christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor
Toyota anställer nu multidisciplinära forskare till sin nya grupp: Machine Assisted Cognition (MAC) vars fokus är på beteende, kognition och AI [1].. MAC gruppen ska ta sig an teknologiska lösningar som involverar samspelet mellan människa och teknik, samt prediktion av beteenden kopplade till beslutsfattande med hjälp av AI. Gruppen kommer att hålla till i Silicon Valley. Egen kommentar. Det är inte uttryckt i pressmeddelandet om gruppen har något specifikt mål inom kort tid. Beskrivningen av vad gruppen ska göra är väldigt generell, och de skriver även att samarbeten och projekt bestäms vid en senare tidpunkt. Oavsett så finns det definitivt ett stort värde med att ha en grupp som kan kombinera tech- och människo-aspekten i fordonsindustrin idag. Källa. [1] Toyota. Toyota Research Institute Launches Research Into Understanding and Predicting Human Behavior for Decision Making. 2020-03-25 Länk. ...
Datorspel tar över en allt större del av barn och ungdomars liv idag. Hela 49 % av alla pojkar mellan 13 och 16 år spelar […]. fortsätt läsa » ...
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i, och erfarenhet av, de olika momenten i empirisk psykologisk forskning och vetenskapligt författarskap. Den ska vidare ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom främst statistisk analys av psykologiska data samt ge träning i att kritiskt granska vetenskapliga texter. Kursens allmänna mål är att förbereda till verksamhet inom psykologisk forskning och psykologiskt utredningsarbete. Härtill kommer fördjupning eller breddning efter fritt val i ett av psykologins studieområden.Kursen består av tre delkurser: Metod och statistisk analys 7,5 hp Valbar delkurs 7,5 hp och Vetenskapligt arbete 15 hp
Tonvikten i federationens verksamhet ligger p praktisk psykologisk verksamhet. Men ven fr gor om utbildning och vetenskaplig psykologisk forskning har en given plats p kongresser och i andra aktiviteter. Det r ett viktigt syfte f r federationens verksamhet att fr mja sambandet mellan psykologisk forskning och praktik med m let att psykologi ska bli ett mne d r teori och praktik r integrerade.. Relaterade s kord: ECP, EuroPsy, Sveriges Psykologf rbund. ...
I Psykologtidningen #3 2017 skriver Rebecca Willén och Gustav Nilsonne om replikeringskrisen inom psykologisk (och andra discipliners) forskning. Jag tycker att det är bra att de uppmärksammar detta i Psykologtidningen, men jag vill ändå att även kritiken från främst etablerade psykologiforskare (till vilka jag själv tillhör) får utrymme. Ett symposium The future direction of psychological science nyligen anordnat av Association for Psychological Science (APS) bör också uppmärksammas. Bidragen är publicerade 2017 i Perspectives on Psychological Science. Jag refererar nedan till bidragen av Scott Lilienfeld och Ed Diener.. Ett argument är att psykologin har gått före för att åtgärda bristerna. Jag ifrågasätter inte det. Men är det inte främst en del yngre forskare som tycker att det är nödvändigt och därför bra? I artikeln utelämnas referenser till artiklar författade av mer erfarna psykologiforskare. För balansens skull tycker jag att det är angeläget att ...
stora inspiratörer har varit Daniel Kahneman, psykolog och ekonomipristagare 2002. Och en stor del av de upptäckter som Richard Thaler nu belönas för har gjorts i samarbete med Daniel Kahneman, berättar Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och ledamot i kommittén för ekonomipriset vid Kungliga Vetenskapsakademien.. -Inom området sociala preferenser har Thalers forskning om rättvisa varit mycket inflytelserik och är en modell som använts på många sätt. Det gäller bland annat i debatten om organdonation där vi i Sverige, som valt en modell där man själv aktivt väljer att vara donator medan man i exempelvis Spanien, där man är donator om man inte aktivt säger nej, har en betydligt större tillgång till organ, säger Peter Gärdenfors.. Tillsammans med Daniel Kahneman och ekonomiforskaren Jack Knetsch utvecklade Richard Thaler ett verktyg de kallar diktatorspelet och som används för att experimentellt mäta rättviseattityder. Verktyget ...
The aim of this chapter is to contribute to the debate by arguing for an approach to validity in which (1) the domain of discovery and the domain of justification are brought together and are seen as being intertwined in a transactional sense, (2) the justification process is seen to be endowed with an experimential and a contextual dimension, and (3) a pro¬ces¬sual, historical pespective is thus adopted. In developing the arguments a background de¬scrip¬tion of the process of developing a particular qualitative research method, the Diary-in-Group method is provided ...
Jag såg intervju med Horace Engdahl på SVT:s Aktuellt ikväll. Ämnet var krisen i Svenska Akademin. Följande skriver jag i egenskap av kunnig om själens konstitution och dynamik.. Det är Horaces plikt att vara ärlig mot sig själv, mot mänskligheten, humaniora med dess vetenskaper om själens uttryckssätt och dess gestaltning i den språkliga konsten.. Ja Horace Du har rätt! Om att det kvinnliga ibland presterar mindre än det manliga i strukturerat och intellektuellt arbete. Kvinnor är mer känslosamma och har lägre tröskel för hysteriska reaktioner alltså en form av besättelse där förnuftet lämnat över själens roder till emotioner.. Låt mig berätta för Dig Horace följande: När jag publicerade artikeln om svaret på gåtan på de apatiska barnen, alltså att det är grova övergrepp på barnen vilka äro i en s.k. malingering by proxy situation, så var det två män som intervjuade respektive publicerade mig. I Svenska Dagbladet Markus Lutteman december 2005 och i ...
Mycket av kunskapen bakom självmedkänsla är hämtad från evolutionspsykologin, och företrädarna betonar gärna att vi inte kan hjälpa att vi är födda med nervkretsar som drar igång hotsystemet om vi är självkritiska. Men samma kunskapsområde visar också vägen till hur vi kan få kontakt med trygghetssystemet för att utöva självmedkänsla. Forskarna hävdar att dessa nedärvda överlevnadssystem gjort människor programmerade för att bry sig om varandra. Eftersom man vet att det som mest effektivt blockerar empati är alexitymi, oförmåga att inte känna sina känslor, tror jag vi behöver lära oss mer om hur våra känslor spelar roll i samarbete, samhällsbygge och bemötandet av främlingar. Redan nu finns metoder för att träna upp förmågan till medkänsla. Här tror jag vi behöver ännu mer kunskaper för att vi ska fortsätta att bygga samhällen baserade på tillit. För dig som vill testa några av Agnetas tips kan du anmäla dig till en gratis, e-postbaserad, ...
Beteendeforskning visar att våra hjärnor är rustade med försvarsmekanismer som triggas när vi nås av information som får oss att känna skuld eller skam. Det kan göra det enkelt att reagera med bortförklaringar eller förnekelse när vi ställs inför den kollektiva klimatutmaning vi har framför oss. Forskning visar även att vår kreativitet och föreställningsförmåga är avgörande egenskaper för att kunna hantera osäkerhet. I det här projektet vill Kultivator, i samarbete med Cullberg och forskare vid Institutet för framtidsstudier, föra samman verksamma inom vetenskap och kultur för att hitta gemensamma föreställningsbilder av hur en hållbar framtid kan se ut och motivera den förändring som leder dit.. Projektet stöttas med 3 500 000 SEK. ...
Grundades i mars 1980 av Newkirk och kolleger djurrättsaktivist Alex Pacheco , organisationen först fångade allmänhetens uppmärksamhet under sommaren 1981 under vad som blev känt som Silver Spring apor fall ett uppmärksammat tvist om experiment på 17 makak -apor inne Institute of Behavioral Research i Silver Spring, Maryland . Fallet varade tio år, deltar den enda polisen razzia på ett djur laboratorium i USA, utlöste en ändring i 1985, till landets djurskyddslagen, och etablerade PETA som en internationellt känd organisation. [4] I dag fokuserar på fyra kärnfrågor invändningar mot fabrikslantbruk , pälsdjursuppfödning , djurförsök och djur i underhållning. Det kampanjer också mot att äta kött, fiske, avlivning av djur anses vara skadedjur, hållande av kedjade bakgård hundar, tuppfäktning , hundkamp och tjurfäktning . [5]. Gruppen har varit i fokus för kontroversen , både inom och utanför djurrättsrörelsen. Newkirk och, tidigare, är Pacheco ses som de ledande ...
1. Form av psykologi i det forna Sovjet d r endast s dan psykologi som direkt ankn t till marxismens dialektiska materialism var till ten. F ljaktligen hade den psykologiska forskningen till uppgift att antingen bygga vidare p Pavlovs uppfattning om m nniskan som en reflexmaskin eller p Hegels och Marx teori om att m nniskors medvetande om v rlden tar form i maktspelet i samh llet. I Lev Vygotskijs (1896 1934) dialektiska psykologi utvecklades teorin till bl a socialkonstruktivism enligt vilken b de vetenskapliga begrepp och vardagliga f rest llningar a) pr glas av och b) terverkar p det historiska och samh lleliga sammanhang d r de uppst tt. 2. S dan psykologi som bygger p f ruts ttningen att vi aktivt konstruerar v r bild (v r representation) av oss sj lva och omv rlden. Den r dialektisk i den bem rkelsen att den f r varje begrepp ser ett motbegrepp, t ex jag-du, nu-d , medvetet-omedvetet, vilja-icke vilja.. 3. Dialektisk beteendeterapi, en form av psykoterapi med motsatsbetonade f rh llningss ...
I Insikt 2 psykologi för gymnaiset utgår vi från den psykologiska forskningen när vi berättar historien om människans utveckling från spädbarnsåldern till ålderdomen. Vi har strävat efter att ge en åskådlig och inspirerande bild av de faktorer som påverkar utvecklingen. Insikt ger redskap för att förstå utvecklingen och tänka vetenskapligt. Exemplen för in kunskapen i vardagen och ger nya insikter. Med de mångsidiga uppgifterna är det lätt att repetera, fördjupa självkännedomen och tillämpa sina insikter i psykologins värld ...
Psykologisk forskning handlar om att ta fram kunskap om de grundläggande principer och processer som hjälper oss att förstå mänskligt beteende, bland annat för att kunna svara på samhällets behov av kunskap om aktuella samhällsfenomen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och arbetsmiljöer.
Femfaktorsmodellen som personlighetsteori, eller Big 5, är nu allmänt accepterad som det bästa sättet att beskriva de grundläggande byggstenarna i våra personligheter. Big 5 är ett resultat av mångårig psykologisk forskning som det minimum av element som ger en heltäckande beskrivning av personlighet och beteenden. Facet5 mäter dessa fem faktorer på ett exakt och snabbt sätt, för att ge dig ett konkret och tillförlitligt porträtt av individuella olikheter i beteenden.. ...
Genom kontakter med media, uppdragsutbildning, alumni-verksamhet, praktik för studenter, enskilda lärares initiativ, samarbeten med kommuner, hälso- och sjukvård och företag bidrar vi att sprida kunskaper och metoder som bygger på psykologisk forskning ...
Genom kontakter med media, uppdragsutbildning, alumni-verksamhet, praktik för studenter, enskilda lärares initiativ, samarbeten med kommuner, hälso- och sjukvård och företag bidrar vi att sprida kunskaper och metoder som bygger på psykologisk forskning ...
Motivation istället för kontroll, lycka istället för stress! Hur kan chefer använda modern psykologisk forskning för att få medarbetare att trivas och grupper att frodas? ...
Varför känner vi människor så mycket vrede, hat, avundsjuka? Varför all denna destruktivitet? Dalai Lama möter i den här boken en rad vetenskapsmän från väst och diskuterar psykologiska-filosofiska-teologiska spörsmål. Det centrala i den diskussionen är just frågan om destruktiva känslor (som den engelska titeln också säger), exempelvis vrede och hat, grymhet och illvilja. Dalai Lama bidrar med sitt buddhistiska synsätt, och vetenskapsmännen med olika psykologiska forskningsresultat, om hur vi kan motverka och/eller komma bort från denna destruktivitet. Resultatet skulle kanske ha kunnat bli intressant. Nu blir det mest en mycket lång och närmast plågsam läsning. Den inleds med ett långt kapitel som refererar påstådda forskningsresultat från när man undersökt en lama kallad Öser under hans meditation. Utifrån denna undersökning dras det stora växlar om vilka enorma möjligheter meditation har för vårt välbefinnande. Nog för att forskningen må ha varit ...
Förståelsen för hur individer fattar beslut utgör en fundamental byggsten vid analysen av ekonomiska förhållanden och skeenden. Målet med kursen är att introducera studenterna till studiet av ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande. Kursen går igenom de klassiska modellerna för beslutsfattande under risk och osäkerhet samt den empiriska litteraturen kring dessa. Ett flertal beteendemässiga regulariteter har dokumenterats angående hur människor fattar beslut i ekonomiska och finansiella situationer. I relation till dessa regulariteter har det vuxit fram en omfattande teoretisk och tillämpad litteratur, vilken diskuteras under kursen.. Psykologisk forskning har pekat ut en rad heuristiker, eller tumregler, som är viktiga för beslutsfattande. Sådana heuristiker tenderar att ge upphov till förvrängningar när det gäller individers sannolikhetsuppfattningar och individers uppfattningar om sig själva och sina förmågor. Dess implikationer för beteende i ekonomiska och ...
Statistik. Vill du ha ett spännande jobb och vara eftertraktad på arbetsmarknaden? Som statistiker har du tillgång till en bred arbetsmarknad.. Statistiska metoder har utvecklats i samarbete med olika tillämpningsområden som opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och officiell statistikproduktion. Statistik är därför ett viktigt hjälpmedel i samband med olika former av samhällsplanering. Statistiska metoder används också inom läkemedelsforskning, biologisk forskning, psykologisk forskning och industriell kvalitetskontroll, liksom inom handel och webbanalys. Därför är behovet av personer som kan analysera data stort idag.. Statistik som vetenskap handlar om att utveckla metoder för att genomföra statistiska undersökningar och sedan analysera resultaten. När du studerar statistik får du lära dig metoder för att samla in, bearbeta, analysera och dra slutsatser från data. Du får träna dig i att diskutera och utvärdera effekter av olika felkällor vid studier av ...
Statistik. Vill du ha ett spännande jobb och vara eftertraktad på arbetsmarknaden? Som statistiker har du tillgång till en bred arbetsmarknad.. Statistiska metoder har utvecklats i samarbete med olika tillämpningsområden som opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och officiell statistikproduktion. Statistik är därför ett viktigt hjälpmedel i samband med olika former av samhällsplanering. Statistiska metoder används också inom läkemedelsforskning, biologisk forskning, psykologisk forskning och industriell kvalitetskontroll, liksom inom handel och webbanalys. Därför är behovet av personer som kan analysera data stort idag.. Statistik som vetenskap handlar om att utveckla metoder för att genomföra statistiska undersökningar och sedan analysera resultaten. När du studerar statistik får du lära dig metoder för att samla in, bearbeta, analysera och dra slutsatser från data. Du får träna dig i att diskutera och utvärdera effekter av olika felkällor vid studier av ...
återfinner vi många saker som vi inte har någon kontroll över. Forskningen talar sitt tydliga språk och vi har inte råd att ignorera budskapet. Det är få saker inom psykologisk forskning som har starkare stöd än de samband jag i den här artikeln har gett en introduktion till och överblick över. Den som hävdar något annat är antingen dåligt påläst eller ideologiskt driven. Svarta i USA har i genomsnitt lägre socioekonomisk status och begår fler brott. Low intelligence is defined by scores in the 8089 range. Skillnader i IQ mellan folkgrupper, nu har du som läsare förhoppningsvis blivit övertygad om att den största faktorn när det gäller IQ är den genetiska. Idag får människor med lägre IQ fler barn än människor med högre. Skeptikern har kanske åtminstone blivit sporrad att studera frågan närmre. Ungefär 1 av 10 har ett IQ i det spannet. Undernäring och liknande faktorer är knappast en stor faktor i till exempel medelinkomstländer, i varje fall inte i stora ...
Hur får man med sig medarbetare i förändringsarbete?. Hur hittar man nyckelbeteenden som ger goda resultat?. Hur kan feedback öka prestationer och minska stress?. OBM (Organizational Behavior Management) bygger på psykologisk forskning om vad som verkligen påverkar människors beteenden. OBM ger dig kraftfulla verktyg för att bland annat:. ...
Grounded Theory eller klassisk Grundad Teori (eng: Classical Grounded Theory, CGT) är en systematisk metodik inom samhällsvetenskap och psykologisk forskning som innefattar teoriuppbyggnad genom metodisk insamling och analys av data. [1] Den använder sig av observationer för att identifiera beteenden och koda dem i olika kategorier. Dessa kategorier kan bli grunden för ny teori. [2]…
Ann-Sophie Lindqvist Bagge disputerade år 2004 med en preklinisk avhandling om hur anabola androgena steroider påverkar beteende och monoaminergt system. Hon erhöll docentgrad år 2017 och innehar ett lektorat inriktat mot hälsopsykologi. Ann-Sophie Lindqvist Bagge blev legitimerad psykolog 2011 och är idag specialistbehörig i psykologisk behandling/psykoterapi samt i beroendepsykologi. Hon har innehaft kliniska positioner inom rättspsykiatrin, företagshälsovård samt inom specialiserad psykiatri. Ann-Sophie Lindqvist Bagge är anlitad expert och sakkunnig inom fält som rör psykologisk behandling, hälsa och psykologisk forskning.. Undervisning ...
Niklas Laninge är psykolog, författare och entreprenör. Genom föreläsningar och workshops hjälper han företag och individer att tillämpa fynd från forskningsfältet beteendeekonomi.. Oavsett om målet att få människor att godkänna organdonation, öka ditt företags närvaro på sociala medier eller att få kunder att välja de ekologiska bananerna i fruktdisken handlar nudging om att göra det så enkelt som möjligt för människor att röra sig i den riktning man vill att de ska.. Vilka faktorer är det som driver, eller hindrar, ett beteende? Varför agerar vi människor så ofta irrationellt när vi ska fatta beslut om pengar? Och inte minst - hur kan du omsätta den här kunskapen rent praktiskt?. Beteendedesign varvar insikter i psykologisk forskning från fälten beteendeekonomi, inlärningspsykologi och kognitionspsykologi, med exempel på bra och dålig design. Lär dig känna igen vanliga tankefel som påverkar oss när vi fattar beslut. Och vad det innebär att designa ...
Ett vanligt sätt att beskriva den drivkraft som får oss att skrida till verket utgår från uppdelningen mellan inre och yttre motivation. Inom psykologisk forskning används ofta begreppen intrinsic, inneboende, respektive extrinsic, extern, när man försöker förklara vilka faktorer som får oss att komma till skott och känna lust i vårt arbete. Uppdelningen kan ibland framstå som teoretisk, men faktum är att studier på området visar att vår motivation i hög grad påverkas av vilken form av konsekvens som följer våra handlingar - att enbart förlita sig på belöningar och uppmuntran kan ibland vara förödande för vårt intresse att fortsätta jobba.. Rent konkret innebär yttre motivation att ett beteende blir förstärkt genom att det efterföljs av något som på ett godtyckligt vis har blivit belönande, exempelvis att vi får pengar för att göra klart en uppgift. Inre motivation däremot, består av en handling som blir förstärkt av sig själv, som förflyttningen ...
Delkursens målsättning är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom forskningsmetodik för att sedan kunna applicera dem i delkurs 2. Områden som behandlas är olika urvals-, datainsamlings- och analysmetoder för att kunna besvara psykologiska frågeställningar. Möjligheter och begränsningar med olika metoder som tillämpas i psykologisk forskning presenteras, analyseras och diskuteras med hjälp av centrala begrepp och vetenskapsteoretiska perspektiv. Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten och redovisningar, praktiska övningar i att använda sig av kvalitativa och statistiska analyser, handräkning och handhavande av ett statistikprogram samt färdighetsträning i intervjuteknik och tematisk analys. Delkursen bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier och genomför praktiska övningar ...
Jag har flera gånger tidigare skrivit om det tvivelaktiga i att militären skickar iväg unga människor som är illa rustade psykiskt att klara av de påfrestningar som krig och lidande medför. Psykologisk forskning är ganska entydig på området. Äldre personer med mer utbildning och erfarenhet hanterar de psykiska svårigheterna bättre. Särskilt när det handlar om återgången till vardagen som krigsveteran. DN rapporterar om Danmark och en studie som visar att elva personer tagit livet av sig efter tjänstgöring i krig utomlands, under de 2,5 år som undersökningen pågått. Det bygger på siffror från ett projekt; Livlinan, men enligt specialkonsulent Yvonne Tönnesen har inte alla varit i kontakt med Livlinan så det kan vara ännu fler självmord än så. I rapporten sägs även att det troligen är fler som tagit livet av sig sedan 1992 än de 49 soldater som stupat i strid. Det här är förhållanden som militären undanhållit för politiker och rekryter i många länder. ...
Ruset varar i 1-3 timmar. Efter användande kan man drabbas av trötthet, sömnsvårigheter, depression och ångest. Minne och inlärningsförmåga kan påverkas negativt. Även om man slutar med ecstasy finns en risk att man fortsätter må dåligt en längre tid efteråt MDMA (systematiskt namn 3,4-metylendioximetamfetamin alternativt (1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-metyletylamin)), på gatan oftast kallad ecstasy, är ett centralstimulerande narkotikapreparat.Drogen är ett centralstimulerande amfetaminpreparat, och räknas som empatogen vilket innebär att det påverkar sinnestillståndet snarare än varseblivningen Alkoholen torkar ut dig ytterligare och tar ner dig från MDMA-ruset. Han menar att ett glas vin är okej, men inte två eller tre flaskor - så det beror helt på hur mycket du dricker. Detta tog man vara på inom den psykologiska forskningen innan det blev olagligt. Ruset håller i sig i ca 3-5 timmar och man känner en direkt närhet till andra och känslan att förlåta ...
Baserat på modern psykologisk forskning har vi skapat ett utvecklingsprogram för chefer i offentlig sektor för ökad innovationsförmåga, Innovation Behaviour
Att ha kunskap om dig själv är att ta tillvara på dig själv. Syftet med denna hemsida är att göra psykologisk forskning tillgänglig och begriplig. Med hjälp av psykologiska artiklar och egna reflektioner lyfter jag fram olika perspektiv kring livets med- och motgångar.
Med avstamp i psykologisk forskning och ett lågaffektivt förhållningssätt får du lära dig mer om att hantera och förebygga konflikter.. Tim Wiman är föreläsare och författare och aktuell med boken Barn som bråkar - att hantera känslostarka barn i vardagen. Boken är skriven tillsammans med psykolog Bo Hejlskov Elvén.. Plats: Täby kommunhus, Esplanaden 3, Täby.. ...
Förklaringen - tror de flesta evolutionsbiologer idag - är något de kallar reciprok (ömsesidig) altruism: Att vi ibland uppför oss altruistiskt och hjälper andra utan någon motprestation - men bara mot dem vi ser uppför sig likadant. De som inte gör det, utan försöker åka snålskjuts på gruppen eller luras, straffar vi i stället ut ur gruppen, som då en tjuv i de gamla landskapslagarnas Sverige dömdes att leva fredlös i skogarna.. Vi människor har därför ett behov av att veta vilka omkring oss vi kan lita på vid behov - och som vi därför själva kan hjälpa redan nu. Psykologisk forskning har identifierat åtskilliga metoder vi använder oss av för att avgöra detta. Till exempel spelar ögon- och kroppskontakt roll, liksom om den andres kroppsspråk speglar vårt eget. Om den andre hör till den egna gruppen eller en outgroup är betydelsefullt.. Men allra viktigast är hur den andre betett sig mot oss och hur vi ser att hon uppför sig mot andra, om hon hjälpt till, ...
Linus Jonkman Linus Jonkman (PAO på Prisjakt) är ett exempel på någon som praktiskt implementerat gamification (kallat game of IO i större skala och sett mätbara resultat.Spelet designades med psykologisk forskning kring just motivation i åtanke. Upplägget var präglat av en dynamik där fyra olika beteendeprofiler hos spelare blev tillgodosedda. Initiativet genomfördes bara med halva personalstyrkan (120 personer var med) just därför att det skulle gå att se vad som hände med de båda grupperna under de tre månader som det pågick. Vi har i många år följt och mätt just den mängd människor i vår organisation som beskriver sig själva som engagerade. Game of IO var ett initiativ som lyfte den summan från 54% till 81% . Vi hade dock en misstanke om att spelet i sig skulle addera stress, då den praktiskt sett faktiskt introducerade ytterligare arbetsuppgifter. Märkligt nog var inte detta fallet utan stressnivåerna föll under tiden vi spelade.Kom och lyssna på hur ...
Linus Jonkman Linus Jonkman (PAO på Prisjakt) är ett exempel på någon som praktiskt implementerat gamification (kallat game of IO i större skala och sett mätbara resultat.Spelet designades med psykologisk forskning kring just motivation i åtanke. Upplägget var präglat av en dynamik där fyra olika beteendeprofiler hos spelare blev tillgodosedda. Initiativet genomfördes bara med halva personalstyrkan (120 personer var med) just därför att det skulle gå att se vad som hände med de båda grupperna under de tre månader som det pågick. Vi har i många år följt och mätt just den mängd människor i vår organisation som beskriver sig själva som engagerade. Game of IO var ett initiativ som lyfte den summan från 54% till 81% . Vi hade dock en misstanke om att spelet i sig skulle addera stress, då den praktiskt sett faktiskt introducerade ytterligare arbetsuppgifter. Märkligt nog var inte detta fallet utan stressnivåerna föll under tiden vi spelade.Kom och lyssna på hur ...
Det här behöver inte betyda att det är något fel på var och en av de ursprungliga studierna, men visar hur svårt det är att replikera de effekter som har rapporterats av andra forskare, säger Gustav Nilsonne, forskare vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet. Vetenskapen bygger på att effekter kan visas i oberoende undersökningar. Trovärdigheten bygger på att resultaten håller, inte på enskilda forskares auktoritet eller prestige.. Det så kallade Reproducibility Project: Psychology startade 2011 och har fått flera efterföljare inom andra forskningsområden. Den aktuella studien är den största systematiska replikeringssatsningen som har gjorts i något forskningsfält. Bakom arbetet står 270 forskare från en rad länder. Finansieringen har skett genom crowdsourcing, något som också är unikt.. - Det finns en Kultur inom akademin som premierar mängden publiceringar i prestigefyllda tidskrifter. Spektakulära resultat lyfts därför fram, även om de ibland ...
Jämställdhet, kulturella skillnader och samhälleliga orättvisor har debatterats flitigt under de senaste decennierna. Inom psykologiämnet har en ökad kunskap om genus, etnicitet, sexualiteter och andra sociala kategorier växt fram. Boken går igenom och diskuterar grunderna inom dessa nyskapande psykologiska teorier och metoder: kulturpsykologi, feministisk psykologi och kritisk psykologi. Författarna ger också närbilder av psykologisk forskning inom dessa fält, med fokus på det praktiska genomförandet av forskning och på de bidrag till tolkande forskning som diskursiv psykologi har gett. De ger exempel på tillämpningar inom områden som flickors och pojkars utveckling till vuxna, ojämställdhet och identitet i heterosexuella pars vardag, sexuellt tvång i heterosexuella möten, de kulturella sammanhangen kring kvinnors ätstörningar samt feministisk kritik och nyskapande av psykoterapeutiska metoder.. Boken vänder sig främst till psykologistudenter och studerande inom ...
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är grunden i min evidensbaserad behandling, vilket innebär att mitt arbete är förankrat i aktuell psykologisk forskning.
Tisdagen den 25 november 2014 föreläste Karin Karlström, leg. psykolog och utredare för chef- och ledarskapsfrågor på Saco, kring Ett psykologiskt perspektiv på lön. Karlströms artikel, med samma namn, publicerades i antologin Lönespridning, på SNS Förlag i november 2013.. v. Attila Rostoványi, Saco-ordförande, som bjudit in förbundsmedlemmar på chefsnivå i Malmö stad hälsade föreläsaren välkommen. Attila flankerades av Jan Lundin, förhandlingschef på Stadskontoret, som bjudit in HR-ansvariga och HR-chefer från Malmö stad.. Det finns ett stort intresse för diskussionen kring individuell lön, både centralt och lokalt.. Karin Karlström betonade att lönesamtalet handlar mycket om psykologi. Ekonomi är mer än procentsatser och kronor. Karin redogjorde för den psykologiska forskningens senaste resultat kring sambandet mellan lön och olika typer av arbetsrelaterade attityder, som t.ex. motivation och prestation - och vad som påverkar detta samband.. En ...
Två studier publicerade under förra året stärker den inom psykologisk forskning välspridda teorin om att de mest välkända psykoterapiformerna är likvärdiga vad gäller deras effekt (den så kallade common factors-teorin). Effekten sägs enligt denna teori bero på gemensamma faktorer (som t.ex. empati, allians, motivation) snarare än behandlingsspecifika komponenter (som t.ex. exponering eller överföringsarbete). Båda dessa studier exemplifierar hur KBT och PDT på det stora hela står sig jämnt i behandlingen av depression och social fobi (Driessen et al. 2013, Leichsenring et al. 2013 [tryck på namnen för att läsa sammanfattningar här på bloggen]). Men stämmer common factors-teorin för alla diagnoser? När Bruce Wampold, teorins upphovsman, var i Stockholm i september 2013 nämnde han att det förvisso finns vissa diagnoser där någon terapiform tycks vara starkare än de andra alternativen. Som exempel tog han social fobi, där den empiriska datan verkar ge KBT en ...
Motivation styrs främst av viljan att nå ditt mål, din tro på dig själv och hur beredd du är på att förändra och utveckla dig. Den psykologiska forskningen delar in motivation i dels intrinsic (inneboende eller inre motivation) och extrensic (extern eller yttre motivation). Studier och forskning visar att vår motivation i hög grad påverkas av de konsekvenser som följer av våra handlingar. Yttre motivation innebär att vi till exempel gör saker för andras skull, för att undvika bestraffning eller att uppmärksammas och belönas av vår omgivning. Inre motivation innebär att vi agerar för vår egen skull, att vi upplever en egen positiv utveckling och glädje med vad vi gör (Ryan & Deci 2000 och Vallerand 2012).. Vilken motivation är då bättre att ha? Då de flesta människor har stort bekräftelsebehov tror jag att det handlar om en balans mellan inre och yttre, där jag skulle rekommendera att den största delen ligger i inre motivation; det vill säga att du gör saker ...
Nu finns ett evidensbaserat instrument för stress-stöd riktat mot chefer inom sjukvården. För att ta fram ett sådant verktyg, har utgångspunkten varit dels resultat från tidigare studier kring chefer inom sjukvården, dels studier om stressinterventioner samt även teorier om psykologisk förändring. De teoretiska modellerna för psykologisk förändring har hämtats från psykologiska kunskapstraditioner med empirisk psykologisk forskning som bas.. Chefer har en nyckelroll för medarbetares arbetsmiljö, välbefinnande, stress och engagemang. En ökande kunskap kring chefernas förutsättningar och arbetsvillkor visar att detta har betydelse för såväl deras egen som deras medarbetares arbetsmiljö och hållbarhet i arbetet. Det är, bland annat, därför som chefers stress, krävande arbetsvillkor och frivilliga avgångar i sjukvården är ett aktuellt problem för både organisationen och dem själv.. Bakgrund. Idén till de studier som ledde fram till verktyget kom från cheferna ...
Om vilken annan grupp som helst utövade nästan allt våld i världen skulle man inte kunna låta bli att diskutera om det kanske fanns ett kollektivt problem. Om det var något särskilt med just män som gjorde att de våldtog, misshandlade, mördade i så ohyggligt mycket högre utsträckning än andra. Än kvinnor då. Vissa säger att vi måste tala klarspråk om vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsstatistiken, men samma personer vill nästan aldrig tala klarspråk om den groteska överrepresentationen för män. Att utöva våld mot någon är den ultimata makten samtidigt som psykologisk forskning visar att vi har lättare att ta till våld mot människor vi redan i utgångsläget känner att vi har makt över. Det enda våldsbrott där kvinnor är överrepresenterade är våld mot barn, och även om det såklart skulle kunna handla om att kvinnor har mer kontakt med barn än män har finns där också en uppenbar maktaspekt. Vuxna har makt över barn och spärrarna mot ...
Pedologi är vetenskapen om barn utveckling baserat på psykologisk forskning. Begreppet är föråldrat och i huvudsak ersatt med termen barnpsykologi. I Sovjetunionen var det tidiga psykoanalytiker som blev pedologer. De fick möjlighet att forska om barn och hjälpa dem praktiskt i deras utveckling och lärande. Hit tillhörde Sabina Spielrein (1885-1942) och Lev Vygotskij (1896-1934). ...
DX9 Metoden har lång och djup erfarenhet och praktisk kunskap om framgångsrikt förändringsarbete. Vår metod tar avstamp i psykologisk forskning och vår databas har nu över 45 000 besvarade webbenkäter. Det ger oss unika kunskaper om individens drivkrafter och kommunikativa behov. De behoven påverkar bland annat hur människor agerar/reagerar i förändring, samarbete och beslutsfattande. Genom att på ett metodiskt vis arbeta med medarbetarnas olikheter låter vi dem berika och driva förändring och utveckling istället för bromsa. På så vis har vi hjälpt våra kunder till konkreta och hållbara förbättringar i deras verksamhet.. ...
I motsats till vad många tror har löneskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden inte ökat under det senaste decenniet. Samtidigt kan en minskande del av löneskillnader mellan individer förklaras av formella kvalifikationer, såsom arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå. Det är några av slutsatserna i boken Lönespridning (SNS Förlag).. Boken beskriver och diskuterar olika begrepp och metoder för att mäta lönespridning. Den innehåller också en översikt över den psykologiska och nationalekonomiska forskningslitteraturen kring lönespridning. Utgångspunkten är att skillnader i löner kan uppmuntra individen att satsa på utbildning och karriär. Men det finns också en risk att för stora löneskillnader på en arbetsplats försämrar samarbetsviljan. Den psykologiska forskningen tyder dock på att det inte är lönen i sig som påverkar viljan att samarbeta, utan upplevelsen av rättvisa.. Andra slutsatser i boken:. ...
Mår vi bra eller dåligt av att vara ständigt uppkopplade?. Juryn debatterar fortfarande frågan och två svenska professorer är oeniga. Torkel Klingberg menar att rapporteringen om online-stressade svenskar är överdriven, medan professor Martin Ingvar hävdar motsatsen.. Men hur är det med kreativitet då? Inom psykologisk forskning talar man om switching costs, alltså att det kostar tid och energi att växla mellan olika fokus. Om du ständigt multitaskar så växer dessa kostnader på hög. Det som verkade effektivt (till exempel att kolla och svara på sms:et på mobilen, mejlen på datorn, samtidigt som man ska hänga med på mötet) blir i stället motsatsen.. Kreativa tankar är extra sårbara för omfokuseringskostnader, eftersom de ofta är uppbyggda av en djupare förståelse för problemet eller utmaningen som ska lösas.. Här är några tankeenergisparande tips för din organisation:. • Ge utrymme mellan möten för just småsaker. Hos Coca-Cola finns bara två mötestider: ...
J.D Vance berättar om en uppväxt i USA:s rostbälte, mot bakgrund av sin familjs historia, och med vederhäftig hänvisning till sociologisk, nationalekonomisk och psykologisk forskning.. Författarens familj kommer från Jackson, en liten stad Appalacherna.. Appalacherna befolkas av immigranter främst från Irland och Skottland. Där finns fattigdom och ett kulturellt arv av våld, klantänkande och hårda hedersbegrepp. Den speciella kulturen lever kvar, på gott och ont, bland dagens hillbillies.. J.D. Vance räknar sig själv som en klockren hillbilly. Trots juristexamen från Yale, bra jobb och vackert hem, är han i själ och hjärta en av USA:s fattiga vita.. I sitt förord skriver han att boken kommit till för att han vill berätta hur det känns att röra sig uppåt i samhället, men också att visa på hindren. Inte minst vill han förklara hur han själv, utan att vara det minsta genial, ändå på något sätt lyckats leva den amerikanska drömmen.. Främst handlar det om stöd ...
Psykologisk forskning har kommit fram till att vi håller större avstånd till individer längre ned på gatan, längre bort från familj, stad, nation ... Varför lyfta separationstanken? Vi är 7 miljarder människor på jorden vare sig vi vill det eller ej. Vi måste få samsyn. Ingen betyder mer än någon annan. Mitt måtto har varit, liten tuva stjälper stort lass. Det har för mig varit en framkomlig väg. Den som gräver en grop faller själv däri fick jag lära mig i skolan då jag var 7 år. Orden stannade kvar. De finns att hitta i Ordspråksboken i Bibeln. På grund av undervisningen i småskolan i Örebro har jag med dessa små fraser i kapitelsluten i den första trilogin om Thomas och Malenas relation ...
Björn och Lina spräcker ett gäng spridda myter från psykologisk forskning. Mail: [email protected]: Clara Wallin For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
För mer omfattande sök- och skrivhjälp får du gärna boka en tid. Då har vi möjlighet att förbereda oss och ge dig bästa möjliga handledning.. Använd vårt formulär för att boka handledning. ...
Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker. Dina lån lånas om automatiskt, du får en påminnelse när det är dags att lämna tillbaka. Använd våra självbetjäningsautomater och bokinkast för lån och återlämning. Om bibliotekets förändrade service. ...
Vi har nu inlett ett samarbete med Verkstadspartner som vi hoppas att både ni som kunder och vi kommer att glädjas åt. Detta innebär att vi nu har fått nyare diagnosinstrument och tillgång till utbildning på nyare bilar. Vi kommer som tidigare lämna garantier och följa Verkstadspartners åtaganden. Dessutom kommer vi i fortsättningen att använda Volvo originaldelar på alla Volvo bilar som vi arbetar med. ...
På Svenska Revisionsakademins uppdrag har jag utvecklat en webbplats som är tänkt att tjäna som ett arkiv över svensk redovisningsforskning. Idéen föddes efter en fråga jag fick om inte Revisionsakademin (SRA) skulle kunna tänka sig att skapa en - förvisso mer blygsam - variant av SSRN.com för svensk redovisningsforskning. (SSRN - Social Science Research Network - är en webbplats där forskare kan dela med sig av pågående forskning i form av färdiga men ännu ej publicerade working papers.) Jag lade fram den här idéen för akademins ledamöter och de ställde sig positiva till förslaget. Med tanke på att kostnaderna är relativt obetydliga för ett projekt där merparten av arbetet görs av användarna och att eventuella risker för akademin är svåra att föreställa sig var det kanske inte ett så svårt beslut att ta. Resultatet blev Redovisningsforskning.se - en satsning jag tycker man bör se som ett hobbyprojekt för SRA.. Efter att ha byggt webbplatsen och bett ...