Jag liksom många med mig har de senast åren brottats med konsekvensen för landet Sverige när flyktingströmmarna från världens oroshärdar ökar. Vi vet alla att landets resurser är begränsade och flyktingarnas behov, oavsett om de står vid landets gräns eller om de befinner sig i flyktingläger i Darfur, är i det närmaste oändliga, i alla fall för ett litet land som Sverige.. Det är intressant att se hur hela det politiska spektrumet i Sverige gemensamt håller med om att Sverige ensamt inte kan lösa problemen, utan att det krävs en gemensam insats inom FN/EU för att fördela trycket av de behovssökande.. I torsdags och i fredags så var jag på några leverantörsbesök kring Åålborg i Danmark. Det återkommande ämnet, när vi släppte diskussionerna om tekniken, var frågan "Vad i hela friden håller ni på med i Sverige och den politiska krisen?" Naturligtvis handlade det om immigrationspolitiken. Och det är så att Sverige verkligen har en helt annan politik vad ...
Utbildningsplanen U2007 innebär bland annat att du kommer att möta en studerandeaktiv pedagogik, huvudsakligen case-metodik och problembaserat lärande varvat med traditionell undervisning. Utbildningen har Bologna-anpassats vilket exempelvis innebär att ett självständigt arbete om 30 hp (en termin) görs under termin 10. I temat Professionell utveckling tränar du såväl konsultations- och undersökningsteknik som etisk analys, utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt och ledarskap. I temat Allmänmedicin har du kontinuerlig återkoppling till primärvården på samma vårdcentral under hela den kliniska delen av utbildningen.. ...
Ingen hänsyn togs till detta. När regeringen insåg att en förordning inte räckte för att hantera de juridiska dilemman som LifeGene stod inför, beslutades i stället att bereda ett förslag till den lag om register för viss forskning, som inledningsvis nämnts. Yttrandet från SMER har ignorerats. Krav på oberoende etisk granskning av registren saknas. Barn tillåts delta. Ingen ingående etisk analys av mål och metoder eller identifiering och vägning av olika intressemotsättningar har skett. Datainspektionen avstyrker också lagförslaget: frågorna som lagen ska reglera är förtjänta av en grundligare utredning än den som presenteras i promemorian, och det saknas en ordentlig analys av om den föreslagna lagen är förenlig med EU:s dataskyddsdirektiv och med regeringsformen ...
Att patienter får betala upp sig till dyrare behandlingar och tjänster är inte förenligt med principen om vård på lika villkor. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu uppmanar landsting som har sådana erbjudanden att göra en djupare etisk analys.(2 kommentar) ...
Om dessa kriterier anses uppfyllda kan läkemedlet bedömas i relation till ett förhöjt tröskelvärde för kostnadseffektivitet. Hur högt detta värde kan vara för att anses rimligt tar vi inte ställning till i rapporten, men en viktig ståndpunkt är att det måste finnas en övre gräns för hur hög kostnad per QALY samhället kan acceptera. Detta bör gälla även om ovanstående kriterier är uppfyllda, annars riskerar det uppstå oacceptabla undanträngningseffekter av andra prioriterade åtgärder. Även lägre krav på vetenskapligt underlag ska kunna accepteras.. Denna preliminära slutsats prövas sedan mot den svenska etiska plattformen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Våra slutsatser från den etiska analysen är att:. Människovärdesprincipen tillåter att sällsynta tillstånd som ger upphov till höga behandlingskostnader kan särbehandlas och därmed kan vårt första kriterium accepteras utifrån den etiska plattformen. När ett högre tröskelvärde (kostnad ...
Karin Wilbe Ramsay (§ 9). § 1 Dagordning. Kjell Asplund hälsade Janna Kokko varmt välkommen till Smer, hon börjar sin anställning vid sekretariatet den 7 september.. Kjell Asplund berättade att det tillkommit några punkter till dagordningen och att en ny dagordning därför delats ut till samtliga. Rådet beslutade att följa den nya dagordningen och denna fastställdes.. § 2 Protokoll. Protokollet från föregående sammanträde godkändes.. § 3 Anmälningar. Helena Teréus berättade att det till sekretariatet inkommit ett brev från tre privatpersoner, adresserat till samtliga rådsmedlemmar, om att forskning på hjärnan bedrivs utan samtycke samt med en önskan om att Smer engagerar sig i frågan. Det beslutades att rådet inte ska ta något initiativ i frågan och att Kjell Asplund ska svara detta i ett brev till avsändarna.. Kjell Asplund informerade om att Smer fått en förfrågan från Folkhälsomyndigheten om stöd vid etisk analys angående huruvida rotavirusvaccination ...
Det händer något med argumentationsförmågan i frågor där det råder bred enighet. När majoriteten med självklarhet kan utgå från att det är på ett visst sätt, behöver man inte tänka igenom fakta, argument och motargument. Det räcker att med indignation slå fast det självklara.. Hanne Kjöller, känd journalist och debattör, kan illustrera vad jag menar. I en artikel i Expres-sen den 13 juni diskuterar hon abortfrågan under rubriken: "Nej, ett foster är inte en människa".. Kjöller ska ha heder av att försöka föra en principiell diskussion av abortfrågan. Men artikeln visar samtidigt hur ovan hon är vid en sådan diskussion och hur felaktig hennes argumentation därför blir.. Kjöller ger oss flera argument för den svenska abortlagstiftningen och samtliga av argumenten är, som jag ser det, problematiska. Låt mig ge ett exempel.. Abort kommer alltid att efterfrågas och därför står valet, enligt Kjöller, mellan legala och illegala aborter. Det tror jag hon har ...
Varje gång någon av bilarna ska servas uppkommer samma diskussioner här hemma.. Diskussion nr 1 rör vem som ska ringa. Mina argument är att dels att jag inte ska behöva ringa eftersom bilarna (åtminstone) kan vara Nicklas ansvarsområde. Det och gräsklippningen skulle i så fall vara det enda han har, det är inte mycket begärt. Mitt andra argument är att alltid när jag ska göra något som har med bilarna att göra blir det fel. Det är inte mitt kunskapsområde. Se diskussion nr 3 för förklaring av sistnämnda argument. Nicklas argument är att han är på jobbet och jag är hemma när teleofnsamtalet ska ringas.. Diskussion nr 2: Hyrbil eller inte. Trots att vi båda vet att om servicen förläggs en dag då jag är hemma behövs ingen hyrbil ska ämnet alltid ändå diskuteras. Hyrbil eller inte. Nicklas är för, jag är emot. Mitt argument är att om jag ändå är hemma klara jag mig utan bil. Nicklas har inget argument men vill ändå diskutera möjligheten till hyrbil. ...
Vårt ställningstagande mot alla former av surrogatmoderskap utgår i första hand från barnkonventionen och de rättigheter som bör tillkomma alla barn utan undantag. Surrogatmoderskap innebär att man bortser från barnets rättigheter och mänskliga värdighet då barnet förvandlas till en produkt som kan köpas eller säljas.
Lennart Söders argument håller inte. Snarare är det så att hans två inlägg visar hur ytliga den studie och de simuleringar han gjort faktiskt är.
Figur 1. Temperaturförändringar i Vostok, Antarktis. De varmare interglaciära perioderna har markerats i grönt, den period vi själva lever i, Holocen syns längst till höger. För att svara på denna fråga är det viktigt att förstå vad som orsakat skiftet mellan istider och varmare perioder. Skiftningarna tycks vara ett svar på förändringar i jordens bana och lutning, som påverkar hur mycket sommarsol som når det norra halvklotet. När mängden ljus minskar blir somrarna kortare och istäcket börjar växa. Detta ökar i sin tur mängden solljus som reflekteras tillbaka ut i rymden vilket bidrar till att jorden kyls ned. Till slut kommer en ny istid som varar i ca 100 000 år. Vilka är då omständigheterna idag? Förändringar i såväl jordens bana som lutning tyder på att jorden borde kylas av. Två skäl gör dock en istid osannolik: - De två faktorerna jordens bana respektive lutning är svaga fenomen som denna gång är ur fas med ca 10 000 år. Det betyder att deras ...
Stolt, vet jag inte. Det är ett konstigt ord. Men att vara med att bilda och bygga upp ett nytt parti var ju ett äventyr, liksom att vara språkrör när det första nya partiet på 70 år kom in i riksdagen. Och vara rör när partiet kom tillbaka 1994 efter att ha åkt ut så fort jag vände ryggen till.... :-) Grön skatteväxling är min baby, liksom friår och nog är det kul att ha varit den första i Sverige som haft presskonferens om klimatfrågan - det var redan 1987. Gjorde nog den första större svenska utredningen om just den frågan.Sedan är det klart att elektrifiering av Blekinge kustbana och ett solcellsstöd i sista minuten (just när allt låg riktigt risigt till ekonomiskt) är små pärlor, liksom den tredje pappamånaden, eftersom det tillkom på ett märkligt sätt i förhandlingar som jag en vacker dag skall berätta om. Men, framförallt, var det kul att kunna hålla ihop ett parti med både realos och fundisar och lyckas, tillsammans med andra, vidmakthålla och ...
Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, Sid
Riksdagen röstade i början av mars 2015 med stor majoritet för att behålla den obligatoriska skolsvenskan, 134 röster mot 48. Det betyder dock inte att saken är slutligt avgjord så länge som folkopinionen är kritisk. Magma har sammanställt en förteckning över vanliga argument kring obligatoriet och räknar upp de fördelar och den kritik som lyfts fram i debatten.. Magmas kartläggning visar hur diametralt olika obligatoriets förespråkare (+) och motståndare (-) resonerar. Vissa argument är nya, andra har dykt upp i diskussionen i femtio år, ända sedan grundskolereformen 1968.. Förteckningen nedan är en komprimerad sammanfattning. Magma tar inte ställning till argumenten. Ett allmänt konstaterande är att frågan avgörs av den finskspråkiga majoriteten. Konsekvenserna av vilket val man gör har sedan återverkningar för landets tvåsspråkighet och de svenskspråkiga.. ...
Trängselskatten i Göteborg är införd, men GT ger inte upp sin propagandakampanj mot miljön.: Dagens argument är kanske det märkligaste hittills.
Ett vanligt argument mot att inte investera i preferensaktier är att index presterar bättre på sikt och att utdelningarna i preferensaktier inte växer. Båda argumenten stämmer väldigt bra men att utdelningarna inte växer är enkelt att fixa, så det argumentet tycker jag inte håller fullt ut. För att ta ett exempel så hade min prefferensportfölj en direktavkastning på 6,7% (Jag räknar start från 2016-01-01 då jag började investera 2015-09-14 och var fullinvesterad med 100.000kr 2016-04-04) vid start. I dagsläget är yoc 7,77% räknat med återinvesterade utdelningar, detta trots att jag sålt av högutdelande SAS Pref. Preferensaktier varierar i pris som aktier med de fladdrar inte lika mycket. Mitt mål och plan är att de kommer prestera enligt sin direktavkastning ungefär på sikt och tappa i takt med att räntan höjs. Jag tänkte nedanför lägga upp hur jag tänkt att min preferens portfölj kommer att överleva inflationen då det är dags att leva på den ...
Älskar ju internet, det gör jag verkligen. Men den senaste veckan har jag blivit lite trött. Lite trött på att försöka förklara saker för människor som inte vill förstå. Lite trött på att någon säger att mina argument är "lövtunna" eller att jag är en "hycklare" utan att ge en enda förklaring till hur de har kommit till denna slutsats. Och framför allt, ganska så mycket trött på att de här personerna förolämpar mig, min familj och mina vänner genom att kalla alla som jobbar med reklam för parasiter, blogsugare och annat larv.. Det intressanta är att jag tror att de flesta av de här människorna tycker att de kommer från något slags politiskt vänsterhåll. Hållet där man försöker se strukturer, inte individer. Ändå är de så snabba på att döma en person, eller ett enskilt yrke, som med deras begränsade kunskap inte lever upp till de standarder de själva har satt. Får inte riktigt ihop det.. Aja. Man kan hålla på och försöka förklara och försvara ...
Min favoritbok - en essä som skriver varje person mer än en gång. Läroplanen är utformad för att utveckla en känsla av smak och estetik varje elev, så det är viktigt att lära honom att uttrycka tankar exakt, kort men klart. Naturligtvis mest för att hjälpa kompetent argument. Detta steg visar läraren att barnet på rätt sätt kan uttrycka sina åsikter och motivera synvinkel. Vad kan vara fallet? Fakta av liv - detta är den första typen av studier, som kan användas i kompositionen. Sådana exempel är alltid personlig karaktär, vilket innebär en minskning med objektiva faktorer. De är alltid föreskrivs i trafiken eftersom. Till exempel: Detta är min favorit bok eftersom dess huvudperson, jag ser mig själv som hans handlingar och utsikter liknar mina egna. Subjektivitet är värda uppmärksamhet i detta fall, eftersom det bara är ett värdeomdöme baserat på likheten mellan tecknen i karaktär och läsaren. Mer objektiva argument är konstruerade på olika sätt: ...
Ingemar Engström, läkare, professor och sakkunnig i statens medicinsk-etiska råd, har skrivit en artikel om "Den moderna döden" för SvD. "Människor i dag är sannolikt mer rädda för döden än -någonsin. Den tekniska utvecklingen inom sjukvården har medfört fantastiska möjligheter till överlevnad, men sam-tidigt medfört nya och svåra etiska frågor om till -exempel vilka värden som står på spel och vem som ska bestämma över desamma. I centrum för dessa frågor står det faktum att våra önskningar skiftar kring hur vi vill att den sista -resan ska forma sig. Dessa svåra men viktiga -frågor utvecklas på ett mycket fascinerande sätt av Warraich. Historiska beskrivningar varvas med biomedicinska och etiska resonemang och illustreras med en rad konkreta exempel från hans egna erfarenheter som läkare.". ...
Måste säga att den här topless debatten börjar gå mig på nerverna. Tydligen så är bara bröst något folk reagerar väldigt starkt på och har väldigt många åsikter kring. Personligen bryr jag mig inte om vissa kvinnor skulle vilja bada topless men jag kanske kan förstå att vissa tjejer skulle känna sig obekväma med det. Jag tycker bara att vissa argument är riktigt löjliga och rent av skrattretande. Här kommer i alla fall dom starkaste för/mot argumenten ...
Mamman som hysteriskt försöker pådyvla mig sina åsikter om barn. Som mer eller mindre går igenom alla argument som finns för att få mig att skaffa barn. Och som dessutom inte lyssnar alls på MINA argument. Mamman som jobbar deltid för att barnen inte skall lida. Lida? Mina föräldrar har alltid varit arbetsnarkomaner, inte fan led jag av det. Snarare tvärtom. De gav mig en hög arbetsmoral, och en tro på mig själv att det inte finns några begränsningar alls. Jag kan bli vad jag vill - om jag vill. Och med mina föräldrar i åtanke hävdar jag att det går att kombinera med barn om jag skulle vilja det. Dom klarade det. Trots resor över hela jorden nästan veckovis. Trots övertid. Med två barn. Men det krävdes säkert en hel del logistik. ...
Debatt Publicerad: 2018-05-24 15:59 Religiösa friskolor, eller konfessionella skolor som de egentligen heter, står i centrum för samhällsdebatten. Socialdemokraterna går till val på att förbjuda dem, Liberalerna vill stoppa nyetablering av dem, och en majoritet av svenska folket har en dålig bild av dem. Debatten präglas tyvärr av lögner, fördomar, missförstånd och alternativa fakta.. Om det finns bra skäl att vara mot de konfessionella skolorna, så har dess passionerade kritiker inte varit duktiga på att framföra dessa. Nedan är en lista på de fem sämsta argumenten jag har stött på.. 5 "Religiösa friskolor skapar segregering" Socialdemokraternas argument är: Eftersom kristna går på kristna skolor och muslimer går på muslimska skolor segregeras barnen - i kontrast till ickekonfessionella skolor där folk med olika tro och kulturer samsas.. Problemet är att detta inte baseras på verkligheten. På kristna skolor går många som är ateister eller muslimer för att de ...
1. "En nobelpristagare, XXX, säger att det är så, alltså måste det stämma.". 2. "Om nu XXX kan bota all cancer (eller motsvarande fantastisk bedrift) skulle han ha fått nobelpriset för länge sen". Inget av argumenten är särskilt giltiga, en nobelpristagare är, tro det eller ej, helt vanliga människor med samma fel och brister som oss andra. De är naturligtvis alltid experter inom sitt område (åtminstone för 30-40 år sen då de oftast gjorde sin upptäckt) men det är ingen garanti för att de vet allt om allt.. Likaså är en fantastisk upptäckt ingen garanti för att man får ett nobelpris, men jag kan förstå var argumentet kommer från, kan du bevisa att vatten har minne eller att våra liv är förutbestämda av planeternas rörelser så omkullkastar det all vår kännedom om världen vi lever i och skulle såklart slutligen leda till ett nobelpris.. ...
Träning, träning och åter träning - överallt bli vi bombarderade med detta budskap - från kvällstidningarna, med platt mage på 7 veckor osv - till föreläsningar med kända idrottsmänniskor som lovordar denna folkrörelse. Alla ska träna allt - Spinning, Bootcamp, Yoga, löpning och sen lyfta skrot - dricka vuxenvälling etc etc - seriöst är det så vi ska leva eller är vi blåsta av kommersiella krafter. Ett av de vanligste argumenten är - Förr jobbade folk med sina kroppar och nu sitter vi stilla - därför måste vi träna för leva längre, vänta nu - medelålderns har ju ökat dramatiskt under Industriella revolutionen - så där sket sig det argumentet ? Sen känner jag inte någon som tränar mycket utan hela tiden berätta om sina skador, knäskador, sträckningar, frakturer mm - Hmmm. rätt patetiskt när människor säger - jag mår så bra av träna när de kommer på kryckor - låg trovärdighet. Nu säger jag inte att det är skadligt med motion, nej tvärtom men denna nya
Kort sagt: Juridisk carte blanche är inte moralisk carte blanche. Muslimer (och kristna o.s.v.) har all rätt i världen att fortsätta kritisera Charlie Hebdo för upplevda övertramp i det fria ordets namn, men det är ju en fördel - minst sagt - om de samtidigt lika tydligt försvarar Charlie Hebdos juridiska rätt att göra även grova övertramp utan risk för liv och lem. Det behöver inte på något sätt förminska själva kritiken, tvärtom! (Mycket intressant att se skillnaderna mellan t.ex. DN och Aftonbladet å ena sidan och Expressen å andra sidan när det gäller återpubliceringen av de mest omdebatterade bilderna! Argumenten är faktiskt goda på båda sidor - sedan när blev det en dogm att man måste återpublicera all dynga man tycker måste få publiceras? (Tack Aftonbladet för den viktiga reflektionen). Och å andra sidan är det klart att bilders nyhetsvärde stärks när folk blir dödade för att ha ritat den. (Tack Expressen för att jag fick se ...
Tolv döda. Och Weideruds uttalande tyder på att det i praktiken är offrens fel att de blev offer. Jag kommer inte kunna rekrytera en enda medlem med gott samvete med detta uttalande i bakhuvudet. Det kryper längs ryggraden och han är inte felciterad. Han har i denna replik hållit i pennan helt själv. Argumentationen ligger nära de om att det är kvinnors fel att de blir våldtagna om de klätt sig utmanande. Eller inte nära, det är i exakt samma linje.. Socialdemokratin har på intet sätt gjort upp med antisemitismen. Tvärtom har vi blundat för den mest av alla i vår identitetspolitik. I vår iver att tillfredsställa nya, muslimska, väljare har vi släppt in även extrema och fundamentalistiska islamister. Som har exakt samma tankegods kring den judiska diasporan som extremhögern och nazisterna.. Hög tid för oss att börja inse detta. Så länge Adrian Kaba´s tankegods finns representerat i bland annat sidoorganisationer som Tro och Solidaritets förbundsstyrelse, så länge ...
- Det förekommer argument om att CBA är oanvändbara på grund av osäkerhet och jag kommer att titta närmare på till vilken grad dessa argument är giltiga. Pengarna kommer att användas till analyser som jag ska genomföra i ett projekt tillsammans med Cen...
Paulsens argument är inget annat än ett ickeargument. Skillnaden mellan kandidaterna i det här hänseendet är marginell, om man nu ens ska ge den här sortens argument något inflytande. Det är väl upp till var och en att själv svara för om man är beredd att ta sig an uppdraget och då själv göra den familjära avvägningen ...
De klagar framför allt på att den föreslagna lyftbron bara ges en segelfri höjd på 13 meter vid stängd bro och maximalt 28 meter vid öppen bro.. Det innebär bland annat att fartyg som Götheborg och Viking aldrig kan passera bron. Argumenten är fler som Spanaren tidigare red0visat.. Länsstyrelsen tillbakavisade överklagandet med hänvisning till att ingen av de klagande hade formell rätt att lägga sig i beslutet.. Domstolen håller med länsstyrelsen i fråga om Sveriges redareförening och rederierna Erik Thun och Ahlmarks Lines samt Surte åkeri.. Men inte i fråga om Ale kommun.. "Oavsett vad Göteborgs kommun under planprocessen ansett om Ale kommuns rätt att överklaga beslutet om detaljplan, finner domstolen att farleden är ett sådant allmänt intresse som även övriga berörda kommuner har att bevaka. Mark- och miljödomstolen finner således att Ale kommun är klagoberättigad. Länsstyrelsens beslut att avvisa kommunens överklagande ska därför upphävas och ärendet ...
Varför just dessa områden? Då jag, och förhoppningsvis många av er som läser detta, står för en radikalt annorlunda politik än den som förs idag, kan det vara värt att se vad ekonomerna har att säga om den politiken. Detta för att de vetenskapsmän som utgör den dominerande fåran troligtvis kan sägas veta mest om ämnet. En rationell person som inte läst in sig på ämnet torde börja med att läsa en bok från den fåran (se vilka böcker i ekonomi som valts ut som bäst på lesswrong). Och ifall vad som står i boken är fel, borde vi libertarianer kunna peka ut det, så att den rationelle, men (rationellt) ignorant i ämnet, lätt kan se hur dessa argument är felaktiga. Det är ju bara en vettig regel att lyssna på de som utpekas ha mest expertis i ett område; alla kan ju ha fel ...
Invandrarakademien är en kurs i svenska som andraspråk och samhällskunskap. Kursen är för dig som tidigare har studerat på ett universitet (minst tre år) och behöver komplettera dina svenska kunskaper. Utbildningen innehåller svenska som andraspråk och ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. Kartläggning av din utbildning och/eller yrkeserfarenhet ingår också. De teoretiska studierna ska ge dig kunskaper som är användbara för ditt framtida yrkesliv och/eller vidare studier. Utbildningen i svenska som andraspråk och samhällskunskap har utvecklingen av din svenska språknivå i fokus. Du kommer att studera litteratur, språkets struktur, svenskt arbetsliv och många andra aktuella ämnen i samhället. Akademiskt skrivande och muntlig argumentation ingår i kursen. Ett hållbarhetsperspektiv finns i alla moment. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) under två terminer och kursen är på heltid (40h/vecka). Invandrarakademins studievägledare hjälper
Den nationella miljöbilspremien har varit en stor framgång, och har en viktig del i att Sverige nu har den högsta miljöbilsandelen i nybilsförsäljningen och den snabbast minskande klimatpåverkan från nya bilar. Trots det avskaffades den vid halvårsskiftet, ett halvår tidigare än riksdagen beslutade. Det innebär dock att kommuner tillåts ha lokala miljöbilsbidrag innebärande att man står för en del av merkostnaden jämfört med en konventionell bensinbil. Det gynnar främst biogasbilar eftersom de har högst merkostnad. Eskilstunas kommunledning har argumenterat att en miljöbilspremie gynnar vissa personer och därmed strider mot kommunallagens princip att alla kommuninvånare ska behandlas lika. - Eskilstunas motargument håller inte. Det är som att säga att kommunen inte får bygga en simhall eftersom det bara skulle gynna de som simmar. Domar från flera tingsrätter slår entydigt fast att kommuner får främja hållbar bilism på detta sätt, och många kommunala ...
Hur är det nu egentligen med stress & fertilitet? Det måste vara ett av de mest provocerande ämnen för kvinnor i fertilitetsprocessen. Oftast försvarar de sig med att " i så fall hade inte kvinnor fött barn i krigsområden". Det argumentet håller dessvärre inte riktigt för dels så gäller det inte alla, d v s om alla skulle drabbas av infertilitet så skulle befolkningen dö ut, dels så är kvinnorna betydligt yngre och har trots krig, helt andra förutsättningar.. Tyvärr är det så att stress påverkar men då måste vi först lära oss vad stress är och lite hormonlära. Vi pratar inte om att stressa till jobbet och stressa till träning och stressa hem för att städa. Det är mer komplicerat än så men behöver heller inte heller vara så allvarligt som rubbad cykler eller ingen mens/ÄL.. Den grundläggande teorin är att förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol hämmar bl.a LH som är ett hypofyshormon som stimulerar könshormonerna. Stress kommunikationen i ...
I vår tid, för min generation, så är det inte självklart bristen på pengar som är det som begränsar oss i livet. I själva verket är det oftare bristen på tid och energi som sätter gränsen för vad vi får ut av våra liv.. Visst, de hänger samman. Det går, i viss utsträckning, att köpa tid för pengar. Det går också att höja sina energinivåer genom att spendera sina pengar klokt, åtminstone tillfälligt, men någonstans finns det ändå en gräns för när pengar inte längre kan ge oss tid eller ork längre. Om vi exempelvis känner att vi måste ha hjälp att städa hemma eller köpa oss belöningar, kanske i form av lite nya snygga kläder, men inte kan göra det på grund av att vi inte har råd, så kan vi kanske hävda att bristande ekonomiska resurser hindrar oss att frigöra tid och uppnå rätt energinivåer.. Men jag tror den argumentationen är fel, för att den inte hjälper oss att se och åtgärda grundproblemen som finns.. Problemet med ekorrhjulet är att ...
Nu handlar tidningarnas löpsedlar snart sagt varje dag om massvaccinationen mot den pandemiska influensan. Tydligen oroar sig folk från ansvariga myndigheter över att olika rykten om vaccinationens fördärvlighet kan leda till att fler än beräknat blir allvarligt sjuka(1). Det existerar definitivt mycket tokiga rykten om mordiska konspirationer och annat. Sådant går ofta inte att bemöta, även om det ibland backas upp med påståenden som är lätta att falsifiera, som att viruset måste vara artificiellt, då det innehåller genetiskt material från fem olika kända virusstammar, och virus inte skulle kunna korsas naturligt eftersom de inte har sex. Detta argument tar ju inte hänsyn till möjligheten av genetisk omsortering, om två virus av olika stammar infekterar samma cell. Om ett virus skapat på detta sätt cirkulerar i t.ex. en svinbesättning, kan det också omsorteras med ett virus från en tredje stam, så att vi kan få ett nytt virus med material från tre stammar etc. ...
Som nu moderaten Håkan Johansson, som säger sig inte förstått det förslag som han biföll i kommunstyrelsen, att EU-migranter skulle slippa frysa ihjäl genom att få sova i Blomska gården. Det är helt klart att han är ö h t emot hjälp till de frysande romerna. Men hans argument är märkligt och slingrigt. Jag ställdes själv en gång i tiden, i skolstyrelsen på 80-talet (före Peter Roslunds tid) inför att handlingar inte presenterats förrän vid sammanträdet, att ärenden tog upp utanför listan etc. Jag reagerade då SKARPT, och krävde att ärenden ska vara beredda, att man som ledamot ska ha fått underlag och kunnat förbereda sig. Visst kan det, i akuta lägen, hända att ärenden eller fakta "måste" tas upp ändå, men ytterst sällan. Och då ska man som ledamot säga ifrån, kräva ajournering för att hinna se om man förstår och kan ta ställning. Tycker man att man inte kan det så får man yrka avslag eller bordläggning eller på något sätt göra klart att man ...
Ulrica Bennesved är uppvuxen i en företagarfamilj, "med diesel i blodet" och ett småföretagartänk, inriktat på hur man ska få ut så mycket som möjligt av varje krona.. - Det är där jag tycker att debatten går fel, säger Ulrica Bennesved. Vi har fallande skolresultat, för få lärare, växande årskullar, stora integrationsproblem. Då borde vi väl samlas kring kvalitetsbegreppen och diskutera hur vi ska driva vår skola framåt? I stället angriper man vinsten och använder ett sätt att räkna som är klart vilseledande. Det är svårt att diskutera med fakta i den här debatten, för argumenten blir så känslomässiga.. Ulrica Bennesved pekar på en debattartikel i DI av Sigma-grundaren och IT-miljardären Dan Olofsson, där han presenterar att han låtit PWC räkna ut hur Reepalus förslag skulle slå mot välfärdsföretagen, eftersom Reepalu vägrar tro att effekten skulle bli särskilt allvarlig.. - 80 procent av alla välfärdsföretag skulle få sin vinst minskad med mer ...
Det är för dyrt att spela i Hockeyettan, speciellt i Norrland. Det är på väg att bli ett väldigt stort problem att klubbar inte vill ställa upp trots att de kvalificerat sig för uppgiften.. Det ser inte ut att bli något spel i Hockeyettan för Kovland kommande säsong. Klubben som var en av endast två (den andra var förstås division 2-suveränen Kiruna AIF) som ställde upp i det norra kvalet mot Hockeyettan har bestämt sig för att tacka nej till platsen i finrummet.. Argumentet är naturligtvis ekonomi. Det är för dyrt att spela i Hockeyettan för små klubbar uppe i Norrland. Det var givetvis därför lag redan på förhand tackade nej till att ställa upp i kvalet, det är givetvis därför lag tidigare valt att dra sig ur Hockeyettan. Nu senast Sollefteå så sent som under den här säsongen.. Kovland sällar sig därmed till Valbo som även de valt att tacka nej till spel i Hockeyettan trots att de rent sportsligt kvalificerat sig för uppgiften inför kommande ...
Det här med att springa helt barfota uppfattas nog som väldigt extremt, men jag ska försöka förklara varför jag gör det.. Löpning har aldrig varit problemfritt för mig. Det har hela tiden varit skador inblandat. Först fick jag vad jag tror var hälsporre och fick halta mig igenom 15km av Göteborgsvarvet. Rehab i ca. ett år med sporadiska korta rundor. Sen kom jag igång igen! Kom i bra form, sen pajade knät. Då kände jag som jag tror att många känt "jag är nog inte gjord för löpning". Den tanken var extremt frustrerande eftersom jag gillade löpning och visste inte vad jag skulle göra istället. Jag skulle precis ge upp när jag kom att tänka på att jag hade en kompis som en gång sagt "sen finns det dom som springer barfota".. Jag började googla, läsa artiklar och kolla youtube. I boken "Born to Run" finns en del argument som är svåra att argumentera emot. Människan har ju faktiskt sprungit barfota eller med minimalistiska skor/sandaler genom alla tider. Så jag ...
Det är spännande att JO kommer fram till att inbjudan kan gå till vissa utvalda, men om andra kommer och vill vara med då måste de också få tillträde.. Det här är spännande, för vad händer i Stenungsund när de bjuder in "riksdagspartierna" till skolan, och "de andra", som inte sitter i kommunfullmäktige eller riksdagen de partier vars åsikter inte passar skolan, barnen, de unga, de kommande generationerna, får reda på det, kommer då rektorn, skolchefen att tillåta dessa partier att få tillträde till skolorna? Sedan undrar jag fortfarande, vad händer när dessa partier, som anses vara "opassande" kanske kommer in i kommunfullmäktige, riksdagen, vad händer då?. Jag tror att demokrati växer sig stark genom dialog, genom samtal, genom att vi möter argument som är odemokratiska. Genom att vi samtalar, genom att vi tillåter opposition, andra åsikter, det är då vi kan fatta de bästa besluten. Det blir aldrig bra om vi bara har ja-sägare runt omkring oss.. Skolan ska ...
Just har vi firat svenska flaggans dag, jobbat eller klämt annandag pingst, och ser fram emot midsommarafton. Lika återkommande är debatten om var som är den rätta nationaldagen. Peter J Olsson reder ut begreppen. Argumenten är ofta som följer: Den sjätte juni, flaggdagen som upphöjdes till nationaldag genom riksdagsbeslut -ja, sjätte juni började förstås på privat initiativ firas på Skansen som nationaldag redan på 1890-talet - har en stark knytning till Sverige som stat.. Sjätte juni är Gustafsdagen och symboliserar Gustav Vasas maktövertagande och intåg i huvudstaden Stockholm. Men också vår fantastiska grundlag från 1809, och de sämre från 1974.. Midsommarafton är då mer den svenska kulturen som koncentreras då i sommarens vackra, om än ofta regniga, dagar. Den spontana ordningen har gett oss snaps, sill och potatis, majstänger på midsommar, fåniga lekar och ringdanser. Och en äkta folklig gemenskap.. Sjätte juni kanske då är ett betonande av den politiska ...
Du inser inte att ditt argument är till sin form identiskt med "Muslimska företrädare blir inte heligt förbannade när Waberi och Kaplan uttrycker stöd för islamismen. Detta är en stark grund att misstänklihgöra svenska muslimer i gemen och anta att de vill motarbeta demokratin. Vi kan låta misstanken anses så välgrundad att det bör påverka beslut som tas i samhället om muslimer. Och om någon muslimsk företrädare protesterade i efterhand var det skademinimering och PR.". Jag tycker inte att det är ett fruktbart sätt att resonera ...
De etablerade opinions-bildarna Otto Järte och Rudolf Kjellén gav för hundra år sedan anonymt ut stridsskriften Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Tendensen var glasklar: "Vi måste stå på den sida som är emot Ryssland: för vår egen skull, för Europas skull och för hela mänsklighetens skull".. Högerdebattörernas motiv att varna för ryssen var lika klara: "Mellan oss och honom går germanernas klyfta mot lägre raser. Vi äro delaktiga i germanernas stam, vi ha fått en lott i mänsklighetens högsta kultur".. Den rasistiska argumentationen är inte längre gångbar men rädslan för ryssen består. Dagens uppjagade stämning kring (möjliga) utbåtar motsvaras av dåtidens militära oro för kringvandrande ryska sågfilare. Fast då som nu är grunden för oron något oklar.. Läs mer. ...
Varje gång som begreppet normalitet debatteras så brukar en följdfråga dyka upp: Vad är normalt? Den frågan kommer alltid när argumenten tar slut. Idag läste jag ett yttrande angående terrordåd av Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan: - Det är det nya normala som Europa på något sätt måste vänja sig vid. Men jag vill inte vänja mig…
När jag föreläser kring sexualitet och framförallt försäljning och köpet av sexuella tjänster, brukar jag provocera publiken med att säga: ALLT GÅR ATT KÖPA (japp, jag säger det högt och i en positiv anda) Det är alltid någon som skruvar på sig och ibland säger emot. Känslor är ofta ett argument som förekommer som något vi inte kan köpa. Men då brukar jag fråga när någon senast bokade en massagetid, besökte Kallis eller fick en fenomenal skön SPA-behandling. Så betalade du för känslan det hela gav dig eller betalade du för att någon skulle smeta olja på din kropp? eller smeta ditt ansikte med lera när du äter en exotisk fruktsallad? Vad är det vi köper idag egentligen? Är det känslor eller är det produkter? Jag vågar säga att vi köper både och. Något som marknadsförare och PR-folk lär sig tidigt i sina utbildningar. Väck "rätt" känsla och din produkt eller tjänst kommer att sälja ...
I dagens Svenska Dagbladet (den 4 januari) skriver Jabar Amin, skolpolitisk talesman för MP under rubriken "Lyssna mer på skolforskningen" om nationella prov och tidiga betyg. Det är helt klart att Amin ogillar bådadera. Och det kan man förstås göra. Men argumenten är inte precis övertygande och man undrar lite vilka forskare regeringen förväntas lyssna till. Angående betyg vid tidig ålder nämns endast en undersökning. Enligt "betygsforskare vid Göteborgs universitet" gynnar betyg från sexan endast några få procent av eleverna i positiv riktning (hur gynnar man någon i negativ riktning?). Dessutom var det bara redan högpresterande elever som gynnades, de andra missgynnades. Det framgår inte HUR de missgynnades. Lärde de sig mindre eller blev de ledsna när de fick dåliga betyg? Det är faktiskt en viss skillnad. I Finland har skolorna har stor frihet att själva bestämma när betygen ska ges. De kan ges från första klass och måste ges senast från åttonde klass. I ...
Varje år produceras tusentals motioner i riksdagen. De som betalar detta är du. Under december månad lyfter Frihetssmedjan upp en bra motion, och en mindre bra. Läs, och avgör om dina skattepengar har förvaltas väl.. Dagens diss går till Kristdemokraterna. Orsaken är att de vill införa en klassikerlista för den svenska grundskolan. Argumenten är floskler kring att läsförståelsen behöver bli bättre och att man tidigare har haft en syn kring läsning att "det viktigaste är att barnen läser, inte vad de läser ".. Det har motionären Stefan Svanström rätt i.. Problemet är dock att det bör fortsätta vara så. Alla är olika, har olika smak och olika lässtil. Genom att föreslå detta antar Svanström att alla barn ska klara av att läsa samma sak. Och även att de vill det. Där har han fel. Barn är liksom vuxna olika. Lika lite som jag vill tvinga kristdemokrater att läsa liberal litteratur ska de tvinga barn att läsa vissa böcker. Låt de istället upptäcka sin egen ...
I dagens nummer av Dagens Industri (den 3 september) rekommenderar samtliga ledamöter av tidningens s.k Skuggdirektion (däribland jag) en sänkning av reporäntan. Argumenten är enkla och tydliga: 1. Inflationen spås av alla prognosmakare ligga klart under målet 2 procent under överskådlig tid. Konjunkturinstitutet prognosticerar t.o.m en inflation under målet ända till 2017, trots att institutet […]. [Read more →]. ...
I dagens nummer av Dagens Industri (den 3 september) rekommenderar samtliga ledamöter av tidningens s.k Skuggdirektion (däribland jag) en sänkning av reporäntan. Argumenten är enkla och tydliga: 1. Inflationen spås av alla prognosmakare ligga klart under målet 2 procent under överskådlig tid. Konjunkturinstitutet prognosticerar t.o.m en inflation under målet ända till 2017, trots att institutet […]. [Read more →]. ...
Låt de främlingsfientliga komma till skolorna och skrika ut sin dynga, det är nämligen så de bäst bekämpas. Får de stå där och ta en debatt så visar det sig att argumenten är tunna. Men blir de undanskuffade och censurerade så kan de leva på sin myt om att de är för farliga för att få komma fram ...