Tidsmässigt ligger min forskning främst inom den tidigmoderna, och till viss del moderna, perioden. I min avhandling från 1988, Vävarfolket, styrdes frågeställningarna av en ambition att förklara och förstå mer sammansatta sidor av den industriella omdaningen. Förutom närgångna studier av hemindustrins organisation gjordes systematiska försök att koppla "övergångsfrågan" till förändrade demografiska mönster, hushållsstorlek, flyttningar etc. En särskild studie gjordes i syfte att fördjupa kunskapen om en säregen religiös rörelse, hoofianismen, som hade många anhängare bland de många väverskorna.. Vid sidan av frågor om industriell, demografisk, och religiös omvandling vid ingången till modern tid har jag intresserat mig en hel del för urbanhistoria. Inom området har jag förutom en hel del artiklar publicerat två monografier, det är dels stadshistoriken Åmåls stads historia och dels Den svenska staden. Vinnare & Förlorare. De frågeställningar som styrt ...
Tidsmässigt ligger min forskning främst inom den tidigmoderna, och till viss del moderna, perioden. I min avhandling från 1988, Vävarfolket, styrdes frågeställningarna av en ambition att förklara och förstå mer sammansatta sidor av den industriella omdaningen. Förutom närgångna studier av hemindustrins organisation gjordes systematiska försök att koppla "övergångsfrågan" till förändrade demografiska mönster, hushållsstorlek, flyttningar etc. En särskild studie gjordes i syfte att fördjupa kunskapen om en säregen religiös rörelse, hoofianismen, som hade många anhängare bland de många väverskorna.. Vid sidan av frågor om industriell, demografisk, och religiös omvandling vid ingången till modern tid har jag intresserat mig en hel del för urbanhistoria. Inom området har jag förutom en hel del artiklar publicerat två monografier, det är dels stadshistoriken Åmåls stads historia och dels Den svenska staden. Vinnare & Förlorare. De frågeställningar som styrt ...
Vid Statistiska Institutionen sker forskning inom olika områden med tillämpningar inom ekonomi och samhällsvetenskap, t ex metoder för urvalsundersökningar, analys av valresultat, grafteori, multivariat analys och tidsserieanalys samt demografi. En annan viktig del av institutionens forskning har biostatistisk inriktning ...
TY - INPR. T1 - Profeti. Pres på velfærdsydelser er overdrevet. AU - Greve, Bent. PY - 2010/4/14. Y1 - 2010/4/14. KW - demografi. KW - leveår. KW - velfærdsstat. KW - offentlige udgifter. M3 - Bidrag til avis - Avisartikel. SP - 8. JO - Politiken. JF - Politiken. SN - 0907-1814. ER - ...
Karta över Bronx demografi. Bronx demografi karta (New York, USA) för att skriva ut. Bronx demografi karta (New York - USA) att ladda ner.
Demografi (av grekiskans δήμος,démos, "folk, och γράφω, gráfo, "skriva") är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat. Uttrycket används ibland synonymt med befolkningsstatistik. Oftast används demografisk information tillsammans med andra data för att dra slutsatser inom till exempel medicin, ekonomi eller samhällsvetenskap. Genom att hitta demografiska mönster som sammanfaller med något observerat så kan man härleda kopplingar mellan till exempel utbildning och vissa sjukdomar. I Sverige är det Statistiska centralbyrån som handhar större delen av den demografiska informationen, bland annat om demografiska beteenden så som barnafödande, dödsfall och migration samt dess koppling till samhällsutvecklingen. Det handlar också om befolkningskomposition, tex åldersstruktur och familjesammansättning. Ett tidigt demografiskt argument ...
Mora har under ett flertal år haft en mycket låg arbetslöshet. Demografiska mönster, generationsväxling och en stark konjunktur har skapat en stor efterfrågan på arbetskraft. Under hösten 2018 var den genomsnittliga arbetslösheten i Mora 3,6% (länet 6,1%, riket 6,9%).
Naturvetarna är på plats i Almedalen och med en tjock bok full med seminarier (ja, programmet för Almedalsveckan alltså) finns det en hel del att välja på. Som tur är kan jag begränsa mitt urval till ca 300 på de tre dagar jag är på plats, utifrån de arbetsområden som jag har på mitt bord. Jag har hittills hunnit med tre seminarier om ganska disparata saker…men ändå kom diskussionen i viss mån att handla om samma sak vid alla seminarier. Nämligen Sveriges demografi.. I morse var jag på seminariet "Sveriges dyraste matkasse" anordnat av Svenskt kött. Även om fokus inte var just på demografi så kom diskussionen ändå in på det då PRO var med i panelen och pratade om just…demografi. Demografi ur aspekten att vi har en väldigt stor andel pensionärer i Sverige som dessutom kommer att växa under de närmaste åren och de är inte särskilt köpstarka. PRO argumenterade för att det inte är deras medlemmar, eller andra grupper som inte är särskilt köpstarka som ...
Vi erbjuder högkvalitativa kurser, internationellt utbyte och lärare med unik kompetens inom områden som familjepolitik, genus och policyfrågor. Vårt tvååriga, tvärvetenskaplig masterprogram i demografi startar varje höst.
Den demografiska utvecklingen, där allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler, betyder stora utmaningar för vår sektor. Därför är det hög tid att vi tillsammans utmanar traditionella arbetssätt.
TalarPoolen har alla sorters föreläsare inom ämnet samhällsbyggande & demografi. Såväl utbildare, inspiratörer och experter som mer lättsamma kunskapsföreläsare. Vi har även många fler föreläsare om samhällsbyggande & demografi än som går att hitta på hemsidan. Så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt person! ...
Min forskning berör huvudsakligen människan. Inspirationen hämtas från den evolutionära ekologins livshistorieteori. Livshistorieterori kan sägas motsvara en evolutionär demografi, där livscykeln förstås som en kompromiss mellan tillväxt och reproduktion, mellan nutida och framtida reproduktion, mellan reproduktion och investering i kroppens fysiologiska underhåll. Växelspelet mellan dessa kompromisser återspeglas i demografiska parametrar som fruktsamhet, dödlighet, och kroppsdimensioner. På ett elegant sätt sammanför denna byggnad osteologiska parametrar som annars studeras som enskildheter. Det ger oss ett perspektiv från vilket vi kan förstå människans tillvaro över lång tid. Förutom detta har jag ett uttalat metodologiskt intresse i min forskning, främst kring användningen av statistiska metoder för att lösa praktiska problem inom ämnet. Tillsammans med Caroline (hustru och tillika paleopatolog) har jag även forskat kring människans välbefinnande över tid, ...
Hur ser Västerbottens förutsättningar för utveckling ut? Vad händer i omvärlden? Här finns statistik och fakta som beskriver Västerbotten och kommunerna i Västerbotten. Pendling Hur pendlar befolkningen till och från Västerbottens tätorter? Demografi Västerbottens åldersstruktur - hur har den förändrats? Befolkningsprognos Befolkningsprognos för Västerbotten och de 15 kommunerna
Sveriges föränderliga demografi med en allt äldre befolkning medför ökade utmaningar för välfärden. Atea satsar därför stort på äldreomsorgen, med målsättning att transformera området tillsammans med verksamheter inom det.
Ekonomisk demografi, Åldrande befolkning, Mikroekonometri, Obetalt omsorgsarbete, Genus, Arbetsmarknaden, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, ...
Ekonomisk demografi, Åldrande befolkning, Mikroekonometri, Obetalt omsorgsarbete, Genus, Arbetsmarknaden, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, ...
Familjepolitik påverkar födelsetalen och skulle kunna förbli betydelsefull, berättar Livia Oláh, docent i demografi i Forskning och Framsteg.
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands utvärdering av basservicen 2015. Finansministeriet har fastställt utvärderingsobjekten för utvärderingen av tillgången till basservice 2015 (VM/1900/00.02/2015). Uppgiften att utvärdera tillgången till basservice hör till regionförvaltningsverken enligt 4 § 2 mom. i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009). De berörda ministerierna och ämbetsverken inom centralförvaltningen överser utvärderingen inom sina ansvarsområden.. Temat för utvärderingen av regional tillgång till basservice 2015 är barn och unga. Temat anknyter till regeringsprogrammet. Syftet med utvärderingen är att samla regional information om utgångsläget när det gäller barn och unga och om vad regeringsprogrammet innebär för dem. För att följa upp åtgärderna i regeringsprogrammet på regional nivå ska utvärderingsobjekten för 2015 enligt planerna utvärderas på nytt under innevarande regeringsperiod.. Utvärderingsobjekten är grupperade ...
Vill du vara med och bidra till ett bättre samhälle? Vill du hjälpa människor att växa och utvecklas? Då är det dig vi söker! Vi söker just nu Distriktschef till vår avdelning med placering i Gävle eller enligt överenskommelse. Vi söker dig som är prestationsinriktad, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Ansvarsområden som Distriktschef I rollen som Distriktschef driver, leder och utvecklar du folkbildningsverksamheten inom ditt distrikt tillsammans med dina engagerade medarbetare. Ditt personalansvar handlar till stor del om att motivera, coacha och utveckla medarbetarna och verksamheten. En stor del av jobbet handlar om planering, samordning och uppföljning av verksamheten samt att stödja våra Verksamhetsutvecklare i kontakten med olika samverkanspartners. Möten med myndigheter och samhällsfunktioner på regional nivå förekommer liksom representation i studieförbundsgemensamma organ. Dina egenskaper Du har ett driv att leverera mot satta mål och
Arbetet med att utveckla ett nytt totalförsvar är i fullgång. Hur långt har myndigheterna kommit i processen och hur ser det ut på lokal och regional nivå?
Arbetet med att utveckla ett nytt totalförsvar är i fullgång. Hur långt har myndigheterna kommit i processen och hur ser det ut på lokal och regional nivå?
Sverigedemokraterna värnar tillväxten. På regional nivå tar sig detta uttryck genom en politik som gynnar entreprenörsanda, innovationer och underlättar startande av företag. Bildandet av innovationsbolag tillsammans med näringsliv och forskningscentrum kan stimulera till sådan utveckling.. Sverigedemokraternas förslag. ...
Med hjälp av ett flexibelt inventeringskoncept inriktat på skogsskador kan SLU årligen följa upp och presentera information om olika slags skador på regional nivå. Denna typ av åtgärdsorienterad...
Airviro Dispersion är en modul i Airviro-systemet som innehåller ett antal spridnings- och vindmodeller. För närvarande inkluderar modulen 11 modeller där några är utvecklade för Airviro och andra är externt utvecklade men implementerade i Airviro. De ingående modellerna är gaturumsmodeller, Gaussiska modeller och Eulerska modeller. Gemensamt kan modellerna användas från gaturumsberäkningar till beräkningar på regional nivå för punkt-, area-, grid-, och vägkällor. ...
Olika typer av stöd för företag finns på såväl lokal som regional nivå.. Här presenterar vi ett urval.. Kontakta Växtkraft om du vill ha hjälp med kontaktuppgifter.. ...
Idén med Strukturbild för Skåne föddes för tio år sedan utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå.
Fjalar Finnäs, född 1953, är en finländsk professor i demografi vid Åbo Akademi. Finnäs har framför allt specialiserat sig på finlandssvenskarnas demografi. Finnäs blev 1986 filosofie doktor vid Ekonomiskt-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi på en avhandling om den finlandssvenska befolkningsutvecklingen 1950-1980. Han var 1987-2004 forskningschef för Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, och blev därefter innehavare av von Willebrand-Fahlbeckska professuren i demografi med statistik, särskilt finlandssvenskarnas demografi, vid Åbo Akademi. ^ Åbo Akademi: Fjalar Finnäs, läst 2012-05-27 ^ Finnäs, Fjalar (1986). Den finlandssvenska befolkningsutvecklingen 1950-1980: en analys av en språkgrupps demografiska utveckling och effekten av blandäktenskap. Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 0039-6842 ; 533. Helsingfors: Svenska litteratursällsk. i Finland. Libris 7983027. ISBN 951-9018-20-4 ...
LIBRIS titelinformation: Problems and prospects of social services in Kenya : a study with special regard to education and health in the light of regional needs and demographic trends
Läser med intresse Johan Schück i dagens DN. Han avslöjar med önskvärd tydlighet att regeringens politik inte hänger ihop när det gäller välfärdsområdet. Alla som är något så när insatta i den svenska välfärdsdebatten vet att välfärdssektorn står inför stora utmaningar pga den demografiska utvecklingen, allt fler unga
Arbetsuppgifter Postdoktorn ska bedriva forskning inom projektet Hur formar välfärdspolitiken vår framtid? Insatser riktade till barn och dess effekter genom livet - en studie av Skåne från 1920 till idag. Forskningsuppgifterna inkluderar frågeställningar som rör välfärdsinsatser för mödrar och småbarn och innebär analys av svenska registerdata för att etablera hur dessa välfärdsinsatser påverkar barnens ekonomiska och fysiska utfall senare i livet. Arbetsuppgifterna kommer att handla om att hantera och programmera stora registerdatamängder, designa studier samt genomföra empiriska analyser och sammanställa resultat i form av vetenskapliga publikationer i väl etablerade och erkända internationella tidskrifter. Arbetsuppgifterna måste kunna utföras självständigt, men också i samarbete med övriga projektmedlemmar. Innehavaren av tjänsten förväntas delta i centrum för ekonomisk demografis olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. Anställningen innebär en
Arbetsuppgifter Postdoktorn ska bedriva forskning inom projektet Hur formar välfärdspolitiken vår framtid? Insatser riktade till barn och dess effekter genom livet - en studie av Skåne från 1920 till idag. Forskningsuppgifterna inkluderar frågeställningar som rör välfärdsinsatser för mödrar och småbarn och innebär analys av svenska registerdata för att etablera hur dessa välfärdsinsatser påverkar barnens ekonomiska och fysiska utfall senare i livet. Arbetsuppgifterna kommer att handla om att hantera och programmera stora registerdatamängder, designa studier samt genomföra empiriska analyser och sammanställa resultat i form av vetenskapliga publikationer i väl etablerade och erkända internationella tidskrifter. Arbetsuppgifterna måste kunna utföras självständigt, men också i samarbete med övriga projektmedlemmar. Innehavaren av tjänsten förväntas delta i centrum för ekonomisk demografis olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. Anställningen innebär en
Novus har genomfört Sveriges största jämförande studie mellan olika publika webbpaneler och telefonintervjuer. Ca 8000 intervjuer har totalt genomförts. Samma frågeformulär har besvarats i 6 paneler och 2 telefonurval. Slutsatsen av denna studie är att det finns skevheter i självrekryterade paneler vad gäller åsikter, beteende samt i viss omfattning även grundläggande demografi.. Ca 8000 intervjuer har totalt genomförts. Samma frågeformulär har besvarats i 6 paneler och 2 telefonurval. Denna studie innebär att vi kan identifiera skillnaden mellan öppna och slutna paneler.. Slutsatsen av denna studie är att det finns skevheter i självrekryterade paneler vad gäller åsikter, beteende samt i viss omfattning även grundläggande demografi.. De drivkrafter som ligger bakom att gå med i en öppen panel medverkar till potentiellt lägre kvalitet i svaren, stimulerar proffstyckare samt resulterar i en överrepresentation av grupper med extrema åsikter. Novus slutsatser finns ...
Förändringar gällande jordens befolkning har redan börjat påverka oss människor påtagligt. Ytterst handlar det om att befolkningen fortsätter att växa snabbt...
Motsvarar dagens landskap. Inom lagsagan tillämpades samma lag. Dalarna utgjorde en lagsaga med egen lag.. Fyra gånger om året hölls landsting under ledning av lagmannen - en av rikets mäktigaste män. Landstinget var öppet för alla fria män.. ...
Umeå är Årets superkommun i kategorin täta kommuner. Det är tredje gången som tidningen Dagens Samhälle utser de kommuner som bedöms vara bäst rustade för framtiden.. "När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.". Så presenterades Umeå när Dagens Samhälle prisade tre kommuner vid Stora Samhällsgalan 10 maj. Umeås pris togs emot av Marie-Louise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges ordförande och Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. ...
Så kallade demografiska kort ger dig tillgång till data i över 130 länder. Klicka på ikonen för demografi i den övre panelen och välj vilken data du vill undersöka. Passa på att spara dina favoriter så hittar du lätt tillbaka till samma data senare.. Här kan du även lägga till annan data, som ålder, utbildningsnivå och kön till exempel. Berika sedan dina datalager i Excel med dina upptäckter i demografin och få ytterligare insikter.. En annan funktion vi gillar är att allt eftersom du zoomar kartan mellan platser kommer du se hur datan uppdateras därefter.. ...
Att designa något ur användarperspektiv kallas populärt för interaktionsdesign. Det kan handla om antalet fält i ett formulär, fältens bredd eller placeringen av en meny. Oavsett vilket så ska en användare i slutändan interagera med formuläret eller klicka i menyn.. Det vanligaste misstaget när det gäller interaktionsdesign är att använda sig själv som försökskanin. Man avgör om något är lätt att förstå genom att bedöma om man själv förstår. Men motsvarar man målgruppens exakta demografi? Har man samma ingångsvärden? Samma kunskap?. Likväl som att den där killen från IT-avdelningen anser att det är självklart att man förstår hur man fyller i formuläret finns det samtidigt någon som tror precis tvärtom. Vem har rätt? Troligen ingen.. Mest troligt är att mötet gått in för djupt på detaljer och att det räcker med att titta i statistiken för att avgöra om besökaren förstår i tillräckligt hög grad, och sedan göra A/B-tester för att förbättra. ...
Örnsköldsviks kommun arbetar med en ständig kartläggning av vilka aktiviteter, initiativ och samarbeten som är aktuella för arbetsgivare att kunna delta i för att knyta kompetens till sig. Det är en del av kompetensenhetens kontinuerliga arbete för att kommunicera en bild över vad som görs för rekrytering. Detta görs på lokal, regional och nationell nivå.. Läs mer om initiativ och aktiviteter i syfte rekrytering. ...
För att tävla i paradressyr från och med regional nivå, samt i parakörning från LA kan du klassificera dig och få ett medicinskt kort. Det medicinska kortet visar vilken profil och grad (tävlingsklass) utövaren tillhör. Beroende på vilken profil du har...
Vi arbetar på regional nivå för att stärka samverkan mellan de olika trafikslagen samt utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter. Genom att låta näringslivet vara med och påverka i ett tidigt skede kan vi fånga in deras olika behov och brister.
Sverige hamnar dubbelt i topp när OECD jämför medlemsländernas äldrevård. För det första lägger Sverige mest pengar på äldrevården i förhållande till storleken på ekonomin, följt av Nederländerna. För det andra har vi flest anställda inom äldrevården, sett till andelen invånare över 80 år. Näst flest anställda har Norge. Sverige är ett typexempel på ett land med en hög grad av professionaliserad äldrevård. Sverige är också ett av de länder som till störst andel finansierar äldrevården med skattepengar. Vi är bäst i den meningen att vi har den mest utbyggda äldreomsorgen. I den här delen av världen har vi som ideal att ansvaret inte ska ligga på de enskilda familjerna. När vi tittar på den demografiska utvecklingen i Sverige och Norden kommer vi inom ca 30 år att ha fler friska innevånare över 80 år än innevånare i arbetsför ålder. Det är en stor utmaning att försöka styra detta åt rätt håll. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M). ...
EU ska i dagarna ge sina betyg på medlemsländernas budgetar för nästa år. Landet på allas läppar då är Italien.. Roger Josefsson, chefekonom på Macrobond, ser stora utmaningar för Italien framför sig. Landets statsskuld i förhållande till BNP ligger på över 130 procent.. Statsskulden är i nivå med var Grekland låg när krisen där accelererade. Problemet är att Italien är ett mycket större land, bland annat med världens tredje största obligationsmarknad.. Det som gör det hela extra allvarligt är att Italien har en regering som inte verkar bry sig så mycket om den kritik som EU redan har delat ut och förväntas fortsätta komma med.. En långsiktig utmaning för Italien är den demografiska utvecklingen, där barnafödandet under många år varit lågt.. ...
vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2018-08-31. Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar...
Hur snabbt kommer man i jobb efter en företagsnedläggning? Och skiljer sig detta mellan orter? Varför flyttar människor inom landet? Är det långsiktiga karriärmöjligheter som avgör?. Svaren ges på Ratio den 3:e maj. Då .... ...
Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. CEMR är en förkortning av Council of European Municipalities and Regions. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.. ...
Kultur för aktivt åldrande - om hälsa och arbete i en ny demografi onsdag 1 oktober, 9.00 - 17.00, Umeå folkets hus En heldag med Sveriges bästa...
reproduktion (av reproducera, se vidare reproducerbarhet), i biologiska sammanhang vanligen term för förökning, fortplantning, bildning av nya individer (sexuellt eller asexuellt). Inom demografi avses en befolknings förmåga att reproducera. (29 av 204 ord) ...
Detta helt enkelt för att det finns en demografi även inom företagen. Och de som sitter i topp hör i allmänhet inte till den yngre generationen, och därmed är förståelsen för det här "problemet" liten bland företagens makthavare ...
Det finns flera sätt att få hjälp att utveckla kommunikationen för vuxna med medfödd dövblindhet, en grupp som lätt faller mellan stolarna. En förutsättning är dock att anhöriga eller gode män ansöker om en insats. I Svens fall är det en aktiv god man som begärt stöd och överklagat i de fall myndigheterna sagt nej.. - Grundproblemet är att det är kommunerna och inte landstingen som har ansvaret för den här gruppen samtidigt som expert- och specialistkunskapen finns på regional och nationell nivå, säger Per Nyling, konsulent och specialpedagog vid Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor.. - Eftersom gruppen är liten, kanske 400 personer i hela landet, kan kommunerna inte ha tillräckligt med kunskap. Men gränsdragningen mellan vad som är vems ansvar har tidigare gjort det svårt att hjälpa till. Nu hoppas vi ha funnit en väg som gör det möjligt även för andra att få det stöd de behöver.. För Sven började det med att hans gode man begärde en insats ...
Kommunernas ansvar för översiktsplanering gäller inte bara på land, utan även längs kusten och ut i territorialhavet. - Den kommunala planeringen måste till för att vi ska få en heltäckande planering av havet, sa Jan Schmidtbauer Crona, och flaggade för möjligheten att söka det statliga KOMPIS-bidraget för att komma igång med planeringen på kommunal nivå.. Just kopplingen mellan den statliga havsplaneringen och kommunal och regional nivå stod i centrum under eftermiddagens gruppdialog. Många såg positivt på att förutsättningarna blir mer tydliga när det gäller nyttjandet av havet. Samtidigt uttrycktes farhågan att den kommande havsplanen låser fast sig till de förhållanden som råder idag. Det är viktigt att kunna vara öppen och flexibel inför ny kunskap som kan förändra förutsättningarna inom exempelvis yrkesfisket, var en synpunkt.. ...