Uttrycket industriell bioteknik används för att beskriva hela den tekniska processen som tar fram biobaserade material, kemikalier och energibärare från biomassa med hjälp av huvudsakligen biotekniska metoder. Ibland kallas industriell bioteknik även för vit bioteknik och den skiljer sig från den sk. röda biotekniken som avser att ta fram läkemedelssubstanser med hjälp av biotekniska metoder. Den industriella biotekniken, eller den vita biotekniken har således sin hemvist inom kemi- och processindustrin medan den röda biotekniken har sin hemvist enbart inom läkemedelsindustrin. Inom industriell bioteknik använder man sig såväl av enzymatisk katalys som mikrobiell katalys (eller en kombination av de båda) ofta tillsammans med andra icke biotekniska metoder för att utföra en hel process från råvara till slutprodukt. Exempelvis är det vanligt att använda membranfiltrering och andra seperationsmetoder för att avskilja vätskor från celler, proteiner, biomassa etc. ...
Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Innovation i start-up och storföretag En studie om kommersialisering av modern bioteknik inom skogsindustrin i Sverige
Bioteknik är en kombination av biologi och teknik som i första hand innebär att använda celler eller komponenter från celler (såsom enzymer eller DNA) i tekniska tillämpningar.[1] Bioteknik är således en tvärvetenskap. En del av tillämpningarna har även medicinska/biomedicinska tillämpningar. Bioteknik är historiskt nära besläktat med kemiteknik, och de äldsta tillämpningarna av bioteknik är sådana som innefattar olika jäsningsprocesser. I takt med att framsteg inom molekylärbiologin har skett, har mer av genteknik kommit att innefattas i området.[2]. Bioteknik är ett väldigt brett område, Verket för innovationssystem har fastställt följande huvudindelningar ...
Sveriges kommuner och fastighetsbolag är väl medvetna om alla de problem fettet ställer till med. Både för samhället och den enskilda fastighetsägaren är fettet en ständig kamp. Men det blir allt vanligare att privata och kommunala fastighetsbolag övergår från traditionell teknik till modern bioteknik - genom att biokonvertera. En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik till miljövänlig och hållbar bioteknik. Bioteria har utvecklat tre olika biosystem, där tekniska lösningar och gynnsamma mikroorganismer samverkar för att bryta ner och förbruka fettet där det ansamlas - i fettavskiljaren, i storköksventilationen och i avfallsutrymmen. Genom att biokonvertera en fastighet till modern bioteknik kan vi lösa de problem som fettet skapar - direkt vid källan.. Bioteknik imiterar naturens metoder och skapar därför inte heller några nya problem, vare sig för människa eller miljö. Detta ger oss äntligen möjligheten att lämna traditionella, ...
Kursen fokuserar på mikroorganismer i deras naturliga sammanhang, inklusive deras växelverkan med miljön och andra organismer, med följande huvudtema: Mikrobiell diversitet och evolution, mikrobiell cellbiologi och utvecklingsbiologi, metabolism och fysiologi, samspel, angrepp och försvar, samt tillämpningar (infektionssjukdomar, livsmedelsmikrobiologi, bioremediering och bioteknisk produktion).
Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi. ...
The purpose of the services is to evaluate the results of the project "Applied Catalysis" carried out under the research cooperation between the Department of Biotechnology (DBT) of the Ministry of Science and Technology, Government of India, New Delhi, and the Department for Research Cooperation (SAREC) of SIDA, Stockholm. One of the principal objectives of the project was to develop highly efficient biotechnological processes for production, use, recoupling and re-use of enzymes, which act as biocatalysts in the biotecnological industry ...
Vår forskning bidrar till att förbättra industriella processers effektivitet och hållbarhet, och den har bred tillämpning inom områdena hälsa (medicin och livsmedel), industriell produktion (biotekniska processer för produktion av bulk, finkemikalier och proteiner), samt inom energiproduktion (trans
... är ett teknikområde som innefattar bland annat genteknik. Det är helt enkelt tekniska tillämpningar av biologin, där man använder organismer eller delar av organismer för att utföra något. Ett exempel på bioteknik är öltillverkning där man använder en organism (jästsvamp) för att jäsa ölet. Några andra exempel på bioteknik än genteknik är: Att använda jäst för att baka bröd och tillverka vin.
Skolan f r bioteknologi har som m l att ge en stark kunskapsbas f r teoretiska och till mpade fr gest llningar inom livsvetenskaperna. Skolan best r av sex avdelningar, genteknologi, glykovetenskap, industriell bioteknologi, proteinteknologi, proteomik och nanobioteknologi samt teoretisk kemi och biologi. Skolans verksamhet r lokaliserad till AlbaNova Universitetscentrum i Stockholm och Science for Life Laboratory i Solna. Vi r cirka 300 anst llda, varav m nga r involverade i bioteknisk forskning p internationell toppniv . Skolan erbjuder ocks civilingenj rs- och mastersutbildningar ...
Vid bioteknologisk produktion är det av ekonomiska skäl viktigt att snabbt kunna avgöra om rätt produkt bildas (kvalitativ analys) under processens gång samt kunna mäta i vilken koncentration (kvantitativ analys) produkten bildas. I dagsläget saknas detaljerade rekommendationer för hur analyser skall utföras vid bioteknologiska processer. I denna avhandling ges avhandling riktlinjer för hur analytisk metodutveckling och validering inom detta område bör utföras. Steroiden 9a-hydroxyprogesteron har använts som modellsubstans. Johan Lindholm utvecklade en metod där en vätskekromatograf kopplas till en multivåglängdsdetektor och en masspektrometer för snabb preliminär identifikation och koncentrationsbestämning av produkten. Dessutom ger han rekommendationer för hur riktigheten vid koncentrationsbestämningarna skall höjas. Storskalig kromatografi är en kraftfull separationsmetod för upprening av substanser från komplexa provblandningar. En sådan provblandning kan vara ...
Mål. Växtbioteknik blir allt viktigare i en globaliserad, växande värld, där behoven för livsmedel, mediciner, material och energi från förnyelsebara källor ökar. I USA är idag över 80% av den odlade majsen och över 90% av den odlade sojan genmodifierad, men den största ökningen av arealer med genmodifierade grödor sker i U-länder. Den globala uppvärmning och klimatförändringen ställer krav på bl.a. effektivare produktion av biomassa och biobränsle, och utveckling av jordbruksgrödor med ökad tork- och värmetolerans. Växtbiotekniken kan komma att spela en mycket viktig roll i omställningen från ett oljebaserat slit-och-släng samhälle till ett hållbart samhälle byggt kring förnybara produkter. Kursen avser att ge övergripande kunskaper i växtbioteknik med betoning på industriella tillämpningar. Kursen ger även inledande kunskaper i växtbiologi, växtmolekylärbiologi och växtbiokemi ...
Royal DSM, a global science-based company active in health, nutrition and materials, opens a new state-of-the-art biotechnology facility at its site in Delft to accelerate DSMs biotechnology research and development capabilities for applications in food and nutrition, feed, fuel, pharma and bio-based materials. The completion of this new biotechnology center is part of a €100 million investment program by DSM to scale up R&D in the Netherlands since 2013.. The variety of specializations in DSMs biotechnology center makes it a magnet for talent. The new center employs 400 bright scientists from 27 nationalities. The biotechnology center is at the heart of the Biotech Campus Delft. ...
För att erhålla civilingenjörs-examen i Bioteknik ska man välja 2 av följande kurser; BB2460 Biokatalys, 7.5 hp, BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp, BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, 7,5 hp. **För att erhålla civilingenjörsexamen i Bioteknik ska man läsa följande kurser BB2460 Biokatalys, 7.5 hp och BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp. Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Uppdaterad lista över masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.. ...
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE & systemisk skleros och RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.. Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2010, kl.10.00.. Active Biotech AB ...
Active Biotech har tecknat ett optionsavtal med Avidex Ltd., Oxon, England. Avtalet innebär att Avidex ska utvärdera en serie CD80-hämmare (substanser som påverkar kroppens immunförsvar), framtagna av Active Biotech i Lund. Avtalet ger Avidex möjlighet till exklusiva licensrättigheter för vidareutveckling av produkterna. Om optionen utnyttjas erhåller Active Biotech de i avtalet överenskomna delmåls-ersättningarna samt royaltyer på framtida försäljning ...
Jämför priser på Managing Biotechnology: From Science to Market in the Digital Age (Häftad, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Managing Biotechnology: From Science to Market in the Digital Age (Häftad, 2017).
Multidisciplinär forskning är dessutom väldigt inne nu, och på goda grunder. Om flera delar av vetenskapen samverkar uppstår synergieffekter. Vi blir starkare tillsammans. Vilket många anslagsgivande myndigheter och inte minst EU tagit fasta på.. Livets mångfald i havet är mycket större än på land. Här finns en oerhörd mängd organismer som kan ha potentiellt intressanta egenskaper. Att förutsättningarna är särskilt goda i Göteborgsregionen är något han nu tycks ha fått vetenskapligt belägg för. För en tid sedan tog han och Jenny Veide Vilg (båda är "ambassadörer" för Marin bioteknik inom det Maritima klustret inom Västra Götalandsregionen) initiativ till en analys av forskningsläget. Universitetsbiblioteket kopplades in, där bibliometrikern Bo Jarneving började kartlägga de artiklar inom marin bioteknik som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter under den senaste tioårsperioden. Av underlaget på drygt 17 000 artiklar var 205 stycken skrivna ...
Sektionen för Teknisk Biologi på Linköpings tekniska högskola - Masterinriktningar Teknisk Biologi. Industriell bioteknik och produktion / Industrial Biotechnology and Production. Inriktningen syftar till att bygga upp en ingenjörskompetens inom området bioteknik för produktion och produkter inom den industriella läkemedels- och diagnostikasektorn.
Havets potentiale for udvinding af industrielle råvarer og biomasse er stort - men vi mangler viden og ikke mindst investeringer for at udnytte disse muligheder. Blå Bioteknik projektet har undersøgt hvordan vi i Kattegat/Skagerrak kan få gavn af havets ressourcer og støtte innovation indenfor blå bioteknik.
Expres2ion bildades 2010 i Danmark och är noterat på First North. ExpreS2ion Biotechnologies arbetar med CRO som specialiserat sig på att utveckla cellinjer och processer baserade på Drosophila S2-celler. Syftet med bolaget var att ta fram en generisk plattform för att konstruera komplexa proteiner som i sin tur kan användas för vaccinforskning och sedan kommersiellt bruk. Sedan starten har bolaget tagit fram ca 250 unika proteiner och har en Success-rate på 90 %. Bolaget är ledande vad gäller kostnad, tid och kvalité i den här genren. Vad gäller kvalitén och bolagets varumärke anser vi deras samarbetspartners vara ett bevis på detta. Bland dessa återfinns Roche, Novartis och Janssen.. (2017-02-07) Köper i ExpreS2ion Biotech Holding på genomsnittskurs 7,2 kr ( innehavet utgör ungefär 5 % av depåvärdet ). Min korta riktkurs för ExpreS2ion Biotech Holding är 12 kr inom 6 till 12 månader.. Min långa riktkurs är 50 kr till år 2020.. Bolaget noterades i slutet av juli ...
Den tekniska utvecklingen går som alla känner till i rasande takt och sen några få decennier sen så gör den biotekniska utvecklingen också det. Priserna för att läsa och skriva DNA har sjunkit snabbt senaste tio åren och även tiden för att utföra jobben också. Nu börjar amatörer och hobbyister få upp ögonen för möjligheterna med bioteknik. Men skillnaden mellan IT-teknik och bioteknik är att de etiska frågorna är många fler och mer djupgående eftersom att våra vägval kan komma att ändra mänskligheten och vår omgivning i grunden. Och det under våra livstider. Med utveckling av genmodifieringstekniken CRISPR är de etiska frågorna kring bioteknik mer aktuella än någonsin. Med anledning av den snabba utvecklingen inom bioteknik och de etiska frågor som därför blivit aktuella anordnar Bionyfiken tillsammans med Människa+ en debatt med Statens medicin-etiska råd som har till uppgift att belysa medicin-etiska frågor.. Eventet kommer äga rum 6e oktober på ...
Aktie PharmaCyte Biotech - all kursdata, kursdiagram och övrig kursinformation i realtid för dig som är svensk aktieägare. Följ aktien PharmaCyte Biotech på VA Finans.
Sammanställning och diskussion av etiska och samhälleliga frågor som reses av den moderna gentekniken och biotekniken. Användbar vid grupparbeten i skolan.
Modern bioteknologi har starkt bidragit till ökad förståelse för benbiologi, trots att benvävnad är en av kroppens svåraste vävnader att studera på grund av mineralisering samt extremt låg omsättningshastighet. Genom-wide association studier har kunnat identifiera ett antal gener kopplade till bentäthet och fraktur, men ingen kan ännu användas kliniskt. Benmetabola markörer har gett oss kunskap om omsättning men också visat sig prediktera fraktur på kort sikt. Fraktur är dock mera komplext eftersom frakturer är beroende både av skelettets hållfasthet och fallbenägenhet dvs trauma. Så väl ärftliga som livsstilsfaktorer spelar roll, likaså samsjuklighet vid stigande ålder. Osteoporos definieras genom mätning av benmassan, medan hållfastheten inte kan mätas med dagens metoder. Att uppnå maximal benmassa respektive att förlora lite är avgörande för risken att drabbas av fragilitetsfrakturer.. Våra studier fokuserar på risk- och skyddsfaktorer hos kvinnor, unga ...
Kursen ger kunskaper inom prokaryot cellbiologi och ger förståelse för problemställningarna inom detta område. Kursen ger kunskaper om prokaryota cellers struktur och funktion, metabolism, energiomsättning, celldelning och genetik. Mikrooganismer återfinns i alla typer av miljöer och kursen behandlar deras anpassningsförmåga. Genomgående kommer mikroorganismernas roll och plats i ett ekologiskt system att poängteras. I kursen ingår en introduktion i modern bioteknik.
ansöka om att redigera denna kategori. href="/public/apply?t=society&cat=World/Svenska/Samhälle/Debattämnen/Vetenskap_och_teknologi/Bioteknologi/Kloning"> ...
Lediga tjänster och Analytiker, Banktjänster, privatmarknad, Beskattning, Börsmäklare, Controller, Finanskontroll, Fondredovisning, Inkasso, Inköp, Kapitalförvaltning, Redovisning, Reskontra, Revision, Skatterådgivning, Värdepapper jobb. Jobb.se har jobb inom Bioteknik & Läkemedel för alla.
Om du letar efter bästa ekologiska, 100% ren och natur Sågpalmetto olja från GMP fabrik, eller om du letar efter Kina Sågpalmetto olja, saw palmetto olja extrahera tillverkare, tveka inte att kontakta Nutragreenlife bioteknik, är vi alltid kunna erbjuda dig hög kvalitet bulk Sågpalmetto olja till bra pris. Välkommen till partihandel produkter från oss.
Om du letar efter bästa ekologiska, 100% ren och natur apigenin från GMP fabrik, eller om du letar efter Kina apigenin tillverkare, får du gärna kontakta Nutragreenlife bioteknik, är vi alltid kunna erbjuda dig hög kvalitet bulk apigenin till bra pris. Välkommen till partihandel produkter från oss.
En gång om året brukar det ligga en almanacka i mitt lärarfack. Den är full av tips om vad man kan göra på sina lektioner i biologi. Den kommer från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Idag åkte jag till centret för att ta reda på bakgrunden till det och vad de har för uppdrag. Britt-Marie…
Branscherna läkemedel, kosmetika, bioteknik och finkemikalier ställs inför specifika rengörings- och saneringsutmaningar som kräver en lika specifik expertis.
Bioteknik och Genetik 2x2 Design Concept. Välj bland tusentals fria vektorer, fäst ihop konstdesigner, ikoner och illustrationer som skapats av konstnärer över hela världen!
ETF:en iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS strävar efter att följa investeringsresultaten för ett index bestående av värdepapper i bioteknik- och läkemedelsföretag noterade på NASDAQ.
På avdelningen för Industriell Bioteknik arbetar för att bidra till omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle genom att utveckla nya enzymatiska och mikrobiella metoder för produktion av diverse kemikalier, material och energibärare från förnybara råvaror. En stor mängd viktiga produk
Molekylär bioteknik master - identifiera sjukdomar & lär dig modifiera växter, djur och celler genetiskt. Forska eller jobba i biotekniksektorn.
Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Manico AB utvecklar och tillverkar plattformar för digitalt lärande. Manico FunTable 3.0 är en gigantisk surfplatta som barnen kan samlas kring och lära sig tillsammans.
Vår produktionsledare för skogsbränsle går i pension och vi söker nu hans efterträdare. Stationeringsort är teamkontoret i Krylbo.. Befattningen. Befattningen omfattar ansvar för planering, utförande och uppföljning av produktionsprocessen inom hela råvaras område, under ledning av produktionschefen.. Som produktionsledare har du ansvar för produktionsprocessen med kostnadsansvar avseende produktionskostnader. Du ansvarar även för kvalitetssäkring, utveckling av metodik och operativ hantering avseende skogsbränsle. Som produktionsledare rapporterar du löpande till produktionschefen avseende leveransuppföljning, lagersituation, produktionsuppföljning och entreprenörsfrågor.. Kvalifikationer. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår personal och därför är det viktigt att du som produktionsledare har förmågan att skapa ett gott klimat för samverkan dels inom teamet men även att du kan stimulera medarbetare och entreprenörer så att de utvecklas positivt. Det är också ...
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxt-analys, har gjort en kartläggning av tillväxten i svensk life science-industri, med fokus på åren 2012-14. Resultaten visar att ned-gången i antal anställda som pågått sedan 2006 fortsätter, men bromsas upp. Uppbromsningen beror framför allt på ett ökat antal anställda i medelstora företag.. - Vi ser även en relativt stor ökning av antalet anställda i affärs-segmentet Informations- och kommunikationsteknologier och att det startades många nya företag under dessa två år, framför allt inom Kontraktsforskning, Läkemedel och Biotekniska verktyg, säger Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys.. Ett möjligt hot mot tillväxten är att Sverige förlorar kampen om investeringar i forskning, utveckling och avancerad produktion.. - Kartläggningen ger en försiktigt optimistisk bild om den framtida tillväxten i life science-industrin, men stärker samtidigt bilden av att Sverige behöver en ...
Grattis till valet av detta masterprogram som ger dig spetskompetens för din framtida karriär för att kunna analysera och lösa problem inom området resursåtervinning!. Under de kommande två åren kommer du lära dig att arbeta för en hållbar miljö och att förstå och tillämpa forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig möjlighet att fokusera på ett av de tre områdena industriell bioteknik, energiteknik eller polymerteknologi.. Vi fokuserar på återvinning och återanvändning av avfall. Tonvikten ligger på hur man kan minimera produktionsavfall och vikten av att återföra så mycket som möjligt av avfallet till det ekonomiska systemet genom återvinning av material, energi och näringsämnen. Under dessa två år, kommer du att möta flera olika discipliner, såsom energiåtervinning och bioteknik. Du kommer att besöka olika branscher som arbetar med materialåtervinning och energiåtervinning.. ...
Ett nytt korn som är bättre på att ta upp kväve skulle kunna minska kväveläckaget till vattendrag och dessutom vara gynnsamt för klimatet. Det visar en studie inom Mistra Biotech, där forskarna med hjälp av simuleringsmodeller och livscykelanalyser undersökt vad kväveeffektiva grödor har för effekter.. Sedan 1960-talet skördarna i världen ökat och de har därmed kunnat föda en växande befolkning på jorden. En baksida har varit allt större kvävetillförsel till markerna. Kvävegivorna har ökat sju gånger åren 1960-1990, vilket har en rad negativa effekter på miljön och klimatet.. Kvävet sipprar ut i vattendragen och bidrar till övergödningen av haven. Det krävs även mycket energi för att producera kväve, och dessutom ger kvävetillförsel upphov till lustgas som är en potent växthusgas, med 300 gånger större påverkan än koldioxid per viktenhet.. Det kväveeffektiva kornet finns ännu inte i sinnevärlden. Men det pågår förberedande forskning, så kallad ...
Uppsatser om BIOTECH INDUSTRY. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Workey Jobb: Systemförvaltare till internationellt bolag inom Biotech Sobi ™ är ett internationellt specialiserat sjukvårdsföretag med anknytning till sällsynta sjukdomar…
LU Holding-bolaget Gedea Biotech har tagit in 11 MSEK för att kliniskt verifiera behandlingsmetoden för vaginala infektioner. Intresset för emissionen har varit stort och den kunde därför utvidgas från planerade 7 MSEK till 11 MSEK.
Salipro Biotech har tilldelats Ingemar Croon Award på 2 miljoner kronor. Priset delas ut till unga företag inom kemibranschen som bedöms ha en stor...
På Sportkost.se hittar du dom senaste produkterna från BioTech USA! BCAA, L-carnitine, aminosyror m.m. Välkommen in till oss på Sportkost.se och låt oss hjälpa dig att ta träningen till en ny nivå!
Iso Whey Lactose Free från Biotech - Högkvalitativt vassleproteinisolat med högt bioligiskt värde. För den kräsna atleten som vill ha råkoll på sin supplementering. Laktosfri.Inga transfetter.Sockerfri.Högt biologiskt värde. Iso Whey ZERO g
Mercodia, CheckProof och Pharem Biotech gör nu exit från företagsinkubatorn och acceleratorn UIC. De har slutfört UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator där de har fått tillväxtstöd från UIC och UICs affärscoacher inom näringslivet. Bolagen har dessutom diplomerats som UIC alumn av UICs styrelse. Företagen diplomerades nyligen på UIC-dagen som samlade över 300 startups, tillväxtföretag, entreprenörer samt investerare, politiker och aktörer inom näringsliv och universitet. Varje år utser UICs styrelse nya UIC alumner bland de företag som slutfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator. Programmet pågår i två till tre år och vänder sig till nyskapande och innovativa tillväxtföretag som vill skala upp sin verksamhet och nå en internationell marknad. Mercodia, CheckProof och Pharem Biotech har fått stöd från UIC och UICs affärscoacher inom näringslivet med exempelvis tillväxtstrategier, affärsutveckling och finansiell planering. ‒ Vi
Danska forskningsbolaget Expres2ion Biotech ska med pengarna från nyemissionen som slutfördes i mars öka marknadsföringsinsatserna för att lyfta försäljningen.