Hej. Jag hittade lite information om atypisk depression. Citerar: "En speciell variant av depression är den så kallade atypiska depressionen. Vid denna variant av depression är överätning, kronisk trötthet, koncentrationssvårigheter och ökad sömn vanliga symtom." Detta stämmer in väldigt väl på mig och jag känner att jag inte vill ha det så. Jag fick i augsti månad diagnos depression och började äta Fluoxetin. Först på 20 mg och sedan ökat till 40 mg. De började hjälpa väldigt fort, jag återfick energi och detta i kombination med betydligt mindre arbete har fått mitt att bli mer mitt gamla jag. Dock är det så att nu, sista 4-6 veckorna - dvs ganska lång tid med tanke på att jag medicinerat totalt i 4 månader - har jag börjat känna mig mycket tröttare igen, nästan som innan jag började medicinera. Och för att kompensera detta äter jag. Helst godis - chips - eller väldigt onyttig mat. MYCKET. Det finns ingen hejd i princip och jag har kommit till en punkt att ...
En patient utreds inom psykiatrisk öppenvård på grund av bipolär sjukdom. Patienten försämras i en atypisk depression, sjukskrivs och sätts in på antidepressiv behandling vilken höjer patientens ångestnivå. Patienten följs av sjuksköterska och läkare. Nio dagar efter senaste sköterskekontakten, och två dagar före nästa läkarbesök, suiciderar patienten.. Diarienummer: SU 2017-01054. ...
Statistiken redovisas i form av grafer och staplar för varje diagnos som ingår i pilottesterna, statistiken visas för den första diagnosen i läkarintyget.. Uppgifterna baseras på data från Försäkringskassans databas MiDAS (MikroData för Analys av Socialförsäkringen) och gäller sjukskrivningsfall som påbörjades 2015 och som varade över 14 dagar. ...
Jag är en 25-årig kvinna som är 165 cm lång och väger 80 kg. Har haft återkommande depressioner/ångest sen jag var tonåring. Varit inlagd på psyk ett par gånger. Jag äter seroxat och theralen. Jag är rädd att jag håller på att bli psykotisk! Jag har overklighetskänslor hela tiden och upplever det som att jag är instängd i en bubbla. Är likgiltig till omgivningen och helt apatisk. Gråter inte, skrattar, inte men blir lättirriterad. Har svårt att äta o sova. Sover på imovane. Är jag galen? Schizofreni och borderlinestörningar finns i släkten. Vad ska jag göra???. ...
Depression kan drabba människor i alla åldrar, oberoende av etniskt ursprung eller samhällsklass. På senare år har det konstaterats att depressioner ökar bland yngre personer. En depression kan påverka tankar, känslor, beteende - ja, även ens fysiska välbefinnande. De flesta blir hjälpta om de får behandling, men det är tyvärr allt för få som får hjälp och när så inte sker kan depressionen förvärras.. Depression eller egentlig depression, som det heter, är det i särklass mest förekommande psykiska besväret. Det är stor skillnad mellan vanlig nedstämdhet som de allra flesta haft perioder av och depression. Depressioner brukar oftast delas in i lindrig, måttlig och svår depression. Vid lindrig depression klarar man fortfarande av att till exempel arbeta medan man inte gör det i måttlig och svår depression. I det senare fallet kan man må så dåligt att man inte ens klarar av att sköta sig själv. Vanligt är också att man då har självmordstankar. Vid mycket ...
Institutionen för Psykologi Exekutiva funktioner hos unga personer med mild depression Sandra Pehrson Psykologexamensuppsats Vol. VII (2005):23 Handledare: Aki Johanson Examinator: Ingegerd Carlsson 1
The Brief Patient Health Questionnaire (PHQ-9) är ett självskattningsformulär som i tilltagande utsträckning används för att screena för depression inom vården. PHQ-9, som också är frekvent använt inom forskningen, innebär att patienten själv skattar frekvensen av de nio olika så kallade DSM-symptomen på depression. Detta görs på en skala 0 till 3, vilket ger den teoretiska maxpoängen 27. En totalpoäng på 10 på PHQ-9 har länge varit det vedertagna lägsta gränsvärdet för detektion av klinisk depression. Då uppnås nämligen en optimal balans mellan sensitivitet och specificitet (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001). För att undersöka om 10 poäng verkligen är det optimala nedre gränsvärdet för ändamålet har Manea, Gillbody och McMillan (2012) genomfört en metaanalys på studier som rapporterat precisionen av PHQ-9 vid diagnostisering av klinisk depression.. Litteratursökningen till metaanalysen innefattade studier publicerade i databaserna Embase, MEDLINE och ...
En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i din tillvaro. Du kan bli så påverkad av en depression att du till exempel inte orkar gå till skolan. En lättare depression kan gå över med hjälp av stöd från närstående. För en svårare depression behövs behandling.. Det är inte helt ovanligt att den som är deprimerad påverkar sin omgivning. Kanske har du någon i din närhet som är deprimerad och då kan det vara skönt att prata med någon utomstående.. I spalten till höger hittar du länkar med mer information och vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd. ...
Depression är en sjukdom. Vi har alla tillfällen då vi känner oss nedstämda, har mindre energi och är nere, inte minst i samband med stora motgångar och förluster. Det är naturligt att sörja men en depression är mer än så. Att vara nere efter en motgång är något som går över, en depression kan vara i månader och år. Redan när man känt sig ordentligt ur balans i mer än två veckor utan att kunna sätta det i samband med en allvarlig händelse i ens liv är det dags att börja fundera på att söka hjälp. Depressioner kan inte bara förstöra vår vardag genom att suga ut vår energi och fylla oss med negativa känslor, det påverkar våra relationer och arbeten, i förlängningen är det en sjukdom som leder till allt för många självmord. Framförallt är det en sjukdom som påverkar våra liv kraftigt och som går att behandla med terapi och medicin.. Det är betydligt fler kvinnor än män som diagnostiseras med depressioner och som söker behandling för det. ...
Programmet för egenvård av depression ger information om depression och verktyg för att övervinna depressionen. Du kan gå igenom hela egenvårdsprogrammet eller välja de verktyg som passar dig bäst enligt vad som känns meningsfullt för just dig.. Du kan ha nytta av egenvårdsprogrammet även om du inte har en depressionsdiagnos. Du kan antingen använda programmet självständigt eller dra nytta av det som stöd i annan vård. Metoderna som används i programmet för egenvård av depression grundar sig på forskningsdata och utbildade, erfarna experter har deltagit i utformningen av programmet.. Obs! Om egenvårdsprogrammet inte är till någon hjälp eller du lider av svår depression, kontakta en läkare eller pröva Psykportens symptomnavigation, som styr dig till lokala tjänster.. ...
Vad anser ni om diagnosen lätt depression? TEORI? När ni ställer diagnos är det MADRAS/annan skattningsskala eller kliniskt? Vad ser ni för resultat av er behandling på pat generellt(er egen åsikt om vad ni har sett) ? Hur brukar sjukdomsförloppet vara på en lätt depression, behandlingstid osv? Är det en annan genes(biokemisk) till lätt depression än till endogen ...
När det gäller ri skfaktor er för självmord fann hon att manligt kön och svårare depressioner innebar en ökad risk. Cecilia Mattisson har också mätt förekomsten av depression i två 25-årsperioder, 1947-1972 och 1972-1997, för att se om antalet personer med depression ökat.. - Vi fann ingen ökning när vi jämförde de två perioderna, i stället en minskning för kvinnor i den senaste perioden. Det är en aning överraskande eftersom man tidigare i Lundbystudien sett en ökning av personer med depression. Men den här studien spänner över en längre period. Liksom i tidigare studier visade det sig att det är vanligare med depression hos kvinnor än hos män.. Den senaste fältundersökningen i Lundbystudien visar också att majoriteten av dem som begått självmord varit drabbade av psykisk ohälsa.. - Det är inte överraskande, men Lundbystudien bekräftar det, säger Mats Bogren, en annan av forskarna. Han tillägger samtidigt att Lundbystudien inte kan betraktas som ...
Patienter med svår depression som inte svarat på minst två tidigare läkemedelsbehandlingar kommer kanske att kunna behandlas med narkosmedlet esketamin i framtiden.. Detta sedan den amerikanska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté har rekommenderat ett marknadsgodkännande av läkemedelsbolaget Janssens nässprej Spravato, med den aktiva substansen esketamin.. Esketamin är mer känt som ett narkosmedel och är en kemisk variant (S-enantiomeren) av ketamin. Vid användning inom sjukvården ges narkosmedlen som injektionsvätska. Båda substanserna är narkotikaklassade i Sverige.. I sin rekommendation för godkännande har FDA-kommittén bland annat utvärderat fem fas III-studier med esketamin för behandling av svår depression. Studierna undersökte effekten på kort respektive lång sikt, samt den övergripande säkerhetsprofilen.. I både långtids- och korttidsstudierna visade esketamin signifikant effekt på minskning av depressionssymtom mätt som utfall på MADRS-skalan ...
Rapporten uppmärksammar de risker en hög förskrivning av antidepressiva läkemedel till äldre kan medföra. Det gäller främst risk för fallskada, men även blödning.
Alla människor känner sig ledsen och nedstämd ibland. Att ha en depression är dock inte samma sak. Det som händer vid en depression är att hjärnans signalsubstanser kommer i obalans, det påverkar bland annat känslolivet, initiativförmågan och sömnen.. Om en person får en medelsvår eller svår depression krävs det behandling, det går inte själv med bara tankeraft och att bita-ihop ta sig ur den utan det behövs medicinskhjälp. Knappt hälften av alla kvinnor och ungefär var fjärde man blir deprimerad någon gång under sin livstid.. Det krävs ofta att personen som drabbas av depression är sjukskriven en tid. ...
D-vitaminbrist är mer vanligt än man tror, speciellt här i Sverige som är mörkt väldigt stor del av året. Även jag har haft brist på D-vitamin, där jag upptäckte detta genom ett blodprov vid en av mina senare depressioner.
- Sex miljoner amerikanska barn tar psykiatriska preparat. - Majoriteten av dessa har aldrig blivit testade på barn. (Källa: Frontline)
Ett av kroppens viktigaste stress-system kallas HPA-axeln. Detta system reglerar produktionen och nivåerna av det livsviktiga stresshormonet kortisol. Kortisol är också viktigt för ämnesomsättningen. Höga kortisolnivåer över lång tid anses kunna bidra till ansamling av fett. Stress medför normalt en överaktivitet i HPA-axeln, vilket leder till förhöjda nivåer av kortisol.. Men om stresspåslaget är långvarigt tros det med tiden också kunna leda till underaktivitet i stressystemet, med låga kortisolnivåer som följd.. Vid återkommande depressioner och bipolär sjukdom har man tidigare visat att metabola riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom är vanligt och att det ofta finns störningar i stressreglerings systemet. För att undersöka sambandet mellan kortisolnivåer och metabola sjukdomar undersöktes 245 patienter, som har bipolär sjukdom eller återkommande depressioner, samt 258 personer i en kontrollgrupp.. Vanligare med fetma, blodfettsrubbningar och metabolt syndrom ...
De följde manualen jag skapat för att säkerställa vetenskapligheten, men även om alla fick samma tema att utgå från så svarade patienterna väldigt olika på övningarna. Materialen var enkla för att man skulle kunna klottra och känna sig fri att uttrycka sig som man ville, sedan pratade man om bilden och dess betydelse för deltagaren, säger Christina Blomdahl.. Efter tio timslånga behandlingar hade patienterna förbättrats med i snitt närmare fem steg på en skattningsskala som används vid depressionssjukdom. Ett stort kliv som medför avsevärd förändring i vardagen, och ibland även återgång till arbete.. Det som bedöms är bland annat oroskänslor, sömn, initiativförmåga och känslomässigt engagemang. I kontrollgruppen som inte fått bildterapi hade ingen säkerställd förändring skett.. Hoppas på återinförande. - Det centrala var att man upplevde att man mötte sig själv, att bilden blev en spegel där man såg och gjorde nya upptäckter om sig själv, lite ...
Som Kurera tidigare berättat ska forskare i Lund undersöka om fettsyran omega tre kan hjälpa vid depression. Omega tre har länge ansetts ha en antiinflammatorisk effekt - även om detta ifrågasatts på senare år - och nu har forskare i England sett en koppling mellan inflammation och depression vilket gör den svenska
Hej på er mina trevliga läsare. Hoppas ni är glada idag och att solen skiner på er och gör er alldeles varma och lyckliga. Idag tänkte jag skriva om ett lite mer seriöst ämne som jag vet att många av er har bett mig att belysa i fler inlägg. Som ni säkert vet är det många som lider av depressioner och som inte kan se någon utväg ur eländet. För er som lider av depression i Borås, Kungälv och Mölndal kan jag däremot tipsa om en kvinna som försöker hjälpa människor med just detta. På Livsinspiration ThereseElisabeth kan du som lider av depression söka dig för att få vägledning och hjälp att komma ur din depression. Kvinnan bakom företaget, ThereseElisabeth, använder sig av väl fungerande metoder för att få alla hennes klienter att kunna tänka klar och inifrån och ut kunna läka alla de sår som förhindrar eller försvårar bättringsprocessen. Det är mycket viktigt att söka hjälp när man har blivit drabbad av depression, och därför rekommenderar jag ...
Hej! Jag vill bara säga att jag tycker det är jättebra att du skriver om detta. Det är många som känner så men det är, som du säger, väldigt tabu att prata om! Jag kände likadant när jag var hemma med äldste sonen. Jag blev jätterastlös och räknade bara ner timmarna tills F skulle komma hem och kom han en timme försent bröt jag nästan ihop. För mig var det nog en kombination av depression efter jobbig amning och att föräldraledigheten i sig mest fick mig att känna mig ensam och utsatt. Men det gick inte att prata med andra om det. T.o.m min så kallade bäste vän sa att det lät som att jag inte tyckte om min son, när jag försökte prata med henne om det. Jag blev så ledsen och arg att jag bröt kontakten med henne. Så jag förstår dig helt och fullt. Jag tycker att man borde prata mer om detta! Nu andra gången trivs jag mycket bättre med att vara föräldraledig, av flera anledningar. Dels tycker jag det är roligare att vara hemma med två barn, jag känner fler ...
Här på bilden ser han ju extremt olycklig ut förståss. Haha. Han ville nog inte resa sig alls, det han förmedlar med tydlighet. Ikväll har jag varit ute med honom och tränat på stanna. Har sagt till honom att sätta sig ner på ena sidan av min "långsträckta" tomt, dvs några meter :). Sedan har jag sagt stanna, tecknat det med handen och kollat han i ögonen. Upprepat stanna och hållt kvar handen och rört mig bakåt. Sen har jag ställt mig längst bort, satt mig på huk och kallat på honom. Han har klarat det tre gånger på raken. Blir sååå stolt. Sen gjorde jag det inne med, gick jättebra. Han är lite övernyfiken på Chanel bara, men tror hon börjar vänja sig lite vid honom nu. Men hon är så mager, undrar vad man ska göra åt det egentligen. Tror inte hon har mask, för att hon kräkts två dagar på raken, hon har spytt upp gräs. Men hoppas hon lägger på sig lite, hon ser ju anorektisk ut nästan nu ju. Hon kanske har kommit in i en liten depression efter ...
Allm npsykiatrin i V xj best r av tre enheter: heldygnsv rd, ppenv rd och mottagning. Beroende p var i v rdkedjan v ra patienter befinner sig utf rs olika insatser. Vi har ett n ra samarbete mellan enheterna och arbetar d r v r kompetens beh vs, V rt uppdrag r att bedriva specialistpsykiatri, fr mst f r patienter med recidiverande depression, bipol r sjukdom, personlighetsst rning, komplicerade ngettillst nd, neuropsykiatrisk problematik samt patienter med suicidrisk ...
Församlingsmedlemmar, vännerÂ… Vi har samlats här idag för att ta avsked av någon vi alla känner mycket väl, någon som inte lämnat någon människa oberörd. Vår följeslagare nyliberalismen har en gång för alla lämnat oss.. Embryot till nyliberalismen Â- som gick under namnet Liberalismen - kom till någon gång under det sena 1800-talet. En allt starkare borgarklass vände sig mot protektionismens begränsningar. De krävde en värld utan lagar för företagare, och under parollen lazzie fair- släpp den fri kunde vi se hur det som senare blev känt som nyliberalismen tog sitt första steg ut i det offentliga.. Men världen var inte beredd att ta emot borgarklassens frihet. Arbetare var inte beredda att betala kapitalisters vinster utan att själv få ta del av dem, utan att själv känna någon trygghet. Samhället kastades in i en våldsam kris med efterföljande depression. Och från 30-talet, och i fyrtio långa år framöver, förpassades nyliberalismen till ...
Föreställ dig att du har en 50 kilo tung cementsäck på din kropp. För Thomaz Wiberg ledde en osund kost- och livsstil fram till fetma och diabetes. När livet var som mörkast vägde han 145 kilo och kämpade mot återkommande depressioner. I dag är han normalviktig och lever ett sunt liv med träning och ett nytt förhållningssätt till livet.
... Så sänker du dina farliga blodfetter | Hälsoliv | Expressen | Hälsoliv. Kort och koncentrerat om blodfetter
Lätt nedstämdhet (eller så kallad baby blues) efter förlossningen är mycket vanligt och är övergående. För en del kvinnor utvecklas nedstämdheten till en depression, så kallad förlossningsdepression. Ju tidigare du söker hjälp, desto fortare kan du må bättre igen!
En depression pågår en längre tid och kan påverka det mesta i tillvaron. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan bli så påverkad att han eller
En depression pågår en längre tid och kan påverka det mesta i tillvaron. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan bli så påverkad att han eller
... Depressioner kan upplevas olika och visa sig på olika sätt, vilket är viktigt att påpeka, men en deprimerad person känner sig ofta nedstämd och har ångest utan någon påtaglig anledning. Trötthet och en känsla av meningslöshet kan vara symtom, liksom minskad eller ökad aptit.
Depression är ett tillstånd där man känner sig nedstämd och upplever att mycket i livet känns meningslöst. Vanliga symptom vid depression är...
En depression kan drabba vem som helst och när som helst i livet. Här är sju olika typer av depression, deras symtom och det du måste veta om dem.
Depression är en vanlig orsak till sjukskrivning och ett växande problem för folkhälsan. Dubbelt så många kvinnor som män får diagnosen, men flera forskare menar att männens depressioner inte upptäcks i vården. Män har också svårare att söka hjälp. Ovanstående är ett citat från Nationella sekretariatet för genusforskning. Män tar inte kontakt med vården i…
Lång tid utan att blogga, över ett år. På soffan bredvid mig ligger min son Caspian och sover. Nedför mina kinder rullar dock tårar, trots att jag har det vackraste i världen att titta på. Jag har en lätt depression och får ibland ångestattacker. Detta är inget nytt för mig. Vad som är nytt är […]. ...
... är en form av depression som uppstår i förhållande till årstide... Läs mer Årstidsbunden depression (SAD) symptom, behandling, orsaker i vår databas för sjukdomar och symptom
Efter mitt akutinlägg för nån vecka sen har jag känt mig makalöst översköljd av kärlek, vänskap, omtanke och positiv pepp. Jag hoppas innerligt att jag har tackat var och en personligen för att ni faktiskt bidrog till en riktig räddning. Det senaste året har jag aldrig fått näsan över vattnet och har känt att jag inte har nån ork kvar att stå ut med sjukdomen och ha en positiv attityd. Men efter förra veckan, eller när det nu var,( så har jag fått tillbaka ... ja, vad har jag fått? Kämpaglöd låter för hurtigt, jag har fortfarande nära till avgrunden, men det är inte så att jag står med näsan ovanför Djupet och vinglar. Jag kan inte riktigt beskriva det. Jag har ju haft en klinisk depression för ett antal år sen och äter fortfarande antidepressiva (produktionen av kemikalier i hjärnan är inte det enda som funkar dåligt), så jag har ju analyserat mina tankar och känslor, men de har inte varit depressiva, dvs felaktiga och överdrivet dystra, utan en ...
Efter mitt akutinlägg för nån vecka sen har jag känt mig makalöst översköljd av kärlek, vänskap, omtanke och positiv pepp. Jag hoppas innerligt att jag har tackat var och en personligen för att ni faktiskt bidrog till en riktig räddning. Det senaste året har jag aldrig fått näsan över vattnet och har känt att jag inte har nån ork kvar att stå ut med sjukdomen och ha en positiv attityd. Men efter förra veckan, eller när det nu var,( så har jag fått tillbaka ... ja, vad har jag fått? Kämpaglöd låter för hurtigt, jag har fortfarande nära till avgrunden, men det är inte så att jag står med näsan ovanför Djupet och vinglar. Jag kan inte riktigt beskriva det. Jag har ju haft en klinisk depression för ett antal år sen och äter fortfarande antidepressiva (produktionen av kemikalier i hjärnan är inte det enda som funkar dåligt), så jag har ju analyserat mina tankar och känslor, men de har inte varit depressiva, dvs felaktiga och överdrivet dystra, utan en ...
Eftersom jag är på psykiatrin nu så tänkte jag skriva lite om sjukdomar man träffar på där. Vi börjar med den vanligaste - depression. Allmänt Depression är som sagt en väldigt vanlig sjukdom, ungefär 1/5 personer i västvärlden får någon gång under livet en depression. Det blir vanligare och vanligare, framför allt unga och kvinnor…
Har du känt dig nere någon gång Ingen fara, det är en helt naturlig del av livet. Men om det håller i sig i flera veckor kan det röra sig om en depression. I snitt försvinner en depression av sig själv inom 6-9 månader, men om du inte söker hjälp är risken större att den kommer tillbaka senare i livet. Därför är det viktigt att kontakta skolkuratorn, din vårdcentral eller ungdomsmottagning om du känner dig deprimerad! |a href=
Stress och depression är bland de största fienderna till din hälsa. För mycket stress kan påskynda åldrandet, och detta kommer att lägga år till din verkliga ålder.
Flera studier stödjer inflammationsteorin om depression. Teorin menar att kronisk stress inflammerar kroppen och skapar depression
Olika former av egenvård och aktiva förändringar i vardagen kan linda depression - till exempel nykterhet, motion, hälsosam kost och mindre stress.
Över 350 miljoner människor i hela världen och var femte svensk lider av depression. Det finns ett samband mellan inflammation i kroppen och depression. Nu ska
Depression är vanligt bland äldre och drabbar mellan 10 till 15 procent av alla över 65 år. Till skillnad från yngre uppvisar äldre med depression ofta en mer s
Carrie har hört ordet gravid och tror sig nu vara just gravid.. Charlotte blir bestulen på sitt bebisnamn och går in i en djup depression.. Samantha har en rival i sexpositivism, som absolut använder sig av stuntpattar.. Miranda är också med i avsnittet.. Välkomna till avsnitt 10 av SATC, en riktigt filler eppe.. Gå gärna med i Facebook-gruppen SATC-PODDEN Eftersnack.. ...
En depression ge en rad diffusa symptom. Så vet du om du är eller håller på att bli deprimerad och vilken behandling som krävs.
I morgon återupptar jag Efexor-behandlingen, med eller utan läkarens godkännande, för detta går inte. Jag har inte tid eller ork att vara deprimerad och det är det som stundar. Vid detta laget känner jag igen symtomen och förvärringen av dem riktigt väl, eftersom jag varit i olika grader av depressiva tillstånd till och från i över 10 år. Jag kan det här ...
Jag har svårt att träna på läxor och prov och har varit så flera år vilket gör att jag får dåliga betyg. Hat försökt flera gånger att verkligen träna men inget funkar, har testat olika sett att träna men inget funkar. Jag tror det är för att jag har inget att sträva efter men ja vet inte, jag vet inte va ja vill göra i framtiden vilket jag vet är normalt men jag går i gymnasie och har fort. Ingen aning! Min fråga är om det kan bero på depression eller något annat ...
Trots att depression är vanligt hos de som behandlas för cancer så får de flesta ingen behandling för det. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psy