Vi har redan passerat 1 grads global uppvärmning jämfört med förindustriell tid. Om vi ska ha en chans att nå Parisavtalet, att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader, så måste vi agera omgående och omfattande. Trots det går det trögt att komma överens om och hitta lösningar på de gemensamma och akuta utmaningarna världen står inför.. Olle Torpman jobbar på filosofiska institutionen på Stockholms universitet där han bland annat forskar och undervisar om miljöetik. Olle menar att oenigheten kring klimatfrågorna till stor del beror på att vi har olika grundsyn i moralfrågor, vad vi värnar och värdesätter. Frågor som varken vetenskapen eller politiken kan svara på. Här behöver vi istället ta hjälp av etiken. Vad är viktigt egentligen? Om vi diskuterar dessa grundläggande värderingar och får en förståelse för varandras värdegrunder så kan vi hitta kompromisser som vi kan enas om. Som när världen mycket framgångsrikt enades om gemensamma ...
Pris: 757 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑9 vardagar. Köp boken Naturalness in Bioethical Argumentation av Helena Siipi (ISBN 9783639297652) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Exempel r hur m nniskor i antikens Grekland och Rom hade f rest llningar om att etisk reflektion och moraliskt s tt att t nka, k nna och vilja r n got som finns inneboende i oss m nniskor och r en duglighet i oss, p etiskt spr k en form av dygd (eng: virtue). Vad som r dygd uppfattades p olika s tt. F r m nga var individualism, egoism och god portion h nsynsl shet det h gsta v rdet med hj lten Akilleus som h gsta f rebild. Hos andra var det f rm gan att finna lyckan i ett stilla liv enligt den filosofi som utvecklades Epikuros {uttal: epiku r ss}, hos en tredje grupp att uppleva vad etisk val r r till sitt v sen, vilket de fann i k nslan av respekt f r andra m nniskor, f r gudarna och f r statens lagar som i Platons dialoger med Sokrates som den fr mste f retr daren. Det r tre typer av psykologi som framtr der: 1. Sj lvh vdelse i konkurrens med andra som n got viktigt (vilja till makt, t vlingslust med vilja att g ra sig g llande som i nyliberalismens konkurrenssamh lle). 2. Sj lvf rverligande ...
Region Västerbotten har en arbetsgrupp för vårdetik. Gruppens uppgift är att vara en vårdetisk resurs och en stödstruktur för det nätverk av ca 200 etikombud som finns i den patientnära hälso- och sjukvården. Arbetsgruppens uppdrag innebär att med utgångspunkt i nuvarande värdegrund Ständigt bättre - patienten alltid först ge medarbetare möjlighet till etisk reflektion och öka den etiska medvetenheten. En gemensam värdegrund är ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass för alla i hälso- och sjukvård.. ...
Den 19-20 november samlas 750 personer under Sjuksköterskedagarna i Folkets hus, Stockholm. Tillsammans med forskare och kollegor diskuterar vi sjuksköterskans etiska utmaningar, ny omvårdnadsforskning och hur sjuksköterskerollen ser ut i framtiden. Det finns möjligheter att göra intervjuer i Folkets hus på morgonen innan konferensen börjar och i anslutning till föreläsningarna ...
Anmärkningsvärt att Landstinget i Gävleborg inte ens hade någon etisk diskussion innan man införde utsorterande fosterdiagnostik. Utsorterande av foster som inte skulle bli friska A-människor tillhörde nazismens tankegods, nu tillhör det flertalets. Vi sitter på ett sluttande plan
I denna dokumentserie sammanfattar och kommenterar Smer nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och eventuella ställningstaganden som presenteras här är förenklade.. ...
I denna dokumentserie sammanfattar och kommenterar Smer nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och eventuella ställningstaganden som presenteras här är förenklade.. ...
Sedan PostNord i slutet av mars offentliggjorde utgivningen av Pridefrimärket har många väntat på att kunna använda det. Från den 4 maj finns Pridefrimärket att
Naturen och skogen engagerar många i Sverige, inte minst ur social synpunkt. Skogsstyrelsen har etablerat begreppet "skogens sociala värden" med följande breda definition "Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av skogen".. Syftet med denna redovisning är att ge en bild av vad som görs inom området och hur ett framtida arbete kan utformas för att nå målen som rör skogens sociala värden inom skogs-, miljö- och friluftspolitiken. God samverkan och dialog mellan alla intressenter är viktigt för att åstadkomma goda resultat. Skogsföretag, skogsägarföreningar, myndigheter och ideella organisationer har deltagit och bidragit med underlag och konstruktiva diskussioner under arbetet.. Meddelande 2•2015 Skogens sociala värden. ...
2018 fyllde den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 70 år. Finns det rättighetsfrågor som saknas i allmänna förklaringen men som har blivit viktiga idag? Vilka rättigheter är det framförallt som hotas idag? Tidigare vice generalsekreteraren och före detta utrikesministern Jan Eliasson föreläser. Moderator: Dona Hariri. Inspelat den 17 november 2018 på Stockholmsmässan. Arrangörer: Föreningen Ordfront och Mänskliga rättighetsdagarna.
Forskningsfusk har blivit obehagligt aktuellt efter skandalen kring kirurgen Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet. Den här boken vill påminna om behovet av etisk reflektion kring forskning, men gör också klart att forskningsetik inte bara handlar om allvarliga övergrepp utan också om sådant som vem eller vilka som ska stå med sina namn när forskningsresultat publiceras. Exempel på forskningsetiska problem tas upp: vilka krav som bör ställas på behandlingen av forskningspersoner, hur djur som används bör behandlas, om vissa områden bör lämnas oberörda av forskning? Läsaren får bland annat lära sig hur en etisk analys görs och får veta att vardagsmoral inte räcker för att göra en sådan. Ett kapital handlar om vad som menas med bra forskning. Exemplarisk forskning bygger på bra metoder, är grundlig och noggrann samt öppen för kritik och har beredskap för omprövningar.. ...
Intelligensen är visdom, och finns inom oss, intellektet är lärdom, och kommer till oss utifrån.. I dag har vi blandat samman de här två så vi inte vet vad som är vad.. Vi tror att en människa som är beläst är intelligent och vis, trots att hon egentligen är intellektuell.. Det finns en naturlig intelligens, som vi alla bär med oss. Vi kan kalla den för den universella intelligensen, och vi är alla en del av denna intelligens.. Det handlar om vår förståelse av livet, och vår plats i all den här oändliga och eviga existensen, och vår plats i naturen.. Dagens människa är kanske den mest intellektuella versionen av människa som någonsin funnits, men det betyder inte att vi är de mest intelligenta människorna någonsin.. Snarare är det kanske så att vi hör till de dummaste versionerna av arten människa. Vi må vara mästare på att utveckla teknologi, konstgjorda saker och ting och annat man kan läsa och studera sig till, men när det kommer till vår förståelse ...
Här kommer ni att få möta många spännande och inspirerande människor som arbetar medialt, andligt, alternativt, kreativt och med hälsa i olika aspekter. Jag arbetar som medium och ser mig som en andlig entreprenör då jag älskar att dela med mig av min kunskap på olika sätt. Jag skriver, har en egen bloggportal med över 80 bloggare med andlig inriktning + lite andra projekt. Jag var med som medium i den mediala Realityserien "Livet På Andra Sidan" som gick i 8 avsnitt 2012. Jag har också varit med en i ett avsnitt i Let´s Dance 2009, och lite annat smått och gott. Namaste Vivi. ...
Tredje grundsatsen Alla själars i grunden fullständiga identitet med den universella Översjälen, den senare själv en aspekt av den okända roten, samt den för varje själ - en gnista av den förra - obligatoriska pilgrimsfärden genom inkarnationens (även kallad nödvändighetens) cykel, ständigt i överensstämmelse med den cykliska och karmiska lagen. Med andra ord: ingen rent andlig Buddha (gudomlig själ) kan ha en självständig, medveten tillvaro innan gnistan, som utgått från den universella sjätte principen (eller Översjälens) rena väsensgrund, har (a) passerat genom alla grundformer av den nu pågående manvantarans fenomenella värld, samt (b) förvärvat individualitet, först genom naturlig impuls och sedan genom självålagda och självuttänkta bemödanden (hämmade blott av dess karma) - sålunda uppstigande genom alla grader av intelligens, från den lägsta till den högsta manas, från mineralet och plantan upp till den heligaste ärkeängel (Dhyani Buddha) DHL ...
Jag skriver inte i en tidslinje utan hoppar fram och tillbaks och låter berättelserna länka ihop sig för att visa det alltid underliggande temat som är ensamhet, utsatthet men också viljan till liv.Jag berättar vad som överfördes till mig verbalt men främst icke verbalt från min mamma och vilka konsekvens det har haft och har på mitt liv och på mina barns liv. Det smärtar att förstå vad som har styrt och styr mitt liv men också hur jag vände mammas påverkan till att försöka göra gott för mina med människor ...
Inför den 10 december, FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter, fick EU:s justitieministrar även i år en petitionen med namnunderskrifter som visar på en opinion mot trafficking och där vi kräver lagstiftning mot sexköp. 10 december år 1948 enades FN om den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Det är nu 68 år sedan, men frågan… Läs vidare ». ...
DEBATT. Det är tyst om den nya funktionshinderspropositionen som presenterades i maj månad. Nästan lika tyst som det var för sex år sedan när världshälsoorganisationen WHO kom ut med sin rapport om situationen för funktionsnedsatta personer i världen. Tystnaden är kompakt och långvarig. Det borde oroa oss alla i samhället.. Det var i början av maj månad som statsrådet Åsa Regnér presenterade propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (Prop 2016/17:188).. Den redogör för regeringens fokus och arbete för ett samhälle som ska vara mer jämlikt och rättvist för alla människor. Propositionen kom och det blev tämligen tyst.. Den utstakar vägen för funktionshinderspolitiken under många år framåt. Principen om den universella utformningen i samhälle sägs vara mycket tung i propositionen.. Principen säger att det ska göras rätt från början vid utformning och planering i samhället till exempel tillgänglighet, kompetens och utformning ...
DEBATT. Det är tyst om den nya funktionshinderspropositionen som presenterades i maj månad. Nästan lika tyst som det var för sex år sedan när världshälsoorganisationen WHO kom ut med sin rapport om situationen för funktionsnedsatta personer i världen. Tystnaden är kompakt och långvarig. Det borde oroa oss alla i samhället.. Det var i början av maj månad som statsrådet Åsa Regnér presenterade propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (Prop 2016/17:188).. Den redogör för regeringens fokus och arbete för ett samhälle som ska vara mer jämlikt och rättvist för alla människor. Propositionen kom och det blev tämligen tyst.. Den utstakar vägen för funktionshinderspolitiken under många år framåt. Principen om den universella utformningen i samhälle sägs vara mycket tung i propositionen.. Principen säger att det ska göras rätt från början vid utformning och planering i samhället till exempel tillgänglighet, kompetens och utformning ...
I grova drag har det utvecklats två strategier för att minska ojämlikhet och fattigdom om man jämför vår svenska socialpolitiska strategi mot andra modeller. Det går att diskutera huruvida den svenska modellen, den som en gång byggde på universella lösningar, når upp till sitt namn idag, bland annat för att ersättningsnivåerna från a-kassan sjunkit drastiskt. Den universella modellens motsats är den behovsprövade strategin, d.v.s. våra omfördelande resurser ska enbart inriktas på de som har det sämst ställt. Självklart är det i grunden ideologiska skäl snarare än ekonomiska som avgör vilken modell som anses mer effektiv. För att utvärdera modellerna brukar en tala om "träffsäkerheten" eller "precisionen" av strategin, dvs kan vi verkligen nå och förbättra de fattigas situation? Argumenten från ekonomiskt håll brukar oftast lyda att sociala transfereringar har negativa effekter på utbudet av arbetskraft. Ni känner igen det - bidragslinjen som Reinfeldt kallar ...
Hur kommer det sig att starta om typ är den universella lösningen på elektronik? Jag tänker TV, spelkonsol, dator, mobil,
En Supreme Teacher är huvudansvarig för Universell Vit Tids Healing och spridandet av Kunskap om Vit Tid, dels i landet de kommer ifrån, men även ett specifikt större område, som de tilldelats att arbeta med. De följer alltid den Universella Vit Tids Healingens filosofi, samt står under Departementet för Universell Vit Tids Healing på Jorden.. När en Huvudlärare har ett land att arbeta med, har alltså Supreme Teachern ett mycket större arbetsområde. En Supreme Teacher kan även utbilda Huvudlärare, men i första hand utbildar de Assisterande Huvudlärare och Highteachers, samt Ordinarie Lärare och vanliga elever. Oftast är Supreme Teachern själv Huvudlärare för sitt land.. Supreme Teacher-utbildningen är en mycket värdig och hög utbildning, att bli utvald till detta mycket unikt eftersom det endast finns några få på Jorden med denna utbildning. Utbildningen är mycket lång och grundlig och kan fortgå livet ut, om man så önskar. Utbildningen handlar om mycket mer ...
Jag skulle vilja vända på den explicita formuleringen som då lika gärna leder till oheroiska insatser: "Rädda en drunknande när det är möjligt utan risk och kostnad för dig själv". Att denna universella regel inte accepteras av den drunknande beror på hans partikulära situation, som då kan anses väga lättare. Den universella regeln är fullt förenlig med Kants princip och i synnerhet när man beaktar alla dåligt simmkunniga som kan ställas inför situationen att tvingas offra sig själva, kanske till ingen nytta. Det är också ungefär här som den svenska lagstiftningen lagt sig. Detta utesluter dock inte att var och en frivilligt har rätt att ändå riskera livet för en räddningsinsats. Frågan är hur vi skulle ställa oss till den ensamstående trebarnsmamman White om hon dumdristiskt försökte rädda någon med stor sannolikhet för att tre små barn blir moderlösa ...
Den tibetanska ledarens tal var en del av ett 11 dagar långt besök i Australien och Nya Zeeland.. Han välkomnades på ett traditionellt sätt med "hongi" av den lokala Maorigruppen. Hongi innebär att man gnider sina näsor mot varandra, vilket är en sedvanlig hälsning bland Maorierna.. Efter ett flertal sånger av den berömda tibetanska sångaren Yunchen Lhamo, talade Dalai Lama till publiken om det universella behovet av förtroende.. - Inre frid, sinnesro, är något mycket viktigt för familjen, för samhället och också för individen, sade han.. Det här är inte bara en del av hans egna övertygelser, menade han, även läkare har konstaterat att förtroende mellan patient och läkare kan leda till att en patient snabbt återhämtar sig.. - Alltså kommer förtroende av, och grundar sig på, kärlek, medkänsla och tillgivenhet.. Det är en viktig faktor för att uppnå sunda familjer, långvariga äktenskap och friska samhällen.. Dalai Lama förklarade att medkänsla inte är ...
Då bör man vara medveten om att Osho med intelligens inte avser den intellektuella intelligensen, utan den universella intelligensen.. Den intellektuella intelligensen är snarare en del av dumheten. Det ser vi inte minst i dag när människor utan att tveka godkänner att deras fri- och rättigheter kraftigt urholkas till följd av coronaviruset. Ett virus som åtminstone hittills inte visat sig vara farligare än en del andra virus och mycket annat i vår tillvaro.. Till exempel har det dött mer än dubbelt fler människor i världen i säsonginfluensa än i coronaviruset hittills i år, och över 3 miljoner har dött i infektionssjukdomar överlag. (Här är lite statistik för den vill följa vad som händer i världen.). Trots det ropar människor till och med efter ännu hårdare tag än de kraftiga begränsningar som redan införts i många länder för att stävja coronaviruset. Det är närmast diktatoriska metoder man vill ha. Diktaturer upprätthålls inte enbart med hjälp av ...
Varför den gnostiske hedningen måste besitta såväl visdom som kunskap Den gnostiska tron är inte en platt naturreligion där gudarna endast är personifieringar av naturens makter och mänskliga egenskaper. Ej heller är den gnostiska tron en universell frälsningslära där alla måste tro och därmed tvingas att tro. Både naturreligionen och den universella frälsningstron är platta…
Med hjälp av hegemoni visar Ernesto Laclau på hur den partikulära gruppens försöker representera det universella, det globala, det hela. Hegemoni härleds inte ur något ursprungligt eller ur det rationella. Helheten är inte heller direkt representerad av arbetarklassen som för Marx eller av riksdagen som hos nationalismen (nationen förstådd som Samhället). Hegemoni är snarare försöket att hävda det universella i en maktkamp med andra partikulära grupper.. Det hegemoniska handlandet skapar en obestämbarhet, vilket jag tolkar som att man måste bestämma sig, göra val. Det hegemoniska handlandet möjliggör och blir närmast liktydigt med det politiska handlandet. Det finns ingen rationalitet - vare sig kalkyl eller analys - som avgör för oss, vi måste själva göra val ...
Genom att använda substansmängder fick kemisterna ett enkelt system att handskas med stora tal. Dock kvarstår problemen med de låga värden som atomernas och molekylernas vikt (massa) har. För att på motsvarande sätt lösa detta problem införde man den universella massenheten u med värdet ...
Oljefrökross är en krossutrustning som använder dubbla tänderull för att krossa granulatmaterial två gånger i rad för att uppfylla de tekniska kraven. Det är lämpligt för sojabönor, jordnötter, sojamjöl och så vidare. Kross kan göra olja frön pressad ut olja bättre. Den universella krossen använder de snabba relativa ...
Oljefrökross är en krossutrustning som använder dubbla tänderull för att krossa granulatmaterial två gånger i rad för att uppfylla de tekniska kraven. Det är lämpligt för sojabönor, jordnötter, sojamjöl och så vidare. Kross kan göra olja frön pressad ut olja bättre. Den universella krossen använder de snabba relativa ...
På ett speciellt sätt koordinerar dessa Treenighetens observatörer de administrativa aktiviteterna inom alla grenar av den universella regeringen, från aktiviteterna i lokaluniverserna upp genom sektorstyrelserna till aktiviteterna i superuniversumet, därav deras namn-Dagarnas Förenande.
Här kan du lyssna på alla avsnitten av podcasten Vem är jag? En pod vari Carl Adam Tillberg undersöker den universella frågan vad som definierar vem en människa är med utgångspunkt i sitt eget missbruk och psykisk ohälsa. Podden om att finna sig själv.
Ett avsnitt i en helt annan klass än sist jag skrev om Deep Space Nine. Sanctuary är rikt med detaljer (jag fick till exempel googla vad dabo-girl egentligen betyder), det utvecklar Star Trek-universumet (hur lång tid tar det egentligen för den universella översättningsmaskinen att kartlägga ett nytt språk?), berättar mer om livet på Bajor efter Cardassiernas överlämnande…
WeldEye, den universella programvaran för svetskoordinering, kan användas med svetsutrustning från alla tillverkare och blir med introduktionen av WeldEye for Welding Production Analysis ännu mer heltäckande. Den nya modulen har utvecklats särskilt f...
• högkvalitativ vård sortiment med ergonomiskt handtag och gummisidan lameller• möjliggör tröttande arbete och optimerad hantering• Längd 21 cm• den universella
Linus-serien är kännetecknande för den universella stilen av tidlösa mönster och känsla för de utsökta effekter som finns i enkelhet.
Att trygga ett allsidigt utbud av mötesplatser borde höra till kärnan i arkitekters och stadsplanerares verksamhet. Det menar arkitekter på Inobi som har utvecklat det teoretiska begreppet interstruktur för att tala om och arbeta med nätverk av mötesplatser.
I Finland stöter kommundirektörerna sällan på stora etiska problem i sitt arbete, såsom mottagande av obefogade ekonomiska fördelar, dvs. mutor.
Det uppstår flera etiska problem med sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, enligt en rapport från Prioriteringscentrum vid LiU.
Svenskt Näringsliv har i dagarna startat en angelägen debatt om kvaliteten och det samhälleliga värdet av vissa högskoleutbildningar. Allt för många studenter väljer kurser med tveksamt ekonomiskt värde. Detta hade inte varit något problem om det inte varit för att (a) utbildningen är helt skattefinansierad, (b) studiemedlet är mycket generöst och (c) skatte- och bidragssystemen gör att kopplingen mellan människors produktivitet och inkomst är svag. Välfärdsstaten har i sin iver att skydda människor som haft otur också skyddat människor som gjort fel val ...
Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som förvaltar stora materiella, ekonomiska och sociala värden. För att kunna göra ett bra arbete krävs engagemang, samarbetsförmåga, drivkraft oc...
Skogsstyrelsen vill skydda skogens sociala värden genom naturvårdsavtal. ... egna-avtal Varför inte - så länge det sker på frivillig basis! /Niklas
Aftonbladet. Att kunna ha koll på om ens barn skulle kunna drabbas av en sjukdom innan man ens blir gravid må låta fantastiskt. Samtidigt bidrar denna teknologi med en rad etiska problem, menar forskaren Amal Matar.. - När vi erbjuder denna typ av teknologi så försöker man sortera in människor i "perfekta" och "icke-perfekta" och då existerar inte jämlikheten längre, säger hon.. ...
... äger rum i Stockholm 20-21 november 2018 i. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla - sjuksköterskans etiska utmaning.
Vi lever i en tid som präglas mycket av olikheter och mångfald - både i trosuppfattningar, åsikter och politiska ställningstaganden. Det är väldigt lätt att vi som kristna ofta hamnar i samtal, debatter och diskussioner om enskilda etiska frågor, som i och för sig är viktiga, men ibland befinner sig ganska långt ifrån det egentliga budskap vi…
Teknologins mångfald ska behandlas i undervisningen och eleverna lär sig förstå principerna för hur den fungerar och vad den kostar. Eleverna ska uppmuntras till en ansvarsfull användning av tekniken och att reflektera över etiska frågor gällande den ...
Den 10 december 1948 antogs den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av FN:s generalförsamling. Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i mänsklighetens historia, och 2018 markerar sjuttioårsjubileum för deklarationens antagande. Vi har valt att uppmärksamma detta viktiga jubileum med en av årets mest omtalade och hyllade filmer, Spike Lees , BLACKKKLANSMAN för gymnasieklasser. För åk 8-9 visar vi filmen den bioaktuella animerade filmen TORNET, som berättar om palestinska flyktinglägret i Beirut, Libanon. Med denna film markerar vi också 70 år av det palestinska diasporan som följde bildandet av staten Israel. ...
I en krönika i Dagens Nyheter idag skriver Göran Rosenberg klokt om antisemitismen som politiskt vapen. Den handlar om den av Israel orkestrerade kritiken mot den internationella kommission som nyligen lagt fram en rapport till FN om brott mot mänskliga rättigheter och krigets lagar under Gaza-kriget. I sin kampanj mot rapporten har man från israelisk…
Debatt Publicerad: 2018-12-13 16:04 Det är i veckan 70 år sedan FN antog sin deklaration om de mänskliga rättigheterna. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) utgör en bas för etiskt förhållningssätt i västerländska demokratier. De flesta muslimska stater har ratificerat denna deklaration, men 76 av dessa länder har en egen version på rättighetstänkande, Kairodeklarationen. Den avviker i tre avseenden jämfört med FN:s deklaration: synen på kvinnan, tillämpning av lagstiftning samt i uppfattningen om religionsfrihet.. FN:s deklaration tillkom efter andra världskrigets många förfärliga övergrepp byggt på nazismens elitistiska människosyn. Deklarationen vilar på den judekristna traditionens syn på alla människors lika värde. Den är en basal värdegrund för alla medlemmar av den mänskliga rasen på vilken de flesta nutida demokratier bygger, och den är en förutsättning för frihet, rättvisa och fred. FN:s medlemsländer har ratificerat deklarationen, ...
Scientologys Global Human Rights Awareness efforts promote the Universal Declaration of Human Rights through humanitarian Scientology spiritual actions.