Vårdarbetet är i förändring i Sverige genom ökade vårdbehov men med begränsade resurser. Vid obalans i arbetslivet kan förslitning av personal - särskilt äldre kvinnor - och därigenom ökad sjukfrånvaro bli följden. Detta projekt har fokus på personal med kortare utbildning i vårdens första linje.. Behovet ökar av att ha mätinstrument för att kunna följa utvecklingen, även på den lokala arbetsplatsen. Frågeformuläret Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) är lämpligt för att kartlägga arbetsmiljön och för att mäta förändringar efter interventioner. Det bygger på de dominerande arbetsmiljöteorierna. COPSOQ är översatt till 21 språk, vilket ger goda möjligheter till internationella jämförelser.. Syfte ...
Household-ID Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande
Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga
... , som förkortas MÖMB, är en internationell kampanj som pågår varje år under oktober månad. Bakom kampanjen
Det är vanligt att personer med multipel skleros (MS) upplever nedsatt livskvalitet. Stöd finns för att användning av acceptans som copingstrategi har samband med ökad livskvalitet vid MS. Valida och reliabla mätmetoder (att mätmetoderna mäter vad de ska mäta på ett tillförlitligt sätt) är värdefulla för att öka förståelsen av hur personer med MS anpassar sig till att leva med sjukdomen. Syftet med projektet var att undersöka hur väl den svenska versionen av "the Acceptance of Chronic Health Conditions (ACHC-10) Scale" fungerar vid MS.. I projektet deltog 147 personer som svarade på de tio påståendena i den svenska versionen av "the ACHC-10 Scale". Svaren på frågeformuläret analyserades med Raschanalys, som är en metod att utvärdera hur själva frågeformuläret fungerar. Det visade sig att tre påståenden inte mätte tillräckligt tillförlitligt. Genom att ta bort dessa påståenden från frågeformuläret blev frågeformulärets egenskaper som helhet bättre; med ...
Det är inte enkelt att hantera jobbansökningar. Ni måste ställa frågor och samla in dokument som meritförteckningar och följebrev. Sedan måste ni gå igenom alla svar och dokument noggrant för att se till att rätt kandidater intervjuas. Använd vår mall för enkäter om jobbansökningar för att förenkla processen med att samla in och hantera ansökningar. Du kan alltid anpassa den med specifika frågor eller material som du behöver samla in.
Hösten 2009 och 2011 genomförde vi på Specialistläkarmottagning Residenset en Patientenkät liknande den som genomförs i primärvården för att få veta hur våra patienter uppfattar vården och bemötandet här oss och på så sätt hjälpa oss att göra förbättringar.. Vi delade slumpmässigt ut 50 enkäter bland de som besökte mottagningen under oktober månad. Patienten fick ta med sig enkäten hem och i lugn och ro svara på frågor om -Tidsbeställningen Ingen patient ansåg väntetiden till besök var för lång.. -Mottagningen 97% ansåg att bemötandet var utmärkt/mycket bra.. -Läkarbesöket 90% kände helt förtroende för läkaren, 10% delvis.. -Provtagningar Alla fick provsvar.. -Helhetsintrycket Samtliga bedömde helheltsintrycket utmärkt/mycket bra.. Vill du läsa mer om vad våra patienter tyckte kan du klicka HÄR ...
Här kan du, som har blivit ombedd av oss, fylla i frågeformuläret inför ditt besök hos oss. Du väljer själv om du vill fylla i frågeformuläret som följer med i din kallelse eller om du vill fylla i här digitalt.. För att fylla i frågeformuläret måste du ha ett giltigt bank-id.. ...
Regional samordnare skickar ut elektroniskt frågeformulär till verksamhetens ledning. Besvarad enkät mejlas ut av regional samordnare till uttagna revisionsteam.
Regional samordnare skickar ut elektroniskt frågeformulär till verksamhetens ledning. Besvarad enkät mejlas ut av regional samordnare till uttagna revisionsteam.
Forskare: Erika Boman, överlärare, med dr i omvårdnad. På Åland, liksom i resten av västvärlden, lever vi idag i ett samhälle där allt fler personer är och blir äldre. Som en följd av åldrandet påverkas människan av faktorer som kan ha inverkan på hälsa och livskvalitet. Att ha kunskap om dessa faktorer är av vikt för att kunna planera för och genomföra hälsofrämjande aktiviteter, vård och omsorg.. På Åland saknas idag vissa centrala hälsouppgifter för den äldre befolkningen. Det aktuella projektet syftar till att samla in hälsouppgifter bland den äldre befolkningen samt belysa faktorer som på olika sätt har visat sig vara av betydelse för ett gott åldrande.. Ett första frågeformulär skickades ut till samtliga äldre kvinnor (65 år och äldre) år 2010 och resultat har publicerats i ett antal vetenskapliga studier. Materialet låg också till grund för den avhandling som försvarades våren 2016.. Ett nytt frågeformulär skickades ut år 2015, då både ...
RELÄ Regionen läser vill bidra till lust att läsa genom att koppla ihop läsning med idrott, musik, teater och andra skapande processer. Om projektet Hade en Yahoo-adress som tjorvade (de krävde kontrollkod och även om jag. Fre 8 jul 2011 2234 Läst 976 gånger Totalt 1 svar. Jag vet inte om jag är korkad eller lat, men jag VILL inte sammankoppla, jag vill inte trassla. maj 2018.. välkända SC-motorn. Företaget har fortsatt i samma innovativa anda sedan dess. Något som hänger nära ihop med valet att stanna i Sverige.
English translation]. Att låg inflation och deflation ökar skuldbördan är välkänt för många. Under rubriken "The spectre of eurozone deflation" skriver exempelvis Martin Wolf nyligen i Financial Times: "While falling prices would improve competitiveness, they would raise the real burden of private and public debt. This might well create another round of financial stresses." Lägre inflation än förväntat leder till högre reala skulder än förväntat och planerat och ökar därmed skuldbördan. I Sverige har de två senaste årenen inflation på noll lett till att reala skulder på två år ökat med 40 000 kr för varje lånad miljon, jämfört med om inflationen hade legat på inflationsmålets 2 procent. Men är detta känt och förstått i Riksbanken? På presskonferensen den 28 november efter publiceringen av Riksbankens stabilitetsrapport fick riksbankschefen Stefan Ingves en direkt fråga, om den låga inflationen förvärrade hushållens skuldsättning. Vad svarade han? Fråga ...
Skolverket har tagit fram ett material med konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken i förskolor och skolor. Det här stödmaterialet handlar om hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken ute i förskolor och skolor. Stödmaterialet innehåller konkreta frågeställningar som är avsedda att underlätta arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera,…
Här kan du läsa om övriga frågor som berör linjekoncessioner, exempelvis omprövningar, återkallelser, överlåtelser och förlängningar
Detta är den vanligaste typen av fråga i enkäter. Respondenten väljer ENDAST ett förberett svar. Slutna frågor är därför användbara i områden där du behöver beskriva ett fast antal svar:. ...
Med utgångspunkt från existentiell psykologi fokuserar vi på den makt du har att påverka ditt liv i den riktning du väljer. De tema som kommer att belysas är mening, värden, val, hinder för att röra dig i den riktning du önskar samt behovet av existentiellt mod för att förverkliga det du vill.. Du får möjligheter att tillsammans med andra reflektera över din syn på livets mening och upptäcka möjligheter och alternativ för hur du kan välja och prioritera för att vara medskapare till ditt liv.. Arbetssätt: I denna processinriktade kurs arbetar vi omväxlande med miniföredrag utifrån kursen tema och delande, samtal och övningar enskilt, i mindre grupper och storgrupp. Vi kommer även att ge utrymme för deltagarnas egna frågor och dialog med kursledare och deltagare.. Syfte: Att deltagarna utifrån existentiell psykologi skall få ökad kunskap och nya perspektiv, ökad medvetenhet om den egna upplevelsen av mening i sitt liv, ökad medvetenhet om vad de önskar uppnå i ...
Hej och välkomna till våra sidor med olika enkäter. Var delaktig och var med och svara på våra enkäter, detta ger oss bättre underlag för våra beslut.
Individens motivation är avgörande för all livsstilsförändring. En framgångsrik dialog om livsstil, levnadsvanor och hälsa utgår därför alltid från individen. Det kräver att du som rådgivare först försöker ta reda på hur förändringsbenägen han eller hon är och hur de aktuella levnadsvanorna ser ut. Försök sätta dig in i individens situation. Vad tycker personen om? Vad har han eller hon för bakgrund? Lever han eller hon i en familj eller ensam? Respektera också individens tankar om mat. Det är inte bara hälsoaspekter som påverkar våra matval. Olika trender, social tillhörighet, religion och traditioner kan också påverka våra matval. Träna på att bli en bra lyssnare och var lyhörd och intresserad. Ställ öppna frågor och fokusera på det som relevant för stunden och de aktuella medicinska problemen. Olika frågeformulär kan vara till hjälp men en dialog och ett samtal är ofta trevligare och skapar en bättre kontakt.. ...
2018-01-11. I tidningen HD Sydsvenskan kommenterar RFS ett frågeformulär från en överförrmyndarnämnd som kritiseras av gode män.. HD Sydsvenskan rapporterar om ett frågeformuläret som överförmyndarnämnden i Örkelljunga skickat ut till sina gode män. De förväntas de fylla i uppgifter om de personer de är satta att hjälpa - bland annat om personlig hygien och religiösa och politiska intressen.. I artikeln uppger Elin Molander på RFS projektledare, att formuläret är ett olyckligt exempel på vad som händer när kommunerna tvingas att själva ta fram metoder för tillsyn. Inte bara är frågorna integritetskränkande - det är dessutom oklart vad man ska göra med uppgifterna. - Vi ställer oss ytterst tveksamma till lämpligheten i att ställa denna typ av integritetsnära frågor till en god man. Vi anser inte heller att de utgör ett underlag för om huvudmannen får rätt stöd eftersom tolkningen av svaren blir godtycklig, säger hon. Allra mest problematiskt tycker ...
2018-01-11. I tidningen HD Sydsvenskan kommenterar RFS ett frågeformulär från en överförrmyndarnämnd som kritiseras av gode män.. HD Sydsvenskan rapporterar om ett frågeformuläret som överförmyndarnämnden i Örkelljunga skickat ut till sina gode män. De förväntas de fylla i uppgifter om de personer de är satta att hjälpa - bland annat om personlig hygien och religiösa och politiska intressen.. I artikeln uppger Elin Molander på RFS projektledare, att formuläret är ett olyckligt exempel på vad som händer när kommunerna tvingas att själva ta fram metoder för tillsyn. Inte bara är frågorna integritetskränkande - det är dessutom oklart vad man ska göra med uppgifterna. - Vi ställer oss ytterst tveksamma till lämpligheten i att ställa denna typ av integritetsnära frågor till en god man. Vi anser inte heller att de utgör ett underlag för om huvudmannen får rätt stöd eftersom tolkningen av svaren blir godtycklig, säger hon. Allra mest problematiskt tycker ...
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar. Varje år kompletteras enkäterna med frågor om aktuella händelser, vanor och attityder, samt specifika frågor ställda i samarbete med samverkande forskare och myndigheter.. Den nationella SOM-undersökningen består av sex olika delundersökningar. Var och en av dessa är riksrepresentativ och omfattar normalt ett urval på 3 500 personer mellan 16 och 85 år. Frågeformulären omfattar mellan 14 och 18 sidor. Fältarbetet inleds normalt i mitten av september varje år och avslutas, efter en serie av påminnelser via post och telefon, efter årsskiftet.. Undersökningsmetoden sammanfattas i ett kort metodkapitel i den årliga forskarantologin, samt i en mer omfattande metodrapport.. ...
Psykodynamisk terapi passar dig som har en önskan att förstå och reflektera kring dina problem, dig själv och de sammanhang som du befinner dig i, nu och bakåt i tiden, med sikte på framtiden.. Syftet med terapin är att tillsammans med terapeuten förstå orsaken till dina svårigheter. Ni undersöker hur de problem du har kan hänga samman med din rådande livssituation och tidigare erfarenheter i livet, för att därigenom skapa en ökad medvetenhet om dig själv och ditt sätt att handskas med relationer och arbete. Med större medvetenhet om dig själv, känslor, upplevelser och behov ökar förmågan att förstå och hantera din livssituation.. Psykodynamisk terapi (PDT) ...
Medlemsundersökning 2014 Område Medlemsundersökning Företag Attribut Alingsås golfklubb Respondenter Svar Svarsfrekvens Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag 1257 386 31% Medlemsundersökning 2014 Introduktion En medlemsundersökning har nyligen genomförts för golfklubben där medlemmarna fått möjligheten att svara på ett fyrtiotal frågor kring upplevelsen av banan, drivingrange, banpersonal, shopen, restaurangen, kiosken och receptionen. Samtliga frågor har ställts som påståenden där respondenten kunnat svara på en sexgradig skala med svarsalternativen mycket bra och mycket dåligt. Indexering Svaren på respektive fråga räknas om till ett medelvärde som sedan transponeras till en 0-100 skala,där 0 är sämst och 100 är bäst. Index Ett övergripande diagram har tagits fram där frågorna inom varje område slagits samman och presenterats som ett medlevärde per område. Spridningsresultat Till höger om varje fråga presenteras spridningen. Det ...
- Det är absolut nödvändigt att öka bostadsbyggandet och det är mycket positivt att regeringen bjuder in till bostadspolitiska samtal över blockgränserna....
Rapporten beskriver udviklingen i aktivitet, udgifter og frit valg på genoptræningsområdet i 2007 og 2008. Desuden gør rapporten status for de anbefalede initiativer på genoptræningsområdet, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i økonomiaftalen for 2009. Der er gennemført tre spørgeskemaundersøgelser. Se regioner, kommuner og sundhedspersonalets svar neden for. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand). Svar fra Region Hovedstaden Svar fra Region Sjælland Svar fra Region Syddanmark Svar fra Region Midtjylland Svar fra Region Nordjylland Svar fra kommuner Svar fra sundhedsfagligt personale ...
Ett frågeformulär av hög kvalitet är en viktig beståndsdel i en framgångsrik undersökning. Eurofound satsar därför mycket på utveckling och översättning. Varje gång den europeiska undersökningen om arbetsförhållanden genomförs revideras frågeformuläret med hjälp av experter och politiska aktörer och med vägledning från Eurofounds intressenter.
participants think they have changed, but the questions in the questionnaire indicate that they havent. The divided and inconsistent results indicate problems with the method used. The core question, however, is whether the participants have changed, as they say themselves, or havent changed, as the results from the questions indicate. We dont know, we can only speculate. The most logical answer points to a bias in the first questionnaire. This means that the participants may have answered in a way in which ...
Några av alla synpunkter… • Håstens vårdcentral har förändrats i en mycket positiv riktning! Mycket nöjd!! • Drop-in fungerar utmärkt. Det är en stor trygghet att veta att jag kan få hjälp samma dag. • Det bästa ställe att komma till när man är sjuk. • Ett bra och personligt mottagande i alla led • Verkligen roligt att ni fått en kvinnlig läkare till vårdcentralen
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Många människor är förvånade och glada över den glädje, det roliga och det kärleken som att bli morföräldrar ger sitt liv. De speciella banden som kan utvecklas mellan dig och dina barnbarn kan leda till ett riktigt vackert och givande förhållande.. Förhållandet mellan morföräldrar och barnbarn kan ha en mycket positivt inflytande på barns utveckling för. Barn som har varma relationer med sina morföräldrar kan studsa tillbaka bättre under livets upp- och nedgångar.. Detta gäller för alla familjer men särskilt för barn i familjer med hög risk - till exempel barn med funktionshinder och barn i familjer efter en separation.. Tips för att bygga relationer med dina barnbarn. ...
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren ...
Informationen på vår hemsida är en sammanställning av den service som kommunen ger företagen i Simrishamns kommun. Vill du veta mer eller har några särskilda frågor är du välkommen att kontakta kommunens näringslivsutvecklare Lars Persson ...
Du får en plastkanyl i en blodåder på handen eller armen. Man mäter puls och blodtryck samt tar ett EKG. Vi ber dig också fylla i ett frågeformulär angående dina symtom och vilka effekter din hjärtrytmrubbning har på ditt dagliga liv. Samma frågeformulär kommer vi att be dig fylla i 1 år efter behandlingen, vilket ger oss en möjlighet att följa upp alla våra patienter.. Hjärtspecialisten kommer strax före behandlingen att tala med dig och informera om behandlingen mera i detalj. Informationen gäller hur behandlingen verkar, förutsätt-ningarna för att lyckas liksom om eventuella biverkningar och komplikationer till behandlingen.. ...
Du får en plastkanyl i en blodåder på handen eller armen. Man mäter puls och blodtryck samt tar ett EKG. Vi ber dig också fylla i ett frågeformulär angående dina symtom och vilka effekter din hjärtrytmrubbning har på ditt dagliga liv. Samma frågeformulär kommer vi att be dig fylla i 1 år efter behandlingen, vilket ger oss en möjlighet att följa upp alla våra patienter.. Hjärtspecialisten kommer strax före behandlingen att tala med dig och informera om behandlingen mera i detalj. Informationen gäller hur behandlingen verkar, förut-sättningarna för att lyckas liksom om eventuella biverkningar och komplikationer till behandlingen.. ...
Sambolagen gäller om två personer bor tillsammans och har ett partnerförhållande med varandra. Men det finns mycket att se upp med när det kommer till denna lag. Om detta upphör, antingen genom äktenskap eller genom separation, så gäller sambolagen om inget annat har avtalats. Därav kan det vara bra att skriva ett samboavtal om det är så att den ene står för mer av lägenheten än den andra eller om ni muntligt kommit överrens om andra punkter. Ett samboavtal är bindande och tar upp vad det är som ska gälla vid en separation. Finns inte detta avtal och bostaden köptes för att ni två skulle bo där tillsammans så är det den svagaste som har rätten på sin sida. Alltså, oavsett vem som betalat bostaden så delas egendomen. Här kommer en skillnad på vad som innebär, rent juridiskt, att vara sambor och inte gift:. ...
Nedan finns ett litet enkelt frågeformulär med fem frågor om vad du tycker om vår hemsida. Klicka på länken så kommer frågorna upp. Samma formulär har släkte...
Den prylen och andra saker - Rubiks kub. Finns förvisso än idag, men inte alls lika populär nu som för 30-40 år sedan. Gummisp...
Vi ser en stor ökning i kännedom kring driver monitoring systems och interior sensing när det kommer till bilindustrin. Den starka efterfrågan på vår teknik drivs också av de ökade kraven på säkerhet, AI och trenden kring självkörande bilar. För att möta den ökade efterfrågan från bilindustrin ser vi därför ett värde i att byta namn Applied Solutions till Automotive Solutions, säger Martin Krantz, VD och grundare av Smart Eye.. Utöver namnbytet sker ingen annan förändring. Organisation, ansvarsområden och rapporteringsstrukturer är desamma som innan. Smart Eyes andra affärsområde behåller sitt tidigare namn, Research Instruments. Research Instruments fokuserar på forskning inom bilindustrin samt studier av mänskliga faktorer (human factors) inom allt ifrån flygindustrin och fartygssimulatorer till klinisk research. För mer information ...
SurveyMonkey levererar inspirerande data från riktiga människor till organisationer över hela världen. Det finns SurveyMonkey-produkter för alla användningsområden och budgetar - från enkla enkäter till avancerade feedbacklösningar och företagserbjudanden.
Hos Materialbutiken kan du köpa plastplåt online direkt i vår webbshop eller i vår fysiska butik på Folkungagatan på Södermalm i Stockholm. Besök hemsidan idag!
Se utbudet av kylvätsketankar som passar för bland annat borrmaskiner, fräsar och svarvar. Beställ med snabb leverans, få din beställning nästa vardag.
Det blev ett ovanligt kort fullmäktigemöte, 1 timme och 55 minuter, åtminstone för att vara i Ängelholm. Mötet bestod av en interpellation och endast 5 beslutsärenden, samt några snabbt avklarade valärenden på slutet. Mötet innehöll inga voteringar, vilket också är ovanligt.. Från Sverigedemokraternas sida var en enkel fråga planerad ang. den på Villan belägna trafiklekskolans framtid. P.g.a. sjukdom blev den dock aldrig formulerad och inlämnad, men det kommer ev. ske inför nästa fullmäktigemöte istället.. Den enda interpellationen ställdes av Britt-Marie Hansson (s) till BUNs ordförande Sven-Ingvar Borgqvist (m), och gällde bl.a. de dåliga skolresultaten i årskurs 9. När vi före mötet läste igenom svaren från Borgqvist, var vår tanke att Hansson nog inte skulle bli helt nöjd. Hon hade ställt rätt specifika frågor, men svaren var generellt betydligt mer svävande än frågorna. Hansson blev, liksom vi anade, heller inte nöjd.. Kristdemokraterna lade en ...
Siffror kan tyckas tråkiga, och inom vår verksamhet finns så många värden som inte så lätt låter sig mätas. Hur har vi lyckats motsvara invånarnas behov av service och tjänster? Vilken betydelse har biblioteket för enskilda människor? Vilka är det som inte använder biblioteket och i så fall varför? Via enkäter kan vi få svar på några av våra frågor, men det är långtifrån alla som är villiga att svara på enkäter. De som inte nyttjar biblioteket alls eller i väldigt liten utsträckning kanske inte heller känner sig motiverade att besvara en enkät. Hur ska vi då får veta anledningarna till att de inte besöker oss? Det finns en anledning till varför vi uppmanas av stat, landsting och kommun att samla in den här statistiken, varför vi grottar ner oss i kolumnerna. En av anledningarna är att tillgången till ett väl fungerande folkbibliotek är starkt förknippat med demokrati, informations- och yttrandefrihet. Tillgång till information och förmågan att ...
Genom Landstinget Blekinges framtidspanel vill vi skapa en ytterligare möjlighet för dig att lämna synpunkter och idéer om utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård på ett enkelt sätt till oss som arbetar med projektet. Alla invånare från arton år och uppåt är varmt välkomna att delta i panelen. Som medlem i panelen kommer du främst att få besvara enkäter eller delta i digitala diskussioner. Någon enstaka gång kan vi också bjuda in till att träffas för att diskutera en specifik fråga. Har du frågor om framtidspanelen, skicka e-post till [email protected] Ja, jag vill gå med i framtidspanelen ,,. ...
Få svar på hur det är att jobba och intervjua på Göteborgs Stad. Läs om intervjuprocessen, förmåner, företagskultur med mera på Indeed.
En tiondel av Sveriges befolkning är drabbade av tinnitus så chansen är stor att svenska sjuksköterskor träffar på individer drabbade av detta fenomen i sitt dagliga arbete. Syftet med denna studie var att öka kunskapen om tinnitus hos allmänsjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, med två specifika frågeställningar. Den första var vilket bevis det finns för ett samband mellan tinnitus och depression, ångest, kognitiva besvär och sömnbesvär.
Om Smart Eye. Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande 23 design wins avseende serieleverans till ...
På Tillväxtverket genomför vi korta medarbetarenkäter minst två gånger per år. Tillsammans med våra arbetsmiljöronder har vi sammantaget minst tre mättillfällen per år. Resultatet delges på grupp-, enhets-, avdelnings- och myndighetsnivå, samt jämförs över tid.. En omvärldsbevakning som gjorts med flera myndigheter och leverantörer för enkäter, visar en tydlig trend att korta enkäter som skickas oftare under året, och med uppföljning i realtid, ger större individuellt engagemang. Trenden visar en större möjlighet att agera på tidiga signaler om förbättringsområden och även större möjlighet att identifiera och ta tillvara det som fungerar bra och som bidrar till välmående och engagemang i arbetet. På Tillväxtverket ska vi tillsammans bidra till bra värderingar, kultur och trivsel. Det är också viktigt med både individ- och verksamhetsutveckling, för att öka förmågan att skapa resultat tillsammans.. Enkäterna är en del av det systematiska ...