Utdragen visar på vikten av att undervisningen på olika sätt både omfattar olika perspektiv men också tränar eleverna att se olika perspektiv och formulera sig kring dem. Att arbeta med olika perspektiv i skolan är viktigt både utifrån elevernas kunskapsutveckling men också utifrån vår gemensamma värdegrund. Dessutom är förmågan att kunna ta och förstå andras perspektiv, och att uttrycka och förstå både egna och andras känslor, trosuppfattningar och åsikter en viktig del i den sociala utvecklingen.. Att se och formulera sig kring olika perspektiv är något som kräver medveten träning med stöd av strukturer samt språklig träning kring ord/fraser som är lämpliga att använda när eleverna ska beskriva olika perspektiv. I boken Språkutvecklande SO- undervisning har jag hämtat metoderna med perspektivlista och loopar som jag använder mig av i min undervisning.. Perspektivlista - att använda och återkomma till en och samma perspektivlista där de vanliga ...
Policymobilitet är temat för 2018 års Ymer. Det är ett forskningsområde som vuxit kraftigt under de senaste två decennierna. Som praktik har dock policymobilitet förekommit betydligt längre än så, inte minst inom samhällsplanering och politik. Här har intresset för att hämta inspiration från andra platser och att lära sig av andras erfarenheter varit etablerat sedan länge. I den här boken presenteras en lång rad olika perspektiv på policy, och på dess sociala och rumsliga mobilitet och påverkan. Kapitlen diskuterar nutida och historiska exempel från Sverige i huvudsak, men även från Norge, Danmark. Ghana, Kenya och Sudan. Kapitlen diskuterar policy med olika perspektiv på skala - från det lokala och regionala till det nationella och internationella. Tillsammans bidrar dessa med en fördjupad kunskap om såväl policy som policymobilitet, och om hur makt, traditioner och strukturer påverkar hur policy utformas och sprids till olika platser. ...
Estetiska programmet har fem inriktningar. Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet. Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på någon
Estetiska programmet har fem inriktningar. Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet. Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på någon
Obama och Romneys utrikespolitik skiljer sig inte bara åt i sakfrågor. Bakom dessa skillnader finner man två olika perspektiv på intearnationell politik. Obama lägger pussel och Romney spelar schack. Med hjälp av dessa två klassiska metaforer för internationell politik kan man närma sig och förstå Obamas och Romneys utrikespolitik.. Att se världen som ett pussel innebär att man ser världens problem som konsekvenser av materiella omständigheter, som exempelvis en brist på resurser eller otillräckliga institutioner, och inte av moraliska eller politiska konflikter. Oavsett kulturella, religiösa eller ideologiska skillnader måste stater ta itu med problemen tillsammans. Samtidigt skapar problemens materiella karaktär praktiska möjligheter att överbrygga skillnader.. Världens problem är komplexa och måste lösas samtidigt. Det går inte att prioritera och isolera enskilda problem. Om man bara väljer ut några bitar är risken stor att de varken passar ihop med varandra ...
Språk kan ses ur många olika perspektiv, och användas på många olika sätt. Här försöker vi ge en överblick över några olika sätt att se på språk och hur man kan använda språk för att öka effektivitet och höja kvalitet.. Ur ett juridiskt perspektiv kom den nya språklagen 2009, som gäller för all offentlig verksamhet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om språkanvändning och ansvar för terminologi.. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan språk och ekonomi ses på olika sätt. Ofta ses språklig verksamhet som kostnader, exempelvis för översättning och support. Ett sätt att sänka kostnader kan vara genom återanvändning av texter.. Ur ett kvalitetsperspektiv är språkkvalitet ett brett begrepp, där vikten av ett bra källspråksmaterial och översättningskvalitet är två centrala delar. Även översättningsprocessen är viktig för hög språkkvalitet.. ...
Almedalen är en viktig och fascinerande mötesplats för olika perspektiv och åsikter. Det är en sorts demokratins smältdegel. Det är glädjande att nu också religionsperspektivet får en allt mer framträdande roll. För PMU är det viktigt att bevaka och delta i samtalet om biståndet och andra politikerområden som påverkar rättvisa i världen. Vi jobbar utifrån olika perspektiv och på olika sätt, men behöver generellt fördjupa den ömsesidiga kunskapen om hur vi befruktar varandras insatser, mellan civilsamhälle, stat och marknad, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU som är på plats i Almedalen.. Förutom att PMU bevakar biståndspolitiska frågor, träffar man också politiker, journalister och branschfolk ...
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna redogöra för olika former av historisk förändring och hur olika förklaringsmodeller ser på sådan förändring (social, teknisk och ekonomisk). De skall dessutom kunna identifiera och förklara flera olika väsentliga historiska sammanhang från förhistorisk tid till modern tid utifrån de skilda förklaringsmodellerna. Studenterna skall vidare på en grundläggande nivå kunna använda sig av flera olika för kunskapsområdet relevanta lärandeverktyg. ...
Jag ska starta varje dag med en positiv tanke om mig själv. Att jag tar mig upp och ut på morgonen trots kyla och mörke är en slags positiv tanke.
Anabole androgene steroider Hvordan kan et godt stilbud se ut? Erfaringer fra Sverige Oslo 2 februar 2015 Om psykosocial, möten, empati och professionell hållning i srummet. Professionell hållning Kunskap
Ibland kan jag förundras över hur olika vi människor kan se på saker och ting. Att uppfattningarna kan skilja så vitt och brett. Och just i politiken blir det så tydligt. Titt som tätt blir det till och med fruktansvärt och obehagligt tydligt. Men det mest spännande är ju ändå när två människor har samma utgångspunkt men ändå kan landa i så olika slutsatser. Fast samtidigt, det sägs ju att det finns människor som ser glaset halvtomt och så finns det dem som vet att det är till hälften fyllt.. Dagens aha-upplevelse kan egentligen bara beskrivas som statligt ägande. I mitt vokabulär är statligt ägande och monopol inga trevliga saker. Jag har till och med inget till övers för brädspelet men det kan ha och göra med att det tar alldeles för lång tid och jag har alldeles för dåligt tålamod och är inte en sådan där bra förlorare. Men tillbaka till statligt ägande. Jag kan inte riktigt förstå varför det skulle vara något dåligt med att den statliga ...
Anonym: Det beror på vilket skräp du menar. Papper och burkar, glas på gatorna, är väl inte så roligt. Men strandskräp - gamla skor,järnkättingar,båtdelar osv- det är fint. Det finns ofta en intressant koppling mellan krav på yttre renhet, och inre känslor av smuts och skam. En slags omvänd projektion. Jag tror att vi som människor aldrig kan göra oss av med den smutsiga, fula sidan av tillvaron,men att det hjälper om vi accepterar det som det är! ...
Som bekant var det en hög aktivitet vi såg i det engelska sommarfönstret. Som jag skrev i det förra inlägget så ges klubbarna - tack vare det kommande TV avtalet - stora incitament att investera i spelarkontrakt. För fem år sedan formulerade Helmut Dietl, Egon Franck och Markus Lang vid universitetet i Zürich en teoretisk modell* som förklarade…
Finns nyhetsundvikare? Och är en kvällstidning samma sak för en forskare som för dem som det forskas på? Ingela Wadbring och Katarina Graffman diskuterar metoder och resultat i sina respektive analysarbeten.
Verkligheten är sällan svart eller vit. Den är mer grå/flerfärgad och den består av många fler infallsvinklar och perspektiv än vad vi vid en första anblick
På Transportstyrelsen har man turen att ha ganska många kvinnor bland de anställda, även på utvecklarsidan. Jag ser det som mycket positivt då man får ett annat klimat inom teamen. Vi tänker ofta olika och att få flera olika synvinklar på saker är alltid en fördel; mer jämställda team är oftast mer kreativa. Jag hoppas att fler kvinnor ska ta steget in i branschen och att satsningen på programmering i skolan ska göra att flera ser att de kan. Jag har själv två döttrar i högstadieåldern som fått prova på att programmera i skolan och de har fått en helt annan uppfattning av det. Det är viktigt att få unga tjejer att inse att teknik inte är farligt och att förändra synen på vad som är manligt och kvinnligt! Det är även viktigt att vi lyfter fram de kvinnliga förebilder som finns inom IT-branschen, särskilt vid rekrytering.. ...
Rollspel. Poängen är att vi granskar och vidgar våra synfält. Var och en har sitt perspektiv på problemlösning och god kommunikation. Genom workshops ökar vi vår empati och förståelse för hur andra tänker. Empati och förståelse är nödvändiga färdigheter för individ, arbetslag och varje verksamhet som vill vara en lärande organisation.. Det går att jobba med workshops inom alla frågeställningar. Läs om olika perspektiv i pedagogiska pusslet. Kanske hittar du något särskilt tema som är intressant, eller någon speciell infallsvinkel som är tankeväckande.. ...
Den 28 maj, 2018, bjöd Boverket in till ett frukostseminarium i Stockholm med drygt 50 deltagare. På seminariet presenterade Stefan Svanström från SCB kartläggningens resultat och metodik. Utöver Boverket och SCB medverkade även de myndigheter som ingått i projektets referensgrupp på seminariet. Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Tankesmedjan Movium och Boverket reflekterade över studiens resultat utifrån sina olika perspektiv samt berätta hur de arbetar med att främja goda utemiljöer för barn och unga i skolan.. Läs mer om frukostseminariet på Boverksbloggen och ladda ned SCB:s presentation samt myndigheternas reflektioner, se länkar under "Relaterad information".. ...
I denna kurs behandlas hur den nya politiska historien vuxit fram som ett forskningsfält och formats i mötet med andra discipliner. Till skillnad från äldre politisk historia, som i huvudsak intresserat sig för den parlamentariska arenan och "stora män" i historien, fokuserar den nya politiska historien politik i ett bredare perspektiv. Politik förekommer överallt och i olika former. Det är detta som den nya politiska historien undersöker och försöker förstå, genom tvärvetenskapliga perspektiv och angreppssätt. Den tvärvetenskapliga karaktären hos den nya politiska historien belyses och sätts in i sitt historiografiska sammanhang. Olika perspektiv och metodologiska ansatser i den nya politiska historien behandlas i kursen. I kursen ingår att studenten självständigt tillämpar något perspektiv och/eller metodologisk ansats i den nya politiska historien genom författandet av ett mindre, historievetenskapligt självständigt arbete. Inom ramen för kursen erbjuds studenten ...
I denna kurs behandlas hur den nya politiska historien vuxit fram som ett forskningsfält och formats i mötet med andra discipliner. Till skillnad från äldre politisk historia, som i huvudsak intresserat sig för den parlamentariska arenan och "stora män" i historien, fokuserar den nya politiska historien politik i ett bredare perspektiv. Politik förekommer överallt och i olika former. Det är detta som den nya politiska historien undersöker och försöker förstå, genom tvärvetenskapliga perspektiv och angreppssätt. Den tvärvetenskapliga karaktären hos den nya politiska historien belyses och sätts in i sitt historiografiska sammanhang. Olika perspektiv och metodologiska ansatser i den nya politiska historien behandlas i kursen. I kursen ingår att studenten självständigt tillämpar något perspektiv och/eller metodologisk ansats i den nya politiska historien genom författandet av ett mindre, historievetenskapligt självständigt arbete. Inom ramen för kursen erbjuds studenten ...
Man kan alltid se på samhällsfenomen ur olika perspektiv. Man kan fokusera på olika delar av samma sak. Som exempel kan man se på hur droger påverkar samhället i stort och komma fram till att den eller den drogen borde legaliseras. Eller så kan man lägga fokus på de bevisade fysiska effekterna av samma drog och komma fram till något annat. Man kan även fokusera på hur en specifik individ drabbats av drogen och kanske känna sympati för personen ifråga. Kanske känner man så starkt att alla de logiska argumenten man fått i de tidigarenämnda analyserna vittrar bort. Kanske bestämmer man sig för något enkom utifrån känslan man fick. Eller ett ännu bättre exempel, det moraliska dilemmat porr. Aktör eller struktur för att få oss att sluta konsumera ...
BOS har en ambition att främja en höjd kunskapsnivå inom den spelpolitiska debatten och arbetar därför kontinuerligt med att dela med sig av den stora expertis som finns inom föreningen och som kommer av att BOS medlemsföretag tillsammans representerar större delen av den svenska spelmarknaden online.. BOS anordnar med jämna mellanrum lunchseminarier där olika aspekter av spelfrågan diskuteras med en insatt panel som representerar olika sidor av spelfrågan. Seminarierna är därmed tillfällen där många olika perspektiv får komma till tals. I publiken sitter vanligtvis en blandad grupp aktörer med intresse för spelpolitik men seminarierna är öppna för allmänheten.. Kontakta oss på [email protected] om du önskar få inbjudningar till våra kommande seminarier.. Under åren har också ett antal rapporter författats och publicerats av oberoende institutioner och forskare på uppdrag av BOS med syfte att fylla glapp i det rådande kunskapsläget.. Tidigare seminarier ...
Lotta har en entreprenöriell ådra och har drivit företag och skapat utvecklingsprogram, faciliterat, coachat och idéegenererat metoder för kund sedan 2002. Har arbetat i olika samarbetsformer i både ägande av företag tillsammans med andra till att driva projekt inom olika områden som känns relevanta och viktiga. Med pannben, mod och massor av humor tar hon sig an olika typer av uppdrag. Är det inte som "event organisatör" för egna privata fester, så är det att driva och utveckla öppna utbildningsprogram som kräver ett stort nätverk, goda relationer och massor av tålamod eller att tillsammans med en klient utforska olika perspektiv för att nå mer framgång.. Som ledarskaps- och kommunikationsutvecklare har Lotta inspirerat, motiverat och utvecklat ledningsgrupper, ledare och team att ifrågasätta invanda tankemönster och vanor för att komma åt nya sätt att agera på för att möta en alltmer föränderlig värld.. ...
Vad har hänt sedan dess? Först gjorde vi en mätning där vi kunde konstatera det vi misstänkte - att vår personal inte speglar hur Sverige ser ut. Mångfald handlar om många olika perspektiv: kön/genus, etnisk bakgrund, regional spegling, funktionsnedsättning, nationella minoriteter, sociala aspekter, sexuell läggning m fl. Alla dessa perspektiv tittade vi närmare på.. När det gäller medarbetarnas etniska bakgrund är det tydligt att vår personal inte speglar Sverige. Men hur definieras egentligen utländsk bakgrund? I samhället finner man olika typer av definitioner. På SVT väljer vi att arbeta med en bred definition där man anses ha utländsk bakgrund om man antingen själv är utrikesfödd, inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar, eller inrikesfödd med minst en utrikesfödd förälder. Varför väljer vi just den breda definitionen? Det vi söker efter är nya perspektiv. Och genom att använda en vid definition tycker vi att vi kan fånga in just detta.. Hur har ...
Hälsans ROI - hur tjänar företagen på pro-aktiva hälsoinsatser? Ja, det är titeln på den artikel jag nyligen publicerat tillsammans med Malin Nyhlén här på iamready.se. Det har varit väldigt intressant att sätta sig in mer i hur olika företag tänker och resonerar kring friskvård, företagshälsa och subventionerad träning för de anställda.. Vi har under de senaste veckorna intervjuat Skandia, reklambyrån NORD DDB samt testföretaget Aktivitus. Mycket givande och intressanta intervjuer från olika perspektiv. Stort tack till er för intressanta diskussioner och för att ni tog er tiden att svara på alla frågor!. Det finns en tydlig koppling mellan företagens tillväxt och friska, välmående medarbetare - och det är det alltfler företag som inser. Allt från gruppträningar på lunchtid till hälsoappar och ståbord står på agendan. Den stora utmaningen för de företag som satsar verkar vara att få med sig fler (alla) anställda på tåget. Hur motiverar och inspirerar ...
Då är det här även din resa!. Tänk dig, du är just på väg att kliva in i ett äventyr. Ett utforskande äventyr, för att ge dig själv mer glädje, frihet och välmående. Ett äventyr både på egen hand, in i dig själv, och tillsammans med andra. En gemensam resa, i - och med - ömsesidigt stöd, uppmuntran och guidning.. Din upptäcktsresa guidas av tre processledare. Du är även tillsammans med andra likasinnade, som bryr sig om dig och önskar dig att uppfylla dina önskningar om ett ökat välmående, så att du kan leva just ditt allra bästa liv. Vi kallar resan The Green Zone Health Adventure - Rewrite Your Life!. Se detta som en inbjudan till dig att utforska din hälsa och ditt välmående, ur olika perspektiv, samt att skriva om ditt liv - kraftfullt, positivt och ansvarsfullt. Du kommer att få möjlighet att synliggöra gamla sår, för att kunna hela och läka dem, liksom att omtolka tidigare, ohälsosamma erfarenheter. Vinsten? Mer livfullhet, ökad livsenergi, ökad ...
HERRENS ängel visade sig för Mose, just då han befann sig i sitt dagliga arbete. Det är under liknande förhållanden Gud älskar att uppenbara sig. Han söker efter en man, som går i sin enkla gärning, och inför denne vill Han låta den gudomliga elden flamma upp. Himlastegen kan resas mitt på torget. Den kan förvandla platsen för det dagliga arbetet till ett nådens rike.. Min Fader, hjälp mig att på pliktens väg förbida Dig. Jag beder Dig icke om några sällsamma upplevelser. Möt mig under dagens arbete. Var min ledsagare, då jag färdas fram på allfarsvägen. Låt mitt ringa liv förvandlas genom Din närvaro.. Somliga kristna mena, att man alltid måste befinna sig uppe på berget, där man fylld av sällsam glädje får skåda underbara ting. Men detta överensstämmer ej med Guds sätt att verka. Guds Ord ger intet rum för andebesök i högre rymder, ej heller för förbindelsen med den osynliga världen. Men vi äga löften att i det dagliga livet ha gemenskap med Gud. ...
Utvecklingen av hanteringen av fastighetsärenden kräver samarbete mellan fackmän inom branschen. Lantmäteriverket har inlett ett digitalt forum för fastighetsärenden tillsammans med centrala avtalskunder i Webbtjänsten för fastighetshandel samt med Finansbranschens Centralförbund, Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund och Finlands fastighetsmäklareförbund.. Målet med samarbetet är informationssystemens interoperabilitet och en gemensam elektronisk process som medför betydande besparingar och förbättrar servicen i de olika kanalerna. Forumets uppgift är att följa upp och behandla ärenden som har med elektronisk fastighetshandel och fastighetsärenden från olika synvinklar samt att lyfta fram kundbehov för utveckling av servicen.. Det första sammanträdet för det digitala forumet för fastighetsärenden hölls 15.3.2016. Följande sammanträden hålls 15.8.2016 och 15.11.2016. Mera information finns på den finskspråkiga webbplatsen.. ...
Kravet på estetisk behandling har ökat kraftigt under de senaste åren. Därför är det viktigt att dina behandlingsmetoder jämförs med de tekniker som finns tillgängliga.. Föredragshållarna kommer var och en att ge sin syn på hur man uppnår ett estetiskt optimalt resultat och utifrån sina egna kompetensområden belysa vikten av en helhetssyn när en estetisk behandling ska planeras och utföras. Olika aspekter som mjukvävnad, hårdvävnad, funktion, materialval, prognosbedömning m.m. kommer att disskuteras.. Efter de individuella presentationerna kommer moderatorerna att diskutera med panelen, där det även kommer att finnas tillfälle till frågor från auditoriet.. Programmet avslutas med tillkännagivandet av vem som tilldelas årets Sverkerpris.. Mål med programmet:. Att ge åhörarna en inblick i etstetiska behandlingar ur olika perspektiv.. Mer information. ...
Mer än 10 000 nyfödda barn i Sverige, och miljontals i världen, behöver varje år avancerad vård efter födseln för att överleva och inte drabbas av livslånga funktionsnedsättningar. Forskningen kring nyfödda räddar liv och hjälper barn att växa upp till ett så bra liv om möjligt.. Lilla barnets fond är en idéell organisation som har huvudändamål att samla in pengar till medicinsk forskning om sjukdomar hos svårt sjuka nyfödda barn.. Var med och ge fler barn chansen att växa upp och leva ut sitt fulla potential!. ...
Eviras biproduktteam ordnar en riksomfattande dag om tillsyn över biprodukter tisdagen den 6 oktober 2016 för alla som arbetar med tillsyn över biprodukter.. Under dagen behandlas biprodukter på ett heltäckande sätt ur flera olika synvinklar. Mer detaljerad information om programmet och anmälan kommer i augusti. Dagen ordnas hos Evira i Vik. Det går att delta i evenemanget även över video. Evenemanget är avgiftsfritt.. Mer information:. överinspektör, sektionschef Olli Venelampi, tfn 040 842 3478. ...
Men nu skulle det inte handla om Morrissey, utan om att tänka för mycket. Trots att jag vet att det ibland ställer till besvär för mig, vill jag inte vara förutan den egenskapen. Jag gillar att tänka! Jag gillar att se saker ur olika synvinklar, jag gillar att reda ut saker och ting, komma till botten. Att fundera är en av mina stora intressen. Fundera över mig, och över andra. Så mitt uppdrag just nu, bland många andra, är att tänka mycket men med finess. Istället för att överanalysera och hitta på egna tänkbara orsaker, ska jag fråga hur det egentligen ligger till. Berätta hur jag upplever saker, så att eventuella misstag kan rättas till. Absolut inte bygga upp fantasivärldar i mitt huvud där det enda jag har att arbeta med är mina egna förutfattade meningar och slutsatser som bara kanske stämmer överens med verkligheten. Något som jag fortfarande kämpar med, men som jag vet är fundamentalt för att inte gå runt och vara ständigt nervös och orolig, är att ...
Här är några exempel av mätverktyg från Värmland. Materialet är fritt att använda, men kom ihåg att ange källan!
I detta program ser vi närmare på hur livsstilsval, jämfört med det vi ärva av våra föräldrar, påverkar vår hälsa. Två läkare kommer att dela med sig av olika perspektiv på livsstils val, epigenetik och deras inflytande på vår hälsa. ...
I denna kurs introduceras du till teorier om förändringsprocesser och ledning i organisationer. Du får kunskap om förändringsprocesser från olika perspektiv såsom individ, grupp och organisation som ger värdefull förståelse gällande ledningsarbete. Du kommer specifikt att behandla teorier om förändring i samband med utveckling och införande av informationssystem. Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, och självständigt grupparbete. ...
Med hjälp av indexen och kartprogrammen i FPA:s Hälsobarometer kan befolkningens sjuklighet i olika regioner jämföras på årsbasis.. Hälsobarometer (Kela) (på finska). Med hjälp av THL:s sjuklighetsindex kan kommuner jämföra den egna sjuklighetsbördan med hela landet och andra regioner. Indexet hjälper även att identifiera effektiveringsbehov i hälsoarbetet. Indexets data om centrala folksjukdomars prevalens har samlats från flera nationella register. Indexet beaktar konsekvenserna av olika sjukdomar ur olika perspektiv: dödlighet, arbetsoförmåga, försämrad livskvalitet och direkta hälsovårdskostnader.. ...
Den 28 mars bjöd Sobona tillsammans med Nordiskt Valideringsforum och Gästrike Återvinnare in till en valideringskonferens i Stockholm. Under valideringskonferensen fick de ca 100 deltagarna veta mer om återvinningsbranschens nationella valideringsprojekt och lyssna till intressanta föreläsare som gav sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.. Det var en fartfylld konferens, med kortare föreläsningar utifrån olika perspektiv som kan lösa en av de största utmaningarna i Sverige just nu - det strukturella kompetensglappet på arbetsmarknaden. ...
HomoSexuellt.com arbetar med att publicera forskning och fakta om homosexualitet samt olika synvinklar beträffande homosexualitet och frågor som berör homosexualitet. År 2002 öppnades en faktasamling med kritisk information om homosexualitet kallad homosexuellt.com. Här kunde man hitta en sammanställning över vetenskapliga studier om sambandet mellan homosexualitet och könssjukdomar, övergrepp mot barn, ärftlighet och dylikt. Webbplatsen gav ett mycket seriöst intryck och kunde inte på något sätt uppfattas vara ett angrepp på enskilda individer, utan man diskuterade endast ämnet i allmänhet. Man hade sådana artiklar som De negativa hälsoeffekterna av homosexualitet, Bög-till-hetero-forskning, Bög-genen? med mera. På webbplatsen hade man också ett forum, där besökare gavs möjlighet att diskutera materialet på webbplatsen, av vilken en avdelning var särskilt om vad som skulle anses utgöra homofobi. Här kan du diskutera hets mot homosexuella. Vad kan anses vara hets?
Detta är nog det viktigast jag någonsin skrivit. Det är i vart fall ett helt avgörande ämna för mänsklighet. Då menar jag inte min artikel utan ämnet. De frågeställningar man inledningsvis bör ställa sig är, vilket samhälle vill vi leva i, hur vill jag bli behandlad och hur vill jag behandla andra, vad är ont och gott och vad är rätt och fel. Det är ett tungt ämne, för etik är ett filosofiskt ämne. Men det är ändå ett av de vanligaste spörsmålen som kommer upp i många diskussioner. Men man behöver inte vara lärd i filosofi, etik och för att klara av det. Huvudsaken är att man för ett resonemang från olika perspektiv och inte endast sitt eget perspektiv. En sak som är särskilt viktig i sammanhanget för att överhuvudtaget klara av att granska vad som sker, sägs och skrivs är att kunna avgöra vad som är sanning och vad som är lögn. För att avgöra sanning eller lögn (falskhet) hjälper det med bildning, utbildning och upplysning. Man får inte vara ...
ett större fartyg. Bilderna är tagna i olika perspektiv och vinklar. Jag fastnar för illustrationen och tänker att det är en lysande beskrivning av skola som institution. En stor, trögmanövrerad farkost. På fem av bilderna framträder livbåtar som hänger i vajrar utmed fartygets sidor, i mitt huvud blir de representanter för skola på kommunal nivå.. Skriften med sina knappt 60 sidor innehåller gott om hänvisningar och argument som stärker budskapet om vinsterna med samarbete och dialog mellan skolans aktörer. Argumentationen ger en klar bild av att den modell som förespråkas är en god väg för att nå skolutveckling med långsiktighet och kvalitet. När jag läser reflekterar jag över hur jag påverkas av denne och andra författares övertygelse och ställningstaganden. Jag funderar över kritiskt förhållningssätt och hur mitt kritiska förhållningssätt påverkas av att läsa sådant jag är sedan tidigare är bekant med.. Scherp skriver att om den politiska ...
Oavsett vilken bild som framhävs i medierna kvarstår det faktum att socioekonomiskt svaga områden i Sveriges städer existerar. I den här antologin ger forskare och experter ur olika perspektiv sin syn på hur segregationen kan brytas och hur socioekonomiskt svaga områden kan lyftas. Författarna berör kriminalitet, arbetsmarknad, bostadssegregation och utbildning. De slutsatser och förslag som läggs fram pekar i olika riktningar, men gemensamt visar de att det finns vägar framåt och gott om idéer och förslag för att förändra situationen.. ...
Höstens tema, värdegrund har varit riktigt inspirerande och utmanande.. Det är ju något vi ständigt arbetar med i vardagen men nu fokuserat extra runt.. Vi har varit ute mycket i naturen och pratat om vårt ansvar för naturen och djuren. Vi har pysslat, utforskat och lekt tillsammans. Många roliga sammarbetsövningar har vi fått till.. Vi har besökt biblioteket och lånat böcker som jag läst högt och barnen själva läst.. Varit på museet och lekt vid båten tillsammans. Samt funderat på hur värdegrunden var då och nu.. Skapat grattis och farsdag kort med värdegrundsord.. De barnen som nyttjar nätet själva hemma har fått utmaningen att söka upp 10 förebilder. Vi har pratat om vad dessa förmedlar, syftet, bra eller mindre bra budskap? Väldigt intressant att höra barnens olika synvinklar på detta. Då har vi kunnat prata om viktiga saker att tänka på och att prata med vuxna om saker som sker på nätet. Använt information ifrån rädda barnen. Lärt oss låten: Stopp ...
Vi har erfarenhet av fordonsförvaltning och fordonsunderhåll, från att upprätthålla en långsiktig planering och fordonsstyrning till att utbilda fordonsreparatörer, leda och driva en verkstad och utföra löpande fordonsunderhåll och besiktning.. Vill du ha hjälp med ditt fordonsunderhåll i form av underhållsoptimering, underhållsplanering, underhållsdokumentation, underhållsekonomi och underhållsanalyser?. Vill du ha hjälp med att skapa eller granska dokumentation eller skapa och implementera ledningssystem?. Vi kan produktionsteknik, har fordonskännedom och kunskap om järnvägssystemet som helhet. Vi är bra på helhet och struktur och har erfarenhet av underhållsstyrning ur olika perspektiv. Vi kan bistå dig i att skapa kreativa och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till ökad lönsamhet.. Vi kan tillhandahålla ingenjörskapacitet inom fordonsteknikområdet, vi kan styra och planera fordonsdriften, söka reservdelar, ta fram underhållsprogram och ...
Jobbar du som nagelterapeut och vill utvecklas inom området? Läs en kurs i elfilsteknik och bli effektivare i ditt dagliga arbete med naglar! Läs mer!
En beräkning om en behandling är kostnadseffektiv kan göras ur olika perspektiv. Ett hälso- och sjukvårdsperspektiv tar bara hänsyn till sådant som direkt påverkar patienten och sjukvården, medan ett samhällsekonomiskt perspektiv även inkluderar kostnader och effekter utanför sjukvården, exempelvis sådant som faller på kommunerna. TLV antar ett samhällsekonomiskt perspektiv i sina hälsoekonomiska utvärderingar.. Vissa behandlingar kan förbättra patienternas möjligheter att arbeta. Detta leder både till högre livskvalitet och till att ett ekonomiskt värde skapas genom att patienterna återgår i arbete.. TLV anser att effekten på livskvaliteten är självklar att ta med när nyttan av ett läkemedel ska bedömas. Traditionellt har TLV alltid tagit hänsyn även till det ekonomiska värdet av den extra produktion som sker när människor kan återgå i arbete. Men vi anser nu att det behövs en större försiktighet när sådana effekter vägs in, eftersom det finns risk ...
Kursen ger fördjupade kunskaper om konst- och bildvetenskapliga analysmetoder och tolkningsprocesser, utifrån olika perspektiv inklusive genusperspektiv. Såväl äldre som nyare verk studeras, med viss betoning på samtidskonst. Kursen behandlar också olika konstpedagogiska förhållningssätt och metoder. Kursen ingår som delkurs i Konst- och bildvetenskap II, men kan också studeras som fristående kurs.. ...
Hur gör man goda affärer med leverantörer som är dominerande inom sitt område. Den frågan har Marknad & Inköp borrat i och jobbat fram en metodik för.. Genom att titta på de 150 största leverantörerna ur olika perspektiv fick man fram ett antal företag som levererar mycket samtidigt som leveranserna är viktiga för kunden Försvarsmakten.. - Vi har ofta många olika projekt mot samma leverantör men saknar ibland kommunikationen mellan dessa projekt. Här gäller det att skapa en ökad tillgång till faktabaserat underlag vid förhandlingar och möten med leverantören på ett strukturerat och aggregerat sätt.. - Vi vill hitta beröringspunkter mellan projekten och dela information för att åstadkomma bättre affärer genom att vi ställer oss frågan: vad vill vi med leverantören och sedan hitta olika strategier för detta, säger Ann-Sofie Lillberg.. ...
Det är en väldigt intressant region att bevaka. I flera av länderna i området ser vi stora politiska förändringar, och jag ser det som en spännande utmaning att förstå utvecklingen och försöka ge olika perspektiv på skeendena. Det känns också extra kul att få den här tjänsten med tanke på att jag tidigare varit trainee på Ekots utrikesredaktion", säger han om sin nya tjänst i ett pressmeddelande.. Han ersätter den tidigare Östeuropakorrespondent Johanna Melén, som haft tjänsten sedan 2014. Hon kommer återvända som reporter på Ekot. ...
Den gamle greken Euripides sägs ha sagt de bevingade orden säg mig vem du umgås med, och jag ska säga dig vem du är. Detta inlägg är på samma tema; genom att visa upp min aktieportfölj från olika synvinklar tänkte jag förklara min investeringsfilosofi, vilka bolag jag investerar i och...
Det finns tyvärr inget enhetligt regelverk för hur nära hästar får placeras hus, skolor eller arbetsplatser. De två myndigheter som har tagit någon form av ställning till frågan är Boverket och Socialstyrelsen, men de ger inte riktigt samma råd. Socialstyrelsens Meddelandeblad om Hästhållning (ligger på deras hemsida) tar upp frågan om avstånd ur många olika synvinklar och nämner 200 meter som ett avstånd som i vissa fall kan vara lämpligt att hålla. Vi brukar rekommendera att kommuner och Miljödomstolar använder sig av den skriften när de ska reda ut enskilda ärenden.. Boverket har under året kommit med nya riktlinjer för hästhållning men vill inte alls uttala att några särskilda avstånd behövs. Detta har fått till följd att de avstånd som fastställts i domar nyligen hamnar på så låga avstånd som ner till 30 meter. Den nya forskning som Boverket hänvisar till i sina riktlinjer visar att hästallergen inte sprider sig i några större mängder längre ...