The 19th biennial ISEM Conference - Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change - hosted by Météo France in Toulouse, France, from 28th to 31st October 2013 ...
Ongoing urban exploitation is increasing pressure to transform urban green spaces, while there is increasing awareness that greenery provides a range of important benefits to city residents. In efforts to help resolve associated problems we have developed a framework for integrated assessments of ecosystem service (ES) benefits and values provided by urban greenery, based on the ecosystem service cascade model. The aim is to provide a method for assessing the contribution to, and valuing, multiple ES provided by urban greenery that can be readily applied in routine planning processes. The framework is unique as it recognizes that an urban greenery comprises several components and functions that can contribute to multiple ecosystem services in one or more ways via different functional traits (e.g. foliage characteristics) for which readily measured indicators have been identified. The framework consists of five steps including compilation of an inventory of indicator; application of effectivity ...
Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden. Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen.. De gröna växterna har en viktig roll då de omvandlar solenergi till socker (glukos) som djuren kan använda som energikälla. I varje ekosystem finns även nedbrytare (asätare, svampar, bakterier). Energiflödet från solen till gröna växter och vidare till konsumenter (djur) och nedbrytare hänger ihop i näringskedjor. Ett ekosystem består av flera korta eller långa sådana kedjor som tillsammans bildar en näringsväv.. Det finns mycket som kan störa eller förstöra balansen i ett ekosystem, till exempel skogseld, miljöförstöring, förändringar i klimatet eller ...
Målet med övervakningen av anslutna akvatiska system är att beskriva grundvattnets påverkan på förhållandena i det akvatiska ekosystemet, både genom mängd och kvalitet på det utströmmande grundvattnet.. Inför starten av övervakningen av ett akvatiskt ekosystem är det viktigt att förstå områdets geologi och hur ekosystemet försörjs med vatten. En viktig del är att skapa sig en uppfattning om mängden grundvatten som kan bidra till livsmiljön i det akvatiska ekosystemet. Det är också värdefullt med förståelse för hur grundvattenberoendet ser ut i det akvatiska systemet: om det är en diffus påverkan på hela vattenvolymen eller om beroendet är starkare i vissa punkter. För såväl kvantitativ som kvalitativ uppföljning av grundvattnets bidrag till miljön i ekosystemet så gäller det att finna lämpliga övervakningspunkter i anslutning till platsen där det bedöms ske en utströmning. Den valda provpunkten ska återspegla kvaliteten på det grundvatten som ...
Ett ekosystem är en gemenskap av levande organismer i samband med de icke-levande komponenterna i deras miljö (saker som luft, vatten och mineraljord), interagera som ett system. Dessa biotiska och abiotiska komponenter betraktas som sammanlänkade genom näringscykler och energiflöden. Eftersom ekosystem definieras av nätverket av interaktioner mellan organismer och mellan organismer och deras miljö kan de vara av vilken storlek som helst, men de omfattar vanligtvis specifika begränsade utrymmen (även om vissa forskare säger att hela planet är ett ekosystem). Ekosystemen styrs både av externa och interna faktorer. Externa faktorer som klimat, modermaterialet som bildar marken och topografi styr den övergripande strukturen i ett ekosystem och hur sakerna fungerar inom det, men påverkas inte själva av ekosystemet. Andra externa faktorer inkluderar tid och potentiell biota. ...
Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden. Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Som skogsägare behöver du kunskap om vad som gäller kring skogsägande och hur du kan sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du ett ett antal värdefulla länkar till information och konkreta tips och råd kring hur du kan jobba med din skog. En art kan sakna fiende på den nya platsen och kan då föröka sig okontrollerat. Ett exempel är mördrarsnigeln. I Sverige får man inte föra in främmande djur utan tillstånd. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vilket man väljer att studera. Alla levande varelser/organismer och den miljö som finns inom ett visst område bildar tillsammans ett ekologiskt system. Ett korallrev kan ses som ett ekosystem. Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi människor valt ...
Ett ekosystem, eller ett ekologiskt system, innefattar allt levande och dess livsmiljö inom ett område (benämning enligt Nationalencyclopedin) I naturen finns inga helt slutna system. Exempel på olika ekosystem: barrskogsområde, öken, stepp osv. Ett ekosystem påverkas bl.a. av människans ingrepp genom gödsling, marktäckning och annat. En trädgård har inget eget ekosystem, men vi människor kan…
En annan ekosystem som är mycket känslig för erosion är en vall ekosystem . Gräsmark har mycket få träd att fungera som vindskydd , och därför både vind och vatten fungerar som agenter för erosion . I en prärien biomen kan processen för erosion bli en nedåtgående spiral . Den jorderosion minskar fertiliteten i ekosystemet . Minskad fertilitet innebär mindre växtliv . Mindre växtlighet innebär färre stabilisera rötter att hålla jorden på plats , och processen för erosion ökar . Ett värsta scenario av okontrollerad erosion i en vall ekosystem inträffade i USA på 1930-talet , då Mellanvästern blev en " Dust Bowl " i flera år ...
När den nordamerikanska tallen introducerades i svenska skogar på 1970-talet trodde man inte att den kunde föröka sig själv, utan ansåg att det krävdes värme från skogsbränder för att kottarna skulle släppa ifrån sig frön. …
Slutsatser från studien Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems - an IPBES like assessment, gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet, visar på att sociala och kulturella likheter är en styrka i de nordiska länderna, som exempelvis intresset för friluftsliv och turism i kustnära områden. Men för att bibehålla kusten biologiska mångfald bör socio-ekonomiska och kulturella faktorer integreras bättre för att förstå naturens förändringar.. Arbetet med fallstudierna visar att biologisk mångfald och ekosystemtjänster spelar en stor roll för den lokala kulturella identiteten. Fiske och annat nyttjande av biologiska resurser är inte bara ett sätt att få mat på borden, det har en avgörande betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet, men är också en bidragande orsak till varför besökare kommer till många områden.. Klimatförändringarna liksom överutnyttjande av kustens resurser har tydliga effekter på ekosystemen och ekosystemtjänsterna. ...
Varje art som lever på jorden är en pusselbit i den biologiska mångfalden, som är nyckeln till friska ekosystem. När allt fler arter försvinner från jorden kommer jordens olika ekosystem att fungera allt sämre och slutligen kollapsa.. Ett ekosystem utmärks av att det har en specifik biologisk mångfald. Ekosystemet kan vara en liten sjö eller ett stort hav, en trädgård eller ett helt jordbrukslandskap. Människan har valt att avgränsa olika naturområden i ekosystem, för att de innehåller djur och växter som samspelar och gemensamt skapar förutsättningar för sitt liv på just den platsen. Egentligen kan ett ekosystem vara hela jorden, eftersom allt liv (den totala biologiska mångfalden) på planeten samspelar och alla arter behövs på ett eller annat sätt.. Den biologiska mångfalden är viktig av många skäl:. Etik. Vi människor påverkar balansen i jordens ekosystem. Därför måste vi också ta vårt ansvar och förvalta den biologiska mångfalden. Alla arter har rätt ...
The Saco River watershed in the Northeastern USA provides vital ecosystem services such as farming, drinking water for over 250,000 people, recreational fishing, forestry, and habitat for endangere...
Ekologi är läran om organismers förhållande till varandra. Utifrån denna lära kan naturen betraktas som flera olika stora sammanlänkade system, så kallade Ekosystem. Det finns inga kriterier för hur stort eller litet ett ekosystem kan vara. Det kan vara allt ifrån ett helt hav till en liten stubbe i skogen. Man kan begränsa ett ekosystem till att vara ovan jord, under jord eller på havets botten. Det finns dock inga slutna eller beständiga ekosystem. Hur man än delar in dem hänger de ihop och förändras ständigt - en del hastigt, och en del över lång tid.
Ett viktigt begrepp inom ekologin är ekosystem. Ett ekosystem är ett avgränsat område eller typ av miljö där samspelet ovan utspelar sig. Ett ekosystem kan vara ett litet område till exempel ett akvarium eller ett stort område till exempel en öken, ett skogsområde eller en sjö. Planeten jorden räknas som ett enda ekosystem. Det finns alltså ekosystem inom ett ekosystem. Till exempel är kroppen ett ekosystem för ofantligt många bakterier, men i munnen finns ett mindre ekosystem.. Det som avgör vilka djur och växter det finns inom ett ekosystem är olika miljöfaktorer (väderfaktorer eller markens förutsättningar). Det kan vara hur mycket ljus och regn det är, men även temperatur, vind och pH-värde spelar roll. Ytterligare en viktig faktor är vad marken och berggrunden innehåller för grundämnen och kemiska föreningar. Vissa grundämnen är särskilt viktiga för att till exempel växter ska kunna växa. Dessa kallas närsalter och exempel på dessa är kväve (N), ...
Ekosystem är det system som inbegriper allt levande inom ett visst område. För att kunna avgöra hur olika ekosystem fungerar och vilka delar som krävs för att det ska fungera måste du först veta hur själva principen med ekosystem ser ut ...
Biologisk mångfald betyder en variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung. Mål 15 syftar till att bibehålla och stärka jorden ekosystem och biologiska mångfald. En stark biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemet, det gör världen starkare helt enkelt.
LIBRIS titelinformation: Collective implementation of ecological focus areas : evaluation of the effects on ecosystem services, agriculture and administration / Juliana Dänhardt ..
Har du svårt att hitta på bra gå bort presenter, har dina vänner redan allt eller behöver du ett julklappstips? Ge bort ett slutet ekosystem, du kommer med all säkerhet göra mottagaren mäkta imponerad! Tänk dig en växt som du aldrig behöver vattna...ett slutet ekosystem. Att göra ett eget slutet system är otroligt lätt och…
Grundläggande evolutionsteoretiska problem. Populationsekologi, hur olika populationer tillväxer och möjliga interaktioner mellan individer inom en population, samt mellan olika populationer. Ekosystemets sammansättning, abiotiska och biotiska faktorers påverkan på ekosystemets sammansättning och funktion. Limniska och marina ekosystem, abiotiska faktorer och organismer, liksom abiotiska faktorer och populationsreglerande faktorer i terrestra ekosystem. Marklära: Kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper som karaktäriserar jordarter i Sverige. Cirkulation av mineralnäringsämnen. Svensk vegetation. Biom. Naturfrämmande ämnens påverkan på mark- och vattenekosystem; tungmetaller, försurning, kolföreningar. Introduktion till lagstiftningen inom naturvårdsområdet. Kulturlandskapets ekologi. De areella näringarna, jordbruk och skogsbruk och naturvården. Mer om utbildningen hittar du på http://www.biologi.lu.se/utbildning/kurser/kurser-grundniva/ekologi-15-hp
BEAM är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som vill skapa bättre förutsättningar för en ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Inom programmet samlas forskare från tio institutioner för att fokusera på fem viktiga områden: ekosystemfunktion, näringsberikning, risksubstanser, lagar och förvaltning, och klimatförändringar.. ...
BEAM är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som vill skapa bättre förutsättningar för en ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Inom programmet samlas forskare från tio institutioner för att fokusera på fem viktiga områden: ekosystemfunktion, näringsberikning, risksubstanser, lagar och förvaltning, och klimatförändringar.. ...
BIO-C3 har undersökt orsakerna till förändringar i den biologiska mångfalden, med tonvikt på effekterna på ekosystemets funktion och följderna för miljöförvaltningen.
Kursen ger en djupgående insikt i hur populationer och ekosystem fungerar. Genom teoretiska modeller, experiment och fältstudier får du verktygen för att arbeta med naturliga populationer och ekosystem.. Kursen är indelad i tre huvudmoment: 1)Populationsekologi. Här har vi en huvudsaklig inriktning mot enartsanalys, men vi belyser även interaktioner mellan olika arter. Vi använder modeller för att förstå populationsutvecklingen, t.ex. exponentiella, täthetsberoende och åldersstrukturerade modeller. Demografiska och miljömässiga slumpfaktorer samt utdöenderisk är viktiga moment. Vi berör också rumslig struktur och undersöker hur överexploatering (jakt, fiske) påverkar en population. 2) Populationsgenetik. Här beskrivs genetisk variation, naturlig selektion, genflöde, neutral evolution samt slumpmässiga och deterministiska processer i populationer av olika storlekar. Bevarandegenetik är en aktuell och viktig del som inkluderar tillämpningar inom bevarande och ...
David Latimer heter mannen som för 50 år sedan startade sitt experiment med växtterrarium. Tolv år senare (1972) öppnade han förslutningen för att installera ytterligare en planta och sedan dess har den förblivit oöppnad.. På Dailymail kan man läsa att växtterrarium har ett självförsörjande ekosystem där bakterierna i komposten bryter ned döda växtdelar och det syre som växterna avger och omvandlar det till koldioxid som växterna i sin tur förvandlar till ny syrgas.. Det är ju bara för coolt! Om det är sant och inte en urban legend… En googling visar både tvivlare och entusiaster men på You Tube blir man inte besviken - en hel drös med instruktionsvideor! Grace Bonney i videon hur man skapar ett växtterrarium.. ...
Klimatförändringarna ger effekter på ekosystem och samhälle. För att mildra effekterna måste utsläppen av växthusgaser minska. Utsläppsutvecklingen följs upp genom ländernas redovisning till FN och...
Förlusten av syre i havet hotar alltfler fiskarter vilket har långtgående effekter på ekosystemen, varnar en ny rapport från Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Forskningsrapporten Ocean deoxygenation: Everyone´s problem, är den största studien hittills om orsaker, effekter och möjliga lösningar på havens brist på syre. - Att haven förlorar syre är mycket allvarligt. MSC har Läs mer…. ...
Vår utmärkelse Månadens rom för oktober går till en rom som vi ännu inte har betygsatt. Vi stötte på Habitation Velier Hampden 2010 på Stockholm Beer & Whisky 2017 - och det var en av många bra rom som vi provade i Symposions rombar.. Habitation Velier Hampden 2010 är inte en rom som kommer att passa alla. Vi ser den inte ens som en "utforsknings-rom", utan det är i allra högsta grad en "entusiast-rom". Bra att veta:. ...
Världens vattendrag innehåller rester från mängder av läkemedel. I en ny uppmärksammad studie har svenska forskare visat att läkemedel som sköljs ut i våra hav och sjöar kan få oväntade effekter på ekosystemen och leda till förändringar av djurs beteenden.. Läs mer på http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fiskar-blir-modiga-och-glupska-av-lakemedelsrester_7916356.svd. #social-buttons {clear:both;height:15px;margin:40px 0 10px 20px;} #social-buttons a {background:url(https://staticjw.com/images/social-sprite.png) no-repeat 0 0;width:16px;height:16px;display:block;margin:0 0 0 5px;padding:0;border:0;float:left;}. ...
... s simplify the complex, boost business development, and accelerate growth. Our ecosystem brings together all the resources and solutions you need.
När det byggs tunnlar finns det alltid en risk att grundvattnet sänks. För att hålla koll på om bygget av E4 Förbifart Stockholm påverkar ekosystemen görs bland annat växtinventeringar.
IFFIS14 Ekosystemet för forskningsinformation - översikt och nyheter Torulf Lind +46 (0) Tre förutsättningar för ett effektivt ekosystem Rätt arkitektur Rätt styrning Rätt
Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2604 av Ulf Berg m.fl. (M) Livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Människans påverkan på klimat och ekosystem är så stor att man myntat en ny geologisk epok, Antropocen, människans tidsålder. Vad vi gör har en avgörande påverkan på hur liv och livsbetingelser utvecklas under överskådlig geologisk tid. Människan påverkar klimat och ekosystem både mer och snabbare än något annat fenomen som hänt på flera miljoner år. Vi får gå tillbaka till när asteroiden slog ner på jorden för 66 miljoner år sedan (Cretaceous-Paleogene, K-Pg, extinction event) för att hitta någon kraft som varit mer omvälvande. Då dog inte bara dinosaurierna ut, utan även omkring 75 procent av allt liv på planeten.. Sett i ljuset av våra dagliga liv så syns förändringar av klimat- och ekosystem knappt i bruset av variationerna i väder och biologisk mångfald som varierar på tidsskalor som vi har lätt att uppfatta. Men i ett geologiskt perspektiv är det som sker nu en explosion. Förändringar som sker långsamt är hanterbara och när det är i princip ...
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.. ...
LIBRIS titelinformation: Conservation of semi-natural grasslands : effects of different management methods on biodiversity / Malin Tälle
Granbarkborren finns överallt där det finns granskog oavsett om det är din egen odlade och skötta skog eller om det är vild urskog. Här kan du läsa om vilken roll granbark-borren har i ekosystemet och hur det kommer sig att den blivit en skadegörare i våra skogar.
En fj rdedel av allt marint liv finns i anslutning till korallrev, trots att reven till ytan upptar mindre n en procent av hela den marina milj n. N stan 2 miljoner arter bor p eller runt omkring korallrev och r beroende av ett fungerande korallrevsekosystem. F r m nga arter r korallrevet den livsn dv ndiga platsen f r att hitta f da eller skydd undan rovdjur och de fungerar som uppv xtomr de f r n ra en fj rdedel av alla fiskarter. F rutom korallrevens betydelse f r havets ekosystem i stort r m nga kustsamh llen beroende av korallreven f r sin matf rs rjning eller f r turistint kter. Korallreven fungerar ven som v gbrytare och skydd f r att d mpa effekterna av tsunamiv gor l ngs med kusten ...
Omfattande miljöförstöring och exploatering av våra hav leder inte bara till att enskilda arter riskerar att utrotas. Det kan också få allvarliga ekologiska konsekvenser.
Andra habitat finns i form av öppna stenstränder, smala sund med starka strömmar, grunda partier med sand- och/eller lerbottnar, bl.a. med ålgräsängar. Kosters skärgård är också hemvist för en stor population av knubbsälar. Omkring 6000 marina arter finns inom Kosterområdet, av vilka drygt 200 inte finns någon annanstans i Sverige. Hansson, Hans G 2011. Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater. (sammanställning av många av de vanligaste arterna av ryggradslösa djur som finns i området, och beskrivningar av dem). En illustrerad version är under uppbyggnad under 2017.. Kosterhavets nationalpark, Sveriges första nationalpark med marint fokus, invigdes 2009. Ett av syftena är att främja forskning och utbildning kring bevarande och hållbart nyttjande av marina ekosystem ...
Ekosystemtjänster är en förutsättning för de flesta verksamheters överlevnad. För att ta reda på vilka tjänster just din verksamhet är beroende av, samt påverkar, finns det olika metoder att ta hjälp av. En av metoderna är ESR - Corporate Ecosystem Services Review. Så här gör du en sådan:
Markvegetationen spelar en viktig roll i de svenska skogsekosystemen och långsiktiga förändringar påverkar dess förmåga att tillhandahålla olika ekosystemtjänster. Den övergripande målsättningen med projektet är att förstå pågående långsiktiga förändringar av markvegeta-tionens funktionella och ekologiska egenskaper, särskilt i relation till skogstyp och makroklimat (naturgeografisk region). Studien kommer därmed att öka vår förståelse om hur storskaliga miljöförändringar, till exempel orsakade av luftföroreningar eller skogsskötselsystem, påverkar markvegetationen i landets skogar. Baserad på resultaten kommer vi att föreslå åtgärder som gynnar markvegetationens funktion för biologisk mångfald och skogens näringsdynamik, särskilt i produktionsskogar med flermålsskötsel. Det finns nu för första gången möjligheten att analysera 20 års data av återinventerade provytor inom Riksskogstaxeringen.. I projektets första del ska vi statistiskt analysera ...
Mycket av den antibiotika som används i dag har har havet som slutdestination. Forskare misstänker att utsläppen kan resultera i att ekosystem sätts ur balans och att antibiotikaresistens riskeras att spridas till skaldjur och fisk.
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå universitet) söker en postdoktor för ett 2-årsprojekt som undersöker hur patogena svampar påverkar marina växtplankton och den marina kolcykeln. Anställningen avser heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-11-15. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Växtplankton utgör basen i den marina födoväven, och växtplanktonsamhällets artsammansättning och produktivitet har betydelse för kolets biogeokemiska kretslopp och hur mycket fisk som ekosystemet kan producera. Miljöförhållanden som styr sammansättningen av födovävar är väl beskrivna, t.ex. att hög näringstillgång gynnar produktionen av fisk och skaldjur, medan näringsfattiga förhållanden gynnar mikroorganismer. Många av organismerna som ingår i födovävarna och deras ekologiska anpassningar är kända, men en organismgrupp vars ekologiska betydelse vi känner dåligt till är patogena svampar. Det är möjligt att
Ekosystem beskriver ett stort eller litet system som hänger ihop. Den består både av miljön, liksom av alla de varelser som lever där.
Mälarens och Saltsjöns framtid är en av Mälarregionens strategiskt mest angelägna frågor. Förutom vattnets kvalitet handlar det om samhällets möjlighet att på ett hållbart sätt kunna utvecklas kring Mälaren och Saltsjön. Det är en utmaning som innebär känsliga sammanvägningar mellan samhällets behov och ekosystemens uthållighet. Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv - dricksvatten, bebyggelse, ekosystem är en första kartläggning av vilka analyser och kompetenser som behövs för att fortsätta utreda de framtida förutsättningarna för Mälaren som dricksvattentäkt.. Kartläggningen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro och ingår i myndigheternas klimatanpassningsarbete. Kartläggningen utgör den första av sex föreslagna utredningsfaser i den skrivelse till regeringen som länsstyrelserna lämnade i oktober 2012. Arbetet är en fortsättning på förstudien Mälaren om 100 år - ...
En lokalt anpassad kantzon (LAK) är en kompromiss mellan jordbrukets och det akvatiska ekosystemets behov. Restaureringen av kantzonen är då mindre omfattande, och återställer den bara delvis till ett naturligt tillstånd. En LAK anpassas till de lokala förutsättningarna, som exempelvis topografi och dränering, och kan tillåtas variera i bredd och vegetation. En LAK har en viss positiv påverkan på det akvatiska ekosystemet: Vattnets närområde får ett marktäcke med mer naturlig vegetation, det skapas möjlighet till utbyte av material och organismer mellan vattnet och strandzonen, den har en stabiliserande effekt, och man får en viss filtrerande funktion vid ytavrinning. Åtgärden förutsätts heller inte påverka markavvattningen negativt, och vattendraget ska kunna rensas och underhållas för att bibehålla en god dränering ...
Skötseln av Sveaskogs ekoparker är inte eftersatt utan har hela tiden prioriterats. Det svarar Sveaskogs naturvårdschef Peter Bergman de fem före detta medarbetare som ifrågasatt bolagets naturvårdshänsyn.
Ekosystem hotas när den biologiska mångfalden stryps. Men minskad biologisk mångfald påverkar ekosystem olika. Kvarvarande arter kompenserar över tid, för de som gått hädan. Och bäst fungerar detta där markbördigheten och produktionen är som lägst, visar forskning som pågår i nordsvenska skogsjöar sedan 20 år tillbaka.
Naturvårdsverket utlyser ett syntesarbete om Förvaltning av ekosystem i ett föränderligt klimat med fokus på limniska miljöer. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2017.
Köpa marknadens bästa naturliga och ekologiska ansiktsvårdsprodukter anpassade efter din hudtyp och behov? Välkommen till Green store.