Iraq has been experiencing water resources scarcity, and is vulnerable to climate change.. Analysis of historical data revealed that the region is experiencing climate change to a degree higher than generally reported elsewhere. The relationship between climate change and its effect on water resources of a region has been sparsely addressed in published literature. To fill that gap this research work first investigates if there has been a significant change in climate in the region, which has been found to be true. In the next stage, the research projects future climatic scenarios of the region based on six oft-used General CirculationModel (GCM) ensembles, namely CCSM4, CSIRO-Mk3.6.0, GFDL-ESM2M, MEROC5, HadGEM2-ES, and IPSL-CM5A-LR. The relationship between climate change and its impact on water resources is explored through the application of the popular, widely used SWAT model. The model depicts the availability of water resources, classified separately as blue and green waters, for near and ...
I denna studie analyserades beredskapen för transportsystemets anpassning till klimatförändring i åtta svenska kommuner. Studien fokuserade på kommunala tjänstemäns roll i arbetet med att organisera och genomföra åtgärder för klimatanpassning. Intervjuerna genomfördes 2011. Många av de intervjuade blandade samman klimatanpassning med åtgärder mot klimatförändring. Tre av kommunerna hade utfört sårbarhetsanalyser, men väldokumenterade beslutsstöd för anpassningsåtgärder saknades i hög grad. Där åtgärder genomförts, var de ofta baserade på dagliga problem och erfarenheter från nyligen inträffade väderincidenter. Strategiskt arbete med klimatanpassning verkade i stort sett saknas. Ansvaret för klimatanpassning var ofta oklart. Sex av de intervjuade angav att det inte fanns några egentliga hinder för deras arbete med klimatanpassning eller konflikter med andra kommunala intressen. Flera svar angav dock budgetkonkurrens med kommunala prioriteringar inriktade mot ...
Den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA, arrangerades i Norrköping den 23-25 oktober med mer än 400 deltagare. Konferensen blev en mötesplats för alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.. Presentationer från konferensen finns tillgängliga. Till programmet. "Ett stort tack till alla er som deltog i Nordic Conference on Climate Change Adaptation! Ni gjorde konferensen inspirerande, engagerande och lärorik ...
Climate change resulting from the enhanced greenhouse effect is expected to give rise to changes in hydrological systems. This hydrological change, as with the change in climate variables, will vary regionally around the globe. Impact studies at local and regional scales are needed to assess how different regions will be affected. This study focuses on assessment of hydrological impacts of climate change over a wide range of Swedish basins. Different methods of transferring the signal of climate change from climate models to hydrological models were used. Several hydrological model simulations using regional climate model scenarios from Swedish Regional Climate Modelling Programme (SWECLIM) are presented. A principal conclusion is that subregional impacts to river flow vary considerably according to whether a basin is in northern or southern Sweden. Furthermore, projected hydrological change is just as dependent on the choice of the global climate model used for regional climate model boundary ...
Den pågående klimatförändringen är en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför idag. Den rådande situationen är alarmerande och omedelbara insatser behövs på såväl samhälls- som individnivå. Utbildning och undervisning har en viktig funktion att fylla då man funderar över hur klimatförändringen bör tacklas på bästa sätt och lärare har en avgörande roll i att utbilda elever inom detta område.. Syftet med arbetet var att undersöka geografilärares undervisning om klimatförändringen i åländska skolor (åk7-9). Undersökningen fokuserade på hur lärarna undervisar om klimatförändringen samt vilka utmaningar de identifierar i samband med detta och för att besvara frågeställningarna användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Undersökningen visade att undervisningen om klimatförändringen huvudsakligen handlar om vad klimatförändring är, och mindre om hur den påverkar människa och samhälle samt vilka åtgärder som ...
Projektet Klimatförändring och landsbygd förbereder landbygdsföretagaren på klimatförändringen i vardagslivet. Strävan att motverka och anpassa sig till klimatförändringen påverkar i allt högre grad jordbruks- och livsmedelsekonomin samt landsbygdens utveckling. Landsbygden spelar en central roll och utgör en möjlighet då det gäller att motverka och anpassa sig till klimatförändringen. Projektet Klimatförändring och landsbygd ("Ilmastonmuutos ja maaseutu", ILMASE) erbjuder information och diskussion om hur klimatförändringen påverkar jordbruket och vilka möjligheter den medför samt för utvecklingen på landsbygden i en nära framtid.. Hur kan man minska utsläpp av växthusgaser på landsbygden och i lantbruket?. På landsbygden kan klimatförändringen motverkas genom att främja användning av förnybar energi, planera markanvändningen och fästa vikt vid odlingspraxis och tajming, beakta energieffektiviteten och möjligheterna att spara energi. Landsbygdens styrka ...
In this report we analyze the climate change signal for Sweden in scenarios for the 21st century in a large number of coupled atmosphere-ocean general circulation models (AOGCMs), used in the fourth assessment report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). We focus on near-surface temperature and precipitation. The analysis includes six emission scenarios as well as multi-member runs with the AOGCMs. At the Rossby Centre, SMHI, regional climate models have been run under different emission scenarios and driven by a few AOGCMs. The results of those runs have been used as a basis in climate change, impact and adaptation assessments. Here, we evaluate results from these regional climate model runs in relation to the climate change signal of the IPCC AOGCMs. First, simulated conditions for the recent past (1961-1990) are evaluated. Generally, most AOGCMs tend to have a cold bias for Sweden, especially in winter that can be as large as 10°C. Also, the coarse resolution of the AOGCMs ...
Global change may substantially affect biodiversity and ecosystem functioning but little is known about its effects on essential biotic interactions. Since different environmental drivers rarely act in isolation it is important to consider interactive effects. Here, we focus on how two key drivers of anthropogenic environmental change, climate change and the introduction of alien species, affect plant-pollinator interactions. Based on a literature survey we identify climatically sensitive aspects of species interactions, assess potential effects of climate change on these mechanisms, and derive hypotheses that may form the basis of future research. We find that both climate change and alien species will ultimately lead to the creation of novel communities. In these communities certain interactions may no longer occur while there will also be potential for the emergence of new relationships. Alien species can both partly compensate for the often negative effects of climate change but also amplify ...
Svante Arrhenius, the Swedish Nobelist, laid the modern foundation for understanding the planetary warming effects of carbon dioxide,122 years ago. The work was carried on by another famous Swede and a climate scientist, Bert Bolin, who in 1990 took the science of climate change and its implications to the whole world as the first chairman of the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change.. Society has responded rather tepidly to the dangers of climate change, except for good examples like California and Sweden which have shown the world how to reduce emissions of carbon dioxide and other climate pollutants and still enjoy prosperous economies.. Using data collected over the last three decades, I have concluded that unchecked climate change poses serious threats for our children and grand-children. However, there is still time to avoid catastrophic changes. I will describe ten solutions (developed with a team of fifty faculty from the University of California system), which if implemented ...
En ny brittisk forskningsrapport konstaterar att vårt förändrade klimat är det största hotet mot människors hälsa. Flera förödande konsekvenser som klimatförändringar utgör för vår hälsa belyses i rapporten och forskarna hoppas på att alla berörda parter i världen agerar.. I den ansedda brittiska tidskriften The Lancet presenterar forskarlaget rapporten "Managing the health effects of climate change", som belyser hur klimatförändringarna påverkar människors hälsa. Rapporten är ett samarbete mellan tidskriften The Lancet och University College London.. Det är ett mörkt scenario som målas fram. Stigande temperaturökningar på jorden kommer att medföra ett förändrat mönster för spridningen av infektioner och insektsburna sjukdomar. Forskarna tror att sjukdomar som denguefeber och malaria kommer att öka.. Extrem hetta kommer att öka dödsfallen. De som kommer att dabbas hårdast är främst äldre och människor med redan svag hälsa. Vatten - och ...
Forskare och aktörer inom klimatanpassningsområdet samlades nyligen i Bergen för den fjärde upplagan av Nordic conference on climate change adaptation. Drygt 200 deltagare diskuterade klimatforskning och hur den ska komma till nytta för beslutsf...
Mallversion Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Och vad gör vi med byggnader
Mallversion Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Årsmedelvärde av temperaturändring jämfört med perioden , samt fem-års löpande medelvärde.
SB Insights rapport visar också att norrmännen är mindre benägna än andra nordbor att tro att klimatförändringarna orsakas av människan. I genomsnitt tror nio av tio nordbor att klimatförändringarna beror på människan. Men i Norge är siffran drygt åtta av tio. Men samtidigt visar rapporten på ett intressant generationsskifte i Norge. 65 procent av millenials tror att människan, i hög utsträckning, ligger bakom klimatförändringarna. För den övriga befolkningen är siffran 49 procent.. Samtliga nordbor anser att staten och företagen har större ansvar för att motverka klimatförändringarna än individen. De flesta ser gärna positiva redskap i form av skattelättnader och subventioner, men är mer negativa till bestraffningar i form av skatter och böter. Omställningen till förnybara energikällor är den åtgärd som nordborna anser vara den viktigaste för att motverka klimatförändringarna.. .css-zso1cu{margin:1rem calc((1000px - 100%) / -2);max-width:1000px;}@media ...
Världsbanken menar i rapporten Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty att föutom att begränsa temperaturhöjningen världen över till två grader krävs särskilda åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringarna redan idag. Konkreta förslag är varningssystem inför översvämningar och orkaner, vallar för att hindra översvämningar och värmeresistenta grödor.. - Klimatförändringarna slår värst mot de fattigaste och utmaningen ligger nu i att skydda tiotals miljoner människor från att falla ner i extrem fattigdom, sa Världsbankschefen Jim Yong Kim i ett uttalande vid lanseringen.. Enligt Världsbanken kommer ytterligare 100 miljoner människor leva i extrem fattigdom 2030, utöver de 900 miljoner människor som redan beräknas vara extremt fattiga om 15 år. I år säger Världsbanken att antal extremt fattiga i världen är 702 miljoner människor.. - Klimatförändringarna slår redan mot dem genom mindre skördar, översvämningarna som ...
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) godkände skrivningarna i den nya klimatrapporten, AR5, den sista oktober 2014 i Köpenhamn. AR står för "Assement Reports of the state of knowledge on climate change" och är den 5:e i ordningen. Populärt kallas arbetet; FNs Klimatrapport 2013.. Det internationella samarbetet med att sammanställa, evaluera och enas om forskningsresultat syftar till att utgöra grund för framtida internationella samarbeten, konventioner och utveckling. I rapporten enas man om att klimatförändring beroende på utsläpp av växthusgaser (GHG), dvs mänskliga aktiviteter, är högst trolig.. Många miljöproblem är internationella, dvs vad vi gör i Sverige påverkar miljön i andra länder, klimatförändring är av denna art. I rapporten analyseras bland annat klimatpåverkan till följd av energiproduktion. I kapitel 7, av arbetsgrupp 3, synas CO2 utsläpp per produktionsslag. Livscykelanalyserat. Man noterar följande listning; gram CO2 per producerad ...
Le, T., 2016, Lund: Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences. 88 s.. Forskningsoutput: Avhandling › Doktorsavhandling (sammanläggning) ...
The aim of this course is to explore interrelations between population-health, dynamics in the environment, and opportunities for promoting sustainability in the context of an ever-changing world. Students and instructors will share diverse experiences from disciplines relating to environmental public health including environmental epidemiology, health impact assessment, climate change adaptation, co-benefits of mitigation, and global health policy in light of the Sustainable Development Goals.
9:00 Inledning. Klimatförändringar - Vad kan vi förvänta oss för klimatförändringar fram till slutet av detta sekel? Globalt, nationellt och regionalt? Scenarieos om temperaturer, nederbörd och extremväder. Ida Axelsson Wall, Länsstyrelsen Värmland. 9:40 Hur påverkas våra byggnader av ett förändrat klimat? Hur måste vi tänka vad gäller drift och underhåll? Finns det känsligare material och installationer? Hur ska vi tänka vid renovering? Hur ska vi tänka vid nybyggnation? Mikael Rosén, SP Statens Tekniska Forskningsinstitut.. 10:15 Fika. 10:35 Mögel, röta och insektsskador - effekt av klimatförändringar. Klimatet innebär en känd temperatur- och fuktbelastning på byggnader. Detta ger en känd risk för etablering och utveckling av olika svampar och skadedjur. Ändringar i klimatet ger inte nödvändigtvis en ökad risk för mögel, röta eller insektsskador, men det kan ske i samband med speciella material och konstruktioner. Föredraget beskriver olika problem med ...
Förändrat näringsinnehåll i växter, fler algblomningar i dricksvattentäkter och sjukdomsangrepp hör till de nya problem som den svenska matbranschen kommer att behöva tampas med, till följd av klimatförändringarna. Det är Livsmedelsverket som i sin plan för klimatanpassning lyfter fram de nya problemen, och visar hur hela livsmedelssektorn och myndighetens verksamhet kan påverkas av klimatförändringarna.. Ett varmare och fuktigare klimat med fler extremhändelser som exempelvis torka kommer att påverka förutsättningarna för produktion av mat och dricksvatten. Sverige kan stå inför fler angrepp av sjukdomar, parasiter och insekter och ökad spridning av föroreningar. Bland annat kan svampar som producerar mögelgift bli vanligare i Sverige. Klimatförändringarna kan också förändra växters näringsinnehåll och leda till fler algblomningar i dricksvattentäkter. Det kan även bli en utmaning att hålla låga och jämna temperaturer i varor från produktion till ...
Genom miljoner år har den levande naturen anpassat sig till klimatförändringar. Den nuvarande förändringen avviker emellertid från de tidigare på grund av snabbheten. Forskare vid Luomus undersöker i samarbete med andra forskningsorganisationer hur organismgrupper reagerar på den nuvarande klimatförändringen och hur de har anpassat sig till tidigare förändringar. Dateringslaboratoriet vid Luomus griper sig med sina metoder an klimatet i forntiden samt konsekvenserna av den nuvarande klimatförändringen och hur den kan dämpas.. ...
Orkanan Harvey medförde rekordstora mängder regn i sydöstra Texas. Klimathotarna var inte sena att försöka koppla detta till "klimatförändringarna". Men hur är det med den frågan? Är det sant eller påhitt?. I dagens inlägg ska vi vetenskapligt granska detta genom att titta på verkligt uppmätta värden.. Först noterar vi att bland klimathotarna har begreppet "klimatförändringarna" till stor del ersatt det gamla "globala uppvärmningen". Anledningen var att det var en paus på nästan tjugo år i globala uppvärmningen. Med ordet "klimatförändringarna" kan allt skyllas på detta. Värme, kyla, torka, skyfall, oväder, snöstorm, mindre öknar, mer öknar o.s.v. Begreppet klimatförändring är egentligen meningslöst då klimatet alltid har ändrats och kommer att ändras.. Harvey är den första orkanen av kategori 3 eller starkare som på 12 år som drabbat USA. Likaså har inte översvämningar eller tornados blivit vanligare om vi betraktar uppmätta värden.. En bra ...
Två centrala frågor för forskningsområdet Klimat, hav och miljö är hur jordens klimat- och ekosystem fungerar och hur de påverkas av människan. För detta krävs en helhetssyn och tvärvetenskapliga arbetsmetoder. Därför bedrivs mycket ledande forskning i flera centrumbildningar och större forskningsprogram med tvärvetenskaplig inriktning. Vid Bolincentret för klimatforskning samlas nästan all klimatforskning vid universitetet och samarbetet inkluderar även SMHI och KTH. Vid Stockholm Resilience Centre samlas forskning kring hållbarutveckling och människors påverkan på naturresurser och ekosystem. I forskningsprogrammet Ekoklim (Climate change effects on ecosystem services and biodiversity) studeras effekterna av klimat och markanvändning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster bäst ska förvaltas i framtiden. Forskningsfrågor som rör Östersjöns övergödning och effekter av miljögifter samlas inom ...
Omställning till produktion av energigrödor är ett sätt att möta de utmaningar som framtida klimatförändringar ställer svenskt lantbruk inför. Ökad nationell och global efterfrågan på energigrödor ger också nya möjligheter för den svenska lantbruksnäringen, till exempel i form av sysselsättning och inkomster. Men hur ser svenska lantbrukare på sin roll i att hantera klimatproblemet till exempel genom att odla energigrödor? Tycker de ens att klimatproblemet är ett problem? Och hur går kommunikation om klimatförändringar till inom lantbrukssektorn? Sådana frågor har undersökts i forskningsprojektet K3 (Klimat, Kommunikation, Konkurrenskraft). K3-projektet har haft som syfte att studera hur de förändrade förutsättningar som klimatförändringarna ger upphov till kommuniceras och förstås av lantbrukare och rådgivare inom jordbrukssektorn, samt lantbrukets branschtidningar. Projektet har också syftat till att studera nya möjligheter för lantbruksnäringen i ...
Omställning till produktion av energigrödor är ett sätt att möta de utmaningar som framtida klimatförändringar ställer svenskt lantbruk inför. Ökad nationell och global efterfrågan på energigrödor ger också nya möjligheter för den svenska lantbruksnäringen, till exempel i form av sysselsättning och inkomster. Men hur ser svenska lantbrukare på sin roll i att hantera klimatproblemet till exempel genom att odla energigrödor? Tycker de ens att klimatproblemet är ett problem? Och hur går kommunikation om klimatförändringar till inom lantbrukssektorn? Sådana frågor har undersökts i forskningsprojektet K3 (Klimat, Kommunikation, Konkurrenskraft). K3-projektet har haft som syfte att studera hur de förändrade förutsättningar som klimatförändringarna ger upphov till kommuniceras och förstås av lantbrukare och rådgivare inom jordbrukssektorn, samt lantbrukets branschtidningar. Projektet har också syftat till att studera nya möjligheter för lantbruksnäringen i ...
This study is the result of the DiPol project (Impact of climate change on the quality of urban and coastal waters) that was conducted 2009-2012 as part of the EU Interreg IVB North Sea Program. The overall aim with DiPol was to gather knowledge regarding how climate changes affect water quality. Additionally, to communicate such knowledge and increase awareness about climate changes among decision makers to be able to counteract the effects of climate changes both on the local and regional levels as well as to involve the general public in this work. Four study sites were choosen in Sweden, Norway, Denmark and Germany. This report covers the results from the Swedish study site; the river basin of Göta Älv. Based on samples from wet and dry periods as well as spring flood events, this study presents a possible relation between a short term increase in precipitation and enhanced contaminant transport in urban water courses of the Göta Älv river basin in Sweden. Elevated metal and PAH ...
The most important question in economic growth today is how human development and betterment can be managed without very adverse effects upon the Earth system processes we are dependent upon (Steffen et.al 2004). Addressing this concern, a group of 28 internationally renowned scientists recently introduced a novel concept, the planetary boundaries, for estimating a safe operating space for humanity with respect to the functioning of the Earth System (Rockström et.al 2009a,b). This involved a preliminary effort at identifying and quantifying key Earth system processes (ESPs) where each process involved a boundary level that should not be transgressed in order to avoid unacceptable global environmental change. So far economists, in addressing issues related to global environmental change, have almost entirely focused on the threat of climate-change, following closely the continuous release of reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Using so-called integrated assessment ...
Klimatförändringar orsakade av människan är en avgörande utmaning för mänskligheten. Att hantera klimatförändringar kräver kraftfulla åtgärder och påtagliga ingrepp i vardagslivet för att begränsa följderna.. Insurance-linked securities (ILS), där likvida cat bonds ingår, kan ge ett viktigt bidrag till ett mer resilitent samhälle, genom att stärka det finansiella skyddet vid naturkatastrofer och prissätta risken. I takt med att efterfrågan på försäkring ökar globalt som en följd av växande välstånd och en högre frekvens av extrema väderhändelser, ökar behovet av innovativa finansiella lösningar för att höja den finansiella resiliensen mot stora naturkatastrofer.. På kort sikt påverkar klimatförändring inte förvaltning av ILS i särskilt stor utsträckning. Löptiden för en cat bond är i detta sammanhang kort (typiskt sett 3-5 år), medan klimatförändring är en process som pågår under klart längre tidshorisonter. På kort sikt spelar alltså ...
COP participants are invited to reflect on the interlinkages between sexual and reproductive health and rights, population dynamics (with a particular focus on the worlds biggest youth population) and climate change adaptation, while experts within the field will present how integrated and cross-sectoral efforts are crucial in ensuring sustainable development across economic, social and environmental sustainability.. Sex og Samfund ...
Christine Wamsler & Ebba Brink, 2015, Climate change adaptation and development: transforming paradigms and practices. Inderberg, T. H., Eriksen, S. H., OBrien, K. L. & Sygna, L. (red.). Routledge, s. 54-82 Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Kapitel samlingsverk ...
Tredje delrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, handlar om hur utsläppen av växthusgaser kan och bör minskas. I sammanfattningen för beslutsfattare betonar FN:s klimatpanel att en rättvis fördelning av de nödvändiga utsläppsminskningarna Läs mer…. ...
Att jordens klimat håller på att förändras är forskarna nu eniga om, men vad innebär det för oss? Hur kommer världen och våra liv att påverkas? Vad kan och behöver göras för att motarbeta klimatförändringarna - och vem ska göra det? Hur mycket tid har vi på oss - eller är det kanske redan för sent?. Diskutera dessa och andra frågor tillsammans med klimatforskaren Dr Michael Sanderson vid the Hadley Centre, världsledande inom forskning om klimatförändringar och en del av Storbritanniens Met Office, och Martin Persson, doktorand i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola. Samtalet leds av Karin Klingenstierna. Alla är välkomna att delta i cafésamtalet som hålls på engelska. Science Café. ...
Klimatförändringen har långtgående följder. Därför måste klimatåtgärder vara en del av all samhällspolitik, av utrikes-, säkerhets-, handels- och utvecklingspolitiken. Klimatförändringen drabbar de fattigaste utvecklingsländerna allra hårdast. Finland stöder klimatåtgärder i utvecklingsländer som en del av utvecklingssamarbetet.
Flera studier visar att klimatförändringarna påverkar människors hälsa. Dessa förändringar kan redan ses återspeglas i grundläggande saker som vatten, luft och mat. Den globala
Ja, värmeböljan hänger samman med klimatförändringar. Vi har dopat vädret med växthusgaser, detta är resultatet. Och det kommer mer.. De senaste dagarna har jag fått flera frågor, dels från vänner, dels från journalister, om värmeböljan och bränderna beror på klimatet.. Jag har också läst hur andra insatta i klimatfrågorna har svarat på samma sorts frågor. I en artikel i Expressen svarar Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet: "att just detta händer just nu kan man inte säkert koppla till klimatförändringarna".. Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, citeras säga att: "När det blir varmare påverkas också förekomsten av extremvärme och värmeböljor och annat. Extremväder är dock så pass sällsynta att det behövs en ganska lång tidsperiod för att se eventuella förändringar".. Och Helen Ivars Grape, hydrolog på SMHI, citeras med "Att titta enskilt på Sverige under ett år är för kort tid. Just ...
Ja, värmeböljan hänger samman med klimatförändringar. Vi har dopat vädret med växthusgaser, detta är resultatet. Och det kommer mer.. De senaste dagarna har jag fått flera frågor, dels från vänner, dels från journalister, om värmeböljan och bränderna beror på klimatet.. Jag har också läst hur andra insatta i klimatfrågorna har svarat på samma sorts frågor. I en artikel i Expressen svarar Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet: "att just detta händer just nu kan man inte säkert koppla till klimatförändringarna".. Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, citeras säga att: "När det blir varmare påverkas också förekomsten av extremvärme och värmeböljor och annat. Extremväder är dock så pass sällsynta att det behövs en ganska lång tidsperiod för att se eventuella förändringar".. Och Helen Ivars Grape, hydrolog på SMHI, citeras med "Att titta enskilt på Sverige under ett år är för kort tid. Just ...
Läckta dokument inför det viktiga IPCC-mötet i Lima tyder på att FN-organet är ute efter att bromsa koldioxidutsläpp med hjälp av tekniska lösningar snarare än samtal.. Ljusare grödor, aerosoler i stratosfären och järnfilspån i havet är några av de åtgärder som övervägs av ledande forskare i syfte att genomföra en "geomanipulering" ("geo-engineering") av jordens klimat, visar läckta dokument från FN:organet IPCC.. I en åtgärd som tyder på att FN och de rika länder är desperata över att nå enighet under de kommande klimatförhandlingarna, kommer amerikanska, brittiska och andra västerländska forskare att beskriva en rad idéer för att manipulera världens klimat för att minska koldioxidutsläppen. Och de accepterar risken att även om idéerna teoretiskt sätt skulle kunna fungera, skullle de lika gärna kunna få oavsiktliga och till och med oåterkalleliga konsekvenser.. Dokumenten, som har läckt ut från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) före ...
Enligt Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC är den effektivaste metoden för att begränsa klimatförändringen att förebygga avskogning och i betydande grad öka världens skogsareal....
Klimatanpassning handlar om att ta fram strategier, mål och åtgärder som mildrar eller hindrar de negativa effekterna av klimatförändringar eller framhåller eventuella positiva effekter. Detta ska inte förväxlas med det klimatarbete som görs för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Anpassning till de klimatförändringar som inte kan undvikas är ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp. Även om samhället lyckas minska utsläppen kan klimatförändringar inte helt förhindras ...
Klimatförändringen är här. Klimatförändringen påverkar samhället, naturen och människorna på många sätt. När klimatet blir varmare och extrema väderfenomen blir vanligare är det bäst att vi funderar ut sätt att anpassa oss till klimatförändringen.
Denna vecka är världens ledande klimatforskare i Stockholm upptagna med att färdigställa den första delen av den femte samlade rapporten från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Klimatförändringarna sker nu, beror på mänsklig påverkan, och kommer att bli mycket allvarliga om politikerna fortsätter att göra allt för lite, allt för sent.. Det finns skäl till djup oro eftersom utsläppen fortsätter att öka och politiken rör sig alltför långsamt. Men det finns också skäl att behålla optimismen - en energirevolution som kan stoppa vårt fossilberoende och hejda uppvärmningen har börjat. Den bär dessutom med sig en potential för nya jobb och bättre ekonomi. Den stora frågan nu gäller om politikerna kommer ta sitt ansvar. Vi i Greenpeace väljer att visualisera våra krav på politikerna genom en konstinstallation. Installationen som imorse byggdes upp utanför Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm, utanför byggnaden där ...
Scholars have argued that we have compelling reasons to combat climate change because it threatens human rights, referred to here as climate rights. The prospects of climate rights are analysed assuming two basic desiderata: its accuracy in capturing the normative dimension of climate change (reasons to prevent/mitigate/adapt to climate change); and its ability to generate political measures. In order for climate rights to meet these desiderata certain conditions must be satisfied: important human interests are put at risk by global climate change; there is an identified rights-holder and obligation-bearer; this relationship is codified in a legitimate formal structure; it is feasible to claim the rights; an enforcement mechanism (not necessarily of legal character) could strengthen compliance. When asserting climate rights it is insufficient to consider the moral ground or actual enforcement possibilities by themselves. Normative and practical aspects are closely interlinked and must be ...
FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) presenterar nästa fredag den första delen av sin fjärde utvärderingsrapport om...
Den enskilt största utmaningen är sannolikt de klimatförändringar som orsakas av människan.[1] Under lång tid har det förekommit diskussioner om vad som är det mest kostnadseffektiva sättet att angripa klimatförändringarna. Frågan har då varit om fokus bör ligga på minskning av utsläppen som leder till klimatförändring (mitigation) eller om det bör ligga på anpassning till effekterna av ett förändrat klimat (adaptation). Något som fått stort genomslag i debatten är den brittiske ekonomen Nicolas Sterns rapport [2] vars slutsats är att insatser som görs idag för att begränsa klimatförändringarna är mycket mindre kostsamma än de som behöver läggas på att hantera konsekvenserna när den väl slagit igenom.. Om världen misslyckas med att genomföra väsentliga begränsningar i utsläppen av växthusgaser inom de kommande årtiondena förväntas genomsnittstemperaturen på jorden att stiga med cirka 4 grader fram till 2100. De exakta effekterna av detta är svåra ...
This booklet presents actions taken by the Nordic countries to speed the transition to a sustainable low-carbon society. It shows how sustainable development is possible, with strong climate policies contributing to economic growth and job creation as well as environmental improvements. The Nordic countries successfully demonstrate how ambitious climate change mitigation targets and policies can be combined with high levels of human development.. ...
Det är vanligt att känna sig orolig för klimatförändringar och många av oss känner sig skyldiga att verkligen göra något åt det. De flesta människorna idag gör dock inte så mycket åt klimatförändringar och inser inte hur allvarligt det kan bli.. Men med CarbonStory kan du förändra världen. Från din dator kan du på ett enkelt sätt ta del av lösningen mot klimatförändringar.. På CarbonStory kan du beräkna ditt årliga koldioxidutsläpp och sedan kolla upp en hel del projekt som du kan sponsra. Projekten omfattar olika lösningar, länder, standard och prisnivåer. Det som är så bra med detta är att man kan själv välja projekt att skänka till och det behöver inte kosta mer än några få dollar per månad!. Priset beror förstås på sitt eget koldioxidutsläpp. Om t.ex. mitt koldioxidutsläpp/år är 12 ton så ska jag kompensera för det och skänka så mycket pengar det krävs för att skapa 12 ton förnyelsebar energi eller plantera skog som absorberar ...
Varför är det skäl att forska i klimatförändringen? På denna fråga svarar för egen del akademiforskare inom bio- och miljövetenskaper som finansieras av Finlands Akademi. Forskarna studerar ämnet ur många olika perspektiv. De anser att hoppet om en möjlighet att bromsa upp förändringen inte har gått förlorat, förutsatt att forskningsresultaten tas på allvar.. Mari Pihlatie från Helsingfors universitet undersöker årstidsväxlingar i trädens utsläpp av metan, produktion och transport av metan i boreal, dvs. nordlig barrskog. Hon betonar att trädens kolsänka som ökat i och med klimatförändringen bidrar till att bromsa upp klimatförändringen.. "För att skogarna och torvmarkerna i Finland ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt i klimatförändringstalkot, är det viktigt att öka de långvariga kolreserverna. Därför gäller det att utveckla metoder som hjälper det bundna kolet att hållas kvar i trädbeståndsbiomassan, jorden och torvmarkerna så länge som ...
I Sverige ser tyvärr inte oljeberoendet och därmed utsläppen från hälsosektorn mycket bättre ut. Men det finns mycket vi kan göra och fler goda skäl att sätta igång omedelbart med detta vid sidan om att minska utsläppen och motverka eskalerande klimatförändringar. I maj skrevs nämligen en mycket läsvärd debattartikel i Dagens Nyheter med titeln "Klimatförändring och fetma delar av samma epidemi" där fyra läkare (inklusive en läkarstudent) pekade på en omfattande rapport i The Lancet som kom i januari där fetma och undernäring sammankopplas med klimatförändringar. ...
Det finns dock en väsentlig skillnad mellan klimatförändringar och peak oil. Medan båda problemen är globala så kräver klimatförändringarna också globala lösningar. Det spelar ingen roll för oss i Sverige om vi minskar vår energiförbrukning och går över till alternativa bränslen om något annan land i stället bränner upp oljan - vi drabbas av de globala klimatförändringarna på samma sätt ändå. Om syftet i stället är att minska vårt oljeberoende utifrån peak oil-problematiken så är det meningsfullt med lokala lösningar ...
Den globala uppvärmningen pågår och klimatet förändras. Men vad är klimatförändringar och vilka konsekvenser får klimatförändringarna för jorden? Kan vi göra något för att undvika temperaturökningarna på jorden och förhindra att isen smälter på Arktis?