Konceptlösning för bästa möjliga utnyttjande av de tre restflödena från området. Fokus ligger på att optimera resursutnyttjande och minimera skadliga ämnen för att möjliggöra ett hållbart kretslopp av näringsämnen och vatten.. Målet är att använda den här tävlingsformen för att uppmuntra kreativiteten inom flera olika yrkesområden som kan leda till annorlunda lösningar för framtidens hållbara miljösystem. Det här är den första innovationstävlingen och arbetet ska bidra till ett system som i första hand ska införas i den nya stadsdelen Oceanhamnen, i Helsingborg, men förhoppningen är att systemen och området ska kunna användas som testbädd för vidare forskning, utveckling och utvärdering av ny teknik.. Innovationstävlingen Blackwater & Food Waste Challenge arrangeras av Helsingborgs stad, Vinnova, NSVA och NSR i samarbete med WIN, Urban Magma och SWR.. ...
Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 4: Guidance on procedures for sample packaging, storage, preservation, transport and delivery - SIS-CEN/TR 15310-4:2006This Technical Report describes procedures for the packaging, preservation, short-term storage and transport of both solid and liquid waste samples, includin...
Verksamhetsutövares hushållsliknande avfall ska lämnas till kommunens entreprenör. Avgiften är något lägre än för hushållens avfall beroende på att inga övriga tjänster ingår i abonnemanget. Verksamhetsavfall…
Vägledning som hjälp för att fastställa om en restprodukt ska klassas som en biprodukt eller avfall. För biprodukter gäller inte avfallslagstiftningen.
In Uddevalla paper bags to store food waste instead of plastic bags. The biggest advantage of this change is that it reduces the use of environmentally hazardous plastic. Uddevallas food waste is used to produce biogas through a process of anaerobic digestion, and using paper bags will allow more biogas to be produced because the bags and the food can be processed together. Plastic bags, by contrast, must first be separated from the food waste and then undergo a totally different process.. The 9 litre paper bags and ventilated bag holders will be supplied by Uddevalla Energi at no extra cost to you, the customer. The start-up package contains a bag holder and 160 paper bags, which corresponds to a years consumption, assuming you use 3 bags per week. The bag holder can be hung up or stand in a kitchen cupboard.. The advantages of paper bags. ...
Från VA Syd via Riberstads samfällighetsförening 2010-01-21. Sopsugen i Bo01-området har nedkast för både organiskt avfall och restavfall. För att stimulera utsorteringen av organiskt avfall har soptaxorna för 2010 ändrats radikalt, vilket innebär att det nu finns ett påtagligt ekonomiskt citament för att sortera ut det organiska avfallet. Numera gäller följande avgifter:. ...
På Tuddarps avfallsanläggning kan företag lämna avfall över våg och betala per ton. Anläggningen är öppen måndag till fredag klockan 07:00 till 16:00, helgfria dagar utom påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.. Avfallet ska sorteras enligt skyltning och personalens anvisningar. Du som lämnar avfall måste ange vilken typ av avfall det är, avfallets ursprung (hämtställe) och egenskaper. Du får bara tömma det på anvisad plats.. Vår personal kontrollerar och registrerar allt inkommande avfall. Stickprov utförs kontinuerligt för att kontrollera att anvisningarna för sortering följs. Om det visar sig att den som lämnat avfallet inte har följt anvisningarna ska det klassas om eller sorteras. Den som lämnat avfallet får då betala en felsorteringsavgift.. Du får inte köra fortare än 20 km/h på området. Transporter ska ske utan nedskräpning och utan risk för säkerheten. Den som lämnar avfallet är skyldig att själv städa eller bekosta städning vid ...
Det är långt viktigare att tänka på hur mycket frukt du skall äta per dag än hur mycket protein du behöver konsumera.. Vikten av att vi har en effektiv utrensning av giftiga avfallsprodukter varje förmiddag är den mest centrala i detta viktminskningsprogram. Den viktigaste principen vid viktminskning är att inte hindra utsöndringscykeln. Orsaken till att många dras med övervikt är att våra traditionella kostvanor konsekvent har legat i vägen för den så viktiga utsöndringscykeln.. Mellan kl 4 på morgonen och fram till 12 pågår en utsöndring av avfallsprodukter/ toxiner/gifter som gårdagens föda gett upphov till. Ju sämre kvalite på denna föda ju fler avfallsprodukter. Denna process är en av de viktigaste förutsättningarna för en bibehållen hälsa.. Det enda du kan äta under denna period för att inte stoppa upp utsöndringen är frukt, som har en vattenhalt på 80-90 %. Alla mineraler, vitaminer, kolhydrater, aminosyror och fettsyror som kroppen behöver finns i ...
Det finns mycket myter om bokashis undergörande effekter. För en del odlare har det nästan blivit en religion.. Bokashi är helt enkelt en komposteringsteknik av köksavfall som sker i lufttäta behållare där avfallet fermenteras med hjälp av mikroorganismer, som är inblandade i vetekli.. Detta kli köper man eller blandar själv. Man kan bokashikompostera i vilka hinkar som helst bara de har lock och sluter tätt. Speciella bokashihinkar är inte nödvändiga, även om de är praktiska med en tappkran att tappa ur överskottsvätska med. Innehållet i en bokashihink ska vara torrt och förvaras så lufttätt som möjligt. Enklast är att börja med ett färdigt paket och sedan fortsätta med vanliga hinkar när man lärt sig.. Bokashi är ett bra sätt att ta hand om sitt köksavfall även om man inte bor på landet. För kolonister är det perfekt. Man slipper ha dåligt samvete för allt avfall man slänger och man kommer snabbt in i kretsloppstänkandet på riktigt. Sedan är det ...
Det finns mycket myter om bokashis undergörande effekter. För en del odlare har det nästan blivit en religion.. Bokashi är helt enkelt en komposteringsteknik av köksavfall som sker i lufttäta behållare där avfallet fermenteras med hjälp av mikroorganismer, som är inblandade i vetekli.. Detta kli köper man eller blandar själv. Man kan bokashikompostera i vilka hinkar som helst bara de har lock och sluter tätt. Speciella bokashihinkar är inte nödvändiga, även om de är praktiska med en tappkran att tappa ur överskottsvätska med. Innehållet i en bokashihink ska vara torrt och förvaras så lufttätt som möjligt. Enklast är att börja med ett färdigt paket och sedan fortsätta med vanliga hinkar när man lärt sig.. Bokashi är ett bra sätt att ta hand om sitt köksavfall även om man inte bor på landet. För kolonister är det perfekt. Man slipper ha dåligt samvete för allt avfall man slänger och man kommer snabbt in i kretsloppstänkandet på riktigt. Sedan är det ...
Genom att kompostera trädgårdsavfall och köksavfall kan du bidra till kretsloppet och dessutom få ett utmärkt jordförbättringsmedel. Det går att kompostera trädgårdsavfall, köksavfall eller en blandning…
Miljødirektoratet jobbar for å utnytte ressursane som finst i avfallet best mogeleg, i tillegg til å førebyggje at nytt avfall oppstår. All handtering av avfall kan gi skadar på menneske og miljø. Vi arbeider for at mest mogeleg av avfallet blir utnytta, samtidig som skadeverknadene blir så små som mogeleg. Miljødirektoratet utarbeider regelverk på avfallsområdet og gir retningslinjer for korleis det skal praktiserast.. ...
Miljødirektoratet jobbar for å utnytte ressursane som finst i avfallet best mogeleg, i tillegg til å førebyggje at nytt avfall oppstår. All handtering av avfall kan gi skadar på menneske og miljø. Vi arbeider for at mest mogeleg av avfallet blir utnytta, samtidig som skadeverknadene blir så små som mogeleg. Miljødirektoratet utarbeider regelverk på avfallsområdet og gir retningslinjer for korleis det skal praktiserast.. ...
Transporterar du stora mängder avfall under ett kalenderår krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Detta gäller exempelvis jordbrukskemikalier, smittförande avfall och aska från oljeförbränning. För de flesta avfallstransporter krävs tillstånd från Länsstyrelsen eller att transporterna har anmälts dit. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall.. Länk: Länsstyrelsen, mer information om transport av avfall ...
Biprodukter kan utgöras av t ex metallskrot, plast, gummi, träflis, gaser, askor och gasreningsstoft från storskalig förbränning och olika slags jordförbättringsmedel. Traditionellt har bygg- och anläggningssektorn varit en stor avnämare av oorganiska biprodukter som krossad betong, gjuterisand och slagg från stålverk. För biprodukter som är avsedda att användas inom bygg- och anläggningssektorn utarbetar den europeiska standardiserings-organisationen CEN metoder för mätning av utlakning av kemiska ämnen från byggprodukter. Dessa europanormer (EN) bygger på befintliga metoder för att mäta av utlakning av kemiska ämnen från avfall som skall läggas på deponi. Höjda världsmarknadspriser på råvaror har i några fall lett till att avfall som tidigare har deponerats istället har kunnat återanvändas. SP deltar i utarbetandet av Europanormer för utlakning av kemiska ämnen från byggprodukter. ...
Transportföretaget Ohlssons förvarar utan tillstånd miljöfarligt avfall på en tomt på industriområdet. Det har fått miljöförvaltningen att agera och nu väntar böter på drygt en halv miljon kronor om företaget inte, inom tre veckor före delgivningen mottagits, transporterar bort materialet och fyller i de gropar som uppstått efter att man tagit upp sand och sålt.. Gamla vitvaror, järnvägsslipers, stora behållare med miljöfarligt avfall, rivningsmassor och mycket annat hittades av miljöförvaltningen på en tomt på industriområdet i södra Landskrona tidigare i höst. Ägarna till materialet är transportföretaget Ohlssons. Dessutom upptäcktes en stor vattenfylld grop efter att man tagit sand från marken och sålt. ...
Det är inte alltid det som syns som väger tyngst. Mycket av det avfall som skapas i samband med konsumtionen är osynligt för konsumenten. Ett exempel på osynligt avfall är det som uppstår vid tillverkning av mobiltelefoner. En enda mobil väger mindre än 200 gram men har under tillverkningsprocessen gett upphov till 86 kilo avfall. Ett annat exempel är tillverkningen av jeans, se filmen ovan.. Du som beslutsfattare har ett tungt ansvar. Att avfallet från produktionen inte syns gör att konsumenten har svårt att veta hur mycket avfall som skapas i själva produktionsprocessen och vilken miljöpåverkan deras konsumtion faktiskt har. De som tillverkar och designar produkter har ansvaret för att minska avfallet. Detta ansvar vilar också på Sveriges tyngsta beslutsfattare, genom att införa styrmedel som gynnar en mer cirkulär produktion och uppmuntrar till återanvändning.. Mängden avfall måste minska ...
En enorm mängd av kemikalier och bränslen som vårt samhälle använder härrör från fossila källor. Detta gör oss beroende av dessa begränsade resurser, som också har extremt negativa effekter på miljön på grund av frisättning av CO2 som är en viktig växthusgas. Klimatförändringen har nu blivit mer uppenbar och beslutsfattare, forskningsinstitutioner och industrin har börjat främja nya alternativa koncept för framställning av kemikalier och bränslen som krävs i våra samhällen. Ett sådant koncept är bioraffinaderiet, där energi och kemikalier framställs från biomassa i stället för råolja, och där ett oberoende av fossila bränslen främjas. Råvaruproduktion från biomassa har expanderat, men industriella bioprocesser (t ex etanoljäsningar) producerar fortfarande stora mängder av CO2 och andra kolhaltiga avfall. Kan kolet inte återanvändas så kommer det att returneras till miljön, vilket minskar miljöfördelarna av bioprocessen. Ett hållbart alternativ för
Taxor och avgifter ökade med 3,3 procent Priserna för el, värme, avfall och vatten fortsätter att öka mer än konsumentprisindex (KPI). Under det senaste året har priserna ökat med 3,3 procent, medan KPI har backat. Det framgår av den senaste…. ...
1. Ökar din energi. Många detoxprogram gör att man känner sig mer energisk. En avgiftning renar kroppen från gifter och slaggprodukter. Genom att minska på socker, koffein, transfett, mättat fett och ersätta dem med färsk frukt och grönsaker, kommer du att få en naturlig energikick och detoxande effekt. Det är viktigt att dricka mycket vatten under din detox för att stärka kroppen. Ett ökat intag av vatten kan också vara en källa till ökad energi om du normalt inte får tillräckligt med vatten under hela dagen.. 2. Rensa kroppen på gifter. Den största sak som avgiftning hjälper till med är att låta kroppen att göra sig av eventuellt överskott avfall och slaggprodukter. De flesta detox program är utformade för att stimulera kroppen att rensa sig själv samtidigt som det hjälper till att rena levern, njurarna och tjocktarmen. Rengöring av tjocktarmen är en viktig del av en avgiftningsprocess eftersom dessa gifter kan ha en stor negativ påverkan på kroppen.. 3. ...
Trots att det händer mycket inom flera av de prioriterade produktområdena bedöms att det är lång väg kvar med att minska onödig resursanvändning och avfallsmängder. Produktområde Möbler och inredni...
Avfallet ska i möjligaste mån sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas, återanvändas eller gå till energiutvinning.
Som företagare kan du välja hur du vill bli av med ditt avfall. Du kan själv frakta en hel del avfall till återvinning. För brännbart avfall och matavfall som motsvarar hushållens avfall, är du skyldig att ha ett hämtningsabonnemang hos kommunen. För hämtning av andra fraktioner kan du även anlita något av de transportföretag som finns verksamma inom kommunen.. Hur du än väljer att hantera ditt avfall se till att följa de bestämmelser som finns för att undvika onödiga kostnader, minska miljöpåverkan och minimera hälsoriskerna.. Kom alltid ihåg att eftersträva avfallshierarkin: ...
Har du problem med svullnad eller vill gå ned i vikt lägger du till STORSTÄDNINGS-produkterna: Vitalitecaps® och Slimcaps® Du använder basprodukterna och lägger till Storstädningsprodukterna, Vitalitecaps® och Slimcaps®. Renar kroppen, tarmen och lymfsystemet, hela dig. Du kommer att märka att fibroserna minskar och att du blir mjukare i musklerna, smidigare och lättare i kroppen och piggare.. Fibroser är när det bildats bullar av slaggprodukter, det är bindväven och huden som fastnar i varandra och då försämras kroppens förmåga att göra sig av med slaggprodukter, inflammationsämnen, mjölksyra, vätska och fett. Du ska kunna nypa tag i din hud och lyfta den, sitter den fast har du slagg att städa bort. Städar även celluliter.. Beroende på vad du har för behov kan du göra detta som en kur eller använda det dagligen.. Under dagen dricker och äter du som vanligt basprodukterna.. Börja städningen på en låg dos = 1 kapsel dag 1-2, öka till 2 kapslar dag 3-4 ...
Vår blodcirkulation är viktig. Blodcirkulationen gör att näringsämnen, syre och hormoner transporteras ut i kroppen och slaggprodukter transporteras tillbaka. Den ser till att dina organ, muskler och ben får tillräckligt med näring. Men när man har dålig cirkulation kan kroppen börja känna av effekterna. En fungerande blodcirkulation behövs för att försörja kroppens alla vävnader med syre och näring. Här får du ta del av flera goda tips för att förbättra din blodcirkulation. Blodcirkulationen i kroppen har stor betydelse för vår muskelmassa. Cirkulation är viktig, det vet de flesta. Men hur viktigt det faktiskt är med en bra kontinuerlig cirkulationen av kroppen, dvs blod och lymfa, för att vi ska må bra och prestera bra är det kanske inte många som känner till. Blodet transporterar ut syre och näring till kroppens alla organ och får celler, muskler och inre organ att arbeta och fungera optimalt. Blodet transporterar även bort mjölksyra och slaggprodukter så ...
Risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och stroke ökar med stigande ålder, även demenssjukdomar kan komma smygande i den här åldersgruppen. Bästa skyddet är en nyttig och allsidig kost med extra tillskott av bl a antioxidanter, fisk-oljor och Q10. Gör fotgymnastik och smörj in fötterna regelbundet efter fotbad och filning. Investera i fotriktiga skor.. En olja som är underbar och välgörande för hela kroppen är GLA-oljan. Peela gärna hela kroppen först. Efter duschen smörjer du in dig från topp till tå med oljan. Drick mycket vatten! Vatten är en mirakeldryck och kan hjälpa allt från förstoppning till torr hud. Vattnet hjälper till att transportera näring till cellerna och för att föra ut slaggprodukter ur kroppen. Tonidraine kan också vara bra om man vill ha hjälp med att driva ut slaggprodukter och rena kroppen från oönskade ämnen. Produkten Frukt och Fibrer håller magen igång med hjälp av fiberrika tärningar. Ju äldre vi blir desto torrare blir ...
Behöver du rensa kroppen från tungmetaller och gifter? Hos oss kan du läsa mer om detox och andra produkter som kan hjälpa dig på ett naturligt sätt. Välkommen!
Behöver du rensa kroppen från tungmetaller och gifter? Hos oss kan du läsa mer om detox och andra produkter som kan hjälpa dig på ett naturligt sätt. Välkommen!
Jordgubbar är vitaminbomber! De innehåller mycket c-vitamin. 8 jordgubbar innehåller lika mycket c-vitamin som en fullmogen apelsin. De innehåller också kalium och lösliga fibrer som hjälper kroppen att rensa ut slaggprodukter. Jordgubbar stärker immunförsvaret och sänker kolesterolet. De kan även minska halterna av urinsyra. Och ju rödare en jordgubbe är desto mer antioxidanter!. Citron kan bidra till att minska bildningen av sten. Den bidrar också till att avlägsna slaggprodukter. Citron stimulerar och hjälper även matsmältningen att bli mer effektiv i bearbetningen av maten så att kroppen lagrar mindre fett. Den har en lätt laxerande och urindrivande effekt. Den ökar leverns funktion rent allmänt och sätter igång produktionen av galla, vilket hjälper till att rensa gallgångarna.. Mynta är lugnande och samtidigt uppfriskande! Den är bra för matsmältningen, vid gaser och illamående och får mag och tarmkanalen att slappna av! Mynta kan lösa upp slem från kroppen ...
På sju dagar kan du tappa minst tre kilo.. Detox ligger i tiden. Det inneär att du renar kroppen från onyttigheter som slaggprodukter och giftiga ämnen.. I boken Mirakeljuicediet berättar den brittiska juicedrottningen Amanda Cross om en metod som gör att du snabbt går ner i vikt.. Byter du ut din regelbundna kost mot färskpressad frukt och olika smoothies innebär det en ordentlig energikick som gör att du alltså kan gå ner tre kilo på en vecka.. Detta eftersom juicerna återställer vätskebalansen i cellerna. De hjälper också njurar och lymfsystem att transportera bort toxiner som binder olika slaggprodukter och vätska.. Juicedrottningens specialdrinkar innehåller även nödvändiga kalorier i form av linfrön, nötter, omega-kapslar och psylliumpulver.. ...
Från landskapsväg 1 sväng av söderut på Torpvägen och följ den ca 1,7 kilometer. Sväng höger in på Industrivägen, kör ca 500 meter.. Öppettider ...
Genom att släppa på spänningar och samtidigt rensa kroppen på slaggprodukter hjälper vi kroppen att återhämta sig. Något som är viktigt för att förhindra skador samt för att kunna prestera så bra som möjligt i träningen. Det är inte enbart viktigt att tänka på uppladdningen innan exempelvis Göteborgsvarvet, utan även återhämtningen efter det att din prestation har genomförts. Då är kroppen kanske extra mycket nedbruten och trött efter en längre träningsperiod och tävlingsprestation. Detta då träning faktiskt till en början bryter ner oss för att sedan genom återhämtning och bra mat bygger upp oss igen och blir ännu lite starkare. Exempel på effektiv och bra återhämtning är alltså Bindvävsmassage eller vanlig Djup klassisk massage, då båda massageformerna bidrar till utrensning av slaggprodukter, ökad blodcirkulationen och därigenom alltså en ökad syretillförsel i musklerna. Har du mer frågor kring bindvävsmassage kan du även läsa vårt ...
Några tips som vi kan bära med oss är att det är vanligt att det ansamlas toxiner i kroppen, slaggprodukter, inom ayurvedan kallar man det för ama. Det är ett segt, kladdigt ämne i kroppen som gör oss stela, sjuka, på dåligt humör, nedstämda, splittrade i tanken osv. Om det får lagras för mycket och för länge i kroppen, blir vi så småningom sjuka. Vi får åkommor som tar längre tid att bli frisk ifrån. Ama´n vill ha det dåliga alternativet, det som gör oss ännu mer hängiga, sjuka, candida och ännu mer grå i hyn.. Det som hjälper endel är att göra en detox, en rening av kroppen, frisätta dessa slaggprodukter och få ut dem ur systemet. Det finns mängder av information om detta på nätet, produkter och böcker. Det som är min styrka som jobbat länge inom hälsobranschen är att jag är trygg med min kunskap. Jag har ett holistiskt synsätt, läser forskningsstudier och har numer också ett ayurvediskt förhållningssätt till det jag lär ut.. Alla mår inte ...
Vid dialys separerar ett halvgenomträngligt membran blodet från dialysvätskan. Detta membran låter vissa ämnen passera igenom, men inte andra. Avfallsprodukter, vatten, elektrolyter och andra ämnen avlägsnas från blodet till dialysvätskan (och ibland i motsatt riktning) genom en process som kallas diffusion. Förflyttningen av avfallsprodukter och andra ämnen är beroende av membranets genomsläpplighet, storleken och strukturen på de olika substanserna, dialysvätskans sammansättning och blodtillförseln till membranet ...
Genuin Svensk Hästmassage är en djupgående massage som snabbt ger märkbara resultat. Den passar lika bra vid rehabilitering av skador som för att förebygga dem, samt för att förbättra prestationsförmågan hos hästen.. Behandlingen bygger på tre grundprinciper som alla är viktiga för ett fullgott resultat:. 1. Provokation av muskeln för ökad genomblödning i vävnaden. 2. Selektiv töjning av muskelns alla delar för att normalisera muskelns rörelseomfång. 3. Dränage av muskeln för att hjälpa kroppen att ta hand om vätska och slaggprodukter som frigjorts vid massagen. Den djupgående behandlingen gör att kroppens funktioner snabbt kommer igång. Till exempel så ökar blodcirkulationen och blodet kan föra med sig näring och syre till kroppens alla celler. Blodtrycket sjunker och antistresshormoner utsöndras. Även lymfsystemets cirkulation ökar vilket gör att slaggprodukter som ansamlats i vävnaderna kan tas om hand av kroppen. På sikt stärks ...
Vad är Detox?. Många av de slaggprodukter som finns i kroppen bildas i tarmen. Om de inte rensas ut så läcker de vidare ut till blodet och belastar resten av kroppen, det vill säga alla celler och organ.. Därför är det smart att göra detox en eller två gånger per år. Då ger du kroppen en chans att återhämta sig och rensa ut slaggprodukter. Se dessa detox kurer som en minisemester för din kropp. Det ger dig energi att orka med resten av året ...
Tar bort slaggprodukter, städar bort gifter och hjälper till att återställa mikrobiell balans. Aktivt kol bidrar till att minska överdriven gasbildning efter måltid. Avlägsnande av slaggprodukter och toxiner är alltid viktigt vid återställning av mikrobiell balans till mage- och tarmkanalen.. ...
Gua Sha är en unik metod inom Traditionell Kinesisk medicin. Den är vanligt förekommande i Asien. På Kinesiska betyder Gua skrapa eller skapa friktion på ytan. Sha beskriver de eksemliknande märkena som uppträder på det skrapade området. En person kan ha mer eller mindre Sha, beroende på omfattning av stagnation/svullnad som finns i hudmembranet. Vanliga ställen att finna Sha är vid nacke/axlar/rygg/arm.. Denna skrapterapi utförs på hud och muskler med sämre cirkulation som i sin tur orsakar smärta eller stelhet. Ofta sker denna skrapning längs kroppens meridianer eller på kroppens akupunkturpunkter som står i direkt förbindelse med kroppens organ på insidan av kroppen.. Fördelarna med Gua Sha är många: cirkulerar stagnerat blod, ökar cirkulationen till huden och musklerna, löser upp kroppens giftiga avfallsprodukter (slaggprodukter i vävnaden som orsakar smärta), leder nytt blod till den stagnerade vävnaden. Vid Gua Sha-behandling sker en bristning i ...
En detoxkur renar kroppen från slaggprodukter och avfall som samlats i kroppen vilket hjälper dig att stå emot sötsuget bättre och därmed öka dina resultat.
Västra Götalandsregionen använder mängder av material, varor och tjänster som på olika sätt har en miljöpåverkan. Genom att hushålla med de egna resurserna, minska behovet av material och öka återa...
Huvudsyftet med detta projekt är att återvinna fosfor ur aska från förbränning av stallgödsel för produktion av fosforgödsel som kan ersätta apatitmalm
Svenska lantbrukare, odlare, hästägare m fl hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för oljor, växtskydds-, ensilerings- och rengöringsmedel. Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning. Deras insamlingsplatser finns samlade i en lista.. Insamlingsplatser i ...
Vi tillhandahåller maskiner och koncept som återvinner, förädlar och omvandlar material till säljbara produkter.. Vi säljer, finansierar eller hyr ut utrustning. Norditek har c:a 500 st sålda maskiner i Sverige, varav c:a 50 % är placerade inom grus och berg och 50 % inom återvinningsektorn. Vi har alltid gott om reservdelar, maskiner och idéer, så tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp.. ...
Observera: släng inget skräp, möbler och annat i trappen eller utanför förråden. Noteras detta så kan en debitering ske för bortforsling. Av flera skäl, som brandsäkerhetsskäl, måste trapp, förråd och andra utrymmen vara fria från hinder och icke utgöra en brandrisk.. Kvarnkullens återvinningscentral ...
Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen. Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här ...
För att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats använder vi cookies. Om du inte accepterar användande av cookies, går det att stänga av i inställningarna för din webbläsare. Vissa funktioner på webbplatsen kommer då inte fungera optimalt. Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar ger du ditt medgivande till att webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies , Om behandling av personuppgifter. ...
Under sommaren ökar antalet besökare på vår ÅVC. Detta kan leda till köbildning både inne på och utanför vår anläggning. Från och med nu kommer vi därför att använda oss av våran vägbom för reglera antalet besökare på anläggningen.. Vid högt tryck kommer bommen att vara nerfälld . Vi ber dig därför att stanna vid stopp-skylten och invänta att bommen öppnas. Därefter kör en bil in åt gången. En och in-regeln kommer med andra ord att gälla från och med nu.. Vi vill även be er tänka till en extra gång innan ni besöker Morkan ÅVC, kan besöket vänta? I så fall avvakta och hjälp oss minska köbildning.. ...
Att minimera avfallet - avfallsförebyggande - handlar om att tänka giftfritt och resurseffektivt redan från början, innan något blivit avfall. Åtgärderna görs på ett så tidigt stadium att avfall inte ens uppstår. Därför räknas exempelvis inte återvinning som att förebygga avfall. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering är det översta steget i avfallshierarkin, eller avfallstrappan som styr hur avfallet tas om hand om i Sverige. Enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande program. Det ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan och mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter. Målen och åtgärderna ska följas upp för att se hur bra det går att uppfylla och genomföra dem.. Naturvårdsverket har tagit fram ett program för förebyggande av avfall. Där pekas fyra områden ut som är särskilt viktiga:. ...
BAGGIS är en funktionell behållare för vasken och möjliggör en bekväm hantering av biologiskt köksavfall. Hushållen spar tid och pengar samtidigt som man hanterar avfallet på ett miljömässigt och samhällsekonomiskt riktigt sätt. Det blir helt enkelt lätt att göra rätt.
Att deponera avfall är den minst miljövänliga formen av avfallsomhändertagande. Det ska ses som en sista utväg. Vissa fraktioner får helt enkelt inte deponeras. Som exempel kan nämnas utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall.. Innan ett avfall skickas till deponi ska det genomgå en grundläggande karakterisering. Karakteriseringen är till för att beskriva avfallet och dess egenskaper. På så sätt kan avfallet tas omhand på rätt typ av deponi och på rätt sätt. Det är avfallsproducenten som ansvarar för att karakteriseringen görs och att den är riktig. Vissa avfall måste dessutom genomgå ett laktest för att få sina utlakningsegenskaper fastställda. ...