When conducting empirical studies, replications are important contributors to investigating the generality of the studies. By replicating a study in another context, we investigate what impact the specific environment has, related to the effect of the studied object. In this paper, we define different levels of replication to characterise the similarities and differences between an original study and a replication, with particular focus on prediction models for the identification of fault-prone software components. Further, we derive a set of issues and concerns which are important in order to enable replication of an empirical study and to enable practitioners to use the results. To illustrate the importance of the issues raised, a replication case study is presented in the domain of prediction models for fault-prone software components. It is concluded that the results are very divergent, depending on how different parameters are chosen, which demonstrates the need for well-documented ...
Syftet med denna empiriska studie är att frambringa en ökad kunskap och förståelse för samspelet mellan de anställda och de boende i ett äldreboende, samt hur personalens förhållningssätt gentemot de boende kan komma att få olika konsekvenser. Vi vill vidare belysa betydelsen av den sociala interaktionen i förhållandet anställda - boende. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har social interaktion i förhållandet anställda-boende för trivsel och mående? Datainsamlingen bygger på tre övergripande metoder; observation, intervjuer samt enkätundersökning. Dessa metoder skall dels komplettera varandra men även ge oss olika data som kan vara lämpliga i närmandet av att besvara vår frågeställning. Tolkningen och analys vi gör har sin utgångspunkt i socialpsykologiska teorier och begrepp hämtade ur Asplunds begrepp/teori social responsivitet, Alvessons organisationskultur och Scheffs sociala band. Den kultur som präglar det äldreboende vi studerat ...
Det internasjonale Ecclesiology & Ethnography (E&E)-nettverket består av forskere fra ulike disipliner, men med en interesse for empirisk forskning på teologi, kirke og kirkelig praksis. I et par antologier, Ward (red.) og Scharen (red.), som kom i 2012 argumenteres det for viktigheten av å forholde seg til the concrete church, som Nicholas Healy uttrykker det, eller den virkelige kirke, med Harald Hegstads ord. Dermed blir det delvis idealistiske kirkesynet til for eksempel Stanley Hauerwas (en ikke helt ukjent figur her på bloggen) delvis problematisert fordi det ikke tar hensyn til den komplekse empiriske virkelighet som vi må forholde oss til. Forskerne i E&E-nettverket har et ønske om å tjene kirka med sin forskning, og argumenterer for at det er viktig å søke å bedre forstå kirka slik vi empirisk erfarer den. Jeg deler i høyeste grad dette anliggendet. Arbeidet med min egen doktoravhandling - en empirisk studie av norske menighetspresters spiritualitet - bidro til å ...
Jag håller med föregående talare (Hesslow och Sonesson). Jag ser en stor del av genusvetenskapen främst som politiskt och inte vetenskapligt motiverad. Den agerar som en buffert eller skyddsvall mellan empirisk och biologisk forskning, å ena sidan, och politiken å den andra. Detta blir väldigt klart i norska programmet Hjernevask (finns på Youtube), där genusvetare framställer genusvetenskap som ett alternativ till empirisk forskning om kön. Anledningen är att politiken till stora delar inte vill veta av att det finns empirisk välbelagda könsskillnader som styr personlighet, yrkesval och annat. Dessutom är vissa teorier som fått genomslag inom genusvetenskapen starkt konspiratoriska. Dessa delar verkar inte uppfylla det vanliga kravet på en vetenskaplig teori att den ska vara i princip falsifierbar (Popper). Om man t.ex. invänder mot teorin om en könsmaktsordning visar det bara, enligt vissa genusvetare, att man själv är en del av problemet. Jag har på annan plats ...
1841-1897). Tysk fysiolog, f dd i Manchester i England, bosatt och verksam i Berlin fr n 16- rs ldern. Han r knas som den moderna barnpsykologins grundl ggare. Det nya med Preyer var att han inledde den empiriska forskningen om barns utveckling. Han gjorde uppteckningar av sin sons beteende under de tre f rsta ren, vecka f r vecka. P 1880-talet publicerade han sitt epokg rande arbete, en bok med titeln Die Seele des Kindes (Barnets sj lsliv), 1882. (Se ven utvecklingspsykologi.) ...
Doktorsdisputation. Avhandlingen ska normalt vara skriven på engelska, men svenska accepteras också (trots att detta kräver särskilt tillstånd från skolan för industriell teknik och management (ITM). En doktorsdisputation ska omfatta ny teoretisk och/eller empirisk forskning inom det område som doktoranden har valt att utveckla med hjälp av teoretisk och empirisk forskning. Avhandlingen ska också innehålla en översikt över tidigare relevant forskning och sätta doktorandens bidrag i relation till tidigare forskning.. Avhandlingen kan skrivas i form av en monografi eller som en sammanläggning av vetenskapliga artiklar, men oberoende av format ska avhandlingen vara av sådan kvalitet att den bedöms motsvara minst fyra artiklar publicerade i internationellt erkända, vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning.. Doktorsavhandlingen ska vara publicerad innan den försvaras.. Avhandling i form av en monografi. En monografi ska motsvara minst fyra artiklar som har publicerats i ...
En stereotyp bild av nationalekonomen är att det är en man som sysslar med snäva ekonomiska frågeställningar. Nationalekonomen uppehåller sig framförallt i en teoretisk värld och bryr sig inte så mycket om empiri. Jag vet inte i vilken utsträckning denna stereotypa bild någonsin varit sann, men efter att ha deltagit i den nationella konferensen i Umeå (som Daniel skrev om häromdagen) kan jag konstatera att den definitivt inte stämmer med dagens svenska nationalekonomi.. Den första sessionen jag deltog i handlade om hälsoekonomi och där presenterade Daniel Hallberg en empirisk studie om den positiva hälsoeffekten av tidigare pensionering, Martin Ljunge redogjorde för en studie av effekten av tillit på hälsa och Mats Bergman presenterade en uppsats om konkurrens och prissättning på marknaden för receptbelagda läkemedel. Den andra sessionen handlade om offentlig ekonomi och där presenterade Lovisa Persson en studie om effekten av fastighetsskatten på huspriser, Heléne ...
Signe Marie Flåt. Sykepleien Forskning er et norsk, fagfellevurdert vitenskapelig nivå-1-tidsskrift som skal fremheve og formidle kunnskap som er relevant for alle aspektene av sykepleieutøvelsen. Tidsskriftets mål er å publisere kunnskap som kan bidra til å styrke kunnskapsbasen for og kvaliteten på sykepleieutøvelsen, sykepleierutdanningen og den sykepleievitenskapelige metodeutviklingen. Sykepleien Forskning publiserer vitenskapelige artikler som samsvarer med dette målet.. Sykepleien Forskning henvender seg til utøvende helsepersonell, studenter på alle nivåer og forskere for å bidra til at den publiserte kunnskapen leses og benyttes i fagutvikling samt teoretisk og empirisk forskning. Sykepleien Forskning er indeksert i CINAHL.. ISSN:1890-2936 E-ISSN: 1891-2710. English archive. ...
Denna kurs bygger vidare på kursen Filosofiska samtal med barn, F0016P . Fokus i denna kurs ligger på att praktisera filosofiska samtal och att vidareutveckla sitt samtalsledarskap. Kursen behandlar ingående några olika metoder och undersökningsverktyg för att studera, utvärdera och utveckla samtalsledarskap, för att förbättra sitt eget samtalsledarskap, handleda andra pedagoger eller samtalsledare samt bedriva forskning om samtal. Teori och empirisk forskning inom fältet studeras. En viktig del av kursen är att deltagarna tränar på att både leda och delta i filosofiska samtal samt tillämpa verktyg och metoder för att systematiskt värdera och utveckla dessa samtal. ...
The course involves writing and presenting, in writing and orally, a thesis addressing a research question in economics. During the course the student will learn how to motivate and answer a research question using a scientific approach. This involves giving an overview of relevant theories, discussing existing empirical research related to the research question and providing original empirical and/or theoretical research. The student is expected to defend the thesis at a seminar and to discuss the theses of other students. ...
Jag har länge haft på min att göra lista en blänkare om att jag skulle titta på några webinarier på skolinspektionens webbsida. Bland annat ett webinarium handlade om Framgång i undervisningen. Vad handlar då detta om? Skolinspektionen har sammanställt forskningsresultat kring frågan om utbildningen i svensk skola vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.. I Sverige har det saknats sammanställningar och analyser av utbildningsvetenskapliga empirisk forskning. Men kör i gång tänker jag då! Har haft en hel del lärarkandidater i mitt klassrum och de genomför mängder av olika undersökningar. Även jag själv genomförde olika undersökningar under min lärarutbildning som man kan använda sig av i empiriska studier. Men det är kanske inte det som man söker? Vad har de då kommit fram till?. Forskaren John Hattie forskning betonas flera gånger i rapporten från skolinspektionen. Vad är det som Hattie lyfter fram i sin forskning som är så viktig? Hattie menar ...
Within reading research the use of question formulation has been identified as an important didactic tool, Palincsar & Brown, 1984, and Pressley, 1992. This article is a contribution to investigations within this field. It studies the use of question-posing as a didactic tool based on empirical research carried out in two classes in grades 6 and 7. The study exemplifies the use of questions aimed to train pupils to read the lines, between and beyond them, to identify and establish reading-comprehension strategies, to formulate their own questions in relation to texts and reading-processes, to defend and verify interpretations and to internalize a meta-language within a personal vocabulary.. Keywords: reading comprehension, teacher skills, text movability, text-talks, classroom research ...
Ibland måste man återvinna sina inlägg och vad kan vara bättre än att skaka i gång ett gammalt om krabbfiske! Jag ägnar mig ibland åt empirisk forskning
Den svenska arvsskatten var progressiv och hade låga grundavdrag. I likhet med andra länder inbringade skatten i Sverige förhållandevis små intäkter: aldrig mer än cirka tre miljarder kronor, ungefär 0,1 procent av BNP.. Studien tyder på att alla storlekar på arv underrapporterades, men att de stora arven underrapporterades mer.. - Mina beräkningar tyder på att den genomsnittliga skattebetalningen skulle ha varit 30‒70 procent större om arven inte hade underrapporterats, säger Sebastian Escobar-Jansson, forskare i nationalekonomi vid Ludwig-Maximilians-Universität i München.. Sverige är i dag ett av få länder inom EU-15 som inte har en arvsskatt. Författaren belyser dels argument för en arvsskatt, dels argument mot beskattning av arv.. Enligt författaren går det inte att uttala sig om vilken effekt en arvsskatt har för ett lands samlade offentliga finanser på längre sikt. Anledningen är att det bland annat saknas empirisk forskning kring hur stora effekterna av en ...
Våren 2017 har jag roat mig med att läsa beteendeekonomins klassiker. Ekonomipristagaren Daniel Kahnemans mycket spännande, men också skrämmande, bestseller Tänka snabbt och långsamt (2013) gav sådan mersmak att jag läste vidare och särskilt kom att intressera mig för idén om nudging som instrument för beteendestyrning.. Kahnemans bok handlar om alla de misstag vi gör när vi tänker. Den bygger på decennier av empirisk forskning som han, ofta i samarbete med Amos Tversky, bedrivit i Israel och USA. Tillsammans med Tversky räknas Kahneman som grundaren av beteendeekonomin, vetenskapen om hur vi människor väljer, fattar beslut, löser problem. Två psykologer kom att utöva ett avgörande inflytande på nationalekonomin.. När den ekonomiska forskningen växte fram på 1900-talet myntades begreppet den ekonomiska människan för att beteckna den rationella människa som man, ofta underförstått, förutsatte i de ekonomiska teorierna. Nationalekonomin hann växa sig stark ...
Men vad krävs egentligen för att detta ska fungera i praktiken? Häromdagen skrev jag en artikel, publicerad på Kolla Källan, där Louise Limberg, professor på Bibliotekshögskolan i Borås, och Jon Hoem, forskare och lärare på Mediesenteret vid Høgskolen i Bergen, resonerar kring detta.. Den empiriska forskningen visar att undervisningen till övervägande del handlar om att söka och sortera information, medan värderingen av innehållet, och det lärande som borde vara huvudsaken, ofta hamnar i skymundan. Källkritisk granskning och förmågan att sammanställa och dra slutsatser av information från olika källor är nödvändiga beståndsdelar i ett problembaserat lärande. Därför borde de lyftas fram mer i undervisningen. Informationssökningen är medlet, inte målet.. Louise Limbergs och hennes kollegors forskning visar att läraren måste delta aktivt i elevernas arbete för att de ska lära sig det som de behöver. Det är nödvändigt att utmana elevernas förkunskaper om ...
Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. Varför? Vad är det för speciellt med lärande i nätverk? Vad får individen och organisationen ut? Mina egna och kollegors erfarenheter från tio års praktiskt arbete i fem nätverk i Halland, har gett mig en unik tillgång till data för att söka svar på frågorna.. Med hjälp av flervetenskaplig teori och tidigare empirisk forskning har jag skapat en modell över nätverk som stöd i utvecklingsprocessen. Modellen har jag använt till att analysera mina data för att förstå lärprocessen i nätverk, vilka förutsättningar och organiseringsformer som är viktiga för att stimulera det kollektiva lärande som uppstår i samverkan mellan olika individer och organisationer. Jag har även undersökt vad deltagandet ger i utbyte och vad som stödjer respektive hindrar en transformering till organisatorisk nytta och ...
Delkursen ger fördjupad kunskap om modern teoribildning och empirisk forskning inom området social skiktning, arbetsmarknad och arbetsliv.
Forskningsaktiviteten relaterer seg til utvikling, tolkning og påvirkning av norsk konstitusjonell rett, herunder den rettslige og samfunnsmessige rolle Grunnloven som helhet spiller i dag. Forskergruppen vil bl.a. styrke og etablere nye forskningsprosjekter på de områdene hvor Grunnloven er endret den senere tid, inkludert de nye bestemmelsene om menneskerettigheter.. Disse endringene vil bl.a. ses i lys av internasjonale menneskerettigheter og i lys av de konstitusjonelle regler som ikke har vært gjenstand for endring. Forskergruppen vil samtidig åpne for større vektlegging av empirisk forskning enn det som tidligere har preget norsk statsrett, herunder forskning om hvordan statsmaktene utfører sin kompetanse etter konstitusjonen.. Forskergruppen vil videre trekke internasjonale konstitusjonelle teorier og rettsfilosofiske perspektiver inn i gruppens virksomhet. Hensikten er å lese nasjonale utviklingstrekk i lys av konstitusjonelle teorier både nasjonalt, skandinavisk og ...
Kursens mål är att tillämpa den teoretiska kunskap de studerande tillägnat sig under grundkurserna och de nationella fördjupade kurserna i biologi och psykologi. Realproven i studentexamen förutsätter i dag ämnesöverskridande kunskaper, och därför är målet med denna kurs att de studerande ska få insikt i hur dessa ämnen stöder varandra. Under kursen ska de studerande även lära sig hur man i praktiken lägger upp en empirisk forskning. Kursen riktar sig till längre hunna studerande ...
I princip all empirisk forskning utgår från datamaterial som samlats in under specifika omständigheter, tidsperioder och geografiska områden. Behovet att säkerställa resultatens tillförlitlighet och överförbarhet till andra områden är därför stort. Replikationsstudier utgör ett naturligt sätt att möta detta behov, men trots detta görs och publiceras väldigt få sådana studier inom nationalekonomi. Fast kanske har ett trendbrott skett?. I en tänkvärd artikel beklagar sig den amerikanske ekonomen Daniel Hamermesh över nationalekonomins problem att generera replikationsstudier. Antingen innebär detta att man upprepar undersökningen på samma datamaterial med samma eller ny metod, eller att man använder ett annat datamaterial för att testa resultatens giltighet. Kvalitetsgranskning sker visserligen redan idag, men det är sällan som referees går på djupet så att alla fel - små eller stora - kan upptäckas i datahantering, programmering eller metodval.. Enligt Hamermesh ...
Kursen ger en avancerad, organiserad och omfattande inblick i teoretisk och empirisk forskning inom offentlig ekonomi. Kursen fokuserar på förhållandet mellan offentlig sektor och marknad och argument för och emot offentlig inblandning. Kursen kommer att omfatta ett brett spektrum av de många vik...
Kan en mer Deliberativ undervisning vara en väg? Alltså en riktigt bra undervisning som har sin utgångspunkt i ömsesidig dialog och utforskande av individuella idéer och tankar i syfte att finna en gemensam förståelse, under ledning av en medveten lärare. Jag tror det och finner förstås glädje i att det nu finns konkret stöd i aktuell empirisk forskning: Deliberativ undervisning av Klas Andersson, Göteborgs universitet 2012.. Lärarjobbet är sällan särskilt enkelt, ofta mycket givande och alltid, alltid ytterst viktigt. Min förhoppning inför 2013 är att fler får upp ögonen för detta faktum. Jag hoppas även lärare får det ansvar, de befogenheter och de resurser de behöver för att på allvar lyckas med det viktiga demokratiuppdraget - där lärande mot målen är en omistlig del av kakan. Här menar jag att det är viktigt att inte gå vilse; befogenheter och resurser handlar i min värld inte om vapen, utan om möjligheter att på allvar få möta varje elev och skapa ...
NSDs oppdrag er å sikre åpen og enkel tilgang til forskningsdata og forbedre mulighetene for empirisk forskning gjennom å tilby data og støttetjenester. Les mer hos NSD. Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte hos NSD - les mer om ordningen. ...
Forskningsmiljön Economics & Statistics (Nationalekonomi & Statistik) kombinerar tillämpad policyorienterad empirisk forskning i nationalekonomi me...
Litterärt värde kan vara olika slag: kognitivt, emotivt, formalestetiskt osv. Det kognitiva värdet tänks ofta bestå i att litteraturen säger något om verkligheten, men de underliggande kommunikativa och psykologiska mekanismerna är dåligt förstådda. Projektet går ut på att (1) konstruera en modell för hur dessa mekanismer fungerar under anknytande till samtida kognitiv teori om tänkande i analogier, (2) diskutera modellens rimlighet och nyhetsvärde genom att ställa den mot relevant existerande teoretisk och empirisk forskning om litteraturförståelse och litteraturupplevelse, (3) diskutera huruvida, och i så fall: på vilket sätt, litteraturläsning kan ha kognitiva bidrag att ge som är unika i förhållande till läsning av sakprosa och till vanlig oförmedlad verklighetsupplevelse, (4) försvara modellens estetiska relevans genom att diskutera textbegreppet för att neutralisera kritiken att analogitänkande helt eller delvis avlägsnar sig från den litterära texten, ...
Marcus: Hm, här lurar nog inte någon trivial kritik mot stor (välfärds)stat; Enzensberger kommer från ett annat håll - ett typiskt tyskt. Han är både kritisk och beundrande: Han söker en teoretisk analys som kan förklara den egendomliga karaktären i de strategier som låtit den skandinaviska välfärdsstaten stryka ut den grundläggande politiska konflikten mellan medborgarna och de institutioner inom vilka de lever, och konstaterar att svenskarna, utifrån sin unika historiska erfarenhet, faktiskt har rätt i att staten, ämbetsverken, myndigheterna vill dem väl (en poäng som återkommer t ex hos Berggren & Trädgårds Är svensken människa?) Men det kan säkert finnas empirisk forskning av det slag du efterfrågar - det var väl delvis vad statsvetarnas sociala kapitalet-debatt på 90-talet gick ut på.. @Peter: Du får priset för bästa kommentar någonsin på den här bloggen! Och för den som inte låter sig hindra av Peters prettovarning men livkäl saknar rätt språkplugin ...
Faktorerna som kan förklara varför andelen som flyttar är större bland de som är arbetslösa på landsbygden är förmodligen många. Men det går inte bortse från att en av förklaringarna är viljan att förbättra sin situation med större möjligheter på någon annan plats, där en viktig faktor är sysselsättning. Personer som blir arbetslösa i en stadskommun tycks inte, i lika stor utsträckning, anse att möjligheterna är större någon annanstans.. Nyttor och kostnader med att flytta är väl befäst inom arbetsmarknad- och migrationsforskningen och de visar städernas många attraktivitetsfaktorer. Det finns dock mycket lite empiriskt forskning kring vad som är landsbygdernas möjligheter i en sådan nyttokalkyl. För trots att det är många som flyttar i riktningen landsbygd till stad så finns det ändå en del av vår befolkning som väljer att flytta i andra riktningen eller även stanna i landsbygdskommuner där man kommer ifrån. Om dessa individer och deras ...
Ekonomistas gästskribent Torbjörn Becker hävdar följande: [I] rådande osäkra klimat kan skattesänkningar istället ge upphov till ytterligare sparande istället för konsumtion. Han avvisar därför skattesänkningar som stimulansåtgärd. Jag har tidigare påpekat ett detta avvisande är tveksamt enligt empirisk forskning. Professorn i nationalekonomi vid Harvard University Greg Mankiw klargör att det även är tveksamt på teoretisk grund: Essentially,…
Kort om profil och böcker. I fokus står utvecklingsperspektivet, den evolutionära utvecklingen och barnets utveckling. Den första boken skrev jag som docent och den kom ut 1983, med en reviderad upplaga 1994 [1]. Som docent och professor bedrev jag empirisk forskning med utvecklandet av den kliniska metoden PORT - Percept-genetict Object-Relation Test, resultaten sammanställda i en manual [2] […]. ...
I två månader har jag längtat efter att få visa den. Idag var det dags för äntligen!!. Varsågod, här kommer 52 sekunder boktrailer. Man kan se den om och om igen utan att lessna tycker jag - och detta uttalande är baserat på empirisk forskning.
Mary Sue MacNealy, författare till Strategies for Empirical Research in Writing, på LibraryThing
Injektering har länge använts som en metod för att förstärka grunden och reducera vattenflödet i en bergmassa. Injekteringsridåer uppförs ofta under dammar som en barriär med syfte att förhindra läckage av magasinets vatten. Hittills har injekteringsridåerna i huvudsak dimensionerats baserat på empiriska metoder. De empiriska metoderna har emellertid sina begränsningar. Användandet av olika tumregler resulterar i att dimensioneringen i hög utsträckning är beroende av ingenjörens erfarenhet. Brist på erfarenhet kan resultera i en ineffektiv, eller en för konservativ, utformning av injekteringsridåerna. Till exempel kan de stoppkriterier som tillämpas i det empiriska tillvägagångssättet leda till en för lång injekteringstid och därmed bli ineffektiv. Utöver detta kan höga injekteringstryck leda till oväntade deformationer i bergmassan och nya läckagevägar. För att hantera dessa typer av begränsningar har en teoribaserad dimensioneringsmetodik utvecklats. Teorier ...
ERECKS-projektet inleddes som ett samarbete mellan dåvarande Växjö universitet (tillsammans med prof. Leif Lindberg) och Uppsala universitet (Ulf P Lundgren) 2003. I fokus för samarbetet stod pedagogikämnes disciplinära utveckling. Bland annat så utgick samarbetet från en inventering av samtliga föreläsningar av professorsinstallationer inom ämnet sedan 1910 som letts av prof. Leif Lindberg. Därtill har också kursplaneinventeringar, institutioners självvärderingar, sakkunnigutlåtanden etc. används som underlag för empiriska analyser (se t. ex. Sundberg, 2007; 2008). 2009 erhöll nätverket stöd från Vetenskapsrådet (2010-2013). Till ERECKS-nätverket kopplades ytterligare fyra europeiska starka forskningsmiljöer (ERHISE - The research group on Educational Sciences History, University of Geneva, CES, Centre for Educational Sociology, University of Edinburgh, CLEG, The Research group for Curriculum Studies: Education and reforms, governance and evaluation systems, University ...
Arbetsuppgifter Postdoktorn ska bedriva forskning inom projektet Hur formar välfärdspolitiken vår framtid? Insatser riktade till barn och dess effekter genom livet - en studie av Skåne från 1920 till idag. Forskningsuppgifterna inkluderar frågeställningar som rör välfärdsinsatser för mödrar och småbarn och innebär analys av svenska registerdata för att etablera hur dessa välfärdsinsatser påverkar barnens ekonomiska och fysiska utfall senare i livet. Arbetsuppgifterna kommer att handla om att hantera och programmera stora registerdatamängder, designa studier samt genomföra empiriska analyser och sammanställa resultat i form av vetenskapliga publikationer i väl etablerade och erkända internationella tidskrifter. Arbetsuppgifterna måste kunna utföras självständigt, men också i samarbete med övriga projektmedlemmar. Innehavaren av tjänsten förväntas delta i centrum för ekonomisk demografis olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. Anställningen innebär en
Arbetsuppgifter Postdoktorn ska bedriva forskning inom projektet Hur formar välfärdspolitiken vår framtid? Insatser riktade till barn och dess effekter genom livet - en studie av Skåne från 1920 till idag. Forskningsuppgifterna inkluderar frågeställningar som rör välfärdsinsatser för mödrar och småbarn och innebär analys av svenska registerdata för att etablera hur dessa välfärdsinsatser påverkar barnens ekonomiska och fysiska utfall senare i livet. Arbetsuppgifterna kommer att handla om att hantera och programmera stora registerdatamängder, designa studier samt genomföra empiriska analyser och sammanställa resultat i form av vetenskapliga publikationer i väl etablerade och erkända internationella tidskrifter. Arbetsuppgifterna måste kunna utföras självständigt, men också i samarbete med övriga projektmedlemmar. Innehavaren av tjänsten förväntas delta i centrum för ekonomisk demografis olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. Anställningen innebär en
Arbetsuppgifter: Arbete inom forskningsprogrammet Patenthistoria, tekniksamarbeten och teknologimarknader. Anställningen avser arbete med databasuppbyggnad och empirisk analys inom delprojekten
Arbetsuppgifter: Arbete inom forskningsprogrammet Patenthistoria, tekniksamarbeten och teknologimarknader. Anställningen avser arbete med databasuppbyggnad och empirisk analys inom delprojekten
Syftet med projektet var att söka besvara frågan om det finns belägg för att vissa aktörer besitter otillbörlig marknadsmakt på den skandinaviska elbörsen Nord Pool. Författaren utsågs för denna uppsats till 1:a pristagare i Konkurrensverkets uppsatstävling i nationalekonomi år 2000. Juryns motivering löd: En mycket kvalificerad och väl genomförd empirisk analys som visar att inrättandet av en nordisk elbörs påverkat konkurrensen i positiv inriktning ...
Vad är ett populistiskt radikalt högerparti? Många är de som tagit sin utgångpunkt i statsvetaren Cas Muddes skrifter, och kanske särskilt hans Populist Radical Right parties in Europe som kom 2007. Mudde har delat upp sin empiriska analys i två huvuddelar, en om partierna i sig och en om förklaringar till deras framgångar. Jag väljer att…
Jag har tidigare skrivit om måttligt drickande av alkohol. Faktum är att det har kommit forskning som visar på att många alkoholister kan dricka måttligt som Sven Andréasson pekar på i en debattartikel i aftonbladet. Dessa empiriska fynd har kritiserats av många, bland annat av alkohol- och drogterapeuten Gunnar Bergström.. Bergström hävdar att en alkoholist är en person som har tappat kontrollen och omöjligtvis kan dricka måttligt. De alkoholister som kan lära sig att dricka måttligt är därför inte alkoholister.. Om vi undviker att cyniskt anta att Bergström förkastar forskningsresultat för att skydda sina personliga intäkter, går det återskapa två läger i debatten.. Andréassons inställning handlar om att använda den nyfunna kunskapen för att kunna nå en stor mängd alkoholister som undviker att söka hjälp eftersom de inte vill/klarar av att helt och hållet sluta dricka, något som har förespråkats som det enda alternativet av organisationer som anonyma ...
Det ing r inte i detta begrepp n got om hur l randet g r till (om det r genom betingning, modell rande, instinktiva handlingsm nster som vid anknytning och pr gling eller insikt) utan det r bara ett empiriskt konstaterande att individer tar ver ett beteende som finns hos n gon annan eller n gra andra.. Likartad term med annan betydelse: social transfers, transfereringar av pengar eller andra resurser via skatter fr n v lbest llda till socialt eftersatta grupper i ett samh lle.. Relaterat s kord: social inl rningsteori, socialt l rande, transfer, verf ring ...
Många som inte upplever sexuell tillfredsställelse accepterar med tiden sitt problem. Många vet inte vilken hjälp som finns eller tror inte att det finns någon effektiv hjälp. Hur tillfredsställd vill du bli? Under ett liv hinner en människa gå igenom många olika sexuella faser. Allt från barnets nyfikenhet följt av en tonårings osäkerhet för att sen som vuxen ha en säkrare känsla för vad som känns bra/dåligt. När man väljer att skaffa barn kommer många in i en ny fas då småbarnsåren sätter upp nya villkor, andra saker blir viktigare och det kan vara svårt att få samlivet att fungera på ett sätt som man trivs med. Att undvika rutin i samvaron är ofta en utmaning för människor som valt att leva i en fast längre relation, men många ser också mycket positivt på erfarenheten att ha sex exklusivt med en person under lång tid. Undersökningar visar också att äldre personer har sex allt högre upp i åldrarna än tidigare. Och att många tycker att sexualitet ...
Det här med att man ska röra sig minst 30 min per dag, det blir lätt komplicerat när man har dövblindhet.. Man är beroende av andras hjälp att kunna ta sig ut, om man inte har turen att ha en ledarhund.. Det går inte bara att göra något spontant, utan det krävs planering som med allt annat. Och det kan göra att man tappar sugen. Sen gäller det att hitta sin favorit när det gäller träning. Är det promenader? Simning? Styrketräning? Spinning? Zumba?. Jag har erfarenheten att om man kommer igång med regelbunden träning, då blir också ens vardagsliv något lättare. Man bygger upp muskler man inte visste att de fanns, man får en bra grundkondition som gör att man orkar kämpa vidare i livets strapatser.. För att kunna komma igång med träning som kräver att man tar sig till en plats utanför hemmet, då kan man börja med att göra ett studiebesök på platsen, flera träningsanläggningar erbjuder provträning då kan man passa på att se hur det är med belysning, ...
nätdejting gratis för unga aktiesparare Att undvika slentrian i samlivet är ofta en utmaning för människor som valt att leva i en fast längre relation, men många ser också mycket positivt på erfarenheten att ha sex exklusivt med en person under lång tid. dejtingsajt otrogna statistik Undersökningar visar att äldre personer har. 24 aug. - Gratis porrvideo sexbutik online, Eskorter i malmö escort eskilstuna. Sex escort göteborg free dating site in sweden, Svenska porrvideos dejtingsajter Eskort tjejer i gbg leksaker för vuxna, Billiga dildos escorttjejer i göteborg - billig eskort. Billiga sexleksaker gratis porrfilm med äldre kvinnor Bdsm möbler. Möjlig med, gratis dating bara att sätta igång med ELITSINGLAR många fördelarna med nätdejting att tillgång. Till spännade singlar och vänner kan det kännas skönt, själva!!! Verket det (väger fördelar man kan göra det månad görs det) över när, ett mindre eller. Men det finns såväl positiv som. Negativ online 0 i ...
Ystads Simsällskaps styrelse gjorde en framställning om tillsättande av en kommitté för utredning av frågan om anskaffande av ett nytt kallbadhus. Stadsfullmäktige beslöt att tillsätta denna kommitté. I skrivelsen sägs att Ystad har länge saknat ett tidsenligt badhus. Det nuvarande lilla kallbadhuset på stranden nedanför Västra Bangatan befinner sig i ett år från år allt mindre inbjudande skick, dess frekvens är dålig och kommer säkerligen att minskas ytterligare sedan de badande under fjorårets sommar fått den erfarenheten att vattnet vid detta badhus förorenas från det nya kloakutloppet vid de tillfällen då stadig pålandsvind råder.. Upp:. ...
När jag läser om hur unga tjejer har det i skolan, blir jag bedrövad. Jag tänker inte bara på att tjejer blir kallade för hora, fitta och andra ord som används i syfte att förnedra och kränka. Jag tänker också på att de blir tafsade på. Att killarna inte respekterar deras rätt till sin egen kropp. Men framförallt tänker jag på det bristande stöd de tjejerna får av sina lärare och andra i skolan. Det finns säkert goda exempel, men jag själv och många med mig delar den erfarenheten att vuxenvärlden viftar bort det som ett icke-problem. Med förklaringar om att killar är så i den åldern eller att de bara skojar eller andra märkliga ursäkter. Bara att killarna faktiskt tar sig rätten att ta på en tjej utan hennes tillåtelse säger ju en hel del om vårt samhälle, men de vuxnas reaktioner säger desto mer ...
Men det slog mig häromdagen att det också betyder något annat. Om vi förutsätter att kulturstarka bolag har värdeord, vilket egentligen inte är ett måste (alla grupper har en kultur och du kan med gott ledarskap skapa en värderingsdriven organisation, helt fritt från värdeord), så betyder det att de 90% som har värdeord, så är det 20% som har värdeord som betyder nått och 70% som har ord som saknar betydelse i medarbetarens vardag. Det innebär att fler medarbetare besitter erfarenheten att värdeord inte betyder något, än det motsatta. Är det då så konstigt att man får reaktionen, värdeorden igen?. För den vanlige medarbetaren, som byter företag och kan det bli lika irriterande att sitta i åter ännu en diskussion på en kick off, följt av inga förändringar i hur medarbetare bemöter varandra. Undermedvetet får man responsen, ska vi sitta tiden fram till lunch, vad vi säger här spelar ju ingen roll, vi kommer gå tillbaka till det vanliga. Vi möter ...
Reactive Synthesis and Supervisory Control Theory are both systematic approaches for the automatic construction of controllers from requirements. However, their underlying technicalities differ significantly. This paper provides an empirical comparison between these two approaches from the modelling perspective through case studies. Using the synthesis tools TuLiP and Supremica, two examples are modelled in the typical modelling formalism supported by each tool, and the algorithms are applied to synthesize controllers. Based on the obtained models and experiences, we compare how the models are derived, and how the characteristics of the examples and the underlying synthesis algorithms influence the modelling choices.
As digitized large-scale textual corpora and novel methodologies are increasingly becoming available, researchers are rediscovering textual sources potential for inquiries into social and cultural phenomena. Yet while textual corpora show great promise to enrich our knowledge of the social, empirical research faces challenges on how to avoid particular garbage in-garbage out problems: our scientific inferences are only as good as the quality of our data analyzed. This paper argues that an evaluation of a processed machine-readable corpus with regard to its quality is pivotal for later social science inquiries. The paper proposes a framework of total corpus quality, which identifies three dimensions that impact the potential of using large corpora for research. Our conceptual framework helps to diagnose and understand errors in studies based on large-scale textual analyses.. ...
Efter att ha varit redaktör för Etikbloggen i åtta år, vill jag försöka beskriva den forskningskommunikation som brukar förekomma på denna blogg.. Etikbloggen undviker helst den populärvetenskapliga stil som ibland förekommer i media, som rapporterar forskningsresultat på formen, Vi har traditionellt trott att…, men en ny vetenskaplig studie visar att…. Det beror delvis på att Etikbloggen drivs av ett etikforskningscentrum, CRB. Även om etikforskning kan innebära empiriska studier (intervjuer och enkäter till exempel), så är etik framförallt en fråga om att tänka själv. Om du som etikforskare vill utarbeta nya rekommendationer kring informerat samtycke, så måste du tänka klart och grundligt. Men hur rigoröst du än tänker, så kan du aldrig säga: Vi har traditionellt ansett det viktigt att ge patienter information om…, men nya filosofiska tankar visar att vi snarare bör undvika det.. Tänkande ger inte den auktoritet som empirisk forskning ger. Som etiker ...
Intresset för detta nätverk är att utveckla och koppla konceptuella förståelsen av informationskompetens till empirisk forskning i olika sammanhang och i samband med särskilda metoder.. ...
Beskrivning Religionsvetenskap vid Karlstads universitet behöver rekrytera personal; vi söker dig med bred teoretisk och metodologisk religionsvetenskaplig kompetens, med egen erfarenhet av empirisk forskning, och med driv och ambition att vilja förnya och utveckla det religionsvetenskapliga ämnet. Ämnet har en stark betoning på fältstudier - vi studerar religion både lokalt i Värmland, Sverige och internationellt med särskilt fokus på Indien. Vi arbetar med att utveckla nya forskningsbetonade undervisningsformer, där studentbaserade forskningsprojekt och akademisk praktik är några exempel, liksom samverkansformer med det omgivande samhället. Ämnet driver sedan trettio år ett studiecenter i Varanasi, Indien, som ger både våra studenter och anställda en unik möjlighet att göra verksamhetsförlagd praktik (VFU) och bedriva fältstudier i en mångreligiös miljö. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling, samt
Sverige har fastnat i 70-talet. I stort sett all neuropsykologisk forskning samt genforskning tyder på att beteenden eller genus är predisponerade. De förstärks sedan av sociologiska faktorer. Visst kan man i viss grad styra beteenden genom social konstruktion, men att totalt motarbeta naturliga tendenser skapar enorma psykologiska skador. Genusteori är en politisk idiologi och saknar grund i empirisk forskning. Det är förövrigt samma individer som förespråkar att skolan skall uppmana till folkmord på biologiska män, vilket illustrerades genom scum-teatern. Målet är att försvaga män för att skapa grunden till ett folkmord. Det låter extremt, men har man någon gång varit på en föreläsning på ett universitet med dessa människor vet man att det är målet. Det är normalt inget man döljs.. SvaraRadera ...
Utredarna konstaterade redan då, 1975, att …det vimlar av forskare som undersöker samerna. Den som är intresserad av empiriska forskningsresultat - - - blir därför något konfunderad över den begränsade vetenskapliga produktion som finns. Forskningen har genom århundranden varit nästan bara etnologisk och antropologisk.. Sedan Sametinget bildades 1993 finns också samerna i röstlängden att ta med. Om man kopplar både ren- och röstlängd till SCB:s tregenerationsregister och lägger till barn, föräldrar och syskon (om de är i livet) så får man fram nästan 50 000 personer. Eftersom många samer inte finns i någon av längderna (bland annat barn och unga som inte får rösta) eller är nära släkt med dem där, så kanske man hamnar på 70 000 samer i Sverige, skissar Peter Sköld ...
Kort om profil och böcker. I fokus står utvecklingsperspektivet, den evolutionära utvecklingen och barnets utveckling. Den första boken skrev jag som docent och den kom ut 1983, med en reviderad upplaga 1994 [1]. Som docent och professor bedrev jag empirisk forskning med utvecklandet av den kliniska metoden PORT - Percept-genetict Object-Relation Test, resultaten sammanställda i en manual [2] (1999). En systematisk redovisning med illustrationer av PORT återges i kapitel 5 i den senaste boken [6]. Fram till pensioneringen från universitetet 2001 samlade jag material för den andra teoretiska boken [3]. Till det kommer ytterligare två böcker [4,5]. I de fyra senaste böckerna är Homo psychicus insatt i helhetsperspektivet som dynamisk affektiv, relationell, varseblivnings-, operativt kognitiv och språklig varelse.. 1. Nilsson, A. (1994). The Mechanisms of Defence within a Developmental Frame of Reference. Lund: Gleerups.. 2. Nilsson, A, & Svensson, B. (1999). PORT - Percept-genetic ...
Den mänskliga hjärnan är inte bara en enorm kunskapsreservoar utan också en effektiv organisatör. Studier har visat att vi människor kategoriserar betydelser på basis av likheter och skillnader genom jämförelser och associationer. Vissa kategorier konstrueras för ett tillfälligt syfte, medan andra är lexikaliserade. Vårt grundantagande är att KONTRAST är en kraftfull organisationsprincip som kan konstrueras för ett visst diskursivt syfte, t.ex. saker man säger på en jobbintervju och inte säger, eller som är mer eller mindre lexikaliserade par i språket, t.ex. bra-dålig, kall-het, öppen-laparoskopisk. KONTRAST har stor betydelse för mänskligt tänkande, för sammanhang i diskursen och för strukturen av ordförrådet. Trots att det finns samstämmighet bland lingvister om detta finns det relativt lite empirisk forskning. Syftet med projektet är att råda bot på denna brist ...
Och så har jag läst ikapp mig lite bland dina härliga Sverigeinlägg. Wow. Så det går alltså att uppnå ett tillstånd när man faktiskt går FÖRBI godishyllorna. Jaså, du säger det. Och du menar inte bara det aningen för hälsosamma naturgodiset (läs:fågelmatsknaprigt så kallat godis), utan även självplocket med Dumlekolor och saltlakrits mm? Mycket märkligt. Skall idka empirisk forskning på området när jag gästar Sverige i två veckor snart... Och tur är det att den resan är bokad - dina underbara blogginlägg väcker STARK Sverigelängtan ...
Forskningen inom socialantropologi innefattar teoretisk och empirisk analys av olika samhälleliga och kulturella processer i ett världsom-fattande perspektiv. Forskningen på avdelningen inriktar sig mot: regionala sociala system, historisk antropologi, kulturell identitet och etnicitet, sociala rörelser, förhållandet mellan lokala och globala processer, kognitiva strukturer och media i komparativt och historiskt perspektiv, kulturella strategier i utvecklingsprocesser ...
We propose a framework for analysing party elite perceptions of voting behaviour based on four party competition and voting behaviour models: the Downsian proximity, saliency, competence and directional models. We analyse whether and to what extent party elite perceptions support these theories of party competition and voting behaviour. Empirical analysis is based solely on internal party documents from two Swedish parties, the Social Democrats and the Conservatives, from 1964 to 1988/1991. We demonstrate that elements of all four party competition models have characterized Swedish party elite thinking and reasoning about voting behaviour in recent decades. Discussion in the Social Democratic elite was most in line with Downs model. Until the mid-1970s, Downs model tended to be combined with the competence model and thereafter with the saliency model. The Conservative elite clearly favoured the salience and competence models until the early 1970s and the saliency and Downs models since then ...
Det känns otroligt bra förstås, förklarar Annamari Vänskä, som lagt ner flera års arbete i bokprojektet. I juryns hedersomnämnande beskrivs Vänskäs bok som en gedigen forskningsrapport och prisas för noggrannhet i empirisk analys samt för en teoretisk ram som genomsyrar texten utan att fördenskull betunga den.. Boken Muodikas Lapsuus (dvs. Moderiktig Barndom) fick redan vid utgivningen i september 2012 stor uppmärksamhet i finska medier, men hedersomnämnandet är ändå viktigt för henne.. -Det innebär att jag har lyckats skriva en begriplig bok om ett aktuellt ämne. Även om boken redan har fått ganska mycket publicitet i medierna känns det bra att den akademiska världen också har sett bokens betydelse.. Annamari Vänskä tänker forska vidare inom ämnesområdet barn och mode.. -I denna bok analyserade jag barnets representationer, men mitt nästa forskningsprojekt kommer att handla om barn som arbetar som modeller.. Svante Emanuelli/Anu Koivunen. ...
Kursen består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Detta arbete omfattar tillämpning av ekonomisk teori på ett problem. Uppsatsarbetet inkluderar som regel också empirisk analys, studenterna rekommenderas därför att före uppsatsarbetet ha läst minst en termin statistik. Övrigt:Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska.
Blixt, Magnus video, lärare i Fruängen. Findahl, Olle rapport Who are Excluded and Why.. Hatt, Anna-Carin statsråd och IT-minister föreläsning 14 nov 2012. http://annakarinhatt.se/blogg/om-ett-oppet-internet-pa-sodertorns-hogskola/. Helspers, Ellen Att förstå och hantera digitalt utanförskap (Youtube-video). Grossman, Lev artikel Time Magazine 13 dec 2006. Habib, Abdulkader https://ilearn.dsv.su.se/mod/resource/view.php?id=8075 (video). Kihlström, Staffan Dagens Nyheters nätupplaga 12-11-25. Källemark, LilliAnn, ordförande i Seniornet, och Findahl, Olle professor, intervjuades i P1-programmet Plånboken 12-03-21: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/48875?programid=2778. Lewin, Kurt (1890-1947, empiriska analyser (NE s. 251). http://www.webforum.com/samspel/home/page.asp?sid=2418&mid=2&PageId=24364. Lindqvist, Jonny och Thorslund, Ewa Ungas integritet på nätet. Lindstedt, UrbanInternetworld. Lundberg, Bengt artikel Du och datorn eller datorn och du personaltidning Med ...
När det gäller Hong Kong är det inte ens en fråga. USA är helt öppna om att dom ligger bakom den så kallade demokratirörelsen med sina organisationer NED och CIA och dom har finansierats med USD33 miljoner för att åstadkomma situationen i Hong Kong. Själv har jag den mindre trevliga erfarenheten att en gång ha blivit rekryterad för att indoktrinera. Det började helt oskyldigt med en grooming period på ett par månader, trevliga möten över kaffe bara för att prata lite, nästan enbart politik. Sedan blev jag ombedd att bli volontär lärare för att gratis undervisa i engelsk konversation, undervisningsmaterialet kom från en ideell amerikansk stiftelse och visade sig vara en handbok i hur man åstadkommer färgrevolutioner och med våld och gatumobbar inför demokrati. I en demokrati sätter medborgarna själva reglerna, friheten är total, och impopulära politiker och tjänstemän som inte gör vad mobben vill kan lätt petas. Det är det som pågår i Hong Kong just ...
Forskarna som genomfört ITL-projektet konstaterar tyvärr också att innovativt innehåll och nya undervisningsmetoder ofta stöter på problem när de möter examensprov och nationella prov av traditionellt slag. Det andra forskningsprojektet som presenterar sina resultat under våren, utgår i hög grad från detta faktum. Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S), som involverar en lång rad ledande experter på provkonstruktion och kunskapsmätning, utgår från erfarenheten att de allra flesta skolsystem i hög grad styrs av de slutprov, examina eller nationella provsystem som finns. Skolan lär till stor del ut det som kommer att testas i de avgörande proven. Provsystemen styr ofta mer än läroplaner och kursplaner. Därför har projektet lagt stor vikt vid att definiera vilka dessa nya kompetenser är och att utveckla metoder för att testa och mäta dem. Projektet leds från Australien och genomförs tillsammans med skolmyndigheter i Finland, Portugal, Singapore, ...
OFFICIANTEN var en svartkl dd v nlig man som pliktskyldigt f ljde sin kyrkas rituella regler. Han var ej okunnig om psykologisk vetenskap. Tv rtom hade han erfarenhet fr n en garnisonsorts milit rt psykologiska sj lav rd och krigspsykiatri. Han s g p ett sv rd som l g p den d des kista och t nkte p erfarenheten att fruktan f r d den var mindre bland soldater som trodde p lycklig uppst ndelse genast efter kroppens d d eller efter en tid i n got reningstillst nd, . i Guds tv ttmaskin f r psykologiska problem ...
Redan på 1970-talet väcktes frågan om hur Grönsöö skulle kunna bevaras för framtiden. Erfarenheten pekade på att varje generationsskifte skulle innebära en allvarlig risk för att gården skulle styckas eller säljas och inventarier och samlingar skulle skingras. Likaså visade erfarenheten att fastighetens avkastning, även vid rationell skötsel, inte skulle förslå till vården av de byggnadsminnesförklarade byggnaderna och parken. Slutligen skulle varje försök till externt stöd försvåras av det faktum att stödet samtidigt kunde komma att framstå som en förmån för ägarna.. Familjen och de kulturminnesvårdande myndigheterna hade dock en gemensam önskan att för framtiden bevara Grönsöö som en levande, sammanhållen kulturmiljö. För att uppnå detta enades familjen om att söka en lösning, även om den skulle innebära inskränkningar i äganderätten. De kulturminnesvårdande myndigheterna önskade å andra sidan att familjen även i fortsättningen skulle ha ...
Många har genom åren gjort erfarenheten att det efter förlusten av en nära anhörig eller vän kan vara givande att samtala och möta andra i en liknande situation. Samtalen kan handla om hur situationen ser ut, hur den varit och hur man kommer vidare, även när allting känns som tyngst. Vi bjuder kontinuerligt in till samtalsgrupper för dig som förlorat någon, och aktuella arrangemang hittas alltid på den här sidan. Om befintliga alternativ inte passar dig får du gärna höra av dig med en intresseanmälan, så kanske en ny grupp kan sättas ihop. För mer information och intresseanmälan, kontakta Cecilia de Mendonça, präst, eller Pia Palmin Svanlund, diakon (se kontaktuppgifter nedan). De kan också kontaktas om du önskar enskilda samtal.. ...
Tillbaka till julstjärnorna en stund. Även om jag nu vurmar för vita julblommor måste jag ändå erkänna att småblommiga Princettia Pink har en vädligt vacker rosa färg. Läckert med högbladen som övergår i rosalimegrönt en bit ner på stjälken. Nu vet vi förståss att det inte är riktiga kronblad det vi ser utan just högblad. Blommorna är oansenliga och sitter i högbladens mitt. På många sorter som odlats fram faller blommorna av innan de hinner slå ut. Men eftersom det är just högbladens färger man vill komma åt i förädlingsarbetet bryr sig kanske ingen om att blommorna förtynar och faller av. Men jag har ändå erfarenheten att det är de julstjärnor som har synliga knoppar och blommor som slår ut som håller bäst kvalitet. Fel eller ej, men så tycker jag det verkar vara ...
Hodologisk (av grekiska hodos, väg), hodologiskt synsätt, ett idéhistoriskt begrepp som avser en linjär, geografisk uppfattning som baseras på erfarenheten som resande, i motsats till en modern, flerdimensionell världsuppfattning. Termen myntades av Pietro Janni i La mappa e il periplo. Cartografia antica e spazio odologico 1984, och syftade på Romarrikets geografiska uppfattning. Termen används för att beskriva den förvrängning som kännetecknar antika kartor som Tabula Peutingeriana, där vägarna är i fokus. Ida Östenberg, Caesars irrande ställer sanningar på ända, SvD Under strecket, 12 maj ...
Paulus Indomitus lanserar en samlingssida för bokrecensioner, Indomitum Librorum, där främst lästa romaner, men ibland också en och annan faktabok kommer att tas upp till närmare behandling. Det kan verka lite bakvänt, eftersom undertecknad läser facklitteratur till 2/3. Men det bygger på den egna erfarenheten att andras tyckande eller analyser har ett större värde vid…
Denna bok beskriver de territoriella autonomier som finns i världen idag. De är 48 till antalet och spridda över hela världen. I analysen av autonomierna använder författaren den s.k. Fuzzy-set metoden, som är en blandning av kvalitativa och kvantitativa ansatser och utgör ett kreativt alternativ till de konventionella statsvetenskapliga metoderna.. Boken riktar sig till alla som är intresserade av autonomifrågor och i synnerhet till de med intresse för metodfrågor inom jämförande politik.. Boken innehåller alla väsentliga definitioner och beskrivningar av autonomibegreppet. Dessutom etablerar författaren en egen autonomidefinition.. Geografiskt avstånd och ekonomi är väsentliga faktorer bakom autonomiarrangemangen. Gemensamt för autonomierna är att de allra flesta är öar eller skärgårdsområden. Det visar sig även att de flesta autonomierna placerar sig i högsta inkomstklassen enligt Världsbankens klassificering.. Författaren Maria Ackrén är politices licentiat ...
Den gränsöverskridande handeln har ökat betydligt under de senaste årtiondena, vilket medfört att problemen till följd av osäkra valutakurser ökat. Valutaterminer används ofta för att minska företags risk. Ska företag kurssäkra eller lämna sin valutaexponering osäkrad? Finns det något samband mellan terminskurser och framtida avistakurser som kan underlätta detta beslut? ...