Alzheimers sjukdom har ett utdraget förlopp under tre - fyra till över tio år, i vissa fall ännu längre. Förloppet kan delas in i olika faser. I varje fas är vissa symptom och tilllstånd mer framträdande. Begynnande fas. Exakt när sjukdomen börjar går inte att svara på. Symtomen kommer smygande, i regel under en lång tid. Vanligt ‎Mild demens · ‎Svår demens · ‎Medelsvår demens. Demens hos unga - de här symptomen ska du inte ignorera. Demens hos unga får ofta fel behandling. Demens kopplas ofta ihop med ålderdom. Men många som drabbas är mitt i livet, och ofta förväxlas symtomen med bland annat depression. Här är tecknen du ska vara uppmärksam på, och som visar. Självklart förekommer olika symptom beroende på vilken demenssjukdom personen har. Ibland kan även andra sjukdomar ha demensliknande sypmtom och kan då förvecklas med en demenssjukdom. Tidiga tecken på en demenssjukdom kan vara att den sjuke inte verkar bry sig om sin omvärld, sina anhöriga eller ...
1. Vad är det för skillnad på demens och Alzheimers sjukdom? Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom. Det finns ett hundratal orsaker till demens, den vanligaste är Alzheimers sjukdom som står för mer än 60 procent av samtliga demensfall. Det finns således ingen skillnad mellan Alzheimers sjukdom och demens, demens utan är en konsekvens av Alzheimers sjukdom. I allmänhet är Alzheimers sjukdom anses vara … I de flesta kommuner finns det en skillnad på gruppboende för demenssjuka och gruppboende för långtidssjuka. Om du är gammal och har demens kan du samtidigt ha andra sjukdomar. Vilken typ av gruppboende du kommer att flytta till beror på om det är demenssjukdomen eller de … Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Det är också viktigt att veta att demens kan drabba vem som oavsett livsstil och livssituation. Det är heller inte bara ...
Den kognitive svækkelse betyder, at patienten er helt afhængig af hjælp fra andre. Flytning til plejebolig vil ofte være nødvendig. Regelmæssig overvågning nødvendig.. Den relative fordeling af let, moderat og svær demens varierer med alderen. I de yngre aldersgrupper er der relativt mange med let demens og i de ældre aldersgrupper ses en højere andel af svært demente. Et internationalt ekspertpanel (Dementia UK, 2007) har anslået, at let demens på tværs af aldersgrupperne udgør ca. 55 % af alle demenstilfælde, moderat demens udgør ca. 32 % og svær demens udgør ca. 12-13 %. ...
Det är allmänt känt att det kan vara svårt att ställa rätt demensdiagnos. Men vi trodde nog ändå på en överensstämmelse runt 80 procent, inte att skillnaderna skulle vara så här stora, säger Hans Brunnström.. Sjukdomen Lewykroppsdemens (Lewy body demens) hamnade överst på listan över felaktiga diagnoser. I mer än hälften av fallen hade minnesmottagningarna "missat" denna relativt nya demenssjukdom.. - Just på grund av att den är en relativt nyupptäck har diagnosen sannolikt varit svårare att ställa jämfört med andra demenssjukdomar som mottagningarna haft längre erfarenhet av, säger Hans Brunnström.. Frontotemporal demens är den demenssjukdom som mottagningarna lyckats bäst med att diagnostisera, något som Hans Brunnström förklarar med den tradition och särskilda kompetens som finns om denna demenssjukdom i Skåne.. Demens utreds vanligen i första ledet av allmänläkare inom primärvården. Att samtliga undersökta patienter i avhandlingen hade fått sin ...
Det är allmänt känt att det kan vara svårt att ställa rätt demensdiagnos. Men vi trodde nog ändå på en överensstämmelse runt 80 procent, inte att skillnaderna skulle vara så här stora, säger Hans Brunnström.. Sjukdomen Lewykroppsdemens (Lewy body demens) hamnade överst på listan över felaktiga diagnoser. I mer än hälften av fallen hade minnesmottagningarna "missat" denna relativt nya demenssjukdom.. - Just på grund av att den är en relativt nyupptäck har diagnosen sannolikt varit svårare att ställa jämfört med andra demenssjukdomar som mottagningarna haft längre erfarenhet av, säger Hans Brunnström.. Frontotemporal demens är den demenssjukdom som mottagningarna lyckats bäst med att diagnostisera, något som Hans Brunnström förklarar med den tradition och särskilda kompetens som finns om denna demenssjukdom i Skåne.. Demens utreds vanligen i första ledet av allmänläkare inom primärvården. Att samtliga undersökta patienter i avhandlingen hade fått sin ...
Behandling, selv i kort tid, med 2. generations antipsykotika ved demens kan medføre alvorlige bivirkninger i form af bl.a. øget dødelighed, apopleksi, gangforstyrrelser, sløvhed (sedation), ekstrapyramidale symptomer (bevægeforstyrrelser), dyb venetrombose, blodprop i lungen, hjerterytmeforstyrrelse og måske også kognitiv svækkelse. Også dehydrering og ankelødem er beskrevet som mulige bivirkninger.. Lungebetændelse, tromboembolisk sygdom og pludselig kardial arytmi udgør hyppige dødsårsager hos personer med demens i behandling med 2. generations antipsykotika. Korttidsbehandling med 2. generations antipsykotika ved demens er associeret med 1,5-1,7 gange øget dødelighed sammenlignet med placebo.. For patienter med Lewy body demens og patienter med demens ved Parkinsons sygdom gælder ydermere, at de tillige kan få betydelige bivirkninger i form af bl.a. udtalte ekstrapyramidale symptomer, konfusion, autonome forstyrrelser og fald ved behandling med antipsykotika.. ...
När samhället fokuserar på själva åldrandet blir inställningen en annan: då strävar man efter att skapa meningsfulla aktiviteter och större tillgänglighet, inte bota. Nis Peter Nissen ger konkreta exempel på vad samhällets fokus på åldrande innebär för personer med demens.. - Enligt dansk lag ska nybyggda vårdhem ge hemkänsla vilket bland annat innebär att det ska finnas kök för de boende. Men för personer med demens kan kök vara direkt farliga. När man bygger vårdhem för personer med demens, måste man bygga med utgångspunkt i sjukdomen.. Boende på vårdhem har rätt till god mat, vilket naturligtvis är bra - men man tänker inte på att många personer med demens inte kan äta själva, även om de är hungriga. Hjärnan kan inte sända rätt impulser till kroppen.. - Måltiderna behöver ta längre tid, exempelvis i familjegrupp där en eller två personer med demens blir en del av gruppen, säger Nis Peter Nissen. Men nu ger lagen rätt till kök och god smak, men ...
Grossist Gps Titta På Demens från Kina, behöver hitta billiga Gps Titta På Demens så lågt pris men ledande tillverkare. Bara hitta högkvalitativa varumärken på Gps Titta På Demens producerar fabriken, du kan också feedback om vad du vill, börja spara och utforska vår Gps Titta På Demens Vill svara dig snabbast ...
Det är de kognitiva förmågorna som vanligen försämras vid demens, det vill säga förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor men även språk, minnet, orienteringsförmågan och tidsuppfattning är beteenden som påverkas negativt vid demens. Personer med demens kan få det svårt att klara av sin vardag på grund av symtomerna som sjukdomen medför. Oro, personlighetsförändringar och nedstämdhet kan tillhöra sjukdomsbilden.. Bara i Sverige finns ca 180 000 personer som har någon form av demenssjukdom. Dom flesta är över 65 år men en studie visar att ca 10 000 personer av dom 180 000 är yngre än 65 år.. I Sverige finns det ungefär 1 500- 2000 ungdomar som har en demenssjuk mamma eller pappa siffran stiger dock allt eftersom.. Alzheimersdemens är den dominerande demensformen. Frontallobsdemens även kallad pannlobsdemens är en mindre vanlig demenssjukdom och drabbar yngre personer. Det kan debutera redan vid 35-40 års ålder ibland ännu tidigare. Piks sjukdom och ...
Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Demens innebär att vissa hjärnfunktioner har försämrats. Det kan ge minnesstörningar, förvirring, personlighetsförändring och påverka förmågan att kontrollera känslorna.. Enbart ett försämrat minne räcker inte för att ställa diagnosen demens. Det naturliga åldrandet medför inte demens och all glömska är inte demens.. Behovet av stöd varierar vid demenssjukdom och möjligheterna till stöd och omvårdnad anpassas efter behov.. Dessa insatser kan bli aktuella:. ...
Demens kan ha många olika orsaker. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimer demens. Vid tidig debut av Alzheimer demens, före 60-65 års ålder, är orsaken oftare en specifik genetisk avvikelse eller mutation. De flesta insjuknar dock efter 60-65 års ålder och risken ökar 2-3 gånger om nära anhörig drabbats av sjukdomen. Om man utvecklat symtom med till exempel närminnesstörning skall man i först hand vända sig till primärvården. Där kan man göra en basal utredning. Vid denna kan man närmare värdera symtomen, göra enklare tester och ta blodprover för att undersöka om det till exempel föreligger B12 vitamin brist eller avvikelser i nivåerna av sköldkörtelhormon eller kalcium. Behövs en utökad utredning kan remiss till en specialenhet behövas. Där görs utredning av hjärnan med magnetkamera, funktionell analys med SPECT, neuropsykologisk testning och undersökning av cerebrospinalvätska (ryggvätska) för bestämning av demensmarkörer. Denna undersökning kan ...
Hej!. Demens kan ha många olika orsaker. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimer demens. Vid tidig debut av Alzheimer demens, före 60-65 års ålder, är orsaken oftare en specifik genetisk avvikelse eller mutation. De flesta insjuknar dock efter 60-65 års ålder och risken ökar 2-3 gånger om nära anhörig drabbats av sjukdomen. Om man utvecklat symtom med till exempel närminnesstörning skall man i först hand vända sig till primärvården. Där kan man göra en basal utredning. Vid denna kan man närmare värdera symtomen, göra enklare tester och ta blodprover för att undersöka om det till exempel föreligger B12 vitamin brist eller avvikelser i nivåerna av sköldkörtelhormon eller kalcium.. Behövs en utökad utredning kan remiss till en specialenhet behövas. Där görs utredning av hjärnan med magnetkamera, funktionell analys med SPECT, neuropsykologisk testning och undersökning av cerebrospinalvätska (ryggvätska) för bestämning av demensmarkörer. Denna ...
I studien ingick 5 205 personer över 60 år som ingår i projektet Framingham heart study, en hjärtstudie som pågått ända sedan 1948 i Massachusetts.. Forskarna såg att demens till följd av stroke och hjärt-kärlsjukdom minskade med tiden, men det förklarade inte helt varför det blev färre demensfall.. Studien visar också att minskningen bara fanns hos de som hade gymnasieutbildning eller högre. Även tidigare studier bekräftar sambandet mellan högre utbildning och lägre risk för demens.. Studien Incidence of dementia over three decades in the Framingham heart study publiceras i dag i New England Journal of Medicine ...
Latin: vasculum {uttal: vas kullum} litet k rl; dimininutivform av vas {uttal: vas} k rl, vas.. Arteriosklerotisk demens (eng: arteriosclerotic dementia). Kognitiv funktionsneds ttning hos ldre som beror p st rningar i blodfl det i hj rnan n r blodk rlen blir tr nga p grund derf rkalkning eller tillproppade (hj rninfarkt).. Sjukdomen har i DSM-5 rubriken Major or mild vascular neurocognitiv disorder I den svenska vers ttningen: "Kognitiv sjukdom eller lindrig kognitiv funktionsneds ttning, vaskul r typ".. Relaterade s kord: demens, kognitiv sjukdom, strategisk infarkt-demens, subkortikal vaskul r demens. ...
Gnuggningar kan tala för smärta vid demens. En patient med svår demens kan ibland gnugga en kroppsdel gång på gång eller rent av slå och banka på en kroppsdel. Ett sådant beteende kan tala för smärta. Då kan det vara en bra idé att under ett dygn ge patienten paracetamol (t.ex. Alvedon, Panodil) i regelbunden dos och se om beteendet upphör ...
Norge kan i løpet av kort tid forvente en eldrebølge. Dette skaper utfordringer for eldreomsorgen, og det blir et område ved helse- og omsorgstjenester det bør settes fokus på. Demens er den hyppigste årsaken til at eldre innlegges i sykehjem. Sammen med behovet for demensomsorg vokser det frem ulike tilnærminger til hva denne omsorgen skal bestå i. En av disse er personsentrert omsorg. Ved personsentrert omsorg rettes det fokus på omsorgskvaliteten, hvor målet er å bevare personverdet til personer med demens. Forskning tyder på at personsentrert omsorg har positive effekter på omsorgskvalitet, både for personer med demens og deres omsorgsgivere. Det eksisterer flere ulike metoder for implementering av personsentrert omsorg. Dette skaper utfordringer for hvilke felles retningslinjer som skal gjelde ved en implementering av denne modellen. To typer intervensjoner har utviklet et godt grunnlag: Dementia Care Mapping (DCM) og VIPS- praksismodell (VPM). På tross av at det eksisterer ...
Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Kunskapen om demens har länge varit bristfällig och senil demens har snarast betraktats som en oundviklig följd av ålderdom. Nu vet vi att det visserligen är vanligare med demens bland äldre, men det är inte något som kan betraktas som en del av naturligt åldrande. ...
Omkring 50 miljoner människor i världen är dementa, och antalet stiger hela tiden. Nu tror sig kanadenisksa forskare tror sig ha hittat ett samband mellan demens och ljud- och luftföroreningar från biltrafik. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidsskriften The Lancet har två miljoner personer kartlagts i elva år, fram till 2012. Det skriver SVT Nyheter.. Under den tiden fick 243 611 personer diagnosen demens, och en tiondel av dem bodde inom 50 meter från en hårt trafikerad väg. Risken att bli sjuk var enligt studien sju procent högre för de som bodde 50 meter från en väg och fyra procent högre för de som hade 50-100 meter mellan sig och vägen, jämfört med den grupp i studien som bodde 300 meter från vägen.. Enligt forskarna finns det ett samband mellan demens och buller, mikropartiklar och kväveoxid. Även en studie vid Umeå Universitet från 2015 visar på ett samband mellan luftföroreningar och demens. Forskarna misstänker att mikroskopiska avgaspartiklar når ...
Nu ska det bli bättre att hitta äldreomsorg med bra kunskaper om demens. Stockholm påbörjar nu en utbildningssatsning inom demensvård och tar samtidigt fram en kvalitetsmärkning som gör det enkelt att se vilka verksamheter som kan mycket om demens.. - Alla som möter eller kommer att möta personer med demens bör ha en grundläggande kompetens, säger Clara Lindblom, äldreborgarråd, som tagit initiativ till att många fler anställda i äldreomsorgen i Stockholms ska få kompetens kring demens. Läs mer om initiativet i tidningen Mitti.. ...
Grossist Gps Watch Demens från Kina, behöver hitta billiga Gps Watch Demens så lågt pris men ledande tillverkare. Bara hitta högkvalitativa varumärken på Gps Watch Demens producerar fabriken, du kan också feedback om vad du vill, börja spara och utforska vår Gps Watch Demens Vill svara dig snabbast ...
Varför uppstår problematiska beteenden vid demens och hur kan man som anhörig bemöta dessa?. Är du anhörig till en person med demenssjukdom är du hjärtligt välkommen till Fogdaröd på en utbildningskväll med gästföreläsaren Ola Polmé. Ola Polmé är sjuksköterska med mångårig erfarenhet av vård och omsorg. Nu arbetar han med utveckling av demensvård. Ola har skrivit flera böcker och är flitigt anlitad som föreläsare för omvårdnadspersonal, anhöriga, chefer och utvecklingsledare. På senare år har Ola Polmé koncentrerat sig på beteendestörningar i samband med demens. Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens släkting eller en vårdtagare som man arbetar med. Personen beter sig annorlunda och för att vi ska kunna bemöta honom eller henne på bästa sätt måste vi förstå vad han eller hon tänker och känner.. Tisdagen den 15 november. Kl. 17.00- 19.00. Adress: Norra Fogdarödsvägen 8, Höör. Lokal: Fogdaröds ...
Män som vid 18 års ålder har en sämre fysisk kondition drabbas oftare av demens före 60 års ålder. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin gjord på över en
Ungefär 150 000 tusen personer lider idag av demens. Demens (kognitiv sjukdom) är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som påverkar vår förmåga att tänka och handla på ett visst sätt. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra symtombilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro och kan behöva särskilt stöd från sin omgivning.. Kommunen erbjuder hjälpinsatser och stöd till de som har dessa behov. Ta kontakt med demenssamordnare i kommunen för mer information.. ...
Vad vet många inte om demens? - Demens är ett samlingsnamn för omkring 70 olika tillstånd. Demens räknas som en palliativ sjukdom och i den palliativa vården är målet att ge bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande.. Vilka fem demensdiagnoser tas upp? - Alzheimers sjukdom är vanligast och står för 50-70 procent av fallen. Vaskulär demens beror på kärlskador och sjukdomar i hjärnan. Frontallobsdemens ger inte lika uttalade minnesproblem, men personlighetsförändring och nedsatt omdöme. Vid parkinson med demens märks de motoriska symtomen först. Vid Lewykroppsdemens får personen först demens och sedan parkinsonism.. Vad saknas mest i vård och omsorg i dag? - De som är närmast i den dagliga vården har ofta minst kunskap. Jag beundrar hemtjänstpersonalen som står inför utmaningar utan att riktigt veta vad som ska göras. Personalen i akutsjukvården är skickliga på mycket, men kanske inte på omvårdnad av personer med demens.. - Vi pratar för övergripande om ...
Familjer som drabbats av demens står inför en sjukdom som ofta är skrämmande och mycket jobbigt för både den som fått diagnosen och dennes familj. Det blir en helt ny livssituation där de behöver känna stöd från övrig familj och vänner. Okunskapen som finns i samhället och skämt eller tanklösa kommentarer kan göra att de inte vågar prata om sin situation. Det är dock viktigt att komma ihåg att demens inte är ett skämt. Personen som fått diagnosen och dennes anhöriga förtjänar att behandlas med förståelse och respekt. Det finns anhöriga som berättat för mig att de upplever att vänner sluta besöka dem eller säger att "Jag tycker att Kalle verkar som vanligt, har han verkligen demenssjukdom?" En person som säger så har förutfattade meningar om hur en person med demens är och glömmer bort att en person med demenssjukdom försämras gradvis. Personer med mild demens kan fortfarande göra många saker med och utan hjälp, ibland under många år. Personer med ...
Stressbegreppet ● Fr. engelskans stress; tryck, spänning, påfrestning ● Inom medicinsk forskning: Stressbegreppet introducerades av fysiologen Hans Selye på 40-talet ● Anpassning av kroppens funktioner (Individens svar på påfrestning) Utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar ● Kan betyda både orsak och effekt ● Medicinska diagnoser: Akut stressreaktion, Posttraumatiskt stressyndrom, Utmattningssyndrom
Det är en studie av personer som drabbats av hjärtstopp, vilket även leder till syrebrist i hjärnan, som lett fram till de nya rönen. I samma ögonblick som hjärnans syretillförsel stoppas bildas just det ämne som bryter ner nervcellerna hos Alzheimers-sjuka. Upptäckten kommer nu leda fram till flera nya forskningsprojekt, uppger Göteborgs-Posten.
Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Det kan yttra sig på många olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s.k. kognitiva funktioner som påverkas. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Alzheimers sjukdom är vanligast och utgör 60-70 % av fallen, vaskulär demens och frontotemporal demens är andra vanliga demenssjukdomar. Sjukdomens symtom leder till att personen får svårare att klara sin vardag utan stöd från närstående. Vid demenssjukdom finns oftast behov av stöd, både för den som är sjuk och för anhöriga. Uppvidinge kommun erbjuder:. ...
misc{3811172, abstract = {20000 personer insjuknar årligen i demens i Sverige och den största delen av omsorgen av personer med demens utförs av anhöriga. Demenssjukdomar är progredierande och påverkar personens förmåga att klara sig självständigt. Att vårda en person med demens kan vara krävande. Syftet med vår studie var att beskriva aktivitetsmönster, upplevd hälsa och aktivitet hos anhöriga som vårdar partner med demens i hemmet. Urvalsgruppen bestod av 10 deltagare. Studien har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamlingen gjordes med en tidsdagbok, instrumentet OVal-pd samt en fråga från hälsoenkäten SF-36. Resultatet från tidsdagböckerna visade att vårda sin partner med demens tog upp en stor del i vardagen för de anhöriga. Vården upplevdes ofta som stressande och betungande. Påståendena i OVal-pd skattades generellt lågt av de anhöriga. Ur SF-36 var det ingen utav deltagarna som upplevde sig ha utmärkt hälsa, i övrigt var det en jämn ...
Demens drabbar speciellt kvinnor. Här kan du se vilka de första symptomen är, vem som drabbas och vad du kan göra för att förebygga demens och Alzheimers.
På Svenskt Demenscentrums hemsida kan du läsa mer om risken att insjukna klicka här för att läsa mer » Jag är orolig för att drabbas av demens, finns det några sätt att förebygga sjukdomen trots att min pappa har det?. För bara 15 år sedan kände man inte till något sätt att förebygga demens. Idag pekar mycket på att livsstil och en rad andra faktorer som går att påverka har betydelse för uppkomsten av hjärnskadorna.. Forskning visar att hög utbildning och en aktiv fritid med mental stimulering och sociala kontakter minskar risken för demens.. Risken att insjukna minskar med 30 - 40 procent hos äldre personer som sysslar med trädgårdsarbete, matlagning eller på annat sätt lever ett aktivt liv. Att även fysisk aktivitet har en skyddande effekt får starkt stöd av de senaste årens forskning (dock otillräcklig evidens enligt SBU).. Vad kan min familj få för stöd i hemmet?. Det är viktigt att känna att man har någon i kommunen som man kan vända sig till med ...
Region Skåne har beslutat att stödja utvecklingsprojektet Dans för dementa som genomförs i samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Skånes dansteater. Med Dans för dementa erbjuds personer med demenssjukdom möjligheten att uppleva det positiva med dans.. Projektet ska bidra till att personer med demens ska upptäcka att dans kan höja livskvaliteten. Studieförbundet Vuxenskolan har sedan länge en omfattande verksamhet för personer med demens, med bland annat högläsning, minnesträning och musikunderhållning. Skånes dansteater har utvecklat verksamhet med dans för Parkinsonsjuka. I projektet Dans för dementa ska man tillsammans utveckla verksamhet som bidrar till ökad livskvalitet för personer med demens.. - Vi vill genom projektet skapa meningsfullhet och värdighet för individen. Förhoppningen är att det berikar alla inblandade och att vi ser lika goda effekter som i Dans för Parkinson., säger Maja Gustafsson, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan i en ...
Goda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna ge god vård och omsorg. Språket är också en nyckel till att kunna etablera sig i samhället och för att få arbete. Varje yrke har sitt språk med olika ord, be-grepp och formuleringar. En ny arbets-bok från Svenskt Demenscentrum tar upp den svenska som används i vård och omsorg, framför allt demensvård.. Boken Språkstöd till Demens ABC är tänkt att underlätta för nyanlända och andra personer med begränsade kunskaper i svenska språket att klara av och tillgodogöra sig Demens ABC, Svenskt Demenscentrum avgiftsfria webbutbild-ning som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I början av året hade drygt 80 000 personer genomfört utbildningen.. Språkstöd till Demens ABC fokuserar på ord- och begrepps-förståelse men innehåller även övningar som upp-muntrar till dialog och diskussion. Den kan användas på arbets-platser, gärna tillsammans med språkombud, eller i undervisningen på till exempel ...
Som äldre kan man ibland uppleva vissa minnesstörningar. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom.. Demens är förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesproblematik räcker inte för att kunna ställa diagnosen.. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka strukturerat, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor. ...
Högt LDL inverst relaterat till demens… .. En studie i Kina fann att personer med demens hade lägre LDL än de utan demens. Ett bra motargument när folk säger att vi ska sänka LDL med mediciner.. ...
Aktiv med demens" Nordjylland, er et nyt samarbejdsprojekt målrettet yngre med demens, personer med demens i et tidligt stadie, og pårørende. Projektet dækker otte nordjyske kommuner: Thisted, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, og Aalborg og er støttet af SATS-puljemidler. Øvrige parter i projektet er Alzheimerforeningen Nordjylland og Musikterapiuddannelsen AAU.. Formålet med projektet er: ...
Rubrik på lämplig Demens yta i motivet Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Vägvisare demens Upplands-Bro kommun och Stockholms läns landsting Demens hör till en av de största folksjukdomarna. I Sverige
Antalet ungdomar som visar tecken på tidig demens i form av försämrat minne har ökat kraftigt i Korea sedan början av 2000-talet rapporterar UPI. En femtonåring har nyligen fått diagnosen tidig demens och läkaren konstaterar ett samband mellan kraftig användning av smartmobil, TV-spel och datorspel … [Read more...] ...
Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar, som Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens (blodkärlsdemens) och Frontallobsdemens. Sjukdomarna skiljer sig åt när det gäller orsak, förlopp och behandling men även symtomen varierar, beroende på var i hjärnan skadorna finns.. Risken för demens är direkt relaterat till åldern och idag räknar man med att ca 150 000 personer är drabbade i Sverige. Av dessa är drygt 10 000 personer under 65 år.. Enligt den nationella statistiken bör det finnas ca 280 personer med demenssjukdom i Flens kommun. Ca 180 personer är kända av Primärvården. Av dessa bor ca 100 personer i ordinärt boende. 40 personer insjuknar i Flen varje år enligt den nationella statistiken.. Flens kommun har tagit fram en handlingsplan för demensvård. Syftet med handlingsplanen är att ge en beskrivning av vilka möjligheter till stöd, vård och omsorg som finns i kommunen. Beskrivningen ska vara till hjälp för brukare, anhöriga, vård- och ...
Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer
Allt fler drabbas av Alzheimers sjukdom, men all glömska är inte demens. Så när ska man börja bli orolig? Vad vet man om orsakerna till demens idag och hur långt har forskningen kommit i sina ansträngningar att ta fram ett botemedel? Och hur är det att vårda någon med demens? Kan utbildning av anhöriga bidra till minskad börda? I den här podden får vi träffa Oskar Hansson som är läkare och forskar om demens, och Beth Dahlrup, demenssjuksköterska som forskar kring de anhörigas situation. ...
Fler än 130 000 personer i Sverige har så svår demens att det påverkar deras förmåga att kommunicera - att förstå och förmedla tankar och information. Men vi vet inte hur många av dem som också har hörselproblem. Hur påverkas demens av hörselnedsättning? Tänker vi sämre när vi inte hör vad som sägs? Den som inte kan använda sitt språk för att kommunicera med omgivningen får starkt försämrad livskvalitet. Vilka insatser behövs för att förbättra kommunikationsförmågan och öka möjligheten till delaktighet?
Man kommer inte ihåg det man vill - en bok om demens, hjälpmedel och boende, Hjälpmedelsinstitutet 2002. Dahlenborg, Lundström, Lilla hjälpmedelsboken, 2007, www.hi.se. Dahlenborg, Starkhammar, Demens och teknik - kunskapsläge och förslag på åtgärder,2002, Hjälpmedelsinstitutet, pdf på Hjälpmedelsinstitutets hemsida www.hi.se. Ett magasin om teknik och demens, http://www.hi.se/, 2007. Förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med demens - lägesrapport våren 2004 pdf på Hjälpmedelsinstitutets hemsida www.hi.se (376 kb). Häfte om visningsrum för kognitivt stöd. Johansson, Nygård, Tid och tidshjälpmedel vid demens, Hjälpmedelsinstitutet 1999. Passiva larm vid demenssjukdom. Hjälpmedelsinstitutet 2008. Läs mer. Rosenberg, Nygård, Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga, ©Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Publikationen kan beställas på HIs webbplats, http://www.hi.se/publiceratvia. Teknik och demens i Norden. Läs mer. Test av teknikstöd i ...
Helg eller vardag? Fullständigt oväsentligt. Som pensionär har man inga helger och vardagar, de flyter ihop. Det finns andra hållpunkter. De kan innehålla resultat av de negativa sidorna av livet, snarare än något angeläget eller ens trevligt. I min kalender står tider för avlösning, de tider någon från hemtjänsten kommer och jag får gå ut utan att bekymra mig för min sambo. Jag kan inte gå ut ensam och lämna honom. Han skulle irra bort sig. Demens har blivit hans identitet för Samhället, inte det han gjorde under 63 arbetsår.. Livet har krympt. Men tiden är samtidigt oändlig att slösas bort. Jag är en tidsmissbrukare.. Det är länge sedan fredag var början till ett ledigt veckoslut med god mat, vin, slappa kanske med en bra film. Lördag besök på någon konstutställning och söndag åkte vi till en vacker plats i naturen med våra kameror. Så såg helgerna ofta ut på den tiden demens inte hade slagit sönder vårt liv.. Vaskulär demens kan slå till hastigt. ...
|p|Man menar att cirka 80 procent av patienterna med demens löper risk att drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom, BPSD, under sina sjukdomsfaser, där depression och vanföreställningar är vanligast.|/p|
I Ett sötare blod skriver jag om den forskning som istället visar att Alzheimers sjukdom kan vara en form av diabetes, eller en del av typ 2-diabetes. För ett par år sedan kom en studie som visade att hjärnan reagerar sämre på det blodsockersänkande hormonet insulin många år innan demensen utvecklas: Alzheimerhjärnan svarar dåligt på insulin - liknar typ 2-diabetes. Under senare år har det också kommit en rad studier som kopplar ett högt blodsocker till demens:. 2013: Ett sött blod återigen kopplat till demens.. 2014: Typ 2-diabetes kopplat till ett snabbare förlopp av alzheimers.. 2015: Högt blodsocker kan direkt orsaka demens.. 2015: Högt blodsocker ökar risken för demens.. 2016: Typ 2-diabetes - kraftig riskfaktor för demens.. Kanske handlar dessa starka kopplingar också om den dåliga tandhälsa som vi får av söt skräpmat. Brittiska forskare hittade nyligen ett extremt starkt samband mellan tandlossning och ett accelererat förlopp av demens: Påverkas alzheimers ...
Så var vi där igen. Nu visar ännu en studie på en stark koppling mellan demens och högt blodsocker: Could high blood sugar be a cause of Alzheimers disease? Medical News Today. Denna gång tittar forskarna på möss. Ett förhöjt blodsocker orsakade direkt en förhöjd halt av proteinet betaamyloid i hjärnan. Betaamyloid bildar en plack - en utfällning - i hjärnan vid alzheimer.. I Ett sötare blod kan du läsa mer om de starka kopplingar som finns mellan demens och högt blodsocker. En del forskare vill kalla alzheimer för typ 3-diabetes. Sedan jag skrev boken har det kommit en hel mängd studier som stödjer detta:. Alzheimerhjärnan svarar dåligt på insulin - liknar typ 2-diabetes. Sött blod - en sannolik orsak till Alzheimers sjukdom. New Scientist: Är alzheimer och diabetes samma sjukdom?. Ännu en studie kopplar skadade blodkärl till alzheimer. Typ 2-diabetes kopplat till ett snabbare förlopp av alzheimer. Höga blodsocker som ung ger sämre minne i medelåldern. Blir du ...
När möss genomgår regelbundna femdagarsfastor drabbas de i lägre grad av demenssjukdomar. Om samma sak gäller människor är inte klarlagt ännu, men eftersom fasta motverkar flera riskfaktorer för att utveckla minnesstörningar är det troligt. Dessutom tycks matbrist kunna utlösa nybildning av hjärnceller.. Exakt vad som ligger bakom demens är ännu en gåta, men risken att drabbas ökar dramatiskt med hög ålder. Kommunikationen i hjärnan bryter gradvis samman och det som börjar som minnesstörningar slutar med döden. Trots intensiv forskning har man ännu inte kommit på något sätt att bryta förloppet.. Forskarna som ligger bakom fastehärmande kost genomför just nu studier för att undersöka om regelbundna perioder av kalorrestriktion kan motverka demens. Även om man på detta sätt bara kan försena sjukdomsförloppet skulle det betyda mycket för livskvaliteten på ålderns höst.. Här kan kosthållningen ha en avgörande betydelse och hittills har man kunnat visa ...
Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och att tolka sin omgivning. Man kan då behöva genomgå en demensutredning och om man är sjuk finns det mycket stöd att få. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom, då nervcellerna förtvinar i ett eller flera av hjärnans områden.
Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och att tolka sin omgivning. Man kan då behöva genomgå en demensutredning och om man är sjuk finns det mycket stöd att få. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom, då nervcellerna förtvinar i ett eller flera av hjärnans områden.