Bevarandestatus för en grupp organismer (till exempel en art) visar om gruppen fortfarande är ännu existerande, och om så, hur sannolikt det är att gruppen kommer att dö ut inom en snar framtid. Vid bedömningen av bevarandestatus är det många faktorer som tas i beaktande: inte bara den sammantagna storleken på populationen, utan också den totala ökningen eller minskningen av antalet individer över tiden, avelsframgångar, kända hot, och så vidare. Det mest kända listnings- och rankningssystemet för global bevarandestatus är den rödlistning som underhålls av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Detta system delar in arters bevarandestatus i åtta kategorier, från livskraftig till utdöd (se tabell), och inkluderar arter som klassats som utdöda sedan år 500 e.Kr. Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter, CITES, syftar till att säkerställa att internationell handel med exemplar av vilda djur och växter inte hotar deras ...
Förkortningen EN leder hit. För andra betydelser se, En (olika betydelser) Starkt hotad (EN) (engelska: Endangered) är en term för utrotningshotade arter och som används inom så kallad rödlistning, där den främsta är den som organisationen IUCN tar fram. Starkt hotad är den näst allvarligaste kategorin för vilda populationer efter akut hotad, och en art kategoriseras som starkt hotad om den inte uppfyller något av alla kriterierna för akut hotad, men ändå löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid. 2012 fanns det globalt 3079 djur och 2655 växter som kategoriserades som starkt hotade, vilket kan jämföras med 1102 och 1197 år 1996. För exempel, se Kategori:Starkt hotade arter ^ "IUCN Red List version 2012.2: Table 2: Changes in numbers of species in the threatened categories (CR, EN, VU) from 1996 to 2012 (IUCN Red List version 2012.2) for the major taxonomic groups on the Red List" (PDF). IUCN. 2012. Arkiverad från originalet den 27 januari ...
Arter och livsmiljöer inom områden som ingår i Natura 2000-nätverket ska ha ett särskilt skydd. I sådana områden är målet att säkerställa att en gynnsam bevarandestatus uppnås för de arter eller livsmiljöer som omfattas av skyddet. Detta regleras av art- och habitatdirektivet (92/43/EG) och fågeldirektivet (09/147/EG) som i Sverige har genomförts som bestämmelser om områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.. För vattenförekomster som helt eller delvis ingår i Natura 2000-områden enligt 7 kap. 27 § miljöbalken ska alltså gynnsam bevarandestatus uppnås. I 16 och 17 §§ områdesskyddsförordningen SFS 1998:1252 finns det övergripande beskrivningar av vad kvalitetskravet innebär. De mer specifika kraven för att nå gynnsam bevarandestatus i ett Natura 2000-område framgår av den bevarandeplan och/eller skötselplan som ska upprättas för sådana områden. I de fall där det finns en konflikt mellan kraven för att uppnå gynnsam bevarandestatus för ett Natura ...
EU-kommissionen har skickat ett brev till Sveriges regering där man kräver ett antal svar om den licensjakt på varg som genomfördes i våras. Frågorna verkar vara minst sagt relevanta, t.ex. hur vargjakten rimmar med EU-direktiv om att bevara livsmiljön för vilda djur och växter, om det rörde sig om en jakt i "begränsad mängd" med tanke på att mer än en av tio svenska vargar dödades, vad man anser om bevarandestatusen på den lilla stammen på ca 200 djur, och när och hur man har tänkt inplantera nya vargar. Samtidigt markerar kommissionen sin egen uppfattning, nämligen att det förefaller sannolikt att jakten ökat risken för inavel och att stammen redan innan jakten hade en svag bevarandestatus med tanke på den lilla storleken. Det skall bli intressant att se regeringens svar på EU-kommissionens frågor om vad jaktens syfte egentligen var och om det har uppnåtts. Detta speciellt med tanke på att miljöminister Carlgren svängde sig med direkta osanningar om att jakten var ...
V stmanlands l n har m nga viktiga v tmarker och vattendrag, samt r ett skogsl n med h rt brukad skog. De tre Svenska P rlorna; Slag rda, Fl cksj n och Hedstr mmen skyddas nu samtliga, men runt Fl cksj n finns utvecklingspotential och mer skyddsbehov. N r det g ller Fl cksj n r det bra med naturv rdsavtal och biotopskydd och att stora delar r Natura 2000-omr de. Men WWF anser som Naturv rdsverket, att stora delar av Fl cksj n med omgivande f gelmarker, b r bli naturreservat f r att skydda h ckande svartt rna och andra arter. Vidare b r d ven bes ksn ringen ut kas med f geltorn och sp ngar. Omr det har stora v rden och fler skulle uppt cka denna Svenska P rla om den blev mer bes ksv nlig. L nsstyrelsen f reslog f rra ret att de delar av Hedstr mmen med bifl den, som ligger i Malingsbo-Kloten, skulle bli ett nytt Natura 2000-omr de. Fr gan har ven aktualiserats inom arbetet med en versyn av naturreservatet Malingsbo-Kloten. WWFs kommentar: gl djande med f rslag p fler omr desskydd, ven bra med ...
Regeringens förslag om vargstammen är ännu ett bakslag för svensk vargpolitik och slår helt undan benen för det bräckliga samförstånd som Vargkommitténs ordförande Peter Egardt lade grunden till i sitt betänkande. Återigen har vetenskapen fått stryka på foten i hopp om kortsiktiga politiska vinster för det vargfientliga centerpartiet, säger Svenska Rovdjursföreningen om regeringens nya rovdjursproposition som presenterades idag. Regeringen föreslår ett intervall på 170-270 som ett värde för gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Detta trots att regeringen tidigare erkänt att den nivån inte räcker för gynnsam bevarandestatus ...
Rovdjursutredningens uppdrag är enligt regeringens direktiv för utredningen (bilaga 1) att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling....
Minst 600 vargar krävs för gynnsam bevarandestatus, GYBS, för varg i Sverige. Det framförs i slutrapporten från forskningsprojektet
Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget till ministerieförordning och vill som sin åsikt framföra följande: Natur och Miljö motsätter sig förslaget att gå in för stamvårdande jakt på varg. Natur och Miljö anser att detta är möjligt först när vargstammen uppnått en gynnsam bevarandestatus i enlighet med EU:s habitatdirektiv. Tills dess bör man fortsätta med nuvarande praxis där dispens för jakt beviljas enbart för att förebygga skador som förorsakas av specifika individer. Enligt Natur och Miljö är det viktigt att man genom förordning på nationell nivå begränsar det totala antalet vargar som får fällas. Det nuvarande systemet med en treårig kvotperiod fungerar tillräckligt bra.. När en ny nationell skötselplan för varg har godkänts kan det bli aktuellt att förnya regleringen genom förordningar.. Högaktningsfullt,. Natur och Miljö rf. Bernt Nordman,. verksamhetsledare. ...
F ljande slutsatser b r po ngteras: Arbetet med naturskyddet har utvecklats mycket starkt det senaste decenniet, men planm ssigheten i arbetet kan ifr gas ttas. WWF anser t ex att det beh vs en b ttre samordning mellan myndigheterna f r att maximera nyttan av investerade medel. Ett f tal s k LEKO-projekt r inte en tillr cklig bas. Det beh vs ocks en mer l ngsiktig strategi f r var och hur allm nna medel ska spenderas. Vidare beh vs en bristanalys av var (b de geografiskt och topografiskt) skyddad natur beh ver etableras samt var restaurering av landets skogar b r ske. M nga skogshabitat och skogslandskap r fortfarande s s llsynta och spridda att deras l ngsiktiga bevarandestatus och funktion kan ifr gas ttas. En versiktlig analys utifr n v r k nnedom om skyddsv rda skogsbiotoper och hotade arters f rekomst ger vid handen vad som i f rsta hand b r prioriteras i skyddsarbetet: 1) de inre delarna av regionerna 1 och 2, och 2) sm relikthabitat av t ex dell vskogar och fuktiga skogar i regionerna 4 ...
Nordulv anser att Sverige har brutit mot Art- och habitatdirektivet genom att tillåta jakt på lo som inte förorsakat skada och genom att tillåta jakt under lodjurens parnings- och övervintringsperioder. Det är dessutom inte klarlagt ifall lo uppnått gynsam bevarandestatus.
Nordulv anser att Sverige har brutit mot Art- och habitatdirektivet genom att tillåta jakt på lo som inte förorsakat skada och genom att tillåta jakt under lodjurens parnings- och övervintringsperioder. Det är dessutom inte klarlagt ifall lo uppnått gynsam bevarandestatus.
En ny förvaltningsplan för skarv ska tas fram och ligga klar i vår. Enligt tidningen Skärgården är det länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson i Stockholm som anlitats för att ta fram en stor del av underlaget. Henrik C Andersson har gjort sig känd som förespråkare för äggprickning och annan bekämpning av skarvarna i Stockholms skärgård. Det ska bli intressant att ta del av de förslag han omsider lägger fram.. I artikeln i Skärgården säger Henrik C Andersson att han skulle vilja se kvantifierbara mål för skarvförvaltningen, dvs. att det sätts siffror på hur många skarvar det bör finnas för att artens bevarandestatus kan anses god. Med tanke på miljöministerns och regeringens agerande i rovdjursfrågan på sistone (den nya rovdjurspropositionen), är det väl inte osannolikt att Henrik C Andersson får gehör.. En intressant sak i sammanhanget är att det i samma nummer av tidningen Skärgården berättas att årets fiske varit det bästa på många år i ...
Igår svarade regeringen EU kommissionen på deras kompletterande motiverade yttrande. Svaret är ok, men kunde vara bättre. De märks att två partier med olika uppfattningar har samsats om ett gemensamt svar. Det finns viss anledning att känna oro inför framtiden. Det är långt ifrån klart att regeringen kommer att följa riksdagsbeslutet i fråga om gybs eller tillåta licensjakt på varg. Regeringen har tillsatt två utredningar som de också hänvisar till i svaret till EU kommissionen. Det ena uppdraget handlar om att än en gång utreda gybs eller referensvärdet som det egentligen heter. Det enda syftet med det är givetvis att kunna hänvisa till någon forskare som "tycker" att vi ska ha fler vargar. För någon vetenskaplig definition av vad som är gynnsam bevarandestatus finns inte. Alla förslag på nivåer över 100 vargar är forskares godtyckliga val.. Utredningen om utökad skyddsjakt är i sig positiv, men man kan misstänka att den inte tillkommit för att det ska ...
Kommittén skall hjälpa regeringen att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige. Den ska bland annat se till att berörda organisationer ges möjlighet att medverka i arbetet med att nå gynnsam bevarandestatus för varg och att hänsyn tas till berörda intressen, näringar och verksamheter samt rådande kunskapsläge.. Organisationer och föreningar som deltar i arbetet ...
Naturvårdsverket arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att genetiskt förstärka den svenska vargstammen så att den uppnår en gynnsam bevarandestatus.
Antalet järvar ökar i Sverige. Eftersom den svenska järvpopulationen uppnått så kallad gynnsam bevarandestatus beslutar Naturvårdsverket om licensjakt efter 15 järvar inom delar av Jämtlands län för att minska skadorna i de berörda samebyarna.
Endast två vargar i varje revir får fällas och av dem endast ett så kallat alfadjur. Den riktade jakten kommer bara att ske i de mest inavlade reviren. Totalt handlar det om högst sexton vargar som får fällas. Jakten antas, enligt Naturvårdsverket, bidra till vargstammens möjligheter att nå gynnsam bevarandestatus ...
Stockholm (JJ) Minst 300 vargar behövs i Sverige för att gynnsam bevarandestatus för varg inte ska äventyras. Det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande
Igår presenterade först Naturvårdsverket vilket antal som krävs för att vargen ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Siffran blev 380 st. Konkret avses 380 st.
Forskare, miljögifter i utter, fiskgjurse, tumlare och säl. Häslostatus hos utter, koordinator för utter -IUCN Otter Specialist Group.. Anne-Charlotte ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. Sidan redigerades senast den 21 november kl. Kunskapsbrist [ 1 ]. Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen. Denna artikel om egentliga grodor saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Sidan redigerades senast den 21 november kl. Denna artikel om egentliga grodor saknar väsentlig information. Mallen kan avlägsnas efter en kontroll av innehållet vidare information. Mallen kan avlägsnas efter en kontroll av innehållet vidare information. Robotskapade groddjursartiklar Robotskapade artiklar Arter med kunskapsbrist som bevarandestatus Robotskapade stubbar om egentliga grodor Egentliga grodor Odorrana. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Odorrana aureola är en groddjursart som beskrevs av Stuart, Chuaynkern, Chan- ard och Robert F. Inger IUCN Red List of Threatened Species. Version. Moduler kan liknas vid byggstenar med vilka du bygger upp din webbsida. ...
Karta över hotell i Yasuni National Park: Visa hotell på en karta över Yasuni National Park, baserat på popularitet, pris och tillgänglighet, och se TripAdvisors omdömen, bilder och erbjudanden.
Natur och Miljö arbetar främst nationellt, men är också medlem i de internationella nätverken EEB och IUCN och arbetar också aktivt tillsammans med miljöorganisationer i de andra nordiska länderna.. EEB, European Environmental Bureau, är en gemensam oberoende takorganisation för omkring 140 miljöorganisationer i 31 europeiska länder. Den europeiska miljöbyrån har huvudkontor i Bryssel och arbetar främst gentemot parlamentet, kommissionen och rådet.. IUCN, Internationella naturvårdsunionen, är världens största miljöorganisation. IUCN främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser. IUCN består av medborgarorganisationer och stater. Organisationen har ett regionalt kontor för Europa (RofE), som bl.a. arbetar gentemot EU. Den nationella IUCN-kommittén utgör ett samarbetsforum for IUCN:s finländska medlemmar. IUCN är en vetenskaplig organisation som bedriver tusentals forskningsprojekt över hela världen. IUCN tar bl.a. fram rödlistor över ...
Napo Wildlife Center Ecolodge, Yasuni National Park: Se recensioner, 772 bilder och bra erbjudanden på Napo Wildlife Center Ecolodge, rankat #1 av 3 hotell i Yasuni National Park och med betyget 5 av 5 på TripAdvisor.
Av den text som EU-parlamentet antog under onsdagen framgår tydligt att en förändring är på gång. Där står att "samexistensen mellan människor och stora rovdjur, särskilt vargar, i vissa regioner kan få negativa effekter på ekosystemens och de befolkade landsbygdsområdenas hållbara utveckling, särskilt vad gäller traditionellt jordbruk och hållbar turism, och på andra socioekonomisk verksamhet.". Beslutet innebär att EU-kommissionen nu uppmanas att vidta konkreta åtgärder så att en hållbar utveckling i landsbygdsområden inte äventyras.. Torbjörn Larsson och Svenska Jägareförbundet är klar i sin inställning.. - Vi har redan ett riksdagsbeslut om att sänka koncentrationerna av varg där den är som tätast. Nu måste den svenska regeringen begära att kommissionen ändrar den svenska vargens skyddsstatus eftersom arten uppnått gynnsam bevarandestatus, säger Torbjörn Larsson.. ...
Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december!. International Union for Conservation of Nature, IUCN, är världens äldsta och mest omfattande globala miljöorganisation och miljönätverk. Finländska medlemmar i IUCN är finska staten, som företräds av miljöministeriet, samt Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland, Natur och Miljö, Finlands viltcentral, BirdLife Finland och Högholmens djurpark.. Den här gången vill vi premiera en inspirerande naturgärning som t.ex. genom volontärinsatser har fått många olika befolkningsgrupper - barn, ungdomar, pensionärer, arbetslösa och nyfinländare - att förstå och värdesätta naturskydd och på så sätt bidragit till att ...
Över 80 procent av Sveriges skogar har huggits ned och ersatts med virkesåkrar. ( Källa; Mikael Karlson Konsten att hugga träd och ha skogen kvar) Den enda typ av skog som fortfarande har en gynnsam bevarandestatus är fjällbjörkskog där kalhyggen inte tillåtits. Med det nya beslutet som togs av EU igår kommer attackerna att komma även på de sista delarna av svensk skog. Halva Sveriges skogsareal är inte äldre än 25 år i snitt, en mycket kort tid för ett träd och för en natur att återhämta sig. En naturskog är full av liv, insekter, fåglar, däggdjur och även de som står högst i näringskedjan, våra rovdjur och rovfåglar. Alla har de en plats och en uppgift i ekosystemet och bidrar till den biologiska mångfalden, vi människor skulle nog kalla det för ett sinnrikt samarbete. Alla bidrar och allas bidrag behövs. Även det som sker under jorden har en stor betydelse för det som vi ser ovan jord. Svamparnas mycel finns överallt i jorden och är sammankopplade med ...
Fjällen är viktiga rekreationsområden för friluftsliv, jakt och fiske. Förbättringar för friluftslivet har gjorts genom satsningar på leder och vägvisare. En led vid Fulufjällets nationalpark har iordningsställts för rörelsehindrade. Förutsättningarna för fisket har förbättrats genom kalkning.. I samband med ett Intereg-projekt i Fulufjällets natonalpark har flera nya kulturlämningar från stenåldern och framåt karterats (1). Fynden ökar områdets attraktivitet genom att addera flera kulturella besöksmål till nationalparken.. Tack vare låg grad av exploatering inom delar av fjällområdet råder i stort sett gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter. Intressekonflikt mellan rovdjur kontra rennäring och fäboddrift är dock tydlig. Jakt på varg och björn har reducerat populationerna i fjällen. Järv hade vid den senaste räkningen nya konstaterade föryngringar utanför renskötselområdet. Fågelinventeringar visar att typiska fjällfåglar i hela ...
Många av odlingslandskapets arter är numera hotade och har därmed inte gynnsam bevarandestatus. Johan Wallander, miljömålssamordnare på Jordbruksverket, berättar om vad som behöver göras för att vända de negativa trenderna och hur statligt stöd kan användas för att främja ett hållbart brukande av åkermark. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.
Det har varit för många politiker och politiska intressen som har bestämt om vargen tidigare. Om vi ska nå en livskraftig vargstam så måste det vara lugn och ro i vargförvaltningen och besluten måste vila på vetenskaplig grund. Detta har Miljöpartiet drivit på för i regeringen.. Det är bra att Naturvårdsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus samt uppdaterad sårbarhetsanalys på bred vetenskaplig grund.. Den nyinrättade Vargkommittén gör att de olika intressenterna har en arena att träffas på och komma överens. Det är bra för vargen.. Vi ska ha livskraftiga bestånd av våra stora rovdjur. Det ska också vara möjligt att bedriva djurhållning för att hålla markerna öppna och att bedriva jakt. Syftet med de åtgärder som regeringen nu genomför är att människor och varg ska kunna leva tillsammans.. Nu har vi kunnat enas om hur vi går vidare med en vargpolitik som innebär ett antal uppdrag till myndigheterna och internt arbete ...
Med det gemensamma målet att rädda ett mycket stort område unik regnskog i Brasilien, har vi nyligen inlett ett viktigt samarbete med vår svenska kollega Regnskogsföreningen. Regnskogsföreningen har sedan länge arbetat med att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i Karibkorridoren i Brasilien, norra Amazonas. Karibkorridoren är en sammanhängande mosaik av skyddade områden med olika skyddsstatus som exempelvis nationalparker, extraktionsreservat och urfolksreservat. På en uppföljningsresa av pågående projekt identifierade Regnskogsföreningen ett stort hot mot det 15,8 miljoner hektar stora område som kallas Mosaiken Calha Norte. De största hoten kommer av ett politiskt skifte som innebär stora risker för både laglig och illegal exploatering av området. Därför initierades ett nytt projekt med syfte att stärka miljömyndigheterna och miljöråden i de nio kommunerna i Mosaiken, skapa ett nätverk mellan de miljöansvariga, samt utveckla en ...
På nyhetssidan i Regelrätt Skogsbruk (se nyhet 2016-11-02) har vi tidigare berättat om de så kallade "lavskrikemålen", där miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt haft att pröva frågan om Skogsstyrelsen gjort rätt när myndigheten förbjudit föryngringsavverkning på flera områden i Bollnäs kommun där det finns revir för lavskrika.. Skogsstyrelsens förbudsförelägganden kom efter det att skogsägarna lämnat in avverkningsanmälningar. Som skäl för förbuden angav Skogsstyrelsen att avverkningarna skulle påverka lavskrikans bevarandestatus negativt samt att det enligt 4 § första stycket 4 p artskyddsförordningen är förbjudet att skada lavskrikans fortplantningsområden eller viloplatser.. Enligt 12 kap 6 § fjärde stycket miljöbalken har Skogsstyrelsen möjlighet att förelägga en skogsägare att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön och till och med förbjuda verksamheten om det är nödvändigt för skyddet av ...
Vi arbetar med att bevara och utveckla biologisk mångfald på många olika sätt, specifika produkter som ofta efterfrågas är naturvärdesinventeringar enligt standardiserad metod enligt SIS 199000:2014, riktade artinventeringar, fågelinventeringar. Inom ramen för MKB eller överklaganden utför vi även utformning av viltpassager, bedömning av påverkan på skyddade områden eller gynnsam bevarandestatus enligt artskyddsförordningen och Natura 2000. Vi kan även identifiera och bedöma påverkan på ekosystemtjänster.. Naturmiljö och biologisk mångfald är ett stort område. När vår egen kompetens inte räcker till handplockar vi den mest lämpade underkonsulten från vårt skickliga nätverk. Vårt fokus är att kunna erbjuda smidiga helhetslösningar till dig som kund och att du enbart ska behöva ha kontakt med en kontaktperson för ditt uppdrag.. För mer information kontakta förnamn.efternamn kanelbulle jakobiab.se, tel 070-345 26 09. ...
Stockholm (JJ) EU-kommissionens kritiserade förslag till rovdjursförvaltningen får bakläxa av den svenska regeringen. I sitt svar uppmärksammar regeringen problematiken med regional gynnsam bevarandestatus och vill också stryka den mest kontroversiella bilagan helt.
samordnat inom vissa regioner för att gynnsam bevarandestatus ska kunna uppnås för respektive naturmiljö eller art. År 2010 var FN:s internationella år för biologisk mångfald. Som ett led i den nationella
I Skåne finns en hel del intressant och roligt att se, både insekter, växter, fåglar och däggdjur. Det blev några bilder på lite fjärilar mm under en vistelse där nyligen. I Skåne verkar det lika dåligt med naturvårdsbiologarbeten som hemma i Stockholm. Jag vet inte hur mycket mer hotad den värdefulla naturen är i Skåne om man jämför med Stockholm, det exploateras för fullt överallt och Malmö är nog inget undantag. Limhamns kalkbrott är ett ställe där man brutit kalksten länge och som idag hyser en mängd intressanta och rara växter, och det området har fått skyddsstatus istället för att man exploaterar. Limhamn är även en mycket bra fjärilslokal där jag bla såg rödfläckig blåvinge. Vid den ekologiska forskningsstationen vid Krankesjön, Stensoffa hade vi kartfjäril och myskbock mm. Vid Benestads backar som även besöktes under biogeoutbildningen hade vi även backvisslare. Vattnet i Öresund däremot verkar inte så rent, Linnea blev dålig efter en ...
Alliansregeringen och riksdagen fattade 2013 beslut om en ny, hållbar rovdjurspolitik som tar hänsyn till såväl rovdjurens bevarandestatus, tamdjurshållning och socioekonomiska faktorer. Den omfattar bland annat snabbare och effektivare besluts- och överprövningsprocesser för skydds- och licensjakt genom en närmare regional förankring. Syftet var att skapa trygghet och förutsägbarhet för de människor som bor i rovdjurstäta områden att planera sin verksamhet och vardag. Den rödgröna regeringen har sedan våren aktivt arbetat med att riva upp den politiken och överväger nu att återgå till den tidigare ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt.. Med den gamla ordningen för överprövning av beslut om skydds- och licensjakt fastnade dessa ofta i långdragna domstolsprocesser. I praktiken har jakten därmed omöjliggjorts, eftersom jakttiden löpt ut långt innan slutligt besked kunde avges. Den nya ordningen som Alliansen instiftade är både ...
I fredags överlämnade regeringens ensamutredare för Vargkommittén sitt slutbetänkande med förslag för att utveckla vargpolitiken. Flera stora miljö- och naturvårdsorganisationer har också valt att i huvudsak ställa sig bakom förslagen. - Det finns många förslag i utredningen som tillsammans kan stärka vargens framtid i Sverige och öka acceptansen hos berörda. Målet måste självfallet vara att gynnsam bevarandestatus för vargstammen uppnås och att licensjakt inte kan vara aktuellt innan dess. Förslag om utökad ersättning vid rovdjursskador, förbättrade förebyggande åtgärder mot angrepp och förenklad skyddsjakt är även åtgärder som jag bedömer kommer att öka acceptansen säger Jens Holm (v), miljöpolitisk talesperson. Utredningen föreslår åtgärder för att begränsa illegala jakten och en handlingsplan för genetisk förstärkning av vargstammen bl.a. genom att med samarbete med rennäringen underlätta vandringen av genetiskt värdefulla vargar ...
SURF TO ROVDJURSFÖRENINGEN! Under oktober har Naturvårdsverket presenterat en delredovisning gällande gynnsam bevarandestatus för varg. De har också utrett hur skyddsjakt på varg kan utvecklas och sammanställt det senaste inventeringsresultatet av järv. Regler och tillä...
Med den nya vargen i Tunturireviret klarar sig vargstammen i Sverige med 300 vargar ur genetiskt perspektiv, säger Maria Hörnell Willebrand, Naturvårdsverket. - Den nya vargen, som upptäcktes i början av januari är mycket viktig ur genetisk synpunkt. För att en behålla en gynnsam bevarandestatus inom den svenska vargpopulationen krävs att nya gener kommer in, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för viltanalys, Naturvårdsverket.. ...
På Avesta Visentpark får du träffa det ståtliga, mäktiga och respektingivande urtidsdjuret visenten, öga mot öga. En utrotningshotad europeisk art av bison. Öppettider Avesta Visentpark Alla dagar kl. 10-16:30, 20 maj t.o.m. 16 sept 2018 (ej midsommarafton)
... är ett familjeföretag med över 60 års erfarenhet av teproduktion. Engagemanget, kunskapen och inte minst passionen för riktigt gott kvalitetste har gjort Dilmah till ett av världens 10 största teföretag.. Trots storleken så brinner man för det småskaliga och har ett omfattande etiskt engagemang. Företaget skänker en stor del av sin vinst till välgörenhet för att främja levnadsvillkor och miljö på Sri Lanka.. MJF Charitable Foundation hjälper aktivt och kontinuerligt befolkningen till bl a egen försörjning.. Det kan vara genom att bistå med utbildning, maskiner och materiel. De har även startat t e x flera skolor, barnhem och sjukhus. Läs mer på www.mjffoundation.org.. Dilmah Conservation startades 2007 tillsammans med FN och IUCN (International Unioon for Conservation of Nature www.iucn.org) för att bl a rädda och bevara elefanterna samt miljön i Sri Lanka. Läs gärna mer på www.dilmahconservation.org. ...
Usch, vädret är sådär grått och tråkigt som är så typiskt i sverige. Jag är också ganska grå och tråkig idag, grå kofta och jeans som jag bär. Ute regnar det och blåser, och man blir sådärr trött och sur som man alltid blir när det är sånt väder. I klassrummet är det ju pratigt, som det brukar vara. Man kan bara inte koncentrera sig på uppgifterna man fått om klimatfrågor och energisparande åtgärder ...
Hyra båt Mahon med skeppare, Bareboat charter. Vi är specialiserade på båt charter över hela världen. Se hela vår flotta och jämföra detaljer, priser och rabatter online.
Hyra katamaran Mahon med skeppare. Bareboat charter. Vi är specialiserade på båt charter över hela världen. Se hela vår flotta och jämföra detaljer, priser och rabatter online.
Internationella naturvårdsuionen (IUCN) har gjort en riskanalys för 87 040 av världens arter. Av dem klassades 29 procent som utrotningshotade och hamnade på rödlistan över hotade växter, djur och svampar. Figuren visar andelen rödlistade arter för 19 olika djur- och växtgrupper. De här grupperna har valts ut eftersom de innehåller fler än 150 arter ...
Visa WHITEBARK ENERGY LTD-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella WBE-data och marknadsnyheter.
Unit4 meddelar idag att man lanserar en ny helt integrerad affärslösning, Enterprise Asset Management (EAM), för företag med bygg- och fastighetstillgångar....
Barnserie från 2012. Den åttonde divisionen. Det vilda fotbollsgänget lever för fotbollen. De drömmer om att kunna slå de stora klubblagen och att...