Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får normalt verkställas, det vill säga genomföras, fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Startbesked och slutbesked får verkställas omedelbart även om de inte har fått laga kraft. Startbesked för lovpliktiga åtgärder kan dock i praktiken verkställas först när lovbeslutet får verkställas.. Enligt förvaltningslagen är beslut som får överklagas inom viss tid inte verkställbara förrän de har fått laga kraft. Det gäller om det inte anges något annat i en annan lag eller förordning. Beslut som inte får överklagas eller som får överklagas utan tidsbegränsning omfattas inte av bestämmelsens tillämpningsområde och kan därför verkställas omedelbart. Även beslut som inte går någon emot, så kallade gynnande beslut, kan verkställas omedelbart. Exempel på det är om ett beslut innebär att en ...
Prop. 2017/18:240 Beslut om lov bör få verkställas efter viss tid även om beslutet inte har fått laga kraft Den 1 juli 2018 ersätts 1986 års förvaltningslag av den nya förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL. Genom FL införs bestämmelser om när förvaltningsbeslut blir gällande och får verkställas, vilket är en nyhet i förhållande till vad som gäller i dag. Enligt huvudregeln i 35 § FL får ett överklagbart beslut verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats. I paragrafen regleras även vissa undantag från huvudregeln, vilket innebär att ett beslut i dessa fall alltid får verkställas omedelbart trots att det inte har fått laga kraft. Ett sådant undantag avser beslut där kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut (35 § andra stycket 3 FL). Som tidigare nämnts saknas det i dag bestämmelser i PBL om när beslut om att ge bygglov, ...
EU-kommissionen fattade den nionde oktober det slutgiltiga beslutet om hur de hälsovarningar ska utföras som ska gälla för paket med cigaretter och rulltobak från maj 2016. Det är då som tobaksproduktdirektivet med beteckningen 2014/40/EU ska börja tillämpas i samtliga medlemsländer. Hur ett cigarettpaket ska se ut från och med maj 2016 gör kommittén ett försök att visa med en elektronisk modell. Vad som generellt gäller för cigarettpaketen är att varningar i text och bild tillsammans ska täcka 65 procent av de båda stora ytorna.. Tobaksförpackningarna ska även rymma information om rökavvänjning. I övrigt gäller att karakteristiska smaktillsatser i cigaretter och rulltobak är förbjudna.. Missledande uttryck på tobaksförpackningarna förbjuds. Tobaksbolagen är skyldiga att till medlemsstaterna i detaljerade rapporter uppge vilka ingredienser som finns i tobaken. Det gäller särskilt cigaretter och rulltobak. Vissa mindre tobaksförpackningar ...
Eftersom ditt kollektivistiska förespråkande, samt att ditt kollektiv består av individer, så har du en motsägelse i rörelse, du säger - Motsatsen är godtyckliga individuella beslut utan lag och ordning, vilket lätt leder till totalt kaos.- Varför leder våra individuella beslut till kaos? Göra ingen skada och förespråka individuellt ansvarstagande som enligt naturlagarna är lag och ordning? I så fall är ditt individuella beslut genom demokratiska tvångslagar grunden till kaos och skadan? Motsägelse ...
Alla dessa Beslut! Det är Små Beslut, Stora Beslut, Ointressanta Beslut, Ovidkommande Beslut, Löjliga Beslut, Ansvarsfulla Beslut, Livsavgörande Beslut, Tramsiga Beslut, Gränsöverskridande Beslut, Ekonomiska Beslut, Känslomässiga Beslut, Mammiga Beslut, Vuxna Beslut, Barnsliga Beslut, Elbeslut, Utomhusbeslut, Inomhusbeslut, Beslut för kropp, Beslut för själ, Kortvariga Beslut, Spontana Beslut, Genomtänkta Beslut...... Jag vill inte! Jag vill vara BARN…
Perceptual decision-making performance depends on several cognitive and neural processes. Here, we fit Ratcliffs diffusion model to accuracy data and reaction-time distributions from one numerical and one verbal two-choice perceptual-decision task to deconstruct these performance measures into the rate of evidence accumulation (i.e., drift rate), response criterion setting (i.e., boundary separation), and peripheral aspects of performance (i.e., nondecision time). These theoretical processes are then related to individual differences in brain activation by means of multiple regression. The sample consisted of 24 younger and 15 older adults performing the task in fMRI before and after 100 daily 1-hr behavioral training sessions in a multitude of cognitive tasks. Results showed that individual differences in boundary separation were related to striatal activity, whereas differences in drift rate were related to activity in the inferior parietal lobe. These associations were not significantly ...
Kan Brottsoffermyndighetens beslut om brottsskadeersättning överklagas?. Nej - Brottsoffermyndighetens beslut får enligt brottsskadelagen inte överklagas. Däremot kan beslutet omprövas.. Vad är en omprövning?. En omprövning innebär att Brottsoffermyndigheten ser över det tidigare beslutet och eventuell tillkommande utredning eller nya omständigheter som tillkommit i ärendet. Omprövningsärenden avgörs alltid på en högre beslutsnivå än det ursprungliga beslutet och kan avgöras av en beslutsfattare med särskild delegation, brottsskadechefen, generaldirektören eller Nämnden för brottsskadeersättning. En omprövning kan leda till att beslutet ändras eller att myndigheten konstaterar att beslutet är riktigt. Ett beslut kan till exempel ändras i situationer där det kommit fram nya omständigheter som visar att det tidigare beslutet inte längre kan anses vara korrekt. Ett beslut kan inte ändras till nackdel för sökanden. Vem kan begära omprövning?. Endast sökanden ...
Parter i mål och ärenden, sådana målsägande i brottmål som inte för talan samt offentliga försvarare och målsägandebiträden är fria från avgift för dom, utslag, slutligt beslut, protokoll i ärende om testamentsvittnesförhör eller sjöförklaring eller protokoll som innefattar slutligt beslut och för bevis om edgång eller försäkran. Avgift ska inte heller tas ut för utskrift av skiljaktig mening, som lämnas ut samtidigt med en dom eller ett slutligt beslut, för skriftligt besked om beslut i en ersättningsfråga till den som i ett mål eller ärende begär ersättning av allmänna medel eller för beslut i fråga om häktning.. ...
Vårdfrågorna diskuteras livligt i Kimitoöns kommun. Mest diskuteras vårdens byggnader och om vem som ska eller inte ska producera framtidens vård- och omsorgstjänster.. Trots att ingen vet hur vårdreformen kommer att se ut höjs röster för att beslut ska fattas i snabb takt. Stora beslut måste dock få ta tid. En ansvarsfull politik genomför objektiva utredningar, samlar fakta och synar alla kort för att sedan kunna väga samman för- och nackdelar som underlag för beslut.. Vårdreformens lagproposition antas komma i november. I väntan på den har kommunen gått in för att låta göra bedömningar av olika alternativ. SFP anser att det behövs ett helhetstänkande som noggrant analyserar möjliga konsekvenser av olika beslut. Att rycka ut en enskild fråga utan att veta vad som ska ske med helheten är kanske inte så smart i det här läget.. Oavsett reform eller inte så kommer vården också i framtiden att vara offentligt finansierad och människor kommer att få vård.. Vem ...
Falkenbergs målvakt Otto Martler följer inte med till superettan. 29-åringen väljer att sluta med fotbollen.- Det är ett oerhört tungt och svårt beslut som jag har fattat, säger Martler till Fotbollskanalen.
Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan överklagas enligt förvaltningslagens regler, i form av så kallat förvaltningsbesvär. Det är bara den som berörs av ett beslut och som beslutet kan anses ha gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas på detta sätt är beslut om bygglov, beslut enligt miljöbalken eller socialt bistånd. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövar den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, både om det fattade beslutet är lagligt och själva sakfrågan.. Vid förvaltningsbesvär ska överklagandet lämnas in till kommunen, överklagandet måste vara skriftligt och lämnas in inom tre veckor från det datum som du fick ta del av beslutet. Om ett beslut inte överklagas inom den tiden vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att det är det fattade beslutet som gäller.. Kommunen är vid denna typ av beslut skyldig att ...
Av den så kallade speciallagstiftningen inom ett visst verksamhetsområde framgår till vilka instanser ett beslut kan överklagas. Ett sådant beslut, som oftast är ett beslut som berör en enskild person, överklagas med så kallat förvaltningsbesvär inom tre veckor från det att parten fått del av beslutet.. Överklagandet ska sändas till den kommunala nämnd som ursprungligen fatta beslutet, som i första ledet beslutar om ärendet ska tas upp till omprövning. Om nya förhållanden uppstått, som inte var kända vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet, kan nämnden ta upp ärendet till omprövning. Om så inte är fallet skickar myndigheten överklagandet vidare till den instans där beslutet kan överklagas.. I ditt överklagande bör du ange vilket beslut du överklagar, den ändring i beslutet du begär och de omständigheter du stöder ditt överklagande på.. Information om hur det går till att överklaga i det speciella ärendet får du med en så kallad ...
I höstas gick jag en tapetserarkurs på Färg & Tapet i Umeå, kursen var superrolig och den estetiska ådran fick utlopp för lite inneboende frustration! Har ni någon aning om hur många tapetkollektioner det faktiskt finns?! Hur många kataloger man ska bläddra igenom?! Jag och Robert tillbringade en eftermiddag bland borden och fasen vad less…
Följande text är ett utdrag ur mitt kapitel om beslutsfattande i en kommande bok: Resuscitering av Joacim Linde. Resuscitering handlar om sviktande vitala funktioner och vad patienten behöver för att återupprätta dem - dvs problem, symtom och organtänk. Det innebär många beslut under tidspress. Efter och ibland parallellt med stabilisering behöver vi ofta tänka i…
För första gången har forskare satt samman en diet som är både nyttig och hållbar för planeten. I en artikel i vetenskapstidskriften the Lancet konstaterar 37 forskare från 16 länder att både kosten och livsmedelsproduktionen måste ändras radikalt.. Initiativtagare till projektet är läkaren Gunhild Stordalen, grundare av stiftelsen EAT, och miljövetaren Johan Rockström, tidigare chef för Stockholm Resilience Center som har lett forskningen. Tillsammans med tidskriften the Lancet bildades EAT-Lancet Commissionen, som har genomfört studien. Viktigt enskilt beslut. - Det vi lägger på tallriken är på global nivå det viktigaste enskilda beslutet vi tar i våra dagliga liv när det gäller vår egen hälsa och världen runt oss. Om vi inte får till det rätt när det gäller mat så har vi ingen chans att nå FN:s hållbarhetsmål eller tvågradersmålet i Parisavtalet, sade Gunhild Stordalen när forskningsresultaten presenterades i Stockholm i slutet av förra ...
Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.. Förvaltningsbesvär. Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga, Kommunen ska ge så kallad besvärshänvisning genom vilken du får veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Ett förvaltningsbesvär ska lämnas inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet ...
Fredliga samhällen med frihet från våld, utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av våld, konflikt eller hot om våld. Alla länder behöver därför en väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer. De utgör grunden för en god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning.. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa. Alla människor ska också ha möjlighet att utöva inflytande på beslutsfattandet i samhället.. Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utvecklingen både på individuell nivå och på samhällsnivå. Våld raserar den sociala tilliten i samhället som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Samhällen fria från alla typer av våld är också en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut, och för samhällets ...
Den 1 juli började en ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre att gälla. Den innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa. Läs mer om syftet med bestämmelsen, vilka insatser som kan erbjudas och till vilka via länken. Här finns också information om hur man tillämpar våra föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats. ...
I slutet av april fattade Riksdagen beslut om en ny förvaltningslag som börjar gälla 1 juli 2018. Den nya lagen innebär att beslut om bygglov, rivningslov eller marklov inte får verkställas förrän de fått laga kraft, så länge inget annat anges i en annan lag eller förordning.. Att en dom eller ett beslut fått laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga ...
Vid Avdelningen för Filosofi bedrivs forskning inom moralfilosofi, vetenskapsteori, riskfilosofi, logik, språkfilosofi och beslutsteori. En del av forskningen är teoretisk men en stor del av forskningen har en klar anknytning till för samhället relevanta filosofiska frågor. Avdelningen ger bland annat kurser i etik för ingenjörer, riskfilosofi, beslutsteori och matematikens filosofi. Arbetsuppgifter Tjänsten är del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där filosofer arbetar tillsammans med klimatforskare. Syftet med projektet är att undersöka hur forskningen med klimatmodeller påverkas av värden, och hur dessa värden i sin tur kan påverka beslutsfattande som använder sig av resultaten från klimatmodellerna. Många vetenskapsfilosofer hävdar att val inom forskning, till exempel val och avväganden av metoder, modeller och parametrar, påverkas av värden, inklusive sociala och etiska värden. Val och värden är särskilt avgörande för hur man behandlar osäkerhet, inte bara
Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni
Konst, färg, pigment, staden, landet, förändring, hur beslut påverkar människorna som bor i staden, konstnärernas syn på staden, foto, arkitektur
Konst, färg, pigment, staden, landet, förändring, hur beslut påverkar människorna som bor i staden, konstnärernas syn på staden, foto, arkitektur
I samband med IMIT:s årsmöte den 31 maj fick Johan Netz ta emot stipendiet på 25 000 kr och presentera sin forskning.. - Det känns jättebra och kul att avhandlingen uppmärksammas av IMIT. För mig är det ett kvitto på att min forskning är relevant och aktuell. Stipendiet sporrar mig till att fortsätta forska om beslutsfattande i de tidiga innovationsfaserna, säger Johan Netz.. Johan Netz disputerade den 26 oktober 2017 vid Handelshögskolan på Karlstads universitet. Han är forskare vid CTF och hans forskningsintresse kretsar kring tjänsteinnovation och tjänsteutveckling. Utöver sin forskningen undervisar Johan Netz inom marknadsföring, operations management och projektledning vid Handelshögskolan på Karlstads universitet. Han är också kursansvarig för kursen idea management som ges online.. "Forskningspodden" från Karlstads universitets bibliotek intervjuar här Johan Netz om sin avhandling.. Stiftelsen IMIT är en samverkan mellan Chalmers, IFL, Handelshögskolan i ...
Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har
Nedan inlägg är överförda från den gamla bloggen!. 21/2 2015. Bättre än Kirseberg. Trots problem med kriminalvårdsinspektör Hans Filipsson och förnedrande permissioner, så är Skänninge bättre än Kirseberg. Det säger i och för sig inte så mycket med tanke på att cellerna här har dusch och toalett, medan Kirseberg inte ens har rinnande vatten och de intagna måste urinera i en flaska under de 12 timmar av dygnet som man är inlåst. Nåväl, jag blir förhoppningsvis inte kvar på Skänninge särskilt länge. Siktar på cirka ett år sen vill jag åter ner till en anstalt i södra Sverige för att komma närmare vänner och familj.. 21/2 2015. En förnedrande permission. Jag var nyligen ute på min första permission från anstalten Skänninge och det var den mest förnedrande utevistelse jag varit på under hela mitt 15-åriga straff. Allt beror på beslutande kriminalvårdsinspektör Hans Filipsson ovilja att följa de lagar och regler som finns. Sällan har jag stött på en ...
Hjärnan står i centrum när Katarina Gospic föreläser om beslutsfattande, ledarskap, prestation, hälsa och arbetsmiljö. Författare till Neuroledarskap mfl.
... , Finansnyheder på Euroinvestor giver dig hurtigt overblik for aktuelle begivenheder om børs og finans
Beslut är en central aktivitet i organisationer. Inte minst i politiska sammanhang tillmäts beslut stor betydelse. Men att fatta beslut är också en vardaglig aktivitet, som alla människor är engagerade i.. I den här boken reder Karin Brunsson och Nils Brunsson ut begreppet beslut. De beskriver hur det går till när individer och organisationer fattar beslut, vad beslut får för konsekvenser och hur komplicerat beslutsfattande kan bli.. Läs mer om boken. Läs mer om Nils Brunsson. ...
Laglighetsprövning gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Det innebär att du kan överklaga beslut där du tycker att kommunen har överskridigt sin befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En begäran om laglighetsprövning ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Förvaltningsrätten avgör om beslutet ska gälla eller upphävas.. Om ett överklagande av ett beslut bifalls (godkänns), kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och måste tas upp på nytt. ...
Kommunala beslut kan överklagas enligt 13 kapitel i kommunallagen (så kallad laglighetsprövning). Domstolen prövar då om beslutet är lagligt eller inte, men någon lämplighetsprövning sker inte. Vid laglighetsprövning kan domstolen endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Följden av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.. Kommunala beslut fattas ofta utifrån bestämmelser i andra lagar och författningar än kommunallagens. När ett sådant beslut fattats, och det i den lagen eller författningen finns särskilda bestämmelser om överklagande, gäller de bestämmelserna i stället för överklagandebestämmelserna i 13 kapitel kommunallagen (så kallat förvaltningsbesvär). Vid förvaltningsbesvär kan även beslutets lämplighet prövas.. ...
Svenskt Näringsliv med arbetsgivarförbund och branschföreningar är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med omkring 1 800 000 anställda.. Läs mer och bli medlem ». ...
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt meddelar att man säger nej till Stefan Löfven (S) som statsminister i stöd av MP-S-L-C-överenskommelsen.
Beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, innebär att de av Länsstyrelsen tidigare prövade planområdena i Brunnshög ligger utanför beredskapszonen och Länsstyrelsen har nu meddelat Lunds kommun att de aktuella detaljplanerna kan vinna laga kraft.. Nu är det klart att ESS säkerhetsklassas i kategori 2. Det innebär att beredskapszonen på 700 meter inte påverkar bebyggelsen i de planerade Brunnshögsområdena. Lunds kommun har fått besked från Länsstyrelsen att planerna nu kan vinna laga kraft och utbyggnadsprocessen fortsätta som planerat. Här har vi samlat frågor och svar om ESS och planerna i Brunnshög.. Även inom beredskapszonen på 700 meter från ESS kommer det fortfarande att vara fullt möjligt att ha bebyggelse inom zonen. Det kommer finnas en beredskap som gör att man vet hur man ska agera om det skulle ske en olyckshändelse på ESS. Utanför zonen behöver kommunen och byggaktörerna inte förhålla sig till beredskapskategorin över huvud taget när man ...
Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Bara den som är berörd av beslutet har rätt att överklaga. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.. Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut. ...
Heby.se sparar viss data i cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda vår hemsida godkänner du detta.Acceptera Läs mer ...
Sonja heter jag, är 26 år och bor i en super mysig etta ihop med min katt i Göteborg. Här delar jag med mej av mina försök till en ekologisk vardag, fotografi, alla möjliga olika sorters pyssel och massor annat. Alla bilder är skyddade av upphovsrättslagen. © Sonja Thoren ...
Du kan överklaga vissa av byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, beslut om påföljder eller ingripanden. Beslut om startbesked får överklagas enbart av sökanden eller anmälaren i ärendet. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är mark- och miljööverdomstolen.. I korthet ska du överklaga skriftligt och inom en viss angiven tid. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. Beslutet överklagas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men du ska skicka din överklagan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen avgör om din överklagan har kommit in i rätt tid. Om den har kommit in i rätt tid skickar förvaltningen den vidare till Länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan också själva ändra beslutet, om den anser att det finns skäl för ...
Bedömning och beslutsfattande är en uttömmande och lättläst redogörelse för hela fältet psykologiska perspektiv på bedömning och beslutsfattande. Bland annat beskrivs dynamiskt, vardagligt och kollektivt beslutsfattande, beslutsfattande i riskfyllda och osäkra situationer, individuella skillnader i beslutsfattande samt sinnenas och hjärnans roll för bedömning och beslutsfattande. Boken täcker flertalet viktiga teoretiska ansatser, bland annat evolutionspsykologiska och neurovetenskapliga perspektiv, och innehåller allt som en psykologistuderande behöver veta om bedömning och beslutsfattande. Samtidigt visar den på praktiska tillämpningar relevanta för den som studerar andra ämnen, till exempel företags- och nationalekonomi, idrott, juridik och medicin. "David Hardmans bok om bedömning och beslutsfattande är den bästa handbok jag har läst i ämnet. Den presenterar en komplett, detaljerad och högaktuell bild av resultat och forskning om besluts-fattande. Jag är ...
3 maj tar barn- och bildningsutskottet ställning till tjänstemannaförslaget. Om det godkänns är nästa steg kommunstyrelsen, som har sitt nästa sammanträde 16 maj. Om kommunstyrelsen godkänner förslaget till beslut går det vidare till kommunfullmäktige som tar ett slutgiltigt beslut i frågan den 30 maj.. Under förutsättning att besluten fattas enligt tjänstemannaförslaget ovan, på alla tre sammanträden, ska en ny skolbyggnad vara färdigställd 2017-08-01. De elever som går i årskurs 4-6 kommer att börja på Kyrkhedens skola från och med höstterminen 2017. Efter utflyttning från gamla Råda skola kommer det startas rivning och markarbete som ska vara färdigt till 2018. Om beslut tas kommer också samhällsbyggnadschefen att få i uppdrag att upphandla och genomföra projektet inom en kostandsram av 11.5 miljoner kronor. ...
3 maj tar barn- och bildningsutskottet ställning till tjänstemannaförslaget. Om det godkänns är nästa steg kommunstyrelsen, som har sitt nästa sammanträde 16 maj. Om kommunstyrelsen godkänner förslaget till beslut går det vidare till kommunfullmäktige som tar ett slutgiltigt beslut i frågan den 30 maj.. Under förutsättning att besluten fattas enligt tjänstemannaförslaget ovan, på alla tre sammanträden, ska en ny skolbyggnad vara färdigställd 2017-08-01. De elever som går i årskurs 4-6 kommer att börja på Kyrkhedens skola från och med höstterminen 2017. Efter utflyttning från gamla Råda skola kommer det startas rivning och markarbete som ska vara färdigt till 2018. Om beslut tas kommer också samhällsbyggnadschefen att få i uppdrag att upphandla och genomföra projektet inom en kostandsram av 11.5 miljoner kronor. ...
Besvärsanvisning ska fogas till ett beslut som får överklagas genom besvär. Du får vanligtvis anföra besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. I vissa särskilda fall finns besvärsförbud och landskapsregeringen ska då informera dig om detta. Om domstolen anser att landskapsregeringens beslut inte uppfyller i lag stadgade krav kan domstolen upphäva landskapsregeringens beslut. Landskapsregeringen måste då handlägga ärendet på nytt. I vissa ärenden anförs besvär inte hos högsta förvaltningsdomstol, t.ex. i upphandlingsärenden över EU:s tröskelvärden anförs besvär hos marknadsdomstolen.. Du kan även begära att landskapsregeringen rättar sitt beslut. Landskapsregeringen kan även själv ta initiativ till att beslut rättas. Om ett beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, får ...
Beslutsfattande är ett ämne som alltid känns viktigt, speciellt för piloter. Deras beslut granskas ofta noga av andra i efterhand, oavsett om det gällde ett beslut om att gå till ett alternativ eller ett beslut som ledde till ett haveri. Det finns mycket tro och myter kring beslutsfattande. Från att från början undersökts i laboratoriemiljöer så gick forskarna senare ut och observerade hur beslut fattas i verkligheten, av brandmän, piloter och andra. Detta ledde fram till en bättre förståelse av hur beslut fattas i osäkra situationer, med tidspress och i situationer där läget ändras hela tiden. Den främste forskaren kring detta heter Gary Klein och två av hans artiklar finns nedan. En annan framstående forskare om beslutsfattande för piloter är Judith Orasanu och en artikel av henne om fel i beslutsfattande finns nedan.. Naturalistic Decision Making, Klein ...
Om ditt beslut om bygglov överklagas innebär det inte något förbud mot att börja bygga. Du måste dock först ha fått startbesked och avvakta fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar. Efter denna tid bygger du dock på egen risk, om beslutet har överklagats. Om beslutet upphävs i högre instans kan du riskera att behöva riva eller ändra det du byggt. Du bör vara medveten om riskerna att bygga innan ett beslut får laga kraft.. ...
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att det har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.. Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot ...
Mitt livs present. Mitt namn är Anna Ekström och det här är berättelsen om vägen till min njurtransplantation. Hur en människas beslut kunde göra en sådan skillnad för någon annan, för mig.. Hösten 2011 arbetade jag som förskollärare och kände mig ofta väldigt trött och sliten. Det var ingen vanlig trötthet utan jag var ofta helt utmattad, somnade framför TV:n på kvällarna och brukade sova middag när jag var ledig på helgerna. Jag kände att jag helt enkelt hade väldigt dålig ork. Till slut kontaktade jag en läkare på vårdcentralen och berättade om min trötthet. I samband med besöket togs olika blodprover för att ta reda på vad min trötthet kunde bero på. Senare samma dag blev jag uppringd av läkaren som informerade mig om att jag hade dåliga njurvärden. Jag hade kraftigt försämrad njurfunktion och redan samma kväll blev jag akut inlagd på Danderyds sjukhus.. Jag låg på sjukhuset under en vecka och testerna visade att jag hade en njurfunktion på ca 8 ...
Anna-Carin Olsson undersöker i sin avhandling vilken kunskap som ligger till grund för mänskligt beslutsfattande. Hennes studier visar bland annat att...
Förvaltningsbesvär gäller beslut som rör dig som kommuninvånare. Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär.. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är bygglov eller ekonomiskt bistånd. Vid ett förvaltningsbesvär prövas både själva sakfrågan och även att beslutet är lagligt.. Du har tre veckor på dig att skicka in ditt överklagande och tiden räknas från det datum du fick beslutet.. Skriv i ditt överklagande vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ska ändras. Du skickar ditt överklagande till den nämnd som har tagit beslutet. Nämnden skickar sedan ditt överklagande vidare till den instans som ska ta ställning till ditt överklagande. ...
Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd. Det går också att överklaga beslut av en enskild förtroendevald eller tjänsteman som fattat beslut med stöd av delegation från en nämnd.. Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet eller om själva beslutet var felaktigt. Om man inte anser att det var rätt av kommunen att fatta beslut så kallas denna typ av överklagan för laglighetsprövning och berör i regel samtliga kommunmedlemmar. Om man överklagar beslutet för att man tycker att själva beslutet var felaktigt, så kallas överklagan för förvaltningsbesvär och berör i regel enskillda kommunmedlemmar.. Laglighetshetsprövning. Som kommunmedborgare kan du överklaga ett beslut om du tycker att kommunen har överskridigt sin befogenheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler ...
Stämmer inte uppgifterna? Då är det mycket viktigt att du kontaktar skolan, så att de kan skicka nya, korrekta upp-gifter till CSN. Vi fattar då ett nytt beslut utifrån de upp-gifterna.. Vi måste få de nya uppgifterna inom den svars-tid som står i det tillfälliga beslutet.. Om vi inte får några nya upp-gifter från skolan, kommer vi att fatta ett slutligt beslut utifrån de uppgifter vi har nu. Det innebär att du inte får fler utbetalningar. ...