Kärntanken för hållbar utveckling handlar om att trygga goda levnadsmöjligheter för såväl dagens som framtida generationer. Man försöker skapa en balans mellan människans välbefinnande, ekonomi och miljö. Kommissionen för hållbar utveckling ska se till att de internationella målen för hållbar utveckling integreras i den nationella politiken. Hållbar utveckling har spelat en viktig roll i den finska regeringens strategier och program sedan år 1990.. I stället för en sedvanlig strategi beslutade kommissionen för hållbar utveckling formulera ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling med en målbild för Finland 2050 ("Suomi, jonka haluamme 2050"). Åtagandet innehåller mål för att främja en hållbar utveckling. Genom det samhälleliga åtagandet åtar sig den offentliga förvaltningen att tillsammans med övriga aktörer bidra till en hållbar utveckling i arbetet och verksamheten.. Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är en målbild om ...
I kursen Politik och hållbar utveckling får du lära dig grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling. Du får kunskap om miljöhot och politiska utmaningar, samt om intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den. Kursen behandlar en mängd viktiga områden inom politik och hållbar utveckling som du under kursen gång behandlar med olika perspektiv. Efter utbildningen Har du ökat dina kunskaper om politik och hållbar utveckling. Du har lärt dig grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling. Förkunskap och behörighet Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning. Innehåll och upplägg I kursen Politik och hållbar utveckling behandlas nedanstående centrala innehåll: Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling. Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck. Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används
Vandrarhem i Calakmul Biosphere Reserve från 101,43Kr! Boka ett av våra 160 vandrarhem i Calakmul Biosphere Reserve! Med mer än 0 recenssioner är det enkelt att boka vandrarhem i Calakmul Biosphere Reserve med se.HostelBookers.com.
Hållbar utveckling har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer.. Kommissionen för hållbar utveckling, som leds av statsministern, svarar för att de globala hållbarhetsmålen integreras i den nationella politiken. Kommissionens centrala uppgift under perioden 2016-2019 är att påskynda verkställandet av den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda2030, och integrera den i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Kommissionen följer upp och utvärderar genomförandet av den globala agendan i Finland.. Kommissionens andra huvuduppdrag är att främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, "En målbild för Finland 2050", och att informera om resultaten. Det samhälleliga åtagandet uttrycker Finlands riktlinjer för hållbar utveckling och är också ett funktionellt verktyg som möjliggör allas deltagande.. Kommissionen för hållbar utveckling stöds och ...
Hållbar utveckling har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer.. Kommissionen för hållbar utveckling, som leds av statsministern, svarar för att de globala hållbarhetsmålen integreras i den nationella politiken. Kommissionens centrala uppgift under perioden 2016-2019 är att påskynda verkställandet av den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda2030, och integrera den i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Kommissionen följer upp och utvärderar genomförandet av den globala agendan i Finland.. Kommissionens andra huvuduppdrag är att främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, "En målbild för Finland 2050", och att informera om resultaten. Det samhälleliga åtagandet uttrycker Finlands riktlinjer för hållbar utveckling och är också ett funktionellt verktyg som möjliggör allas deltagande.. Kommissionen för hållbar utveckling stöds och ...
Naturresurser eller naturtillgångar är ekonomiska tillgångar som existerar i naturen utan människans inblandning. Ur vissa naturresurser kan råvaror eller primärenergi utvinnas. I motsats till naturresurser står processade och odlade resurser. Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan dessutom indelas i biotiska resurser (organiskt material) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler). Icke förnyelsebara resurser som kan återanvändas är metaller, sten, sand och grus. Kol, olja, malm, uran och gas är exempel på resurser som inte är förnybara resurser som inte kan återanvändas. Hållbara resurser är exempelvis solstrålningen, vindens rörelser, havsvattnets rörelser, flöden i vattendrag och jordens inre värme. En konfliktresurs är en naturresurs som utvinns i ett konfliktområde och vars försäljning finansierar ...
Hållbar utveckling A. (hp, HT19/20, vecka -, 100%.). Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och ekonomisk kris, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekologiska, ekonomiska, politiska, historiska, sociala och kulturella förhållanden. Kursen fungerar som ett utmärkt komplement till de flesta yrkesområden och utbildningar, och bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna
Hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling där nu levande människors behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers behov. Hållbar utveckling handlar dock inte bara om miljö. Flera dimensioner - den ekonomiska, den sociokulturella och den miljömässiga - är ömsesidigt beroende av varandra. Helhetstänkandet är därför avgörande! Om en av dessa dimensioner faller bort är det omöjligt att uppnå en hållbar utveckling.. I september 2015 enades världens länder om 17 globala mål, Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det innebär att världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De 17 hållbarhetsmålen ersätter de åtta tidigare milleniemålen och ska vara vägledande i det internationella utvecklingssamarbetet.. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. ...
Enligt såväl nationella som internationella dokument ska det svenska skolväsendet undervisa för en hållbar utveckling. En viktig förutsättning för att detta ska uppfyllas är att de yrkesverksamma lärarna dels vet vad hållbar utveckling innebär, dels kan bedriva en undervisning som syftar till att främja en sådan utveckling. Det här examensarbetet är en litteraturstudie som syftar till att ge en sammanfattning av vad utbildning för hållbar utveckling är och hur man kan jobba med det i förskola och skolans tidigare år.. Viktiga aspekter i en utbildning för hållbar utveckling är bl.a att utveckla elevernas förmåga att ta ställning i etiska frågor, att tänka kritisk, att förstå och hantera konflikter och att stärka elevernas demokratiska handlingskompetens.. Det finns inte mycket forskning kring hur man ska arbeta med hållbar utveckling för små barn, före skolåldern. Det är under de tidigare åren som våra värderingar grundläggs och därför är det viktigt ...
Minsta livskraftiga population, ofta benämnd MVP (av engelskans Minimum viable population), är gränsen for att en population av en art ska kunna överleva i vilt tillstånd. Terminologin används inom biologin för att beskriva den biologiska nedre gränsen för att en population skall undgå utdöende på grund av naturkatastrofer eller demografisk, genetisk eller miljöbetingad stokastik skulle uppstå. Begreppet Minsta livskraftiga population används normalt i vetenskapliga sammanhang för att beräkna minsta nödvändiga populationsstorlek, som med 90-95 procents säkerhet kan trygga en arts överlevnad de kommande 100-1000 åren. Datorsimulering för kvantitativ sårbarhetsanalys (PVA) kan användas i beräkningen av MVP. PVA simulerar populationer genom bruk av demografisk och miljömässig information som kan bedöma framtida populationsdynamik. Sannolikhetsberäkningen kopplad till PVA framkommer först efter att data er simulerats tusentals av gånger i modellen. Som exempel, om en ...
Mer jämlik fördelning och bättre skydd av rättigheter till naturresurser är en förutsättning för hållbar utveckling. Sedan de Frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter antogs 2012, har samarbete och dialog kring dessa rättigheter intensifierats. Denna policy brief beskriver riktlinjernas syfte och ger exempel på hur de kan användas i praktiken. Vad betyder förvaltning av mark- och naturresursrättigheter för hållbar utveckling? Ändrade konsumtionsmönster, befolkningstillväxt och miljöförstöring ökar konkurrensen om naturresurser. Ansvarsfull naturresursförvaltning är därför viktigare än någonsin.. Trots en allt intensivare urbanisering bor fortfarande majoriteten av jordens fattiga på landsbygden. Naturresurser som åkermark, skog och fiske är bland deras viktigaste inkomstkällor. Det finns ett samband mellan ojämn tillgång till naturresurser och fattigdom, utbredd korruption, konflikter och svaga eller ...
Hållbart Ledarskap utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och hur du som ledare är och förblir hållbar i ditt uppdrag. Ett hållbart ledarskap betraktas som en förutsättning för att...
Hållbart Ledarskap utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och hur du som ledare är och förblir hållbar i ditt uppdrag. Ett hållbart ledarskap betraktas som en förutsättning för att...
Föreläsningen Effektivt och hållbart ledarskap genomförs på den tid och plats som ni önskar enligt överenskommelse. Innan föreläsningen stäms innehåll och inriktning av. Allt för att verkligen säkerställa att fokus kommer vara på delar och metoder som ni har användning av i er väg till framgång. Vår personliga övertygelse är att alla har nytta av effektiva arbetsmetoder och vi är helt säkra på att du redan nu vet vad du är bra på och vad du behöver förbättra.. Därför törs vi påstå att metoderna som lanseras i föreläsningen effektivt och hållbart ledarskap kommer hjälpa Er på vägen till att bli de ledare Ni vill vara.. ...
Yrkeshögskolan Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan är en aktiv part i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv. Högskolan bedriver ett omfattande nordiskt samarbete, speciellt inom sina fokusområden. Novia främjar hållbar utveckling inom hela sin verksamhet, inklusive samarbetet med högskolor, företag och andra organisationer.. I juni 2012 skrev högskolan under "Higher Education Sustainability Initiative", som är en förbindelse för högskolor att främja hållbar utveckling inför FN:s konferens Rio + 20. Genom att skriva under initiativet förbinder sig högskolorna till att stöda följande: 1) främja utbildning för hållbar utveckling, 2) uppmuntra till forskning om frågor i hållbar utveckling, 3) beakta miljöaspekter på campus, 4) stöda hållbarhetsarbetet i regionen, och 5) samarbeta med och dela sina resultat i internationella nätverk ...
Klara Ellström, aktiv i Ung Pirat, blev 2010 års representant i FN:s Kommission för hållbar utveckling (CSD) utsedd av LSU:s styrelse. Som representant kommer hon att arbeta med att följa upp Agenda 21 och de beslut som tagits av de efterföljande möten i Rio och Johannesburg.. - "Frågan om en hållbar utveckling är den viktigaste frågan i politiken, både just nu och på lång sikt. Det är också en fråga där jag känner att jag har väldigt mycket att tillföra. Därför är det här verkligen en unik chans för mig", säger Klara Ellström från Ung Pirat. Min förhoppning är att CSD kommer lyfta frågan om hur kunskapsmonopolen hämmar den utveckling vi ser inom forskning för hållbar utveckling.. - "Klara kommer göra ett strålande jobb som representant i FN:s Komission för hållbar utveckling. Hon har redan arbetat med miljöfrågor för vår räkning på Piratpartiets workshop på COP15 och har genom sitt engagemang i mer fokuserade miljöorganisationer redan bevisat sin ...
Yrkeshögskolan Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan är en aktiv part i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv. Högskolan bedriver ett omfattande nordiskt samarbete, speciellt inom sina fokusområden. Novia främjar hållbar utveckling inom hela sin verksamhet, inklusive samarbetet med högskolor, företag och andra organisationer. Novia främjar utbildning för hållbar utveckling och uppmuntrar till forskning om frågor i hållbar utveckling. Novia samarbetar med, samt delar sina resultat i internationella nätverk.. Utbildningens syfte är att stöda studerande att verka i samhället och arbetslivet i en riktning som gynnar hållbar utveckling. Målet är att de utexaminerade kan ta både ekonomiska, ekologiska och sociala samt kulturella konsekvenser i beaktande i sina kommande beslut i sitt yrke.. Forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) stöder utbildningen, stärker kompetensen och ...
Hållbar utveckling används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling, en riktning mot framtidens värld där alla människor kan leva ett bra liv, inom planetens gränser. Begreppet myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling, och det definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987, den så kallade Brundtlandsrapporten. "Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.". Centralt i arbetet för hållbar utveckling är att det behöver ske utifrån helhet och långsiktighet. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner som är beroende av varandra: den sociala, miljömässiga och ekonomiska.. ...
I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling, LHU. Nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och har idag drygt 360 medlemmar främst från utbildningssektorn, men även organisationer, företag och myndigheter etcetera.. Syftet med nätverket är att lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling lokalt och globalt genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Kommunikationen hålls levande genom nyhetsbrev samt utskick via mail.. Årligen arrangeras en LHU-konferens. 2018 hålls den i Lund 7-8 november med tema Cirkulär ekonomi - miljard- eller miljöfråga? Förra årets konferens ägde rum i Linköping under titeln Lust och engagemang - utbildning för en hållbar framtid med fokus på lärande för hållbar utveckling i relation till Agenda 2030. Samtliga föredrag och workshops finns samlat här.. Är du intresserad av att vara med i ...
Vill du arbeta för ökad medvetenhet, kunskap och kompetens om hållbar utveckling? Höstterminen 2018 startade institutionen för didaktik och pedagogisk profession ett nytt masterprogram i utbildning för hållbar utveckling.. Programmet är tvåårigt och är ett samarbete mellan flera olika institutioner på Göteborgs universitet och Chalmers. Det leder till en filosofie masterexamen med huvudområdet utbildning och hållbar utveckling. Undervisningsspråk är engelska.. Du kan läsa mer om Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram på våra engelska sidor.. ...
Den här studien undersöker elever genom en enkätundersökning i årskurs 6 om deras förståelse för hållbar utveckling och vad de vill arbeta med. Syftet är också att belysa hur de vill bli delaktiga i arbetet med hållbar utveckling. Det som framkommer i enkätundersökningen analyseras och den visar på ett stort intresse från elevernas sida. Studien visar att begreppet hållbar utveckling är otydligt för eleverna, även om de har arbetat med en del av de olika områdena under terminen. Redan 1987 fastställdes det i Brundtland kommissionen begreppet hållbar utveckling och vad det står för, och svenska politiker tog beslut att det skulle genomsyra den nya Läroplanen från 2011. Det är en diskrepans mellan Läroplanen och elevernas kunskap om begreppet. I den avslutande diskussionen problematiseras genus, delaktighet och föräldrarnas ...
Organisatoriskt hanteras frågan om hållbar utveckling på flera nivåer:. • Kommissionen för hållbar utveckling tillsattes av FN 1992 och har som uppgift att följa upp medlemsländernas åtaganden från Riokonferensen samma år och från Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.. • Organisationen World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) sammanför omkring 200 multinationella. (53 av 376 ord) ...
Svenska delegation bjuder med jämna mellanrum in till välbesökta och uppskattade informationsmöten med civilsamhället. Här kommer ett axplock av punkter från första mötet som leddes av miljöminister Karolina Skog.. Svenska delegationen hoppas på och tror att beslut om en regelbok är möjlig, men det kommer bli svårt. Texten är omfattande och tiden till förhandlingar knapp.. Sverige hoppas också på att processen nu övergår mer och mer till en genomförandefas, att länder inte väntar med att börja implementera regelverket till 2020 utan att de sätter igång redan nu.. Biologisk mångfald märks alltmer i förhandlingarna. Inte minst genom att IPCC visat på allt större hot mot biologisk mångfald som en följd av klimatförändringar, men också på grund av ett initiativ av Egypten, som innehar ordförandeskapet för Konventionen om biologisk mångfald (CBD), att sammanföra konventionerna om biologisk mångfald, klimat och ökenspridning. Exakt vad detta initiativ ...
Vi kan inte förvänta oss att stater eller teknikutveckling ska skapa en hållbar värld. Användandet av resurser - oavsett om det är sociala, finansiella eller naturresurser - kräver ett individuellt ansvar. Att genom kunskap skapa ett ansvar är avgörande för en hållbar utveckling, skriver Marcus Hjalmarsson på organisationen Global Playground Stockholm.. Nu är det bara några veckor kvar tills de nya utvecklingsmålen ska antas av FN:s medlemsstater. Vi går mot en universell agenda där alla på jorden arbetar tillsammans för en bättre framtid. Några av de föreslagna målen är till exempel att ha en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, säkra tillgången till hållbar energi och göra städer eller bosättningar säkra, dynamiska och hållbara.. Utvecklingsmålen är bra genomarbetade, men lösningarna måste vara universella och inte beroende av innovationer och teknik. En stor del av lösningarna för en hållbar utveckling är beteende- och ...
Wärtsilä har en viktig roll i tillfredsställandet av den ökade efterfrågan på energi i världen på ett hållbart sätt. Detta är hörnstenen i vårt engagemang för hållbar utveckling.. Klimatförändringen och den knappa tillgången på naturresurser förutsätter innovativa och kreativa lösningar. Som teknologisk föregångare är vårt ansvar att utveckla sådana produkter och lösningar som gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin egen verksamhet på ett hållbart sätt.. Wärtsiläs verksamhet för en hållbar utveckling baserar sig på tre sammanhörande element: ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Inom hållbar utveckling fokuserar Wärtsilä främst på ekonomiskt ansvar (lönsamhet), miljöansvar (miljövänliga produkter och tjänster) och socialt ansvar (ansvarsfull affärsverksamhet).. Läs mer på engelska ». ...
Under hela hennes liv har vi att aktivt försökt leka med henne, ge henne kärlek så ofta vi kan, låtit henne sova mellan oss osv, det känns som vi har gjort allt... köpt nya kattlådor, prövat olika matsorter, prövat olika sorters kattsand, feliway. Hon är verkligen världens sötaste och keligaste, och vi älskar henne över allt annat... men vi har kommit att inse att situationen är helt ohållbar. Vi har nog egentligen vetat det länge, men förträngt det eftersom det är hela är väldigt känsligt. Oansvarigt kan tyckas, men vi vet alla hur det är att ha ett husdjur som man älskar. Det känns verkligen som att man har misslyckats som husse och matte... och vi skäms så otroligt mycket för det. Det är klart att vi också brister på vissa punkter. Att precis ha varit och tvättat för att mötas av en nerpissad säng, eller vakna av att katten kissat i sängen... eller när katten för andra gången på en vecka bajsar på mattan. Vi blir arga och frustrerade, och även om vi ...
Bristen på behöriga lärare skapar en ohållbar arbetssituation för legitimerade lärare i Ljusdals kommun. Det konstaterar både facket och kommunens...
DEBATT. Ohållbar arbets-miljö, dåliga villkor och en obefintlig löne-utveckling. Det gör att för-loss-ningen i Huddinge i snabb takt förlorar oerhört viktig erfarenhet och kompetens. Vi har väntat länge nog på beslut av ansvariga politiker, skriver barnmorskor och undersköterskor i ett upprop.
Nu har butikschefen på Onoff fått nog. Enligt Mikael Carlsson har de nya stormarknaderna vid Bolandsgatan i Boländerna gjort trafiksituationen ohållbar. ...
Syftet med kulturell hållbar utveckling är att förstärka den kulturella identiteten samt öka kunskaper i och uppskattning av olika kulturer. Kulturell hållbar utveckling befrämjar människornas och regionernas välfärd och möjliggör beståndet och utvecklingen av olika kulturer. Genom att vårda regionala egenskaper, såsom folktraditioner, landskap och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och livsmiljöer, kan kulturell hållbar utveckling gynnas.
Det här är den första utbildningen som MKA Hållbarhet lanserar i samarbete med Diploma Utbildning. Om du vill utveckla kunskaper för att kunna minska din miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling är grundkursen i ekologiskt hållbar utveckling en bra start. Snart kommer vi även att lansera en utbildning i hållbarhetsredovisning och vi planerar att utveckla fler utbildningar i framtiden"- Maria Karlsson. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom området ekologisk hållbar utveckling samtidigt som du får med dig konkreta verktyg som du kan använda för att arbeta med frågorna i din verksamhet. Utbildningen ger ett diplom som visar att du har utvecklat kunskaperna.. Du hittar utbildningen på https://www.diplomautbildning.se/utbildning/Ekologiskt-hallbar-utveckling-Grundkurs/235/. Om Diploma Utbildning ...
Education is the foundation for achieving sustainable development. The United Nations Decade of Education for Sustainable Development declared from January 2005 to December 2014 demands a concerted effort to expand environmental education around the world. The Young Masters Program is an international education course, which utilises the internet to connect students, teachers, and tutors in different parts of the world. The focus of the Young Masters Program is preventive environmental strategies in the context of sustainable development. More than 2,300 students and teachers in 109 countries have participated in the Young Masters Program since 1998 ...
Det vi gör idag påverkar vår framtida generation, oavsett vad det handlar om. Idag är det stort fokus på hållbar utveckling inom miljö och ekonomi, men också när man pratar om det sociala samhället som till exempel HBTQ frågor. Tittar vi på Sverige jämfört med många andra länder i världen är vi absolut i framkant med HBTQ, förutom vissa delstater i USA som också har stort fokus detta. Det finns betydligt många fler fördelar att bo i Sverige som HBTQ-person, jämfört med länder där det till och med kan vara olagligt att ha en annan läggning. Fortsätter vi således fokusera på frågor som dessa, kan vi känna oss säkra på att framtidens generationer också ha samma inställning.. Det finns väldigt många olika definitioner av hållbar utveckling. Enkelt kan man säga att det handlar om att tillfredsställa samhällets alla behov, samtidigt som vi har framtidens generation i åtanke. Sveriges fackförbund ledarna har definierat hållbar utveckling på svenska till "En ...
Doktoranden kommer ingå i forskningsmiljön Kritisk utbildningsforskning och arbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp som arbetar med det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Utbildning för hållbar utveckling i en ojämlik värld: Populationer, kunskap(er) och livsstilar. Forskargruppen leds av Docent Beniamin Knutsson vid IDPP. I forskargruppen ingår även Doktor Sofie Hellberg verksam vid institutionen för globala studier samt Docent Jonas Lindberg verksam vid institutionen för ekonomi och samhälle. Syftet med projektet, som är inspirerat av foucauldiansk teori om biopolitik, är att empiriskt undersöka hur utbildning för hållbar utveckling implementeras i relation till olika populationer i olika socio-ekonomiska kontexter, samt vilka föreställningar om "gröna" kunskaper och hållbara livsstilar som dessa utbildningsinsatser skapar. Forskningsprojektet bygger på empiriska studier av hur utbildning för hållbar utveckling implementeras i ett höginkomstland ...
Social hållbar utveckling är ett begrepp som kan tyckas svårt att definiera. Men i kort handlar det om att skapa ett samhälle där samtliga individer känner sig respekterade och har samma rättigheter. Det ska inte spela någon roll vilken förutsättning eller vilka behov en person har - alla ska ändå ha samma chans. En chans till livskvalitet i ett samhälle där man känner att man kan utvecklas. Det handlar både om utbildning men även om hälsa. För att nå en social hållbar utveckling måste man utveckla stadsstrukturen så att den passar alla. Det ska kännas tryggt, tillgängligt och integrerat där man välkomnar mångfald och kultur.. ...
Välkommen på en heldags B-kurs i hållbar utveckling. 2015 beslutade FN:s medlemsstater om Agenda 2030, den mest ambitiösa handlingsplanen för hållbar utveckling hittills. Under kursen får du ta del av historiska tillbakablickar över hur utvecklingen i världen har sett ut. Du får också lära dig mer om hur det går med genomförandet av de nuvarande 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 när det är tio år kvar tills de ska vara genomförda. En liten utblick över hur coronapandemin påverkar världens utveckling ska vi också försöka hinna med.. Förutom det får du fördjupad kunskap i hur Svenska FN-förbundet arbetar för det globala utvecklingsarbetet genom att stödja projekt ute i fält. Allt detta är kunskaper du kan ta med dig i ditt vidare engagemang för en hållbar framtid.. Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass.. Tid: Fredag 27 november kl. 9.30-16.00. Plats: Luleå, lokal meddelas senare. Avgift: 595 kr för medlemmar i ...
Vad är hållbar utveckling? Kursen ger fördjupade kunskaper om ett av dagens mest använda begrepp, hållbar utveckling, både som begrepp och utgångspunkt för samhällsförändring. Du får en historisk överblick över hur begreppet har definierats och tillämpats i olika sammanhang, såsom etiskt ställningstagande, politisk strategi och praktiskt verktyg. De etiska, politiska och teoretiska utmaningarna för en hållbar framtid står i fokus.. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av morgondagens utmaningar, vill utforska komplexiteten i begreppet hållbar utveckling och arbeta visionärt för hållbara framtider. Kursen utgår från att hållbarhetsproblematiken är en komplex fråga som inkluderar globala miljö- och resursaspekter, samt social rättvisa, mångfald, demokrati, konflikter, mänskliga rättigheter, fattigdom och demokrati. Vi diskuterar därför även hållbarhetsbegreppets begränsningar, och introducerar mer progressiva sätt att förstå och arbeta för ...
Ge oss kraft att förändra Pg Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen
Att kommunicera hållbar utveckling. Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Stiftelsen TEM och Campus Helsingborg, hälsar dig varmt välkommen till ett spännande seminarium om hållbarhetskommunikation! Hållbar utveckling står idag högt upp på agendan i många sammanhang. Det är inte bara beslutsfattare och miljökämpar som engagerar sig i frågorna. Att kommuner, företag och andra organisationer kommunicerar vad man gör för att skapa ett bättre samhälle, har blivit en självklarhet ...
Strategigruppen för hållbar högskola har genomfört terminens och årets sista möte. Gruppens uppgift är att verka för att hållbar utveckling successivt och i större omfattning integreras i högskolans verksamhet. Gruppen är rådgivande till rektor och jag har valt att själv och vara ordförande. Strategigruppen har en mycket viktig uppgift i utvecklingsprocessen mot den hållbara högskolan. När hållbar utveckling är helt integrerat i den pågående verksamheten kan gruppen avvecklas, men det dröjer. Det finns mycket kvar att göra, så gruppen kommer att fortsatt ha viktiga uppgifter och utmaningar att hantera.. På det genomförda mötet konfirmerades det måldokument för hållbar utveckling som utarbetats för perioden 2017-2019. Arbetet med dokumentet påbörjades i våras och utkast har diskuterats i strategigruppen och i ledningsrådet. Ett som vi trodde på sensommaren nästan färdigt förslag var föremål för remiss och baserat på mycket omfattande, engagerade och ...
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur man arbetar med lärande för hållbar utveckling på olika skolor med Grön Flagg. Fokus har inte bara legat på skolornas arbete, utan också på föräldrarnas delaktighet och elevernas miljöintresse. Arbetet grundar sig på intervjuer av tre pedagoger, en på varje skola, och en enkätstudie genomförd med föräldrar till barnen på skolorna. Min hypotes har varit att även hemmet präglas av skolans hållbara utvecklingsarbete genom elevernas miljöintresse. De frågeställningar som varit centrala för detta examensarbete är: Tycker föräldrarna att det är viktigt att deras barn får kunskap om hållbar utveckling genom skolan? Anser föräldrarna att skolans arbete med Grön Flagg synliggörs för dem? Märker föräldrar till barnen på Grön Flagg-skolor av ett miljöintresse hos sina barn? Har man ändrat några vanor i hemmet till följd av barnens miljöintresse? Skiljer det sig beroende på elevens ålder och ser det ...
Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta...
Kan hållbar utveckling mätas? Från politiskt håll finns ett återkommande önskemål om att kunna mäta hållbar utveckling, nu senast från regeringens framtidskommission. 104 Försöken att mäta hållbar utveckling
Örebro universitet arbetar för att hela verksamheten ska genomsyras av hållbar utveckling. I arbetet med hållbar utveckling har universitetet valt att inkludera och samla miljö, lika villkor samt arbets- och studiemiljö i det universitetsövergripande arbetet för hållbar utveckling.
Första delen av 2014 är intressant med tanke på lärande för hållbar utveckling. För en vecka sedan kom Naturskyddsföreningen med en rapporten Hållbar utveckling i skolan - var god dröj och längre fram i vår kommer förhoppningsvis fler att publicera intressanta resultat som kompletterar bilden av lärande för hållbar utveckling i Sverige.
20 nov 2018 - Hyr från folk i Conestogo Lake Conservation Area, Kanada från 180 kr SEK/natt. Hitta unika ställen att bo med lokala värdar i 191 länder. Passa alltid in med Airbnb.
Hilton Falls Conservation Area, Milton: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på Hilton Falls Conservation Area i Milton, Kanada på TripAdvisor.
Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. Vid den fysiska planeringen tar man hänsyn till hur mark, vatten och bebyggd miljö används. Ur ett miljöperspektiv kan det handla om att bygga så att belastningen på mark, vatten och luft minimeras, att man hushåller med naturresurser, kretsloppsanpassar samhällsbyggandet, bevarar och utvecklar områden med skyddsvärda natur- och kulturmiljöer samt använder mark till det som den bäst är lämpad för. Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och miljö, så en hållbar utveckling innebär också att kommunen planerar för en god livsmiljö för sina invånare. Tätortsnära natur spelar en viktig roll för folkhälsan. Den inbjuder till fysisk aktivitet, som i sig är hälsofrämjande. Samtidigt har många studier visat på en rad andra positiva effekter för det psykiska välbefinnandet. Många djur använder dessutom tätorternas grönområden som skydd, bostad eller rastplats. Detta ger alla ...
Syftet var att tillsammans med industrin ta fram en ansökan om hållbar hantering och lagring av biomassa, innehållande beräkningar av hållbara potentialen för
Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Välkommen till Chefsfredag! Hållbart ledarskap - Gränshantering, livsbalans och hälsa.