Fullmäktiges, stadsstyrelsens, nämnders och sektioners protokoll samt besvärsanvisning hålls, efter att de justerats, offentligt framlagda så som organet har bestämt.. Suomenkieliset pöytäkirjat löytyvät kun painat nappia "Suomeksi" yläkulmassa. ...
Under forumets kapitala tid var det ett väldigt viktigt verktyg för att hålla ihop undervisningen i de kurser som kallades dbwebb-kurser. På den tiden var jag själv ansvarig för alla kurserna och ibland gick de flera gånger om året. Forumet var en del av en stordriftstaktik för att via ett litet team av lärare hantera många kurser och många studenter i ett ständigt flöde. Numer är ansvaret för kurserna utdelade över flera personer och varje kurs tar sina egna beslut om verktyg och undervisningsformer. Själv har jag numer en handfull kurser och forumet löser inte längre samma behov av stordriftstaktik för at driva dem ...
Inom risk- och beslutsanalys studerar vi konceptuella modeller och beräkningsmetoder som underlag för rationella beslut för att utforska kriterier, alternativ och konsekvenser i beslutssituationer, särskilt när bakgrundsinformationen är mycket osäker eller delvis okänd. Vi studerar även tillämpningar inom allt, från publika beslut och upphandling till minröjning och nya energilösningar.. Klicka på länken för att läsa mer på engelska om Risk and Decision Analysis.. ...
Alla dessa Beslut! Det är Små Beslut, Stora Beslut, Ointressanta Beslut, Ovidkommande Beslut, Löjliga Beslut, Ansvarsfulla Beslut, Livsavgörande Beslut, Tramsiga Beslut, Gränsöverskridande Beslut, Ekonomiska Beslut, Känslomässiga Beslut, Mammiga Beslut, Vuxna Beslut, Barnsliga Beslut, Elbeslut, Utomhusbeslut, Inomhusbeslut, Beslut för kropp, Beslut för själ, Kortvariga Beslut, Spontana Beslut, Genomtänkta Beslut...... Jag vill inte! Jag vill vara BARN…
Prop. 2017/18:240 Beslut om lov bör få verkställas efter viss tid även om beslutet inte har fått laga kraft Den 1 juli 2018 ersätts 1986 års förvaltningslag av den nya förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL. Genom FL införs bestämmelser om när förvaltningsbeslut blir gällande och får verkställas, vilket är en nyhet i förhållande till vad som gäller i dag. Enligt huvudregeln i 35 § FL får ett överklagbart beslut verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats. I paragrafen regleras även vissa undantag från huvudregeln, vilket innebär att ett beslut i dessa fall alltid får verkställas omedelbart trots att det inte har fått laga kraft. Ett sådant undantag avser beslut där kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut (35 § andra stycket 3 FL). Som tidigare nämnts saknas det i dag bestämmelser i PBL om när beslut om att ge bygglov, ...
Manual Decision Support Välkommen till Solsidan din affärsportal! På hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen: Kreditupplysningar Hämta dagsaktuell information om företag och
Av den så kallade speciallagstiftningen inom ett visst verksamhetsområde framgår till vilka instanser ett beslut kan överklagas. Ett sådant beslut, som oftast är ett beslut som berör en enskild person, överklagas med så kallat förvaltningsbesvär inom tre veckor från det att parten fått del av beslutet.. Överklagandet ska sändas till den kommunala nämnd som ursprungligen fatta beslutet, som i första ledet beslutar om ärendet ska tas upp till omprövning. Om nya förhållanden uppstått, som inte var kända vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet, kan nämnden ta upp ärendet till omprövning. Om så inte är fallet skickar myndigheten överklagandet vidare till den instans där beslutet kan överklagas.. I ditt överklagande bör du ange vilket beslut du överklagar, den ändring i beslutet du begär och de omständigheter du stöder ditt överklagande på.. Information om hur det går till att överklaga i det speciella ärendet får du med en så kallad ...
Laglighetsprövning gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Det innebär att du kan överklaga beslut där du tycker att kommunen har överskridigt sin befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En begäran om laglighetsprövning ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Förvaltningsrätten avgör om beslutet ska gälla eller upphävas.. Om ett överklagande av ett beslut bifalls (godkänns), kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och måste tas upp på nytt. ...
Om du anser att Byggnadsförvaltningen har fattat ett felaktigt beslut, kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att du tagit del av beslutet. Datumet då du tog del av beslutet bestäms av det datum som du signerar delgivningskvittot. Delges du beslutet via en rekommenderad försändelse räknas det från det datum då du hämtar ut försändelsen.. Har du blivit delgiven via Post- och inrikestidningen måste kommunen ha ditt överklagande senast 28 dagar från publiceringsdatumet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och beslutsnummer, ärendets diarienummer och vilken fastighet beslutet gäller. Ange tydligt i rubriken att skrivelsen är en överklagan. I skrivelsen ska du ange varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras. Skicka med handlingar som stödjer det du vill framföra. Uppge ditt namn, din adress ...
Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Dessutom ska beslutet ha gått den berörde emot för att vara överklagbart. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut att avslå begäran att ta del av allmän handling. Vid denna typ av beslut är Landstinget Blekinge skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och vart du skickar ditt överklagande.. Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.. Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick del av beslutet.. ...
Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Bara den som är berörd av beslutet har rätt att överklaga. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.. Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut. ...
Vill du överklaga ett beslut enligt plan- och bygglagen? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande.. Kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov, marklov och rivningslov kan överklagas av såväl grannar som andra med intressen i ärendet.. Ett överklagande ska lämnas in till kommunen senast tre veckor efter beslutet. Av överklagan ska det framgå varför beslutet ska ändras och varför du anser dig berörd av beslutet. ...
Vill du överklaga ett beslut enligt plan- och bygglagen? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande.. Kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov, marklov och rivningslov kan överklagas av såväl grannar som andra med intressen i ärendet.. Ett överklagande ska lämnas in till kommunen senast tre veckor efter beslutet. Av överklagan ska det framgå varför beslutet ska ändras och varför du anser dig berörd av beslutet. ...
Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.. Förvaltningsbesvär. Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga, Kommunen ska ge så kallad besvärshänvisning genom vilken du får veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Ett förvaltningsbesvär ska lämnas inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet ...
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att det har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.. Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot ...
Beslut till enskilda (så kallade myndighetsbeslut, biståndsbeslut). Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått av din handläggare inom socialtjänsten har du möjlighet att överklaga det hos Förvaltningsrätten.. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du har fått beslutet till din handläggare/nämnd eller utskott som fattat beslutet. Handläggare, nämnd/utskott gör dels en rättidsprövning och eventuell omprövning. Om beslutet inte ändras som du önskar så ansvarar handläggare, nämnd/utskott för att din överklagan skickas vidare till Förvaltningsrätten.. Rättidsprövning betyder att man fastställer att din överklagan har kommit in i rätt tid (inom tre veckors perioden). Din överklagan ska innehålla uppgifter om:. ...
Jag har snart levt i 65 år - jag har sett olika politiker och regeringar komma och gå. Mina första 16-17 år kan jag nog erkänna att jag inte var så politiskt insatt eller ens intresserad, men under gymnasietiden väcktes mitt intresse (tack Carl Kavaleff min historielärare). Fram till mitten-slutet 1980-talet upplevde jag att de beslut som politikerna i Regering, riksdag, länsstyrelse, landstinget, kommunen tog var något jag antingen sympatiserade med och tyckte vara bra, eller tyckte var helt åt skogen även om jag förstod orsaken till besluten - det fanns liksom en röd tråd från verkligheten till beslutet. Politisk ideologi var inte något som övertrumfade verkligheten utan som fick komma i andra hand när det fanns utrymme för det. Det viktigaste var ett bra beslut för samhället. Sedan dess upplever jag att besluten har glidit längre och längre från våra behov och vår verklighet och numera grundas på politikernas ideologiska, populistiska skäl. Det verkar till och med ...
Beslutet från nämnden är felaktigt och bygger på en felaktig tolkning av reglerna. Men eftersom beslutet inte får överklagas kan vi inte göra något åt det, säger Johan Ehrenberg i en kommentar till Medievärlden.. Han säger att beslutet inte långsiktigt påverkar utgivningen av dagstidningen Dagens ETC:. - Dagens ETC har idag ett presstöd långt under den verkliga upplagan och kommer i årets revision visa den dubbla presstödsgrundade upplagan mot det beslut nämnden tagit. Beslutet kommer därför inte långsiktigt påverka Dagens ETC som fortfarande växer och faktiskt i senaste Orvesto mätningen var enda dagstidningen som höjde sin räckvidd. (+22 procent). Återbetalningskravet innebär nu ett temporärt minskat presstöd, men vi fortsätter arbetet som vanligt.. ...
I Skåne togs beslutet den 30 april och i Dalarna den 20 maj. I Dalarna gäller det all hälso- och sjukvårdspersonal och all administrativ personal. I Stockholm väntas ett beslut tas på tisdag som gäller alla läkare, utom där det råder akut brist. Beslutet omfattar också den centrala administrationen.. Andra landsting som i år infört eller utvidgat ett tidigare anställningsstopp är Örebro, Västmanland och Västra Götalandsregionen. Olika möjligheter till dispens kopplas i regel till besluten. I Dalarna ges möjligheten att ta in vårdpersonal på några dagar om det är helt omöjligt att anställa. I Västmanland tydliggjordes nyligen ett tidigare beslutat anställningsstopp. Men det finns fortfarande vakanta tjänster på sjuksköterskesidan, och de tjänsterna tillsätts fortfarande. Enligt Vårdförbundetsordförande i Västmanland, Liz-Marie Lindblom, har hennes medlemmar ännu inte berörts. ...
I brevet talar du om vilket beslut du överklagar, varför du överklagar beslutet och hur du vill att beslutet ska vara i stället.. Om du önskar hjälp med att skriva överklagan ska handläggaren hjälpa dig.. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag. ...
Beslut Dnr :2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet (3) :2426 Tillsyn i den fristående
Det finns vetenskaplig forskning som stödjer tesen om att beslut gynnas av flera olika sorters input från många olika typer av funktioner och avdelningar. Trots detta tas ofta beslut av ett fåtal personer på en eller högst två avdelningar på företaget. Skälet till detta anges ofta som tidsbrist eller att andra avdelningar inte har kompetensen att förstå problematiken och komplexiteten.. Forskningen är dock entydig att det är just detta som är fördelen och styrkan med tvärfunktionella grupper. De kommer in med ett helt nytt och annat perspektiv. Det gör besluten bättre för alla på företaget ...
Dave Girouard som tidigare jobbade på Google berättar för Fast Company att tidigare Google-vd:n Eric Schmidt - för att effektivisera beslutsprocessen och verkställandet av beslutet, vilket Girouard menar är nyckeln till framgång - började med att räkna ut följande:. 1. Hur mycket tid och ansträngning krävs för att fatta det här beslutet?. 2. Vem behöver input?. 3. När kommer man fram till själva beslutet?. Detta då Googles grundare Brin och Page i stort sett var involverade i varje större beslut. Ett tips för den som jobbar i en organisation med starka ledare (med tendens att detaljstyra).. ...
Man kan säga att delat beslutsfattande består av två delar. Dels själva processen, alltså vilka steg man tar och vilka rutiner man ska använda för hur det ska gå till. och dels beslutsstödjande material som t.ex. listor, beslutsguider, appar m.m.. Beslutsprocessen består av 9 olika steg. Man börjar med att tydliggöra att ett beslut behöver fattas. Därefter går brukare/patienter/klienter och vård- och omsorgspersonal igenom vilka roller var och en ska ha, de olika alternativen med för- och nackdelar och vad de inblandade tycker är viktigt att väga in i beslutet, liksom vilken nytta och vilka risker de olika alternativen har. När man har förstått innehållet i beslutet så går man igenom vilka värderingar och förväntningar man har, liksom vilka var och ens preferenser är. Därefter förs en diskussion om innehållet i beslutet. Processen avslutas med att ett beslut fattas med en gemensam plan för vad som ska göras härnäst och hur uppföljningen ska se ut.. Faktorer ...
Det är din grundlagsenliga rättighet att få motiverade beslut. Det grundläggande syftet med motiveringarna är att visa att din ansökan har avgjorts opartiskt, behörigt och korrekt.. Om du vill få mer information om beslutet har du har rätt att få se handlingar och information som handlar om dig. Du har också rätt att veta vilka experter som har varit med och påverkat och fattat beslut om din ansökan.. KOM IHÅG - Kontakta trafikförsäkringsbolaget om du vill ha mer information. ...
Den 13 juni 2000 beslöt miljönämnden i Göteborg att vid vite av 100 000 kr förelägga bolaget att senast den 1 november 2000 installera den i Koncessionsnämndens beslut föreskrivna reningsutrustningen. Bolaget överklagade beslutet till länsstyrelsen, som såvitt här är av intresse endast ändrade beslutet på så sätt att senaste dag för fullgörandet av installationen bestämdes till den 15 december 2000. Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut till Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen, som såvitt här är av intresse inte ändrade det överklagade beslutet. Sistnämnda beslut överklagades till Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, som genom beslut som meddelades den 17 november 2000 ej meddelade prövningstillstånd, dock flyttades senaste dag för fullgörandet av installationen fram till den 31 december 2000. Vid samtliga nu nämnda instanser gjorde bolaget gällande att Koncessionsnämndens beslut angående behandling av processluften i reningsanläggning skulle så ...
Det totala antalet avslag på ansökan om ersättning för vanvård i Ersättningsnämnden, ERN, uppgår under perioden 2013-04-05 - 2014-03-31 till 812 st. Vid en genomgång av samtliga avslag är 250 beslut följdriktiga jml ersättningslagen. De åter-stående 562 besluten om avslag har granskats och redovisas i bifogad statistik. Det kan därvid konstateras, att ERN inte är…
Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga.. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till kommunen inom tre veckor efter att du fått beslutet.. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet.. Kommunen kan hjälpa dig med överklagandet.. ...
Beslut i ärenden om förhandsbesked, strandskyddsdispen, bygglov, marklov, startbesked, rivningsplan och slutbesked kan överklagas hos länsstyrelsen av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Obs! beslut om str...
Förvaltningsrätten i Härnösand har begärt att Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig över en överklagan som har kommit in till förvaltningsrätten. En medborgare har överklagat ett beslut som nämnden fattade i maj. Beslutet innebär att medborgare som bor i LSS-bostad har möjlighet att åka på semesterresa med personalstöd vartannat år. Under många år har dessa medborgare haft möjlighet att resa varje år med stöd av personal från boendet.. Förvaltningsrättens mål gäller laglighetsprövning. Det innebär att domstolen ska pröva om beslutet fattats av rätt organ och inte strider mot annan lag eller förordning.. Beslutet har tillkommit på lagligt sätt, berör en uppgift som kommunen ska utföra och det är rätt organ som fattat beslutet menar nämnden i sitt yttrande. Nämnden påpekar att beslutet gäller riktlinjer och att man kommer att fortsätta ta hänsyn till individuella behov och önskemål.. Vård- och omsorgsnämndens beslut får inte verkställas förrän ...
Här hittar du äldre beslut om examenstillstånd. Sedan våren 2018 finns besluten i Högskolekollen. Vi beslutar om ansökningar om examenstillstånd beviljas eller avslås för statliga universitet och högskolor. ...
Om du har fyllt i din ansökan rätt och skickat med de bilagor som behövs, får du vanligtvis beslut om studiemedel inom 1-2 veckor. Ibland behöver vi utreda ditt ärende mer, till exempel om du läser utomlands. Då tar det cirka 3-4 veckor.. Vid terminsstart är det många som ansöker om studiemedel och då kan det ta längre tid innan du får vårt beslut.. Du får beslutet snabbare om du väljer att få våra utskick direkt till Mina sidor. ...
RÄCK UPP HANDEN alla som tror att besluten om Västlänken gått föredömligt till. Som väntat. De enda som viftar är ni som deltog i besluten inom låsta dörrar.
Beslut on Diabetesinformation.se | Vi kan enbart dela våra erfarenheter och när man läst om dessa, så ligger beslutet hos en själv. Vi har ingen makt över någons handlingar eller val. Alla måste själv välja och kontrollera om det stämmer. Ingen annan vet bättre än din egen kropp och blodsockermätare.
Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt. Detta innebär bland annat att du som medborgare har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga.. Som medborgare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.. Besluten fattas på olika nivåer:. ...
Malmö tingsrätt har i dag meddelat beslut om den fortsatta handläggningen av målet mot den misstänkte serieskytten. Beslutet innebär bland annat att han ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och kvarbli i häktet.
Sedan starten av denna blogg har jag flera gånger skrivit om Mona Petterssons forskning, som handlar om beslut i cancervården att inte återuppliva vissa svårt sjuka patienter genom hjärt- lungräddning. Dessa beslut fattas av läkare, om patienten har en alltför dålig prognos och är alltför svag för att överleva behandlingen med god livskvalitet. Eller om…
Förhandsbesked kan sökas på enklare handlingar än vad som krävs när du ansöker om bygglov. Syftet är att du ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du valt, utan att du behöver projektera hela huset.. Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan kommer in till oss inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen har beslutat om. ...
Av opinionsundersökningarna att döma var det ett beslut som en majoritet av stockholmarna sett fram emot. Det betyder förstås inte att grävskoporna och betongbilarna står beredda ännu. Först måste ju alla Slussenkramare få möjlighet att utnyttja sina rättigheter att överklaga till högsta instans och det kan ju ta sin tid. Men med stor säkerhet kommer det inte att ändra beslutet. Inte ens om det drar ut ända till valet 2014. Socialdemokraterna kommer inte att vinna det valet på det konturlösa motståndet mot Slussenombyggnaden som drivits fram av Tomas Rudin ...
Så kom det väntade beslutet från Svenska Kyrkans Överklagandenämnd, att den kvinnliga EFS-prästen fick sitt ämbete tillbaka i Svenska Kyrkan. Hon som på konfirmandernas frågor svarade att hon personligen står fast vid den traditionella synen på samkönade relationer och att hon inte tror på evolutionsteorin. Domkapitlets i Luleå beslut upphävdes. De konservativa jublar. De anser…
I din skrivelse anger du det beslut du är missnöjd med, den ändring du vill få till stånd samt skälen du åberopar. Ärendet sänds vidare till Överklagandenämnden för högskolan, som sedan fattar beslut. Om du hittar uppenbara fel i universitetets hantering av din anmälan, ska du omedelbart kontakta universitetets antagningsenhet. Helst skriftligt så att felet kan rättas till, och helst före det första respektive andra urvalet.
De är sorterade efter typ av projekt (projekt/småprojekt/initieringsprojekt) och beslutsdatum.. Senaste beslutsdatum hittar du överst under varje typ av projekt.. ...
... ! Forskare har funnit skillnader i hur vi fattar beslut beroende p vilken upplevd h jd vi befinner oss p .
Här hittar du flera av myndighetens beslut i tillsynsärenden i datumordning. För övriga beslut, vänligen kontakta registraturen. ...
Ändringsbeslut 2005-05-12 Myndighet Försvarets materielverk Beslutsdatum: 2005-05-12 Försvarets materielverk Försvarsdepartementet.
Beslutet om skolbygge i Åmål har skjutits upp till december. Utredningarna om vad som är möjligt att bygga vid Rösparksskolan har dröjt och kommer att presenteras för politikerna i styrgruppen nästa vecka.
Igår skulle Naturvårdsverket ha fattat beslut om eventuell skyddsjakt på varg i Jönköpings län men nu säger man att fler handlingar behövs. Först vänt...
Igår skulle Naturvårdsverket ha fattat beslut om eventuell skyddsjakt på varg i Jönköpings län men nu säger man att fler handlingar behövs. Först vänt...
S och Mp:s alternativ till att minska busstrafiken röstades i går ner i trafiknämnden. Det betyder att Alliansens beslut om nedskärningar på
Marknadsdomstolen har 19.12.2007 meddelat ett beslut om huruvida ett antal asfaltföretag brutit mot lagen om konkurrensbegränsningar.