Uttrycket industriell bioteknik används för att beskriva hela den tekniska processen som tar fram biobaserade material, kemikalier och energibärare från biomassa med hjälp av huvudsakligen biotekniska metoder. Ibland kallas industriell bioteknik även för vit bioteknik och den skiljer sig från den sk. röda biotekniken som avser att ta fram läkemedelssubstanser med hjälp av biotekniska metoder. Den industriella biotekniken, eller den vita biotekniken har således sin hemvist inom kemi- och processindustrin medan den röda biotekniken har sin hemvist enbart inom läkemedelsindustrin. Inom industriell bioteknik använder man sig såväl av enzymatisk katalys som mikrobiell katalys (eller en kombination av de båda) ofta tillsammans med andra icke biotekniska metoder för att utföra en hel process från råvara till slutprodukt. Exempelvis är det vanligt att använda membranfiltrering och andra seperationsmetoder för att avskilja vätskor från celler, proteiner, biomassa etc. ...
Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Innovation i start-up och storföretag En studie om kommersialisering av modern bioteknik inom skogsindustrin i Sverige
Bioteknik har använts i tusentals år inom jordbruket, livsmedelsindustrin och medicinen.[5]. Begreppet är däremot ganska nytt och anses ha myntats 1919 av den ungerske ingenjören Károly Ereky.[5]. Ett stort genombrott för biotekniken skedde strax före andra världskriget när penicillin upptäcktes. De första organismerna som isolerades var med dagens mått ineffektiva producenter av penicillin. Med mutationsarbete och naturligt urval har bioteknikerna sedan odlat fram stammar som ger 10000 gånger så mycket antibiotikum som de första i slutet av 1930-talet.[6]. ...
Sveriges kommuner och fastighetsbolag är väl medvetna om alla de problem fettet ställer till med. Både för samhället och den enskilda fastighetsägaren är fettet en ständig kamp. Men det blir allt vanligare att privata och kommunala fastighetsbolag övergår från traditionell teknik till modern bioteknik - genom att biokonvertera. En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik till miljövänlig och hållbar bioteknik. Bioteria har utvecklat tre olika biosystem, där tekniska lösningar och gynnsamma mikroorganismer samverkar för att bryta ner och förbruka fettet där det ansamlas - i fettavskiljaren, i storköksventilationen och i avfallsutrymmen. Genom att biokonvertera en fastighet till modern bioteknik kan vi lösa de problem som fettet skapar - direkt vid källan.. Bioteknik imiterar naturens metoder och skapar därför inte heller några nya problem, vare sig för människa eller miljö. Detta ger oss äntligen möjligheten att lämna traditionella, ...
Kursen fokuserar på mikroorganismer i deras naturliga sammanhang, inklusive deras växelverkan med miljön och andra organismer, med följande huvudtema: Mikrobiell diversitet och evolution, mikrobiell cellbiologi och utvecklingsbiologi, metabolism och fysiologi, samspel, angrepp och försvar, samt tillämpningar (infektionssjukdomar, livsmedelsmikrobiologi, bioremediering och bioteknisk produktion).
Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi. ...
The purpose of the services is to evaluate the results of the project Applied Catalysis carried out under the research cooperation between the Department of Biotechnology (DBT) of the Ministry of Science and Technology, Government of India, New Delhi, and the Department for Research Cooperation (SAREC) of SIDA, Stockholm. One of the principal objectives of the project was to develop highly efficient biotechnological processes for production, use, recoupling and re-use of enzymes, which act as biocatalysts in the biotecnological industry ...
aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har lämnat in en patentansökan avseende den industriella produktionsprocessen för bolagets naturanaloga fenylcapsaicin. Patentet tar hänsyn till den industriella processens krav på robusthet, kommersiellt tillgängliga råvaror och övriga förutsättningar avseende praktiska parametrar för att möjliggöra en fullskalig produktion av produkten.. aXichem har över tid skaffat sig kunskap och erfarenhet gällande industriell produktion av fenylcapsaicin och syftet med patentet är att skydda denna specifika process. - Patent är ett sätt att hindra andra aktörer från att använda vår kostnadseffektiva produktionsprocess, men också det omvända, det vill säga att inte låta någon annan patentera tillverkningsprocessen. Patentetansökan är utformad så att den även ska skydda motsvarande tillverkningsprocesser för en mängd andra capsaicinderivat, det vill säga varianter av vår produkt med den ...
Vår forskning bidrar till att förbättra industriella processers effektivitet och hållbarhet, och den har bred tillämpning inom områdena hälsa (medicin och livsmedel), industriell produktion (biotekniska processer för produktion av bulk, finkemikalier och proteiner), samt inom energiproduktion (trans
Bioteknik är ett teknikområde som innefattar bland annat genteknik. Det är helt enkelt tekniska tillämpningar av biologin, där man använder organismer eller delar av organismer för att utföra något. Ett exempel på bioteknik är öltillverkning där man använder en organism (jästsvamp) för att jäsa ölet. Några andra exempel på bioteknik än genteknik är: Att använda jäst för att baka bröd och tillverka vin.
Skolan f r bioteknologi har som m l att ge en stark kunskapsbas f r teoretiska och till mpade fr gest llningar inom livsvetenskaperna. Skolan best r av sex avdelningar, genteknologi, glykovetenskap, industriell bioteknologi, proteinteknologi, proteomik och nanobioteknologi samt teoretisk kemi och biologi. Skolans verksamhet r lokaliserad till AlbaNova Universitetscentrum i Stockholm och Science for Life Laboratory i Solna. Vi r cirka 300 anst llda, varav m nga r involverade i bioteknisk forskning p internationell toppniv . Skolan erbjuder ocks civilingenj rs- och mastersutbildningar ...
Vid bioteknologisk produktion är det av ekonomiska skäl viktigt att snabbt kunna avgöra om rätt produkt bildas (kvalitativ analys) under processens gång samt kunna mäta i vilken koncentration (kvantitativ analys) produkten bildas. I dagsläget saknas detaljerade rekommendationer för hur analyser skall utföras vid bioteknologiska processer. I denna avhandling ges avhandling riktlinjer för hur analytisk metodutveckling och validering inom detta område bör utföras. Steroiden 9a-hydroxyprogesteron har använts som modellsubstans. Johan Lindholm utvecklade en metod där en vätskekromatograf kopplas till en multivåglängdsdetektor och en masspektrometer för snabb preliminär identifikation och koncentrationsbestämning av produkten. Dessutom ger han rekommendationer för hur riktigheten vid koncentrationsbestämningarna skall höjas. Storskalig kromatografi är en kraftfull separationsmetod för upprening av substanser från komplexa provblandningar. En sådan provblandning kan vara ...
Mål. Växtbioteknik blir allt viktigare i en globaliserad, växande värld, där behoven för livsmedel, mediciner, material och energi från förnyelsebara källor ökar. I USA är idag över 80% av den odlade majsen och över 90% av den odlade sojan genmodifierad, men den största ökningen av arealer med genmodifierade grödor sker i U-länder. Den globala uppvärmning och klimatförändringen ställer krav på bl.a. effektivare produktion av biomassa och biobränsle, och utveckling av jordbruksgrödor med ökad tork- och värmetolerans. Växtbiotekniken kan komma att spela en mycket viktig roll i omställningen från ett oljebaserat slit-och-släng samhälle till ett hållbart samhälle byggt kring förnybara produkter. Kursen avser att ge övergripande kunskaper i växtbioteknik med betoning på industriella tillämpningar. Kursen ger även inledande kunskaper i växtbiologi, växtmolekylärbiologi och växtbiokemi ...
Royal DSM, a global science-based company active in health, nutrition and materials, opens a new state-of-the-art biotechnology facility at its site in Delft to accelerate DSMs biotechnology research and development capabilities for applications in food and nutrition, feed, fuel, pharma and bio-based materials. The completion of this new biotechnology center is part of a €100 million investment program by DSM to scale up R&D in the Netherlands since 2013.. The variety of specializations in DSMs biotechnology center makes it a magnet for talent. The new center employs 400 bright scientists from 27 nationalities. The biotechnology center is at the heart of the Biotech Campus Delft. ...
Mistra Biotech tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Sex delprojekt täcker in såväl naturvetenskapliga som etiska och samhällsvetenskapliga aspekter. Under hela programtiden sker ett nära samarbete mellan forskare från olika discipliner.. De naturvetenskapliga projekten studerar bland annat hur bioteknik kan förbättra kväveeffektiviteten hos korn och potatis. Målet är att minska användningen av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar. Möjligheterna att introducera en ny oljeväxt, fältkrasse, med intressanta egenskaper för miljö och produktion, kommer att undersökas. Dessutom studeras hur användningen av genetisk information om olika grödor och djur generellt kan underlättas i växtförädling och avel.. Mistra Biotech kommer även att studera konsumenters attityder till olika bioteknologiska jordbruksprodukter för att få en bättre bild av grunderna för allmänhetens inställning till sådana produkter. Andra delprojekt ...
För att erhålla civilingenjörs-examen i Bioteknik ska man välja 2 av följande kurser; BB2460 Biokatalys, 7.5 hp, BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp, BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, 7,5 hp. **För att erhålla civilingenjörsexamen i Bioteknik ska man läsa följande kurser BB2460 Biokatalys, 7.5 hp och BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp. Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Uppdaterad lista över masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.. ...
Bioteknik och teknisk biologi i samh llets tj nst. L kemedel och livsmedel. Bioteknik f r en renare milj . Bioprocessingenj ren. Genkloning. PCR och andra genetiska analyser i medicin och kriminalteknik. Bioseparation. Protein engineering. Metabolic engineering. Biomolekyl r separationsteknik. Enzymteknologi. Bioanalystekniker. Biosensorer. DNA-chipet. Bioelektronik. Bioimplantat. Medicinsk teknik ...
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE & systemisk skleros och RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.. Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2010, kl.10.00.. Active Biotech AB ...
Active Biotech har tecknat ett optionsavtal med Avidex Ltd., Oxon, England. Avtalet innebär att Avidex ska utvärdera en serie CD80-hämmare (substanser som påverkar kroppens immunförsvar), framtagna av Active Biotech i Lund. Avtalet ger Avidex möjlighet till exklusiva licensrättigheter för vidareutveckling av produkterna. Om optionen utnyttjas erhåller Active Biotech de i avtalet överenskomna delmåls-ersättningarna samt royaltyer på framtida försäljning ...
Det handlar främst om hur man använder biologi i till exempel tekniska lösningar. Använd celler för att skapa något tekniskt. Bioteknik är ett mycket brett område som verkar inom flera områden. Inom bioteknik och laboratorium så testas prover. Prover placeras vanligtvis i en autoklav för analys av provet, vilket är lämpligt för analys- och mikrobiologilaboratorier, forskningsinstitutioner, läkemedelsindustri och sjukhus. Bioteknik är mycket vanligt inom laboratorieteknik, det är en kombination av biologi och teknik. Det handlar främst om hur man använder biologi i till exempel tekniska lösningar. Använd enheter för att skapa något tekniskt. Bioteknik är ett mycket brett område med företag inom flera områden. Bioteknik involverar främst medicin och medicin, men det kan också involvera bioteknisk mat.. För att lyckas uppfinna och till och med skapa bioteknik behövs laboratorieutrustning. Milmedtek är ett företag som tillhandahåller högkvalitativ ...
Jämför priser på Managing Biotechnology: From Science to Market in the Digital Age (Häftad, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Managing Biotechnology: From Science to Market in the Digital Age (Häftad, 2017).
Multidisciplinär forskning är dessutom väldigt inne nu, och på goda grunder. Om flera delar av vetenskapen samverkar uppstår synergieffekter. Vi blir starkare tillsammans. Vilket många anslagsgivande myndigheter och inte minst EU tagit fasta på.. Livets mångfald i havet är mycket större än på land. Här finns en oerhörd mängd organismer som kan ha potentiellt intressanta egenskaper. Att förutsättningarna är särskilt goda i Göteborgsregionen är något han nu tycks ha fått vetenskapligt belägg för. För en tid sedan tog han och Jenny Veide Vilg (båda är ambassadörer för Marin bioteknik inom det Maritima klustret inom Västra Götalandsregionen) initiativ till en analys av forskningsläget. Universitetsbiblioteket kopplades in, där bibliometrikern Bo Jarneving började kartlägga de artiklar inom marin bioteknik som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter under den senaste tioårsperioden. Av underlaget på drygt 17 000 artiklar var 205 stycken skrivna ...
Sektionen för Teknisk Biologi på Linköpings tekniska högskola - Masterinriktningar Teknisk Biologi. Industriell bioteknik och produktion / Industrial Biotechnology and Production. Inriktningen syftar till att bygga upp en ingenjörskompetens inom området bioteknik för produktion och produkter inom den industriella läkemedels- och diagnostikasektorn.
Havets potentiale for udvinding af industrielle råvarer og biomasse er stort - men vi mangler viden og ikke mindst investeringer for at udnytte disse muligheder. Blå Bioteknik projektet har undersøgt hvordan vi i Kattegat/Skagerrak kan få gavn af havets ressourcer og støtte innovation indenfor blå bioteknik.
Civilingenjörsexamen (300 hp). Antal platser: 60. Bioteknik är en femårig utbildning som innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, där studenterna lär sig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren under utbildningen läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering. Förutom matematik läses också mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, vilket bidrar till en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. Den inledande halvan av tredje året fokuserar på genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får studenterna bland annat designa, renframställa och karakterisera ett protein i bakterien E. coli. Dessutom läses studenterna under tredje året mer kemiteknik, vilket gör att eleverna får en systemsyn på biologiska och kemiska processer. År fyra och fem består av ...
Pure effect - Rent p riktigt med milj v nlig bioteknik. Pure Effects reng ringprodukter baseras p bioteknik och naturens egna mikroorganismer. Det g r dem unikt tuffa mot fett, lukt och smuts, men samtidigt sn lla mot m nniskor och milj . Den aktiva bakteriekulturen g r rent p djupet och i springor d r det annars r sv rt att komma t. Tekniken anv nds inom professionell reng ring sedan 20 r. Med Pure Effect kan du nu st da rent p riktigt ven hemma. - En allreng ring till alla ytor - ven f nster och speglar - Tar bort lukt - speciellt effektiv p toaletten - G r rent p djupet och i golvspringor - Mindre kemikalier i hemmet - pH-neutral och skonsam mot huden - H llbar och klimatsmart - Ger 60 liter allreng ring Happy Cleaning!
Expres2ion bildades 2010 i Danmark och är noterat på First North. ExpreS2ion Biotechnologies arbetar med CRO som specialiserat sig på att utveckla cellinjer och processer baserade på Drosophila S2-celler. Syftet med bolaget var att ta fram en generisk plattform för att konstruera komplexa proteiner som i sin tur kan användas för vaccinforskning och sedan kommersiellt bruk. Sedan starten har bolaget tagit fram ca 250 unika proteiner och har en Success-rate på 90 %. Bolaget är ledande vad gäller kostnad, tid och kvalité i den här genren. Vad gäller kvalitén och bolagets varumärke anser vi deras samarbetspartners vara ett bevis på detta. Bland dessa återfinns Roche, Novartis och Janssen.. (2017-02-07) Köper i ExpreS2ion Biotech Holding på genomsnittskurs 7,2 kr ( innehavet utgör ungefär 5 % av depåvärdet ). Min korta riktkurs för ExpreS2ion Biotech Holding är 12 kr inom 6 till 12 månader.. Min långa riktkurs är 50 kr till år 2020.. Bolaget noterades i slutet av juli ...
Den tekniska utvecklingen går som alla känner till i rasande takt och sen några få decennier sen så gör den biotekniska utvecklingen också det. Priserna för att läsa och skriva DNA har sjunkit snabbt senaste tio åren och även tiden för att utföra jobben också. Nu börjar amatörer och hobbyister få upp ögonen för möjligheterna med bioteknik. Men skillnaden mellan IT-teknik och bioteknik är att de etiska frågorna är många fler och mer djupgående eftersom att våra vägval kan komma att ändra mänskligheten och vår omgivning i grunden. Och det under våra livstider. Med utveckling av genmodifieringstekniken CRISPR är de etiska frågorna kring bioteknik mer aktuella än någonsin. Med anledning av den snabba utvecklingen inom bioteknik och de etiska frågor som därför blivit aktuella anordnar Bionyfiken tillsammans med Människa+ en debatt med Statens medicin-etiska råd som har till uppgift att belysa medicin-etiska frågor.. Eventet kommer äga rum 6e oktober på ...
Aktie PharmaCyte Biotech - all kursdata, kursdiagram och övrig kursinformation i realtid för dig som är svensk aktieägare. Följ aktien PharmaCyte Biotech på VA Finans.
Få detaljerad information om Plandai Biotech (PLPL) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, Plandai Biotech rapporter och mycket mer.
Sammanställning och diskussion av etiska och samhälleliga frågor som reses av den moderna gentekniken och biotekniken. Användbar vid grupparbeten i skolan.
Modern bioteknologi har starkt bidragit till ökad förståelse för benbiologi, trots att benvävnad är en av kroppens svåraste vävnader att studera på grund av mineralisering samt extremt låg omsättningshastighet. Genom-wide association studier har kunnat identifiera ett antal gener kopplade till bentäthet och fraktur, men ingen kan ännu användas kliniskt. Benmetabola markörer har gett oss kunskap om omsättning men också visat sig prediktera fraktur på kort sikt. Fraktur är dock mera komplext eftersom frakturer är beroende både av skelettets hållfasthet och fallbenägenhet dvs trauma. Så väl ärftliga som livsstilsfaktorer spelar roll, likaså samsjuklighet vid stigande ålder. Osteoporos definieras genom mätning av benmassan, medan hållfastheten inte kan mätas med dagens metoder. Att uppnå maximal benmassa respektive att förlora lite är avgörande för risken att drabbas av fragilitetsfrakturer.. Våra studier fokuserar på risk- och skyddsfaktorer hos kvinnor, unga ...
Kursen ger kunskaper inom prokaryot cellbiologi och ger förståelse för problemställningarna inom detta område. Kursen ger kunskaper om prokaryota cellers struktur och funktion, metabolism, energiomsättning, celldelning och genetik. Mikrooganismer återfinns i alla typer av miljöer och kursen behandlar deras anpassningsförmåga. Genomgående kommer mikroorganismernas roll och plats i ett ekologiskt system att poängteras. I kursen ingår en introduktion i modern bioteknik.
ansöka om att redigera denna kategori. href=/public/apply?t=society&cat=World/Svenska/Samhälle/Debattämnen/Vetenskap_och_teknologi/Bioteknologi/Kloning> ...
Lediga tjänster och Analytiker, Banktjänster, privatmarknad, Beskattning, Börsmäklare, Controller, Finanskontroll, Fondredovisning, Inkasso, Inköp, Kapitalförvaltning, Redovisning, Reskontra, Revision, Skatterådgivning, Värdepapper jobb. Jobb.se har jobb inom Bioteknik & Läkemedel för alla.
Vill du och ditt företag nå ut till klass-/NO-/biologilärare? Tidningen Bi-lagan erbjuder en effektiv direktkanal för information och marknadsföring till lärare i hela Sverige!. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Bioresurs, startade 2002 på uppdrag av Utbildningsdepartementet, i syfte att stödja, inspirera och informera lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. För att på bästa sätt nå ut till lärarna anordnar vi kurser och konferenser, informerar via vår hemsida och ger ut tidningen Bi-lagan.. Bi-lagan utkommer med tre nummer per år och skickas till lärare i NO/biologi/naturkunskap på grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar, inklusive sameskolor, specialskolor och särskolor. Vi tar också emot prenumeranter och genom dessa når Bi-lagan bland annat lärarutbildningar, bibliotek, skolmyndigheter, naturskolor, science centers och enskilda lärare. Listan med prenumeranter växer stadigt och omfattar nu drygt 5 000. ...
Om du letar efter bästa ekologiska, 100% ren och natur Sågpalmetto olja från GMP fabrik, eller om du letar efter Kina Sågpalmetto olja, saw palmetto olja extrahera tillverkare, tveka inte att kontakta Nutragreenlife bioteknik, är vi alltid kunna erbjuda dig hög kvalitet bulk Sågpalmetto olja till bra pris. Välkommen till partihandel produkter från oss.
Om du letar efter bästa ekologiska, 100% ren och natur apigenin från GMP fabrik, eller om du letar efter Kina apigenin tillverkare, får du gärna kontakta Nutragreenlife bioteknik, är vi alltid kunna erbjuda dig hög kvalitet bulk apigenin till bra pris. Välkommen till partihandel produkter från oss.
Peptonic Medical (publ) (Peptonic eller Bolaget) meddelar idag att man erhållit en beställning från sin distributionspartner i Kina, Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (Yuanjia Bio) på 53 000 enheter VagiVital® för leverans i maj 2020. Produkterna skall användas i syfte att bygga upp medvetenheten om Produkten bland gynekologer och gynekologikliniker runt om i landet samt för att samla in data från användare av produkten inför den fullskaliga lanseringen. Produkterna kommer att distribueras via Yuanjia Bios landsomfattande distributionsnätverk och kommer även att säljas via den lokala nätbutiken (www.vagivial.cn). - Vi är glada att se den höga aktivitetsnivån hos Yuanjia Bio för att bygga upp medvetenheten kring VagiVital® inför den fullskaliga lanseringen av produkten, säger Johan Inborr, Peptonic Medicals VD. Att på detta sätt marknadsföra VagiVital® som ett led i förlanseringen är ett smart sätt att introducera Produkten på marknaden på. Genom sin ...
En gång om året brukar det ligga en almanacka i mitt lärarfack. Den är full av tips om vad man kan göra på sina lektioner i biologi. Den kommer från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Idag åkte jag till centret för att ta reda på bakgrunden till det och vad de har för uppdrag. Britt-Marie…
Branscherna läkemedel, kosmetika, bioteknik och finkemikalier ställs inför specifika rengörings- och saneringsutmaningar som kräver en lika specifik expertis.
Bioteknik och Genetik 2x2 Design Concept. Välj bland tusentals fria vektorer, fäst ihop konstdesigner, ikoner och illustrationer som skapats av konstnärer över hela världen!
Det kan man fråga sig! Om det nu är så bra! Men svaret är enkelt: Kemi är billigt, snabbt och starkt - och vi befinner oss fortfarande i en övergångsfas, på väg ut ur en tidsperiod då detta var det enda som räknades. Vi lämnar en era som helt dominerats av obegränsad tillgång på billig olja, plast och starka kemikalier. En tid då kostnaden för miljön inte ens beaktades. Det är därför tydligt att det största - kulturella - skiftet redan skett: de flesta ryser idag inför den obekymrade världsbilden. Men kemi är fortfarande billigast att både framställa och använda. Det är tillgängligt, bekvämt och det vanliga.. Sakta men säkert fasas dock produkterna från fossil-och-kemi-perioden ut! Och bioteknik är en drivande del av den utvecklingen. Probiotiska rengöringsmedel gör som sagt rent på ett annat sätt. De gör rengöringen till en pågående process - med en eftersläpande, långsam och grundlig rengöringssvans. Det blir därför också rent på ett annat ...
Hur kan vi producera tillräckligt med hållbara livsmedel, djurfoder, material och energi till världen? Hur kan vi med hjälp av bioteknik bidra till...
Bioteknologiskt golvrent för kombiskurmaskin. Nu-Kleen Floor är en bioteknologisk produkt som på ett nytt och revolutionerande sätt rengör och bryter ner fett och annan smuts på golv och golvytans porer ...
Om trenden att Europa lägger mindre resurser på utveckling av teknologi och industriella lösningar än Kina och USA fortsätter är risken stor för att vi halkar efter. Vi ser redan nu en kompetensbrist inom it branschen och den lär inte minska om våra utbildningar inte håller måttet.. Trenden med produktionsplattformar som fungerar som ekosystem utan gränser är tydlig. Men den kräver utveckling och forskning för att mjukvaror och hårdvaror ska kunna integreras på bästa sätt.. Den utvecklingen måste finnas via utbildningar såväl som på plats på industrierna som sköter produktionen. I Sverige har vi en bra bas för industriproduktion och skulle ganska lätt kunna applicera intressanta projekt till exempel inom AI. Men det kräver förstås att politiken styr åt detta håll.. ...
Danska bioteknikföretaget Galecto Biotech med lokaler på Copenhagen Bio Science Park, Cobis, i Köpenhamn tar in 79 miljoner euro i kapital från nya och gamla ägare för att kunna genomföra fas II/III studier av ett nytt läkemedel mot lungfibros. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.. Den nya storemissionen på 79 miljoner euro, motsvarande 820 miljoner SEK, är en viktig framgång för Galecto Biotech som under våren fick se samarbetet med Bristol-Meyers upphöra. Trots att forskningsresultaten för den nya läkemedelskandidaten TD139 varit goda valde Bristol-Meyers att inte utnyttja en option på att köpa hela Galecto Biotech för 444 miljoner dollar.. Istället valde företagets storägare Novo Seeds, Sunstone Capital och M Ventures att driva Galecto Biotech vidare. Genom den nya emissionen får bolaget dels nytt kapital från de nuvarande stormarna, dels kapital från en rad nya ägare under ledning av Ysios Capital och OrbiMed. (News Øresund). ...
Joshua Mayers och Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira är forskare inom industriell bioteknik vid institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers. En dag under Gothenburg Beer Week samarbetade de med Chalmers då de med sitt lilla företag Crafts Lab hyrde in sig i universitetets laboratorium och bj
Arbetsboken ska hjälpa eleverna med arbetet att lära sig vad en produktionsprocess är. Här beskrivs med hjälp av exempel från industrin, hur olika företag har löst de olika stegen i en produktionsprocess. Eleverna får sedan ge exempel på hur de skulle kunna genomföra processen ...
Active Biotech är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar läkemedel, framför allt inom områdena autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Företaget ligger i Lund. Det avknoppades 1998 från Pharmacia & Upjohn. De substanser som är längst utvecklade är Laquinimod för behandling av multipel skleros, och ANYARA för immunterapi mot i första hand njurcancer. I augusti 2011 sjönk aktiekursen kraftigt efter att en fas 3-studie av Lauinimod inte visade det resultat man förväntat sig. Även Maj 2017 rasade aktien 66 procent efter fas 3-studie av Laquinimod inte uppnåtts. Active Biotech ^ Active Biotech rasar efter bakslag. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/naringsliv/active-biotech-rasar-efter-bakslag_6361998.svd. Läst 1 augusti 2011 ...
www.biotech-equity.se/. Nya portalen är fokuserad på finansiell information, historik och verksamhetsbeskrivning för att göra det lättare och mer transparent för bolagets nuvarande och framtida aktieägare att följa Biotech Equity utveckling.. För ytterligare information, vänligen kontakta:. Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ ...
LIBRIS titelinformation: Risk, reflexive modernity, and the unbinding of politics : agricultural biotechnology in a globalized world / Michael D. Mehta
Det franska bioteknikföretaget Proteogenix har nämnt masterprogrammet i tillämpad bioteknik vid Uppsala Universitet som en bra väg till en ljus framtid inom bioteknik. I ett inlägg på bolagets hemsida skriver Philippe Funfrock, VD för Proteogenix: Tillväxten för den här sektorn kommer att vara mycket sammankopplad med utvecklingen av biotech-inriktade utbildningsprogram runt om i världen. Det är därför mycket viktigt att se vilka utbildningsprogram som erbjuder den mest omfattande och spetskompetensskapande utbildnignen inom detta område. Vi har listat de mest omfattande utbildningarna i världen för att hjälpa er bestämma er för vilket program som passar era karriärmål.. ...
Det franska bioteknikföretaget Proteogenix har nämnt masterprogrammet i tillämpad bioteknik vid Uppsala Universitet som en bra väg till en ljus framtid inom bioteknik. I ett inlägg på bolagets hemsida skriver Philippe Funfrock, VD för Proteogenix: Tillväxten för den här sektorn kommer att vara mycket sammankopplad med utvecklingen av biotech-inriktade utbildningsprogram runt om i världen. Det är därför mycket viktigt att se vilka utbildningsprogram som erbjuder den mest omfattande och spetskompetensskapande utbildnignen inom detta område. Vi har listat de mest omfattande utbildningarna i världen för att hjälpa er bestämma er för vilket program som passar era karriärmål.. ...
Modern genteknik öppnar många möjligheter för avelsföretagen, men även etiska frågor. Att inrätta etiska råd kan vara en lösning för att dra upp gränserna för om och när tekniken kan vara ett reellt alternativ till traditionell avel. Det framför forskare i Mistra Biotech i en artikel publicerad i en ansedd amerikansk tidskrift.. I det senaste numret av Journal of Dairy Science lyfter SLU-forskare som är aktiva inom Mistra Biotech, frågor om vad vi kan göra med genteknik och modern avelsteknik. Men även om vad vi bör göra.. Ska kor födas med horn när de ändå kommer att avhornas i kalvstadiet för att undvika skador på djuren och de som arbetar med dem? Detta trots att det idag är möjligt att med geneditering avla fram kor som saknar horn.. Genteknik kan även användas för att skydda djuren mot sjukdomar. Bland annat kan risken för att kor ska drabbas av juverinflammation minska om de tillförs mänskligt genom. Vidare går det med hjälp av genteknik att avla fram ...
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att Bolaget nu har erhållit godkännande från det europeiska patentverket (EPO) av patent med nummer 3283506 för skydd av Bolagets produktionsprocess av läkemedelskandidaten ANXV.
Ideon Agro Food har erhållit gruppbildningsstöd från Jordbruksverket inom EIP Agri för projektet: Effektiv och hållbar lokal produktion av unika drycker från svenska råvaror. Projektet har haft som mål att bilda en innovationsgrupp i syfte att ta fram en komplett ansökan för att utveckla en optimerad produktionskedja och rationell utrustning för hållbar lokal tillverkning av drycker utgående från vegetabiliska råvaror, företrädesvis frukter, bär och grönsaker med äpple i fokus.. Innovationsgruppen kunde visa på stora möjligheter att optimera hela kedjan för dryckesproduktion från odling och omhändertagande av råvara till produkt, inklusive framtagande av ny innovativ processutrustning för juiceutvinning i såväl mindre (t.ex. gårdsnivå) som industriell skala. Konceptet bidrar till kvalitetssäkrad slutprodukt och god produktionsekonomi.. ...
Att producera mat för hundar består av samma stränga krav på kvalitetskontroll, renlighet och hygien som vid tillverkning av mat för dig och mig. Tack för att det är så. Vi ställer mycket höga krav på oss själva i hela produktionsprocessen från råmaterial till våra produkter är i butikerna. Vom og Hundemat har ett gott samarbete med experter på NMBU som har genomfört flera studier på den hygieniska och näringsmässiga kvaliteten. Förutom våra egna tester och analyser får vi besök av myndigheten för livsmedelssäkerhet, som verifierar att allt går rätt till. De är välkomna när som helst. ...
Processum samlar ett kluster av företag i regionen kring frågor som rör bioraffinaderiutveckling. Processum är en viktig och sammanhållande länk i satsningen Framtidens bioraffinaderi.
Det börjar med ett kreativt möte för att bolla idéer. Vår produktionsprocess leder till att ni får en tydlig bild av den film ni vill göra, hur den kan göras, och vad det kostar. Det är vanligt att våra kunder vet att de behöver film men inte alltid vilken film de vill göra.
I vedråvaran finns de cellulosafibrer som blir till pappersmassa. Produktionsprocessen går ut på att skilja cellulosafibrer från restprodukter. I flera kretslopp tas sedan restprodukterna tillvara, bland annat som energi. Även kemikalier återvinns.
OMNITREND Maximerar tillgängligheten Optimerar produktionsprocesserna OMNITREND Konditionsövervaknings Programvara Underhåll: en väg till ökad lönsamhet Maskinunderhåll utgör idag en allt större kostnadsfaktor.
Kina Fin produktionsprocess Trästångsgardinstänger med högkvalitativ partihandel, ledande Fin produktionsprocess Trästångsgardinstänger Tillverkare och leverantörer, hitta Fin produktionsprocess Trästångsgardinstänger Fabrik & exportörer, Fin produktionsprocess Trästångsgardinstänger till salu.
Ett av de tre kärnområdena i Primus är Produktionsprocesser. Här möter du Robert Pederson - forskningsledare för detta område.
Motvinden fortsätter för läkemedelsbolaget Active Biotech i Lund. Under 2016 decimerade bolaget sin personalstyrka efter att det längst gångna projektet, mot prostatacancer, fått läggas ned. I helgen meddelade ledningen att ett av de kvarvarande hoppen: Laquinimod, en läkemedelskandidat mot multipel skleros, inte heller nådde upp till förväntade resultat.. Active Biotech och dess samarbetspartner Teva Pharmaceuticals fortsätter undersöka andra användningsområden för Laquinimod. Men att utsikterna försämrats rejält för Lundabolaget märktes på aktiekursen, som sjönk med 67 procent på måndagsmorgonen. /Erik Olausson. ...
Trinity Biotech plc (Trinity Biotech) develops, acquires, manufactures and markets medical diagnostic products for the clinical laboratory and... [SE]
https://www.fitnessbutiken.se/biotech-vitality-pack.html 25722 BioTech Vitality Pack https://www.fitnessbutiken.se/media/catalog/product/v/i/vitality-pack.png 199 SEK OutOfStock /Out of stock 7 olika tabletter/kapslar för ditt behov av vitaminer, mineraler, antioxidanter och örter! ,p,Extremt kraftfullt komplex av 7 kapslar och tabletter laddade med allt en man behöver för en aktiv livsstil!,/p, ,p,Vitality Pack från BioTech USA är en mycket potent blandning av örter, vitaminer, mineraler och växtextrakt som tillsammans bidrar till många gynnsamma effekter för dig som aktiv människa.,/p, ,p,Detta dunderkomplex är smidigt indelat i 30st portionsförpackningar, så du enkelt kan dosera korrekt och få i dig allt du behöver. I varje paket hittar du 7st olika kapslar och tabletter bestående av olika komplex av säkra ingredienser som handplockats för ditt välbefinnande.,/p, ,ul, ,li,Vitamin C Tablett.,/li, ,li,Högdoserad Vitamin-complex tablett.,/li, ,li,Zink, magnesium och calcium ...
Enzymer är små organiska verktyg som består av proteiner. De påskyndar eller möjliggör kemiska reaktioner som inte skulle kunna inträffa spontant i den miljö där de är verksamma, till exempel i en levande cell. I alla fall inte under överskådlig tid. Enzymer är fullständigt livsnödvändiga för i stort sett samtliga reaktioner i levande varelser. För en människa kan tillgången på ett enda enzym kan utgöra skillnaden mellan hälsa och svår sjukdom, mellan liv och död.. Många av de absolut mest nödvändiga enzymerna tillverkas dock inte av den organism som behöver dem, utan av mikroorganismer i symbios. Som exempel kan nämnas cellulaser - livsviktiga enzym för gräsätande djur.. Den moderna biotekniken har tillgängliggjort mikrobiella enzymer i industriell skala, för mänsklig användning inom en mängd vitt skilda områden. Många av de mest användbara bryter ner olika organiska ämnen som fett, kolhydrater och proteiner och används därför i tvätt- och ...
International Biotechnology Trust plc is an investment trust company. The Companys investment objective is to achieve long-term capital growth... [SE]
Kontaktuppgifter till SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB VRETA KLOSTER, adress, telefonnummer, se information om företaget.
Doktor i bioteknik, på University of Chemistry and Technology, Prague , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Kronikk publisert i Nordlys 26. august 2014. Kronikken er skrevet av konstinuert direktør Anne I. Myhr ved GenØk - Senter for biosikkerhet og direktør for Bioteknologirådet Sissel Rogne.. Bioteknologi er med på å forandre oppdrettsnæringen, helsevesenet og landbruket. Bioteknologien har hjulpet oss med å få bedre forståelse av hvordan våre gener er bygget opp, og ikke minst, regulert. I tillegg er det et verktøy som gjør at vi i dag kan forandre gener og vi kan lage nye gener som ikke finnes i naturen. Dette gjør at vi kan få organismer med kanskje helt nye egenskaper. For å sikre en samfunnsmessig relevant utvikling er viktig å sikre at bioteknologisk forskning og næringsutvikling i Norge preges av en kultur for samarbeid, åpenhet og kunnskapsdeling.. Fra it-bransjen ser vi hvordan delings- og åpenhetskulturen har skapt suksessrike produkter som nettleksikonet Wikipedia og operativsystemet Android. Følgende tiltak kan være et bidrag til en lignende utvikling innen ...
Boka Lisa Kirsebom. Moderator med specialkompetens inom medicin och bioteknik Lisa Kirsebom är en erfaren moderator som har arbetat med alla typer...
DTECH Inom Bioteknik, på University of Johannesburg , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Avancerad Master i bioteknik, på Grenoble Ecole de Management , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
SAS vd och koncernchef, Rickard Gustafson är tacksam för Fritz Schurs stora bidrag till SAS. - Under Fritz Schurs ordförandeperiod har SAS genomgått en stor transformation för att möta en ökad global konkurrens. Verksamheten har förändrats i grunden vilket har omfattat allt från erbjudna destinationer, kunderbjudande, kostnadsstruktur till produktionsplattformar och flygplansflotta. Fritz Schurs ordförandeskap och stora engagemang har varit avgörande i denna förändringsprocess och starkt bidragit till att SAS nu kan blicka framåt och ytterligare stärka sin position som det naturliga valet för alla de passagerare som har behov av att resa till, från och inom Skandinavien, säger Gustafson.. - Det har varit viktigt att och utmanande att vara en del av återuppbyggnaden av ett starkt SAS, och jag vill tacka de statliga ägarna, styrelsekollegor, SAS ledning och medarbetare för ett gott samarbete. SAS är en ikon i skandinaviskt näringsliv, och jag betraktar, och har alltid ...
Dodge Charger är en amerikansk bilmodell introducerad av Dodge 1965. Den har producerats i minst sex olika generationer, på tre olika produktionsplattformar. Ursprungsmodellen var inspirerad av fastback-trenden via introduktionen av Plymouth Barracuda, och även senare modeller har varit olika sorts coupé-varianter. 1966 började Dodge tillverka en fastbackversion av sin mellanmodell Coronet. Denna kom att kallas Charger, och var en ganska kantig skapelse där man nödtorftigt hade lyckats dölja dess egentliga ursprung. I och med 1968 års modell fick bilen en stor ansiktslyftning. Designen var fartfylld och efter amerikanska förhållanden mycket spartansk. Att Chargern fanns att köpa med ett stort antal olika motoralternativ bidrog till stora försäljningsframgångar. 1969 tillverkades även specialutförandet Dodge Daytona, som främst var avsedd för tävlingsbruk. Dess aerodynamiska vinge och nos ger den ett extremt utseende. Vingen gjordes så hög för att få upp bagageluckan. ...
Svenska Automations Gruppen (SAG) är ett samarbetsprojekt mellan leverantörer av automationsutrustning, systemintegratörer, automationskonsulter och akademiska grupperingar. Syftet är att stärka konkurrenskraften i den svenska stycketillverkande industrin genom ökad automationsgrad och energieffektiva produktionsprocesser.. Med närmare 110 medlemmar är SAG marknadens starkaste automationsnätverk och har bland annat som uppgift att sprida information om hållbar automation, energieffektivisering och innovativa automationsprocesser mot huvudsakligen mindre och medelstora tillverkningsföretag (SME). Framtiden för svensk tillverkningsindustri ligger i att fokusera på produktionsprocesser med högt förädlingsvärde där innovation, flexibilitet, automation, energieffektivitet och miljöhänsyn är centrala begrepp.. Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocesser vid större produktionsvolymer. Bilden ser annorlunda ut om ...
Genvägen minskar avståndet mellan studenter och näringsliv, och genom att attrahera bioteknikstudenter till forskning, anställning eller företagande i regionen gynnas fortsatt tillväxt. Bioteknikstudenterna bidrar aktivt till dynamiken och tillväxten regionalt och nationellt, samtidigt som dessa framtidens medarbetare kommer att spela en viktig roll i utvecklandet av nya läkemedel, metoder och tekniker för att förbättra människors hälsa och livsvillkor, hävdar Kurt Strömgren, operativt ansvarig för Biotech Umeå, som har som mål att bidra till ökad tillväxt i de befintliga företagen och medverka till att det skapas nya framgångsrika, ofta forskningsanknutna, företag i regionen.. Biotech Umeå, ett av de fyra tongivande life science-klustren i Sverige, sätter stort värde på samarbetet med Genvägen, något som mottogs varmt av Martin Axelsson, projektledare för Bioteknikdagarna 2009 tillika ordförande för Bioteknikutbildningar i Sverige ...
Polymermaterial används till oändligt mycket. Produktion av dem sker i hela världen, men det finns mycket att göra för att tillverka materialen på ett miljövänligare sätt. Det gäller både själva tillverkningsprocessen och vilka råvaror som används i dem. Efterfrågan av förnyelsebara råvaror till denna produktion ökar med medvetenheten om att vi måste hantera vår planets resurser och ekosystemet på ett hållbart sätt.. Katalys är en nyckel för att utforma miljövänliga processer. Till det går det attanvända enzymer. De är proteiner som fungerar som katalysatorer i biokemiska reaktioner. En av de mest framträdande egenskaperna hos dem är deras selektivitet. Det vill säga att de har en preferens för att bilda en viss produkt framför andra möjliga. Selektiviteten möjliggör syntes av spännande molekyler, utan sidoreaktioner. Fler fördelar med enzymkatalys inkluderar snabba reaktionshastigheter och möjligheten att utföra reaktioner på ett milt sätt.. I denna ...
Gymnasiets Programfördjupningar & Individuella Val 2015-16 Bild och form Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur. Bild Fördjupningskurs. Bioteknik • Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik. • Biologiskt verksamma makromolekyler, deras funktion och interaktion inom och mellan celler. • Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling. • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. ...
Industriproduktionen är ett mått på produktionen i en viss bransch. Industri omfattar energi, gruvdrift, tillverkning och tjänster. Även om dessa industrier bidrar med mycket lite av den totala BNP, påverkas de starkt av konsumenternas efterfrågan och räntor. Industriell produktion avser vanligtvis ett företags produktion i förhållande till dess intäkter. Ju högre produktion av ett företag, desto mer inkomst kommer det att generera. Det finns olika åtgärder som avgör storleken på en industri. För att de ska kunna uppfylla sina produktionskrav måste företagen köpa de råvaror som behövs för att tillverka sina produkter. Denna process kallas råvaruanskaffning. Råvaran måste då omvandlas till användbara produkter. Produktionsprocessen omfattar tillverkningsprocessen. Detta innebär montering av råvaror i en fabrik, montering av färdiga produkter och slutligen förpackning dem på ett lämpligt sätt. Produktionen är också den metod som används för att avlägsna ...
Green Biotech är stolta över det man åstadkommit med sina två unika och 100% miljövänliga produkter, som har varit en hjälp och fördel inom jordbruksverksamhet samt forskningen. Våra duktiga foskare har färdiggjort flera examensarbeten som ni gärna kan ta del av. Vid intresse, kontakta oss. Ett antal av Green Biotechs forskningsresultat har även uppmärkssammats i internationella artiklar, som kan läsas här nedan:. ...
För snart tre veckor sedan var jag med min praktikant på fältuppdrag ute vid ett nystartat viruslab i närheten av Karolinska Institutet. Vironova Biosafety som är ett dotterbolag till Vironova, invigde sitt nya lab med fokus på att virusvalidering i februari och fick ett reportage i senaste numret av Biotech Sweden.. Jag tycker att det är grymt roligt att vara ute och fotografera reportage, alla människor man möter och olika lokaler man besöker gör jobbet väldigt spännande. Att jag började fotografera samtidigt som jag studerade Medicinsk biologi i Linköping gör att det pirrar lite extra när man får komma in i en lab-sal igen. Hålla i pipetter och slänga ner en magnetstav i en e-kolv är alltid lika roligt!. Här ser ni lite bilder och reportaget från tidningen. Att labbet ännu inte öppnat och att den blå vätskan är fönsterrengöring behöver vi dock inte prata så högt om ;)[gallery link=file order=DESC columns=4 orderby=ID] ...