Medling vid brott är en del av rättssystemet och bygger på lagen om medling vid brott (Lag (2002:445) om medling med anledning av brott). Medlingslagen bygger i sin tur på Europarådets rekommendationer (1999). Med medling avses, enligt lagen, att en gärningsperson och en brottsutsatt möts tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottet och dess konsekvenser. Tanken bakom är att gärningspersonen ska få ökad insikt om vilka konsekvenser brottet medfört och kunna be om ursäkt och den brottsutsatta få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Medling står s a s på två ben och ska gynna bägge parter. Lagen om medling vid brott är i första hand tänkt för unga gärningspersoner, men medling kan förstås ske med alla åldersgrupper. Medling är helt frivilligt för båda parter. För att medlingslagen ska gälla krävs att brottet är polisanmält och att den unge gärningspersonen har erkänt brottet eller delaktighet i det.. ...
Medling kan erbjudas alla som begått ett brott men är främst tänkt för personer mellan 12 och 21 år samt för berörda brottsoffer. Medlingen leds och förbereds av en opartisk och utbildad medlare. Medlaren har tystnadsplikt. Tiden för medling vid brott kan variera utifrån parternas önskemål och brottets art.. För den som utsatts för brott kan medling innebära att man får möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till den som utsatt någon för brott. Medlingen kan eventuellt minska rädslan för personen som begått brottet. För den som begått ett brott kan medlingen ge en chans att förklara sig, visa att man tar ansvar för det man gjort och att man vill försöka minska de negativa följderna av brottet.. Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås erbjuder gemensamt medling vid brott. ...
Rådet för brottsförebyggande arbetar utifrån de mål och åtgärder som fastställts i det nationella programmet för brottsförebyggande.. Rådet för brottsförebyggande har utarbetat ett nationellt program för brottsförebyggande, Trygga tillsammans (2016-2020), i syfte att utveckla det brottsförebyggande arbetet på det lokala planet samt förbättra invånarnas möjligheter att delta och påverka. Programmet fokuserar på att utveckla den brottsförebyggande verksamheten och förebygga brott i allmänhet, inte på en viss brottstyp eller ett visst brottsfenomen. Statsrådet utfärdade ett principbeslut om programmet i november 2016. Att utarbeta ett program för brottsförebyggande var en av rådets prioriteringar under mandatperioden 2015-2018.. Det föregående programmet för brottsförebyggande, som också gick under namnet Trygga tillsammans, trädde i kraft 1999. Det nya programmet för brottsförebyggande har tagits fram för att motsvara behoven i dagens civila samhälle. Det ...
Lagändringar kring Försök, Förberedelse, Medverkan och stämpling till allvarliga brott trädde i kraft den 1 juli 2016.. Försök, Förberedelse, Medverkan och stämpling till allvarliga brott. Brottsbalken 23:2, som omfattar brottsrubriceringarna utefter ovanstående rubrik, har ändrats i två stycken. Ändringarna har markerats med fet och kursiverad stil i den utformningen Brottsbalken 23:2 kommer att ha från och med den 1 juli 2016.. Lagtexten. Brottsbalken 23:2. Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,. 1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller. 2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott,. ska i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han eller hon inte har gjort sig skyldig till ...
Polisen skiter i brott - Ett brott som var pågående larmades till polisen. Istället för att skicka en polispatrull och gri...
Ej att förväxla med Alfred Hitchcocks Studie i brott från 1958. En studie i brott är en amerikansk film från 1941 i regi av H. Bruce Humberstone. Efter att modellen Vicky Lynn hittas mördad misstänker polisen Frankie Christopher som upptäckte henne och tog in henne i branschen. Särskilt den hårdföre polisen Ed Cornell är fast besluten om att få fast Frankie för brottet. Vickys syster Jill bestämmer sig för att med hjälp av Frankie ta reda på vad som hände. Betty Grable - Jill Lynn Victor Mature - Frankie Christopher Carole Landis - Vicky Lynn Laird Cregar - Ed Cornell William Gargan - Jerry MacDonald Alan Mowbray - Robin Ray Allyn Joslyn - Larry Evans Elisha Cook Jr. - Harry Williams Chick Chandler - Reporter Morris Ankrum - biträdande åklagare Charles Lane - Keating, florist Frank Orth - kyrkogårdsarbetare Filmen på TCM Movie ...
Riksrevisionen har granskat Kriminalvårdens planering av intagnas verkställighet och samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen inför frigivningen.. Verkställighetsplaneringen används för att planera åtgärder som ska minska risken för att en intagen återfaller i brott efter frigivningen. Granskningen visar att Kriminalvården inte lever upp till de krav som ställs på verkställighetsplaneringen. Det finns brister i bland annat kvaliteten, dokumentationen och uppföljningen. Riksrevisionens bedömning är att ledningen inte har varit tillräckligt tydlig i sin styrning eller gett personalen goda förutsättningar.. För att en klient inte ska återfalla i brott behövs en effektiv samverkan mellan Kriminalvården och andra berörda myndigheter. Granskningen visar att samverkan inför frigivningen inte ger de intagna samma möjligheter till stöd i olika delar av landet samtidigt som det saknas strukturer för samverkan. Riksrevisionens bedömning är att regeringen inte har ställt ...
Rapport 2012:15 Återfall i brott Mönster i risken för återfall bland lagförda personer Återfall i brott Mönster i risken för återfall bland lagförda personer Rapport 2012:15 Brå centrum för kunskap om
Agatha Christies novellsamling Par i brott f r f rsta g ngen i svensk vers ttning!1920-talets London. F r det unga paret Beresford blir ventyr en del av vardagen n r de best mmer sig f r att ta ver Blunts Briljanta Detektivbyr . Tommy och Tuppence Beresford tar sig att l sa varje fall inom tjugofyra timmar, och tillsammans konfronteras duon med mysterier som inbegriper allt fr n f rsvunna smycken och f rgiftad choklad till alibig tor och bestialiska mord. Par i brott r kanske Agatha Christies m rkligaste och mest otypiska bok. Novellerna har en l ttsam och lekfull ton, och visar prov p f rfattarinnans humor. Boken inneh ller ven ett f rord av Svenska Deckarakademins preses Johan Wopenka. F rordet ger p ett pedagogiskt s tt en verblick ver brittisk kriminallitteraturs mest k nda figurer och dess skapare ...
Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord har haft regeringens uppdrag att utreda ett utökat straffrättsligt skydd för de barn som bevittnar brott som begås av och mot nä
Politisk brottslighet eller ideologiskt motiverade brott är brott som utförs med politiska eller ideologiska motiv. Politiska brott begås ofta av altruistiska skäl, till skillnad från konventionella brott som begås av privata (känslomässiga, ekonomiska), och med syfte att skapa en bättre värld och ett bättre liv för andra. De politiska brotten kan därför förklaras moraliskt av förövarna. De politiska brotten kan dock ha inslag av egoistiska skäl. Politisk brottslighet kan utföras som statsorganiserad brottslighet, när politikerna är i makthavande position, eller av personer utanför staten. Otillåten påverkan på demokratins företrädare av enskilda, som har enskilda och opolitiska motiv, kallas i stället rättshaveri. Till politisk brottslighet hör exempelvis folkmord, brott mot de mänskliga rättigheterna, politiskt motiverat polisövervåld, olagliga experiment på människor, spionage, olaglig övervakning, statsterrorism, och terrorism. Det avser brott begångna ...
Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrotts-myndigheten. Anmälda brott inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott. För en mer detaljerad beskrivning, se avsnittet Statistikens innehåll i pdf-filen.. Ändamålet med statistiken är att ge en bild av omfattningen och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.. Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med kort produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisnings-perioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och ...
För dig som utsatts för brott kan medling innebära att du får möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till den som utsatt dig för brott. Medlingen kan eventuellt minska rädslan för personen som begått brottet.. För dig som begått ett brott kan medlingen ge dig en chans att förklara dig, visa att du tar ansvar för det du gjort och att du vill försöka minska de negativa följderna av brottet. ...
Statistik över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott presenteras i tabeller samt i rapporter som sammanfattar de viktigaste resultaten och ger stöd i hur statistiken bör tolkas. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referensåret eller över tid. Statistiken kan användas som ett underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden ...
Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat en kortanalys. Den visar att återfallen i brott bland dem som friges från anstalt minskade från 2003 till 2010. Minskningen tycks framför allt hänga samman med en förändrad klientsammansättning: Faktorer som ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid spelar in.. I kortanalysen jämför Brå den återfallsstatistik som produceras av Brå respektive av Kriminalvården. Myndigheternas statistik skiljer sig åt både när det gäller syfte och i de definitioner som används.. Från början av 00-talet till i dag har andelen återfall efter frigivning från fängelse minskat från 55 procent till omkring 40 procent enligt Kriminalvårdens statistik. En liknande utveckling finns även i Brås statistik.. Generellt uppvisar Brås återfallsstatistik en högre nivå än Kriminalvårdens. Det har flera olika förklaringar. En förklaring är att Brå mäter återfall i ny lagföring, medan Kriminalvården endast mäter ...
Det är helt oplanerat - jag lovar! "Par i brott" har aldrig översatts i helhet till svenska tidigare men jag är glad att den blivit det nu. Den är lite annorlunda jämfört med böckerna om Hercule Poirot och Miss Marple och jag gillar den jättemycket. Det är noveller som hänger samman och i början av boken finns ett förord som förklarar lite när det gäller olika karaktärer som dyker upp i historierna, vilket gör boken ännu bättre ...
Medling vid brott innebär att målsägare och gärningsperson som erkänt gärning eller del av gärning möts för att tala om brottet och formulera framtida relation.. Ödeshög erbjuder medling via Medlingsverksamheten i Linköping. Målsättningen för verksamheten är att verka brottspreventivt, lösa konflikter och ge chans till upprättelse. Syftet med medling är att parterna möts och samtalar om brottet och vilka konsekvenser det fått för båda parter. Utrymme finns alltid för att förklara sitt agerande och be om ursäkt. Samtalet syftar alltid till att verka stärkande för bägge parter. ...
K R I M I N O L O G I S K A I N S T I T U T I O N E N S A V H A N D L I N G S S E R I E Mått på brott. Självdeklaration som metod att mäta brottslighet Nr. 29 Mått på brott Självdeklaration som metod
Veckans brott. Titta på avsnittet av Veckans brott från 29-03-2019 här på Webbtvplay.se. Veckans brott - Redaktionen: I dag hölls rättegång mot Jehovas vittnen. Det handlar om att församlingen inte ansökt om tillstånd hos Statens medieråd fö...
Johan Pehrson skriver idag om en ny kraftsamling mot grova brott som ska ske genom att information delas mellan de myndigheter som samverkar mot den ekonomiska brottsligheten samt att regelverket kring sekretess justeras. Se här ...
Åklagare väcker inte åtal för brott mot ordningslagen vid en allsvensk fotbollsmatch i Kalmar. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 13-15.
Av Karin Strand. Skillingtryck kallas de enkla vistryck som fram till 1900-talets första decennier vände sig till den breda publiken. Visorna kunde vara av alla möjliga slag: psalmer, kungahyllningar, lyriska och humoristiska visor liksom visor om aktualiteter som nyheter, olyckor och rafflande brott. Den brokiga repertoaren speglar vilka ämnen som antogs intressera köpekretsen vid olika tidpunkter, men också vilka frågor som upphovspersoner med olika agendor sökte nå ut med i säljande form.. I denna bok studerar visforskaren Karin Strand tre olika visgenrer i skillingtryck som alla tematiserar sociala angelägenheter i sin samtid. Det handlar om tiggarverser av blinda, visor om brott och brottslingar samt berättelsesånger som propagerar mot dryckenskap. I undersökningen av visornas genrehistoria och kulturella funktion studeras visorna ytterst som sociala gränssnitt: hur texterna representerar de verkliga omständigheter, personer och problem de utger sig för att skildra. För ...
Nationella trygghetsundersökningen från Brå visar att andelen av den vuxna befolkningen i Sverige som uppger att de känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen i området där de bor har minskat från 21 procent 2006 till 15 procent 2013. Fortfarande är det dock många kvinnor som inte går ut ensamma på kvällen i sitt närområde.. Den så kallade "rädsloparadoxen" säger alltså att de som har minst risk att utsättas för brott är de som samtidigt minst sannolikt går ut ensamma på kvällen, med bland annat äldre människor som ett exempel. Jag tänker dock att det är svårt med hönan och ägget för detta - vardagliga rutinaktiviteter är starkt förknippade med utsatthet. De som är försiktiga med att vistas inom det offentliga rummet kommer av naturliga skäl inte att utsättas av brott inom denna plats. Dessutom vore konsekvenserna sannolikt betydligt värre för utsatta grupper som väljer att stanna hemma.. ...
En del av den forskning som pågår på institutet handlar om brott och våld. De senaste 30 åren har vi i Sverige sett en tillströmning av personer till våldsbevakande miljöer och dessutom ett tilltagande våld utövat av kriminella gäng. Genom att undersöka vilka mekanismer som styr den här utvecklingen kan vi försöka förhindra den och bättre möta de konsekvenser den för med sig.. En annan typ av hot vi studerar är sådana som ännu inte utvecklat sig till just hot och som vi fortlöpande behöver bedöma. Det kan dels handla om hot i form av kärnvapen, meteorer eller klimatförändringar som rubbar hela världens ekosystem, dels om utvecklingen av nya teknologier som bär stor potential till olika förbättringar men som också skulle kunna orsaka stor förstörelse. Hur ska vi till exempel se på teknologier som utvecklas för att förbättra människans fysiska och mentala kapaciteter, när de rubbar på gränserna för vad det innebär att vara just människa? ...
På grund av flera inbrottsförsök under våren har styrelsen diskuterat hur man kan förebygga och följa upp brott. Man saknade vid inbrottsförsöken möjlighet att på ett säkert sätt fastställa hur de kriminella tagit sig in och därmed bättre möjlighet att förbättra skalskyddet. Det har också funnits...
Medling vid brott innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna. Vi erbjuder medling till unga lagöverträdare under 21 år.
Många hävdar att kryptovalutor mest används till grova brott, men oron är överdriven. I en intervju med Trijo News berättar svenska polisen att det inte finns några misstänka fall av exempelvis penningtvätt eller terrorfinansiering med hjälp av kryptovalutor.
Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Länsstyrelsen är en del i en nationell och regional stöd- och samordningsstruktur. Den inrättades av regeringen 2017 för att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela samhället. Regeringen har även lanserat ett nytt nationellt brottsförebyggande program - Tillsammans mot brott. Målsättningen med åtgärderna är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Regeringen vill verka för att: ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Oaktsamhet beträffande ålder vid sexualbrott mot barn. En straffrättslig studie av barns rättsliga skydd mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering vid domstolarnas tillämpning av 6 kap. 13 § brottsbalken..
Kriminalvård i praktiken : strategier för att minska återfall i brott och missbruk (Innbundet) av forfatter Henrik Andershed. Pris kr 649. Se flere bøker fra Henrik Andershed.
Obs! När jag säger "fråntas sin rösträtt" avser jag den tid man sitter i fängelse. När straffet är avtjänat är skulden nollställd och den dömde skall återupprättas till fullo (förutsättningen för detta är att straffet verkligen innebär att man sonar sitt brott, dvs att straffet inte bara innebär vård utan också ett straff).. Gud har, som jag ser det, gett samhället i uppdrag att ombesörja lag och ordning i en fallen värld. "Överheten bär inte svärdet förgäves" har vi nyss konstaterat. Jag kan inte se att samhället inte skulle ha rätt att i vissa fall ta en ond människas liv. Däremot är det helt fel när jag som privatperson hämnas på någon annan. Det är till dig och mig som Jesus säger att vi skall älska våra fiender och vända andra kinden till, inte till samhället. Samhällets uppgift är att skydda oss mot ondskan och göra det möjligt för oss att leva ett tryggt och säkert liv (därför har samhället en polismakt mot inre hot och en militärmakt ...
Fem ungdomar från Växjö i åldern 15 till 18 år dömdes i dag av Växjö tingsrätt för flera grova brott. Ungdomarna döms bland annat för att ha misshandlat ...
Den 43-årige Märstabon som greps efter ett tillslag på Västra Bangatan i somras åtalas nu för en rad grova brott. - Det finns fotografier på honom i Hells Angels lokaler, säger åklagare Yngve Rydberg.
... innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna.
Klienter som får någon form av särskild utslussningsåtgärd har lägre risk att återfalla i brott och drabbas av akut intoxikation. Det visar en ny stud...
Kriminalvård. Fotboja och frigång under utslussning av fängelsedömda från anstalter leder till färre återfall i brott, visar en rapport från Kriminalvården. Risken för överdoser av…
Marie Öquist är historieintresserad skribent och kommenterar olika syn på brott och straff samt ger exempel på rysliga ogärningar här på Södertörn. Ett program med Björn Malmberg som programledare.
Gripandet skedde i Göteborg och är resultatet av ett intensivt samarbete mellan säkerhetstjänsterna i Danmark, Norge och Sverige. Arbetet har varit komplicerat och pågått en tid. Misstankarna gäller brott som riktar sig mot personer i Danmark ...
Nu är det dags att förbjuda krig. Det är ett brott. Vi måste sluta gömma oss bakom vapenindustrin. Lev med hjärtat, vi är för snabba i huvudet" // ...
Läs om filmen Studie i brott (Vertigo, 1958) av Hitchkock, och om den musik som Bernard Herrmann skrev till filmen. Du kan också lyssna till musiken här!
Bekämpning av gränsöverskridande brottslighet samt i vissa fall nationell organiserad brottslighet. • Bekämpning av vissa internationella brott av allvarlig beskaffenhet, exempelvis brott som kan inrymmas i Romstadgans definition av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. • Inkommande ärenden om internationell rättslig hjälp, dock inte från de nordiska länderna, i brottmål, om erkännande och verkställighet i Sverige av frysningsbeslut, om utlämning eller överlämnande från Sverige och om överförande av lagföring i vissa fall.. ...
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård).. BRÅ arbetar på uppdrag av regeringen och samarbetar med andra myndigheter och organisationer. BRÅ arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet, tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.. BRÅ producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. ...
Är gener relaterat till brottslighet? Ja, sanningen är att det skulle vara mycket radikalt att hävda annat än att de individuella faktorerna handlar om ett samspel mellan arv och miljö, som påverkar benägenheten för brottslighet. Något som bekräftats med tvillingstudier under olika uppväxtförhållanden. Detta tillhör de icke observerbara familiära faktorerna, eller mer korrekt de "unobserved familial factors" som visat korrelation med brottslighet.. Dagens Juridik skriver idag om att två gener identifierats som kan kopplas till ökad benägenhet för brottslighet här. Det jag upplever intressant med artikeln i övrigt är att det förstås inte går att använda den här typen av genanalys i något brottspreventivt syfte - brottspreventiva insatser riktar sig förstås lämpligtvis mot faktorer inom den sociala och fysiska miljön och inte individens genuppsättning.. Bloggen Kriminiologiska funderingar har ett tänkvärt inlägg om "Genetik och Brott" här.. ...
Socialt utsatta områden - Brå ska med utgångspunkt i den nationella trygghetsundersökningen redovisa utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden. I uppdraget ingår att belysa den övergripande utvecklingen i dessa områden i jämförelse med andra urbana områden. I uppdraget ingår även att belysa kvinnors och mäns utsatthet och trygghet. Uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.. Utvecklingen av utsatthet för sexualbrott - Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. Under de senaste fyra åren har även utsattheten för sexualbrott ökat enligt Nationella trygghetsundersökningen. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat utvecklingen av de anmälda respektive självrapporterade brotten, som benägenheten att anmäla och rapportera om sexualbrott, lagstiftningens utformning och den faktiska utsattheten. Brå ska belysa orsakerna till ökningarna sedan 2005. I uppdraget ingår att i ...
Doktor Björn Bertilsson ligger riktigt risigt till. Tre katastrofala skilsmässor och ett antal dåliga affärer gör att Kronofogden jagar honom för skulder i mångmiljonklassen. I aulan på hans gamla skola, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, hänger Carl Larssons mästerverk Ute blåser sommarvind, ob...
Systemet har beskrivits i The Economist den 16 april 1994: The secret of Japans safe streets. Japan hade fram till 1960-talet ungefär samma låga frekvens av våld som vi, men har sedan dess halverat den.. Orsaken till att brottsvågen har ökat i Sverige skyller Curt på vår uppfattning att brott beror på sociala problem. Förövaren är viktigare än själva brottet och den som utsätts för brott. Han ger också media en känga eftersom de sällan rapporterar om vår ineffektivitet och ger ett exempel:. Att Interpol år 2003 rapporterade att den svenska våldsbenägenheten var bland de högsta i Europa väckte uppseende i våra grannländer men kommenterades så vitt jag vet aldrig av svenska medier.. Jag börjar nu fatta vitsen med Fria Nyheter som mer än gärna rapporterar om brott. Det behövs uppenbarligen. I dagen logg rapporterar Fria Nyheter från Norrland:. 2008 hade Norrbotten näst lägst brottslighet i landet. Polismyndigheten var femte bäst i Sverige på att klara upp de ...
Tullens uppgift är att främja en smidig internationell varuhandel och säkerställa att den sker korrekt samt effektivt uppbära varuskatter. Tullen är en sektoröverskridande service- och tillsynsorganisation som skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen främjar EU:s inre marknad och jämlika konkurrensvillkor för företagen. Tullen sköter sina lagstadgade uppgifter på alla 11 ministeriers och statsrådets kanslis behörighetsområden.. En uppgift för Tullen är att genomföra den nationella strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet genom vilken man bland annat effektiviserar spårandet och återställandet av vinningen av brott, minimerar den vinning som fås genom illegal verksamhet samt ökar risken för att åka fast för brottslig verksamhet. Inom Tullen begränsar sig genomförandet inte enbart till att minimera skatteskador och brottslig vinning, utan Tullen ingriper också på ett mer omfattande plan i brott mot regelverket för ...
Statistiken ver brottslighet som kommit till polisens k nnedom och tv ngsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tv ngsmedel. Det f rsta offentligg randet av den nya statistikgrenen sker 31.3.2015. Det beskriver brottslighet som kommit till k nnedom 2014. N sta offentligg rande r brottslighet som kommit till k nnedom, f rsta kvartalet 2015, som publiceras 21.4.2015. Statistik ver tv ngsmedel 2014 publiceras 20.5.2015. Ett separat offentligg rande om familjev ld och v ld i n ra relationer produceras i slutet av maj.. F rfr gningar:. Kimmo Haapakangas 029 551 3252, [email protected] ...
Statistiken ver brottslighet som kommit till polisens k nnedom och tv ngsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tv ngsmedel. Det f rsta offentligg randet av den nya statistikgrenen sker 31.3.2015. Det beskriver brottslighet som kommit till k nnedom 2014. N sta offentligg rande r brottslighet som kommit till k nnedom, f rsta kvartalet 2015, som publiceras 21.4.2015. Statistik ver tv ngsmedel 2014 publiceras 20.5.2015. Ett separat offentligg rande om familjev ld och v ld i n ra relationer produceras i slutet av maj.. F rfr gningar:. Kimmo Haapakangas 029 551 3252, [email protected] ...
När förundersökning har genomförts är det upp till åklagaren att bestämma om åtal ska väckas. Åklagaren har åtalsplikt och måste alltså väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 6 § RB).. När förundersökningen är klar finns alltså två alternativ. Det första alternativet är att åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevisning för att ett framgångsrikt åtal ska kunna ske. I så fall väcker hen åtal genom att upprätta en stämningsansökan så att saken tas till domstol. Det andra alternativet är att åklagaren anser att det inte finns tillräckligt med bevisning för en fällande dom för brottet och då läggs förundersökningen ner. En nedlagd förundersökning kan återupptas om ny bevisning kommer fram. Beslut meddelas oavsett utfallet av förundersökningen (23 kap. 20 § RB). I slutändan blir det alltså en bevisfråga för åklagaren. Det är så klart större sannolikhet för att åklagaren får ...