Allometri (från grekiskans allos ("olik"/"annan") och metron ("mått")), betraktas som en av biologins få naturlagar, och handlar om hur olika egenskaper hos organismer skalenligt förhåller sig till varandra, framförallt i förhållande till organismers kroppsstorlek. Viktiga personer i den allometriska forskningens historia var bland annat Julian Huxley och Georges Teissier, som tillsammans myntade namnet allometri. Allometrisk skalning används inom många olika områden. Ett par exempel är: Ontogenetisk allometri (kallas också allometrisk växt) handlar om organismers olika kroppsdelars växttakt i förhållande till varandra. Många ryggradsdjur, bland dem människan, har till exempel väldigt olika kroppsproportioner i juvenil respektive vuxen ålder. Det beror på att olika kroppsdelar växer med olika hastighet. En människobäbis har mycket stort huvud och korta armar/ben. Under uppväxten växer huvudet långsammare än benen och leder till att den vuxna människans huvud är ...
Om det börjar brinna!!. Vid brand gäller: Rädda-Varna-Larma -Släck. [läs mer]. Utrustning som rekommenderas i hemmet är en brandfilt samt en eller flera handbrandsläckare. Sybro fastigheter tillhandahåller 1 st brandfilt till varje lägenhet.. Var uppmärksam på att stänga av spisen, använd gärna timers för brödrosten & andra elprodukter. Dra gärna ur kontakten direkt när du är klar med strykjärn, brödrost, hårtork och liknande. Kontrollera också att sladdarna till dina elprodukter är hela och oskadda. [läs mer]. Vid matlagning så fastnar det fett från matlagningen i spisfläkten. Fett som droppar ner från fläkten på en het spis kan orsaka brand. Rengör därför fläktfiltret med jämna mellanrum. Intervallerna bestäms av hur mycket mat du lagar. Gör rent filtret med hjälp av varmt vatten och diskmedel. Har du diskmaskin så är denna rengöring lätt avklarad. Släck aldrig en brand runt spisen med vatten. Använd i första hand kvävning med brandfilt och i ...
Botaniken ger kunskap om växters byggnad, funktioner och utveckling. Fotosyntesen är kanske den enskilt viktigaste processen för liv som vi känner det på jorden idag, och på denna kurs ges en god grund till hur processen fungerar. Växter är en av de organismgrupper som är lättast att använda i skolundervisningen, eftersom de alltid finns tillgängliga och dessutom går att odla på labbet för studier och experiment. Bortsett från kunskap om växterna i sig, är dessa organismer mycket lämpliga för att undervisa om generella livsförutsättningar och ekologiska aspekter. Formkännedom handlar om att lära sig att med hjälp av bestämningslitteratur identifiera organismer, och också om att helt enkelt kunna känna igen ett antal vanliga svenska växter och djur. Erfarenheten visar att många aktiva biologilärare upplever att goda kunskaper om vanliga organismers namn ökar känslan av säkerhet i yrkesutövandet ...
Bakgrund. Utsläpp av avloppsvatten till recipienten (Bottniska viken) regleras av myndigheterna och gäller alla tillståndspliktiga verksamheter. Generellt sett sker avloppsvattenrening i flera steg som omfattar såväl mekanisk-, kemisk-, som biologisk rening. Det biologiska (bakteriella) steget, som kan ske under både aeroba och anaeroba förhållande, är det mest problematiska ur processregleringsperspektiv inte minst för att det är levande organismers verksamhet som skall regleras. För att ens ha en möjlighet att driva anläggningen på ett tillnärmelsevis optimalt sätt krävs mätningar av in och utgående flöden, bl.a. för att kunna reglera viktiga parametrar som närsalttillförsel och luftningshastighet och därmed uppnå en stabil och effektiv process.. Anläggningar. Det finns tre typer av anläggningar där avloppsreningen i varierande grad är problematisk och där en förbättring av mätmetodiken skulle ge ett stort ekonomiskt och miljömässigt mervärde. Dessa kan ...
Med innesluten användning enligt definitionen i gentekniklagen avses varje verksamhet där någon modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar, transporterar, destruerar, bortskaffar eller på annat sätt använder genetiskt modifierade organismer och där specifika isoleringsåtgärder vidtas för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön och för att åstadkomma en hög grad av säkerhet för allmänheten och miljön. Det är ofta fråga om biologisk eller medicinsk grundforskning som sker i universitets eller andra forskningsinstituts laboratorier.. Gentekniklagen reglerar innesluten användning av såväl genetiskt modifierade mikroorganismer, växter som djur. Varje verksamhetsidkare är skyldig att på förhand utföra en skriftlig riskbedömning av sin användning av genetiskt modifierade organismer. Därtill ska verksamhetsidkaren till gentekniknämnden lämna behöriga anmälningar eller ansökningar om innesluten användning.. Gentekniknämnden har ...
Tom Regan var intressant dock eftersom han utgår ifrån den sekulära moralen i Kant, istället för utilitaristisk pseudomoral. Men det hela urartar när han börjar att använda kvantitativa bedömningsregler för en handling, då hamnar han ändå i en pseudomoral där man köpslår. Där organismens beskaffenhet är avgörande, eller egentligen bara våran perception av organismen, han bortser ifrån att vi kan mäta väldigt små organismers minne av miljö de växt upp i, att vi kan mäta hur bra eller dåligt en bakterie mår i den miljö de utsätts för. I slutändan hamnar vi i projicering av våra egna känslor och då blir gränsen densamma som den alltid varit, ögon som liknar däggdjurs är kravet ...
... er är en grupp av organismer, till exempel bakterier, som saknar det kärnmembran som omsluter eukaryota organismers kärn-DNA. Ordet härstammar från grekiskans pro som betyder före och karyon som betyder kärna.
Marxistisk analys behövs för att reda ut de ekologiska frågorna. Åke Kilander rekommenderar särskilt traditionen kring den amerikanska tidskriften Monthly Review.. Ekologin som vetenskap, dvs. läran om levande organismers förhållande sinsemellan och till den omgivande miljön, var länge förvisad till den akademiska världen. Dit hörde inte Marx. Han studerade inte bara kapitalismen utan hela samhället och människans tillvaro på planeten oberoende av samhällssystem. Han använde begrepp som "social metabolism" (ämnesomsättning, tyska "Stoffwechsel"), för relationen mellan människan och naturen. Arbetsprocessen och produktionen under kapitalismen såg han som en del av "naturens allmänna metabolism". Tankegångarna var centrala i hans ekonomiska analyser som länge förbisågs på detta område.. Ekologi och miljövård fick ett uppsving i Sovjetunionen under decenniet efter revolutionen. Viktiga insatser inom skogsvård och klimatologi gjordes under de följande decennierna ...
Bakgrund. Proteiner är "byggstenar". De ger struktur och stabilitet åt celler, organ, muskler, hud, skelett, hår och naglar. Proteiner är oumbärliga, de viktigaste komponenterna i allt levande, i alla cellers och organismers funktion. Proteiner är molekyler (föreningar av flera atomer). Det speciella med många proteiner är deras stora storlek (många atomer) som ofta har invecklade form. (Därför är de svårare att undersöka än andra molekyler.) "Ritningen" till varje protein i människan (och allt levande) kodas av en eller flera gener (de flesta gener består främst av DNA). Människan sägs ha ca tjugo tusen gener. Alla celler (deras väggar och inre strukturer) består främst av proteiner. Bild på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH´s logotyp). Arbete har utförts där och på andra ställen. ...
Grodynglen i klassrummet växer så det knakar. Apropå dem pratade vi idag om olika organismers livscyklar. Vi läste Adastras Den maskerde jägaren och pratade om vad de visste om olika arters utveckling De kunde något om grodor (förstås), myggor, flugor, fåglar, fjärilar och människor. Samtalet fick mig att minnas våra skolplanscher så jag sprang i väg efter några stycken. Jag la dem på golvet så att eleverna kunde studera dem noga. Eleverna var indelade i grupper om 3 och de cirkulerade mellan affischerna i en bestämd ordning och på min signal ...
Anställningen omfattar i första hand forskning inom teoretisk ekologi, relaterad till det VR-finansierade projektet AdvanCing the Metabolic theory of Ecology (ACME). Den sökande förväntas här kombinera matematisk analys och datorsimuleringar av ekologiska system med experiment för att systematisk utvärdera och utveckla användbarheten av organismers energianvändning (metabolism) som ett verktyg för att studera och förstå ekologiska processer och fenomen på individ-, populations- och ekosystemnivå. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Skövde och Linköpings Universitet, varför sökande bör vara beredd att i återkommande perioder vara verksam vid dessa två orter och resa emellan dem ...
Biologer har en mycket bred och generell kompetens inom både kemi och biologi. Det finns ingen grupp naturvetare som finns på så många olika befattningar och branscher. Väljer du biologi med inriktning mot molekyler, celler, organismers och organs funktioner finns jobben ofta inom läkemedels och bioteknikindustrin, med ansvar för bland annat kvalitetstestning, provning och produktutveckling. Biologer med denna inriktning finns också på hygieniska och diagnostiska laboratorier, till exempel inom sjukvården.. Väljer du biologi med fokus på miljö och ekologi kan du jobba som konsult inom miljöområdet, som ekolog, samhällsplanerare, inventerare, utredare, miljörevisor, -samordnare eller -chef.. Livsmedels-, djurskydds- och miljö- och hälsoskyddsinspektörer är också ofta biologer, men de vanligaste befattningarna är handläggare, biolog, projektledare, naturvårdshandläggare och laboratorieingenjör.. Oavsett vilken inriktning du väljer finns det en arbetsmarknad inom ...
Kursens fokus ligger på hur gener i vår och andra organismers arvsmassa fungerar och är uppbyggda. Kursen behandlar även de metoder som används för att studera geners funktion och man lär sig hur man kan klippa och klistra gener och överföra en egenskap från en organism till en annan. Tillämpningar inom biotekniken där molekylärbiologiska metoder används diskuteras och etiska frågeställningar belyses. Kursen innehåller också en längre laboration där kloning av genetiskt material utförs.. ...
Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap, t.ex. gällande namn, aktuell klassificering samt vanliga synonymer.
Prokaryota organismers förhållande till syre skiftar beroende på art och tillväxtförhållanden. Vissa kan inte existera utan. (16 av 111 ord) ...
Äntligen!!. Norrbotten. Efter några dagars ledighet och ett par dagars jobb på kansliet är jag utsläppt i skogen igen. Början av veckan har gått åt till att meddela markägare om de skogar vi har tittat på, och de skyddsvärden skogarna håller i form av rödlistade arter. Det är ganska nedslående att höra, från flera bolag faktiskt, att det här med att leta rödlistade arter är, mer eller mindre, en förkastlig strategi. Särskilt som bolagen inte på allvar verkar ta till sig vad det faktiskt betyder att det finns gott om rödlistade arter i ett område. Garnlav! fnös någon till mig i tisdags, det finns överallt.. Jag hade ett samtal med Artdatabanken om detta. (Artdatabanken består av ett antal experter inom olika organismers områden, det är dessa experter som utreder vilka arter som hotas försvinna ur landskapet) När det gällde just garnlav så finns det en anledning till att den är rödlistad (liksom för andra arter i den lägsta hotkategorin), nämligen: att dess ...
Havbundens små organismerProtisterneMeiofaunaenDen økologiske betydning af havbundens små organismerHavbundens planterBundvegetationens sammensætning og levevisHavbundens plantetyperFaktorer med indflydelse på bundvegetationenPlantesamfundenes zoneringMenneskets indflydelse på bundvegetationenDen produktive bundvegetationHavbundens dyrTo forskellige typer bunddyrBunddyrenes ernæringBunddyrenes forplantningUdvalgte arter fra infaunaenUdvalgte arter fra epifaunaenParasitterIndførte arterIndslæbte algerIndslæbte dyrIndslæbte dyrs og planters virkningerLivet på lavt vandMiljøetOrganismernes fysiologiske tilpasning til miljøfaktorerneMiljøfaktorernes betydning for dyrenes udbredelseBestandsstørrelser og bestandssvingningerMenneskets indflydelseØstersøenDe levende organismers indvandringØstersøens nuværende plante- og dyrelivØstersøens fremtidige udvikling
Kursen ska ge kunskaper i allmän ekologi omfattande organismers anpassningar till sin miljö, samt populationers, organismsamhällens och ekosystems struktur och dynamik.
Charles Darwin är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teorier om "det naturliga urvalet", framlagda vid mitten av 1800-talet. Detta kom att förändra hela världsbilden speciellt för att den gick emot Bibelns skapelseberättelser. Darwins teorier lade därmed grunden för den moderna utvecklingsläran (Thorbjörnsson, 2016). Det som gjorde Darwins utvecklingslära så omdiskuterad ur religiös synvinkel var att den inte alls förutsatte Guds medverkan. Han bevisade att alla arter utvecklats från ett gemensamt ursprung genom en process kallad naturligt urval. Denna utveckling (evolution) innebär att levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan under generationernas gång (Thorbjörnsson, 2016). Enligt Darwin skedde utvecklingen genom att vissa individer hade större möjligheter att överleva än andra och att de därigenom kunde föra sina egenskaper vidare till kommande generationer. Senare forskning har visat att slumpvisa förändringar, ...
De flesta bränder som inträffar i våra hem beror på slarv och okunskap. Hur lätt är det inte att gå till sängs och glömma släcka det brinnande ljuset i vardagsrummet? Oförsiktigt lägger vi tändstickor och tändare på bordet lätt åtkomliga för barn. Bråttom på morgonen - plattan på spisen glöms påslagen innan man rusar till jobbet.. Listan kan göras lång på tanklösa saker som vi gör och där följderna lätt kan bli bränder. Var alltid förberedd på hur olika brandsituationer hanteras.. Det är viktigt att se över familjens rutiner och vana att handskas med eld eller föremål som kan orsaka brand. En kontrollerad fas av eld övergår allt för lätt i en okontrollerad brand.. Ansvaret är ditt - din insats är viktig. Om det börjar brinna i bostaden, fritidshuset, husvagnen eller båten kan sekunder rädda familjens liv. Det gäller att upptäcka branden i ett så tidigt skede som möjligt. Annars kan den omfattande skadan vara ett faktum utan att man hinner ...
Heta arbeten Vem har nytta av utbildningen? De arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand kallas Heta Arbeten. Med metoder menas någon form av ver
Kostnaderna för bränder orsakade av lokala eldstäder har följaktligen ökat. Därför vänder sig försäkringsbolagen allt oftare till Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, för att utreda de fall där det finns tveksamheter kring hur eldstaden har installerats eller där branden kan ha orsakats av andra tekniska felaktigheter.. När kylan slår till och elpriset rusar iväg är det frestande att elda på i braskaminen. Men den är inte avsedd för uppvärmning av ett helt hus, bara för att värma det rum den står i.. - I ett nyare, välisolerat hus behöver man i allmänhet inte elda så länge innan det blir varmt. I ett äldre hus är det lättare att elda på ett mindre lämpligt sätt, säger Peter Nord på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.. - Många eldar för hårt och för länge, vilket ger för höga rökgastemperaturer, som i sin tur kan orsaka brand i närbelägna byggnadsdelar. Slarv vid hantering av askan är en annan vanlig brandorsak, fortsätter ...
Åskväder påverkar mig något alldeles förskräckligt. Bortsett från att jag är rädd att det ska slå ner och orsaka eldsvåda så blir jag fruktansvärt trött och seg. Jag KAN inte hålla ögonen öppna om jag sätter mig ner. Vi har haft åsknedslag i huset flera gånger med förstörda apparater för ett antal år sedan, så rädslan är högst reell. Tack och lov blev det inte eldsvåda någon av gångerna men det fanns brännmärken på telefondosor, bl a. Den ena gången var alla glödlampor trasiga när vi kom hem från jobbet och TV och antennförstärkare sönder. Jag vill alltid veta precis var katterna är och var deras transportburar är när det åskar och är det på natten så stiger vi upp ...
Heta arbeten innefattar arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige, utföraren av ett hett arbete, samt brandvakten ska vara utbildade och certifierade. ...
Enligt miljöbalken 9 kap 9 skall en fastighetsägare se till att fastigheten hålls fri från skadedjur (råttor och möss eller leddjur med insekter och spindeldjur som vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsänger, fågelkvalster m.fl.). Råttor och möss är livsfarliga gäster på gårdar för att de kan gnaga på ledningar och orsaka bränder. Det mest effektiva sättet att…
Heta arbeten är ett samlingsnamn för de arbeten som kan riskera att orsaka brand. Vid utförande av Heta arbeten finns det specifika lagar och säkerhetsregler som du måste ta hänsyn till.
Heta arbeten är ett samlingsnamn för de arbeten som kan riskera att orsaka brand. Vid utförande av Heta arbeten finns det specifika lagar och säkerhetsregler som du måste ta hänsyn till.
Nej, det är inte tillåtet att grilla på balkongen, uteplatsen eller nära husfasaden utomhus eftersom det kan orsaka brand. Du behöver ha ett säkerhetsavstånd på minst tio meter från fasaden om du grillar på gården.. I vissa av våra områden har vi gjort i ordning en grillplats och där går det givetvis bra att grilla.. Visa hänsyn, tänk på att rök och matos snabbt kan sprida sig vidare in i dina grannars lägenheter.. ...
590897 Garnmatta Blossom https://www.lineahemma.se/product/gidn/590897 https://www.lineahemma.se/Images/590897/medium/590897_a_x_001_a.jpg InStock 449 449 SEK NO_SALE_DYNAMIC Product 590897-0000 Garnmatta Blossom 449 449 https://www.lineahemma.se/product/gidn/590897 https://www.lineahemma.se/Images/590897/medium/590897_a_x_001_a.jpg InStock 70x140 cm /bomulls- & trasmattor Boel & Jan Blossom är en enfärgad garnmatta med dekorativa tofsar, 100% bomull. Fintvätt 30°. Färg rosa. 590900-0000 Garnmatta Blossom 1249 1249 https://www.lineahemma.se/product/gidn/590897 https://www.lineahemma.se/Images/590900/medium/590900_a_x_001_a.jpg InStock 140x200 cm ...
Spor är del av vissa levande organismers livscykel, till exempel svampars, bakteriers och växters. Vissa grampositiva bakterier (till exempel Clostridium botulinum) kan via en speciell process gå in i en endosporfas. Då bildas endosporer, som kan klara av extrema förhållanden. Eftersom bakterierna har kraftigt sänkt metabolism innanför väggarna kan de överleva extremt länge i för dem usla förhållanden. När de väl hamnar i gynnsamma förhållanden igen så kan de märka detta och snabbt utvecklas till aktiva bakterier. Som endosporer har bakterierna extra kraftiga cellväggar, kraftigt sänkt metabolism, speciella åtgärder för att hindra att deras kromosom förstörs av strålning, uttorkning och liknande. Bland de bakteriestammar som har förmåga att bilda endosporer gör de detta istället för att utföra mitos (celldelning) ibland, och chansen för att de ska bilda en endospor ökar om förhållandena blir dåliga. Stammar av sådana bakterier kan därför överleva trots ...
GMO innebär att man förändrar levande organismers ärftliga egenskaper på ett sätt som inte hade kunnat ske på naturlig väg. Hur introduktionen av dessa icke naturligt förekommande gener eventuellt kan påverka livet är det ingen som vet. Främst gäller GMO våra grödor men också genmodifierade djur har skapats av forskare. De finns ännu inte i praktiskt bruk vilket däremot växterna gör, främst sojabönor, majs, bomull och raps. Vanligast är att man förändrat grödorna så att de tål bekämpningsmedel de normalt inte skulle klarat. Tanken är att bara ogräset och ohyran ska dö. Att ogräset och ohyran för sin överlevnad redan lyckats utveckla resistens mot bekämpningsmedlen hade man nog inte räknat med, och att det skulle leda till att ännu mer bekämpningsmedel nu behöver användas är ett sorgligt faktum som ingen önskade sig. Hur den här odlingen påverkat våra nyttoinsekter har jag inte funnit några fakta om, och hur utvecklingen ser ut på sikt vill man ...
Antioxidanter eller antioxidationsmedel är kemiska föreningar som motverkar oxidering. Oxidation är en kemisk reaktion som kan producera fria radikaler, som därigenom leder till kedjereaktioner som kan skada organismers celler. Antioxidanter som tioler eller askorbinsyra (C-vitamin) avslutar dessa kedjereaktioner. För att balansera oxidationstalet upprätthåller växter och.... Läs mer ...
Naturen på hösten Årskurs 4, hösten 2015 Råsslaskolan Kunskapskrav Centralt innehåll Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband, t.ex. nedbrytning, pollinering
Esse har producerat produkter för salonger och spa i över 10 år och lanserade nyligen världens första hudvårdserie med levande probiotika-ESSE PLUS.. De senaste 10 årens framsteg inom DNA-sekvensering har gjort det möjligt att skilja ut vår DNA från andra organismers.. Resultatet revolutionerar hur vi ser på vår hälsa. "The Human Microbiome Project" har konstaterat att hudens välbefinnande är beroende av de biljoner mikroorganismer som lever på och i din hud. Forskningen har slagit fast att varje människa är till 54 % bakterie och att varje mänsklig cell innehåller 10 mikroorganismer.. ...
Den totala DNA-sekvensinformationen för ett stort antal organismers arvsmassa är idag känd. De flesta av dessa organismer är bakterier, men även en- och flercelliga eukaryota organismer finns representerade, däribland människan. Denna nya informationsmängd har inneburit stora förändringar i vetenskapligt tänkande; bl a finner man att för många av de nu identifierade generna är funktionen okänd. Kursen belyser detta i ett tvärvetenskapligt perspektiv, med tonvikt på experimentell metodik. ...
Ytterligare besläktat med gyllene snittet och fibonacciserien kan man säga att fraktal geometri är. En fraktal är ett komplext mönster som bestäms av en enkel regel. Fraktaler ser ut eller upprepar sig på samma eller liknande sätt (exakta respektive statistiska fraktaler) på mindre och mindre skalor. Exempel i naturen är ormbunkar, träd och dess förgreningar, broccoli, kustlinjer, flodsystem/deltan, moln, bergsformationer, organismers utbredningsmönster, hjärnans vindlingar, lungors förgreningar, snöflingor, eldflammor och mycket mycket mer. Jag kan tänka mig att även koltrastens sång med sina upprepade snarlika men aldrig exakta tonslingor är fraktal. Fraktalbegreppet, liksom komplexologi, fjärilseffekten, strange attractor, emergenta fenomen och självorganiserande system, tillhör kaosteorin där en deterministisk påverkan kan ge oförutsägbara men strukturerade effekter och resultat ("ordnat kaos"). Jag kom första gången (på 90-talet) i kontakt med fraktal geometri ...
Forskningen behandlar ekologiska processer i landekosystem, framför allt de nordliga barrskogarna och fjällen. Vi vill förstå hur klimat, topografi, kvävedeposition och markanvändning som skogsbruk och renbete påverkar dessa nordliga ekosystem. Viktiga frågor är hur spridningsförmåga och interaktioner med andra arter påverkar organismers reaktioner på ett ändrat klimat och ökat kvävenedfall. Forskningen om hur skogsbruk påverkar biologisk mångfald och ekosystemprocesser innefattar studier av mossor och epifytiska lavar, med ett speciellt fokus på betydelsen av läget i landskapet, olika skötselregimer och arters spridningsförmåga. Renbetesforskningen studerar både på sommarbete i fjällen och vinterbete i den boreala skogen. Vi studerar bland annat beteseffekter på vegetation och mark, interaktioner med andra markanvändare såsom skogsbruk, och effekter av klimatförändringar på hållbarheten av renskötseln. ...
Shinya Yamanaka, nobelpristagare i fysiologi eller medicin, kommer till Göteborgs universitet. Här ska han hålla en föreläsning samt träffa och inspirera unga forskare och studenter. Välkommen att lyssna på hans öppna föreläsning. Shinya Yamanaka fick 2012 Nobelpriset i fysiologi eller medicin "för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens". Han delade priset tillsammans med britten Sir John B. Gurdon. Nobelpriset fick de för upptäckten att mogna, specialiserade celler kan omprogrammeras till omogna celler, så kallade stamceller, som i sin tur kan utvecklas till olika typer av celler i kroppen. Detta har revolutionerat vår syn på cellers och organismers utveckling ...
Shinya Yamanaka, nobelpristagare i fysiologi eller medicin, kommer till Göteborgs universitet. Här ska han hålla en föreläsning samt träffa och inspirera unga forskare och studenter. Välkommen att lyssna på hans öppna föreläsning. Shinya Yamanaka fick 2012 Nobelpriset i fysiologi eller medicin "för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens". Han delade priset tillsammans med britten Sir John B. Gurdon. Nobelpriset fick de för upptäckten att mogna, specialiserade celler kan omprogrammeras till omogna celler, så kallade stamceller, som i sin tur kan utvecklas till olika typer av celler i kroppen. Detta har revolutionerat vår syn på cellers och organismers utveckling ...
Shinya Yamanaka, nobelpristagare i fysiologi eller medicin, kommer till Göteborgs universitet. Här ska han hålla en föreläsning samt träffa och inspirera unga forskare och studenter. Välkommen att lyssna på hans öppna föreläsning. Shinya Yamanaka fick 2012 Nobelpriset i fysiologi eller medicin "för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens". Han delade priset tillsammans med britten Sir John B. Gurdon. Nobelpriset fick de för upptäckten att mogna, specialiserade celler kan omprogrammeras till omogna celler, så kallade stamceller, som i sin tur kan utvecklas till olika typer av celler i kroppen. Detta har revolutionerat vår syn på cellers och organismers utveckling ...
Miljögifter är ett samlingsnamn för ämnen som har en negativ miljöinverkan och skadar organismers funktioner. Många miljögifter bryts ned mycket långsamt eller inte alls. Miljögifter kan även vara fettlösliga som lagras och ackumuleras i fett och fettvävnader hos organismer, andra gifter binder sig till proteiner. Vissa miljögifter har dessutom hög spridningsförmåga vilket gör att de…
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.. Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.. ...
Probiotisk hudvård Då och då, med jämna mellanrum, sker vetenskapliga framsteg som förändrar vårt sätt att se på oss själva och vår omvärld. De senaste vetenskapliga rönen från "The Human Microbiome Project" har förändrat vårt sätt att se på hudvård och erbjuder oss nya metoder att dämpa hudens åldrande. De senaste 10 årens framsteg inom DNA-sekvensering har gjort det möjligt för oss att skilja ut vår DNA från andra organismers. Resultatet revolutionerar hur vi ser på vår hälsa. "The Human Microbiome Project" har konstaterat att hudens välbefinnande är beroende av de biljoner mikroorganismer som lever på och i din hud..... ...
Forskaren Ingrid Tjensvoll, verksam vid Stockholms universitet institutionen för ekologi, miljö och botanik, har jämfört miljöpåverkan av muddring, som är en metod för att göra kanaler och hamnar djupare, och trålning. Studien visar att under ett år resulterar trålning i 88 gånger större mängd uppvirvlat slam från botten i Östersjön.. - Trålningen gör att en stor mängd sedimentpartiklar frigörs vilket har negativ påverkan på olika organismers beteenden och fysiologiska processer. Ett exempel är att många fiskägg och fisklarver får svårare att överleva i det grumliga vattnet. Det uppvirvlade slammet kan även störa många fiskar när de leker, det vill säga ska para sig och lägga ägg, säger Ingrid Tjensvoll. När man bottentrålar på förorenat havsbotten frigörs gifter som är tillgängliga för olika organismer att ta upp. Som exempel tar Ingrid Tjensvoll blåmusslor som blev utplacerade och exponerades för sedimentmoln, orsakade av trålning i en ...
Svavelsyra är en färglös oljig vätska. Det är lösligt i vatten med frigörande av värme. Det är frätande för metaller och vävnad. Det kommer att träna trä och de flesta andra organiska ämnen vid kontakt, men det är osannolikt att det orsakar brand. Densitet 15 kg / gal. Långvarig exponering för låga koncentrationer ...
Svavelsyra är en färglös oljig vätska. Det är lösligt i vatten med frigörande av värme. Det är frätande för metaller och vävnad. Det kommer att träna trä och de flesta andra organiska ämnen vid kontakt, men det är osannolikt att det orsakar brand. Densitet 15 kg / gal. Långvarig exponering för låga koncentrationer ...
Kemiskt ren (>99,5 %) isopropanol helt utan tillsatser för effektiv rengöring av elektronik, mekanik, fiberoptik m.m. Avlägsnar oxid, vax, bläck, smuts och olja. Bryt strömmen till elektronik innan den rengörs då gnistbildning kan orsaka brand. Skonsam mot
El-termografi är den vanligaste typen av termografering. Uttjänta eller felkopplade komponenter kan orsaka brand. Alla typer av anläggningar bör kontrolleras innan de tas i drift samt löpande under deras livstid.. Oavsett om du har ett litet "proppskåp" eller är ansvarig för Barsebäck, är el-termografi ett bra verktyg för säkerheten.. ...
Blossom Rose ljusstake | ek | Applicata | Blossom Rose ljusstake från Applicata är en modern ljusstake med retrokänsla. Blossom är designad av Anders Nørgaard och är inspirerad av ljusstakar från 50 och 60-talet men också av blomknoppar som är på väg att slå ut. Och precis som blommor, blir dessa ljusstakar som allra finast i kluster. Skapa din egen sommaräng genom att kombinera Blossom-ljusstakar i olika modeller!
Blossom Tulip ljusstake | ocean green | Applicata | Blossom Tulip ljusstake från Applicata är designad av Anders Nørgaard. Serien är inspirerad av blomknoppar som är på väg att slå ut, men också av klassiska ljusstakar från 50 och 60-talet. Under denna period tillverkade många träsvarvare möbelben och de bitar som blev över slutade ofta som ljusstakar. Blossom finns i flera olika modeller som är fina att kombinera med varandra.