Europeiska datatillsynsmannen (engelska: European Data Protection Supervisor, EDPS) är en oberoende tillsynsmyndighet inom Europeiska unionen med uppdrag att övervaka och garantera tillämpningen av unionens bestämmelser om behandling av personuppgifter med syfte att säkerställa skyddet för fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter. Datatillsynsmannen utses av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i samförstånd för en period av fem år i taget. Denna period kan förnyas. Datatillsynsmannen bistås av en biträdande datatillsynsman, som utses i enlighet med samma utnämningsförfarande som datatillsynsmannen. Giovanni Buttarelli och Wojciech Wiewiórowski är datatillsynsman respektive biträdande datatillsynsman sedan den 4 december 2014. Europeiska datatillsynsmannen har sitt säte i Bryssel, Belgien. Huvudartikel: Europeiska unionens historia Datatillsynsmannen inrättades genom en förordning som antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 18 ...
SwedSecs anslutna företag har tillgång till personuppgifter i SwedSecs onlinetjänst och utför även registreringsåtgärder av personuppgifter i onlinetjänsten. Anslutna företags rätt till åtkomst till - och att registrera personuppgifter i - onlinetjänsten, är dock begränsad till att avse personuppgifter avseende egna anställda och andra personer som vid tillämpningen av SwedSecs regelverk betraktas som anställda i det anslutna företaget.. Även företag som, utan att vara anslutna företag, är kopplade till SwedSecs onlinetjänst har tillgång till personuppgifter i SwedSecs onlinetjänst och utför registreringsåtgärder av personuppgifter i onlinetjänsten. Sådana företags rätt till åtkomst till - och att registrera personuppgifter i - onlinetjänsten, är dock begränsad till att avse personuppgifter avseende egna anställda.. Åtkomst till och rätt att behandla personuppgifter har även företag eller fysiska personer som av anslutet företag, eller företag som ...
Vi skyddar dina personuppgifter. Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för World Class. World Class ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna information är tillämplig för dig som kund/medlem, leverantör, arbetssökande och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.. Varför behandlar vi personuppgifter?. För dig som kund/medlem behandlar vi personuppgifter för administration kring ditt avtal, kundvårdande aktiviteter och erbjudanden samt även för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässiga relationer och eventuella reklamationer.. Om du varit inne på någon av våra hemsidor, och godkänt behandlingen av personuppgifter i något av våra kontaktformulär, har du samtyckt till att dina personuppgifter även används för kommunikation med dig. Om du ...
Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och öppet sätt. Du har som individ rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas om dig, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt i vissa fall även har rätten att bli glömd, dvs raderad ur behandlingen. Som myndighet har vi rätt att behandla dina personuppgifter för att kunna utöva undervisning och forskning. I de fall du är anställd på Högskolan eller leverantör till oss, regleras behandlingen av dina personuppgifter genom avtal.. Har du gett ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter i något syfte som inte ingår i myndighetsutövning eller avtal, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade. Du har alltid rätt att få felaktigheter, t ex fel namn, adress eller telefonnummer rättade.. Policy för hantering av personuppgifter vid Högskolan i Gävle ...
För att personuppgifter ska få behandlas i verksamheten är ett nämndsbeslut om behandlingen en förutsättning. Beslutet ska bland annat innehålla uppgifter om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, om personnummer registreras, vilken laglig grund som finns och hur länge uppgifterna sparas. Personuppgiftsansvariga är skyldiga att föra ett register över behandlingar av personuppgifter, som även ska uppdateras löpande.. Behandling av personuppgifter sker både via programvara och löpande text. Löpande text avser Word, Excel, mail och liknande och kallas även osorterad data. Beslut har fattats av nämnderna om godkännande av hantering av personuppgifter i löpande text.. Känsliga personuppgifter. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Grundregeln är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter, men det finns undantag som exempelvis samtycke och viss rättslig ...
I Palliance tar vi våra kunders och leverantörers personliga uppgifter på allvar.. För att kunna utföra våra tjänster till dig som som kund eller leverantör behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Vi ska säkerställa att dina personuppgifter hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas.. Denna policyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Policyn gäller för alla bolag i Palliance gruppen; Palliance AB, Palliance AS, Palliance AB Niederlassung Berlin och alla e-handels sidor som drivs av våra bolag.. Personuppgiftsansvarig. Palliance AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kommer bara att användas av oss, om inte annat anges vid registreringen eller i informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.. Säkerheten för dina ...
När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i Sala kommun, eller på uppdrag av Sala kommun, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen. Nedan ges några exempel på hur Sala kommun arbetar med att efterleva förordningen.. I enlighet med Dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska Sala kommun behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter registreras av Sala kommun. Med detta menas att kommunen alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas.. Sala kommun ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter som Sala kommun utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen ...
Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet som myndighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, fullständiga, relevanta och nödvändiga.. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Kunskapsförbundet Väst har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.. Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Kunskapsförbundet Väst så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.. Du kan när som helst återkalla ett samtycke.. Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Som myndighet har vi lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter och då gäller inte rätten till radering.. Du har under vissa förutsättningar ...
Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet som myndighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, fullständiga, relevanta och nödvändiga.. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Kunskapsförbundet Väst har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.. Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Kunskapsförbundet Väst så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.. Du kan när som helst återkalla ett samtycke.. Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Som myndighet har vi lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter och då gäller inte rätten till radering.. Du har under vissa förutsättningar ...
När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i Sala kommun, eller på uppdrag av Sala kommun, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen. Nedan ges några exempel på hur Sala kommun arbetar med att efterleva förordningen.. I enlighet med Dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska Sala kommun behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter registreras av Sala kommun. Med detta menas att kommunen alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas.. Sala kommun ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter som Sala kommun utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen ...
Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Läs mer om vilka personuppgifter vi behandlar, i vilket syfte och vilka rättigheter du har.. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för, men även förbättra de tjänster du använder eller för att kunna hantera ditt ärende. Det kan till exempel vara namn, e-postadress, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och personnummer. Personuppgifterna delas med de personuppgiftsbiträden vi använder samt vår tillsynsmyndighet. Ibland kan vi också behöva lämna ut personuppgifter till försäkringsbolag eller andra verksamheter inom kommunkoncernen.. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6.1e (Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse). Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.. Förutom de uppgifter vi inhämtar från dig ...
Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på sådan information är namn, personnummer, fastighetsbeteckning och telefonnummer med flera. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.. Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne.. Personuppgifter får normalt inte registreras i databaser eller liknande register, utan att den som personuppgifterna gäller, känner till vad de ska användas till, och vilket företag eller organisation som är ansvarig. ...
Nordic Finance behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och ingå avtal med kunder. För att kunna ingå avtal samt administrera avtalsförhållandet, behandlar Nordic Finance enbart personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för fullgörandet av avtalet och för att kunna erbjuda god service. Personuppgifter såsom företrädares namn, e-post och telefonnummer behandlas för att kunna föra dialog med kunden och i stort kunna administrera kundavtalet. Personuppgifter så som personnummer behandlas enbart om så behövs för att administrera fakturering, kreditvärdering eller dylikt.. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för finansiell verksamhet t.ex. regler om penningtvätt.. Nordic Finance kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning.. Företrädares personuppgifter kan ...
Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.. Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Övik Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas ...
Hej och tack för din fråga!. Jag tror att formuleringen i frågan du refererar till kanske gjorde den rättsliga grunden för utlämnandet av dina personuppgifter lite otydlig. Enligt GDPR finns det många grunder för en laglig behandling av personuppgifter och inte bara samtycke. I det här fallet fäller det inte samtycke, utan en rättslig förpliktelse. När jag skriver behandling av personuppgifter betyder bland annat att samla in personuppgifter och att lämna ut dem till någon annan (Artikel 4.2). Alla hänvisningar till artiklar i svaret syftar på artiklarna i GDPR.. Ett uttryckligt samtycke är bara en av flera grunder för laglig behandling av dina personuppgifter. Ett uttryckligt samtycke från dig som får dina uppgifter registrerade är en grund för laglig behandling av dina personuppgifter (Artikel 6.1.a). Förutom samtycke finns det flera andra grunder. En av dessa grunder är om den personuppgiftsansvariga har en rättslig förpliktelse som den bara kan uppfylla genom att ...
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller i information som ges till dig vid insamling av uppgifterna.. ...
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.. ...
Rätt till registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få ett så kallat registerutdrag. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Om du som patient är intresserad av vilka personuppgifter som finns om dig ska du vända dig till den eller de vårdenheter du tidigare har besökt.. Rätt till rättelse. Du kan begära att få dina personuppgifter rättade ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.. Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:. * Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de ...
Personuppgifterna arkiveras enligt lag och krav som företaget har och raderas efter detta tidsintervall.. Informationsskyldighet till dig. Du kan alltid få ut ett registerutdrag, kund- eller personalkort, på vad det är för personuppgifter som finns registrerat om dig. Du har alltid rätt till rättelse och uppgifter som inte krävs, med anledning av något lagkrav, kan du begära raderas utan onödig dröjsmål, senast inom en månad.. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt ...
Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är POÄNG perspekitv. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på POÄNG perspektiv, Torggatan 37, 578 33. ANEBY, telefon 070 561 85 86, eller e-post [email protected] Vilka personuppgifter som samlas in. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.. Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon via ...
Från den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att tillämpas. Det är ett gemensamt regelverk för hela EU som kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL).. Den nya förordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav som anges i GDPR. Kraven innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att kraven följs.. Här kan du läsa om hur Boverket hanterar personuppgifter.. ...
Från den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som lag på Åland. Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter, särskilt rätten till skydd av och kontroll över sina egna personuppgifter. För Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) styr därtill Statistiklagen för landskapet Åland, "Statistiklagen" (ÅFS 1994/42) samt den nationella dataskyddslagen behandlingen av personuppgifter. Framställningen av statistik styrs dessutom av Europeiska unionens förordning om europeisk statistik, EU:s statistikförordning (nr 223/2009).. GDPR innebär utökade krav på personuppgiftsbehandlingen och hur ÅSUB informerar om den. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.. ÅSUB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi kan också vara personuppgiftsbiträde vid framställning av statistik för en annan statistikansvarig myndighet.. Enligt GDPR är ...
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse ...
Eftersom socialnämnden behandlar känsliga personuppgifter skyddas dina uppgifter av stark sekretess. Det innebär att uppgifter om enskilda som huvudregel inte lämnas till någon annan.. Om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Socialnämnden i Bodens kommun, kan endast sådana uppgifter som ingen på något sätt kan ta skada av lämnas ut enligt den så kallade offentlighetsprincipen.. I vissa fall har socialnämnden en uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter.. Dina personuppgifter kommer att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller IT-plattformar som Socialnämnden i Bodens kommun använder sig av för att tekniskt behandla personuppgifterna. En sådan IT-leverantör behandlar personuppgifterna för socialnämndens räkning och betecknas personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde får inte behandla personuppgifterna i strid med vad socialnämnden har bestämt.. Personuppgiftsbiträdet har också sekretess.. ...
Du som studerande, leverantör, samarbetspartner eller annan som har ett förhållande till Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) ska alltid kunna känna dig trygg i att vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Med anledning av detta vill vi på SIH informera om bl.a. hur vi hanterar dina personuppgifter och varför.. SIH behandlar personuppgifter för att bl.a. kunna fullgöra de avtal som ingås och korrekt kunna hantera våra studerande och deras studieresultat samt kunna erbjuda god service och korrekt administration. Behandling sker också i marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för Yrkeshögskolor enligt EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet SOU 2017:49. SIH behandlar även personuppgifter för statistiska ändamål och gentemot de myndigheter som kräver dessa från oss, såsom SCB och CSN.. Behandlingen av personuppgifterna kan, ...
Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.. Vilka personuppgifter hanterar vi?. Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?. Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.. Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?. Om du har samtyckt till ...
Behandling av personuppgifter. MYHRVOLD NORDIC AB:s målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.. All behandling av personuppgifter sker utifrån GDPR-lagstiftningen som gäller fr.o.m. 2018-05-25.. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna.. När sker behandling av personuppgifter?. Vi behandlar dina personuppgifter när du:. -har en kund- eller leverantörsrelation med oss.. -registrerar dina kontaktuppgifter på våra hemsidor eller någon av våra nätbutiker.. -beställer eller ber om produkt- och/eller prisinformation på våra produkter via telefon eller e-post.. -kontaktar oss i övrigt via email eller telefon i egenskap av kund eller leverantör.. Registrerade uppgifter och hur de används. När företrädare för ett företag gör beställningar, ber om produkt- och prisinformation om våra produkter eller om att bli kontaktade av oss, registreras namn på företagets kontaktpersoner samt företagets ...
Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (till exempel en intresseanmälan eller ansökan) i Nordeas Internet- och telefontjänster eller på de öppna sidorna på www.nordea.seÖppnas i nytt fönster eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av banken och i förekommande fall även av annat företag i Nordeakoncernen för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Vid bankärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal för att du som kund och banken i efterhand ska kunna följa upp vad vi kommit överens om.. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra ...
De personuppgifter som tillhandahålls av användaren när denne surfar eller vid inköp av varor eller tjänster som erbjuds på webbplatsen www.deepakchopra.se behandlas i enlighet med lagen 30 juni 2003 nr. 196 (italiensk lagstiftning).. Vår POLICY. Enligt artikel 13 i lagdekret ​​30 juni 2003 nr. 196, "kod om skydd av personuppgifter", lämnar vi följande information om behandlingen av personuppgifter.. 1 . Mål för användning. De personuppgifter som används direkt och /eller genom tredje part, enbart för:. 1. ändamål som är strikt nödvändiga för användandet av Webbplatsen, inköp av varor och tjänster;. 2 . för att utföra marknadsundersökningar, ekonomisk och statistisk analys, skapa informationsmaterial och uppdateringar om initiativ och program tillhörande Hi - Performance Srl. 2 . Metod för användning. Användningen av personuppgifter görs för insamling, registrering, organisering, lagring , bearbetning, ändring, urval, utvinning, jämförelse, användning, ...
Personuppgifter kan lagras och hanteras hos samarbetspartners utanför museet, till exempel systemleverantörer och leverantörer av molntjänster. Detta måste vi göra för att kunna leverera tjänster och utföra vårt uppdrag. När vi överlämnar dina personuppgifter till de företagen har vi skrivit ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet gör att vi är trygga med att de uppfyller alla de krav för att skydda din integritet.. Samarbetsparters kan, vid behov, även underteckna sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter.. Regionmuseet Kristianstad delar inte dina personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål eller lagstiftade krav. Vi gör generellt ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om omständigheterna i ett enskilt fall kräver att vi överför personuppgifter till ett sådant land, inhämtar vi ditt samtycke först och säkerställer att överföringen är laglig. ...
Vatten och Miljöresurs samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter av allmänt intresse som kommunerna ålagt bolaget samt för att fullgöra avtal med kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av oss för att informera om våra tjänster, genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera och utveckla verksamheten. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.. Vatten och Miljöresurs kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.. Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Vatten och Miljöresurs har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett ...
Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.. Svensk Reumatologisk Förening (organisationsnummer 812000-5445), ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter som du lämnar till oss avser medlemsadministration, tidningsdistribution och nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser. Personuppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till tredje part, förutom i de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem.. Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter i registret kan du göra det själv genom att logga in på hemsidan. Om du vill radera dina uppgifter eller om du inte kommer in ...
Det svenska undantaget för att behandla ostrukturerade personuppgifter i löpande form text och bild kommer att tas bort i förordningen. Kärnområdet för undantaget rör behandling av personuppgifter som på ett ostrukturerat sätt har uppkommit i en digital miljö. Typexempel är ordbehandlingsprogram, kommunikation via e-post eller via publikation på internet. Sådana uppgifter är indexerade och därmed sökbara, men omfattas för närvarande inte av PuL. Ostrukturerade personuppgifter ska i fortsättningen hanteras på samma sätt som övriga uppgifter. Varje gång som man uppger personuppgifter i en digital miljö, oavsett om det är i ett mejl, löpande text eller ett digitalt foto, så bör man därför ha i åtanke om det finns laglig grund för behandlingen. Har man inhämtat ett samtycke eller finns det någon annan grund för behandlingen? Allt ostrukturerat material genomsökas efter personuppgifter och dessa uppgifter ska bedömas och skyddas precis som andra uppgifter. Detta ...
Personuppgifter i allmänhet eller som lämnats i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration.. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för forskningsändamål rörande stiftelsens verksamhet.. I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.. Personuppgifterna kommer för angivna ...
Saknas någon information är du välkommen att kontakta kundservice för att få fullständig information.. Ändamål med insamlandet. Värmevärden samlar bara in personuppgifter för bestämda ändamål; huvudsakligen för att utföra en tjänst eller uppfylla ett avtal som berörd person har begärt, eller tecknat. Värmevärden behandlar inte personuppgifterna för ändamål som inte är förenliga med det ändamål för vilket uppgifterna insamlats. Närmare information för vilket ändamål personuppgifterna används anges i anslutning till när personuppgifter lämnas, till exempel i anslutning till enkäter eller i avtalsvillkor.. Samtycke. Värmevärden strävar efter att alla personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke, i den mån inte ett avtal föreligger. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas.. Marknadsföring. I de fall personuppgifter samlas in för direktmarknadsföring anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som motsätter sig att ...
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kun-na fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nöd-vändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god ...
Den registrerade har rätt att få information kring vad, varför, när, hur, hur länge, på vilken rättslig grund och av vem eller vilka dennes personuppgifter behandlas. Informationen ska lämnas kostnadsfritt i en lättillgänglig form med ett tydligt och enkelt språk.. Skulle en personuppgiftincident uppstå (till exempel ett dataintrång eller liknande) har den registrerade rätt att få information kring incidenten och hur Ånge kommun agerat för att återställa säkerheten kring dennes personuppgifter.. Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas, men den som är vårdnadshavare till ett minderårigt barn har också rätt att ta del av personuppgifter som rör barnet. För att få tillgång till information om de personuppgifter som behandlas, ska en begäran om registerutdrag göras av den registrerade eller av vårdnadshavaren till ett barn.. Rätt till rättelse ...
Enligt förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning ska ramavtal finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.. Kammarkollegiet behandlar personuppgifter i upphandlingsverktyget Visma TendSign som används för att ta emot och administrera inkomna anbud i ramavtalsupphandlingar samt för att förvalta ingångna ramavtal. Visma TendSign behandlar personuppgifter såsom personuppgiftsbiträde. Under förvaltningsfasen behandlas även personuppgifterna i ekonomi- och administrativa system. I samtliga upphandlingar registreras personuppgifter gällande företrädare för anbudsgivaren och kontaktperson för ramavtalet. I vissa upphandlingar behandlas också personuppgifter om anställda och/eller uppdragsgivare hos anbudsgivaren och referenspersoner för olika uppdrag som anges i anbuden. ...
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, och om andra medlemsorganisationer. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål.. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.. Vi kan vidare komma att lämna ut personuppgifter till våra medlemsorganisationer (och deras bolag) i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Vidare kan vi komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för Arbio AB/förbundens räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.. Arbio AB/förbunden kan även komma att lämna ut personuppgifter ...
För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste det enligt dataskyddsförordningen finnas en rättslig grund för behandlingen. De rättsliga grunder som främst är aktuella för förvaltningen är rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, avtal eller samtycke. Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Den rättsliga förpliktelsen ska åligga förvaltningen och följa av EU-rätt eller svensk rätt. Behandling av personuppgifter är också tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgiften ska vara fastställd i EU-rätt eller svensk rätt, vilket innebär att den måste följa av det regelverk som gäller för förvaltningens verksamhet. Behandlingen av personuppgifter som är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra sin verksamhet sker med stöd av denna rättsliga grund. Behandling av personuppgifter kan vidare ske som ett led i ...
Då du lagrar data som omfattas av GDPR är det viktigt att du har tydligt förbestämda regler för hur länge de ska sparas. Hur länge de får sparas har i sin tur att göra med vilken typ av personuppgifter det gäller. GDPR Hubbens compliance manager innehåller rådgivande material och konkreta rekommendationer om hur länge personuppgifterna får lagras och ger handfasta förslag på hur du kan ställa in sådana regler för just din miljö i Microsofts molntjänster.. I hubben får du hjälp att på förhand ställa in så att data lagras eller tas bort, baserat på om de är direkta, indirekta eller känsliga personuppgifter - genom olika typer av formulärsmallar, till exempel. För respektive klassifikation av personuppgifter sätter du särskilda regler som du även dokumenterar i hubben. När personalen exempelvis skapar Word-dokument kan de ställa in en klassificering av dokumentet som anger om det innehåller personuppgifter och i så fall av vilken typ; varpå olika ...
Mirror Link Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45 : Betänkande från Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04) epub Arbetsmarknadsdepartementet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45 : Betänkande från Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04) Nedlasting Arbetsmarknadsdepartementet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45 : Betänkande från Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04) Les på nettet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45 : Betänkande från Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04) Les på nettet Arbetsmarknadsdepartementet ebook Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45 : Betänkande från Utredningen om inrättande ...
GDPR, Nytt regelverk, Dataskyddsförordningen, Dataskyddsregler, GDPR, The General, Data Protection Regulation, Data Rights Protection, EU data protection rules
Datasäkerhetspolicy. Cityläkarna strävar efter att handla omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas. Hanteringen av personuppgifter bygger på lagstadgade skyldigheter.. Vid Cityläkarna finns ett register över behandling av personuppgifter i enlighet med lagstiftningen om dataskydd.. Cityläkarna är skyldiga att spara personuppgifter utgående från de lagar som gäller för hälso- och sjukvården.. Cityläkarna använder personuppgifter för planering, förvekligande och rapportering av patientens undersökning och vård.. Cityläkarna lämnar ut uppgifter endast med patientens samtycke eller i de fall som lagen fastställer t.ex. till arbetspensionsanstalterna och försäkringsanstalterna, social- och hälsovårdsmyndigheterna och polisen.. Vid Cityläkarna hanteras personuppgifter endast av de anställda som har behörighet att hantera dem i enlighet med sina arbetsuppgifter.. De som hanterar personuppgifter inom hälso-och sjukvården ...
Inbyggt dataskydd (privacy by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas. Kravet på dataskydd som standard (privacy by default) innebär i korthet att den som behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet inte behandlas i onödan.
Vi följer Dataskyddsförordningen (DSF), eller General Data Protection Regulation (GDPR) som den kallas i EU-sammanhang, som reglerar hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter och förstärker den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Vårt arbete. Behandlingen av personuppgifter inom verksamheten sker för att fullgöra uppgifter som regleras av det myndighetsutövande som styr vår verksamhet. Utöver detta kan vi samla in och behandla uppgifter utifrån avtal, samtycke, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning.. Inom HBRGs verksamhet behandlas personuppgifter genom olika digitala och analoga register och tjänster. Uppgifterna används för administration, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar, som stöd i det pedagogiska arbetet men även för statistik till exempelvis SCB eller UHR.. Vi samlar därför in och lagrar information om ...
Den 25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning in, GDPR (General data protection regulation). GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och det innebär bland annat att samfälligheten är skyldig att informera er medlemmar vilka personuppgifter som lagras i samband med VA-fakturering och medlemskap.. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom adress, fastighetsbeteckning, vattenmätarnumret, ev. telefonnummer samt e-postadress om sådan lämnats. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera förbrukningen av vatten och avlopp samt att kunna skicka kallelse till föreningsstämmor och upprätta debiteringslängd. Vi har fått dina uppgifter i samband med lantmäteriförrättningen 2017-12-01 eller vid ägarbyte av din fastighet.. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra avtalet mellan föreningen och medlemmen.. Du har ...
Kurs i datalogi som ger en översikt av området datasäkerhet. På kursen kommer både hot och motåtgärder att tas upp. Datasäkerhet har på senare tid blivit ett allt mer aktuellt ämne. På senare år har hot såsom botnät eller utpressningsprogram regelbundet figurerat på löpsedlar. Datasäkerhet börjar också bli något som företag använder i sin marknadsföring. Inom ett flertal områden är kraven på datasäkerhet mycket höga, däribland banker, online-spelande och webbtjänster.
Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar din personliga information. Vi följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU.. Vi behandlar personuppgifter i syfte att bedriva vår verksamhet och följer de lagar och förordningar som omfattar oss. De grundläggande principer vi har inom hantering av personuppgifter och integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Vi upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med IT-företag/tjänster vi anlitar, skyddar de personuppgifter vi samlat in samt informerar enligt regelverket om en incident skulle uppstå.. För att följa dessa grundläggande principer och dataskyddsförordningen så har vi etablerat och uppdaterat styrande dokument, riktlinjer och ...
Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga att du blivit utsatt för hot, och hoppas att du har kontaktat polisen med anledning av hotet. Jag drar slutsatsen att du kan ha blivit utsatt för olaga hot, se 4 kap 5 § 1 st Brottsbalken (här). Jag tolkar din fråga som att du efter hotet inte vill att andra ska kunna hitta ditt telefonnummer och andra personuppgifter. Uppgifter i folkbokföringen är allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan dock beläggas med sekretess. 22 kap Offentlighets- och sekretesslag (här) innehåller sekretessregler rörande folkbokföring. Jag kommer att gå igenom hur man ska göra om man vill ta bort sina personuppgifter från internet, samt hur man gör för att ansöka om skyddade personuppgifter. Därefter kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Hur ska man gå tillväga om man vill ta bort sina personuppgifter från sidor på internet? ...