Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling. Åtgärder som stöder hållbar tillväxt och förnyelse av näringslivet i regionerna kan få finansiering.. Anslaget (c. 245 000 €/år) riktas till projekt som stöder statsrådets beslut om regional utveckling och landskapsprogrammen. Österbottens förbund riktar anslaget i första hand till åtgärder för att dämpa och komma över coronaepidemins negativa följder för den regionala utvecklingen.. Ansökningstid: ...
Med funktionella produkter bidrar industrin till en hållbar tillväxt. Modellen utvecklas på Fastelaboratoriet vid LTU där fokus de senaste åren varit implementering och nyttiggörande av forskningsresultaten för industrin.. Visionen om ett hållbart samhälle tvingar industrin till nya sätt att göra affärer. Fastelaboratoriet utvecklar verktyg, metoder och processer för tillhandahållande av så kallade funktionella produkter som optimerar både kund- och leverantörsvärden och samtidigt skapar incitament för hållbarhet. Idén är att leverantören tillhandahåller en funktion och själv äger och ansvarar för hårdvara, mjukvara, service-, support- och drifthanteringssystem under hela livscykeln ...
Rådet för strategisk forskning (RSF) har vid sitt möte den 27 november beslutat att öppna en kompletterande utlysning inom RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt. Målet med utlysningen är att utvidga programinnehållet av det strategiska forskningstemat Förnyas eller förtvina - resurser och lösningar. De konsortier som valdes till temats två program i höstas behandlar anpassning till globala förändringar i samhället eller miljön samt utbildning som en grund för hållbar tillväxt. RSF fungerar i anslutning till Finlands Akademi.. Med den kompletterande utlysningen har RSF siktet inställt på att möjliggöra hållbar tillväxt med hjälp av ekonomisk verksamhet. RSF anser att en viktig förutsättning för hållbar tillväxt är att finländska företag och organisationer verksamma på såväl den inhemska som den internationella marknaden utvecklar och förnyar produkter och tjänster på ett sätt som stödjer hållbar utveckling. Rådet finansierade inte denna typ av ...
Rådet för strategisk forskning (RSF) har vid sitt möte den 27 november beslutat att öppna en kompletterande utlysning inom RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt. Målet med utlysningen är att utvidga programinnehållet av det strategiska forskningstemat Förnyas eller förtvina - resurser och lösningar. De konsortier som valdes till temats två program i höstas behandlar anpassning till globala förändringar i samhället eller miljön samt utbildning som en grund för hållbar tillväxt. RSF fungerar i anslutning till Finlands Akademi.. Med den kompletterande utlysningen har RSF siktet inställt på att möjliggöra hållbar tillväxt med hjälp av ekonomisk verksamhet. RSF anser att en viktig förutsättning för hållbar tillväxt är att finländska företag och organisationer verksamma på såväl den inhemska som den internationella marknaden utvecklar och förnyar produkter och tjänster på ett sätt som stödjer hållbar utveckling. Rådet finansierade inte denna typ av ...
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.
Här nedan har jag saxat det som står om hållbar tillväxt. Du kan läsa det hela på http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/180467. "Den tredje framtidsutmaningen, som koordineras av näringsministern, handlar om hur Sverige med hållbar tillväxt kan utvecklas mot en grön ekonomi. Utveckling och innovation bidrar i allt högre grad till att lösa samhällsproblem i Sverige och övriga världen. Men med den utvecklingen följer också utmaningar för vår miljö och vårt klimat. När vi handlar mer med länder långt bort ökar vi utsläppen och vår påverkan på miljön. I takt med att vi använder allt mer av naturens resurser riskerar vi att utarma ekosystemen och den biologiska mångfalden. Hur kan vi se till att Sverige håller fast vid sin hållbara tillväxt? Och hur kan vi bli bättre på att mäta framgång i arbetet mot en grön ekonomi?". Vad menas med hållbar tillväxt? Kan tillväxt vara hållbar? Vem har hittat på det? Vad är det som kan växa och växa utan att ...
Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management 722A29 NELLY.COM - Säkerställandet av en långsiktigt hållbar tillväxt på marknaden Nelly.com Elina Andersson Pernilla Klippberg Rebecca
Vad innebär hållbar tillväxt? Och vad innebär den nya era vi befinner oss i där digitalisering öppnar upp för en mer effektiv resursfördelning? Och hur kan vi se till att människan får ett långt liv på jorden där resurser kan delas? Futuristen, föreläsaren och författaren Stefan Hyttfors målar upp en vision om hur det är möjligt. Inspelat på Uppsala konsert och kongress den 28 mars 2018. Arrangör: Relation.
Syftet med Smart Sea-projektet är att stödja tillväxten för kommersiell marin verksamhet i Bottenviksregionen. Nyckeltanken är att hållbar tillväxt bara kan åstadkommas genom en klok planering av användningen av havsområden. Samtidigt kan synergie...
Globaliseringen innebär en allt intensivare internationell konkurrens. Det påverkar förutsättningarna för tillväxt och välstånd i en liten öppen ekonomi som Sverige. Kraven på den svenska ekonomins omställningsförmåga ökar. Läs mer om Attraktionskraft för hållbar tillväxt (som avslutas 2016), frågeställningar, spetspiloter och IVAs tidigare projekt kring innovation och attraktionskraft.
Syftet med mål- och strategidokument är att lägga en stabil grund för vårt gemensamma arbete inom GR-kommunerna med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa - en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Genom ett gemensamt målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvaliteter och aktivt arbeta för att möta framtidens utmaningar.. Strategier för Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen:. ...
Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White, WSP och Centigo är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. www.sust.se
Almis insatser bidrar till att Sveriges små och medelstora företag har möjlighet att växa. Tillväxten ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar över tid. De två sista aspekterna är ur ett Almiperspektiv minst lika viktiga och minskar även riskerna i Almis affär.. Att skapa hållbar tillväxt är Almis grunduppdrag och genom att erbjuda finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag investerar Almi därmed i Sveriges framtida tillväxt. Hur väl Almi lyckats med sitt uppdrag mäts bland annat genom att följa den ekonomiska tillväxten i de företag som fått en insats av Almi, samt företagens förflyttning när det gäller deras sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete.. ...
Almis insatser bidrar till att Sveriges små och medelstora företag har möjlighet att växa. Tillväxten ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar över tid. De två sista aspekterna är ur ett Almiperspektiv minst lika viktiga och minskar även riskerna i Almis affär.. Att skapa hållbar tillväxt är Almis grunduppdrag och genom att erbjuda finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag investerar Almi därmed i Sveriges framtida tillväxt. Hur väl Almi lyckats med sitt uppdrag mäts bland annat genom att följa den ekonomiska tillväxten i de företag som fått en insats av Almi, samt företagens förflyttning när det gäller deras sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete.. ...
Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl
Stärk din position i en konkurrenskraftig bransch - skapa en hållbar tillväxt för din E-handelsutveckling med hjälp utav optimerad lagerstyrning.
Miljö- och samhällsansvar kombinerat med ekonomisk tillväxt är av central betydelse för våra framgångar. Så här arbetar vi för att uppnå hållbar tillväxt.
Den 6:e vågen av tillväxt är hållbar baserad på en digital revolution. Det krävs en stark förändringsförmåga för att maximera möjligheterna. Ligga i framkant eller avvakta - vad är Risky Business och vad är Business Sense? Under seminariet presenteras studien Svensk hållbar tillväxt. Under seminariet presenteras studien Svensk hållbar tillväxt, som Centigo tar fram i samarbete med tankesmedjan Global Utmaning, RISE och Sustainable Innovation. 180 företag, kooperationer och myndigheter har fått möjlighet att svara på frågor om bl.a. hållbarhetskompetens, dialog med intressenter, arbete med Agenda 2030, och kopplingen hållbarhetsfrågor - ekonomiskt resultat.. Medverkande ...
Vi kommer att flytta CrossPolen 30/11 till tiden 16.30-17.45. Tisdagen 25/11 (Imorgon!) kommer vi inte kunna ha någon Open Pole i sal 1 vid 18.30 då vi börja...
STOCKHOLM (Direkt) President Donald Trumps budget kommer att uppnå besparingar genom reformer som förhindrar att skattebetalarnas pengar används för räddningsaktioner (bailouts), och genom att minska tyngande regleringar som har skadat småför
Ökad tillväxt leder till åtminstone två utmaningar, dels att de ändliga resurser tar slut och dels till en stor mängd avfall. För att skapa ett hål...
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Företag behöver ständigt förnya sig för att möta samhällsutmaningar av olika slag. Det handlar om att arbeta smartare och utveckla nya varor, tjänster och affärsmodeller.
Därför kan man rimligtvis vara ganska säker på att den ekonomiska tillväxten inte skulle stagnera, även om kostnaderna för mat, tak och andra basala fysiska behov blev försumbara samtidigt som inkomsterna behölls på nuvarande nivåer. Däremot skulle sannolikt de flesta konsumeter inte ta vilka skitjobb som helst till lägre löner, om de ändå kunde försörja sig till mycket låga kostnader därför att all tillverkning och alla leveranser automatiserades på motsvarande sätt som när det gäller försörjningen med vatten och avlopp ...
Genom en diskursinspirerad analys där genus, etnicitet och plats används som huvudsakliga analysredskap granskas hur hållbar tillväxt och jämställdhet konstrueras på olika nivåer i samhället, dels i den etablerade politiken, dels i olika aktionsgruppers arbete. Denna ansats kan också beskrivas som en kritisk form av policyanalys där konstruktioner av problem - inte problemlösning - står i fokus för analysen. Utgångspunken i projektet är alltså hur hållbar tillväxt fylls med innehåll och hur detta innehåll kan förstås utifrån feministisk och intersektionell teori. Projektets tar avstamp i en socialkonstruktionistisk syn på kunskap där en relationell och processuell förståelse av makt är central. Genom en intersektionell analys där, i detta fall framför allt, maktdimensioner relaterade till kön, etnicitet och plats relateras till varandra är ambitionen att förstå meningsskapande i policyprocesser. Dessa kategorier betraktas inte som fasta utan som sociala ...
Kulturmiljöer ses som allt viktigare fördelar för städer och regioner i en global konkurrens. I Europa sätts kulturvård allt oftare i samband med innovation. Kulturmiljöer attraherar talanger och har tydliga samband med start-upföretag skriver Christer Gustafsson professor i kulturvårdvid Uppsala universitet. Texten är underlaget till det tal som han höll på stiftelsen Blasieholmens Vänners manifestation på Nybroplan 29/8 och avsett som inledningstal.. För en dryg månad sedan samlades ledande beslutsfattare på FN i New York för att utvärdera arbetet med Agenda 2030, FN:s hållbara utvecklingsmål. Bevarande av kulturarv är numera en del av dessa.. I delmål 11.4 sägs att man ska stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.. ...
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalité är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalité är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Nära vård omfattar bl a Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar ...
Darja Isaksson, utsedd till Sveriges mäktigaste kvinnliga opinionsbildare av Veckans Affärer, arbetar som strateg och konceptutvecklare inom digital transformation. Hon ingår även i regeringens innovationsråd. Darja är en erfaren och ofta anlitad föreläsare som inspirerar och provocerar med forskning, exempel och tankeväckande frågor i syfte att få oss att ta den ökade förändringstakten på allvar. Vad betyder den för dig som individ? Som företagare? Som samhällsmedborgare?. ...
En mer genomtänkt försörjning av bergmaterial för byggande av bostäder och infrastruktur, så kallad ballast, främjar en mer hållbar samhällstillväxt. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram rekommendationer och vägledningar för en hållbar materialförsörjning inom fyra områden:. 1. SGU har i en rapport tagit fram nya riktlinjer för hur naturgrus kan ersättas med krossat berg, och för vilka användningsområden som olika bergmaterial är lämpliga. Eftersom naturgrus utvinns från rullstensåsar, som är några av våra viktigaste grundvattenreservoarer, bidrar övergången till krossat berg till att säkra framtidens vattenförsörjning. När rullstensåsar skyddas bevaras dessutom ofta höga natur- och kulturvärden.. 2. SGU har också tagit fram stöd för regioner/länsstyrelser i form av en metodik för att ta fram materialförsörjningsplaner, samt geologiska underlag som nås via SGUs publika karttjänster. En mer planerad materialförsörjning ger bättre utnyttjande av ...
Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en "Vitbok om EU:s framtid - tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025". Syftet med vitboken är att främja en diskussion om hur och på vilka områden EU-samarbetet ska bedrivas i framtiden. Vitboken och därtill hörande diskussionspapper har banat väg för en offentlig diskussion om hur EU ska fungera framöver.. LO, TCO och Saco har en positiv grundinställning till EU är och övertygade om att det europeiska samarbetet har potential att främja hållbar tillväxt och sysselsättning. Unionen står emellertid inför ett antal stora utmaningar framöver. Vilken väg EU ska välja är en viktig diskussion som de tre svenska fackliga centralorganisationerna aktivt deltar i, och en gemensam ståndpunkt om vitboken om EU:s framtid har därför antagits av styrelserna för LO, TCO och Saco. Ståndpunkten lyfter bl.a. fram vikten av goda sociala villkor, partssamverkan och fackliga rättigheter som några av nycklarna till hållbar tillväxt, ...
Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.
RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Välkommen till RISE!
RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Välkommen till RISE!
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsikti...
Etablering av en hållbar, småskalig produktion genom tillgång till innovativa, sektoröverskridande teknik-, affärs- och etableringsmodeller för moduluppbyggda | Vinnova
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Kassaflöde från rörelsen, Strategin Next Level samt Utsikter på kort och lång sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som "syftar till", "förväntar, "bedömer", "räknar med", "mål", "planer", "troligen", "avser" eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och ...
Young Leaders Boot Camp rekryterar kvinnor mellan 18-30 år som har intresse för ledarskap och erbjuder dem en intensiv utbildning i personligt ledarskap under 6 dagar, varefter uppföljning och träffar sker tillsammans över ett års tid. Deltagarna har ett intresse för omvärlden och Mellanöstern ...
Jag har tidigare skrivit till Newsvoice om hur vi ökar intelligensen genom att känna till olika former av osanning, även om Newsvoice inte publicerade den. Nu vill jag att vi dyker djupare ner i en av de allra största och värsta lögnerna, så att vi hjälper fler att bli intelligentare. Här vågar vi ha relativt…
Med naturen som förebild vill Houdini Sportswears vd Eva Karlsson skapa ett ekosystem där material och produkter, men även mänsklig kunskap flödar fritt utan kl...
För att en strategi ska lyckas vända utvecklingen och skapa förutsättningar för tillväxt är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för den framtida svenska matproduktionen, skriver Sven-Erik Bucht.
RIKARE är Sundsvalls hållbara tillväxtstrategi. Den beskriver utmaningar och framgångsfaktorer för att nå prioriterade mål. Strategin syftar till att ge bra underlag vid beslut och stöd för samsyn och samverkan mellan kommunens olika verksamheter.. RIKARE står bokstavligen för sex olika strategiområden. Dessa är Relationer, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region och Effektiv kommun.. RIKARE - hållbar tillväxtstrategi till år 2021. ...
Lyxturismen i Lappland växer. Branschens pilotföretag i Finland, Janne Honkanens Luxury Action, är den största och äldsta aktören i Norden. Elo har genom företagsfinansiering stöttat företagets tillväxt.
Hur matchas byggherrens roll med behovet att bygga fossilfritt och hållbart? Det diskuteras när Sveriges Byggindustrier energiexpert Birgitta Govén är värd för…
Personligen anser jag det vara häpnadsväckande att referera till ett gammalt hopkok som bibeln. Det är en skrift som har förändrats fler gånger än vi vet och har skrivits av otaliga personer under många århundraden. Flera av dessa berättelser har överlevt muntligt för att skrivas ner upp till några århundraden senare. Hur kan man skriva korrekta historier om händelser som hände för flera hundra år sedan som har berättats muntlig generation efter generation och hur mycket har ändrats på vägen? Stora delar av det vi skulle kunna kalla bibeln eftersom de någon gång har varit en del av den är inte det längre och har uteslutits för att de av någon orsak inte längre passade. Hur mycket har sedan förändrats i översättningarna till alla olika språk? Jag har väldigt svårt att förstå hur detta kan ses som guds heliga ord ...
Stockholms stad och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är arrangörer för konferensen Cities and Green Growth - Urban Evolution. Syftet är att lyfta samtalet om hur man framgångsrikt förenar ekonomisk tillväxt med god miljö och hållbarhet. Konferensen är en del av OECD:s projekt Cities and Green Growth.. Under konferensen lanserar OECD en rapport där Stockholm, Chicago, Paris och Kitakyushu jämförs i frågan om hållbar tillväxt. OECD kommer även att presentera en rapport som helt fokuserar på Stockholms hållbara tillväxt. Läs mer om ...
Landsbygdsprogrammet är en del av det gemensamma EU-arbetet med att skapa "smart och hållbar tillväxt för alla". För den nuvarande programperioden 2014-2020 har det avsatts cirka 37 miljarder kronor för det svenska landsbygdsprogrammet, varav ungefär 60 procent består av svensk medfinansiering.. Under de första fyra åren av programperioden har många som ansökt om stöd fått vänta länge på beslut och utbetalningar, och de ansvariga myndigheterna har haft svårt att utföra sina uppdrag. Mot den bakgrunden har Riksrevisionen granskat om landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 har utformats och genomförts på ett effektivt sätt.. - Riksrevisionens övergripande slutsats är att landsbygdsprogrammets utformning gör det svårt att nå programmets mål, säger riksrevisor Helena Lindberg.. EU har vissa krav på hur landsbygdsprogrammet ska genomföras, men medlemsländerna kan delvis själva bestämma omfattning, utformning och vilka insatser som ska ingå. Den svenska ...
Statsminister Juha Sipiläs regering har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten.. Regeringen genomför nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden. De strategiska målen konkretiseras i form av spetsprojekt och reformer.. Uppdatering av handlingsplanen, 25.5.2018. ...
Sitras IHAN-projekt bygger en europeisk modell för dataekonomin vars första steg tas i Finland.. Värdegrunden för rättvis dataekonomi är en kombination av människan i fokus, förtroende, ny slags gemenskap och principerna för hållbar tillväxt. Målet är en människoorienterad europeisk datamarknad, där företag som utnyttjar data på ett ansvarsfullt och fördomsfritt sätt når framgång med hjälp av smarta tjänster.. En rättvis dataekonomi är till nytta för alla. Data delas ännu friare mellan olika aktörer. Förtroende för tjänsteleverantörer uppmuntrar individer att dela sina data när data delas med tillstånd av individen. Människorna får allt mer inriktade tjänster som förbättrar deras välfärd och vardag. Företag i alla storlekar får tillväxt av innovationer och välfärden ökar.. IHAN-projekthelheten utgör en fortsättning på våra tidigare projekt som påskyndar elektronisk ärendehantering: Servicekanalen bidrar redan till att data rör sig smidigt ...
Erik, när det gäller Riksbankens mandat för penningpolitiken gäller som Flute säger enligt Riksbankslagen: "Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende." Riksbanken har konkretiserat ett fast penningvärde (prisstabilitet) som att den årliga ökningen i KPI ska vara 2 procent. Riksbanken gör en bred tolkning av den andra meningen ovan, så att Riksbanken har ett delansvar för den finansiella stabiliteten. I augusti lade regeringen fast att Finansinspektionen har huvudansvaret för den finansiella stabiliteten. I förarbetet till Riksbankslagen, Regeringens proposition 1997/98:40, sägs förutom de två ovanstående meningarna: " Såsom myndighet under riksdagen skall Riksbanken därutöver, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och hög sysselsättning." Jag anser att ...
Renovakoncernen är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning.. Hos oss hittar du marknadens bästa utbud av tjänster inom återvinningsbranschen, med kvalitet och kundservice i främsta rummet. Vi erbjuder rådgivning och utbildning, insamling och transport, sortering, behandling samt servicetjänster.. VI GÖR MER: Som kommunägt bolag har vi ett bredare och djupare mål än att generera så stor vinst som möjligt. Vi vill istället leda utvecklingen inom återvinnings- och avfallsområdet mot en långsiktigt hållbar tillväxt.. ...