For more than 20 years, the association «Zweckverband Müllverwertung Schwandorf» (ZMS) has been operating a central waste incineration plant that processes around 1100 tons of domestic, bulky, and commercial waste per day. Flue gas is generated during the incineration and subsequently purified in a number of steps before it is released into the environment. The amount of chlorides in the filter dust from the flue gas purification is analyzed, as this serves as an auxiliary quantity for the evaluation of the other acidic flue gas components contained in the load.
I juni i år tillsatte regeringen en utredning som ska se över behovet av en skatt på avfallsförbränning. Syftet är att uppnå en mer resurseffektiv avfallshantering och röra sig närmare målet om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.. Avfallsförbränning i de svenska kraftvärmeverken har ökat de senaste åren - en lönsam affär där anläggningarna både får betalt för att hantera avfallet och för värmen som genereras vid förbränning. Vi importerar också allt mer sopor, främst från Norge och Storbritannien, för att tillgodose värmeverken med material. Med anledning av detta har regeringen tillsatt en utredning som ska se över ekonomiska styrmedel som främjar ett mer resurseffektivt användande av avfallet samt minskar utsläppen av växthusgaser.. Redan 2006 införde Sverige en skatt på förbränning av hushållssopor med syfte att öka materialåtervinningen - en skatt som togs bort efter några ...
Sammanfattning: Kapacitetsutredningen 2013 beskriver den nuvarande och planerade kapaciteten i kraftvärmeverk och värmeverk för avfallsförbränning till år 2020 och jämför med de avfallsmängderna som återstår efter källsortering till biologisk behandling och materialåtervinning. Avfallet kommer både från hushåll och från verksamheter i Sverige. Underlaget för den framtida behandlingskapaciteten i dessa anläggningar har sammanställts genom intervjuer med representanter för anläggningarna.. I utredningen tas hänsyn till aktuella, nationella mål för svensk avfallshantering med avseende på utsortering av matavfall och ökad materialåtervinning. För avfallsförbränning beräknas de resulterande konsekvenserna av målen, som alla styr mot mindre mängder avfall tillgängligt till förbränning. Målen kan också leda till en skärpning av befintliga styrmedel, eller nya sådana. Arbete pågår inom Naturvårdsverket med att undersöka behovet.. Av stor vikt för resultaten ...
Handprinted in the UK, 100%Heavy Cotton Fruit of the Loom Incineration tshirt in BlackThe printing wont fade or crack even when tumble dried so your shirt will stay as soft and silky for years to come. an Ideal gift for anyone interested in incineration Sizes are Small 35 - 37, Medium 38 - 40, Large 40 - 41, XL 44 - 46, XXL 47 - 49, XXXL 50 -52
Avfall Sveriges har lämnat remissvar till Miljö- och energidepartementet på förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030. Avfall Sverige anser att det är mycket olyckligt att regeringen i förordningen om handel med utsläppsrätter har valt att reglera en egen definition, avfallsenergianläggning, som inte återfinns i handelsdirektivet. Syftet med detta är att fortsätta inkludera avfallsförbränningsanläggningar trots att handelsdirektivet undantar förbränning av kommunalt avfall.
Skyldighet att betala skatt inträder när avfallet förs in på förbränningsanläggningen. Vi som bedriver verksamhet på anläggningen är skyldiga att redovisa och betala in skatten. Avdrag får göras för avfall som förs ut från förbränningsanläggningen, t ex aska, slaggrus och utsorterat material som inte ska förbrännas.. ...
We have developed our innovative sludge2energy process to utilize sewage sludge by an energy self-sufficient method. The process thermally utilizes sewage sludge (at the wastewater treatment plant) by incineration. Co-generated power and heat are used for dryer operation. Other municipal waste, such as yard and park waste, screenings and compost residues, can be co-incinerated with dried sludge. The sludge2energy process is a solution for sustainable waste management. Sludge mass is reduced by energetically self-sufficient drying and incineration to about 10 %. The remaining ash shall be deposited on a separate site, thus permitting later recovery of its phosphorus content. You may find attional informationen at www.sludge2energy.de. ...
Dispenser från vissa bestämmelser i förordning (2013:253) om förbränning av avfall (FFA) som tillsynsmyndigheter får meddela för avfalls- och samförbränningsanläggningar
Där har vi tagit första stegen. Gelsenwasser bygger en ny förbränningsanläggning i Bitterfeld-Wolfen där de har ett mål att vara färdiga år 2022 eller senast 2023. De vill ha en anläggning bredvid förbränningen för att återvinna fosfor från aska. Bara den förbränningsanläggningen kommer att producera 45 000 ton aska så vi projekterar för 60 000 ton aska där i vår enhet. Det är flera reningsverk som kommer att skicka sitt slam till förbränningsanläggningen och det är många som vill koppla på sig. 60 000 ton aska motsvarar slam från cirka sex miljoner människor, säger Jan Svärd ...
förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas). Förbränning av t.ex. kol skrivs på följande sätt: C + O2 ⇒ CO2 + värme. Förbränning är alltså en oxidationsprocess i vilken kemiskt bunden energi överförs till. (48 av 327 ord) ...
Bilaga A1 ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR FÖRBRÄNNING OCH RÖKGASRENING 1. ALTERNATIVA PANNTEKNIKER 1.1 Allmänt om förbränning Förbränning av fasta bränslen sker vanligtvis med pulverbrännare, på rost eller i
Karaktärisering av slam - Praktisk handledning för förbränning av slam med och utan fett och rens - SIS-CEN/TR 13767:2004This document describes good practice for the incineration of sludges with and without grease and screenings
Det är möjligt att elda impregnerat trä innehållande koppar i en biobränslebaserad panna om denna har erforderlig rökgasrening. För den aktuella anläggningen behöver man komplettera rökgasreningen med ytterligare ett steg (någon typ av stoftrening t.ex. elektrofilter, textilt spärr- eller slangfilter). Vid förbränning av mer än 50 ton avfall per år krävs att man söker tillstånd. Mindre mängder kräver endast en anmälan. Vid en förbränning med träflis med en inblandning av upp till 20 % kopparimpregnerat virke (50 % splint och 50 % kärna) klarar bottenaskan alla minimi- och maximihalter enligt Skogsstyrelsens rekommendationer för spridning av aska i skogsbruket som vitaliseringsmedel. De utförda laktesterna av askorna visar att krom lakas ut från bottenaskan i för stora mängder för prov 4 och 5 för att man enligt deponeringsförordningen ska kunna deponera askan tillsammans med icke farligt avfall (de övriga askorna klarade samtliga riktvärden). En faroanalys har
Bränslet kan vara till exempel ett fossilt bränsle som naturgas eller ett biobränsle som ved. Oxideringsmedlet är vanligtvis luft. I denna reaktion är det grundämnena kol och väte i bränslet som reagerar med det oxiderande syret i luften. Förbränning av metan, den huvudsakliga komponenten i naturgas, kan beskrivas med följande formel: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + värme När ett ämnet reagerar med syre fås respektive grundämnes oxider som produkter. Oxideringsmedlet kan dock också vara ett annat, till exempel klor, som reagerar med väte på följande sätt. H2 + Cl2 → 2HCl + värme Både dessa reaktioner är liksom så gott som alla förbränningsreaktioner exoterma, det vill säga producerar värme, ibland kan man med förbränning också avse endoterma reaktioner där ämnen oxideras. Även av vissa fasta ämnen eller blandningar av sådana kan brinna utan tillförsel av syre eller annat oxideringsmedel, om detta redan finns i ämnet. Exempel på sådana ämnen är krut, ...
Fundera på hur din kost ser ut. Kanske äter du för mycket eller kanske äter du för lite? Det är inte ovanligt att kvinnor äter ungefär lika varje dag och det är en av orsakerna att du får en dålig förbränning. Kroppen vänjer sig och gå på lågvarv. Om du istället börjar äta olika mängd kalorier varje dag och äta vid olika tidspunkter händer det saker på vågen! Att fasta är ett sätt att få kroppen att använda sin egen lagrade energi och du kan t ex prova periodisk fasta som innebär att du bara äter mellan t ex 12:00 - 20:00. Då får du naturligt en fasta på 16 timmar (mellan 20:00 - 12:00 dagen efter) som gör att du har en mycket bra förbränning under förmiddagen då du är på fastande mage.. Ett annat sätt är att prova leva efter 5:2 dieten som innebär att du under veckans dagar lägger in 2 dagar du äter under 500 kcal. Det är ett effektivt sätt att också få fart på förbränningen men också ett sätt att förbättra dina värden i kroppen. Ny ...
Vad är förbränning? Jo, något av det mest naturliga, det finns inget liv utan förbränning! Det är inte så konstigt att många är oroliga för…
Uppdraget avser förbränning av brännbart avfall, och omfattar mottagning, krossning, balning samt förbränning av brännbart avfall från hushåll, återvinningscentraler (ÅVC) samt verksamhetsavfall.
En särskild utredare ska se över förutsättningarna för avfallsförbränning samt analysera behovet av att införa skatt på förbränning av avfall. Syft...
Däremot avses inte anläggningar där förbränningsprocesser sker i annan industri än den som nämns i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid och där den genererade värmen används direkt i tillverkningsprocessen, till exempel vissa ugnar, torkar samt anläggning för värmebehandling och smältning inom exempelvis kemi- och verkstadsindustrin. För en förbränningsanläggning inom sådan industri som nämns i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 samma lag gäller, om verksamhetsutövaren är densamma, att förbränningsanläggningen omfattas av industrianläggningen.. Med en förbränningsanläggning avses inte anläggning för förbränning av farligt avfall och hushållsavfall, dvs. en anläggning som har tillstånd enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, att förbränna farligt avfall eller hushållsavfall och vars huvudsakliga aktivitet är att förbränna farligt avfall eller hushållsavfall ...
Lagens tillämpningsområde 1 § Miljöavgift betalas till staten enligt denna lag för utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar för energiproduktion. Med energiproduktion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbeloppen skall tillgodoföras de avgiftsskyldiga enligt 15 §. Lag (2002:411). 2 § Avgiften beräknas för varje produktionsenhet inom en förbränningsanläggning. Med produktionsenhet avses 1. panna i vilken varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för byggnadsuppvärmning, elproduktion eller användning i industriella processer, 2. gasturbin, 3. stationär förbränningsmotor. Avgift tas inte ut på utsläpp från förbränning i sodapannor eller lutpannor. Lag (1994:1107). 3 § Avgift tas ut för produktionsenhet med en nyttiggjord energiproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar. Lag (2008:833). Avgiftsskyldighet 4 § Avgiften skall betalas av den som framställer elektrisk kraft eller värme. Avgiftsskyldigheten inträder ...
OPSIS har expertisen för att kunna erbjuda lösningar för att kontinuerligt mäta emissioner i en rad olika industriella miljöer. Våra system, som är godkända av internationella institut och myndigheter, finns installerade i en mängd olika applikationer runt om i världen.
Väderleken, en blogg på smhi.se, där flera kunniga experter berättar om och förklarar väderhändelser på land, hav samt i sjöar och vattendrag. ...
Brinner förbränning av vissa papper dioxiner?. Den här videon visar bränning av 4-papperstyper: 2-blekta kuvert och 2-kataloger (gul sida stil färg sida). 1 på 2 gör en grön flamma som förråder närvaron av klor eller klorerade föreningar. Är det möjligt att bränningen av enkelt papper avger dioxiner? Frågan är ställd! I vilket fall, inte panik eftersom de flesta dioxiner är ofarliga (vissa skogar släpper också ut dioxiner när de brinner eftersom deras bark koncentrerar klor).. Läs mer och debatt: klorerad förbränning av blekta papper ...
Vill du hitta de senaste & alla tekniknyheter om Förbränning? --| Klicka här & du finner alla Nyteknik:s Artiklar & Nyheter om Förbränning i Nyteknik:s öppna nyhetsarkiv. Vi håller dig löpande uppdaterad om händelser & nyheter om Förbränning
Avfallsförbränning är ett komplicerat område. Mixen av avfall, fuktkvot, temperatur på avfall och omgivande luft och en mängd andra faktorer samverkar och påverkar vilka restprodukter som bildas. Förbränningen ger ofta en gas innehållandes tungmetaller, svaveloxider, klorider, dioxiner mm. Att ta hand om gasen är extremt viktigt och uppgiften kräver ofta en blandning av våt och halvtorr rening. EnviBAT erbjuder dels utrustning som får partikelhalten ner till extremt låga nivåer vilket garanterar en total avskiljning av till exempel dioxiner men även våt rening som avskiljer föroreningar som finns i gasfas.. Vid våt rening fås alltid ett vätskeflöde som måste renas. EnviBAT erbjuder även rening av detta flöde så att föroreningarna kan koncentreras så mycket som möjligt. Några exempel på vanliga föroreningar som avskiljs vid sopförbränning är:. ...
Ny-Het! Brännugn. KANONPRIS! Ring för prisinformation.Är du trött på att bränna i en ugn som inte bränner jämt? Detta är en 3-zon styrd ugn, för max. jämn temperatur i ugnskammaren. Klicka på denna text ...
Enkel modifiering av en bränsleoljepanna för förbränningsförbättring och avgasrening.. Vid bränning av olja (gasolja) är en av förbränningsprodukterna vattenånga. Denna vattenånga glöms ofta när vi pratar om utsläpp av förbränning av kolväten, men ånga har stor inverkan på klimatet (se förbränningsekvationerna och CO2), men detta är inte syftet med denna nyhet som syftar till att presentera en hemlagad blå flambrännare.. ...
Utredningen framhåller att en skatt på utsläpp av kväveoxider skulle styra bättre än dagens avgift men slå mycket hårt mot svensk industris konkurrenskraft och i synnerhet mot skogsindustrin. Utredningen presenterar ett lagförslag, men tar inte ställning till om befintlig avgift ska göras om till en skatt.. Skogsindustrierna delar utredningens slutsats att en kväveoxidskatt skulle slå orimligt hårt mot skogsindustrin. Vi anser dessutom styr varken en skatt, eller dagens avgift på utsläpp av kväveoxider, företagens investeringar för att minska utsläppen. Tillståndsprövningarna, som baseras på bästa möjliga teknik och en helhetssyn på miljöeffekter och åtgärder, är det bästa styrmedlet.. En skatt på avfallsförbränning skulle inte heller den ha någon positiv styreffekt för miljön. För skogsindustrin får utredningens förslag paradoxalt nog som konsekvens att returpappersbruken som materialåtervinner använt papper för att göra nya produkter får betala ...
Styrketräning är bra av många anledningar. Du blir inte bara starkare - du förbränner mer också!. Vill du bränna fett ska du inte bara syssla med konditionsträning. Styrketräning är lika viktigt. Genom styrketräning ökar din muskelmassa och mer muskelmassa ökar din ämnesomsättning. Att lägga på sig muskler är alltså viktigt även om du vill bränna fett. Gymträning ökar din förbränning både under och efter passet, men gör också att du kan prestera bättre under dina konditionspass.. ...
Nu har man funnit farliga nanopartiklar i luften i T-banan i Stockholm enligt forskare från KTH.. På gatan förekommer också mycket nanopartiklar, kanske uppåt 100 miljoner per liter luft när det är som värst på en högtrafikerad gata som Hornsgatan, där också mätningar görs kontinuerligt. Där lär partiklarna huvudsakligen komma från förbränning, men naturligtvis även en viss mängd från slitage av bromsar, vägbanan mm. ...
Vägen till ökad förbränning. Förra veckan var jag lite barsk och hård mot industrin runt övervikt och att sjukhusen bara tjänar pengar på människors utsatthet. Denna vecka tänkte jag komma med lösningen istället för att bara gläfsa.. Hur kommer det sig att dessa stora personer i Biggest Loser lyckas nästan alla med att gå ner i vikt och dessutom behålla sin nya vikt utan att opereras? Jo - de har erhållit kombination av bra träning, peppande samtal, kunskap om vad som är viktigt nyttig mat och framför allt uppföljning och kontroll. Det behövs givetvis hjälp, detta är oftast inget man klarar på egen hand utan en duktig PT är bra att hålla i handen. Lösningen är dock inte raketforskning, även om jag förstår att det måste finansieras.. Vi lär oss i skolan om hur hormoner fungerar och dess verkningar i kroppen och knoppen. Vi skall beröra två stycken av dessa, insulin och leptin.. Man kan säga att dessa hormoner gör maten till liv i våra kroppar. Leptin ...
Jämför 2 CO (2 kol och 2 syre) med CO2 (1 kol och 2 syre). Nedan förklaras hur du balanserar formler när kolväten förbränns. Exemplet handlar om metan, CH4.. Metan + Syre → Energi + Koldioxid + Vatten.. ____CH4 + ___O2 → ___CO2 + ___H2O. 1. Börja med att skriva upp den formeln för förbränning. Skriv i det kolväte du ska balansera.. 2. Undersök antalet kol på båda sidor av pilen. I detta fall är det samma antal. Hade det inte varit det hade du varit tvungen att sätta en siffra framför någon av molekylerna med kol i.. 3. Undersök antalet väte. I detta fall är det fyra väteatomer på vänstra sidan och två på högra sidan av pilen. Sätt därför en tvåa framför vattenmolekylen.. ____CH4 + ___ O2 → ___CO2 + 2 H2O. 4. Undersök slutligen antalet syreatomer. På den vänstra sidan är antalet syreatomer två. På högersidan av pilen är antalet fyra. Sätt därför en tvåa framför syremolekylen på vänster sida.. 5. Nu stämmer formeln. Lika många atomer av varje ...
Anordning för mätning av koncentrationen av brännbara gaser i luften genom katalytisk förbränning av Vysoka Skola Chemicko Technologick?a Praha ...
Bensin. Bensin är en blandning av kolväten med 5-10 kolatomer i kedjorna. Bensin är. begrepp om atomen medan uppfattning om de kemiska reaktionerna varierar från god till
1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR / Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen
Det är billigast att bränna soporna på Gotland. Det visar den utredning om den nya avfallsplanen som just nu skickas runt mellan olika enheter i kommunen. ...
Konkurrensverket delar utredningens bedömning och avstyrker förslaget om skatt på avfallsförbränning. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen över betänkandet
Vid förbränning oxideras bränslets kol och väte till koldioxid och vatten och bränslets kemiska energi omvandlas till värme. Då värmen frigörs medför det att entalpin i systemet minskar. Det är möjligt att en förbränningsprocess kan starta av sig själv, men som regel krävs tillsats av extern värme för att nå bränslets tändtemperatur. Då tändtemperaturen uppnåtts genererar bränslet en större värmemängd än den externt tillsatta. För att förbränningsprocessen skall fortsätta krävs tillsats av syre. Normalt tillförs luft som syrebärare, men det kan även tillföras på annat vis.
Unga människor ? uppmanar till bokbål igen och de vill även att skivor med misshagliga artister ska brännas. Jaja, det dröjer väl inte länge för än man vill göra som på medeltiden, bränna folk på bål som menade att jorden var rund eller att universum existerade ...
Injekt fläktar för skorsten ger bra draghjälp ovanifrån när det gäller att höja förbränning och verkningsgrad i din panna. Vi på Ventbutiken väljer Injekt för den hållbara konstruktionen, effektiviteten och den smidiga rengöringen.
Förbränningen - nya rön - Vad är det vi sagt......https://www.svd.se/ny-forskning-diet-med-mer-fett-okar-forbranningen(och ...
Nikotikotin och jag for till stjärnorna - del 2: Att bränna tandkött. Det dröjde inte länge efter att jag hade börjat röka innan jag började snusa också. Jag nämnde i förbifarten att jag nog skulle köpa mig en dosa och prova någon dag till en kompis när vi satt och slanade. Varför vänta? ljudade hans läppar samtidigt som handrörelsen öppnade locket och förde dosan fram mot mig. Argumentationen hade varit stark och jag plockade därför upp en av de tobaksfyllda påsarna, en Göteborgs Rapé lingon, och sniffade på den. Till skillnad från rökningen där jag hade arbetat på egen hand och tultat som ett barn mellan lärdomarna hade jag här min egen sensei. Kursen som han höll för mig där 03.00 kan knappast kallas för extensiv, men den var allt jag behövde.. Det var en förtrollande känsla att lägga prillan på plats. Först var det bara något obekvämt och torrt, men ganska snart började det bränna som vore den upphettad av syra. Det gjorde ont, men inte på det ...
TY - THES. T1 - The role and corrosivity of lead in recycled wood combustion. AU - Kinnunen, Hanna. PY - 2019. Y1 - 2019. N2 - Förbränning av avfall och återvinningsbränslen, såsom returträ, vid produktion av el och värme har ökat under de senaste decennierna, tack vare bland annat deras CO2-neutralitet jämfört med fossila bränslen. I detta arbete undersöktes blyets roll och dess korrosivitet vid förbränning av returträ. Forskningsresultaten kan användas i design av nya kraftverk, till exempel vid placering av överhettare och materialval.Returträ är heterogent till sin natur och på grund av mekaniska och kemiska föroreningar, kan förhöjda koncentrationer av bly (Pb), zink (Zn), klor (Cl), natrium (Na) och kalium (K) existera. Alla dessa element har stor inverkan på korrosion och beläggningsbildning, som båda minskar pannans tillgänglighet och effektivitet. Resultaten från mätningar i befintliga kraftverk, laboratorieförsök och termodynamiska jämviktsberäkningar ...
Atkinsdieten begränsar intaget av kolhydrater i syfte att erhålla kroppen att ställa om från förbränning av framförallt glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Denna process (lipolys) tar vid när kroppen går ned i ketos efter det att den gjort slut på överskott av kolhydrater att bränna. Enligt Atkins innebär detta att kroppen gör av med mer handlingskraft till att tillgodose kroppens näringsbehov. Atkinsdieten fokuserar på att minimera intaget av kolhydrater som har följd på blodsockret. Atkins förordar att man äter föda som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index.. Atkinsdieten har fyra faser: Induktionsfas, viktminskningsfas, fas mellan viktminskning och underhållsfas, och underhållsfasen.. I induktionsfasen (som Atkinsdieten mest är bekant för) så syftar dieten till att försätta kroppen i ketosis. Att man är i ketos kan enkelt mätas med en droppe urin på ett ketostix. När man är i ketos (fettförbränningsläge) ...
Atkinsdieten begränsar intaget av kolhydrater i anledning att få kroppen att placera om från förbränning av främst glukos till bonus för förbränning av kroppsfetter. Denna process (lipolys) tar vid när kroppen går ner i ketos efter det att den gjort slut på överskott av kolhydrater att bränna. Enligt Atkins innebära detta att kroppen gör av med mer handlingskraft till att tillgodose kroppens näringsbehov. Atkinsdieten fokuserar på att minimera intaget av kolhydrater som har följd på blodsockret. Atkins förordar att man äter föda som bearbetats så lite som genomförbart och som har lågt glykemiskt index.. Atkinsdieten har fyra faser: Induktionsfas, viktminskningsfas, fas mellan viktminskning och underhållsfas, samt underhållsfasen.. I induktionsfasen (som Atkinsdieten mest är känd för) så syftar dieten till att försätta kroppen i ketosis. Att man är i ketos kan enkelt mätas med en droppe urin på ett ketostix. När man är i ketos (fettförbränningsläge) går ...
Garcinia Cambogia är en populär produkt vid viktminskning och förbränning. Hjälper att minska aptiten och reducera produktionen av kroppsfett. Handla idag!
Analys av textilfibrer görs i syfte att fastställa vilken eller vilka sorts fibrer som ingår i ett textilt material. Ett förbränningsprov innebär att man med exempelvis en tändsticka försöker sätta eld på en trådända och observerar eldfängdhet, lukt och rester. Ett dragprov innebär att man fuktar en del av en tråd och sedan drar av den. Andra metoder är att studera fiberns utseende, gärna med förstoringsglas. Vissa fibrer är även lösliga i olika kemikalier. Brännprov. Merceriserad bomull kan ibland vara förvillande lik silke. Håll tråden över en låga. En tråd av äkta silke underhåller inte förbränning, eller brinner endast trögt, d.v.s. den självslocknar när den dras ur lågan. Bomull och konstsilke underhåller förbränning och brinner med klar låga. Den aska, som bildas blir små svarta pärlor, som sitter fast på tråden, om den är av silke. Det luktar bränt horn. På bomull och konstsilke blir det mycket lite, pulverformig aska, som man lätt blåser ...
Koldioxid bildas vid i stort sett all förbränning av kolföreningar och syre (läs fossila bränslen) och vid nedbrytning av organiskt material. Den förekommer även i utandningsluften hos människor och djur. Koldioxiden som används för brandsläckning bildas som restprodukt vid annan produktion och släpps normalt ut i atmosfären. Användningen av koldioxid som släckmedel påverkar därför inte miljön och växthuseffekten annat än marginellt.. Vid normal temperatur och atmosfärtryck är koldioxiden gasformig. Vid temperaturer under -78°C övergår den i fast form som koldioxidsnö eller torris. Vid komprimering kondenseras den till flytande form.. Koldioxid släcker genom att hålla syret borta från branden (kvävning). Den verkar också genom en kemisk process kallad negativ katalys som avbryter förbränningsprocessen. I viss mån bidrar också den kylande effekten till släckningen av branden.. Som släckmedel ligger fördelen hos koldioxid att den är gasformig och därför ...
Våra produkter tillverkas i huvudsak av polyeten. Polyeten är lätt att återanvända och tillverka nya produkter av. Det flesta svarta sopsäckarna är tillverkade av återvunnen polyeten. När en polyetenprodukt till slut inte längre används går den till förbränning och utnyttjas på så sätt som energi i våra värmeverk. Hade man tagit bort plasten som accelerator vid värmeverken skulle man istället bli tvungen att tillföra stora mängder brännolja. Vid förbränning av polyeten bildas endast koldioxid och vatten.. Polypacs verksamhet präglas av hög miljömedvetenhet och en självklarhet är att vi alltid uppmärksammar er om det bästa miljövalet. Vi är självklart miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 se vårt certifikat: ISO Cert 14001 Sv. I en avhandling publicerad av KTH 2010 finns en djupgående analys av Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall ...
Man behöver inte nödvändigtvis gå in på gym och träna bara för att öka sin muskelmassa man kan hitta på massa, vardagliga, aktiviteter som aktiverar kroppen tillräckligt för att det ska vara ett stöd i viktminskningen.. Kanske man vill börja spela golf, tennis eller bara så enkla saker som att gå och se på sportevenemang ett par gånger i veckan. Kanske man kan hitta nya intressen i cykelturer i samhället eller promenader i naturområden. All aktiveringar är bra och hjälper på sitt sätt till att aktivera muskelmassan vilket ökar förbränningen.. Att ta en promenad varje dag, efter middagen innan tv:n eller innan man går och lägger sig gör mycket gott för både hälsan och när det gäller att bränna kalorier. Kanske prova på att simma en gång per vecka, vilket ger en skön avkoppling i sig, samtidigt som man aktiverar sig. Har man barn brukar det vara ganska enkelt att kunna aktivera sig lite extra.. Faktum är att bara gå ett extra varv runt kvarteret varje dag ...
Avfallsberget producerar gas ännu i flera år framåt. Nordens största soptipp Käringmossen i Esbo stängde när hushållsavfallet började brännas upp i stället. Nu producerar Käringmossen i stället både biogas och mull - men det kunde göras i betydligt större utsträckning om fler invånare i huvudstadsregionen lärde sig sortera. ...
Till skillnad från andra viktminskning kosttillskott på marknaden, fungerar GarciniaExtra på många sätt på kroppen för att hjälpa dig att uppnå snabba resultat viktminskning. Användningen av GarciniaExtra kommer inte bara att bränna lagrat fett, men kommer att se till att din kropp inte återta förlorade vikt.. Produkten är baserad på formuleringen med naturliga ingredienser. Formeln har få biverkningar förknippade med de viktigaste ingredienserna. GarciniaExtra levereras med en pengarna-tillbaka-garanti. Den kraftfulla närvaro av HCA ökar fettförbränningen och förbättra kroppens uthållighet under ett träningspass. HCA kommer också att minska fett och kolhydrater absorption i kroppen. HCA bidrar också till att förebygga fettproduktion och fettlagring. GarciniaExtra är en perfekt kombination av Garcinia Cambogia och Hallon keton.. Det bidrar till att bränna lagrat fett från besvärliga områden på kroppen. Det hjälper också att undertrycka din aptit och minskar ...
I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall som inte är lämpligt för återvinning förbränns i en roterugn. Den planerade mängden avfall som
Användning. Krom har stor användning inom industrin och ingår i rostfritt stål för att öka korrosionsbeständigheten, men också till att ytbehandla andra metaller.1 Krom används även i pigment, färger och inom läderindustrin för att garva djurhudar.2. Källor och spridningsvägar. Krom finns naturligt i mark och vatten och sprids genom vittring, deposition eller avrinning. Nära utsläppskällor kan förhöjda halter förekomma. 3. De största utsläppen till vatten sker från avloppsreningsverk och i samband med pappersmassaframställning. Utsläppen till luft är väsentligt lägre, där metallindustrin står för de största utsläppen följt av pappersmassafabriker och sopförbränningsanläggningar. Totalt sett är de svenska utsläppen små jämfört med många andra Europeiska länder. Miljö- och hälsoeffekter. Krom anses vara ett nödvändigt mikronäringsämne hos människor och djur4 men allt för höga halter kan ge upphov till skador. Krom förekommer i olika former med ...
Anaé Charcoal powder/ Aktivt kol är ett vegetabiliskt kol erhålls genom att bränna vegetabiliska material, kokosnötsskal, halm och fruktstenar. Aktivt kol har många användningsområden och egypterna använde det till att rena vatten. Använd
En annan möjlighet att påverka akupunktur punkten är det så kallade moxibustion. Den kinesiska termen för detta förfarande är Chiu, vilket betyder att brinna. Ordet moxa kommer från den japanska mogura, vilket innebär de torkade bladen av växten Artemesia vulgaris, en växt av gråbo familjen. Bladen hackade, och fbrændes antingen direkt på huden eller fäst till en liten knöl på akupunkturnål. Principen är att värma akupunktur punkt med en värmestrålning från förbränningsanläggningen. Det är levererar således av yang energi, och moxibustion används också i det fall att de traditionella energikällor diagnostik är kyla, det vill säga tillstånd där yin har tagit över. Lite mildare form av moxabehandling nu tillverkas moxaruller där de torkade bladen pressas samman i ett pappersomslag med en cigarr (se figur.).. ...
SAKAB i Kumla är experter på att ta hand om och destruera farligt avfall. Det finns olika metoder för behandling av farligt avfall. För färgavfall är det högtemperaturförbränning som gäller. Vid förbränningen bildas energi som används till el och fjärrvärme. De emballage och förpackningar som blir över går inte till spillo. Resterna av till exempel metall- eller plastförpackningar går till olika mottagare för materialåtervinning.. ...
John Zink erbjuder anläggningar och utrustning för utsläppskontroll och förbränning som utför viktiga funktioner inom världens mest krävande industrier så som kemisk behandling, biobränslen, livsmedelsförädling, massa och papper, avfallshantering m.m. Huvudkontoret i Europa ligger i Luxemburg och här finns också en av förbränningsbranschens största testcenter för forskning och utveckling. ...
19 01 avfall från förbränning eller pyrolys av avfall. 19 02 avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid, och neutralisering). 19 03 stabiliserat och solidifierat avfall. 19 04 förglasat avfall och avfall från förglasning. 19 05 avfall från aerob behandling av fast avfall. 19 06 avfall från anaerob behandling av avfall. 19 07 lakvatten från avfallsupplag. 19 08 avfall från avloppsreningsverk som inte anges någon annanstans. 19 09 avfall från framställning av vatten som används av människor eller av industrin. 19 10 avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall. 19 11 avfall från oljeregenerering. 19 12 avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans. 19 13 avfall från iståndsättning av mark och grundvatten ...
Under ytan märker man att Edwin önskar att elektricitet hade vunnit över olja och förbränningsmotorer. Han brinner också för tätt bebyggda städer istället för dagens oändliga amerikanska villaförorter. Dock är han mycket duktigare på att gräva upp och beskriva bakgrunden till dagens situation än han är på att föreslå realistiska alternativ. Personligen ser jag energiformen (förbrännings- eller elmotor) som ett mindre problem, det är volymen av vår energianvändning som är den stora utmaningen idag; den globala energianvändningen har i snitt stigit med några procent per år under de senaste 50 åren och att vår kollektiva aptit verkar vara i det närmaste omättlig. I bokens sista kapitel efterfrågar Edwin ett Manhattan-projekt (eller Apollo-program) för att frigöra sig från oljeberoendet och han går metodiskt igenom alternativen innan han lyfter väte (hydrogen) till skyarna som framtidens drivmedel. Personligen är jag mycket tveksam till möjligheterna att ...
polyvinylkorid, vinylkloridplast) är en vanlig termoplast som tillverkas av vanligt koksalt och naturgas eller olja. Den har bra ljusgenomsläpplighet men är spröd och relativt känslig för UV-strålning. PVC användes på 1950-talet i korrugerad form i lysrörsarmaturer och till lystak. PVC anses inte miljövänlig. Vid förbränning bildas förutom koldioxid och vatten saltsyra. Det kan även bildas dioxiner och andra klorerade kolväten i mindre mängd på grund av klorinnehållet. Därför måste all förbränning av PVC sker under kontrollerade former. Vid bränder är det oftast röken och gaserna som kan döda eller skada människor samt orsaka skador på elektronisk utrustning. Gasen och röken tar bort syret i rummet och fyller det med giftiga och korrosiva gaser i stället. Gaserna och klorhaltig sot sprider sig snabbare än elden. Traditionella förläggningssystem av PVC, kablar bland annat, kan innehålla upp till 30 olika ämnen som medför miljörisker. Kretsloppsdelegationen ...
Utsläppen av hexaklorbensen (HCB) till luft har ökat kraftigt sedan 1990. Utsläppen har ökat inom industrin, el- och fjärrvärmeproduktion samt förbränning av farligt avfall.
Ett biobränsle har långsiktigt liten klimatpåverkan då de kolföreningar som släpps ut vid förbränning är del av ett kretslopp där de binds tillbaka till biomassan. Energiutvinning från fossila bränslen orsakar ofta stora utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, som med största sannolikhet bidrar till den globala uppvärmningen genom växthuseffekten. Det anses därför vara viktigt att utveckla och använda bränslen med låga nettoutsläpp av koldioxid. Vid förbränning av biomassan frigörs den koldioxid och energi som växten tidigare tagit upp för att växa. Den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är precis samma mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, och så länge återväxten är lika hög som uttaget kommer alltså inte koldioxidhalten i atmosfären att öka. Koldioxidutsläpp kan dock uppstå i andra skeden av tillverkningsprocessen, såsom hantering och transporter [19]. Beroende på hur mycket kol som i medeltal finns bundet i en ...
Han har under lång tid arbetat med aska och följt forskningen inom området och är bland annat delaktig i Askprogrammet som ligger under branschens forsknings- och kunskapsföretag Energiforsk. Jämtkraft har inom ramen för forskningen byggt två pilotvägar inne på området vid kraftvärmeverket och nu senast på den 700 kvadratmeter stora parkeringen vid Östersund Solpark.. - Återvinning av material är högaktuellt idag och där är aska är en bortglömd resurs. Forskningen visar att aska som blir kvar efter förbränningen i kraftvärmeverket är ett bra konstruktionsmaterial som kan ersätta andra råvaror som grus vid vägbyggen samt andra anläggningsarbeten, säger Daniel Ivarsson.. Kraftvärmeverket i Östersund producerar omkring 7 000 ton aska per år. En liten del, 300 ton, kommer från eldning av grot och är så pass näringsrik att den kan återföras till skogen. Den största delen aska från kraftvärmeverket, cirka 6 700 ton, är dock aska som inte återförs till ...
Nu gas garage värmare. De är som små ugnar och använder en flamma för att förbränna gas för uppvärmning av luften som sedan förflyttas av en fläkt. Denna typ av bastuaggregat var inte så populärt val eftersom de behövs för en ventil som ska installeras i garaget, men idag vent-mindre gas värmare finns. Den största nackdelen är att installera en gasvärmare har relativt höga kostnader, eftersom inte alla garage har en gasledning lätt fast i dem. Det finns också oro för att de ökar luftfuktigheten i ett rum som leder till skapandet av mögel, men idag de flesta av dem har sensorer syrebrist.. Som många människor butik i sina garage färger eller andra kemikalier, löper de risk för att farliga förbränning, som gasvärmare använder låga för att värma luften.. Nu när du vet och nackdelar med båda typerna av värmare, kan du göra ditt val. Försäkra dig om att ditt garage är ordentligt isolerade så att du inte förlorar värme och lagra brandfarliga föremål ...
Med en enda bränning, som vanligen orsakas av en allergisk reaktion, mat, droger eller hygienprodukter, räcker det med att ta bort allergenet och obehag kommer att gå över sig själv. Vid långvarig förbränning tillsammans med andra symtom är diagnos och behandling nödvändig.. Detta är en ganska vanlig orsak till att brinna i urinröret. Orsaken till dessa sjukdomar är vanligen promiskuitet utan antikonception. Även vissa typer av sjukdomar kan hämtas genom vanliga föremål för användning: underkläder, handdukar etc. En sådan infektionsmetod är extremt sällsynt.. Gonorré. Det första symptomet av sjukdomen brinner och klåda i urinröret. Med tiden kommer alla manipulationer i vilka urinröret uppstår, smärta. En man känner smärta vid urinering och ejakulering.. Med tiden börjar purulent urladdning från penisens huvud med en ganska obehaglig lukt.. Utvecklingen av gonorré kan störa funktionerna i hela genitourinary systemet och negativt påverka hela organismens ...
Vätskekylning är effektivare och kylningen kan styras till separata celler, om så krävs. Kyleffekten kan utnyttjas för uppvärmning av fordonskupén och kylvätskan kan eventuellt även användas för att kyla elektronik.. Vid överhettning finns en risk för termisk rusning. Det otäcka är att vid antändning är förbränningsprocessen självgenererande eftersom koboltoxid avger syre om temperaturen överstiger 200 °C. Det är alltså inte tillräckligt att kväva elden, exempelvis med pulversläckare. Eldhärden måste kylas! Dessutom är den elektrokemiska energin tre gånger så hög som den elektriska vilket förvärrar problemet. Självantändning inträder vid 500 °C.. Hur länge håller batteriet ...
Bensen: Bensen förekommer i bensin i halter upp till 1 procent men nybildas även i förbränningsprocesser. I tätorter härrör bensen framför allt från avdunstning från bensin samt från bilavgaser. Vedförbränning avger relativt höga halter av bensen. Användningen som lösningsmedel är numera starkt begränsad, men vanliga aromatiska lösningsmedel som xylen och toluen kan innehålla spår av bensen. Bensen orsakar blodcancer och det finns idag ingen känd nivå under vilken inga effekter uppstår på människor.. Bens(a)pyren: Bens(a)pyren kan orsaka bland annat lungcancer, cancer i urinblåsan och hudcancer. Ämnet ingår i gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som bildas vid ofullständig förbränning. Småskalig vedeldning och vägtrafik är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH i Sverige. Exponering sker framför allt genom vår föda men även via andning, yrkesexponering och tobaksrök. Bens(a)pyren används som indikator för exponering av PAH i luft. I ...
Bensen: Bensen förekommer i bensin i halter upp till 1 procent men nybildas även i förbränningsprocesser. I tätorter härrör bensen framför allt från avdunstning från bensin samt från bilavgaser. Vedförbränning avger relativt höga halter av bensen. Användningen som lösningsmedel är numera starkt begränsad, men vanliga aromatiska lösningsmedel som xylen och toluen kan innehålla spår av bensen. Bensen orsakar blodcancer och det finns idag ingen känd nivå under vilken inga effekter uppstår på människor.. Bens(a)pyren: Bens(a)pyren kan orsaka bland annat lungcancer, cancer i urinblåsan och hudcancer. Ämnet ingår i gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som bildas vid ofullständig förbränning. Småskalig vedeldning och vägtrafik är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH i Sverige. Exponering sker framför allt genom vår föda men även via andning, yrkesexponering och tobaksrök. Bens(a)pyren används som indikator för exponering av PAH i luft. I ...
Det kan vara svårt att förstå vad ketos är men jag ska försöka förklara på ett enkelt och förståligt sätt.. När man äter traditionell mat (husmanskost, lite snabbmat, godis, kakor frukt osv..) är kroppen van vid att använda socker alltså kolhydrater som energi. detta ändras när man börjar att äta LCHF.. När man äter Lchf tar man bort de flesta kolhydraterna ur maten, det gör att kroppen automatiskt letar efter en ny energikälla, den nya energikällan blir FETT, det är det som gör att kroppen nu bränner fett. När Kroppen bränner fett heter det att kroppen är i ketos (förbränning). Så länge du har ett mycket lite socker kolhydratsintag befinner du dig i ketos. Du får inte äta mer än max 40 g kolhydrater per dag för att inte ramla ur ketosen (förbränningen).. När kroppen befinner sig i ketos får man tyvärr en dålig andedräkt :( men det får man ta...luktar man aceton ur munnen då vet man att man förbränner fett.... Detta är min enkla ...
IPCC levererade en ny rapport i oktober förra året. Det är intressant läsning. På 100 à 150 år har temperaturen stigit med ca 1°C. För att lyckas begränsa jordens uppvärmning med högst 0,5°C ytterligare, måste enligt IPCC jordens koldioxidutsläpp till 2030, det vill säga på ungefär tio år, minskas från dagens nivå till ungefär hälften.. Biomassan är numera en större energikälla i Sverige än det fossila bränslet (36,6 % jämfört med 32,5 % för fossila bränslen, enligt statistik för 2016). Det mesta av biomassan - till värme, el och drivmedel - kommer från skogen.. Enligt en utbredd uppfattning är denna biomassa klimatneutral och släpper inte ens ut koldioxid vid förbränning. Uppfattningen grundar sig på antagandet att den koldioxid som bildas vid förbränningen snabbt tas upp av återväxande bestånd eller av andra skogar. Utifrån detta förenklade synsätt har ansetts att bioenergi inte ger något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Dessa ...
Naturgas, biogas, stadsgas och gasol och andra gasformiga bränslen som används för energiändamål kan alla kallas för energigaser. Det finns skillnader och likheter mellan gaserna, deras användningsområden, hur de framställs och vilken miljöpåverkan de har.. Gemensamt för energigaserna är till exempel att de består av kolväten och är osynliga och luktfria gaser. Man tillsätter ofta ett luktämne för att kunna upptäcka läckor.. Vid förbränning av kolväten, som alla energigaser innehåller, frigörs koldioxid. Den energi som går att få ut vid förbränning av en kubikmeter gas kallas värmevärde.. » Om värmevärde och gaskostnader. Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51. ...
Med diffusa källor avses skogsmark, jordbruksmark, övrig mark (fjäll-, myr- och öppen mark), dagvatten, enskilda avlopp och atmosfärisk nedfall. Med punktkällor avses avloppsreningsverk och industrier. Dagvatten. Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner av från tätorters och vägars ytor. Dagvatten kan ledas direkt till recipienten, till reningsverk eller behandlas i någon form av dagvattenrening, vanligen våtmark eller damm, innan det leds till recipienten. Markanvändning och mänsklig aktivitet till exempel trafik, infrastruktur och byggnader påverkar dagvattnets sammansättning, men även nedfallet från atmosfären bidrar till vilka ämnen som förekommer i dagvattnet.. Atmosfäriskt nedfall. Utsläpp till luft sker från många olika källor så som industrier, trafik, förbränning och sjöfart. De luftburna ämnena kan transporteras långväga. Både långväga transporter och mer lokala utsläppskällor bidrar till nedfallet. Det kan ske både direkt på vatten eller ...
Mistborn är en fantasy serie bestående av tre maffiga böcker. Första boken startar med premissen What if the dark lord won. The Final Empire som landet heter har under 1000 år regerats av samma härskare som också utsett sig själv till Gud. Landet är döende det snöar aska, dimma fyller landskapet varje natt och all växtlighet är brun inte grön. I den här världen finns ockxå ett magisystem som är fokuserat kring användandet av metaller. Vissa människor har förmågan att bränna olika metaller som ger dem tillhörande förmåga. Te.x om man bränner brons kan man dämpa känslor hos andra människor eller om man bränner mässing blir ens kropp starkare och mer uthållig. Ett fåtal människor har förmågan att bränna alla 12 allomantiska metaller som det heter och detta kallas att vara mistborn. Våran huvudkaraktär Vin har den här förmågan och vi får följa henne genom böckerna när hon lär sig behärska denna förmåga och hur hon blir en del av ett gäng ...
Vårt moderna samhälle är beroende av energi. Dagens energikällor är huvudsakligen fossila bränslen vars förbränning genererar växthusgaser och det finns en växande oro för deras påverkan på miljön. Fusionsenergi är ett säkert och miljövänligt alternativ med många viktiga fördelar - fusionsreaktorer är av sin natur säkra och deras bränsle består av vanligt vatten samt litium vilket det finns rikliga resurser av, förbränningen ger inga utsläpp av växthusgaser och avfall från fusionsreaktorer är dessutom inte en börda för framtida generationer. Fusion är solens och stjärnornas energikälla, och kan därmed sägas vara källan till allt liv på jorden. Emellertid är energiproduktion genom fusion en komplex process med flera vetenskapliga och tekniska utmaningar som måste lösas innan vi kan bygga reaktorer som är ekonomiskt lönsamma. Eftersom fusionsreaktionen kräver extremt höga temperaturer är energiproduktion genom fusion en vetenskaplig och teknisk utmaning.
Återvinning- till exempel spillolja, begagnad kylarvätska (glykol), oljefilter och bilbatterier. Förbränningmed energiutvinning - den vanligaste behandlingsmetoden för fast och flytande avfall till exempel lösningsmedelsavfall och färgavfall.. Neutralisation- för sura och alkaliska lösningar. Syror och baser neutraliserar varandra.. Deponi - en del läggs på så kallade klass 1 deponier. Det är specialdeponier med särskilt tät botten.. Kryo-malning- används t.ex. på halvtomma färgburkar. Stark nedfrysning gör att färgen stelnar. I en hammarkvarn delas burken i bitar. Med en magnet separeras metallen för återvinning och färgen går till förbränning.. Elektronikavfall som datorer, TV- och hushållsapparater plockas isär vid Sysavs Elektronikåtervinning. Farliga ämnen tas omhand. Sedan sorteras material ut till återvinning, som till exempel metaller.. ...
Atkinsdieten begränsar intaget av kolhydrater i syfte att erhålla kroppen att ställa om från förbränning av främst glukos till bonus för förbränning av kroppsfetter. Denna arbetsgång (lipolys) tar vid när kroppen går ned i ketos efter det att den gjort slut på rest av kolhydrater att svida. Enligt Atkins innebära detta att kroppen gör av med mer energi för att tillgodose kroppens näringsbehov. Atkinsdieten fokuserar på att minimera intaget av kolhydrater som har effekt på blodsockret. Atkins förordar att man äter livsmedel som bearbetats så en aning som möjligt och som har lågt glykemiskt förteckning.. Atkinsdieten har fyra faser: Induktionsfas, viktminskningsfas, fas emellan viktminskning samt underhållsfas, och underhållsfasen.. I induktionsfasen (som Atkinsdieten mest är bekant för) så syftar dieten till att försätta kroppen i ketosis. Att man är i ketos kan enkelt mätas med en droppe urin på ett ketostix. När man är i ketos (fettförbränningsläge) går ...
Utsläpp av flyktiga organiska ämnen per invånare (NMVOC).. Flyktiga organiska ämnen eller NMVOC (exklusive metan) är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga organiska ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. De bildas vid ofullständig förbränning och avges också vid avdunstning från lösningsmedel och bensin. Under sommarhalvåret bidrar ämnena tillsammans med kväveoxider och solljus till bildning av marknära ozon.. ...
Även MP3 är ett populärt ljudformat, det finns fördelar med att använda. Wav-filer för att lagra och spela upp ljud. Inom vissa mediespelare program, är det ibland nödvändigt att konvertera till mp3 eller annat format innan de smälter. Lyckligtvis finns det ett enkelt sätt att bränna wav-filer direkt till skiva med Windows och Macintosh ...
För att undvika skador på hälsan finns en miljökvalitetsnorm för bensen. Normen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 5 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).. Bensen tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Bensen är en ur hälsosynpunkt viktig luftförorening, eftersom den är en välkänd cancerframkallande substans som förekommer i bensin i halter upp till fem procent och som även nybildas i förbränningsprocesser. I Stockholm kommer utsläppen av bensen till största delen från vägtrafiken och då främst bensindrivna fordon. Bensen uppkommer dels på grund av ofullständig förbränning av drivmedel och motorns smörjolja, dels genom avdunstning av bränsle från fordonets bränslesystem. Det senare sker såväl vid framfart som efter avslutad körning då fordonet är varmt.. Vedförbränning avger relativt höga halter av bensen. Användningen av lösningsmedel är numera starkt begränsad, men vanliga aromatiska lösningsmedel som xylen och toluen ...
Mark- & Miljörättsbyråns jurister har omfattande erfarenhet av frågor om avfall och avfallshantering enligt miljöbalken: återvinning, förbränning, deponi.
Nästan alla fastigheter har källsortering. I de fastigheter det finns ber vi dig sortera ditt avfall då det finns uppmarkerat vilket avfall du får slänga var. Du håller då nere sopmängden och bidrar till en bättre miljö. Det avfall som inte sorteras, så kallade hushållssopor, går till deponi eller förbränning. Gröna påsen finns att hämta i soprum eller i källaren.. I de fastigheter som saknar källsortering bör du ändå sortera ditt avfall. Det kan även finns material som vi inte kan återvinna eller farligt avfall. Dessa sopor bör du lämna på allmänna återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Skrymmande grovsopor, såsom möbler etc lämnar du själv till kommunens återvinningscentral.Vi ber dig även använda plastkassar eller avfallspåsar när du slänger dina sopor. För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund. Var noga med att knyta ihop påsen innan du slänger den. Det underlättar både för ...
Kontrollerad pelletseldning. Att värma upp med träpellets betyder att förbränningen är H CO2-neutral. Det innebär att utsläppen till atmosfären blir identiska, vare sig man låter trädet förmultna i skogen eller eldar upp veden i en panna. Skillnaden - och fördelen - är att man dessutom tar tillvara energiinnehållet. Home Energys pelletspannor är av den allra senaste tekniken. De är helautomatiska enheter i olika storlekar, med effektiv och kontrollerad förbränning. Minimalt med underhåll och service. Per automatik beställes till och med ny pellets via SMS. Maxeffekten ligger mellan 12 och 62 kW. Jämfört med naturgas eller olja (som inte är H CO2-neutrala) kan man spara upp till 30% av uppvärmningskostnaden ...