I Dödshjälp går författaren noga igenom flera välbekanta etiska teman: dödsbegreppet, det moraliskt felaktiga i att döda, informerat samtycke eller avslag, självmordets etik, dödsorsaker, livets okränkbarhet, distinktionen mellan aktiv och passiv dödshjälp och ofrivillig eutanasi. Han menar att det är svårt att rättfärdiga en tydlig gräns mellan dödshjälp och andra brett accepterade behandlingar i livets slutskede, till exempel att livsuppehållande åtgärder avbryts, smärtlindring genom hög medicinering och terminal sedering (när patienten sövs ner i livets absoluta slutskede).. Den rättsliga diskussionen inleds med en genomgång av några framträdande förbuds- respektive reglerande system. Författaren lägger fram riktlinjer till en modell för lagliga principer för dödshjälp. Han avslutar med att försvara modellen mot vanliga protester, till exempel att kontrollen inte kommer att fungera eller att dödshjälpen missbrukas. ...
Kristendomens historia Omkring år 4-7 f. Kr föddes ett gossebarn i Betlehem. ... Han ansåg att om Sverige skulle införa dödshjälp finns ett antal lärdomar att dra från Kanada. Schweiz är ett av de länder där dödshjälp är tillåtet. I Sverige är all form av att hjälpa någon dö, även om det sker på den sjukes begäran, förbjuden. Bötesstraff där antal dagsbot bestäms efter hur grovt brottet är. Det är den 5 maj och hon ligger i ett rum på intensiven på Danderyds sjukhus. Ledarkrönika Vi får aldrig vänja oss vid att människor skjuts ner, rånas eller våldtas mitt framför ögonen på oss. - Dödshjälp handlar om att undvika onödigt lidande, säger Stellan Welin, ordförande i riksföreningen Rätten till ett värdigt liv. En majoritet av svenska folket är för att tillåta dödshjälp i Sverige. Läkaren frågar en sista gång om hon är säker. Krokom. Dålig kvalitet på tillfrisknande kan också bero på att man kämpar på för länge innan man sjukskriver ...
Liberaler har alltid prioriterat skolan.. Så sade partiledaren Nyamko Sabuni i sitt tal på Liberalernas landsmöte. Ett av besluten på skolområdet blev att man ska verka för att förbjuda alla konfessionella inslag under skoldagen, i alla skolor.. Partiet förespråkar nu en "sammanhållen skoldag utan konfessionella inslag", där både undervisning och utbildning vid skolor, förskolor och fritidshem är helt rensad från trosuttryck.. Partistyrelsen kördes över i frågan om aktiv dödshjälp, L vill nu att legal eutanasi ska utredas och vill undersöka om andra länders metoder kan tillämpas i Sverige.. - Det handlar om frivillig, självvald dödshjälp för människor där palliativ vård visat sig vara otillräcklig, sade riksdagsledamoten Barbro Westerholm, som länge drivit på för laglig dödshjälp, enligt TT.. Anna Starbrink som representerade partistyrelsen menade att fokus bör vara god vård i livets slutskede.. - Det får aldrig hända någonsin att en enda människa ...
I veckan besökte psykiatern Mark Komrad Stockholm för att informera politiker och läkare, forskare och vårdpersonal om utvecklingen av dödshjälp i hela världen.. Mark Komrad är flerårig ordförande i American Psychiatric Associations etikkommitté och rådgivande i Världsläkarföreningen om etiska frågor gällande dödshjälp.. I USA legaliserades läkarassisterat självmord redan 1997 i Oregon, därefter dröjde det till 2008 innan Washington följde efter. Sammanlagt finns nu läkarassisterat självmord i sju delstater samt i District of Columbia. Under 2018 var det 17 delstater där man aktivt röstade nej till att införa dödshjälp. Läs mer ,, Det som är gemensamt för alla jurisdiktioner som tillåter dödshjälp i olika former är att antalet fall ökar markant under få år. I Kanada ökade antalet med 30 procent under sista halvåret 2017, i Nederländerna med 350 procent mellan 2003 och 2017, och i Belgien med 900 procent mellan 2003 och 2016. Den främsta orsaken ...
Debatten om dödshjälp var högaktuell under förra året, men har det senaste halvåret gått in i ett lugnare tempo. Till stor del säkert för att frågan är politiskt kall. Vi kan dock räkna med att förespråkarna kommer att försöka lägga frågan i knät även på nästa regering.. Parallellt med det relativa lugnvatt-net i Sverige har situationen dock eskalerat i andra länder, och det är en vetskap som svenska politiker behöver ha med sig när vi går in i en ny mandatperiod.. Socialminister Annika Strandhäll (S) förklarade i interpellationsdebatt i riksdagen i vintras: "Jag är i dag inte beredd att initiera en utredning om dödshjälp", och att "regeringen har för närvarande inga planer på att se över den ordning som sedan lång tid råder i Sverige.". Det är välkomna besked. Men orden "i dag" och "för närvarande" är brasklappar som ändå ger anledning till en befogad vaksamhet. Så länge motståndet mot dödshjälp bland vårdpersonal och bland riksdagspartierna ...
Debatten om dödshjälp var högaktuell under förra året, men har det senaste halvåret gått in i ett lugnare tempo. Till stor del säkert för att frågan är politiskt kall. Vi kan dock räkna med att förespråkarna kommer att försöka lägga frågan i knät även på nästa regering.. Parallellt med det relativa lugnvatt-net i Sverige har situationen dock eskalerat i andra länder, och det är en vetskap som svenska politiker behöver ha med sig när vi går in i en ny mandatperiod.. Socialminister Annika Strandhäll (S) förklarade i interpellationsdebatt i riksdagen i vintras: "Jag är i dag inte beredd att initiera en utredning om dödshjälp", och att "regeringen har för närvarande inga planer på att se över den ordning som sedan lång tid råder i Sverige.". Det är välkomna besked. Men orden "i dag" och "för närvarande" är brasklappar som ändå ger anledning till en befogad vaksamhet. Så länge motståndet mot dödshjälp bland vårdpersonal och bland riksdagspartierna ...
Anna Rundcrantz började engagera sig i frågan om dödshjälp efter att hennes pappa, Hans, dött i en plågsam cancersjukdom. "Det han var med om ska ingen behöva vara gå igenom", menar Anna när hon pratar med Jenny och Steffo om etiken kring dödshjälp. Annas pappa var läkare och ändrade sin uppfattning om dödshjälp när han var sjuk.
Alla vet nu att en läkare i vissa fall och på begäran av patienten aktivt bör avsluta livet. Den nya lagen är redan flera år gammal, men mycket komplicerade och kan säkert behöva lite
Tidskriften Fokus skriver den 1 februari 2008 "Bara en av tio svenskar anser att aktiv dödshjälp bör vara helt förbjudet om det rör sig om en obotligt sjuk person med svåra smärtor. Handlar det om en person med ett grovt funktionshinder anser 44 procent att det bör vara förbjudet. För en äldre människa som inte är svårt sjuk, men inte vill leva längre, är siffran 52 procent". I en SIFO-undersökning utförd åt Aftonbladet den 18 mars 2010 ställdes 1000 svenskar frågan "hur ser du på aktiv dödshjälp?". 66% svarade "det ska vara tillåtet, men bara om personen är obotligt sjuk och inte har någon utsikt till förbättring och finner sitt lidande outhärdligt", 21% svarade "det ska vara tillåtet, man har rätt att bestämma över sitt liv oavsett", 7% svarade "det ska aldrig vara tillåtet" och 6% svarade "vet ej".. http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp. Jag tycker det ska vara tillåtet. Om en person som är förlamad inte vill leva sitt liv som det. Ska väl den ...
Förlaget Cambridge University Press publicerar i veckan en forskningsantologi, som granskar dödshjälpsverksamheten i Belgien. Ett antal författare från Belgien och Storbritannien belyser dödshjälp och assisterat självmord från juridiska, filosofiska och medicinska synvinklar, liksom hur dödshjälp påverkar utsatta delar av befolkningen.
... har blivit så vanligt i Nederländerna att landets enda klinik som specialiserar sig på dödshjälp har svårt att möta efterfrågan. Nu menar en av landets mest kända etikprofessorer att dödshjälp blivit alldeles.... ...
RTVD, vilka är vi? / Vi vet att döden en gång når oss och att några tusen personer varje år då plågas svårt. I onödan. RTVD anser att det inte behöver vara så, om vi får förändrade anvisningar beträffande hjälp vid livets slut. Vi tror på palliativ vård men också på dödshjälp för de som vill välja själva. - Bli medlem i RTVD - kanske för din egen skull men också för andra som kommer att plågas i samband med döden! ALMEDALEN - RTVD anordnar tre seminarier - Läs om dessa här nedan! En namninsamling för dödshjälp pågår på nätet! Läs vår petition i länken nedan - skriv på ditt namn (du kan även vara anonym) och skicka helst vidare till e-postadresser till dina vänner o bekanta! Stort tack! - Alla kan skriva på - inte bara medlemmar i RTVD! http://www.skrivunder.com/dodshjalp. ...
Omständigheterna klarnar något kring fallet med Växjöläkaren som misstänks för mord efter att ha gett en kvinnlig patient aktiv dödshjälp. Utredningen ...
Efter denna öppning refererar man så till en rapport från 1991 i Holland som visade att doktorer där dödat mer än 1000 människor utan att dessa önskat detta. Det här var alltså innan man införde lagstiftningen om dödshjälp i Holland, den kom 2001, så rapporten har heller ingenting med legaliserad dödshjälp att göra. Barmhärtighetsmord är en fråga som måste diskuteras separat och en fråga där det lätt kan gå fel - vilket nazisterna är ett klart exempel på ...
Debatten om dödshjälp fortgår praktiskt taget oavbrutet i olika medier. Argumenten för och emot torde vara väl kända för att inte säga uttröskade vi det här laget. Men en diskussion saknar jag: vilka är medicinens övergripande mål och vem formulerar dem?. Det första och väl inarbetade målet är att bevara och förlänga mänskligt liv. Detta mål är kopplat till pliktetik och paternalism, att vården vet bättre än patienten. Ofta hänvisas till Hippokrates, särskilt dennes fördömande av dödshjälp. Men Hippokrates var inte bara dödshjälpmotståndare, han fördömde också aborter och menade att läkare inte skulle syssla med kirurgi.. Det andra av medicinens övergripande mål är att lindra lidandet. Den som vet mest om lidandet är den sjuka själv, varför målet kopplas till ett större inflytande för patienten, en vidgad autonomi. En beslutskapabel patienten har rätt att vägra behandling.. Det första målet att förlänga livet kan råka i konflikt med det andra ...
Sjukvårdsetikens 2300-åriga historia har sitt fundament i den etiska grundval som upprättades vid medicinvetenskapens begynnelse: de hippokratiska värderingar som är en kontraktsbaserad värdegemenskap och en grund för läkarprofessionen. Den mest utmärkande principen i den hippokratiska eden har varit avvisandet av dödshjälp: "Jag skall icke ge någon gift, ej heller råda någon till detta." Ur denna rot har läkekonstens mäktiga träd växt, en rot som har bestått medan samhällen och deras önskemål har kommit och gått. Intill denna dag vidhåller World Medical Association och många andra betydande medicinska organisationer denna vördnadsvärda och fasta etiska hållning mot läkarassisterade självmord och eutanasi.. Flera regeringar, som i Kanada, Benelux, och Oregon har under de senaste två decennierna stiftat lagar som inbjudit läkare att överträda detta förbud mot att döda sina patienter. Dessa lagar har bemyndigat en grupp människor (ironiskt nog: läkarna) att ...
Det framkommer i den undersökning läkarförbundet låtit göra i januari.. Av de 290 läkare som svarade på undersökningen så har så gott som alla skött döende patienter i mer än fem år. Enligt läkarförbundet är motståndet mot eutanasi starkare bland dem än hos läkarkåren i allmänhet. En undersökning för några år sedan visade att hälften av landets läkare är för eutanasi ...
SLUTREPLIK. Vi menar att frågan om dödshjälp har en enkel lösning: låt oss få välja. De som är emot dödshjälp, patienter som personal, ska självklart inte behöva ha med saken att skaffa. Men deras inställning får inte påtvingas oss, skriver P C Jersild, Georg Klein, Tuulikki Koivunen Bylund och Björn Ulvaeus.. ...
Hur fungerar aktiv dödshjälp och vilka metoder används i världen? Är det sant att det blir ett "sluttande plan" i länder där dödshjälp införts, och att man då använder sig av aktiv dödshjälp på allt svagare indikationer? Varför är det inte tillåtet med aktiv dödshjälp i Sverige, trots att man i undersökningar funnit att majoriteten av svenskarna är positiva till det? Dessa frågor, och många fler, hoppas vi att få svar på ...
Ja visst kan det göras fel (tabbar) i samband med dödshjälp. Kanske ett eller två på några år. Men det görs fler fel nu, när vi inte har rätt till dödshjälp. Folk ligger (felaktigt) och lider obeskrivligt i veckor och månader för ingenting. Allt lidande går nämligen inte att bota eller lindra, även om palliativa läkare försöker påstå det ibland. Men den ärliga palliativa läkaren erkänner att det finns fall som inte går att lindra. Det är svårt för läkarna att erkänna att de inte alltid lyckas. Man kan räkna med ca 2000 fall per år i Sverige där personerna blir så starkt lidande att det borde vara åtalbart. (Om det gällde ett husdjur skulle samma lidande vara straffbart för ägaren.) Men det brukar inte bli åtal. Det mesta sker bakom stängda sjukhusdörrar och hörs inte ut och patienterna dör ju till slut så de brukar inte prata mer. Och medan det pågår är de så sjuka och så påverkade att de inte kan agera. De sjukhusanställda får inte tala ...
Spliten, tillsammans med Passiv Dödshjälp, kommer att släppas och eventuellt påbörjar jag inspelningen av en ny fullängdare. Om den kommer att släppas i år eller inte beror på när den blir färdig. Just nu går tankarna kring att ta in lite cello-element och annat smaskigt i ljudbilden ...
I fall av inkomplett rapportering i dessa tre kategorier sänder OHA en skrivelse till en "licensing board" där läkaren får stå till svars. Dr Hedberg avvisar kategoriskt Ståhles och medundertecknares påstående att OHA "kontrollerar inte huruvida kriterierna för att få dödshjälp verkligen är uppfyllda i de enskilda patientfallen." Hedberg bekräftar att samtliga patientrapporter i de tre kategorierna ovan om alla DWDA-dödsfall granskas i detalj för att se om DWDA-lagens krav uppfyllts. Dr Hedberg underkänner Ståhles påstående att OHA "inskränker sig till att samla in blanketterna från självrapporterande läkare" och understryker att 24 läkare fått stå till svars inför "licensing board".. ...
Ännu ett steg togs i tisdags denna vecka i Nederländerna för att göra det möjligt för fler att få dödshjälp. Det var landets högsta domstol som avgjorde, att det inte längre skall vara möjligt att väcka åtal mot läkare för att ha gett dödshjälp till dementa, som tidigare gett grönt ljus i ett livsslutsdirektiv. Hittills har patienter behövt bekräfta en tidigare förfrågan om dödshjälp, men nu kommer det inte längre att behövas. Domstolens beslut togs i svallvågorna av ett fall från 2016, som gällde en dement, 74-årig kvinna, som fyra år tidigare fått reda på att hon hade fått Alzheimers. Hon skrev då ett yttrande om att hon så småningom skulle vilja få dödshjälp hellre än att flytta till ett demensboende. Samtidigt skrev hon tydligt att hon ville få bestämma detta "medan jag fortfarande är klarsynt och när jag tycker att tiden är den rätta". En läkare beslöt efter en tid att ge henne dödshjälp baserat på kvinnans tidigare utlåtande, och ...
DEBATT. En av poängerna med vår rapport om dödshjälp är att den inte värderar argumenten etiskt, utan endast vilket faktamässigt stöd som finns för dem. Det skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd i en replik.
Jag läste igenom dödshjälpsavsnittet för att få lite hjälp med tankar och argument. Jämfört med aborter tycker jag nämligen att frågan om aktiv dödshjälp är svår. Idén med aktiv dödshjälp är ju att den sjuke ska få hjälp med att avsluta sitt liv om han eller hon så önskar. Och hur ska man då argumentera mot detta i en tid då inget är högre än individens självbestämmande?. Ett argument är förstås att det är Gud som bestämmer över liv och död och det därför är en synd att ta sitt liv, med eller utan någons hjälp. Ett annat är att livet är en gåva att förvalta, från dess första ögonblick till dess sista. Ett tredje är att varje människa har en uppgift i livet: att påverka andra människor till en tro på Gud. Denna uppgift upphör inte med sjukdom eller när man blir gammal utan tvärtom kan de sista dagarna i ens liv vara de viktigaste ur den synvinkeln.. Men inget av dessa argument, om än giltiga, lär bita i debatten om dödshjälp. För vi ...
Jag läste igenom dödshjälpsavsnittet för att få lite hjälp med tankar och argument. Jämfört med aborter tycker jag nämligen att frågan om aktiv dödshjälp är svår. Idén med aktiv dödshjälp är ju att den sjuke ska få hjälp med att avsluta sitt liv om han eller hon så önskar. Och hur ska man då argumentera mot detta i en tid då inget är högre än individens självbestämmande?. Ett argument är förstås att det är Gud som bestämmer över liv och död och det därför är en synd att ta sitt liv, med eller utan någons hjälp. Ett annat är att livet är en gåva att förvalta, från dess första ögonblick till dess sista. Ett tredje är att varje människa har en uppgift i livet: att påverka andra människor till en tro på Gud. Denna uppgift upphör inte med sjukdom eller när man blir gammal utan tvärtom kan de sista dagarna i ens liv vara de viktigaste ur den synvinkeln.. Men inget av dessa argument, om än giltiga, lär bita i debatten om dödshjälp. För vi ...
Jag har all respekt för vad tidningen skriver, men redan idag är det en betydande gråzon i verkligheten om och när och hur "passiv" dödshjälp ska "beviljas" eller ej, läkare och anhöriga tvingas till svåra ställningstaganden. Och om vi tar exemplet att jag blir över 90 år och har drabbast av Alzheimers och är okontaktbar sedan flera år och har svåra smärtor, kunde då inte läkare och släkt och stat ha nytta av en bevittnad viljeförklaring att jag i det läget är öppen för stt dö/somna in ...
Vi ser ett kategoriskt ställningstagande, ja eller nej till införande av dödshjälp, från Svenska Läkaresällskapets sida som ett hinder för att denna viktiga...
Paralympiern Marieke Vervoort lider av en allvarlig muskelsjukdom och har valt att avsluta sitt liv på sina egna villkor - hon har valt dödshjälp.
|p||p|Dödshjälp - Etiska och juridiska aspekter, L.W. Sumner|br /| Fri tanke, 2012, Inbunden, 364 sidor, Storlek ca 15,5x22,5cm, Begagnad, B
Det är enligt min uppfattning alldeles uppenbart att SMERs kunskapssammanställning visar på vikten av att dessa angelägna frågor, om dödshjälp och om avvägningar mellan de faktorer som SMER lyfter fram, nu analyseras i en parlamentarisk utredning eller av en enmansutredning ...
Inte ens i den syriska öknen kan succéförfattarinnan Euthanasia Bondeson gömma sig undan äventyrligheter. Hon möter mystiska resenärer, tvivelaktiga poliser och tillmötesgående haremsdamer - men ingen av dem förmår förbrylla så som Djinn, den oförlikneliga arabhästen.Återigen utreder Euthanasia Bondeson ett försvinnande. Spåren leder till den myllrande storstaden Konstantinopel, på gränsen mellan väst och öst. Det är mars 1853, och den nyfikna författarinnans svärmeri för antiken måste stå tillbaka för den alltmera påträngande politiken. Under andningspauserna mellan överfall och utredningar görs också förvånande upptäckter inom erotiken. Våren 2007 hyllades Carina Burman av en enig kritikerkår för K.J. en biografi över Klara Johanson. Med sin ironiska ton och sin historiska insikt har de två tidigare böckerna om Euthanasia Bondeson, Babylons gator (2004) och Vit som marmor (2006) fyllt ett tomrum i den svenska deckarutgivningen. Hästen från Porten ...
Astrid Lindgren-fallet är det enda i Sverige där en läkare åtalats för att avsiktligt ha påskyndat en patients död. Fallet rörde narkosläkaren Viveka Lindén som misstänktes för att avsiktligt ha förkortat livet på ett döende spädbarn när hon tjänstgjorde vid Astrid Lindgrens barnsjukhus 2008. Skälet till misstanken var den höga mängd narkosmedel som hittats i flickans blod under obduktionen. Lindén friades i Solna tingsrätt 2011 från alla misstankar utan att domen överklagades och fallet har av många kommit att ses som en rättsskandal. Debatten som följde kom mycket att handla om rättsväsendets bristande kunskaper inom medicin och hur jurister i denna typ av fall ska kunna bedöma när en dos exemeplvis morfin varit för hög. Med dagens lagstiftning måste de alltså även avgöra vilken avsikt en läkare haft med en viss dosering av smärtstillande preparat. Enligt Gunnar Hagberg hämmar detta läkarna i sina yrkesroller när det kommer till fysisk smärtlindring ...
Hittills är det bara åtta amerikanska delstater som tillåter självmord med läkarassistans. Den av demokraterna styrda delstaten New York hoppas bli den nionde.. Tre olika förslag har lämnats in för delstatsparlamentet att besluta om. Den första handlar om att hälsoministern ska utreda frågan om aktiv dödshjälp och återkomma med svar senast den 31 december 2020.. Den andra lagen, som också blivit mest kritiserad, handlar om att tillåta aktiv dödshjälp i New York. Lagförslaget är formulerat ungefär som lagen i delstaten Oregon. Enligt förslaget ska personen som begår assisterat självmord inte behöva bo i delstaten, vilket enligt kritikerna öppnar upp för "självmordsturism". Lagen föreskriver heller ingen väntetid från beslut till genomförande. Lagen kräver också att läkaren ska förfalska dödsintyget så att det är den sjukdom patienten har, som står som dödsorsak, inte det assisterade självmordet.. Det sista lagförslaget går ut på att livförsäkringen ...
Nu var det ett tag sedan jag skrev, orken har helt enkelt inte funnits. Uppenbarligen är livet så ibland. Jag är tillbaka på ruta ett, åtminstone i mitt arbetsliv och i detta obegripliga utmattningssyndrom. Jag gjorde som vanligt, när det gick tungt pressade jag mig mer, arbetade längre och irriterade mig över hur otroligt segt allt gick. Av någon underlig anledning slår det mig aldrig att det kan finnas tecken som jag bör lyssna till och ta på allvar. Vid det här laget borde jag ha lärt mig det, men nej, när det kommer till mig själv och lyssna verkar jag vara obildbar. Hjärnan som tydligtvis ändå går att lära, identifierade snabbt situationen utifrån tidigare erfarenheter och svarade därmed ganska omgående med att sätta in det tyngre artilleriet. Ungefär som den sa: aha! Otrolig trötthet, mer press, oförmåga att lyssna - aktivera soffläget omgående för att undvika ytterligare skada. Kontentan? Hjärnan vann! När hjärnan vinner inom det här området innebär ...
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Jag har inte läst så mycket italienskt som jag tycker att jag borde och fick tips från flera bloggare att läsa Michaela Murgias Själamakerskan. Boken utspelar sig på Sardinien på 50-talet. En liten flicka blir bortadopterad till en äldre rik kvinna och trots att detta borde varit uppslitande för henne, tyr hon sig till den … Fortsätt läsa. ...
Debatt Debatten om dödshjälp blir väldigt smal om man bara pratar om palliativ vård. Man kan av en mängd sjukdomstillstånd befinna sig i ett palliativt skede, men det professionen oftast menar är långvariga (cancer-) sjukdomstillstånd där det endast finns lindring och ingen bot kvar att erbjuda.. Vem fattar beslut i frågan om dödshjälp när en människa sedan dagen innan ligger döende i sviterna av en massiv stroke, när den svårt hjärtsjuke får ytterligare en i raden av svåra hjärtinfarkter som kraftigt inskränker orken att leva? Vem fattar beslut i dödshjälpsfrågan för den gravt demente?. Den svårt funktionshindrade där omgivningen tror sig veta att ingen livskvalité finns? Den otroligt hormonplågade kvinnan där inget kunnat hjälpa mot det djupa mörkret hon befinner sig i varje månad? Den psykosdrabbade som i maniskt skov ödelagt hela familjens ekonomi och framtid?. Inget av exemplen platsar i det vi ofta benämner palliativ vård, men är mycket vanliga ...
2013-10-15. Ricard Nilsson framförde i en debattartikel här på Para§raf att Sverige borde legalisera hasch. Med all respekt för hans ståndpunkter i andra frågor, här är han definitivt fel ute. Vad som är återkommande i debatten om legalisering är att de som har direkta möten med effekterna av knark som vår krönikör, ungdomspolisen Carlos Paulsson, är emot legalisering. Jag har direkta erfarenheter och har därtill varit med så länge så att jag minns när knark i praktiken var legaliserat i Sverige i slutet av 1960-talet. Det slutade i totalt kaos med allt för många mord och andra våldsbrott.. När jag själv var runt 18-20 år prövade jag och några av mina vänner det mesta av illegala droger. Amfetaminet var enklast att välja bort då avtändningarna, efter att man inte hade sovit under något dygn eller två, var så djävulskt ångestfyllda. Haschet var det svårare med. Man lyssnade på musik och tyckte sig uppleva nya nyanser i ofta banalt enformig flummusik. Man ...
Bifoga veterinärutlåtande om djurets dödsfall eller eutanasi till skadeanmälan. Av utlåtandet ska framgå det vårdade djurets namn, orsaken till uppsökande av vård, utförda åtgärder samt orsak till dödsfall eller eutanasi.. Försäkringen ersätter inte kostnader för eutanasi, begravning eller kremering.. Under 2-åriga hundar och katter måste obduceras om den exakta dödsorsaken inte är känd.. Om djuret dör plötsligt, dödsorsaken är oklar eller djuret hittas dött krävs ett veterinärutlåtande eller en annan tillförlitlig utredning om dödsorsaken. Innan djurets lik förstörs ska försäkringsbolaget kontaktas för att klarlägga om ytterligare utredningar eller obduktion behövs för att utreda ersättningsbarheten.. Om en häst har avlivats på ett slakteri, ska du förutom veterinärutlåtandet skicka ett kvitto från slakteriet över den erhållna redovisningen.. Försvinnande. Om ett djur försvinner ska försäkringstagaren omedelbart anmäla försvinnandet. ...
Carina Burman har skapat sig alla förutsättningar för att få till en riktigt intressant kriminalroman. Huvudpersonen Euthanasia Bondeson är en självständig författarinna med vass tunga och hon vet hur man snoppar en cigarr med bara tänderna. Kaxig och smått provokativ för sin tid. Miljön är 1800-talets London, där ju många litterära godbitar utspelat sig. Snacka om deckartrakter som förpliktigar. På baksidan skvallrar förlaget att Burman är en skicklig pastischör av äldre tiders språk och stämningar. Därtill är hon litteraturforskare och borde om någon kunna måla upp levande och tidstypiska miljöer.. Men tyvärr blir jag inte så imponerad som jag trodde. Trots laddade inslag av drag och en byxroll blir det här en mossig historia till slut. Euthanasias modernitet faller platt tack vare en hopplöst gammalmodig moral som man närmast stöter på i Harlequin-romaner. Att Euthanasia dessutom använder ord som mysterier, gåtor, äventyr och ruskigheter när hon ska ...
Han heter Djinn. Åtminstone var det så hon kallade honom, succéförfattarinnan Euthanasia Bondeson, när de möttes i den syriska öknen. Det fanns varken lugn eller inspiration där i hettan, där sanden letade sig in överallt och städerna mest bestod av rutiner. Återigen måste Euthanasia Bondeson utreda ett försvinnande. Sökandet leder henne till den myllrande storstaden Konstantinopel, på gränsen mellan väst och öst. I ökensol och bland mörka gränder möter Euthanasia mystiska resenärer, tvetydiga poliser och tillmötesgående haremsdamer. Det är mars 1853, och den nyfikna författarinnans svärmeri för antiken måste stå tillbaka för den alltmer påträngande politiken. Under andningspauserna mellan överfall och utredningar gör hon även förvånande fynd inom erotiken - men ingenting förbryllar så som Djinn, den vackraste arabhästen av dem alla ...
http://tinyurl.com/naocbq4. Äntligen har det blivit debatt om aktiv dödshjälp! Vilket är glädjande!. Men tyvärr så är politikerna för fega för att ta ställning i saken.. Schweiz och Holland har dödshjälp i Schweiz måste man själv dricka en cocktail av gifter och får inte ta hjälp av läkare eller någon annan för att få giftet i sig. Holland däremot tillåter att läkaren ger dig en spruta (injektion) så man somnar in. Detta måste ju vara mycket humanare än att få gå med olidliga smärtor och plågas. När man vet att det inte finns någon återvändo utan att döden kommer förr eller senare efter att man genomlidit några dygn kanske veckor med djävulska smärtor och kan kanske inte själv kan sköta sin hygien eller andra nödvändiga facilititer då undrar man till vilken nytta ska man då plågas?. Jag kommer aldrig att glömma bgwm:s dödskamp som han beskrev den för mig i sina mail. Till vilken nytta fick han plågas som han fick göra? Det hade varit humanare ...
Jag är medlem i en organisation som arbetar för att det ska bli en lagändring angående aktiv dödshjälp (eutanasi), Rätten till värdig död. Vi har ett diskussionforum på Facebook och jag brukar mest läsa vad andra gör och tycker omkring frågorna. Häromdagen var första gången som jag skrev ett inlägg, och det var för att…
Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att medborgarinitiativet om en legalisering av eutanasi inte godkänns. Utskottet förutsätter samtidigt att en arbetsgrupp tillsätts som utreder lagstiftningsbehov för vård i livets slutskede, för palliativ vård och för eutanasi.
Legaliseringen av marijuana i många amerikanska delstater har lett till en ökad nedskräpning. Det rapporterar Washington Post. Många av de små plastpåsar som används för att förpacka marijuanan påträffas i naturen eller så fastnar de i avloppssystemen. De plaströr som används för att förpacka jointar är så små att de slipper igenom återvinningssystemen och många av dem hamnar förr eller senare i naturen. Ett annat problem är att överblivet gödningsmedel ofta hamnar i avloppet.. Danielle Rosellison, ordförande i Cannabis Alliance, säger till Washington Post att medan många i den ursprungliga cannabis-communityn är miljövänner är intresset för hållbarhet betydligt mindre hos de nya företag som vill tjäna pengar på drogen.. Problemet med cannabis-förpackningar i naturen beror till stor del på att det saknas alternativ. Myndigheterna kräver att gräset förpackas på ett visst sätt och att förpacka små kvantiteter marijuana i hållbara förpackningar är ...
En av arbetsgrupperna i Liberalerna har idag föreslagit att narkotika för privat bruk ska legaliseras. Å ena sidan kan an säga att detta förmodligen skulle kunna dra undan den ekonomiska matta som den organiserade brottsligheten idag finansieras av. Å andra sidan är frågan om detta verkligen skulle hjälpa de som idag brukar narkotika. Ja, de […]. ...
Omfattende service indenfor visering, legalisering og oversættelse af dokumenter takket være vores 25 års erfaring, kontorer i de nordiske lande.
Legaliserad eutanasi (dödshjälp) och assisterat självmord har sin längsta historia i Nederländerna: För 17 år sedan blev de två bruken lagliga, under vad som förväntades gälla under mycket begränsade omständigheter.
Tack Mats Löfström för att du står upp för alla mänskors värdiga liv. Efter 30-årigt arbete för palliativ vård och terminal vård, kan jag bara säga att utvecklingen är väldigt långsam inom denna vårdform. Döende mänskor är inte högt prioriterade. Och de och deras anhöriga orkar inte kämpa för sina rättigheter.. På 70-talet for vi omkring i byarna och gav morfinsprutor var sjätte timme. På slutet av 90-talet satt jag på Karolinska, Akademiska i Uppsala, Åbo Universitetssjukhus, Mejlands i Helsingfors och på ÅCS med döende åländska patienter och anhöriga.. Kunde bara konstatera att personalen inte visade sig i dessa rum. Varken läkare eller sköterskor. Endast när behovet var akut. I början av 2000-talet fanns lungavdelningen på ÅCS som verkligen arbetade för god vård av patienter i terminalt skede och Akademiska tog de döendes lidande på allvar.. På Åland har föreningen för Vård i livet(s slutskede) utbildat personal i palliativ och terminalvård i ...