara grymheter då länder exploaterades hårt och folk utrotades. Det är därför tänkbart att imperialismen bröt ned hämningarna hos många och ledde till en mer brutaliserad människosyn. Europa fick sona för det under den efterföljande epoken som inom historieskrivningen ibland kallas för världskrigens tid.. Dags för avsnitt 12. Mycket nöje!. Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Birk From, Knut Asplund & Magnus Lööf. Lyssna på programmet här direkt. Ni kan också välja att prenumerera på vår podcast via iTunes. Länk till oss på iTunes ...
Jag påstår att vi är den bästa rasen i världen och att ju större del av världen som vi har under oss, desto bättre är det för den mänskliga rasen. Jag påstår att varje kvadratmeter som läggs till vårt territorium ger födsel åt fler av den engelska rasen, som annars inte skulle existera. Jag anser det vara min skyldighet till Gud, min Drottning och mitt land att måla hela den afrikanska kartan röd, röd från Kapstaden till Kairo. Det är min tro, min dröm och mitt uppdrag ...
Slutsatsen av detta är att kinesiska Geely köpte Volvo för att komma över teknologin, om inte enbart så främst. Den strategiska planen är inte att producera bilar i Sverige, åtminstone inte i någon större omfattning, utan att producera teknologiskt avancerade bilar i Kina, där kapital-avkastningen är så mycket större, i egen regi och bortom de globala bilföretagens ägande och kontroll. Denna slutsats bottnar på intet sätt i att vi betraktar kineser eller kinesiska företag som särskilt lömska, utan bara från den kinesiska kapitalismens nuvarande karaktär och ställning.. Åter till huvudspåret. I Sydafrika har president Jacob Zuma anklagat Kina för imperialism, detta sedan kinesisk textilexport i forcerad takt slagit ut sydafrikansk textilindustri. Man kan förstå Zumas frustration, men anklagelsen skjuter vid sidan av målet. Detta handlar om traditionell kapitalistisk konkurrenskamp, känd sedan kapitalismens barndom, inte om imperialism. Till pjäsen hör sedan att ...
Skriften ovan är en kraftigt förkortad (100 sidor, inkl. färgbilder), uppdaterad version av boken "USA som världspolis" från 2013. Boken fick omdömet "De har skrivit en analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt" av Bibliotekstjänsts lektör. Vad handlar det om? USA är världens mäktigaste stat och dominerar militäralliansen Nato. USA har sedan mer än 100 år varit inblandad i många konflikter och krig över hela världen samt blandat sig i andra länders inrikespolitik i stor omfattning. Dess ekonomiska politik har skadat många via Världsbank och IMF, handelshinder och sanktioner. Skriften/boken presenterar fakta och analys av USA:s utrikespolitik, ekonomi, handel och militära kapacitet och hävdar att utrikes- och militärpolitik har sin grund i ekonomiska intressen. Här ges en bred beskrivning av FN och andra internationella organisationer, biståndspolitik, världsfattigdomen samt den globala ekonomiska ordningen. USA får ...
Varför EU valde denna dag? Jo, detta datum undertecknades den s.k. Molotov-Ribbentrop-pakten mellan Tyskland och Sovjetunionen. En pakt som syftade till att de båda länderna inte skulle angripa varandra militärt men som av EU används för att likställa nazismen och kommunismen. EU och kapitalet och de borgerliga ideologerna tolkar i sedvanlig stil historien till kapitalets fördel, för att kunna visa upp att det bakom de kommunistiska idéerna finns något kriminellt.. På detta sätt utgår den 23 augusti varje år en inbjudan till varje fascist och kryptofascist att tillsammans med alla "demokrater", vars politik föder fascismen, att attackera kommunismen.. För historiens skull är det bra att se vad som verkligen hände. Den 23 augusti 1939 undertecknades ett tyskt- sovjetiskt icke-angreppsavtal, den s.k. Molotov-Ribbentrop-pakten. Detta var ett initiativ från Sovjetunionen efter att Storbritannien och Frankrike hade vägrat att sluta en pakt med Sovjetunionen för att bemöta ...
Här fortsätter jag med en betraktelse över den andra av jordbruksverkets två rapporter om motsättningen stad och land. Denna är en C-uppsats av Aline Kärrbäck Introduktion Syfte, mål och frågeställning Syftet med uppsatsen är att undersöka hur diskursiva maktrelationer produceras … Läs mer →. ...
Efter att Christofer Columbus satte Amerika på kartan 1492 började europeiska stater etablera kolonier där, men även i Sydasien, i delar av Afrikas kust och i Kina. Européernas påverkan på det dagliga livet i Indien, Kina och Afrika var dock väldigt liten. Under 1800-talet fick dock Europa ansenlig makt. Starka centralstyrda nationalstater hade uppstått och industriella revolutionen hade förstärkt de europeiska ekonomierna. Delvis på grund av ländernas ekonomiska och militära styrka ville de expandera kraftigt, vilket låg till grund för det som kallas den "nya imperialismen". Med början i 1870-talet lade européerna en stor del av världen under sitt inflytande och sin kontroll.[1]. Den nya imperialismen hade flera orsaker. Den industriella revolutionen var dyr, och imperialismen var då ett sätt att med ekonomiska intressen täcka industrialismens kostnader. Fabriker i Europa ville ha billig tillgång till viktiga resurser som gummi, petroleum, mangan och palmolja, samtidigt ...
Efter att Christofer Columbus satte Amerika på kartan 1492 började europeiska stater etablera kolonier där, men även i Sydasien, i delar av Afrikas kust och i Kina. Européernas påverkan på det dagliga livet i Indien, Kina och Afrika var dock väldigt liten. Under 1800-talet fick dock Europa ansenlig makt. Starka centralstyrda nationalstater hade uppstått och industriella revolutionen hade förstärkt de europeiska ekonomierna. Delvis på grund av ländernas ekonomiska och militära styrka ville de expandera kraftigt, vilket låg till grund för det som kallas den "nya imperialismen". Med början i 1870-talet lade européerna en stor del av världen under sitt inflytande och sin kontroll.[1]. Den nya imperialismen hade flera orsaker. Den industriella revolutionen var dyr, och imperialismen var då ett sätt att med ekonomiska intressen täcka industrialismens kostnader. Fabriker i Europa ville ha billig tillgång till viktiga resurser som gummi, petroleum, mangan och palmolja, samtidigt ...
Ett utförligt fördjupningsarbete om nationalismen. Eleven redogör för hur nationalismen uppstod under 1800-talet i Europa samt hur nationalstaterna utvecklad...
Utan imperialism skulle vi definitivt inte ha den situation vi har idag, där fler människor är på flykt än någonsin. Utan imperialism skulle IS heller aldrig ha uppstått.
Jag menar givetvis inte - n r jag citerar Israel Shamir - att det skulle handla om v pnad kamp. Tv rtom, som Danel Ellsberg ( rets Right Livelyhoodpristagare och p 70-talet den p Pentagon som avsl jade l gnerna inf r anfallet p Nordvietnam - de s kallade Pentagonpappren ) sa p ett m te p ABF Stockholm, arrangerat av Folket i Bild Stockholm, i torsdags den 7 december 2006, motst ndet (han talar h r om amerikansk imperialism) m ste ske med ickev ld och med sanningen. Detta r den enda v g som r lovande. Samtidigt som han p pekar att solidaritet med motst ndet mot amerikansk imperialism - det som r HANS mne - r helt ber ttigat, som med Iraks motst ndsr relser. Men han upprepade i sitt framf rande att det r ickev ld och sanning som r lovande ...
När Andra internationalen håller sin kongress i Amsterdam 1904 står för första gången en representant för en koloniserad nation i talarstolen.. Talarens namn är Dabadhai Naoroji (1825-1917), en av grundarna av Indiska Nationalkongressen (1885). Han har inbjudits till kongressen av Henry Mayers Hyndman (1842-1921), ledare för det marxistinfluerade Social Democratic Federation. Denne har även författat en rapport om läget i Indien till kongressen, en rapport som i kraftfulla ordalag fördömer det brittiska kolonialväldets utsugning av Indien. Samma fördömande ekar i Naorojis korta anförande, ett tal som avslutas med en vädjan om bistånd och hälsas med stormande bifall av kongressens ledamöter.. Dock är inte bifallet alldeles oproblematiskt till sitt innehåll. Tydligt är dels att många av delegaterna inte upplever frågan om Indien som värst näraliggande och dels att frågan om imperialismen är på väg att bli en allt hetare potatis för internationalens ...
Vi har nu (vecka 12) börjat jobba med ämnet historia och närmare bestämt den Europeiska kolonialismen och imperialismen 1800-1950. Årtalen är inte exakta, utan vi studerar även händelser, skeenden och gestalter såväl före år 1800 som efter 1950. Men vårt fokus ligger på 1800- och 1900-talens kolonialism. (OBS! det här inlägget kommer uppdateras kontinuerligt med övningar, tester mm). ...
Publicerad 24 april 2013 11:36 H&M har nu lämnat in en ansökan om att starta ett helägt dotterbolag i Indien till den indiska myndigheten för utländska direktinvesteringar, Foreign Investment Promotion Board. Det rapporterar nätmedia och tillägger att H&M:s ansökan omfattar en önskan om att öppna 50butiker. H&M:s presschef Camilla Emilsson-Falk bekräftar i ett mail till Nyhetsbyrån […]. ...
Det är inte första gången IOK tar ifrån Sverige medaljer, hästsport och boxning är de jag har i minnet. Kanske finns det fler fall också? Det jag såg när jag gick in på IOK:s hemsida var dock helt nytt för mig: I medaljligan för OS 1912 står USA på första plats och Sverige är bara tvåa! Det ansågs som en enorm framgång på sin tid att Sverige vann poängligan på hemmaplan, men nu ger IOK sken av att det aldrig hände. De menar antagligen att nutida regler ska gälla men i det här fallet är det bara löjligt. Om inte andra så är IOK bevisligen kronologiska imperialister ...
När historikern Eric Hobsbawm skrev sina klassiska böcker om 1800-talet kallade han den som om århundradets sista decennier för Imperiernas tidsålder. Då stod de brittiska och franska kolonialväldena som starkast. Ohotade. Utan opposition. Några antimperialism kunde man inte tala om.Kanonbåtarna sköt med jämna mellanrum enstaka slumpskott in I djungeln för att tala om vem som…
Europeiska centralbanken går igenom bakgrunden till eurokrisen. Det handlade inte om slösaktiga stater i sydeuropa:. "The oldest narrative of the crisis … popular with some segments of public opinion, goes more or less like this … the crisis resulted mostly from the fact that several peripheral countries did not respect that design - in particular the fiscal rules of the Stability and Growth Pact - which generated the sovereign debt crisis. Although this is an internally coherent narrative, it is not correct, especially as a main driver of the crisis. First, there is no strong correlation between whether a Member State respected or not the Stability and Growth Pact before the crisis, and the yields being demanded by financial markets today. For instance, Germany and France did not respect the Pact in 2003-4; Spain and Ireland respected it more or less fully until 2007.. Second, there was no uniform increase in overall government debt during the first years of the common currency in the ...
Idag spände jag mina blinda ögon till det yttersta för att ta mig en närgången och skärskådande titt på mitt ädla fosterland. Sverige är ett perifert land beläget långt ifrån all ära och redlighet i det kalla nord men vi vill gärna tro att vi är mitt i händelsernas centrum och att våra göranden och […]. ...
Även biomedicinska analytikernas Facebookupprop har fått stor spridning. Carla berättar att studenter från alla utbildningsorter där det finns biomedicinska analytikerprogram numera finns representerade. Söndagen den 15 april, samma dag som den internationella biomedicinska analytikerdagen, kommer studenter från Uppsala och Karolinska institutet att samlas till en manifestation på Sergels torg, mitt i centrala Stockholm.. Hur manifestationen, som hålls mellan klockan 12 och 16, ska utformas är inte helt klart. Men de tänker inte demonstrera och bära plakat utan framför allt försöka bjuda in till samtal med förbipasserande. De ska också bjuda in sektionschefer från laboratorierna i Stockholm och Uppsala. Även lärarna är välkomna.. - Det vi vill är att få till en dialog, inte minst med allmänheten. Om folk blir mer medvetna om vilken stor betydelse biomedicinska analytiker har för vården ökar trycket på arbetsgivaren. Även vi måste få rimliga villkor, säger ...
... Grattis på Internationella Biomedicinska analytikerdagen! Upplys någon idag som inte vet vad en biomedicinsk analytiker gör! Droppen urholkar stenen vad det lider. #minyrkesdag
Den 15 april är det internationella Biomedicinska analytikerdagen. Vi är tre legitimerade biomedicinska analytiker med olika erfarenheter som vill dela med oss av dessa under några dagar och också beskriva den viktiga roll en biomedicinsk analytiker har inom vården.