Ta del av Vetenskapsrådets nyheter om internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på rss-flödet Internationell forskningspolitik.
Ta del av Vetenskapsrådets nyheter om internationell forskningspolitik. Du kan också få nyheterna via Vetenskapsrådets nyhetsbrev, eller genom att prenumerera på rss-flödet Internationell forskningspolitik.
Vetenskapsrådet ger bidrag till klinisk behandlingsforskning.. Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidrag till forskningsmiljö gör det möjligt för en större konstellation av forskare att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Max tio miljoner kr per år.. ...
En central fråga för forskningspolitiken gäller, vilket kan synas paradoxalt, utbildning. Forskningspolitiken har hittills varit starkt inriktad mot att skilja ut forskningen från utbildningen och ge de «bästa» forskarna möjligheter att slippa ta på sig tunga engagemang i utbildningen. Detta måste ändras och ett centralt mål måste vara att återupprätta «integrativa kunskapsmiljöer», där studenter, lärare och forskare men också samhällsintressenter kan gå ut och in ur miljöerna. Dessa miljöer är inte bara mer eller mindre tvärvetenskapliga, de är också integrativa i andra dimensioner som har att göra med samverkan, nya och gamla medier, policydebatt och samhälleliga utmaningar. Kanske svarar dessa kunskapsmiljöer framför allt mot ett växande behov av att finna nya former för relationen mellan forskning, undervisning, samhällsbehov och kunskapens kommunikation. De utgår redan i hög grad från idéer om långsiktigt ansvarstagande hos de mest avancerade ...
Den forskningspolitiska propositionen 216 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Denna ppt upprättades Forskningspolitiska propositionen, översikt De statliga
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan. I det senmoderna kunskapssamhället satsas stora samhälleliga resurser på forskning, innovation och högre utbildning. Diskussionen om hur dessa används på bästa sätt förs i stor utsträckning av internationella aktörer. Utifrån pågående forskning belyses internationella forskningspolitiska trender samt hur och varför de har betydelse för Sverige.. ...
Sametinget har hörsammat regeringens inbjudan att lämna synpunkter på framtidens forskningspolitik. I sitt yttrande nämner Sametinget särskilt OECD:s rekommendationer i rapporten Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden. I studien riktas kritik mot bristen på data om samer och samisk närings-verksamhet och OECD rekommenderar den svenska regeringen att initiera en riktad forskning om samer för att fylla dessa luckor.. I dagsläget har inte Svenska Vetenskapsrådet något målinriktat forsknings-program för samiska studier eller för samiska forskare. Sverige ligger efter på denna punkt i jämförelse med länder såsom Norge, Australien och Kanada, där det bedrivs en omfattande forskning om urfolk och urfolks-relaterade frågor.. OECD rekommenderar att forskningsetiska riktlinjer för samisk forskning utvecklas och struktureras på ett sådant sätt att de kan underlätta jämförelse med forskning i de fyra länder som omfattar Sápmi. Sametinget på ...
21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this
Svensk forskningspolitik är temat inför Almedalen: intervjuer med Mats Benner, professor i Lund och Sverker Sörlin, professor på KTH.
Forskningspolitiska institutet (FPI) är ett fler- och tvärvetenskapligt institut som består av samhällsvetare, naturvetare, och humanister. Energiforskningen bland FPI:s medarbetare har hittills främst handlat om: - implementeringsprocesser när det gäller energieffektivisering och ...
Mats Benner, professor vid Lunds universitet, har på uppdrag av IVA jämfört forskningssystemen i några europeiska länder. Bland annat har han tittat på hur forskningspolitiken utvärderas.
Könskvoterade professurer - om inget annat biter. Men det blir ingen blocköverskridande överenskommelse kring forskningspolitiken om de rödgröna vinner valet.
I dag presenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, regeringens forskningspolitiska proposition. Ifous har tidigare...
Uppsala Antibiotic Center (UAC, www.uac.uu.se ) är ett internationellt och multidisciplinärt centrum för studier av antibiotikaresistens. Detta centrum startades 2016 för att föra samman, stimulera och stödja forskning inom antibiotikaresistens inom Uppsala universitets samtliga vetenskapsområden (Medicin och Farmaci, Naturvetenskap och Teknik samt Humaniora och Samhällsvetenskap). Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomisk-historiska institutionen är en stark undervisnings- och forskningsmiljö och vi deltar i en rad internationella, nationella, institutions- och fakultetsövergripande samarbeten. Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien. Vid institutionen finns forskningscentrat Uppsala Centre for Business History samt en stark forskningsmiljö inom STS-forskning. Ett femtiotal lärare, forskare och gästforskare är knutna till miljön, inklusive över 20 doktorander. Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen
Forskarmiljön om hållbar integrerad renovering SIRen har kommit att bli en plattform för forskare och andra aktörer att träffas och arbeta tillsammans med gemensamma frågeställningar men även för att lyfta och diskutera nya utmaningar. Det har också lett till många nya forsknings- och innovationsprojekt om frågeställningar som kommit upp under tiden forskningsmiljön har existerat. Vårt arbete har skapat ringar på vattnet, både genom nya samarbeten och genom att vi gemensamt tar oss an nya frågeställningar.. Läs mer på Husbyggaren här.. ...
Vår forskning handlar primärt om att studera psykologiska konsekvenser av somatisk sjukdom för närstående och patienter samt att utveckla, testa och utvärdera komplexa interventioner för närstående och patienter. Vi studerar också hur man på bästa sätt kan rekrytera personer till kliniska studier och bäst motivera ett fortsatt deltagande. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility/pilot studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, metaanalyser samt kohortstudier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Arbetsuppgifter: Vi söker en forskningsadministratör till U-CARE. Personen vi söker ska bistå forskargruppsledare, forskningskoordinator och projektledare med administrativa uppgifter, bl.a.: Administrera, arkivera och dokumentera ansökningar om forskningsmedel samt till Etikprövningsmyndigheten. Underhålla och uppdatera hemsida.
I Corren har det upprepade gånger, senast den 20/4, hävdats att genusvetenskap inte är vetenskap, utan bör betraktas som ideologi och indoktrinering. Slutsatsen är på många sätt anmärkningsvärd och väcker en rad frågor om hur tidningen förstår begreppet vetenskap och vad man egentligen vet om den genusvetenskapliga forskning som bedrivs vid svenska lärosäten.. I själva verket har denna forskning under de senaste åren fått en rad erkännanden just för sin vetenskapliga kvalitet. Inte minst gäller detta genusforskningen vid Linköpings universitet. En tydlig indikation på detta var när Vetenskapsrådet 2006 utsåg miljön tema Genus till så kallad excellent forskningsmiljö och tillförde resurser för en långsiktig expansion av verksamheten. Bilden av en framstående forskningsmiljö med internationell lyskraft bekräftades också i den utvärdering av satsningen som Vetenskapsrådet genomförde under 2011.. En panel bestående av internationellt framstående forskare ...
Vill du vara en del av en forskningsmiljö som är inriktad på att skapa en allmän ram för att förutsäga och testa pollinatörers sårbarhet för förändring av livsmiljöer med hjälp av visuell morfologi för att identifiera nischspecialisering inom ett antal taxa? Detta forskningsprojekt - Ett nytt ramverk för att förutspå pollinerande insekters habitatkrav - är finansierat genom ett anslag från Vetenskapsrådet (VR), för byggandet av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där vi ska undersöka vilken roll insekters syn spelar när det gäller att driva hur antalet pollinatörer påverkas av miljöförändringar. Detta görs av ett tvärvetenskapligt forskningslag med expertis inom landskapsekologi, sinnesbiologi, molekylär systematik, och makroekologi. Nu söker vi inom ramen för detta projekt en postdoktor med expertis i landskapsekologi. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga arbetsuppgiften blir att utföra forskning inom VR-projektet, med särskild fokus på landskapsekologiska aspekter.
Bidraget kan sökas av en forskare som vid ansökningstidens utgång har högst fyra års erfarenhet efter avlagd doktorsexamen (examensintyget daterat 26.9.2013-30.9.2017), eller högst åtta års erfarenhet om hen har avlagt specialläkarutbildning samtidigt med doktorsexamen.. Endast av särskilda skäl (moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet, värnplikt, civiltjänst eller långvarig sjukdom) får mer än fyra år ha förflutit sedan den sökande avlagt doktorsexamen. Om du hänvisar till något av dessa skäl, redogör för det i e-tjänsten under rubriken Personuppgifter/cv , Examina , Tilläggsuppgifter. Vid sekretessbelagda uppgifter, kontakta Akademin (se nedan).. Den som söker bidrag för forskaranställning ska påvisa mobilitet efter doktorsexamen. Kravet på mobilitet uppfylls om bidrag för anställning som forskardoktor söks för en annan forskningsmiljö än den där forskaren har disputerat.. Om du ansöker om finansiering för samma forskningsmiljö ska du ha ...
Vetenskapsrådet har beslutat om vilka tio forskare som beviljats rådsprofessorsbidrag för 2018 och tio år framåt. Syftet med bidragen är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för de mest framstående forskarna vid svenska lärosäten att bygga upp starka forskningsmiljöer. Leif Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, får ett av de tio bidragen.
Avdelning Tjänsten är placerad på institutionens centrala administration som arbetar med personal, ekonomi och stödverksamhet till institutionens forskargrupper. Den centrala administrationen fungerar som ett stöd och servicefunktion till institutionens 12 avdelningar. Arbetsplatsen är belägen på Karolinska sjukhusets område. Arbetsuppgifter Vi söker nu en ekonom för arbetsuppgifter inom ekonomi vid institutionens centrala ekonomigrupp. Arbetet sker i nära samverkan med andra medarbetare på Institutionen för medicin, Solna. Arbetet består av löpande ekonomiska uppgifter vilket innebär en kombination av självständiga och rutinmässiga uppgifter som ställer krav på noggrannhet, planering och flexibilitet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av: - Kontraktshantering i avtalsreskontra - Kundreskontra, fakturering, påminnelser och kalkyler - Leverantörsreskontra - Intäktsbokning - Projektuppföljning och omföringar - Ekonomiadministration - Stöd till verksamheten i
Cyberfysiska system är system som innehåller programvara som interagerar både med fysiska komponenter och med sin omgivning. Sådana system, till exempel självkörande bilar, blir allt mer betydelsefulla för samhället, allt mer komplexa, och är ofta säkerhetskritiska. Tillförlitlighet och stabilitet ä
Fil.dr, docent Liisa Savunen arbetar som chef för enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning vid Finlands Akademi.. "Jag arbetar med forskningspolitik och forskningsförvaltning. Jag är resultatansvarig chef för enhetens verksamhet inklusive personalförvaltning. Dessutom bär jag ansvar för enhetens verksamhet inom forskningsrådet för kultur och samhälle. Jag arbetar således både med administrativa uppgifter och med inhemsk och internationell forskningspolitik, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper. Vidare deltar jag i Akademins internationella samarbete. Olika EU-relaterade uppgifter och det nordiska samarbetet innebär många utlandsresor. Något sådant som en typisk arbetsdag existerar överhuvudtaget inte.". "I mitt jobb krävs dels gedigen erfarenhet och ådagalagd kunskap i personalledning, dels också kunskaper i forskningspolitik. Enhetens chef måste också känna till den europeiska och nordiska forskningsfinansieringen och de olika universitetens ...
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, en fristående kommitté under Finansdepartementet, anordnade så här två månader innan publiceringen av den forskningspolitiska propositionen ett seminarium; "Samtal om forskningspolitiken". Framför allt cirkulerade intresset kring vad forsknings- och utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson skulle säga om propositionens innehåll. Propositionen ska i första hand omfatta tiden fram till och med 2020, men också ha ett tioårigt perspektiv på den forskningspolitik som tänks gynna svensk forskning bäst. Huvudinriktningen sedan tidigare, att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation, kvarstår som obruten.. Högskolesektorns statliga forskningsresurser har ökat med cirka nio miljarder kronor sedan 2009, men i mångas ögon har denna stora satsning inte fått avsedd effekt. Visserligen har kvantiteten på svensk forskning ökat under denna tidsperiod, men inte kvaliteten när den mäts med högt citerade publikationer. ...
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, en fristående kommitté under Finansdepartementet, anordnade så här två månader innan publiceringen av den forskningspolitiska propositionen ett seminarium; "Samtal om forskningspolitiken". Framför allt cirkulerade intresset kring vad forsknings- och utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson skulle säga om propositionens innehåll. Propositionen ska i första hand omfatta tiden fram till och med 2020, men också ha ett tioårigt perspektiv på den forskningspolitik som tänks gynna svensk forskning bäst. Huvudinriktningen sedan tidigare, att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation, kvarstår som obruten.. Högskolesektorns statliga forskningsresurser har ökat med cirka nio miljarder kronor sedan 2009, men i mångas ögon har denna stora satsning inte fått avsedd effekt. Visserligen har kvantiteten på svensk forskning ökat under denna tidsperiod, men inte kvaliteten när den mäts med högt citerade publikationer. ...
Avdelningen kunskapsstöd har det samlade ansvaret för vårdens innehåll och prioriteringen av det ordnade införandet samt utmönstringen av metoder och arbetssätt. Avdelningen har ägaransvaret för den kliniska forskningens infrastruktur inom hälso- och sjukvård samt tandvård, samordnar regiongemensamma strategier och processer samt stödjer utförare och beställare i respektive uppdrag. Områdets arbete sker i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers samt näringslivet inom Life Science-området ...
Vinnova och Vetenskapsrådets förslag om en ny struktur för finansiering av klinisk forskning - Svensk Behandlingsforskning - har ännu inte behandlats politiskt. Förslaget ska ses som ett komplement till de redan existerande finansieringsformerna och skulle innebära att 500 miljoner årligen skjuts till av landsting och stat gemensamt.. Det finns politiska signaler om att den nya forskningspolitiken kan innebära en omsvängning till en klinisk forskning med tydligare elitprägel på bekostnad av bredden:. • Fokuseringen på spetsforskning i Olle Stendahls utredning från 2008 om den kliniska forskningen, formulerad som "styrning av resurser till den bästa forskningen".. • Utbildningsminister Jan Björklunds debattartikel om klinisk forskning på DN Debatt i maj i år gav signaler om hårdare kriterier för utbetalning av ALF-medel, med styrning av medel till landsting som redan har mer omfattande "omfattning och nivå" på den kliniska forskningen.. Forskningspropositionen kommer ...
Linné Flow Centre ( www.flow.kth.se ) bedriver forskning i grundläggande strömningsmekanik på KTH och är ett av tjugo excellenscentra som valdes ut av Vetenskapsrådet (VR) år 2006. Centret har en vision att vara en internationellt ledande forskningsmiljö för grundläggande strömningsmekanik där innovativ forskning skapas och framtida forskningsledare utvecklas. Centret har blivit en av de internationellt ledande forskargrupperna i strömningsmekanik. Arbetsuppgifter Projektet ska passa inom något av följande områden: Stabilitet och strömningskontroll Turbulens och geofysisk strömning Mikro- och komplexa fluider Aeroakustik och kompressibel strömning Värmeöverföring och reaktiv strömning e-vetenskap inom strömningsmekanik Det exakta innehållet av projektet är inte fastställt. Sökande uppmanas att kontakta forskare vid Linné FLOW Centre ( www.flow.kth.se ) , som kommer att agera som projektledare, för att definiera ett specifikt forskningsprojekt. En möjligt ettårig
Forskningen vid IIES täcker ett vitt fält, som makroekonomi, politisk ekonomi, klimatförändringars inverkan på ekonomin, ekonomisk utveckling, massmedia och deras inverkan samt arbetsmarknader. IIES försöker skapa en fruktbar forskningsmiljö genom en livaktig seminarieverksamhet och genom att vara en aktiv del av det internationella forskarsamhället i nationalekonomi. Ett stort antal forskare från många länder och olika delar av världen besöker institutet varje år.. ...
Forskningen vid IIES täcker ett vitt fält, som makroekonomi, politisk ekonomi, klimatförändringars inverkan på ekonomin, ekonomisk utveckling, massmedia och deras inverkan samt arbetsmarknader. IIES försöker skapa en fruktbar forskningsmiljö genom en livaktig seminarieverksamhet och genom att vara en aktiv del av det internationella forskarsamhället i nationalekonomi. Ett stort antal forskare från många länder och olika delar av världen besöker institutet varje år.. ...
Plattformen utgör en kreativ och kritisk forskningsmiljö och fokuserar på att bilda kunskap om barns och ungas lärande i matematik samt på hur man skapar förutsättningar för att utveckla sådant lärande. Relationen lärande - undervisning har en central plats.. Gruppen utgör en komplett akademisk miljö, dvs. vi bedriver forskning med publicering i internationella tidskrifter och har nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vår forskning har bäring mot och relevans för HLKs utbildningar och ske ofta i samarbete med intressenter utanför akademin inom olika former av aktionsforskning. I flera av våra projekt har också studenters examensarbete varit integrerade.. Vår forskning utgår i många fall från frågor som genereras i lärares vardagsarbete. Vi är specialiserade på längre samverkans-/forskningsprojekt där lärare och forskare arbetar tillsammans med att undersöka hur man kan förbättra matematikundervisningen så att flera har möjlighet att läsa sig. I ...
1996/97:62) större möjligheter till samverkan med de forskningsstiftelser som tillkom under den tidigare regeringen. Vidare fick de mindre och medelstora högskolorna permanenta och ökade forskningsresurser. Forskningens relevans för samhället och dess nyttiggörande betonades. Mot bakgrund av den statsfinansiella situationen föreslogs vissa neddragningar av de statliga anslagen. Riksdagen godkände regeringens förslag i sin helhet.. Riksdagens beslut innebär att det för år 1997 anvisas mer än sex miljarder kronor direkt till universitet och högskolor som en statlig basresurs för forskningen. Till detta kommer externa medel för forskning och utveckling från forskningsråd, sektorsorgan, stiftelser och EU m. fl. av ännu större omfattning. Totalt sett är resurserna för forskning vid universitet och högskolor större än någonsin tidigare. Företagens FoUutgifter, som till största delen avser utvecklings-kostnader, ökar ännu snabbare än inom högskolesektorn och uppgick år ...
Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, är en av fem forskare som Vetenskapsrådets tidning Curie frågat vad de önskar sig i julklapp. Agnes passar på att önska sig två saker: dels att Macchiarini-fallet går till åtal och att han fälls för vållande till annans död, och dels ett slut på den forskningspolitik som handlar om att ge enorma strategiska satsningarna på enskilda forskare som anses vara excellenta - en forskningspolitik som Agnes menar är sjuk. De övriga fyra forskarna som berättar om sin dröm-julklapp är Per Kristensson (Karlstads universitet), Pernilla Wittung-Stafshede (Chalmers,) Jonas Ludvigsson (KI), samt Virginia Langum (Umeå universitet).. ...
För att stärka forskarutbildningen och skapa en kreativ forskningsmiljö har Forskarskolan Hälsa och Välfärd knutit avtal med ett antal högskolor och forskningsinstitutioner.. Doktoranderna uppmuntras att samarbeta med verksamheter som anknyter till doktorandens forskning. Därigenom skapas nätverk mellan verksamheter och forskningen.. I länkarna nedan hittar du de partnerhögskolor och organisationer som Hälsohögskolan samverkar med.. ...
För att stärka forskarutbildningen och skapa en kreativ forskningsmiljö har Forskarskolan Hälsa och Välfärd knutit avtal med ett antal högskolor och forskningsinstitutioner.. Doktoranderna uppmuntras att samarbeta med verksamheter som anknyter till doktorandens forskning. Därigenom skapas nätverk mellan verksamheter och forskningen.. I länkarna nedan hittar du de partnerhögskolor och organisationer som Hälsohögskolan samverkar med.. ...
I den forskningspolitiska propositionen pekar regeringen på vikten att svenska lärosäten samverkar nära med externa parter, har sammanhängande och starka forsknings- och utbildnings-miljöer, och fokuserar på samhällsutmaningar. Allt detta är i linje med Högskolan i Halmstads historia, fokusering och profilering.. Högskolans tidigare rektor Mikael Alexandersson var ledamot av den forskningsberedning som valdes av regeringen för att diskutera forskningspolitiska prioriteringar och de förslag som skulle komma att ingå i den nya propositionen.. - Även om anslagsökningen är blygsam är det tydligt i forskningspropositionen att den fokuserar på samhällsutmaningar och passar lärosäten som Högskolan i Halmstad väldigt bra. Regeringen betonar att alla lärosäten måste ha rimliga förutsättningar att bedriva utbildning på vetenskaplig grund, att bygga upp starka och profilerade forskningsmiljöer inom specifika områden. Det talas om vikten att internt fördela forskningsmedel ...
USA går igenom en svår tid för närvarande, med stora politiska motsättningar och positionen som världens innovationsledare ifrågasatt. Landet står för ca en tredjedel av forskningssatsningarna i världen, men saknar både nationella och internationella forskningsstrategier. De områden som beforskas är i vissa fall politiskt initierade och detaljstyrning från politiker är inte ovanligt. Forskningen, och framförallt grundforskningen, har hittills varit relativt förskonad från budgetned-skärningar då båda partierna är överens om att forskning är basen till innovation och därmed arbetstillfällen. Det är dock inte troligt att presidentens ambitiösa forskningsäskanden kommer att realiseras till fullo när nu landet fokuserar på nedskärningar. En mängd olika initiativ för att öka innovationen sätts ändå igång genom satsningar på grund- och tillämpad forskning samt utbildning, vilka alla anses föda in i och relatera till varandra. Till skillnad från svenska ...
Forskningsprojektet handlar om att bygga upp en internationell forskningsmiljö om livsmedelsförsörjning och klimatmässiga och samhälleliga riskfaktorer för hungersnöd i det tidigmoderna Europa. Detta arbete kommer att ske i anslutning till Fredriks Pro Futura Scientia-anställning som börjar vid årskiftet.. Läs mer om Fredriks Pro Futura-anställning här. ...
Forskningsprojektet handlar om att bygga upp en internationell forskningsmiljö om livsmedelsförsörjning och klimatmässiga och samhälleliga riskfaktorer för hungersnöd i det tidigmoderna Europa. Detta arbete kommer att ske i anslutning till Fredriks Pro Futura Scientia-anställning som börjar vid årskiftet.. Läs mer om Fredriks Pro Futura-anställning här. ...
Du kommer att arbeta i en spännande mångvetenskaplig forskningsmiljö som handläggare/specialist. I den rollen kommer du ansvara för att bygga upp och drivas en ELSI-Helpdesk (etiska, legala och sociala fårgor) som vägleder forskare framförallt knutna till den svenska infrastrukturen Biobank Sverige.. Samordning kommer att ske med en europeisk motsvarighet som drivs av BBMRI-ERIC. Det kan också bli fråga om utredning av lite mer komplexa juridiska frågeställningar kring detta samt delta i spridning av kunskap på området genom nyhetsbrevet Biobank Perspectives som ges ut av Centrum för forsknings- och bioetik.. Genom arbetet finns goda möjligheter till internationella kontakter och samarbeten. Låter det spännande? Sök jobbet senast den 20 februari!. Läs mer och ansök. ...
Du kommer att arbeta i en spännande mångvetenskaplig forskningsmiljö som handläggare/specialist. I den rollen kommer du ansvara för att bygga upp och drivas en ELSI-Helpdesk (etiska, legala och sociala fårgor) som vägleder forskare framförallt knutna till den svenska infrastrukturen Biobank Sverige.. Samordning kommer att ske med en europeisk motsvarighet som drivs av BBMRI-ERIC. Det kan också bli fråga om utredning av lite mer komplexa juridiska frågeställningar kring detta samt delta i spridning av kunskap på området genom nyhetsbrevet Biobank Perspectives som ges ut av Centrum för forsknings- och bioetik.. Genom arbetet finns goda möjligheter till internationella kontakter och samarbeten. Låter det spännande? Sök jobbet senast den 20 februari!. Läs mer och ansök. ...
Kursen Equine Cultures in Transition är en tvärvetenskaplig onlinekurs, där du fördjupar dina kunskaper om relationen mellan hästar och människor och om forskningen inom detta område. Kursen handlar om hur häst-människa relationer utvecklats, och om hur hästens ställning har förändrats, genom tiderna och i olika kulturella kontexter. Under ledning av lärare som alla tillhör institutionens forskningsmiljö HumSamHä[email protected] får du lära dig mer om möjligheterna att söka svar på många olika forskningsfrågor inom detta fascinerande område. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som funderar på att skriva uppsats eller genomföra en vetenskaplig studie inom området. Under kursens gång för du ta del av centrala texter, diskutera centrala begrepp och prova på att designa en studie utifrån en fråga som intresserar dig.. ...
Av Carl-Gustaf Thornström, Enheten för juridik, ekonomi och personal samt Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik Ett senkommet uppvaknande i CBD -på väg mot en internationell regim?Vid konventionens 6:e partsmöte beslutades 2002 (dvs 10 år efter antagandet av densamma) om riktlinjer … Continue reading →. ...
The annual Swedish conference on traffic safety, the Tylösand Conference, will be held near Halmstad on 3-5 September. With the largest transport research environment in Sweden, and with traffic safety as its foremost research area, VTI is a natural pa...
Udvalget arrangerer hvert forår et Forskningspolitisk Årsmøde, hvor Selskabets medlemmer og eksterne eksperter og beslutningstagere inviteres til at diskutere et aktuelt tema inden for forskerverdenen. Udvalget skriver en hvidbog som bruges som debatoplæg på årsmødet.. Derudover deltager medlemmerne af udvalget i møder med eksterne forskningspolitiske aktører, bidrager i den offentlige debat med kronikker og indlæg, og arrangerer møder om samfundsaktuelle emner hvortil forskere kan bidrage med deres viden i direkte samspil med berørte parter.. Udvalgets formand er Majken Schultz. Sekretær: Søren Burcharth - [email protected] ...
Udvalget arrangerer hvert forår et Forskningspolitisk Årsmøde, hvor Selskabets medlemmer og eksterne eksperter og beslutningstagere inviteres til at diskutere et aktuelt tema inden for forskerverdenen. Udvalget skriver en hvidbog som bruges som debatoplæg på årsmødet.. Derudover deltager medlemmerne af udvalget i møder med eksterne forskningspolitiske aktører, bidrager i den offentlige debat med kronikker og indlæg, og arrangerer møder om samfundsaktuelle emner hvortil forskere kan bidrage med deres viden i direkte samspil med berørte parter.. Udvalgets formand er Liselotte Højgaard. Sekretær: Søren Burcharth - [email protected] ...
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Nedan följer ett utdrag av VTI:s viktigaste synpunkter och förslag. Gör institutens roll tydligare VTI är av den bestämda uppfattningen att det vore till nytta för vårt land om institutssektorn i Sverige kan utvecklas i en mer europeisk riktning dä...
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
I jämförelse med andra lärarutbildningar i estetiska ämnen är den vetenskapliga kompetensen mycket god. Institutionen är unik i Sverige vetenskapligt sett med sin forskningsmiljö skapad kring estetiska ämnen och estetiska läroprocesser. Samtliga undervisningslokaler är specialdesignade med modern utrustning för varje utbildnings behov och ligger mycket centralt på Umeå universitets campus i lärarutbildningshuset.. ...