LIBRIS titelinformation: Rätoromanisches Colloquium Mainz : [Vorträge bei dem Colloquium über Probleme des Rätoromanischen an der Universität Mainz am 13. und 14. Dezember 1974 gehalten] : Beiträge / hrsg. von W.Th. Elwert
LIBRIS titelinformation: The end-Cretaceous mass extinction and the Chicxulub impact in Texas / edited by: Gerta Keller, Thierry Adatte
Norges største realfaglige forskning- og utdanningsinstitusjon. Astrofysikk, biologi, farmasi, fysikk, geologi, informatikk, kjemi, matematikk og molekylær biovitenskap.
Efter ankomsten till Abisko berättar Christer Jonasson som är stationschef för Abisko forskningsstation om forskningsarbetet som sker där. Abisko forskningsstation är belägen mellan byn Abisko, med 180 invånare, och Abisko nationalpark, cirka 20 mil norr om polcirkeln och har en lång historia. Redan 1903 byggdes en forskningsstation i Katterjokk, cirka tre mil från Abisko. 1910 byggdes en ny och större anläggning i Abisko och forskningen kunde inledas 1913. Abisko har en unik samling miljödata från 100 års observationer och idag bedrivs en ledande forskning inom internationell klimatforskning. Årligen besöker kring 700 forskare anläggningen. ...
Efter ankomsten till Abisko berättar Christer Jonasson som är stationschef för Abisko forskningsstation om forskningsarbetet som sker där. Abisko forskningsstation är belägen mellan byn Abisko, med 180 invånare, och Abisko nationalpark, cirka 20 mil norr om polcirkeln och har en lång historia. Redan 1903 byggdes en forskningsstation i Katterjokk, cirka tre mil från Abisko. 1910 byggdes en ny och större anläggning i Abisko och forskningen kunde inledas 1913. Abisko har en unik samling miljödata från 100 års observationer och idag bedrivs en ledande forskning inom internationell klimatforskning. Årligen besöker kring 700 forskare anläggningen. ...
Efter en diskussion och kort paus tar nästa pass vid. Under rubriken "Protecting the future - threats and possibilites" presenterar Ian Golding och Björn Olsen varsitt föredrag. Ian Golding inleder med att berätta om komplexitet, forskning och hur man kan förutspå händelser som i efterhand framstår som tydliga. Varför förutsåg ingen kraschen av Lehman Brothers när alla tecken fanns där?. Björn Olsen tar vid och berättar om pandemier och hur de uppstår. Det var för 12 000 år sedan, när människan blev jordbrukare och de första samhällena grundades, som de första pandemierna inträffade. Sju miljarder människor är ur sjukdomens synvinkel en lyckoträff, en enorm monokultur som nu dessutom rör sig snabbt över hela världen. Ur ett globalt perspektiv lever vi allt närmre både varandra och husdjur och boskapsdjur, och sjukdomarna sprids i mötet mellan djur och människa. Tar upp ...
Nätverket för psykedelisk vetenskap kan stolt meddela att den första konferensen i Sverige med fokus på psykedelisk vetenskap kommer att infalla i Stockholm den 13-14 oktober 2018. Tiden är mogen för svenska forskare och universitet att få ta del av såväl publicerad som pågående forskning för att öka möjligheterna till kliniska studier i Sverige. Varför just nu?. Höga nivåer av psykisk ohälsa är en av de moderna samhällenas stora utmaningar. Etablerade psykiatriska behandlingsmetoder åstadkommer sällan mer än en marginell förbättring av livskvalitet, och många patienter som söker hjälp upplever att de inte får någon hjälp över huvud taget. Den psykiatriska vården är i skriande behov av innovation.. Psykedeliska substanser förknippas idag framförallt med freds- och hippierörelsen under 60-talet, men innan betraktade ledande forskare världen över dessa ämnen som mycket lovande verktyg vid behandling av psykisk ohälsa. Under 50- och 60-talet publicerades ...
Människans påverkan på klimat och ekosystem är så stor att man myntat en ny geologisk epok, Antropocen, människans tidsålder. Vad vi gör har en avgörande påverkan på hur liv och livsbetingelser utvecklas under överskådlig geologisk tid. Människan påverkar klimat och ekosystem både mer och snabbare än något annat fenomen som hänt på flera miljoner år. Vi får gå tillbaka till när asteroiden slog ner på jorden för 66 miljoner år sedan (Cretaceous-Paleogene, K-Pg, extinction event) för att hitta någon kraft som varit mer omvälvande. Då dog inte bara dinosaurierna ut, utan även omkring 75 procent av allt liv på planeten.. Sett i ljuset av våra dagliga liv så syns förändringar av klimat- och ekosystem knappt i bruset av variationerna i väder och biologisk mångfald som varierar på tidsskalor som vi har lätt att uppfatta. Men i ett geologiskt perspektiv är det som sker nu en explosion. Förändringar som sker långsamt är hanterbara och när det är i princip ...
Med megafauna menas den del av djurbeståndet i ett område eller under en geologisk period som utgör de allra största djuren. Således kan i nutida svensk megafauna sägas ingå djur som älg, björn, varg och hjort. Den vanligaste användningen av ordet megafauna är dock för att beskriva de grupper av exceptionellt stora djur som levde i förhistorisk tid och dog ut ungefär samtidigt med den senaste istidens upphörande, som exempelvis mammut, jättesengångare eller sabeltandad tiger. ...
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
Transformers: Age of Extinction (2014). När en mekaniker upptäcker hemligheten till vad som får Decepticons och Autobots att leva så blir denne förföl
ARK: Extinction är det sista expansionspaketet till ARK. Utforska en förstörd Jord, bygg mechas och slåss mot enorma Titaner.
Kom med til en lydoplevelse, forestillingen tager ca. 16. min. En oplevelse, der samtidig skal være med til at skabe refleksion i forhold til verdens brug af ressourcer.
Kom med til en lydoplevelse, forestillingen tager ca. 40 min. En oplevelse, der skal være med til at skabe refleksion i forhold til verdens brug af ressourcer.
Ett av landets främsta exempel på ändmoränlandskap sätter prägel på hela reservatsområdet. Floran och faunan är artrik och hyser ett flertal sällsynta arter som är knutna till såväl ädellövskog som gammalt jordbrukslandskap.
Nyckelås är ett för länet ovanligt stort lövskogsområde med många sällsynta arter. Skogen breder ut sig i sluttningen ner mot Nässjön och Tidan. Ett stort antal källflöden och inslag av kalkrika bergarter gör att det finns en rik och krävande växtlighet i området.
Forskare, miljögifter i utter, fiskgjurse, tumlare och säl. Häslostatus hos utter, koordinator för utter -IUCN Otter Specialist Group.. Anne-Charlotte ...
Bevarandestatus för en grupp organismer (till exempel en art) visar om gruppen fortfarande är ännu existerande, och om så, hur sannolikt det är att gruppen kommer att dö ut inom en snar framtid. Vid bedömningen av bevarandestatus är det många faktorer som tas i beaktande: inte bara den sammantagna storleken på populationen, utan också den totala ökningen eller minskningen av antalet individer över tiden, avelsframgångar, kända hot, och så vidare. Det mest kända listnings- och rankningssystemet för global bevarandestatus är den rödlistning som underhålls av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Detta system delar in arters bevarandestatus i åtta kategorier, från livskraftig till utdöd (se tabell), och inkluderar arter som klassats som utdöda sedan år 500 e.Kr. Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter, CITES, syftar till att säkerställa att internationell handel med exemplar av vilda djur och växter inte hotar deras ...
In contrast to many other western European countries, the knowledge about trends in the Swedish butterfly fauna is poor. We studied the effects of habitat and species characteristics on species turnover in 13 grassland sites in southern Sweden by comparing species richness and compositions at two separate occasions with an interval of 21 years. The mean number of species per site decreased from 30 to 24, with a large variation between sites. The number of extinctions was highest in sites where the proportion of trees and shrubs had increased most, but there was no detectable effect of area or of the composition of landscapes surrounding the sites. Areas protected as nature reserves had lost as many species as unprotected areas had, indicating both the importance of proper management of nature reserves and that nature reserves alone may not be enough to inhibit regional extinction of butterfly species. Species dependent on nutrient-poor conditions tended to decrease while species dependent on ...
Arter och livsmiljöer inom områden som ingår i Natura 2000-nätverket ska ha ett särskilt skydd. I sådana områden är målet att säkerställa att en gynnsam bevarandestatus uppnås för de arter eller livsmiljöer som omfattas av skyddet. Detta regleras av art- och habitatdirektivet (92/43/EG) och fågeldirektivet (09/147/EG) som i Sverige har genomförts som bestämmelser om områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.. För vattenförekomster som helt eller delvis ingår i Natura 2000-områden enligt 7 kap. 27 § miljöbalken ska alltså gynnsam bevarandestatus uppnås. I 16 och 17 §§ områdesskyddsförordningen SFS 1998:1252 finns det övergripande beskrivningar av vad kvalitetskravet innebär. De mer specifika kraven för att nå gynnsam bevarandestatus i ett Natura 2000-område framgår av den bevarandeplan och/eller skötselplan som ska upprättas för sådana områden. I de fall där det finns en konflikt mellan kraven för att uppnå gynnsam bevarandestatus för ett Natura ...
Knowledge and policy change The 2011 Ratio Colloquium for Young Social Scientists Stockholm, August 11-13, 2011. The aim of this colloquium is to bring together research and researchers in different fields deal .... ...
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
För övrigt har valborg passerat. Traditionsenligt bjuds SLU:s universitetsdirektör och rektor in till Uppsala universitets valborgsfirande med mottagning i Carolina Rediviva med mösspåtagning och vinkande till folkhavet. Den aktiviteten hör till ett av de roligare och mer annorlunda representationsuppdragen en rektor har.. Karin Holmgren, rektor. SLU knowledge is relevant and reaches out. Lately, I have been struck by how often SLU appears in the media. As I write this, Im listening to Lena Lidfors on Nyhetsmorgon on TV4, talking about how contact with animals (in this case, the school dog Bosse) can be vital for human health and wellbeing. SVT just concluded the very popular "Slow tv" which followed elk migration led by, among others, Göran Ericsson, Professor at SLU. Last week, researchers from, among others, SLU, wrote in SvD Debatt about the alarming species extinction happening on the planet. The article was based on results from IPBES, the biodiversity equivalent to IPCC in climate ...
Ammonites mest avancerade primärlampa. Mycket kompakt med ett maximalt ljusflöde på 2800 lumen och enastående hållbarhet och pålitlighet. Goodmanhandtag säljs separat. LED: 7 x Cree XPG 2 Ljusflöde: 2800 lumen Effekt: 30 W
Rovdjursutredningens uppdrag är enligt regeringens direktiv för utredningen (bilaga 1) att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling....
Ryrholm, N. (2003). Global warming and the change of butterfly distributions : a new opportunity for species diversity or a severe threat (Lepidoptera)?. Changes in ranges: invertebrates on the move : Proceedings of the 13th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001: European Invertebrate Survey. S. 7-11. Länk [Mer information] ...
My research focuses on the genome-wide consequences of population declines in extinct and critically endangered species. My aim is to quantify changes in heterozygosity and inbreeding and the accumulation of deleterious mutations by examining genomes collected before and after population decline. This approach allows me to understand the role that genetic factors can play in population decline and eventually extinction ...
Uppemot en miljon arter riskerar utrotning på grund av mänsklig påverkan, enligt ett utkast till en FN-rapport som AFP har tagit del av.. Enligt rapporten är artutrotningen tätt sammanlänkad med klimatförändringarna, och ett minst lika stort hot. Följderna blir bland annat smutsigare luft, mindre resurser av rent dricksvatten och färre pollinerande insekter.. Rapportförfattarna noterar att artutrotningen i dag är tio- till hundrafaldigt högre än det har varit i genomsnitt under de senaste tio miljoner åren, enligt AFP.. ...
Nordulv anser att Sverige har brutit mot Art- och habitatdirektivet genom att tillåta jakt på lo som inte förorsakat skada och genom att tillåta jakt under lodjurens parnings- och övervintringsperioder. Det är dessutom inte klarlagt ifall lo uppnått gynsam bevarandestatus.
Nordulv anser att Sverige har brutit mot Art- och habitatdirektivet genom att tillåta jakt på lo som inte förorsakat skada och genom att tillåta jakt under lodjurens parnings- och övervintringsperioder. Det är dessutom inte klarlagt ifall lo uppnått gynsam bevarandestatus.
F ljande slutsatser b r po ngteras: Arbetet med naturskyddet har utvecklats mycket starkt det senaste decenniet, men planm ssigheten i arbetet kan ifr gas ttas. WWF anser t ex att det beh vs en b ttre samordning mellan myndigheterna f r att maximera nyttan av investerade medel. Ett f tal s k LEKO-projekt r inte en tillr cklig bas. Det beh vs ocks en mer l ngsiktig strategi f r var och hur allm nna medel ska spenderas. Vidare beh vs en bristanalys av var (b de geografiskt och topografiskt) skyddad natur beh ver etableras samt var restaurering av landets skogar b r ske. M nga skogshabitat och skogslandskap r fortfarande s s llsynta och spridda att deras l ngsiktiga bevarandestatus och funktion kan ifr gas ttas. En versiktlig analys utifr n v r k nnedom om skyddsv rda skogsbiotoper och hotade arters f rekomst ger vid handen vad som i f rsta hand b r prioriteras i skyddsarbetet: 1) de inre delarna av regionerna 1 och 2, och 2) sm relikthabitat av t ex dell vskogar och fuktiga skogar i regionerna 4 ...
En exceptionell primärlampa med lång batteritid. 1600 lumen och en smal spot gör den perfekt för kommunikation. Goodmanhandtag säljs separat. LED: 4 x Cree XPG 2 Ljusflöde: 1600 lumen Effekt: 20 W Spridningsvinkel: 6° spot, 11°
Det är inte känt om några andra åtgärder vidtagits för att få vargarna på bättre tankar än att uppehålla sig i Forshyttan. För att skyddsjakt skall kunna ges måste Länsstyrelsen först pröva andra åtgärder.. Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakt på de tre vargarna inte kommer att försvåra utvecklingen mot en gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Inga genetiskt värdefulla vargar har heller dokumenterats uppehålla sig i det utpekade jaktområdet. Sammantaget visar vargstammen en positiv utveckling i landet som helhet ...
Igår presenterade först Naturvårdsverket vilket antal som krävs för att vargen ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Siffran blev 380 st. Konkret avses 380 st.
Naturvårdsverket arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att genetiskt förstärka den svenska vargstammen så att den uppnår en gynnsam bevarandestatus.
Den Oscar®-belönade regissören Louie Psihoyos (THE COVE)+ har samlat ihop ett team till ett hemligt uppdrag. De ska avslöja den okända värld som existerar runt jordens utrotningshotade arter för att skydda dem från total utrotning, innan det är för sent. Teamet reser över hela jordklotet för att...
Fransk action från 2016. Arton år gamla Lydia tvingas fly för sitt liv efter att hennes knarksmugglande pojkvän anklagar henne för att ha stulit en förmögenhet från kartellen. Hennes enda allierade är hennes ständigt strulige far, John Link, som har varit alkoholist, narkoman, medlem i motorcykelgäng och fånge i sina dagar. Men är nu fast besluten att hålla sin lilla flicka oskadd och för en gångs skull i sitt liv göra det rätta. , Skådespelare: Diego Luna, Michael Parks, William H Macy, Mel Gibson, Erin Moriarty. Trailer: ...
... är ett familjeföretag med över 60 års erfarenhet av teproduktion. Engagemanget, kunskapen och inte minst passionen för riktigt gott kvalitetste har gjort Dilmah till ett av världens 10 största teföretag.. Trots storleken så brinner man för det småskaliga och har ett omfattande etiskt engagemang. Företaget skänker en stor del av sin vinst till välgörenhet för att främja levnadsvillkor och miljö på Sri Lanka.. MJF Charitable Foundation hjälper aktivt och kontinuerligt befolkningen till bl a egen försörjning.. Det kan vara genom att bistå med utbildning, maskiner och materiel. De har även startat t e x flera skolor, barnhem och sjukhus. Läs mer på www.mjffoundation.org.. Dilmah Conservation startades 2007 tillsammans med FN och IUCN (International Unioon for Conservation of Nature www.iucn.org) för att bl a rädda och bevara elefanterna samt miljön i Sri Lanka. Läs gärna mer på www.dilmahconservation.org. ...
Utrotningshotade djur för barn Utrotningshotade djur för barn Hotade djurarter är en som är omedelbar risk att utrotas. När endast ett fåtal djur finns kvar i denna art och de måste skyddas om de ska överleva, läggs de till listan över utrotningshotade arter. Många djurarter över
Rettsaken mot 17 aktivister fra organisasjonen Extinction Rebellion (XR) foregår nå. Årsak: De nekter å godta bøter for blant annet å ikke etterkomme politiets pålegg om å flytte seg under tre ulike aksjoner. Vår sak fra januar om hva XR er: ...
Riad Les Ammonites, Marrakech: Se recensioner, 183 bilder och bra erbjudanden på Riad Les Ammonites, rankat #213 av 500 hotell i Marrakech och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
Mammoth Lite 100 - 100x100x200cm | Odlings tält & grow box \ Mammoth \ Mammoth Lite fast shipping and lowest price guarantee!
Kammock Thylacine Synthetic Sleeping Bag är en prisbelönt sovsäck som är förpackad med teknik för att skapa en otroligt lätt, stark och silkeslen mjuk sovsäck.
EU-kommissionen har skickat ett brev till Sveriges regering där man kräver ett antal svar om den licensjakt på varg som genomfördes i våras. Frågorna verkar vara minst sagt relevanta, t.ex. hur vargjakten rimmar med EU-direktiv om att bevara livsmiljön för vilda djur och växter, om det rörde sig om en jakt i "begränsad mängd" med tanke på att mer än en av tio svenska vargar dödades, vad man anser om bevarandestatusen på den lilla stammen på ca 200 djur, och när och hur man har tänkt inplantera nya vargar. Samtidigt markerar kommissionen sin egen uppfattning, nämligen att det förefaller sannolikt att jakten ökat risken för inavel och att stammen redan innan jakten hade en svag bevarandestatus med tanke på den lilla storleken. Det skall bli intressant att se regeringens svar på EU-kommissionens frågor om vad jaktens syfte egentligen var och om det har uppnåtts. Detta speciellt med tanke på att miljöminister Carlgren svängde sig med direkta osanningar om att jakten var ...
V stmanlands l n har m nga viktiga v tmarker och vattendrag, samt r ett skogsl n med h rt brukad skog. De tre Svenska P rlorna; Slag rda, Fl cksj n och Hedstr mmen skyddas nu samtliga, men runt Fl cksj n finns utvecklingspotential och mer skyddsbehov. N r det g ller Fl cksj n r det bra med naturv rdsavtal och biotopskydd och att stora delar r Natura 2000-omr de. Men WWF anser som Naturv rdsverket, att stora delar av Fl cksj n med omgivande f gelmarker, b r bli naturreservat f r att skydda h ckande svartt rna och andra arter. Vidare b r d ven bes ksn ringen ut kas med f geltorn och sp ngar. Omr det har stora v rden och fler skulle uppt cka denna Svenska P rla om den blev mer bes ksv nlig. L nsstyrelsen f reslog f rra ret att de delar av Hedstr mmen med bifl den, som ligger i Malingsbo-Kloten, skulle bli ett nytt Natura 2000-omr de. Fr gan har ven aktualiserats inom arbetet med en versyn av naturreservatet Malingsbo-Kloten. WWFs kommentar: gl djande med f rslag p fler omr desskydd, ven bra med ...
Regeringens förslag om vargstammen är ännu ett bakslag för svensk vargpolitik och slår helt undan benen för det bräckliga samförstånd som Vargkommitténs ordförande Peter Egardt lade grunden till i sitt betänkande. Återigen har vetenskapen fått stryka på foten i hopp om kortsiktiga politiska vinster för det vargfientliga centerpartiet, säger Svenska Rovdjursföreningen om regeringens nya rovdjursproposition som presenterades idag. Regeringen föreslår ett intervall på 170-270 som ett värde för gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Detta trots att regeringen tidigare erkänt att den nivån inte räcker för gynnsam bevarandestatus ...
1) The student should obtain knowledge and practical skills about; Environmental management systems, Life cycle analysis, and Environmental impact assessment.. 2) Four important case studies will be carried out, each one presenting an advanced and commonly used methodology. Environmental monitoring methodology and the use of monitoring data for studying time series and judging the state of the environment will be one of the cases. Ecological risk assesments, multiple criteria analysis, extinction risk analysis are other examples of methods that can be the scope for a case study week. Each of the cases studies include ...
22 sep 2018 - Hyr från folk i Mammoth Mountain, Kalifornien från 176 kr SEK/natt. Hitta unika ställen att bo med lokala värdar i 191 länder. Passa alltid in med Airbnb.
17 mar 2018 - Hyr från folk i Mammoth, Kalifornien från 164 kr SEK/natt. Hitta unika ställen att bo med lokala värdar i 191 länder. Passa alltid in med Airbnb.