Kattens naturliga beteende ✓ Kattlucka med magnetlås, microhip eller infrarött lås ✓ Kattluckor av högsta kvalitet ✓ Beställ kattluckor på nätet ✓ Snabbt & enkelt
Liknande regeländringar som skulle innebära slutet för minkfarmer i Sverige har under flera år diskuterats men har tyvärr inte införts. Sverige har i snart trettio år haft en djurskyddslag som säger att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och så att de får utlopp för sina naturliga beteenden. Samtidigt ser minkfarmningen i princip likadan ut idag som den gjorde i sin begynnelse på 1930-talet. Frågan om minkfarmerna har blivit en långdragen politisk följetong. Vad är egentligen lagstiftningens fina ord värda när det samtidigt är tillåtet att stänga in minkar i minimala burar där de inte får utlopp för sina naturliga beteenden? Lagen och verkligheten går inte hand i hand. Flera instanser, däribland Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten, har under årens lopp rapporterat om att minkfarmerna inte lever upp till §4 i djurskyddslagen. Det är den paragraf som tar upp naturligt beteende och god djurmiljö. När det ...
Syftet med detta arbete var att försöka klargöra hur djurägare av kanin eller gnagare uppfattar sina djurs beteenden och vilka teorier de eventuellt kan ha om, enligt forskning och av egen erfarenhet, onormala beteenden. Därtill fanns det en målsättning att undersöka när djurägarna ansåg att ett beteende var onormalt. Metoden som valdes var en elektronisk enkät som sändes ut via internetbaserade sidor. Frågorna i enkäten berörde bland annat djurets generella levnadsmiljö, djurägarens bakgrund samt vilka beteenden som uppvisades av djuret och hur dessa tolkades av djurägaren. Av enkätstudien framkom det att djurens beteenden uppfattas olika av djurägare. 95 av 172 djurägare (55 %) uppgav att deras djur uppvisade ett eller flera beteenden som kan bedömas som onormala. Utav dessa 95 var det omkring 70 djurägare som hade en möjlig teori till beteendet/beteendena. Det fanns djurägare som tänkte i ett större perspektiv kring beteendet medan andra djurägare reflekterade ...
Johanna: Det du skriver är helr klart sant, till viss del. men det är ju det som är med de inredda burarna, att genom miljöberikningen får de en större möjlighet till att utföra naturliga beteenden än i de tidigare (numera förbjudna) batteriburarna. Sen är det endast de ekologiska systemen som skall ha fönster för att släppa in dagslus. Något som inte alltid behöver vara bra i välfärdsperspektivet eftersom för mycket ljus stressar hönorna och kan göra att hackstereotypier eskalerar. I Europa näbbtrimmar man ju hönsen för att kunna pressa dom ännu hårdare genom ett starkare ljus för att producera mer ägg, och bakbinder dem genom att klippa av en del av näbben för att inte få dem till att hacka mot varandra i ökad grad, mendan man i Sverige och Norge istället löser en del av hackningsproblematiken med ett svagare ljusprogram. Du har ju helt rätt i att hönan för en ökad möjlighet till att utföra naturliga beteenden i frigående system, och att ...
Det var den 24 augusti som ansökan om skyddsjakt av en varg lämnades in efter att en hund attackerats. Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning och vägt in olika aspekter och kommit fram till att en skyddsjakt inte är motiverad, meddelar man i ett pressmeddelande.. Länsstyrelsen menar att skadorna som vargen orsakar är allvarliga för den som drabbats, men i helhetsbedömningen kan inte skadorna vara skäl till skyddsjakt. Det har heller inte gått att avgöra vilken enskild varg som orsakat skadorna och som skulle vara föremål för skyddsjakt för att förebygga ytterligare skador.. Naturligt beteende. Länsstyrelsen i Dalarna menar att det är en del i vargens naturliga beteende att försvara reviret som artfränder som hundar och det finns inget i dagsläget som tyder på att den är en specifik varg som är mer benägen att attackera hundar än andra.. Länsstyrelsen kan dock behandla en skyddsjaktsansökan igen om ytterligare skador uppstår, framhåller man i ...
TEMA: DEN GODA DJURHÅLLNINGEN. Det finns fler än sju miljoner höns i Sverige. Tio av dem lever hos etolog Yezica Norling i Knivsta. De är ute på dagarna och sover inne om nätterna. Till vardags arbetar Yezica Norling som etolog … Läs mer →. ...
Fjärde paragrafen i djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Men vad är naturligt, är det vad vi visar upp när vi inte bryr oss om att styra oss? Vilken rätt har djuren i förhållande till … Läs mer →. ...
Den palestinska flickan som gav en israelisk soldat en örfil har blivit världskändis. Ahed Tamimis pappa, Bassem Tamimi, berättar för Proletären om sin dotter och kampen mot ockupationsmakten.
Vårat beteende styrs i mångt och mycket av våra gener. Men forskning visar att vårat beteende också kan ändra på våra gener. Våra gener innehåller ritningen, the blue print, för hur vi ska fungera, både fysiskt och psykiskt. Men generna är inte statiska, det har visat sig att betingat (icke-medfött utan inlärt) beteende ändrar våra gener. Det är så evolutionen går till, generna anpassar sig efter de yttre förhållandena för att säkra individens överlevnad, och evolutionen behöver inte vara en långsam process över flera generationer. Den kan ske under korta tidsperioder eftersom vår hjärna är plastisk (formbar) och kan anpassa sig beroende på yttre förhållanden. En beteendeändring för att anpassa sig till och bättre hantera yttre förhållanden gör alltså en ändring i individens genuppsättning. En människa föds med vissa medfödda förmågor/drifter. T ex reflexmässiga beteenden, intresse för nya saker, viljan att utforska - och använda sig av - nya ...
Alla slakterier måste ha en djuromsorgsansvarig som ser till att det finns tydliga rutiner för hur djuren ska hanteras. Detta för att säkerställa att de har det bra den korta tid de är hos oss. För att djuren ska känna sig lugna och för att vi ska få ett bra flyt använder vi oss av djurens naturliga beteenden. Det krävs att vi sätter oss in i hur djuren uppfattar sin omgivning. I programmet igår visades ett exempel där vi använder ett låtsasfår som lammen följer av lastbilen och in i boxen. Det är fantastiskt att se hur lätt och lugnt det går när vi använder lammens instinkt att följa efter flocken! Med jämna mellanrum tar vi också hjälp av utomstående experter för att lära oss mer om djurens beteenden. ...
Eleven identifierar med säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer ett flertal av de djurarter som används som sällskapsdjur. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika djurarternas naturliga beteende. När eleven observerar djurens beteende identifierar hon eller han med säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av sina observationer och föreslår avancerade åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.. Eleven redogör utförligt och nyanserat för sällskapsdjurens reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för när och hur sällskapsdjur bör avlivas samt för hur döda djur bör hanteras på ett etiskt sätt. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika fodermedel och deras egenskaper samt gör efter samråd med handledare avancerade foderberäkningar för olika djurarter.. Eleven ...
N got som tillf rs i motsats till n got som tas bort. Positiv f rst rkning r n got som tillkommer vid visst beteende och f r detta att upprepas eller kar dess styrka. Negativ f rst rkning r n got som tas bort vid visst beteende, t ex sm rta, och d f rst rker detta beteende som till exempel flykt och undvikande ...
Med arketyper menas beteenden som gudarna byggt in i varelser och företeelser. Det innebär att vissa nyckelretningar automatiskt kommer att utlösa vissa beteenden. Många skulle tro att det är smärta som gör en björn arg om man vrider om dess nos, men faktum är att detta är ett arketypiskt beteende som någon skämtsam gud skrivit in i dess natur. På samma sätt besitter företeelser så olika som som järn och vrede arketyper som ofta utnyttjas av präster och trollkarlar. Gjutaren från Gondemma var legendarisk för sin förmåga att få ett järnföremål att smälta genom att viska ett par ord till det. Hon tvingade inte metallen utan hade helt enkelt lärt sig vad som krävdes för att sätta igång dess naturliga beteende. Silvia Miranda har lärt sig hur man talar till moln för att styra deras beteenden på ett liknande sätt. Att tvinga något mot dess natur är mycket svårare och ofta farligt ...
Med arketyper menas beteenden som gudarna byggt in i varelser och företeelser. Det innebär att vissa nyckelretningar automatiskt kommer att utlösa vissa beteenden. Många skulle tro att det är smärta som gör en björn arg om man vrider om dess nos, men faktum är att detta är ett arketypiskt beteende som någon skämtsam gud skrivit in i dess natur. På samma sätt besitter företeelser så olika som som järn och vrede arketyper som ofta utnyttjas av präster och trollkarlar. Gjutaren från Gondemma var legendarisk för sin förmåga att få ett järnföremål att smälta genom att viska ett par ord till det. Hon tvingade inte metallen utan hade helt enkelt lärt sig vad som krävdes för att sätta igång dess naturliga beteende. Silvia Miranda har lärt sig hur man talar till moln för att styra deras beteenden på ett liknande sätt. Att tvinga något mot dess natur är mycket svårare och ofta farligt ...
För godkänt: Suggorna har tillgång till minst 15 kg strömaterial dagarna före grisningen för att kunna bygga bo.. Både vildsvinssuggor och de domesticerade bygger bo i samband med grisning. Trots alla år av grisavel så visar våra grisar samma bobyggnadsbeteende som vildsvinen, om de ges möjlighet till det. Bobyggnadsbeteende är ett exempel på ett naturligt beteende, som suggan är starkt motiverad för. Det spelar heller ingen roll om man ger suggan ett färdigbyggt bo. Eftersom beteendet styrs av hormoner kommer hon att utföra det ändå. Det har visat sig att suggan stressas av att inte ha material, när hon försöker att utföra det. Beteendet är dock beroende av miljön som suggan vistas i och hon har svårt för att utföra bobyggande när det är brist på material att använda och utrymme att röra sig på. Att inte kunna bygga bo före grisningen kan bland annat resultera i en sämre reproduktionsförmåga och att suggan utvecklar beteendestörningar. I Sverige får, till ...
Energiagenterna är ett innovativt kulturpedagogiskt projekt initierat av Sisab - Skolfastigheter i Stockholm AB. Dramatoriet har i nära samarbete med Sisab utformat de konstnärliga och pedagogiska delarna samt utvecklat metoden på förskolor involverade i projektet. Syftet är att göra förskolebarn och deras omgivning medvetna om sin energiförbrukning. Hur gör vi det? Genom interaktivteater, ett gediget pedagoghandledningsmaterial och processarbete på förskolan skapas en medvetenhet och möjlighet till förändring.. Beteenden vi lär oss som barn blir ofta ett naturligt beteende som vuxen. Vårt slöseri och kortsiktiga tänkande bidrar till att jordklotet inte orkar, resurserna räcker inte till alla. För att stimulera till förändring valde projektet Energiagenterna att fokusera på just detta - att lära upp ett helt nytt beteende. Genom att ta avstamp i lusten att lära och skapa ett brett engagemang på förskolan vill projektet Energiagenterna skapa medvetna handlingar kopplat ...
Jag vet inte när ett normalt beteende övergår till ett sjukt beteende. Måste kanske inse att det är något väldigt fel i mig. Behovet att skriva. Det tar liksom aldrig slut. HUR kan jag ta tag i detta? Kanske borde jag göra det enda rätta att ta bort mina bloggar och försöka leva ett normalt…
Eleven identifierar med säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer djurarter som ofta används för forskningsändamål. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika djurarternas biologi och naturliga beteende. När eleven observerar djurens beteende redogör hon eller han med säkerhet för tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar forskningsdjurens trivsel och föreslår avancerade åtgärder för att förbättra forskningsdjurens hälsa och närmiljö. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.. Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete med forskningsdjur samt sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt utifrån djurens behov. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och ...
I KRAV-märkt grisproduktion får djuren följa sitt naturliga beteende. De får gå utomhus och böka i jorden och de äter KRAV-märkt foder.
Att barn onanerar r mycket vanligt, ven om deras sexualitet f rst s ser helt annorlunda ut n den vuxna sexualiteten. Or ttvist nog s r min erfarenhet att vuxna har betydligt st rre tolerans f r sm pojkars pillande och dragande i snoppen, j mf rt med flickors uppt ckande av det egna k nets intressanta aspekter. Ytterligare ett omr de allts , d r tjejer har lite mindre frihet n killar, och d rf r gl der det mig att ni undviker att skuldbel gga er dotter f r detta i grunden helt naturliga beteende.. Men med det sagt menar jag inte att det ska vara okej f r sm barn att onanera ppet inf r andra m nniskor. Det r ett av m nga beteenden som vi vuxna beh ver hj lpa barnen att g ra till privata angel genheter. Att s tta gr nser r ju n mligen inte alls samma sak som att skuldbel gga.. Du undrar ver om din dotters onani r ett tr stbeteende. Det kan det s kert vara p det viset att det kan fylla en lugnande funktion f r henne. Kanske har hon kommit att f rknippa onanin med att varva ner och f ha det lite ...
Att djur ska hållas på ett sådant sätt att de ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Burar avsedda för sällskapsdjur ska vara utformade så att djuret kan röra sig på ett naturligt sätt, vilket i praktiken innebär att reglerna kring burstorlekar måste skärpas. Exempelvis ska en kanin kunna skutta, gräva och resa sej, en fågel ska kunna flyga och söka föda och en råtta ska kunna klättra ...
Vid kontroller uppmärksammades ett flertal brister i verksamheten. Djuren hålls i för små burar, kaninernas bolåda var för liten, kaninerna hålls på nätgolv, kaninburarna saknar sitthylla, det finns ingen berikning, djuren har ej möjligheter till naturligt beteende, dålig luftkvalité med höga ammoniakhalter i kaninstall 2, för hög ljudnivå (buller) i kaninstall 2, bristande utfodring, avsaknad av bo -och bäddmaterial, kaniner saknar social kontakt, förtidig avvänjning av kaninungar, otillåten avlivningsmetod av kaniner, avsaknad av försöksdjursveterinär, avsaknad av djurskyddsorgan och därtill hörande uppgifter, avsaknad av journalföring, avsaknad av dokumentation (planer, information till personal och andra rutiner). Kaninfarmen förelades att åtgärda bristerna. Mer information om bristerna framgår i kontrollrapport med diarienummer 282-17334-2018-7 och i föreläggande 282-17334-2018-11. Ägaren till Lidköpings kaninfarm överklagade beslutet gällande nätgolv ...
Presentation av Sofie Viksten: Kanske Sveriges främsta hästnörd som disputerade från SLU 2016 inom ämnet hästvälfärd och hur man mäter den. Driver företaget Hästfokus AB och arbetar med alla typer av frågor som berör hästvälfärd, bl.a. hästens naturliga beteenden, byggnation av hästanläggningar, föreläsningar om hur man mäter hästvälfärd, frågor kring oönskade hästbeteenden, hästvälfärd och etiska aspekter av träning och tävling med hästar. När vi skickar våra barn till förskolan utrustar vi dem inte med knogjärn, men många får en pisk med sig när de ska börja på rid- eller travskola. Får man lära sig att hantera en pisk korrekt så är den ett bra arbetsredskap som inte orsakar hästen obehag, men hur vet man egentligen om hästen upplever obehag? Och varför gör vi som vi gör?. Hästindustrin står inför ett antal utmaningar gällande hur vi sköter och hanterar våra hästar. Kunskapsnivåerna hos de som köper häst varierar enormt mycket och ...
Vi har nu bokat upp henne varje månad fram till och med juni så det ska bli spännande att se vad hon kan åstadkomma med oss, tillsammans med våra ordinarie tränare naturligtvis, under denna tiden! Bilder och ev filmer kommer.. 081006 Idag anlände en busslast med studenter som läser till Djurskyddsinspektörer. De gjorde ett studiebesök hos oss på cirka 2 timmar. De läser sin grundkurs så det blev ganska mycket basic prat om grovfoder, hästens naturliga beteende och hur man ska hålla häst på ett bra och så naturligt sätt som möjligt. Riktigt trevligt hade vi och studenterna hade många intressanta frågor, vi gick en rundvandring från skrittmaskin till olika typer av stallbyggnader. Välkomna tillbaka!. 081005 Final för Division 2-laget. Laget bestod återigen av Johanna-Jorane DÓro, Ann-Sofie-Trofia, Annika-Camorro och Sara-Batman. Laget gjorde (som de skämt bort oss med nu…:-) en strålande insats, de var otroligt jämna även denna omgång och lagandan var enorm. ...
Då det är tydligt att förhållandena på pälsfarmerna med svårighet lever upp till djurskyddslagen skulle den enskilda åtgärden att införa hårdare regler med låg sannolikhet tillgodose minkarnas möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Ungdomsförbundens förordande av hårdare regler skulle därför i praktiken inte innebära något mer än ett verkanslöst slag i luften.. Om en verksamhet som handhar djur inte kan säkerställa att djuren behandlas med respekt för deras naturliga behov är det inte mer än rimligt att en avveckling av sådan verksamhet övervägs. Vi i Ungsvenskarna anser att alltför många aspekter tyder på att pälsdjursuppfödning av mink inte kan bedrivas på ett sätt som garanterar minkarnas välmående. Vi menar att minkarna förtjänar bättre än att hållas instängda under hela sin livstid i en miljö som på intet sätt tillgodoser deras behov.. För att Sverige ska kunna utveckla sin långa tradition av omtanke om djur är en avveckling av ...
Djur i bur utsätts ofta för stort lidande eftersom de begränsas kraftigt i sina rörelser och hindras från att utföra många naturliga beteenden. Ställ dig bakom medborgarinitiativet End the Cage Age för ett förbud mot burar i EU. ...
Kravs regelverk sträcker sig mycket längre än de för konventionell djurhållning. Krav behövs för att driva utvecklingen av god djurvälfärd i Sverige - att djuren får utöva sina naturliga beteenden, skriver representanter för Krav.
I KRAV-märkt grisproduktion får djuren följa sitt naturliga beteende. De får gå utomhus och äter KRAV-märkt foder.. På konventionella grisgårdar hålls grisar inomhus på cementgolv och slaktsvinen får aldrig gå ut.. ...
Ur djurvälfärdssynpunkt har hägnat vilt möjlighet att bevara sitt naturliga beteende då hägnen vanligtvis erbjuder sådana förutsättningar. I Sverige förekommer inga transporter och minimal eller ingen hantering i relation till slakten. Bedövning och avlivning sker utan att djuren känner av egentlig mänsklig tillvaro. Tack vara detta utsätts djuren för minimal stresspåverkan och därmed låg grad av lidande. ...
Katarina Vallbo, med sina flockar. När jag i vuxen ålder bestämde mig för att köpa kaniner var det en sak som förvånade mig mycket. Svenska kaninsidor dominerades av en ganska konventionell kaninhållning med ensamma kaniner i små burar, medan jag på engelska, tyska och norska sidor hittade många som hade sina djur i par eller i grupp och betydligt större ytor.. En sak som jag tror att de flesta som har frispringande kaniner kommer fram till, är att det är absurt att ha en kanin i bur på ½ kvm. Kaniners muskulatur behöver också användas för att inte förtvina, deras skelett behöver också rörelse för att inte bli skört och deras psyken far illa av att inte få utföra naturliga beteenden. Det som gäller för katt och hund gäller i lika hög grad för kaniner. I ett avseende skiljer de sig dock - de har inte förmåga att uttrycka sin vantrivsel på ett sätt som är störande för oss människor. ...
Om Shadowing - Gammalt och galet blir inte rätt i ny förpackning. Med jämna mellanrum dyker det upp namn på nya träningsformer, men tittar man närmare på dem så går många ofta ut på samma sak, nämligen att öka kontrollen över en hund och göra den så passiv att den inte tar egna initiativ. Det här betyder i klartext att åstadkomma inlärd hjälplöshet. De som lanserar dessa irrläror menar att de har naturliga beteenden som förebild. Det är bara det att forskningen entydigt säger att i naturen fungerar det inte alls som de påstår.. På nittiotalet lanserade Vätterstads Hundskola ledarskapsövningar som skulle bota alla hundproblem på rekordkort tid. Övningarna baserades på i huvudsak två saker som man påstod vara helt naturliga för hunddjur: Mammans fostran av valparna och ledarens dominans över flocken. Naturligtvis var dessa grundkoncept helt fel enligt beteendeforskningen, men okritiska personer gick trots det på kurser på denna hundskola och många ...
Om Shadowing - Gammalt och galet blir inte rätt i ny förpackning. Med jämna mellanrum dyker det upp namn på nya träningsformer, men tittar man närmare på dem så går många ofta ut på samma sak, nämligen att öka kontrollen över en hund och göra den så passiv att den inte tar egna initiativ. Det här betyder i klartext att åstadkomma inlärd hjälplöshet. De som lanserar dessa irrläror menar att de har naturliga beteenden som förebild. Det är bara det att forskningen entydigt säger att i naturen fungerar det inte alls som de påstår.. På nittiotalet lanserade Vätterstads Hundskola ledarskapsövningar som skulle bota alla hundproblem på rekordkort tid. Övningarna baserades på i huvudsak två saker som man påstod vara helt naturliga för hunddjur: Mammans fostran av valparna och ledarens dominans över flocken. Naturligtvis var dessa grundkoncept helt fel enligt beteendeforskningen, men okritiska personer gick trots det på kurser på denna hundskola och många ...
Lystra och Silas har fått ännu fler mentalt simulerande aktiviteter den här veckan. Jag har köpt flera stycken Kong som jag stoppar full med hundarnas vanliga mat(mixat med färskfoder och lite annat gott). Sen stoppar jag den i frysen och tar fram vid nåt bra tillfälle. De ägnar sedan närmare en timme åt att äta sin mat. OJ, vad de blir trötta efteråt, ska ni veta! Prova, vetja! Där har du ett naturligt beteende hos hunden som blir stimulerat - att få leta upp sin mat och kämpa för att komma åt den. Oerhört simulerande ...
Grisuppfödning. Vi har modersuggor fördelat på sex grupper. Alla våra grisar föds upp i moderna stall där vi ger dom god tillgång till strö som gör att de kan tillgodose sitt naturliga beteende. Bland annat har vi alla våra sinsuggor på stora halmbäddar så kallade djupströbäddar. Maten som grisarna äter består främst av. Studien är unik eftersom den undersökt avvänjning hos svenska grisuppfödare under förhållanden liknande de vi nu föreslår. Studien har utvärderats av experter från SLU och SVA. De menade att en genomsnittlig avvänjningsålder på 28 dagar i en grisningsgrupp kan accepteras om det genomförs med de. Svensk grisuppfödning. De svenska grisarna ska ha tillgång till strö och får behålla sin knorr på svansen. Grisuppfödare kan ha olika typer av produktioner, antingen integrerad produktion med både smågrisuppfödning och slaktsvinsuppfödning eller enbart en av dessa två varianter. Det finns totalt cirka gårdar i ...
Tidningen Djurskyddet ges ut av Djurskyddet Sverige, som med sina cirka 10 000 medlemmar och runt 44 anslutna föreningar är en av landets största rikstäckande djurskyddsorganisationer. Djurskyddet Sverige arbetar för att alla djur ska ha möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.. ...
Idag har det blivit lite träning med de tre stora hundarna, uppletande på en åker i djupsnön fick det bli så det också blev lite fysisk ansträngning på köpet för både mig och dem. Jag skulle to att det blev en fullruta i storlek dvs. 50×50 och så lade jag ut fem föremål. Alla tre är definitivt energisparare där Astrid helt klart ligger i topp och följde vallningsspåren så gott hon kunde, de andra två sprang för fulla muggar (men utan att slå på näsorna i stället) ett tag men gick sedan över till att gå där det var upptrampat. Ett naturligt beteende men i den perfekta världen går de ju bara rakt ut dit man pekat, även om det inte är upptrampat. Nu har vi ju dock inte kört seriös träning på flera månader, och inte heller då låg väl uppletandet i topp på träningstimmarna så man får väl det man förtjänar så att säga ...
På denna sida finner du följande om mig: Min filosofi Min utbildning Vem, var och varför Andra relevanta studier & fortbildning Min filosofi För att leva i samspel med våra djur krävs att vi förstår deras känslor, behov och naturliga beteenden. Vi behöver insikt i hur de kommunicerar, och hur vi kan kommunicera med dem,…
För ett år sedan var Epic knappt leveransklar, men vi hade börjat träna lite smått. Mitt mest uttalade mål med Epic var att han skulle flyga tillbaka till mig med alla leksaker han fick i munnen - sugen på att kampa mer. Jag började träna honom så smått redan när han var fem veckor och har fortsatt under hela hans uppväxt. Jag har haft en genomtänkt strategi för all lek och jag har aldrig någonsin låtit honom att springa iväg på egen hand med leksaker. Resultatet? Fantastiskt! Han är så otroligt lätt att träna eftersom kamplek med mig är det bästa han vet. Han nästan trycker leksaken upp i ansiktet på mig för att jag ska dra emot lite till. Han verkar nästan helt ointresserad av att ha leksaker på egen hand, de får ett värde ihop med mig. På ett sätt känns det lite som att jag har haft tur - den där målmedvetna träningen sammanföll nog bara med den perfekta hunden. Beteendet känns ju så naturligt, helt utan motstånd…. ...
Lokalproducerad mat i offentliga kök: Stastistik över andelen svenskt kött och ekologiskt i offentliga kök.. Laga mat utomhus - en 400 000-årig innovation: Livsmedelsverkets branschriktlinjer för utomhusmatlagning. Undvik ochratoxin A i spannmål: Nationella branschriktlinjer. Dags att slå ängen: Länsstyrelsens broschyr. Gynna hästens naturliga beteende: Rasthagar till häst ...
Update; Var på Resturang Räkan med jobbarkompisar måndag kväll och fick tillfälle att praktisera. De fyra i mitt sällskap gjorde ingen stor sak av att jag försökte ringa med kortläsaren. Jag fann det som om de närmast såg det som ett naturligt beteende från min sida. Troligen är jag redan från början dömd som ett wacko i deras ögon... ...
DEBATT. Djur har rätt att känna frisk luft och kunna bete sig naturligt. De ska ha en god omsorg och bra livsmiljö, vilket ger god hälsa. Alla plågsamma djurförsök ska bort och pälsdjursindustrin ska avskaffas. För att motverka djurplågeriet kräver Miljöpartiet att djurskyddskontrollerna fördubblas, att djurens rätt till naturligt beteende skärps, samt att en ombudsman […]
Ett tag trodde vi att det var Pitoraq Jr som var på tur - men Björn Högsmos bild i adressa.no igår visar att det är en ung tjur - således ett djur från Dovre. Det är ett naturligt beteende att ungtjurarna börjar leta kor så här i början av brunsten. Den dominante tjuren i flocken jagar ut alla hotande ungdomar.. ...
För att minska risken för skador och främja naturligt beteende hos mjölkkor bör underlaget på gångytorna i en lösdrift vara halksäkert. Det finns en stor variation av golvtyper som kan användas....
Vi pratar gärna om nyanserna i djuruppfödningen, och vi har precis skrivit en rapport om just naturligt beteende. Men ska djuren inom livsmedelsindustrin verkligen kunna få utlopp för sitt naturliga beteende måste vi radikalt förändra vad vi konsumerar (kött en dag i veckan blir utifrån det perspektivet betydligt mer realistiskt än en vegetarisk dag i veckan). Jag skulle till och med hävda att det i praktiken är omöjligt att förse Sveriges befolkning med kött och samtidigt ta idén om att djur ska kunna få utlopp för sitt naturliga beteende på allvar. Att välja vegetariskt eller veganskt är för djuren ett bättre val. Och det är för djuren Djurens Rätt finns till. Inte för den som vill konsumera kött med gott samvete ...
Ej att förväxla med Antisocialt beteende. Avvikande beteende eller avvikelse är i ett sociologiskt sammanhang handlingar och beteenden som bryter mot sociala normer, inklusive formellt antagna regler såsom lagar (till exempel kriminalitet) och informella sådana såsom seder och bruk. Sociologer, psykologer och kriminologer studerar fenomenet avvikelser och hur normer uppstår, förändras över tid och efterlevs. Det finns inte en enhetlig definition av vad ett avvikande beteende är för något. Sociologer, kriminologer och psykologer har karaktäriserat det olika men definierar det huvudsakligen som ett beteende som kränker de sociala normerna. Enligt Jack D. Douglas och Frances Chaput Waksler kan det avvikande beteendet vara vilken tanke, känsla eller handling som helst som medlemmarna av en social grupp bedömer vara en kränkning av deras värden eller regler; Doug Thomson menar att det är ett brott mot ett samhälles eller en grupps normer; Gary F. Jensen menar att det är ett ...
Inom husdjur ingår både hästar och lantbrukets djur och smådjur. För att våra djur ska må bra behöver de god omvårdnad, bra foder och utlopp för sina naturliga beteenden. Som djurägare gör man alltid sitt bästa men det är inte alltid det räcker, man kan behöva få hjälp utifrån av någon som kan se över ens djurhållning på ett nytt sakligt sätt. Det kan vara allt från dålig viktuppgång, låg fertilitet, stereotypa beteenden, parasitproblem, upprepade sjukdomar osv. Det är viktigt att djuren får en foderstat anpassad efter sin ålder och djurslag och att man klara smittskyddsrutiner så att risken för parasitangrepp minimeras. Dålig fertilitet kan ha många orsaker och en del går lätt att avhjälpa. Det är viktigt att man utgår från djurens naturliga beteende så att man minimerar risken för stereotypa beteenden och ohälsa.. När jag kommer till dig ser jag först över hela djurhållningen, vilka djurslag finns på gården och hur ser de befintliga rutinerna ...
Koalas är en av de mest kända australiska arter. Varje resenär som kommer tillbaka från denna vackra kontinenten är det en bild i hans eller hennes ägo. Koalas kallas ofta koalabjörn, men
Svansbitning är en beteendestörning hos grisar som kan betraktas som ett djurskyddsproblem. Svansbitning innebär att en gris biter av hela eller delar av svansen på en annan individ. Det antas ofta bero på stress, till exempel genom att för många grisar hålls på för liten yta och brist på stimulans och brist på möjligheter att utöva ett naturligt beteende. Svansbitning kan orsaka ekonomiska förluster genom att det klassas som en sjuklig förändring på slaktkroppen vid slakt. Svansbitning kan leda till inflammation och det kan vara en orsak till lägre tillväxt för drabbade grisar. Svansbitning anses påverka välfärden hos både den bitna grisen och den gris som biter negativt. Hos den gris som blir biten kan välfärden reduceras genom att smärta eller nedsatt hälsotillstånd och hos den gris som biter anses välfärden vara påverkad eftersom själva svansbitningsbeteendet uppkommer eftersom grisen inte får utlopp för sina naturliga beteenden. Försök att hantera ...
Som sagt, jag gillar inte djurparker överlag och tyvärr var inte den här något undantag. Vissa djur hade helt okej med utrymme och stimulerande miljö, som aporna, medan andra hade helt katastrofala inhägnader! Bara cementgolv och väldigt litet… Och ingenstans att komma undan alla besökare. Hjärtskärande att se vissa djurs beteende, hur de vantrivs och bara går fram och tillbaka. Och de hade även djurshower med apor fastkopplade i kedjor. Det var ett väldigt stort zoo med mycket tomma områden där man bara gick utan att se några djur så jag förstår inte varför man inte gör större och bättre anpassade inhägnader när det finns massor av plats! Och vissa shower kallades monkeys natural behaviour och så var de för det första fastkopplade runt halsen och utförde konster som tyngdlyftning och cykling. Showerna var gratis och även om man inte gick in för att se så såg man ändå, skulle aldrig betala för nåt sånt. Sen var vi tvungna att GÅ tillbaka till hotellet ...
Avsnittet spelades in live under ett panelsamtal med välkända namn från svenska musikbranschen, i samband med premiären av vårt event Music Industry Trends. Veckans ämne:
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, ___ de olika djurarternas naturliga beteende. Dessutom noterar eleven _______ avvikelser i djurens beteende och förklarar _______ orsakerna till det avvikande beteendet. samt söker _____ information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven ____ begrepp, teorier och modeller ...
I Sverige är det inte tillåtet att kupera svansen på grisarna. När grisar utsätts för stress, inte kan utföra sina naturliga beteenden eller är understimulerade kan svansbitning uppstå. Svansbitning, när grisar biter av svansen på en annan gris, är plågsamt för det drabbade djuret men är också en indikation på att grisarna inte har det bra. Svenska grisbönder arbetar med att ge grisarna en stressfri och stimulerande miljö så att svansbitning inte uppstår.. I de flesta EU-länder har man inte åtgärdat dessa grundläggande brister i grishållningen, utan väljer istället att kupera grisarnas svansar, vilket innebär att beteendet inte kan utföras men att de bakomliggande orsakerna till svansbitning finns kvar. Europeiska livsmedelsmyndigheten har i en rapport från 2007 visat att mer än 90 procent av grisarna i EU svanskuperas. EU:s grisdirektiv har sedan 1 januari 2013 ett förbud mot rutinmässig svanskupering, men än så länge är det bara Sverige, Finland och ...
Hur ska man säkra ett rättssäkert och förutsägbart djurskydd som gynnar både djurhållare och kontrollant? I debatten kring svenska regler f f a djurskyddsreglerna florerar begrepp som målstyrning, funktionskrav, flexibilitet och förenkling. Men är det lösningen som säkrar ett gott skydd av djuren och ger bonden trygghet med att veta vad som gäller? Och hur ska man i så fall hantera meningsskiljaktigheter och olika bedömningar mellan kontrollant och djurhållare? När djurskyddslagen och djurskyddsförordningen kom 1988, innebar det att då bäst kända teknik och sunt bondförnuft inordnades i lagstiftningen. Mycket av förordningens konkreta förslag tillämpades redan av kloka bönder. Lagstiftningen syftade till att fånga upp svansen. Men visst blev det krig kring förbudet mot sinsuggbås (se tidigare blogg), burförbudet för höns, kodressörer och utrymmeskrav. Även beteskravet var uppe till debatt. Men i dag har vi ökad kunskap om djurens naturliga beteende och vad ...
Vår ekologiska och KRAV-märkta entrecôte kommer från svenska gårdar där djuren får leva med utomhusbete och möjlighet att uttrycka sina naturliga beteenden. Djuren har möjlighet att beta, böka och bada gyttjebad. Det gör också att de växer lite långsammare och smakerna i köttet hinner mogna på ett bra sätt. Djuren har också fri tillgång till bra grovfoder som är ekologiskt odlat eller KRAV-certifierat, ofta odlat på den egna gården. Det innebär odling utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. Genom att köpa Garant ekologiska kött värnar du om en extra god djuromsorg och vår miljö!. ...
Vår ekologiska julskinka med KRAV-godkänd råvara kommer från svenska gårdar där djuren får leva med utomhusbete och möjlighet att uttrycka sina naturliga beteenden. Djuren har möjlighet att beta, böka och bada gyttjebad. Det gör också att de växer lite långsammare och smakerna i köttet hinner mogna på ett bra sätt. Djuren har också fri tillgång till bra grovfoder som är ekologiskt odlat eller KRAV-certifierat, ofta odlat på den egna gården. Det innebär odling utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. Genom att köpa Garant ekologiska kött värnar du om en extra god djuromsorg och vår miljö!. ...
Hur mår egentligen djuren - i hagar, stall, ladugårdar och i våra hem? Vad vet vi om deras naturliga beteende? Vad betyder de för oss? Hur uppträder människa och djur i konst och litteratur, i film, religion och filosofi. En mångvetenskaplig föreläsningsserie över två terminer.. 4/2 Dolittle eller Descartes - hur ser vi på djuren?. Hur ser du på djur - är du en Dolittle eller en Descartes? Tror du djuren är som vi - eller mera som reflexmaskiner? I dag tycker allt fler som Dolittle i en tid då vi får vår mesta djurkontakt via sällskapsdjur. Ännu värre är det när djuren förgulligas. Vår medfödda ömhet för gulliga småbarn med liknande drag som teddybjörnar och Musse Pigg kommersialiseras och utnyttjas.. Föreläsare Sverre Sjölander, professor emeritus i etologi, Linköpings universitet. 11/2 Är Sverige världsbäst på djurskydd?. Vi fick vår djurskyddslag först 1945. England fick sin 1911 och samtliga våra grannländer var före oss. Den svenska lagen är bra, ...
Tänd ett ljus och låt det brinna. låt aldrig hoppet försvinna, tänd ett ljus för jordens hundar För 4 tassar och en nos är det bästa vi vet..Kärleken kan ha många ansikten. Den sitter inte i om man är en hund eller annat t e x människa. Den villkorslösa kärleken där ett annat språk än det vi människor talar. Det är inte alla förunnat att förstå detta. Hunden och språk och kärlek till oss människor. Vi har mycket att lära av hundar Deras beteende grundar sig inte på beräknande och baktankar. Den vill inget hellre än att bli accepterad i flocken och vara till lags. Det är upp till dig som ägare att förvalta detta förtroende och acceptera samt älska och ta tillvara hundens naturliga beteende. Att visa omsorg, leda den och vara en trygg flockledare. Att etablera ett stabilt förhållande med ditt djur så den känner sig trygg. Att älska den för just det den är: en hund en varelse som kan känna, se , upptäcka, tala till dig, vara din bästa vän, leva med dig ...
Att berika kattens miljö är en viktig del i kattens livskvalitet och hälsa. Veterinärbutiken har beteende & hälsa som specialområde & har därför tagit hem produkter som berikar & främjar kattens naturliga beteenden och minskar stressrelaterade sjukdomar. Här hittar du mat-pussel, foderautomater, vattenfontäner, leksaker som främjar jaktbeteende, klösbeteende mm.
På gården lever en flock höns som fn består av 5 hönor och 2 tuppar.Det är inte rasrena höns utan gatukorsningar.. Vår filosofi när det gäller höns är att de ska få leva ett så nära naturligt beteende som de kan, vilket gör att vi dagtid gärna släpper ut dem att gå runt i trädgården. Det är oerhört intressant att studera deras beteende, var de går, hur de kallar/lockar/ropar på varandra.. Vi vill också ha ägg samt en egen återväxt av kycklingar, vilket gör att vi vill ha höns som är ruvningsbenägna. Förra året ruvade de fram tre kullar med kycklingar.. När man ätit ägg av dessa höns så vill man inte ha köpeägg!. ...
Fällmans Kött har startat ett samarbete med en vakteluppfödare strax söder om Skara. Vinköl vaktel är ett litet familjeföretag som sedan tre generationer har sysslat med äggproduktion och uppfödning av fjäderfä av olika slag.. Hela verksamheten från äggkläckning till slakt sköts på den egna gården. Alla vaktlar föds upp i en miljö som är så naturlig som möjlig, där de är fria att flyga och har fri tillgång till foder. Det är viktigt att fåglarna har gott om utrymme så att de kan utföra sitt naturliga beteende.. Vaktlarnas foder är baserat på naturliga ingredienser och är rikt på protein för fåglarnas välmående. De får växa i naturlig takt, utan påtvingad tillväxt.. Tack vare det egna gårdsslakteriet slipper vaktlarna transporteras längre sträckor och vistas i okända miljöer inför slakt. Detta minimerar stress hos fåglarna och bidrar till ett högkvalitativt kött.. Vinköl vaktels hemsida. ...
Forskningen som bedrivs i Parken Zoo handlar främst om hur vi på bästa sätt kan anpassa djurparken efter djurens behov. Många av våra djur ingår i internationella avelsprogram och det är viktigt att de mår bra både fysiskt och psykiskt eftersom det ökar deras chanser att reproducera sig. Vi gör livet bättre för våra djur genom att ge dem variation i tillvaron, fysiska och mentala utmaningar och möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Vi jämför med den naturliga situationen och funderar över hur vi kan ge djuren samma upplevelse i djurparken. Det är bara vår fantasi som sätter gränserna!. ...
Ridgedale Farm är ett småskaligt jordbruk i Värmland, dedikerat till att producera mat av högsta kvalitet för en lokal marknad genom att tillämpa jordbruksmodeller som återuppbygger och främjar naturliga ekosystem. Vi är övertygade om att produktivitet, kvalitet och smak går hand i hand med hälsosamma jordar och naturtrogen djurhållning. Biologisk mångfald i form av djur- och växtslag, rikt mikroliv, slutna näringskretslopp och betesbaserad djurhållning är grunden till vårt breda utbud av grönbetesprodukter med genuina smaker hela vägen från jord till bord.. Vi använder oss av ekologiskt foder och ger våra djur gott om utrymme att leva ut sina naturliga beteenden. Vi strävar efter att minska dieselanvändning och skippar kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och onödiga transporter. Vi jobbar småskaligt mot en lokalmarknad, odlar kundrelation och transparens. Kom till gården och se för dig själv!. ...
Att beta är ett av kornas viktigaste naturliga beteenden, och det har flera positiva effekter på deras hälsa. Det leder till färre hälsoproblem, minskad stress och ökad djurvälfärd.. Det finns ett stort antal undersökningar från hela världen som visar att korna blir friskare av att gå på bete. Med hjälp av solen ökar korna på sitt kroppsförråd av D-vitamin, något som har betydelse vid förebyggandet av kalvningsförlamning. E-vitaminer från betet har också positiva effekter för immunsystemet. Motionens betydelse ska inte heller underskattas. Kor som motioneras får lättare att lägga och resa sig. Därigenom minskar risken för spentramp.. Allra störst effekt av betet ser man på frekvensen halta kor. Undersökningar från olika länder visar att risken för hälta minskar när korna släpps på bete.. Olika studier har visat att även andra sjukdomar, som juverinflammation, svår kalvning och livmoderinflammation var mindre förekommande i besättningar med betesgång ...
Om man skaffar katt som man tänker ha inomhus hela tiden bör man vara särskilt noga med att iordningställa kattens levnadsmiljö. En katts naturliga beteende är att smyga och jaga. Till exempel tycker en katt att det är roligt att jaga insekter. Det blir det inte så många tillfällen för i lägenheten. Innekatten kan i stället stimuleras med roliga leksaker som finns att köpa i djuraffärer och på nätet. Katten behöver även svängrum, stora ytor att röra sig på då den leker så att den får motion. Katter behöver springa och sträcka ut så som de gör när de jagar. Annat att tänka på är kattlådan. Den bör vara stor och lättillgänglig. Naturligtvis måste lådan hållas ren och kattsanden bytas. Vill man inte ha kattsand över hela golvet kan man köpa en kattlåda med huv som håller sanden kvar i lådan. Det här hittar du på nätet hos Supercat.se. Det finns till och med särskilda möbler att gömma kattlådan i. Hos Supercat finns också leksaker som stimulerar katten.
4. Schysstare djurh llning!. F r dig som ter k tt och mejeriprodukter r det nnu vettigare att v lja ekologiskt f r djurens skull. Enligt KRAV:s regler f r djuren g utomhus, ut va sitt naturliga beteende och beta naturligt, till skillnad fr n den konventionella k ttindustrins tr nga djurfabriker, d r djuren aldrig f r se dagsljuset, lever tr ngt och tvingas ta kadaver och fiskmj l.. 5. S krare mat!. Konventionellt uppf dda kreatur utfordras dagligen med stora m ngder antibiotika, hormoner, antiparasiter och m nga andra mediciner, oavsett om de r sjuka eller inte. Alla de h r mnena passeras vidare till konsumenten, vilket kan bidra till sjukdomstillst nd som hj rtinfarkter och h gt blodtryck. Ekologisk mat har aldrig producerat ett fall av galna kosjukan och inneh ller inga syntetiska mnen som kan vara cancerogena, hormonst rande och allergiframkallande.. 6. Mer smak!. Ekologiska frukter och gr nsaker r saftigare och har mer smak. Detta bland annat d rf r att de har l gre vattenhalter n de ...
Stora mängder av döda småfiskar har de senaste veckorna observerats på flera ställen i skärgården. Fenomenet är helt normalt för årstiden då fiskar dör efter att leken för året är slut. Dock kan det varma vädret ha tagit kål på fler fiskar just i sommar, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.. Ovanligt mycket död småfisk ligger i vattenbrynen och i strandkanterna vid Finnhamn, Ingmarsö, Blidö och Oxhalsö, enligt tips från våra läsare och observationer gjorda av tidningens medarbetare. På de flesta ställena verkar det röra sig om spigg. SVA har också fått in anmälningar om död småfisk från flera håll i landet, bland annat från Furusund och de försäkrar att fenomenet är helt normalt.. - En del fiskar dör efter att lekperioden är slut, det är spiggens naturliga beteende. Det finns fler fiskarter som dör efter lek. De samlar sina krafter för att producera ägg och mjölke och det är påfrestande, säger Eva Jansson, forskare på SVA.. Varför ...
Djurskyddet Sverige arbetar för att alla djur ska ha det bra. Vi vill att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och att djurens livskvalitet ska förbättras.. Djurskyddet Sverige är med sina nästan 12 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 55 anslutna lokalföreningar.. ...
Allt blir ju mer naturligt för hästen, man hittar deras naturliga bjudning och det är ju den man vill åt. Sen en väldigt smart grej för att ta del av deras naturliga beteende: Rid hästen mellan träden i skogen. Det är mer naturligt för hästen att böja sig runt träden än att gå på böjt spår i ett ridhus. Trädet får nästan samma effekt som din innerskänkel och hästen rör sig runt ett naturligt hinder. Hästens naturliga instinkt är att ha koll på sin omgivning och det kan du utnyttja som ryttare. ...
Aktiveringsboll för liten & mellanstor hund. Är perfekt för att stimulera din hund. 12,5 cm, ca 1,5 cm öppning. Olika färger & kan vara lite varierande i mönstret. Lägg i godis eller lägg i en del av hundens dagsranson av mat så får hunden jobba för maten samtidigt som det naturliga beteendet, att jaga för mat blir tillgodosett.
En vanlig föreställning är att barn föds med en ond natur i sig, att de gör saker för att vara elaka eller för att vilja andra illa, att det naturliga är att ljuga, stjäla, slåss och förstöra är det naturliga beteendet medan sociala värderingar och gott uppförande måste läras ut med disiplin. Med det tankesättet blir det föräldrarnas uppgift att lära barnen kontrollera sig själva och att tämja vilddjuret i barnet. Detta synsätt har förmodligen ställt till mer elände i världshistorien än någon annan idé eftersom det rättfärdigar våld, isolering, hot och förnedring.. Om man istället väljer att se barnet på ett öppet och accepterande sätt ser vi att barnet föds med en potentiell godhet. Vi kan se att barnet utvecklar en psykisk, mental och känslomässig tillväxt. Barnet har en medfödd förmåga att vilja förstå omvärlden, att ge och ta emot kärlek, att samverka med andra människor och en vilja att ständigt lära sig nya saker. Genom att bemöta ...
Djurprojekt - Vi har många djurprojekt och i vissa fall arbetar man med djur som har blivit skadade, misshandlade och farit illa. Många av dessa djur kommer aldrig att kunna leva i frihet utan bor därför istället på projekt där de kan ha ett så bra liv som möjligt.. Våra andra djurprojekt handlar om att ta hand om vilda djur som bor i reservat och som behöver skyddas. De lever i sin naturliga miljö, men pga. att människor vill tjäna pengar genom att döda många av dessa djur, så behöver de extra skydd.. Djur är vilda och kan i flera fall vara farliga, dessa djur kommer man inte nära. Vi samarbetar inte med projekt där du kan klappa och gosa med vilda djur, för detta är inte ett naturligt beteende. Djurprojekt där detta tillåts är inte bra och genom att åka till sådana projekt blir du en del i djurplågeri och en turism där du skadar djur istället för att göra nytta för deras framtid.. Varför ska du resa med oss?. ...
I ett av stallarna som tillhör Lars Hultström ordförande för Swedish Meats och styrelseledamot i LRF HK Scan och Svenska djurhälsovården har de filmat och fotograferat en död gris som vi som VET ser har dött av en universell tarmblödning vilket leder till snabb död och uppblåst mage (balonggris) men de tror att den leget i flera dagar och svullnat upp. sen var det ju hemskt att de andra grisarna stod och bet i den vilket är ett naturligt beteende för grisar! Enligt veterinär hade det tydligen fått avliva flera grisar på plats men vet ej hur många och visst, stallet ser inte okej ut. för skitigt och inget strö MEN nu drar de ju alla över en och samma kant. så vi som sköter våra grisar bättre än vad vi igentligen behöver kommer få skit också! och det är DET som gör migg så jävla pissed off ...
I Djurens Rätts nya rapport Mjölkfabriken belyses situationen för korna, kalvarna och tjurarna i mjölkindustrin. I rapporten beskrivs sidor av mjölkindustrin som sällan kommer upp i ljuset. Som hur djuren avlats till att bli effektiva mjölkproducenter, på bekostnad av hälsa och naturligt beteende. Många kor kan exempelvis inte föda naturligt utan assistans. Kalvarna som måste födas varje år för att hålla produktionen på topp tas bort från kon nästan genast efter födseln, och de får i allmänhet växa upp på mjölkersättning ur hink snarare än mjölk från ett varmt juver. Var femte ko drabbas varje år av juverinflammation. Det är en smärtsam åkomma som ofta leder till antibiotikabehandling, vilket bidrar till utvecklingen av resistenta bakteriestammar, exempelvis MRSA som kan smitta till människor ...
De två Gotlandsbaggarna, Sten och Sixten är bröder och går för sig själva i en annan hage.. Med den större ytan att röra sig på blir lammningen lättare för tackorna och de sköter sig oftast själva på ett naturligt sätt, genom att de kan gå undan från flocken och föda i lugn och ro, lära känna sitt lamm som får börja dia innan de återvänder till flocken. På detta sätt undviks konstigheter som att lammen förväxlas med fel tacka och som då kan leda till att lammet dör. Naturen sköter sig själv och fåren löser det mesta själva när de har plats att röra sig på och får leva och äta enligt sitt naturliga beteende. De håller dessutom landskapet öppet och hindrar sly och annan växtlighet från att ta över för mycket.. ...
Den svenska djurskyddslagen garanterar att djuren föds upp i en närmiljö där de kan utöva sina naturliga beteenden. Suggor ska gå fritt och inte hållas uppbundna eller vara fixerade. Smågrisar ska ha ett eget fredat och uppvärmt utrymme där de inte är i vägen för suggan. Vår svenska modell förordar att slaktgrisarna får halm för att sysselsätta sig. På så sätt motverkas svansbitning och grissvansar får inte heller kuperas i Sverige ...
I många hundra år har kon stått i centrum på Almnäs. Det är tack vare korna som vi har ett öppet och varierat kulturlandskap med stor biologisk mångfald. Det är korna som utgör förutsättningen för det ekologiska kretsloppet där fodret vi har odlat och utfodrat dem med kommer tillbaka ut på fälten i form av gödsel som ger näring till nästa skörd. Det är också därför vi är så många som arbetar på Almnäs, 25 personer. Korna, kvigorna och kalvarna behöver foder och skötsel varje dag, året om. Dessutom behöver de tak över huvudet under vinterhalvåret vilket skapar en hel del underhållsarbete.. Resultatet är mjölk, en levande produkt, som i sin naturliga form är unik för Almnäs. Det är vår terroir och vi använder den och bara den för att tillverka våra ostar.. Vår mjölkproduktion följer KRAVs regler för ekologisk mjölkproduktion. Ambitionen i ekologisk mjölkproduktion är att djuren i största möjliga mån ska kunna följa sitt naturliga beteende. ...
Det finns olika produktionsmetoder som används när ägg produceras. Metoderna indelas i grupper med hänsyn till inhysningen och numreras från 0 till 3 på den första siffran i äggets märkning.. 0 - Ekologisk produktion. En höna i en ekologisk produktion får gå fritt och vara ute på bete under sommaren. Hon får alltid dagsljus och har större möjligheter att utföra sina naturliga beteenden såsom att krafsa, sprätta, beta gräs och picka mask. Det maximala antalet höns i stallet är 3000 höns per djuravdelning. Reglerna kräver också att varje höna ska ha lite mer utrymme jämfört med vad som krävs i andra slag av äggproduktion. Det finns även speciella krav för hur kycklingar och unghöns skall födas upp. Hönorna skall matas med ekologiskt godkänt foder (detta kan vara till exempel ekologiskt odlad spannmål) och får inte vara genmodifierade, dessutom måste fodret vara fritt från tillsatser av syntetiska aminosyror. Ekologisk äggproduktion lyder under särskilda ...
Allmänt om djuren i livsmedelsindustrin Naturligt beteende - verkligheten kolliderar med djurens behov. Rapport från Djurens Rätt (2010). Djurskyddslagstiftning
Ge din fågel bomaterial för att bygga sitt bo, det uppmuntrar fågelns naturliga beteende. Bottenmaterial tar bort dålig lukt och håller fågelburen ren och fräsch.